PAROCHIE NIEUWS

 ARCHIEF 2006

totaal 60 pagina’s

 

 

Januari 2006:

 

Zie ik ga iets nieuw beginnen…

 

Mooie woorden aan het begin van een nieuw jaar!

Het is ook de titel van het beleidsplan van ons parochieverband “Graafschap Zutphen”. Een titel mij uit het hart gegrepen omdat we bezig zijn met een katholiek spiritueel centrum voor ons hele parochieverband, die op locatie activiteiten aanbiedt op het terrein van de spiritualiteit. In de brede zins des woords en waar mogelijk in samenwerking met andere kerken. We nemen al die activiteiten op die ook interessant kunnen zijn voor katholieken en waar andere kerken soms  meer ervaring mee hebben. We willen graag activiteiten aanbieden die de hele mens omvat: lichaam, ziel en geest. Maar ook onderwerpen uit de geschiedenis, cultuur en maatschappij. En wat is er in de afgelopen jaren al veel tot stand gekomen! Prachtige onderwerpen over de IJssellandmystiek, de Moderne Devotie, zoals Jac Kunen die ons kennis liet maken de originele en de gekuiste spirituele versies van liederen en ze ons ook liet zingen. De yoga bijvoorbeeld kreeg zoveel aanmeldingen dat er twee avonden nodig waren. Deze avonden met een meditatief moment met teksten van Anselm Grün osb bleken een gelukkige keuze: eindelijk yoga waarbij het over God gaat en je eigen traditie! (Beide in Zutphen) Een boeiende avond over rozenkransen in Ruurlo: met veel belangstelling van protestantse zijde! Meditatie als weg naar God: ook voor christenen een mooie manier om je te leren openstellen voor het Mysterie. De uitleg hierover werd intensief gevolgd, ook op de avonden over wat spiritualiteit nu eigenlijk inhoudt (Hengelo). Evenals de avonden over de monnik in jezelf ontmoeten, over de regel van Benedictus (Warnsveld). De spirituele dimensie van de Eucharistie, een must  voor katholieken, bleek ook voor protestanten inspirerend (o.a. in Lochem, Borculo, Zutphen). Zo proberen we een basis te leggen voor meer diepgang van ons geestelijk leven en begrip bij te brengen voor onze rijke traditie Zodat we het leven weer echt als een mysterie leren ervaren, als genade, levend in verbondenheid met God en medemens. Alleen zo verwachten wij weer groei binnen de kerk! Er zijn echter ook gelovigen die van mening zijn dat het aanbod te breed is en zelfs niet passend vinden binnen onze kerk! Ik vind dat onbegrijpelijk omdat ik juist binnen onze universele Kerk zoveel invalshoeken zie. Zo ken ik priesters die zen of yoga leraar zijn en medechristenen goed kunnen helpen op hun weg naar God. Door eerst fysiek of psychologisch tot rust te komen door deze methoden komt de spirituele dimensie in beeld en beginnen mensen weer wat van God gewaar te worden. Laten we  elkaar de ruimte geven en in dialoog proberen elkaar te vinden. Alle methoden zijn goed als ze God in ons midden brengen en wij in en met onze naasten de Heer van Liefde leren ontmoeten. Natuurlijk mag je elkaar bevragen op je spirituele weg, dat doe ik zelf ook. Maar wie zijn we om zomaar te oordelen, laat staan te veroordelen? Het Evangelie is er zo duidelijk over dat het om de Liefde gaat. Waar liefde woont daar is God. Zo mogen we de dialoog voeren. De één wil Alleluia roepend door het leven. De ander geeft liever de voorkeur aan de stille aanwezigheid van God in het bestaan. De een promoot de rozenkrans of mantrazingen zoals in Taize, de ander meditatie en gebed van rust. De één wil op bedevaart, de ander Lopen voor Lima. Die ruimte mag er zijn. Juist ook in ons katholiek spiritueel centrum. Het wil een koepel zijn dat al deze activiteiten omvat en Parochieverbandbreed wil aanbieden. Iemand die spiritualiteit te zweverig vindt mag best met wat steviger kost komen die medegelovigen weer met beide benen op de grond zet, als dat nodig is. Dat is ook gezond. De verticale en horizontale dimensie van ons geloof moeten in evenwicht zijn.

Het centrum is er voor allemaal, dus mocht je iets willen inbrengen: doe dat dan! Spiritualiteit is vooral iets om te doen, niet alleen iets om over te praten! We willen graag dat het centrum breed gedragen wordt, maar dan vragen we wel  je inzet! Als het goed is staan de eerste berichten over het Centrum nu alweer in je parochieblad of anders in ons boekje. Eind januari komt het platform van het Centrum bijeen om een programma vast te stellen voor het najaar 2006. Graag reacties naar het secretariaat van het Pastoresteam (pastoraalteam@tiscali.nl) of naar pastor Ed Wassink, (e.wassink@stjan-emmanuel.com)

Alle goeds gewenst in het nieuwe jaar, ook namens het pastorale team. Een jaar vol spirit, als het aan ons ligt! Hopelijk gaan we dit jaar met elkaar iets nieuws beginnen!

 

Ed Wassink, pastor.

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

OM TE BEGINNEN  ……….

 

Zo aan het begin van alweer een nieuw jaar willen we de  perio-dieke  nieuwsbrief  beginnen met alle mede-parochianen een gezond en gezegend 2006 toe te wensen. Tegelijkertijd willen wij u dank zeggen voor het genoten vertrouwen en voor uw inzet voor  “onze parochiegemeenschap”  in het afgelopen jaar. Onze dank gaat ook uit naar het pastoresteam (par.verband Graafschap Zut-phen) en emeritus pastoor G.A. Simons, voor de ondersteuning en raad om samen een actieve en vitale geloofsgemeenschap te zijn.

 

PAROCHIESECRETARIAAT HET ADRES VOOR ALLERHANDE DAGELIJKSE EN LOPENDE PAROCHIEZAKEN.

 

Mede dankzij de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers heeft het parochiesecretariaat zich de laatste jaren als een belangrijke scharnierfunctie binnen onze parochie ontwikkeld. Tijdens de openingstijden op woensdags van 10.00 – 11.30 uur  kunt u er zomaar binnenlopen voor nadere informatie of de opgave van een misintentie. Ook kunnen ze u doorverwijzen naar de juiste persoon of de juiste groep binnen onze parochie.

Dus … kom gerust binnen op het tijdstip dat het geopend is.  Voor dringende spoedeisende gevallen dient u echter de achterwacht te bellen. Dit nummer kunt u beluisteren op het antwoordapparaat.

 

TARIEVEN 2006.

 

Tegelijk met de vaststelling van de begroting over het boekjaar 2006 zijn in de bestuursvergadering van 14 december j.l. ook de liturgische en graftarieven aangepast aan de gestegen kosten-ontwikkelingen van de laatste tijd. Met uitzondering van het tarief voor een misintentie ( = ongewijzigd gehandhaafd op € 7,50) zijn alle tarieven trendmatig volgens het geldende inflatiepercentage bijgesteld.

Vanaf 1 januari 2006 luiden de tarieven als volgt :

Liturgische tarieven :

Misintentie   (stipendium)                                                   7,50

Uitvaart, inclusief begrafenis                                          290,--

Uitvaart, inclusief crematie                                             370,--

Begrafenis/crematie zonder uitvaart                               160,--

Avondwake                                                                     50,--

Huwelijk (kosten huwelijksviering)                                   200,--

Dopen    (doopviering, kosten per dopeling)                     50,--

Huwelijksjubileum                                                          170,--

 

Graftarieven (inclusief delven :

Grafrechten + onderhoud 20 jaar kind tot 1 jaar               110,--

Grafrechten + onderhoud 20 jaar kind 1-12 jaar                295,--

Grafrechten + onderhoud urnengraf                                295,--

Grafrechten + onderhoud enkel graf                               840,--

Grafrechten + onderhoud dubbel graf                             880,--

Grafakte + administratiekosten                                         20,--.

 

AANBEVELING  ACTIE  KERKBALANS 2006.

Ongetwijfeld is het ook u uit de financiële jaaroverzichten van de laatste jaren opgevallen dat onze parochie  “moeilijke financiële tijden”  doormaakt. De ontwikkeling van de personele kosten (bijdrage aan het par.verband) en onderhoudskosten baart ons zorgen. Zorgelijk zijn we vooral over het feit of we met z’n allen in de naaste toekomst nog wel in staat zullen zijn onze parochiekerk op een zorgvuldige en degelijke wijze in stand te houden. Om deze winter niet in de kou te komen zitten moest zeer recent de kachel van de kerk onderhanden worden genomen. Vroeg of laat staan we voor het voldongen feit dat de stokoude verwarming van de kerk (uit 1961) noodzakelijkerwijs zal moeten worden vervangen.

Dus  ……   jong en oud laat letterlijk en figuurlijk onze kerk niet in de kou staan.  Verwijzend naar de speciale bijlage over de actie Kerkbalans 2006 verzoeken wij u allen met klem om uw financiële steun. Een kerkbijdrage of verhoging van uw jaarlijkse bijdrage wordt u hierbij  “ warm    aanbevolen.

 

Tot zover de korte berichten van het parochiebestuur.

 

 

ACTIE KERKBALANS VAN 8 T/M 22 JAN. 2006.

 

EEN KERK IS HEEL WAT WAARD.

 

 

De Borculose financiële situatie is zorgelijk:

In ons vorige Parochienieuws hebben wij u bij de aangeboden jaarrekening 2004 al uitgebreid deelgenoot gemaakt van het feit dat onze financiële situatie steeds meer en meer zorgelijker wordt. Beargumenteerd hebben we u toen gewezen op de alsmaar stijgende vaste lasten en onderhoudskosten aan de kerk, pastorie, KJ-gebouw en het kerkhof. Ook hebben we aan u kenbaar gemaakt dat door diverse uiteenlopende omstandigheden de laatste jaren de gezinsbijdragen, de bijdragen via de actie Kerkbalans en de wekelijkse kerkcollecten sterk zijn teruggelopen. Zeer tot onze spijt hebben wij u toen medegedeeld dat het nadelig resultaat over het jaar 2004 totaal € 18.927,-- bedroeg. In 2005 hebben we gelukkig deze negatieve trend kunnen doorbreken en zal hoogstwaarschijnlijk het boekjaar 2005 met een gering positief resultaat kunnen worden afgesloten.

 

Bezuinigingen in de begroting voor 2006:

De doorgevoerde bezuinigingsdoelstellingen in 2005 zullen naar onze verwachting er toe leiden dat er waarschijnlijk ook over 2006 een positieve exploitatie zal worden bereikt.

De gemaakte financiële afspraken in ons nieuwe parochieverband Graafschap Zutphen zijn nagekomen en geeft onze parochie voor de komende 5 jaren weer wat financiële armslag.

Verontrustend is dat we thans nog onvoldoende middelen hebben om op termijn reserveringen te doen voor het onuitstelbare en noodzakelijke groot onderhoud. We denken hierbij aan o.a. het eerstdaags vervangen van de stokoude verwarmingsinstallatie in het kerkgebouw en uitvoering van het planmatig onderhoud, zoals aangegeven in de rapportages van de monumentenwacht van de laatste jaren.

Het thema van de actie kerkbalans voor dit jaar  “een kerk is heel wat waard”  is voor onze kerk van groot belang.

 

De staat van onderhoud van de diverse gebouwen en het kerkhof is met de voortreffelijke inzet van de vrijwilligers(sters) nu goed te noemen en dat willen we graag voor de toekomst ook zo vasthouden.

 

Met de trendmatige aanpassing van de tarieven, het voeren van een stringent zuinig beleid en vooral uw steun bij de Actie Kerkbalans hopen we gezamenlijk dat alle werk binnen onze parochie kan blijven bestaan. Tevens hopen we van ganser harte  een noodzakelijke reservering te kunnen doen voor groot onderhoud.

 

Via het hierna volgend vergelijkend overzicht hebben we de cijfers nader voor u  in beeld’  gebracht :

 

Bedragen in

Euro’s

2002

2003

2004

 

2005

Prognose

2006

Begroting

Kerkbijdragen

 

32.771

28.171

27.971

29.000

30.500

Collecten

 

10.333

 9.118

  8.011

10.500

  8.500

Misintenties

 

  2.480

 2.581

  3.385

  3.500

  2.000

Uitv.Huwelijken, dopen, etc

  3.378

 4.075

  3.204

  3.500

  3.200

Rente en overig

 

  9.782

 8.657

  7.141

  7.500

  6.200

Totale inkomsten

58.744

52.602

49.712

54.000

48.400

Kosten gebouwen

23.841

24.416

22.257

23.000

19.400

Personele kosten

32.197

28.753

31.584

17.500

18.000

Overige

Kosten

24.857

26.053

14.798

13.500

13.000

Totale kosten

 

80.895

79.232

68.639

54.000

48.400

 

 

 

In de begroting 2006 bij het verkorte overzicht kunt u in éénoogopslag zien dat we naast de bezuinigingen min of meer rekenen op de financiële steun van alle mede-parochianen.

Dus ….. we hopen van ganser harte dat u met uw welgemeende financiële bijdrage onze niet in de kou laat staan.

 

De afgelopen twee jaren hebben al verschillende parochianen gehoor gegeven aan onze oproep om de periodieke en automatische kerkbijdrage via de bank op te trekken tot een mooi afgerond eurobedrag.

Tot op heden heeft ongeveer 55 % van de ongeveer 550 adressen hierop hun bijdrage verhoogd.

Nogmaals roepen we U op om uw bankafschrift na te kijken, en vervolgens naar uw eigen bank te gaan om uw machtiging te gaan wijzigen.

Let op: uw penningmeester is niet gemachtigd uw bijdrage te wijzigen. Dit moet U zelf doen.

Vanaf 2003 is het wel mogelijk uw penningmeester te machtigen om een bedrag af te schrijven. Middels een invulformulier, behorend bij de kerkbalansenvelop, hebben enkele parochianen hiervan gebruik gemaakt.

 

In de periode van 8 t/m 22 januari aanstaande  gaan al onze wijkhoofden weer op pad  en worden de alom bekende kerkbalansenveloppen bij u bezorgd en daarna weer opgehaald.

Wilt u nog meer informatie,  of is u iets niet duidelijk  !!!

Neem gerust even contact met onze penningmeester op (F.J.M. Elschot, Morsmanshof 9, 7271 KA Borculo, telefoon : 274460).

Steun uw parochie. Uw bijdrage is van levensbelang voor het in stand houden van de Borculose parochiegemeenschap.

Wij rekenen deze keer van jong tot oud echt op U.

 

Namens het parochiebestuur, F.J.M. Elschot, penningmeester

 

 

 

KATHOLIEK SPIRITUEEL CENTRUM

voor de Graafschap Zutphen

 

Cursus over het boek ‘Apocalypse’ (Openbaring) van Johannes.

 

De ‘Apocalypse’ van Johannes is het laatste boek van de bijbel. Het is ook het jongste. Het is vermoedelijk geschreven in het jaar 96 na Christus, toen de Joden en de Christenen in de Diaspora in Klein-Azië, leefde, m.n. in de steden aan de Westkust.

Onder hen leefde een zekere Johannes, die nog vaak vereenzelvigd wordt met de discipel van Jezus. Hoe het ook zij – hij werd vanwege zijn “Christelijke activiteiten” verbannen naar het vrijwel onbewoonde eiland Patmos, waar hij ,in een grot levende, vele visoenen had, die hij “op moest schrijven’.  Het zijn berichten, waarin hij het geschieden-onder-de-mensen “ziet en doorziet” in een geweldig groots perspectief.

Kunstenaars op allerlei gebied zijn er in de loop der tijden ook door geboeid. Ook daaraan zullen we in de loop van de cursus, waarin het boek “in dialoog met de tekst’ gelezen wordt, aandacht besteden. Het is natuurlijk wel belangrijk een bijbel bij de hand te hebben. De cursus wordt gegeven in samenwerking met de protestantse gemeente Zutphen.

 

Leiding:         dominee E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink

Data/Plaats:   wo. 11 en 25 jan. in de Wijngaard, Zutphen                                     wo. 8 en 15 feb in de Eekschuur, Warnsveld.

Tijd:                20.00 - 22.00 uur

Aanmelding: niet verplicht, wel prettig i.v.m. uit te delen papieren.

Kosten:          vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten.

 

‘Dichter bij muziek’

Hans Bouma draagt gedichten van eigen hand voor.

 

Adriaan Plantinga omlijst en verdiept de teksten door middel van pianospel. ‘Dichter bij muziek’ is een antwoord op de groeiende behoefte aan een andere, een nieuwe vorm waarin geloof beleefd kan worden. Vrije gedichten onder de titel ‘Zoals Hij mijn naam noemt’ en een aantal gloedvolle bewerkingen van psalmen worden gezet op een stroom muziek. Op speelse en indringende manier weet Hans Bouma in taal van nu dichtbij te komen. Voor auteur en pianist die vaker samen hebben gewerkt, is het een spannende uitdaging tekst en klank op elkaar in te laten spelen. De pianomuziek die deels geïmproviseerd wordt, verdiept de tekst en geeft gelegenheid erbij te verwijlen. Na afloop is er gelegen-heid Hans Bouma te spreken en boeken en bundels van zijn hand te bekomen en te laten signeren. De entree is kosteloos, een bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld. Na afloop koffie en thee.

 

Datum:           zondagmiddag 29 januari 2006

Tijd:                15.00-16.00 uur

Plaats:            Martinuskerk, Warnsveld

Aanmelding: niet nodig

 

AMNESTY BORCULO ZOEKT COLLECTANTEN.

Van 12 tot en met 18 februari wordt weer de landelijke collecte voor Amnesty International gehouden. Om in Borculo en de kerkdorpen met de collectebus rond te gaan zoeken wij nog collectanten die ons willen helpen de collecte tot nog een groter succes te maken. Ook dit jaar mogen wij 25% van de opbrengst voor het plaatselijke Amnesty - werk gebruiken. In 2005 was dit ruim 586,- EURO. In overleg met het hoofdkantoor in Amsterdam is besloten dit bedrag weer te reserveren voor het ‘Westerborkproject’ voor de groepen acht van alle basisscholen. Voor dit project brengen Wil van Dijk en Alice Hilligers een bezoek aan de scholen om iets te vertellen over de mensenrechten en het werk van Amnesty. Daarna wordt een bezoek aan de Synagoge in Lochem gebracht. Als afsluiting is er een excursie naar het ‘Herinneringskamp Westerbork’. Vooral voor de busreis is veel geld nodig. Met ingang van dit jaar moeten Amnesty Borculo en de scholen zelf voor de nodige financiën zorgen.  We zijn dan ook heel blij dat de opbrengst van de Kerstmarkt voor anderen dit jaar voor dit doel bestemd is.

 

Wilt u een paar uurtjes voor deze collecte vrij maken neem dan contact op  met:

 

Wil van Dijk, tel. 275227  of  Piety Nijhof, tel. 272864

 

 

                                

 

Tachtig jaar Memisa.

Tachtig jaar streven naar betere gezondheidszorg in arme landen. Er is veel verbeterd, dat zeker. Memisa beheerde vroeger zelf de projecten, nu doen plaatselijke organisaties dit. Memisa steunt ze door advies te geven en geld voor ze te werven.
Onze partner-organisaties worden steeds zelfstandiger en professioneler. Een belangrijke winst.
Toch zijn we er nog lang niet. De gezondheidszorg in ontwikkelingslanden is vaak nog niet goed genoeg en is voor veel arme mensen nog ontoegankelijk. Hierdoor sterven jaarlijks nog 10,8 miljoen kinderen vóór hun vijfde verjaardag. In sommige Afrikaanse landen neemt de kindersterfte zelfs weer toe. En ieder jaar sterven 230.000 vrouwen bij een bevalling. Alle reden voor Memisa om haar 80-jarig bestaan in het teken te stellen van moeder- en kindzorg.

 

Op Memisazondag (5 februari) is er een extra deurcollecte tbv. Memisa. Van harte aanbevolen.

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2006

 

Dit schooljaar op 14 mei 2006 worden de kinderen uit groep 4 van alle basisscholen van Borculo e.o. in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. Een opgaveformulier voor deze gebeurtenis ligt voor u klaar achter in de kerk of op het parochiesecretariaat. (zie openingsuren elders) Doet u dit zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór 7 januari 2006 omdat wij nu al bezig zijn met de

voorbereidingen. Voor informatie kunt u terecht bij de werkgroep Eerste Heilige Communie.

Mirjan Nijman 0545-274687, Sussanne Even 0545-482063 of Diana Sterenborg 0545-274609

 

 

Februari 2006:

 

Carnaval en dan… van Aswoensdag tot Palmzondag…

 

Aan het einde van deze maand, februari, is het al weer Carnaval. Overal wordt het gevierd en gaan mensen jong en oud, al dan niet verkleed, de straat op en de feestzaal In. Carnaval is tegenwoordig onder bijna alle landen, volken en religies verbreid. Toch is het van oudsher ook een christelijk feest.

Hierin wordt weer eens duidelijk dat de vreugde een grondhouding is van de christenen en vanuit die vreugde kunnen we heel goed onze menselijke maatstaven eens goed op z'n kop zetten. Onze alledaagse maatschappij is per slot ook niet altijd even zaligmakend. Zó kan dit vrolijke feest ook het evangelie-woord duidelijk maken dat ‘de laatsten de eersten’ en ‘de kleinen groot’ zullen zijn. Narren-feest betekent ook vandaag nog: eens rustig met jezelf en met de anderen kunnen lachen en niet in droefheid en zorgen ten ondergaan! Ik hoop dat voor wie het gaat vieren het een fijn feest mag worden!

 

En daarna wordt het vanzelf: Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd.

 

Van As-woensdag tot Palmzondag is de tijd van 'as tot nieuwe palmtakken'. Met het teken van het kruis worden we op As-woensdag getekend: het kruis als teken van ondergang en opstanding tegelijk! 'Mens, denk eraan dat je stof bent en tot stof zul je wederkeren'. Zo worden we opgeroepen tot een nieuw begin. As, vasten, veertigdagentijd, het heeft alles te maken met het doorbreken van de buitenkant, van de alledaagsheid, en de weg naar de binnenkant van ons leven aan te durven. Vasten is van alle tijden en alle godsdiensten. Een bepaalde vorm van vasten is de hongerstaking. We horen er nog regelmatig over. Mensen grijpen er naar als een soort laatste redmiddel, omdat ze het gevoel hebben dat hen zwaar onrecht wordt aangedaan. Vasten is dan een uiterste vorm van protest; ‘protest op leven en dood'.

 

Maar vasten is geen doel op zichzelf. Dat was het vroeger trouwens ook niet! De ouderen onder ons hebben nog vele - goede en minder goede - herinneringen aan de vastentijd in vroegere jaren. Weinig eten, niet snoepen, een precies aantal voorschriften over wat je te doen en te laten had. Zo af en toe hoor ik nog wel eens verhalen over het vastentrommeltje en de lijdens-meditaties. Ja, de vastenwet in de katholieke kerk was wel erg precies omschreven. Maar die tijd is inmiddels voorbij. De vastenwet in díe zin is niet meer van kracht, is afgeschreven, met uitzondering van nog twee (2) echte vasten- en onthoudingsdagen namelijk Aswoensdag en Goede Vrijdag. De vastentijd, veertigdagentijd is wél gebleven! Lag het accent in vroeger jaren voornamelijk op minder eten en drinken, in onze jaren ligt het accent eerder op bezinning. De veertigdagentijd nodigt bij uitstek uit tot een bezinning op je leven. Het carnaval, feestvieren en uit je dak gaan, is voorbij en een serieuze periode breekt aan ter voorbereiding op het Paasfeest. Dan kunnen er heel concrete vragen in je naar boven komen, zoals:

 

-Ben ik tevreden met de manier waarop ik nu leef?

-Hoe besteed ik mijn tijd en mijn mogelijkheden?

-Waar maak ik me écht druk om, waarvoor ben ik écht bezorgd?

-Welke plaats heeft God in mijn bestaan?

-En welke plaats heef ‘een medemens in nood’ in mijn leven?

 

Dit soort vragen toe te laten in je leven is niet zo gemakkelijk. Want misschien moet je dan wel dingen loslaten of veranderen? Misschien moeten er andere prioriteiten worden gesteld? Vastentijd: tijd van bezinning en gebed, van inkeer en ommekeer én tijd van solidariteit. Ja, ook dat laatste: solidariteit met hen die weinig of niets hebben! Grenzen verleggen ook naar hen die het minder hebben. Vandaar de aandacht ook voor de vastenactie-projecten. Daarvoor verwijs ik graag naar een van onze twaalf (12) parochiebladen. Mede namens de collega-pastores: een goede veertigdagentijd toegewenst.

 

F.G. Hogenelst, pastoor

 

 

 

 

Stille Omgang 18 maart 2006

Ons gezelschap viert in 2006 het heugelijke feit, dat 125 jaar geleden in 1881 voor het eerst in deze vorm de Amsterdamse Stille Omgang werd gelopen, waar vroeger langs dezelfde route de Mirakelprocessie werd gelopen.

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2006 als intentie: "Voor een kerk met open deuren" (Johannes 10 vers 1-10)

Het Mirakel

Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het eten van de hostie kreeg de zieke braakneigingen en moest tenslotte overgeven in het brandende haardvuur van zijn kamer. Maar na verloop van tijd bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur het Heilig Sacrament niet had aangetast. Was dat nog niet mirakuleus genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Het was een nieuw mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde. Voor de middeleeuwse mens was dit de noodzakelijke bevestiging om in de gebeurtenissen definitief de hand van God te kunnen herkennen. Het duidde tevens Gods klaarblijkelijke wens aan om op de plaats waar het Mirakel had plaatsgevonden, 'dese gracie ende ghenade' openbaar te maken en gestalte te geven. De betrokkenen besloten daartoe de woning tot een devotie- of bedevaartkapel om te bouwen. 

 

 

 

De Route

De grootste stimulans tot de hernieuwde ontwikkeling van de Amsterdamse Mirakelverering kwam tot stand nadat een zekere Joseph Lousbergh een geschrift ontdekte waarop de route van de middeleeuwse Mirakelprocessies stond beschreven. Samen met zijn vriend Carel Elsenburg besloot hij in 1881 die route weer devotioneel na te lopen. Het idee sloeg aan en binnen enkele jaren groeide dit privé iniatief uit tot een snel groeiende beweging. De initiatiefnemers besloten zich te organiseren in het 'Gezelschap van de Stille Omgang'. Spoedig kwamen ook steeds meer katholieken van buiten Amsterdam om deel te nemen aan de jaarlijkse Stille Omgang. Aan het begin van de 20e eeuw waren er al tientallen zustergezelschappen in alle grote plaatsen van Nederland opgericht en kwamen er duizenden bedevaartgangers.

Het begin van het Mirakelfeest is elk jaar op de woensdag na 12 maart. Van woensdag tot en met zaterdag worden er dagelijks devotiemissen in de kapel op het Begijnhof opgedragen. Maar de grote jaarlijkse manifestatie is nog steeds de Stille Omgang die wordt gehouden tijdens de nacht van zaterdag op zondag. Met vele bussen komen dan bedevaartgangers uit geheel Nederland naar het centrum van Amsterdam. Na in één van de Amsterdamse parochiekerken een mis te hebben bijgewoond, nemen zij vervolgens verspreid over de nacht deel aan de omgang en lopen de omgangsroute. Kenmerkend voor de omgang of 'processie' is dat deze stilzwijgend wordt volbracht: zonder luid gebed of gezang en zonder kerkelijke kledij of andere religieuze attributen. De omgang duurt ongeveer een uur en vindt ergens tussen middernacht en vier uur in de zondagochten plaats.

 

Jaarlijks trekken zo’n 10.000 deelnemers naar de Heilige Stede voor de Stille Omgang. Door de stilte en het afstand nemen van uiterlijk vertoon voelt men zich in verscheidenheid verbonden.

Neems eens de tijd en ga met ons mee…..

 

Opgave voor 4 maart a.s. bij:

H. Brokers, Prins Willem V straat 18, tel. 273502

 

 

KVB (Katholieke Vrouwenbond)

 

Programma 1e halfjaar 2006:

17 januari: Nieuwjaarsavond door leden

15 februari: de Weerman van Borculo: Herman Dute

20 maart: bloemschikken door dhr. Vreeman

25 april: Abdij Slangenburg, een bezoek naar kasteel Slangenburg

 

Alle avonden beginnen om 20 uur bij cafe-restaurant Peters.

Voor informatie: Secr. Mw. A. Beerten tel. 271692.

 

 

KATHOLIEK SPIRITUEEL CENTRUM

voor de Graafschap Zutphen

 

 

Geloven nu.

 

Op vele plekken zijn deze gespreksgroepen in ons bisdom niet weg te denken. Voor het eerst bieden wij ze aan in ons parochieverband en wel in Zutphen en Lochem. Gerrit Kemna, die in de redactie zit van het bijbehorende boekje zal deze groepen begeleiden. Per keer wordt een religieus of bijbels onderwerp of thema uit het boekje ‘Geloven Nu’ besproken in een vertrouwelijke sfeer, liefst bij iemand thuis. De eerste avond is ter kennismaking en verplicht nog tot niets.

 

Begeleiding:  Heer Gerrit Kemna; eerste avond: pastor Ed Wassink.

Datum:           8 feb. 2006.    Plaats:  Parochieel Centrum Mariaschool,

           Tengnagelshoek 6, Zutphen

Tijd:                20.00 uur.                   .

 

Datum:           13 feb. 2006.   Plaats:           Parochiecentrum R.-K. Kerk,

Tijd:                20.00 uur.                   Kastanjelaan 33, Lochem.

 

Aanmelding: Secretariaat Parochieverband Graafschap Zutphen,

                        tel.: 0575-491199 (ma.,wo.,vr.: 15.30-17.30 uur).

                        e-mail: pastoraalteam@tiscali.nl.

 

De monnik in jezelf ontmoeten.

 

Ieder mens is een sociaal wezen, maar we ervaren allemaal ook wel dat we alleen zijn. We ervaren allemaal wel iets van die tegenstellingen in het leven. Als je de monnik (m/v) in jezelf ontmoet dan leer je daar mee om te gaan en een zeker evenwicht te vinden. Dan ga je de diepte binnen van je eigen wezen en dat kan een grote verrijking zijn van je leven. Op deze avond gaan we op zoek naar de monnik in onszelf. Er wordt een inleiding gehouden en we doen wat spirituele oefeningen. Het kan als een inleiding worden gezien op de Abdijdagen in Diepenveen (Lochem) of in Egmond (Vorden), maar los daarvan is het ook uitermate zinvol en leerzaam.

 

Inleider:         pastor Ed Wassink.

Datum:           16 feb. 2006. 

Tijd:                20.00 uur.                  

Plaats:                       Parochiecentrum R.-K. Kerk,

Kastanjelaan 33, Lochem.

 

Keltische spiritualiteit – 2 avonden met Keltische muziek

 

De eerste avond luisteren we naar Keltische liederen uit met name Ierland, gezongen door Carla Koehorst, een bevlogen zangeres die zeer vertrouwd is met dit repertoire. Op de tweede avond horen we meer over de Keltische teksten en beproeven we een aantal meditatieve liederen uit de Schotse Keltische traditie (Iona) o.l.v. Adriaan Plantinga. De afsluiting hiervan is een korte vesper in de kerk met genoemde liederen. In 2007 hopen we vanuit het parochieverband spiritueel op reis te gaan naar Ierland in de voetsporen van onze eerste missionarissen, zoals Willibrord en Ludger die deze Keltische achtergrond nog met zich meedroegen.

 

Leiding:         dominee Adriaan Plantinga

Datum:                       28 februari 2006 en 7 maart 2006

Tijd:                20.00 – 22.00 uur

Plaats:                        Martinuskerk, Warnsveld

Aanmelding: niet nodig.

 

 

DANK U WEL!

 

Wij willen u hierbij hartelijk danken voor de attenties

en vele goede wensen die wij mochten ontvangen

tijdens de Kerstdagen en Jaarwisseling.

 

Pastores Hogenelst, Jacobs, Matti en Wassink.

 

 In memoriam : frater M. Gabriël

 

Na een korte ziekteperiode is frater Gabriël Leemreise in de laatste week van 2005 overleden. Frater Gabriël is in totaal zo’n 45 jaar organist geweest, in eerste instantie bij de fraters op de Leostichting waar hij in 1955 is gekomen, maar ook in onze parochiekerk. Er werd zelfs een beroep op hem gedaan in de parochiekerken van Beltrum, Rekken, Groenlo en Ruurlo.

Na het afscheid van organist Theo Verheijen in 1978 werd hij vaste organist van onze parochiekoor en is dit gebleven tot 1 januari 1999, toen hij wegens gezondheidsredenen zijn functie als organist moest opzeggen. Veel bewondering hadden wij voor zijn bereidwilligheid, zijn ijver, voor de vele malen dat hij na een viering bij de fraters zich moest haasten naar de kerk in Borculo, in weer en wind op zijn fiets en de bewonderenswaardige hoeveelheid werk die hij verrichtte met het op papier zetten en transponeren van muziekstukken in zijn zo secure en nette handschrift en voor zijn grote kennis van het Latijn.

In februari 1994 mocht hij op de vooravond van zijn 75ste

Verjaardag uit handen van Pastoor Simons de gouden medaille van de Sint Gregorius vereniging ontvangen vanwege zijn verdienste voor de kerkmuziek.

Bij zijn afscheid heeft het koor de door hemzelf gecomponeerde 4-stemmige Stephanusmis gezongen. Frater Gabriël is op vrijdag 30 december te de Bilt ter aarde gesteld.

Dat hij moge ruste in vrede

 

Namens het parochiekoor,

J. Versteegen, voorzitter 

 

Maart 2006:

 

Twee data om bij stil te staan in de maand maart.

 

De hele maand maart staat letterlijk vanaf de eerste dag in het teken van de 40-dagen tijd.

1 maart is het Aswoensdag.

9 april, Palmzondag, de eerste dag van de Goede week

16 april Paaszondag.

 

Midden in de maand maart, 19 maart (dit jaar 20 maart) viert de liturgie het feest van de H. Jozef. Een heilige, onmisbaar op het tweede plan, onmisbaar op de achtergrond.

Als Maria de boodschap van de engel ontvangt dat ze moeder zal worden van een kindje dat de Zoon van God is, vertelt het verhaal nergens dat Jozef daar ook bij zou zijn geweest, sterker nog het gaat buiten hem om; we komen Jozef tegen als ze op weg gaan naar Betlehem om zich te laten inschrijven; de zeer zorgzame echtgenoot van Maria die voor haar onderdak wil gaan zoeken om haar kindje ter wereld te  brengen.

Samen slaan ze op de vlucht naar Egypte. Ontroerend zijn de vele afbeeldingen waarop we Jozef zien met een ezeltje aan zijn hand, waarop Maria zit met een kindje.

En eindelijk terug in Nazareth, hun woonplaats, van waar ze zijn vertrokken voor de geboorte, zal Jozef zijn werkplaats weer hebben opgezocht om er voor te zorgen dat er brood op de plank kwam.

30 jaar lang horen we niets van Maria en Jozef en hun kind (behalve die ene wonderlijke gebeurtenis in tempel toen Jezus 12 jaar oud was geworden). Het heeft er alle schijn van dat het leven van alle dag zich heeft afgespeeld zoals dat in alle gezinnen toen gebeurde, kinderen die naar school gaan, moeder aan het werk in huis en soms op het land, vader in de werkplaats.

Van Jozef horen we helemaal niets meer, zelfs niet wanneer hij is gestorven; ook niet of ze samen nog meer kinderen hebben gekregen.

Ook niet hoe de opvoeding van Jezus is verlopen.

Het zal allemaal wel zo gewoon zijn verlopen dat niemand er behoefte aan had om hier iets bijzonders over te vertellen.

Misschien maakt dat Jozef wel heel bijzonder, dat hele gewone.

In dat hele gewone is Jozef ons heel nabij..

Wie van ons is er heel bijzonder?, bijna niemand toch.

Zeker weten dat velen zich herkennen in het leven van de H.Jozef, onmisbaar, maar niet op de voorgrond.

Daarmee komt zijn leven heel dicht bij ons te staan, ons leven heel dicht bij hem.

We ontmoeten in de H. Jozef een heel bescheiden man, die in zijn bescheidenheid een geweldige uitstraling heeft.

We kennen deze mensen, soms iemand in je familie, soms in de buurt of in je vriendenkring, absoluut onmisbaar maar bijna onzichtbaar,

Geen ideaal dat onbereikbaar is, wel onmisbaar.

 

En midden in de 40-dagentijd, terwijl we alles rond Pasen nog voor de boeg hebben, het feest van Maria Boodschap, want 9 maanden later zal het weer kerstmis worden.

Als een rode draad door het jaar, God die ons nabij komt en – wat nog belangrijker is – ons nabij blijft. Die nabijheid wens ik u allen toe.

 

H. Jacobs,

pastoor

 

 

Nieuw! Bezinningskalenders voor de veertigdagentijd.

(kosten 0,25 eurocent - Uitgave Vastenaktie met teksten van Margriet te Morsche )

Voor elke dag, één gedachte, gebed of gedicht ter overweging.

Voor kinderen een eigen kalender, met vragen en opdrachten.

Te bestellen bij de Vastenaktie (info@vastenaktie.nl) of per

tel 0703136100 of bij de MOV groep van uw parochie.

 

Bezinningsboekje, “Draad van Verbondenheid” is ook nog te koop.

Voor 4 euro en 1,60 porto kosten. Bestellen via w.matti@hetnet.nl

 

 

 

Vastentijd…

hét moment voor uw steun

 

In Suriname hebben veel mensen het moeilijk. De prijzen van veel producten in de winkels zijn hoog,waardoor velen  grote moeite hebben om rond te komen. Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens.  Het meest getroffen zijn vrouwen en kinderen. Veel vrouwen staan er alleen voor omdat hun man in het buitenland werkt maar ook zijn veel vrouwen door hun man verlaten.

Zoals bekend is de veertigdagentijd voor Pasen hét moment om elkaars naaste te zijn in woord en daad. Daarom doen we elk jaar mee aan de vastenaktie. Dit jaar voeren de meeste parochies in ons grote parochieverband actie voor een project in Suriname. Veel vrouwen dragen de verantwoordelijkheid voor het financieel reilen en zeilen van hun gezin, en dat drukt zwaar. Vaak ook hebben ze maar beperkt toegang tot onderwijs en hebben ze nauwelijks invloed op besluitvorming. Vastenaktie steunt in Suriname de Nationale Vrouwen Beweging  (NVB) die vrouwen helpt om micro-ondernemingen, kleine bedrijfjes op te zetten. Verspreid over Paramaribo zijn er zo al heel wat winkeltjes, naaiateliers, eethuisjes e.d. opgezet door hard werkende vrouwen. Ook in het binnenland worden vrouwen ondersteund om hun situatie te verbeteren. In sommige dorpen slaan vrouwen de handen ineen om drinkwatervoorzieningen, electriciteit of telefoon te krijgen. Er is een kredietsysteem opgezet waar vrouwen kleine bedragen kunnen lenen voor watertanks of naaimachines. Vrouwen die willen opkomen voor zichzelf en voor hun gemeenschap: ze verdienen onze steun!

 In de veertigdagentijd kunnen we naaste worden, in gebed, maar óók in daad. Steun daarom de Vastenaktie!

 

Uw kunt U steun geven in de envelop en deze achter in de bus doen in onze parochiekerk.

 

 

 

 

 KLEDINGAKTIE.

 

De Kledingactie van Mensen in Nood zamelt al ruim dertig jaar gebruikte kleding en textiel in. Mensen in Nood besteedt de opbrengsten van de Kledingactie aan haar noodhulp- en kinderprojecten.

Ook dit jaar organiseert de P.C.I. de kledingactie voor Mensen in Nood.

 

Deze kunt U afgeven op:

            Vrijdag 17 maart van 19.00-20.00 uur

Zaterdag 18 maart van 10.00-11.30 uur

In het portaal van onze kerk.

 

De Kledingactie verkoopt de ingezamelde kleding aan gerenommeerde kledingsorteerders in Nederland. De verkochte kleding wordt buiten Nederland en de Europese Unie afgezet. De opbrengst gaat bijvoorbeeld naar de opvang van vluchtelingen in Ethiopië, een van de armste landen van Afrika

 

Kledingactie is blij met goede, nog draagbare kleding, schoeisel, dekens en huishoudtextiel, zoals gordijnen, tafelkleden, lakens en handdoeken. Let op: textielafval, afgetrapte schoenen, kussens, matrassen en vloerbedekking zijn niet bruikbaar. Het liefst ontvangen we uw kleding in gesloten plastic zakken.

 

Helpt U mee?

Heeft U geen kleding? Maak dan een gift over op giro 7527

’s-Hertogenbosch  Meer informatie op www.kledingactie.nl of bellen naar 073-6871060.

 

De P(arochiële) C(aritas) I(nstelling)

van onze parochie.

 

De bijzondere tijd vóór Pasen

 

De Veertigdagentijd, Vastentijd, heeft een speciale betekenis. Terecht is hier tegenwoordig herwaardering voor. Soms door ontmoeting met moslims en Ramadan. Ook houden parochies meditatiediensten, sobere maaltijden, oecumenische vieringen, Derde Wereldacties. Het accent ligt op solidariteit en verantwoordelijkheid. Vasten is bij alle religies bekend. Dus ook bij joden, christenen en moslims. Wat zijn de motieven?

 

Treurdagen

Vanuit de bijbelse traditie kennen we: het oproepen van de woestijntijd; bekering en boete tot vergiffenis/verzoening; droefheid over pijnlijke gebeurtenissen. Jezus verbleef veertig dagen in de woestijn. We kennen dit van Johannes de Doper, de profeet Elia en de Essenen. Verblijf in de woestijn is toetsing van de radicaliteit van je geloof in God, die zich aan Israël openbaarde. God beproefde de liefde en trouw van zijn volk.

            De joodse traditie kent ook de treurdagen, waarop men vast: de dag van de ondergang van het Noord-Rijk in 722 v.Chr., begin van de Assyrische ballingschap; de dag van de ondergang van Juda en de verwoesting van de eerste Tempel in 586, begin van de Babylonische ballingschap; de dag van de verwoesting van Jeruzalem en de tweede Tempel door de Romeinen in 70 n. Chr. en de dag ter herdenking van de verloren vrijheidsstrijd in 135 onder leiding van Bar Kochba en Rabbi Akiba. Treurnis over de ellende, die toen het volk trof. Het vasten gebeurt in solidariteit met de joden, die toen die verschrikkingen moesten doorstaan. Ingetogenheid door nu ook jezelf beperking op te leggen, een wijze van gedenken.

 

Nieuw leven

Het vasten tot inkeer, bekering (tesjoeva) en boetedoening is sedert de dagen van Mozes heel uitdrukkelijk op Grote verzoendag, dag van vergiffenis. Nog immer dé grote dag voor de joden, want dan gaat het om het herstel van de goede relatie met je medemensen en God.

            Alle drie motieven mogen in ons vasten blijven doorklinken: herinnering aan de woestijntijd en dus aan Gods appèl op onze verantwoordelijkheid; treuren uit solidariteit met de mensen in nood door soberheid als teken van denken aan hen; bekering omdat je fouten/zonden erkent en de noodzaak tot verzoening beseft. Dat is nieuw leven, we zijn op weg naar Pasen … Vasten is terecht, noodzakelijk en onmisbaar.

 

Frans Zwarts

Werkgroep Liturgie en Pastoraat KRI

 

 

 

JORISNIEUWS

 

 

 

Beste parochianen,

 

Het is weer tijd voor een berichtje van de Daltonschool Sint Joris. In december hebben we u verteld over de kerstviering die in voorbereiding was en over de bouw.

De kerstviering was een prachtige dienst. Veel kinderen, met hun ouders, waren aanwezig. De aanwezigheid van het jongerenkoor gaf de dienst extra glans. De kinderen mochten ook een bloem meenemen. Aan deze oproep was veel gehoor gegeven. Na de dienst hebben  kinderen van groep 6 die bloemen veranderd in mooie boeketten en naar oma’s en opa’s of andere bekenden gebracht. Diezelfde kinderen hadden ook geholpen tijdens de dienst. Ze hadden zelf ook voor een voorbede gezorgd. Die waren heel bijzonder en zullen in een van de parochiebladen worden afgedrukt. Gebeden uit het hart gegrepen. Al met al een mooie dienst.

 

De bouw verloopt volgens plan. De muren zijn opgetrokken en de pannen gelegd.

Je kunt nu heel goed zien hoe de ruimtes er uit gaan zien. Een prachtige speelzaal voor de kleuters en daarboven een mooi ruim klaslokaal. Daar wil iedere leerkracht wel met zijn groep zitten. Als de bouw klaar is zal ik u berichten en dan moet u maar eens komen kijken.

 

In februari starten we ook met de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie. Het aantal communiekantjes wordt wel steeds kleiner. Dit jaar zijn het er vijf. De voorbereiding begint op woensdag 15 februari. De presentatieviering is op zondag 19 maart en de viering van de Eerste Heilige Communie is op zondag 14 mei. Een oud collega van ons, Nellie Weusten, verzorgt de voorbereiding. We vinden het heel fijn dat ze die taak op zich neemt.

 

Ook zijn we nu bezig met de voorbereiding van het carnavalsfeest. Als u dit bericht leest is dat feest al weer achter de rug. Voor de kinderen is het een belevenis waar ze naar uitkijken.

Daarnaast zitten we ook midden in de toetsperiode, met daarop volgend een rapport.

Voor de kinderen van groep acht is dit de eindtoets. Deze kan straks mede bepalen hoe hun vervolgstudie er uit gaat zien. Natuurlijk bepaalt de toets dit traject niet alleen. De resultaten van alle acht jaren op de basisschool zijn van even groot belang. Maar meestal geeft de eindtoets wel een bevestiging van de mogelijkheden. U leest het er is van alles gaande op onze school. We blijven u op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet, mede namens ouders, bestuur en alle collega’s,

Ed Hetterschijt

 

KATHOLIEK SPIRITUEEL CENTRUM

voor de Graafschap Zutphen

 

Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach.

- in samenwerking met de Protestantse Kerken -

 

Muziekpedagoog Jac Kuenen uit Zutphen vertelt graag en enthousiast over de Matthäus Passion op een voor iedereen begrijpelijke manier. Hij laat ons kennis maken met dit fantastisch werk dat Johann Sebastian

Bach heeft gecomponeerd. Jac vertelt erover en laat ons fragmenten ervan horen. Vanwege de goede akoestiek zal deze bijeenkomst gehouden worden in de RK Kerk van Hengelo (Gld.). Iedereen is van harte welkom.

 

Inleider:         Hr. Jac Kuenen.

Datum:           23 maart 2006.

Tijd:                20.00 uur.

Plaats:            R.-K. Kerk H. Willibrord, Spalstraat, Hengelo (Gld.).

 

 

 

Dora Visser… een bijna zalige in ons parochieverband

Een historische benadering.

 

Er is al het nodige over Dorothea Visser gepubliceerd de laatste jaren. In december 2005 heeft Prof.Dr. Peter Nissen op een symposium aan de Radboud Universiteit te Nijmegen een referaat over haar gehouden. Haar graf bij de Sint Willibrorduskerk in Olburgen wordt regelmatig door mensen bezocht. (Zeker even langs gaan als je het Graafschapspad loopt!). Sommigen hopen op een Lourdes aan de IJssel. Iedere eerste vrijdag van de maand is er een speciale viering in de parochiekerk. Haar levensverhaal en de beschrijving van haar leven door de toenmalige pastoor zijn nog steeds verkrijgbaar. Er is een actieve kring Vrienden van Dorothea Visser. Het proces van zaligverklaring is gestart. Op deze  avond zal de Heer Peter van Toor van de historische kring Gendringen met behulp van lichtbeelden een historisch portret schetsen van Dora Visser en haar tijd.

 

In overleg met de parochie Olburgen is, vanwege de te verwachten belangstelling, ervoor gekozen de lezing te laten plaatsvinden in Zutphen.

 

Inleider:         De Heer Peter van Toor, Ulft.

Datum:           29 maart 2006    Tijd: 20.00 uur

Plaats:            Parochieel Centrum Mariaschool,

                        Tengnagelshoek 6, 7201 NE Zutphen.

Kosten:          € 2,00 per persoon

 

 

EEN BEESTENBENDE

 

Het aartsbisdom Utrecht organiseert van 7 tot en met 11 augustus een kinderkamp voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Houd je van Levend Stratego, kampvuur, zwemmen, knutselen en een toernooi, geef je dan op! Natuurlijk gaat er dan ook een echte kamppastoor mee. Het kamp vindt plaats in Ermelo en kost 70 euro per persoon.

Je kunt je opgeven bij de Pastorale Dienstverlening Aartsbisdom Utrecht 030-6931434 of dpd@aartsbisdom.nl

PASSIECONCERT IN HENGELO  OP ZATERDAG 1 APRIL

Het koor SANCLUST uit Steenderen geeft op zaterdagavond 1 april 2006 een Passieconcert in de Willibrorduskerk te Hengelo Gld. In de sfeervol verlichte kerk met haar geprezen akoestiek zal door het koor worden uitgevoerd:

 

Johannes Passion van Heinrich Schütz

Jesu, meine freude van Johan Sebastian Bach

 

Naast de koorleden komende uit Steenderen/Zutphen en omgeving zal medewerking worden verleend door Peter van de Leeuw (tenor) en Jaap Roos (Bas). IJsbrand ter Haar zorgt voor de begeleiding op het orgel en alles staat onder leiding van dirigent Hans de Wilde.

Aanvang         20.00 uur                   

Kerk open       19.30 uur

Entreeprijs      9,00 euro, inclusief koffie of thee in de pauze

Voorverkoop   e-mail:   willibrord@rkkhengelo.nl

en tel. 0575-463624/461868/461800

 

 

OP BEDEVAART NAAR SINT WILLIBRORD IN ECHTERNACH

Met maar liefst vijf Willibrordparochies in ons parochieverband leek het een goed idee om eens gezamenlijk naar Echternach te gaan. Daar in Luxemburg is het graf van Sint Willibrord en wordt op derde Pinksterdag de bekende Springprocessie gehouden. Samen met andere deelnemers uit Nederland kunnen we dan meedoen aan de Springprocessie. Deelname is niet verplicht want ook “het beleven” van dit gebeuren is zeker de moeite waard. De tientallen groepen die meedoen, de muziek en zang, de binnenkomst in de basiliek, iets om niet meer te vergeten. De bijzondere ervaringen in 2002 van de parochie Hengelo met het bezoek aan de Springprocessie  liggen nog vers in het geheugen. Vandaar dat “Parochie Actief” van Hengelo de reis, samen met pastor Ed Wassink, zal organiseren.

Tijdens de tweedaagse busreis zal op tweede Pinksterdag in de Dom van Aken om 10.00 uur de Hoogmis met het Aachener Domchor worden bezocht. Vervolgens zullen we onder deskundige begeleiding worden rondgeleid door deze bekende domkerk. Vandaar gaan we richting Echternach waar om 20.00 uur in de basiliek van Sint Willibrord een plechtig Lof zal zijn. De volgende dag start de Springprocessie om 8.45 uur. De afsluiting is om ongeveer 14.00 uur met een Lof. Overnacht zal worden in Echternach of omgeving.

De bedevaart is ook bedoeld om elkaar te ontmoeten en er samen een fijn uitstapje van te maken. Hiertoe is niet alleen onderweg, maar ook tijdens het verblijf alle gelegenheid.

De kosten van de busreis, inclusief  maaltijden, overnachten met ontbijt zullen ongeveer 130,00 euro per persoon bedragen.

Verdere informatie en het tijdstip van een informatiebijeenkomst volgen nog.

In verband met de verdere organisatie en reserveringen graag uiterlijk opgave op 31 maart.

Aanmelden:  e-mail: willibrord@rkkhengelo.nl 

of een briefje naar: Parochie H. Willibrord, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo Gld. Tel. 0575-461275.

 

 

 

 

BIJBELTAFEL

 

 

 

Op zondag 19 maart na de presentatieviering komt de Bijbeltafel in het KJ-gebouw. Voor de familiegebeurtenissen, voor eerste heilige communicantjes een mooie gelegenheid om te kijken wat voor mooie boeken, cd’s of cd-roms er zijn rondom de Bijbelverhalen.

Kom gerust kijken…

 

 

Nederlandse Bijbelgenootschap afdeling Borculo.

Van 13 tot en met 19 augustus organiseert het Aartsbisdom Utrecht een jongerenkamp in de Belgische Ardennen voor jongeren van 16 tot en met 21 jaar.

 

Wat kun je verwachten?

We kamperen daar in tenten. Het kamp heeft een afwisseling van bezinning, we vieren de eucharistie en ondernemen culturele uitstapjes, en sportiviteit. We gaan klimmen en paint-balschieten. We gaan ook twee dagen lopen in de prachtige Belgische natuur; een echte trektocht met allerlei spannende onderdelen.

Je hoeft echt niet de sportman of –vrouw van het jaar te zijn. Je moet er wel tegen kunnen dat je wat primitief kampeert en dat het soms best zwaar is om met zo’n rugzak te lopen. Maar met een beetje doorzettingsvermogen en door samenwerking heb je de week van je leven.

 

INFORMATIE

Het kamp staat onder leiding van pastoor Gerben Zweers. Hij zorgt samen met anderen voor de begeleiding. Je kunt je met behulp van het bijgevoegde strookje opgeven voor het kamp. Het maximum aantal deelnemers is 25. De kosten van het kamp, inclusief vervoer, zijn 150 euro. Voor vragen kun je terecht bij pastoor Gerben Zweers, Ridderstraat 198, 4101 BK Culemborg, 0345-512660 (19.00-20.00 uur)

 

Het opgavenformulier kun je sturen naar:

DPD Aartsbisdom Utrecht, Amersfoortseweg 10, 3705 GJ Zeist

 

OPGAVEFORMULIER 

 

Naam ………………………………………………

 

Adres…………………………………………………………………………

 

Telefoon …………………………………………

 

Leeftijd ……………………………………………

 

Parochie ……………………………………………

 

Geeft zich op voor het jongerenkamp van het aartsbisdom Utrecht van 13 tot en met 19 augustus 2006.

 

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

PASEN.

 

Ik weet niet waar uw verrijzenis

            het best kan vieren:

bij wierookgeur of bij de appelaar

zo vol met bloesems die zijn takken sieren;

ik weet alleen maar dat ik dankbaar ben,

                       

                                   want ieder lied en elke zonnestraal

                                               die nu heel even

                                   tussen regenvlagen licht komt brengen,

                                   ze zijn een teken van het nieuwe leven

                                   dat sinds uw dood ik als verrijzen ken.

 

In het licht van Pasen …… wensen we alle mede-parochianen een Zalig Pasen toe. Tegelijk vragen wij uw welwillende aandacht voor de onderstaande berichten vanuit het bestuur.

 

 

UITVAARTEN / UITGELEIDE DIENSTEN.

 

Het gaat goed met de uitvaart. De organisatie van uitvaarten neemt veel tijd in beslag van priesters en pastoraal werkers. Maar ook vrijwilligers zijn er vaak mee bezig, in de organisatie en uitvoering en steeds vaker ook als mede-voorganger. De uitvaart kan zo functioneren als het visitekaartje van onze parochiekerk. Ook aan de mensen die haar nauwelijks nog kennen. Toch roept deze ontwikkeling de laatste tijd vragen op. Hoe verhouden de wensen van de nabestaanden zich tot wat in de parochie gebruikelijk is? Vinden we een ‘cd-liturgie’ acceptabel? En schakelen we een priester in als de nabestaanden daar om vragen? Door middel van een beknopte uiteenzetting willen we voor u schetsen welke ontwikkelingen er thans binnen het parochieverband  “Graafschap Zutphen” worden ondernomen en waarbinnen wij als één van de 12 parochies dienen mede te participeren. Jaarlijks worden binnen ons parochieverband tussen de 130 en 150 uitvaarten gehouden. Als we dit in werktijd omrekenen betekent dit dat één van de vier pastores fulltime met uitvaarten bezig is. Uit ervaringsgegevens blijkt de laatste tijd dat de verhouding tussen uitvaarten en andere taken zoals het ontwikkelen van nieuwe vormen van pastoraat soms in het gedrang komen. Kortom met de huidige bezetting van het Pastoraal Team komen de pastores onvoldoende toe aan de uitvoering van de gezamenlijk in gang gezette speerpunten voor het pastoraal beleid.  Reden waarom de laatste maanden al diverse voorbereidingen worden getroffen om te komen tot een team van goed voorbereide vrijwilligers (sters) dat in de nabije toekomst méé kan gaan functioneren bij het voorgaan bij uitvaarten en uitgeleidediensten met de daarbij behorende pastorale zorg. Zoals u weet is een kerkelijke uitvaart op zich geen sacrament en kan daarom ook gedaan worden door goed opgeleide vrijwilligers. Dit is ook al in verschillende parochieverbanden in en buiten ons bisdom een realiteit.

 

Hoewel wij als bestuur erkennen en er begrip voor hebben dat deze aanzet tot vernieuwing zeer verschillend wordt beleefd, willen wij serieus aan de slag gaan om dit thema  ‘handen en voeten’ binnen de Borculose parochiegemeenschap te geven. Suggesties van welke aard dan ook zijn van harte welkom. U kunt hiervoor nader contact opnemen met één van de bestuursleden. Liefst krijgen we goede tips bij het aanzoeken van eventuele geschikte kandidaten. Het kan toch niet zo zijn dat we vanuit Borculo geen kandidaten kunnen aandragen om deel te nemen aan een toerustingscursus binnen ons parochieverband.

 

 

DE BEZOEKERSGROEP ZOEKT VERSTERKING.

 

Al een aantal jaren beschikken we over een actieve en levendige bezoekersgroep. Deze enthousiaste groep van vrijwilligers, bestaande uit acht dames en één heer bezoeken mede op grond van opgaven via het bekende formuliertje achter in ons parochieblad van tijd tot tijd verschillende zieken en ouderen. We zien het bezoek als een pastoraal gebeuren waarin we als parochiaan aandacht geven aan de oudere medemens. De indruk bestaat dat de meest eenzamen via de opgaveformuliertjes worden bereikt.  Bij het bezoek wordt uitvoerig aandacht besteed aan onderlinge contacten. Bezoekers kunnen soms tijdens hun bezoek ingrijpende veranderingen aan de senior waarnemen die het inroepen van extra hulp of doorverwijzing noodzakelijk maakt.

Mocht u zich geroepen voelen als bezoeker onze groep te komen versterken dan bent u van harte welkom. Enige uitbreiding met vooral mannen kunnen we best gebruiken. Misschien heeft u wel een buurman of kennis die ook graag de oudere medemens binnen onze parochiegemeenschap wil bezoeken. Inlichtingen hierover kunnen ingewonnen worden bij Theo Blom, Beukenlaan 19, 7271 JK Borculo,  telefoon : 271846.

 

 

HOOPGEVENDE AANZET AKTIE KERKBALANS 2006.

 

In de afgelopen maanden zijn de wijkhoofden weer op stap geweest voor de jaarlijkse aktie kerkbalans. Diverse parochianen zijn bezocht, enveloppen met toezegging voor uw kerkbijdrage afgegeven en weer opgehaald. Hoewel nog niet alle parochianen hebben gereageerd, kunnen wij u thans melden met welke financiële toezegging u onze parochie wenst te steunen. Volgens de laatste becijfering kunnen wij u mededelen dat onze parochie mag rekenen op een toezegging van ruim €  29.000. op jaarbasis.

 

Vergeleken over de jaren 2004-2006 geeft het volgende beeld :

Jaar :                                              2004           2005            2006

Totale kerkbijdragen:                 € 27.256.    € 28.504.    € 29.444.

Gemiddeld per hoofdbewoner:      53,23        56,56        59,36

 

Deze stijgende lijn is hoopgevend en we laten u bij deze weten voor de gedane toezeggingen bijzonder erkentelijk te zijn.

 

Wanneer we de bijdragen koppelen aan de geboortejaren van de hoofdbewoner dan ontstaat er het beeld dat parochianen geboren na 1960 beduidend minder bijdragen dan onze oudere parochianen. Kortweg gezegd kunnen wij u melden dat zo’n 40% van de jongeren met een jaarlijkse kerkbijdrage in de orde van grootte van € 30.  onze parochie jaarlijks steunen.

 

Kerkbalans is voor onze parochie de belangrijkste bron van inkomsten, naast natuurlijk de inkomsten uit collectes, huwelijken, overlijden en misintenties. Met deze inkomsten zijn we niet alléén in staat om onze gebouwen op ’n redelijke wijze te onderhouden, maar kunnen we ook als vitale parochiegemeenschap blijven draaien. Willen we met alle betrokkenen, pastores en natuurlijk alle vrijwilligers aan de geloofsinhoudelijke zaak invulling geven, dan is uw financiële bijdrage onontbeerlijk.

 

Kortom …..  van jong tot oud willen we langs deze weg andermaal een appèl op u doen om, waar mogelijk, uw jaarlijkse kerkbijdrage te verhogen.

 

Nogmaals we roepen u op om uw bankafschrift na te kijken en naar uw eigen bank te gaan om uw periodieke en automatische kerkbijdrage via de bank of giro op te trekken.

 

Tot zover de korte berichten van het parochiebestuur.

 

 

 

Paasmarkt

 

Zondag 9 april verzorgt de M.O.V.-werkgroep haar jaarlijkse paasmarkt. Deze wordt gehouden in de Schuur bij De Hoeksteen.

Er staan kraampjes waar u o.a. leuke paasartikelen en boeken  kunt kopen, en kinderen kunnen zich onder meer laten schminken, paasbakjes maken  e.d.

De opbrengst gaat dit jaar naar een project in Suriname. Door de slechte economische omstandigheden in Suriname zijn met name vrouwen het meest getroffen. Zij zijn vaak verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van hun gezin, maar hebben slechts beperkte toegang tot bijvoorbeeld onderwijs en besluitvormingsprocessen. Veel vrouwen staan er alleen voor omdat ze verlaten zijn door hun man, of omdat hun man in het buitenland woont en werkt. De Nationale Vrouwen Beweging (NVB) helpt deze vrouwen om micro-ondernemingen op te zetten, zodat zij met hun gezinnen een duurzaam bestaan kunnen opbouwen.

 

De paasmarkt is van 14.00u tot 16.30u. U bent allen van harte welkom!

 

M.O.V-werkgroep

 

 

Uw kunt U steun geven in de envelop en deze achter in de bus doen in onze parochiekerk of de machtiging in te vullen en op te sturen.

 

Hij leeft, leven moet, leven zal.

Pasen, de verrijzenis van de Heer.

 

Het nieuwe leven, de ommekeer, opstanding en verrijzenis grootse woorden die uitdrukken waar het met Pasen om te doen is. Het zal anders zijn of je wilt of niet.

 

Ergens tussen mijn papieren kom ik een kattebelletje tegen van een parochiaan

Waarop hij schreef wat voor hem Pasen betekende:

 

“De kracht van het ‘hier en nu‘. Kijk niet naar het verleden of de toekomst maar leef in het - hier en nu - om er achter te komen welke weg je kunt gaan.”

 

Dat is een hele andere kijk op Pasen of eigenlijk toch niet?

 

Welke weg je kunt gaan en leef daarvoor in het  ‘hier en nu ‘, is dat opstanding? Een nieuwe schepping? Niet iets scheppen uit het niets maar chaos bewoonbaar maken, ergens in de stikdonkere leegte van de verwarring beginnen.

Opstanding is tegen alles wat mensen vernietigt. Of het nu een geneesmiddel tegen aids is, of een waardig loon voor mensen die in slavernij leven omdat de producten die we al of niet nodig hebben, gemaakt worden door de goedkoopste arbeiders. ‘Hier en nu’ werken aan de wereld waar opstanding van mensen zichtbaar wordt. Waar mensen deelgenoot zijn van Gods beeld. Waar mensen kunnen leven in waardigheid en hun kinderen naar school kunnen, zodat zij straks een beter bestaan hebben dan hun ouders.

 

Ommekeer in het ‘hier en nu’ niet het verleden of de toekomst. Dus nu werken aan de ommekeer van het leven. Laten zien dat we elkaar nodig hebben in deze geïndividualiseerde wereld. Niet langs elkaar heen rennen maar aandacht geven zodat velen onder ons niet zullen verpieteren van eenzaamheid. Dat we bij zieken en ouderen present zijn, zodat er zorg is voor hen.

 

Het nieuwe leven vraagt om angst weg te nemen. Angst omwille van de wereld waarin we leven met oorlog en ziekte maar ook omwille van je geloof.

Zoals die oude lieve man, die als jonge katholiek zo’n zestig jaar geleden trouwde met een protestants jonge vrouw. En iedereen zei dat, dat niet kon. En hun eerste geborene was een geestelijk en lichamelijk gehandicapt kindje. En de hele wereld wees naar hen, zie je wel, dat is de straf van god. Hij had een levenlang nodig om die straf van zich af te schudden om tot nieuw leven te komen. God is een lieve God die niet straft, die van mensen houdt en dichtbij ons staat en ons vast blijft houden tegen de verdrukking in. Zo is Zijn liefde. En onze taak is het, om niet met de vinger te wijzen, alsof wij weten wat God wel en niet doet met mensen. Maak je sterk in het ‘hier en nu’ om als mens te groeien en te zijn in Gods naam.

 

In het ‘hier en nu’ ligt een grootse uitdaging. Een uitdaging om je eigen weg te kiezen. Zoals in het verrijzenisverhaal waar Jezus zich niet laat vasthouden en wij hem moeten loslaten, om in het ‘hier en nu’ te kunnen ervaren dat Hij leeft. Om deelgenoot te worden ‘hier en nu’ met het verhaal van de Levende. Leven moet, leven zal.

 

Wil Matti, pastoraal werker parochieverband

 

Intercity bestemming Pasen.

 

Wie in de kerk heeft geen vrienden, vriendinnen collega’s, bekenden of zelfs familie die best wel benieuwd zijn naar ‘waarom je nu eigenlijk naar de kerk gaat…?’

 

In januari is de landelijks actie Intercity bestemming Pasen van start gegaan. Wellicht heeft u / heb je er al iets van gehoord. De actie is een bijzonder project onder de vlag van de raad van kerken. De kern is dat parochianen zélf worden opgeroepen om vrienden, buren, kennissen en familie (weer) eens mee naar de kerk te nemen. En wel op het moment waarop de Kerk haar beste verhaal vertelt. Namelijk in de vieringen van de Goede Week en Pasen. Van station naar station langs Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, om uiteindelijk aan te komen op station Pasen.

Het is als het maken van een reis; een reis naar Pasen. En het missionaire is, dat kerkgangers en parochianen aan andere mensen een kaartje kunnen geven (een reisbiljet) om mee te liften, mee te reizen, te reizen naar Pasen en om samen naar één of meer vieringen te gaan. Plaatselijke kerken en kerkleden nodigen vrienden, familie, collega's, buren en onbekenden uit om (weer) eens de deuren van een kerkgebouw binnen te stappen. Om (weer) eens kennis te maken. Om te zien wat er binnen die muren nu eigenlijk gebeurt. En dat in de tijd, waarin de kerk op haar paasbest is: van zondag 9 t/m zondag 16 april 2006.

Zo kunnen wij aan anderen iets laten zien van het Paas-mysterie en de mooie en rijke traditie van onze geloofsgemeenschap.

 

Uw pastoresteam heeft met aandacht en interesse kennis genomen van het project en kan er van harte achterstaan dat wel mét elkaar op weg gaan naar Pasen. Daarom dat we voor alle parochies ook informatiemateriaal hebben aangevraagd. Dat ligt (binnenkort) in al onze /al uw Kerken om mee te nemen, uit te delen en te gebruiken!

Het verhaal van Pasen is geen 'plat' en goedkoop verhaal, geen eenvoudig reisje. Het verhaal van de laatste dagen van Jezus is er één van vragen, lijden en dood. Maar met licht aan het eind van de tunnel: het wonder van zijn opstanding uit de dood. Dat viert de kerk met Pasen. En wij nodigen u en anderen uit om mee te reizen door mee te vieren. Want als we als geloofsgemeenschap niet ons uiterste best doen om met elkaar, als gemeenschap, op de rails te blijven, dan missen we op den duur niet alleen de trein maar ook het spoor.

 

Voor meer informatie zie ook de internetsite: www.intercitypasen.nl

 

Wij, pastores, hopen tijdens en rond de vieringen veel bekende en nieuwe gezichten te mogen begroeten.

Het pastoresteam van Parochieverband Graafschap Zutphen

 

BEZINNINGSDAG 6 JUNI 2006.

 

Zoals afgelopen jaar organiseert de PCI van onze parochie een bezinningsdag op 6 juni a.s. Ook nu hebben wij weer de locatie ter beschikking gekregen bij restaurant Peters aan de Steenstraat. Pater Bun uit Lievelde zal deze dag verzorgen. Wij hopen, dat velen van U zich aanmelden, zodat we op een grote opkomst mogen rekenen. Heeft U buren of vrienden, die dit ook graag willen meemaken, ook al zijn ze geen lid van de parochie , ook hun aanwezigheid stellen we op prijs. Wij hopen dat deze dag weer net zo gezellig gaat worden als het afgelopen jaar.

 

U kunt zich opgeven bij: Mevr. A. Franck tel. 272274

                                        Mevr. G. Krukkert tel. 271931

 

Wereldwinkel nieuws

 

Jammer, maar onze Borculose winkel zal van 27 maart t/m 7 april gesloten zijn. Reden hiervan is dat we het interieur een opknapbeurt gaan geven. U kent dat wel in het voorjaar: een fris verfje op plafond en wanden, een nieuwe vloerbedekking, enz.

Wellicht kunt U met uw inkopen hiermee rekening houden en een voorraadje aanleggen.

Zaterdag 8 april hopen we de zaak te heropenen – dit zal uiteraard gepaard gaan met enig vlagvertoon.

Vanaf 11.30 uur bent U dan weer van harte welkom en …. bij Uw aankoop is er dan een kleine attentie!!

We zien U graag, en U kent ongetwijfeld het actuele thema van kerk-in-actie: “Kies bewust”

 

Namens Wereldwinkel Borculo

Piety Nijhof.

 

GREGORIAANSE VESPERS, METTEN EN LAUDEN

IN ST. JANSKERK ZUTPHEN

Op een aantal plekken in ons land o.a. in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Dordrecht worden op Paaszaterdag steeds meer de zogenoemde Donkere Metten en Lauden in ere hersteld.

Het Gregoriaans Getijdenkoor van de Zutphense St. Janskerk staat, in de vroege morgenuren van Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag genoemd, inmiddels alweer tien jaar in deze eeuwenoude traditie.

Na een periode die gekenmerkt is door boetedoening vindt het kerkelijk jaar haar hoogtepunt in de herdenking van de dood en graflegging van Christus op Goede Vrijdag, de rust en wake bij het graf op Paaszaterdag en Zijn opstanding op Paasmorgen.

 

In de liturgische stilte bij het aanbreken van de nieuwe dag, lijkt het alsof het koor zich als wachters bij het graf van de Heer heeft opgesteld voor het zingen van de prachtige Metten en Lauden.

Metten en Lauden zijn twee koorgebeden uit de Getijden, het officiële Officie van de R.K. Kerk.

Voor het tweede Vaticaans Concilie was het gebruikelijk dat de Metten midden in de nacht werden gebeden of gezongen, maar deze zijn nadien om praktische reden verplaatst naar de vroege morgenuren.

In een mengeling van droefheid, hoop en verwachting op het naderende Paasfeest, rijgen de Nocturnen, Psalmen, Antifonen, Responsoria, Lamentaties en Psalmen zich aaneen tot een prachtige ingetogen viering.

 

Voorzichtig, als een jubel op Christus Verrijzenis, klinken tijdens de dageraad in de Lauden vervolgens de Lofzang van Zacharias en het prachtige ‘Christus factus est’.

 De Metten beginnen om 07.00 uur en worden om 09.15 uur gevolgd door de Lauden. Er zijn duidelijke tekstboekjes met vertalingen beschikbaar, zodat deze vieringen goed gevolgd kunnen worden.

Belangstellende bezoekers kunnen tussen de Metten en Lauden tegen een kleine vergoeding in het nabij gelegen Parochiecentrum deelnemen aan een feestelijk Paasontbijt.

Opgave hiervoor uiterlijk tot donderdag 13 april a.s. onder tel. 0575 517773.

De Gregoriaans Vespers opent op de Tweede Passiezondag, Palmzondag 9 april om 17.00 uur deze bijzondere vieringen in de Goede Week, welke op Paaszondag om 17.00 uur eveneens met een plechtige Vespers wordt afgesloten..

 

Zutphen, 25 februari 2006 , Info 0575  517773.

 

Mei 2006:

 

Gekomen is Uw lieve Mei…

 

Veel senioren in ons midden zullen de beginzin van dit Marialiedje nog wel kennen. Ik heb een CD vol met deze liedjes en wie er ook naar luistert: het roept altijd een glimlach op en gevoelens van tederheid. En als je daar niet tegen kunt dan geef je er op af als sentimenteel gedoe. Zo is voor velen Maria uit het zicht verdwenen. Er is niet veel plaats voor devotie. Er is niet veel ruimte meer voor het ontvankelijke, voor overgave, datgene dat van oudsher het vrouwelijke heet. Het lijkt ons in de kerk meer te gaan om Martha, die druk doende was voor de Heer, dan om Maria, die stil naar Christus luisterde en het opnam in haar hart. Buiten de kerk is veel belangstelling ontstaan voor Maria Magdalena. Veel mensen zijn van mening dat ze getrouwd was met Jezus en dat zij nakomelingen hebben tot in deze tijd. Het boek van Dan Brown De Da Vinci Code heeft deze opvattingen wijd verspreid. Velen verwijten de kerk dat ze het vrouwelijke in de kerk geen kans hebben gegeven en vrouwen het onmogelijk hebben gemaakt priester gewijd te worden en de kerk mee te dragen de toekomst in…Onze Lieve Vrouwe van de Altijddurende Bijstand hoort ook tot het verleden voor velen. Wat moet er van de kerk terechtkomen? Onze kerken worden leger en leger, hoe mooi er ook gepreekt wordt en hoe fraai het koor ook zingt. Zo lijkt heiligheid op aarde helemaal te verdwijnen… een onttoverde wereld zonder God en gebod, vol communicatiemiddelen die lijken te voeren tot een nieuwe Babylonische spraakverwarring. Kardinaal Danneels: “Hoe meer mensen van elkaar weten door toegenomen mobiliteit en communicatiemiddelen, des te verder lijken zij van elkaar verwijderd te raken.”. Wat moeten we toch in Gods Naam doen vragen velen zich af. Terug naar het oude en vertrouwde? ‘Misschien moeten we weer eerst proberen de Heilige Ruimte in ons zelf te betreden, waar de wereld met zijn eisen geen toegang heeft. Waar we vanuit onze intuïtie weer contact ervaren met Gods Geest en ontvankelijk voor Haar de wereld tegemoet treden van mens tot mens. Zodat we weer tezamen en in onszelf Gods Aanwezigheid mogen ervaren’  aldus pater Anselm Grün.  In verbondenheid met de oerkracht van het leven erin blijven geloven. Als Maria trouw in levenscrises van jezelf en anderen, van de kerk. Als in de lente vertrouwend op de opstanding van de natuur, op de verrijzeniskracht in jezelf. Intuïtief blijven vertrouwen op Gods Geest. Het verleden is geschiedenis, de toekomst een raadsel. Hier en nu is alles wat we hebben. Hier en nu mag je aanvaarden als een geschenk van God, dit moment als een heilig sacrament. Laat het maar gebeuren…mij geschiede naar Uw Woord! Want voor God is niets onmogelijk! (Lucas 1, 27-28).

 

Pastor Ed Wassink, 6 April 2006.

 

BEZINNINGSDAG 6 JUNI 2006.

 

Zoals afgelopen jaar organiseert de PCI van onze parochie een bezinningsdag op 6 juni a.s. Ook nu hebben wij weer de locatie ter beschikking gekregen bij restaurant Peters aan de Steenstraat. Pater Bun uit Lievelde zal deze dag verzorgen. Wij hopen, dat velen van U zich aanmelden, zodat we op een grote opkomst mogen rekenen. Heeft U buren of vrienden, die dit ook graag willen meemaken, ook al zijn ze geen lid van de parochie , ook hun aanwezigheid stellen we op prijs. Wij hopen dat deze dag weer net zo gezellig gaat worden als het afgelopen jaar.

 

U kunt zich opgeven bij: Mevr. A. Franck tel. 272274

                                       Mevr. G. Krukkert tel. 271931

 

 

Wijziging telefonisch spreekuur

 

Pastoor Hogenelst:

woensdag 13-14 uur en donderdag 18-19 uur: 0573-251457

 

(zie ook laatste bladzijde)

 

ROEPINGENZONDAG

 

‘Kom, volg Mij!’

Campagne Roepingenzondag

(7 mei 2006)

 

Het motto van Roepingenzondag 2006 is ‘Kom, volg Mij’. Als afbeelding bij deze drie woorden die Jezus tot zijn leerlingen richtte is gekozen voor de icoon van Christus en de Geliefde Leerling. De nadruk van Roepingenzondag ligt dit jaar op roepingen tot religieu s leven. Daartoe bestaan vele wegen: de meer klassieke kloosterlijke gemeenschappen, kringen en bewegingen van leken daaromheen en allerlei andere lekengemeenschappen. Op het Roepingenzondagprentje prijkt voorop de icoon, staat binnenin een bisdomeigen tekst en achterop een tekst die uitnodigt en uitdaagt eens serieus na te denken over een roeping tot religieus leven:

“Het zijn maar drie woorden: ‘Kom, volg Mij.’ Maar ingaan op deze uitnodiging leidt tot een verbondenheid die je niet meer loslaat: Je levensweg wordt een religieuze weg. Je leven is je antwoord. Eng? Spannend? Natuurlijk, maar je hoeft die weg niet alleen te gaan. Je roeping, je levensweg, kun je delen met geestverwanten, in broeder- of zusterschap, als leek of als religieus. Op een manier die bij jou past, want het blijft altijd jouw weg. Religieus leven is een leven van toewijding aan God, aan een groep of gemeenschap en aan de naaste. Geraakt door Jezus Christus en het evangelie, biedt het ruimte voor het zoeken en ter sprake brengen van God en voor solidariteit en nabijheid.”

Icoonschilder Geert Hüsstege heeft de afbeelding van Christus en de Geliefde Leerling – uit eigen beweging, niet in opdracht – gemaakt vanwege het thema van de eucharistie, de gemeenschap met Christus en de leerlingen. Hij zegt erover: “Als mensen naar deze icoon kijken, zouden ze moeten zien hoe ze opgenomen worden in de eenheid van de gemeenschap met Christus en de leerlingen.”

Volgens Hüsstege “straalt deze icoon tederheid uit. De twee vingers van Jezus raken het hoofd van de Geliefde Leerling nét niet, zoals op de schildering van Michelangelo. De Geliefde Leerling maakt hetzelfde gebaar naar de kelk en in de richting van Christus, die weer naar hem kijkt. Zo is de cirkel rond. De houding van de Geliefde Leerling is die van een tedere overgave. Hij omklemt de arm van Jezus.” De scène van Jezus en de Geliefde Leerling maakte van oorsprong deel uit van de icoon van het Laatste Avondmaal.

 

Voor wie meer wil weten, erover wil praten of kennis wil maken: www.religieuzen.nl en roepen@knr.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.roepingenzondag.nl.

 

 

 

 

 

Uit de hoop leven

Week voor de Nederlandse Missionaris 27 mei t/m 5 juni

 

Nederlandse missionarissen en missionaire werkers durven de samenwerking aan met mensen in arme landen. Zij geven mensen hoop en bemoediging. Daarmee zijn zij ook voor de katholieke geloofsgemeenschap een teken van hoop.

Frans Baartmans, een Nederlandse Mill Hill-missionaris, schenkt de allerarmsten in een krottenwijk in Varnasi, India, die hoop en bemoediging. “Hij keek om naar de bewoners van de krottenwijk Nagwa in een tijd dat niemand anders dat deed. Niet om hen te bekeren tot het christendom. Hij deed het slechts voor hen. En met hen. Onvoorwaardelijk en zonder er iets voor terug te verlangen.” (Uit: ‘Perfecte chaos; Ontmoetingen aan de Ganges’. Uitg. Week Nederlandse Missionaris, 2006.)

De Week Nederlandse Missionaris ondersteunt Nederlandse missionarissen als Frans Baartmans met een financiële bijdrage aan hun verlof in Nederland, cursussen, lectuur, verzekeringen en pastorale benodigdheden. Ook stelt ze missionaire werkers in staat zich in te zetten voor mensen in arme landen, waarmee ze in de voetsporen van de missionarissen treden. Deze bevlogen mensen met een missie werken uit naam van onze katholieke geloofsgemeenschap en vragen ons hen financieel te ondersteunen.

 

Gratis

Wie de Nederlandse missionarissen helpt met een gift, kan de uitgave ‘Perfecte chaos; Ontmoetingen aan de Ganges’ gratis aanvragen.

 

Giro 676, bank 64.45.33.676, Nederlandse missionaris, Den Haag

 

Meer informatie: CMC, Postbus 16442, 2500 BK Den Haag, tel.: 070 3136700, cmc@cmc.nu, www.cmc.nu

 

 

 

 

 

thema- en discussieavond

GELOOF IN DE POLITIEK?

(zo dubbelzinnig mogelijk)

 

Berkellandse politici stevig aan de tand gevoeld

=scherp, 'to the point', op het randje, pittig, voyeuristisch, onderhoudend=

met deelname van vertegenwoordigers uit alle politieke fracties

van de Raad van de Gemeente Berkelland

= forum - debat - panel – cabaretesk vermaak - discussie met het publiek =

 

Organisatie: particulier initiatief vanuit de kerken

i.s.m. de Raad van de Gemeente Berkelland

En met medewerking van Omroep Gelderland – discussieleider: René Arendsen

"De Heer en Vrouwe van de Heerlijckheid Borculo tot Roderlo

hebben het gepeupel eens aanschouwd

en zullen hierover hun kritische gedachten

op een humoristische wijze laten gaan."

 

Met:

sofa voor ondervraging & verhoor; (sprankelende)  muziek

 

In de kerkzaal van de Gereformeerde Kerk te Geesteren (Gld), Dorpsstraat 9

 

Op woensdagavond 10 mei a.s. van 20.00 tot 22.00 uur

 

Vrij entree met gratis kop koffie/thee.

Gelegenheid om na te kaarten na afloop onder het genot van …

 

Voor meer informatie bel terstond met: (0545) 48 22 16

 

Van jonge leu en oale grond

 

Sinds een paar maanden is een nieuwe soap te zien op regionale tv-zenders: ‘Van jonge leu en oale grond’ (Van jonge mensen en oude grond). De serie speelt op het Twentse platteland en de voertaal is het Twents. In de serie komen allerlei tradities en gebruiken uit het Twentse land aan bod. Aardig is dat de serie ook aandacht heeft voor overblijfselen van het katholieke volksgeloof in deze streek. Een Mariakapel, processies, dauwtrappen op Hemelvaart, het krijgt allemaal een natuurlijke plaats, zonder dat je het idee hebt terug te gaan naar de jaren ‘50 van de vorige eeuw.

 

Bijzondere kijk

Eén van de mensen achter de serie is de cabaretier Herman Finkers. Hij sprak in een TV-programma met IKON-presentatrice Annemiek Schrijver over zijn eigen katholieke (en Twentse) achtergrond, zijn liefde voor gregoriaanse zang en zijn speelse en opvallend waarderende omgang met een begrip als erfzonde. Daarbij kwam een bijzondere kijk op het geloof en de dogma’s van de katholieke Kerk naar voren.

            Als jongetje had Finkers veel moeite met het leren van bepaalde zaken. Zo stelde hij vragen bij het automatisme van ‘twee en twee is vier’, het leek wel of zulke formules de wereld van haar charme beroofden en alles heel plat maakten. Als de jonge Herman vroeg waarom dat nu zo was en of het niet veel aardiger zou zijn om uit te gaan van twee en twee is vijf, weerde de meester af en bleef Herman met een onbevredigd gevoel zitten.

 

Speelruimte

Met de kapelaan van zijn parochie kon hij beter uit de voeten, die leerde hem dat God uit drie personen bestaat en toch één is. Die formule, die logisch niet lijkt te kloppen, verzoent tegenstellingen en biedt ruimte om verder door te denken en te mijmeren. Dat leek de jonge Finkers al veel beter te passen bij de merkwaardigheden en mysteries, waar hij in het leven op stootte.

            Goed beschouwd, zei Herman Finkers in het interview, geeft het katholieke geloof met zijn moeilijke dogma’s een grote speelruimte en brengt het muziek in het leven. Dogma’s als poëzie, het maakt geloven ineens heel mooi, als bij het zingen van een Credo!

 

Diederik Wienen, parochiebladenservice

 

Zomer

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

ZOMEROPENSTELLING VAN ONZE KERK.

 

Ook dit jaar zal tijdens de komende zomermaanden juni, juli en augustus de parochiekerk elke  woensdag van 10.30 – 12.00 uur geopend zijn.  Kom gerust even langs om …..

            zo maar even het fraaie interieur te bekijken …

                        of om even stil te zijn …

                                   of om even te bidden …

                                               of een kaarsje aan te steken.

Misschien wilt u ook nog wat meer weten over de historie en wetenswaardigheden van onze fraaie parochiekerk. Voor de geïnteresseerden ligt er een informatiefolder gereed. De kosters willen u graag het één en ander laten zien en nader uitleggen.

 

Tijdens de komende zomermaanden blijft het parochiesecretariaat gewoon open.  De openingstijd blijft onveranderd en wel elke woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur.  Het secretariaat is het centrale adres van de parochie, waar iedereen tijdens de openingsuren met allerlei vragen terecht kan.  Daarom wordt het ook wel eens  “het kloppend hart van de parochie“ genoemd. Buiten de openingstijden kunt u voor spoedgevallen de achter-wacht bellen. Het telefoonnummer luidt : 0545 – 271383. Het achterwachtnummer kunt u beluisteren op het antwoordapparaat.

 

 

MISINTENTIES.

 

Tijdens de vieringen bidden we bij de voorbeden voor algemene intenties maar ook voor de bijzondere parochie-intenties, ook wel misintenties genoemd.  U kunt uw misintenties, waarvan de kosten per intentie   7,50 bedragen,  uitsluitend schriftelijk  opgeven door middel van een formulier dat u achter in de kerk kunt vinden of bij het parochiesecretariaat kunt opvragen.

De misintenties moeten uiterlijk op woensdag op het secretariaat zijn afgegeven of in de brievenbus zijn gedeponeerd. Intenties die na die tijd nog binnenkomen kunnen dat weekend niet meer in behandeling worden genomen en zullen naar het volgend weekend verwezen worden. De opgegeven misintenties voor Kerstmis en Pasen zullen voortaan op zowel tijdens de Kerstviering en op 1e Kerstdag  c.q. tijdens de Paaswake en op de 1e Paasdag worden voorgelezen. Voorts is besloten hiervoor één tarief van €  7,50 te hanteren.  Het spreekt tot slot voor zich dat alléén de tijdig voor de sluitingstermijn van het parochienieuws opgegeven misintenties in ons Parochienieuws kunnen worden gepubliceerd.

 

 

FINANCIELE  JAARREKENING 2005.

In het kader van onze verantwoording is het thans weer zover dat wij u hierbij een verkorte versie van de  “financiële jaarstukken 2005”  kunnen presenteren. Met deze terugkoppeling hopen en verwachten wij u een redelijk inzicht te verschaffen in het financiële huishoudboekje van onze parochie. Na een inhoudelijke behandeling zijn de jaarstukken in de bestuursvergadering van 24 mei jongstleden als zodanig vastgesteld. Allereerst merken we op dat v.w.b. het geldelijk beheer van onze parochie sprake is van een correcte financiële bedrijfsvoering. Volgens de beoordelings-verklaring van de AA-consulent van Bonsen & Reuling is niets gebleken op basis waarvan zij zouden moeten concluderen dat de voorliggende rekening en verantwoording over het boekjaar 2005 geen getrouw beeld geeft. Wij zijn derhalve onze penningmeester erkentelijk voor de correcte verwerking van de boekhouding van onze parochie.

Verheugd kunnen wij u mededelen dat wij voor het eerst na jaren u weer een sluitende jaarrekening over het boekjaar 2005 kunnen presenteren.

Als hoofdredenen valt hiervoor aan te voeren de bereikte noodzakelijke doorgevoerde bezuinigingsdoelstelling op de persoonskosten. De gewijzigde reële versleuteling aan het nieuwe parochieverband Graafschap Zutphen geeft onze parochie voor de komende 5 jaren weer enige financiële armslag.

Hoewel volgens het bekende spreekwoord   “één zwaluw nog geen zomer brengt” hopen wij met uw steun bij de actie Kerkbalans, de trendmatige aanpassing van de tarieven en de ingezette financiële bezuinigingen, geleidelijk aan de financieel neerwaartse spiraal om te buigen. 

De diverse kerkbijdragen (w.o. ook de jaarlijkse actie Kerkbalans) van de parochianen zijn licht gestegen. Een mooi en bemoedigend resultaat. Het is een duidelijk signaal dat een grote groep parochianen nog steeds veel waarde hecht aan een plek om het geloof te kunnen vieren en delen. Het is ook een stil compliment aan allen (vooral de wijkhoofden bij de actie Kerkbalans) die zich achter de schermen vol overtuiging en enthousiasme inzetten voor onze geloofsgemeenschap.

 

Het verkorte jaaroverzicht in euro’s ziet er als volgt uit:

 

 

LASTEN                     Werkelijk         Werkelijk         Begroting

                                     2004                2005                  2006   .

1. Persoonskosten     31.584             20.790             20.330

2. Onroerend goed     21.348             16.083             12.440

3. Rente schulden           909                  827                  855

4. Kosten eredienst      6.151               6.161               4.700

5. Pastorale kosten      2.729               4.381               2.700

6. Verpl. Bijdragen        8.596               9.186             10.050

7. Overige kosten         2.919               3.252              3.050

 

Totaal                       74.236             60.680             54.125

 

 

BATEN

9. Kerkbijdragen e.d.  48.112            54.267             47.300

10.Opbr. reserves        7.197               6.413               6.825

11.Nadelig saldo         18.927                  ---                   ---   .

 

Totaal                      74.236             60.680             54.125

 

Toelichting bij de diverse baten en lasten over het boekjaar 2005:

1.      De aanzienlijke verlaging van de persoonskosten betreft de doorgevoerde bezuinigingsdoelstelling, gebaseerd op de reële verdeelsleutel aan het nieuwe parochieverband.

2.      Betreft jaarlijks onderhoud, energiekosten, zakelijke lasten e.d. alsmede reservering voor groot onderhoud en afschrijvingen.

3.      Rente van door parochianen gestorte bedragen, waar pastorale verplichtingen tegenover staan.

4.      De gebruikelijke altaarbenodigdheden e.d. voor de vieringen.

5.      Kosten parochienieuws, kerktelefoon en kosten werkgroepen.

6.      Bijdragen aan het Bisdom, Dekenaat, Caritas en Raad van Kerken regio Borculo.

7.      Overige kosten, w.o. accountantskosten, kosten parochiesecretariaat, bestuurskosten en kosten pastorie.

9.      Hierin zijn opgenomen de kerkbijdragen, collecteopbrengsten en overige inkomsten uit bijzondere vieringen (uitvaarten) e.d.

10.  Betreft opbrengsten uit bezittingen en rentebaten.

 

Voor vragen over de voorgaande jaarcijfers e.d. kunt u desgewenst telefonisch contact met onze penningmeester de heer F.J.M. Elschot opnemen  (telefoon ’s-avonds:  0545 – 274460).

Tenslotte willen wij als bestuur langs deze weg andermaal u hartelijk dank zeggen voor uw financiële bijdrage in welke vorm dan ook. Met uw geldelijke steun zijn we gezamenlijk in Borculo in staat een actieve en vitale parochiegemeenschap overeind te houden.

 

U weet Kerkbalans is en blijft voor onze parochie de belangrijkste bron van inkomsten, naast natuurlijk de inkomsten uit collectes e.d. Met uw financiële steun zijn wij, naast de lopende zaken, tevens in staat om op termijn reserveringen te doen voor het onuitstelbare en noodzakelijke groot onderhoud. Hierbij denken wij met name aan het binnen niet al te lange termijn vervangen van de stokoude en versleten verwarmingsinstallatie in het kerkgebouw.  Laat ons dus niet in de  kouw  staan !!!

 

Van jong tot oud wij blijven op uw periodieke kerkbijdrage rekenen.

                                                           Uw parochiebestuur.

 

 

Diaconale website in de lucht

 

Je naaste als jezelf  is het motto, en dat slaat op het visioen van een rechtvaardiger samenleving, maar ook op de mensen die zich daarvoor inzetten. Om het delen van ideeën en kennis in het diaconaal werk makkelijker te maken, is een nieuwe website in de lucht: www.rkdiaconie.nl  Het is een verzamelsite voor diaconale praktijkvoorb eelden, educatieve middelen, adressen en literatuur, het gaat in de toekomst een communicatieplek worden met ruimte voor discussie en diaconaal nieuws.

Diaconale groepen en organisaties kunnen zichzelf presenteren, hun contactgegevens vermelden en kort aangeven wat ze doen. Langs de lijn van de activiteiten wordt zichtbaar wat er in het groot en in kleine groepjes aan diaconie gebeurt. Het topje van een berg wellicht, maar geen koude ijsberg, en één die verder boven water komt naarmate meer mensen meedoen met het project. Naast het verzamelen van praktijkvoorbeelden, wordt voortdurend gewerkt aan de educatieve informatie op de website. De bonte verzameling verschillende cursussen en scholingsonderdelen voor vrijwilligers wordt gewogen en vervolgens in modulen aangeboden via de website.

Het initiatief tot de website en het educatieve project is van de Diaconale Alliantie, een samenwerking het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, DISK-Arbeidspastoraat, Justitia et Pax en Actioma.

 

Ook u bent van harte uitgenodigd om uw diaconale informatie op de site te zetten ! Neem hiervoor contact op met

Bernadette van Dijk, Diaconale Alliantie / Actioma

bernadette@rkdiaconie.nl

073-6134134

www.rkdiaconie.nl

 

zie ook

www.actioma.nl

www.disk-arbeidspastoraat.nl

www.justitiaetpax.nl

 

 

15 augustus: Maria Tenhemelopneming

 

 

Patroonsfeest van onze parochie.

De Kerk gedenkt op 15 augustus dat de Maagd Maria is opgenomen in de hemel.

 

Paus Pius XII kondigde in 1950 dit geloofsmysterie af als dogma: "Tenslotte is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van ieder smet van de erfzonde, in het voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, de Heer der heren en de overwinnaar van zonde en dood", aldus de paus. ‘Opgenomen met lichaam en ziel’ betekent dat de dood geen macht meer heeft over Maria. Haar overlijden is dus tevens de totale aanvaarding van haar persoon door God. Haar hemelvaart is een bijzondere deelname aan de Verrijzenis van haar Zoon en loopt vooruit op de uiteindelijke bestemming van alle mensen van goede wil.

Maria Tenhemelopneming is patroon van onze parochie

 

 

.

 

 

DOPEN

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochie-secretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad). Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de voorbereiding, de benodigde inschrijfformulieren e.d.

De eerstvolgende doopvieringen zijn gepland op zondag 17 september en zondag 19 november 2006.  Voor 17 september zijn er al 5 dopelingen opgegeven, voor deze datum is opgave niet meer mogelijk, uiteraard nog wel voor 19 november. 

De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.

 

De doopvoorbereidingswerkgroep,

Marion Hilhorst, Trudy te Braake en Nathalie van Workum

 

Thema viering met koor Sangu Mawi

 

Op zondag 11 juni a.s. is er in de R.K. Joseph kerk aan de Nieuweweg in Lochem een speciale themaviering waarbij een groot Afrika koor, SANGU MAWI, zorgt voor de zang.

Dit uit 80 personen tellende koor wordt gedirigeerd door Marijke Hendriks. Zang is eigenlijk het verkeerde woord, want ze zorgen door hun muzikaliteit,hun kleding en hun afrikaanse liederen voor een heel speciale sfeer die uniek is voor een kerkviering.

Ooit ontstaan om een aantal missionarissen bij hun terugkeer naar Nederland in “ hun taal “ welkom te heten is het uitgegroeid tot een 80 leden tellende groep die door het hele land op uitnodiging optreden. Belangeloos, dat wil zeggen dat de opbrengst van de collecte voor een derde wereldproject is dat zij ondersteunen.

De viering zelf is aangepast waardoor er volop ruimte is voor hun bijzondere zang. Kortom, een andere viering met sfeervolle muzikale omlijsting! Een aanrader voor iedereen. Zowel de collecte als de viering van harte aanbevolen.

De viering begint om tien uur maar ruim voor tienen begint het koor al zijn optreden. Iedereen is van harte welkom !

 

 

JORISNIEUWS

 

Beste parochianen.

 

De nieuwbouw van de Daltonschool Sint Joris is klaar. Er is een prachtig deel bijgebouwd. Dat moet worden gevierd, en dat doen we dus ook.

De officiële opening van de nieuwe vleugel vindt plaats op zondag 11 juni. Er is dan een open dag. Alle parochianen en andere belangstellenden zijn die dag vanaf 11.00 uur van harte welkom. U kunt dan, onder het genot van een kop koffie of thee,  ons nieuwe speellokaal voor de allerjongsten en de andere ruimtes komen bewonderen.

 

De afgelopen periode heeft natuurlijk niet alleen in het teken gestaan van de nieuwbouw. De leerkrachten hebben in de periode van Aswoensdag tot  Pasen de kinderen verteld wat de betekenis van die dagen is. Alle kinderen hebben in die periode ook meegewerkt aan een vastenactie. Het doel was geld in te zamelen voor een dovenschool in Malawi. Er is onkruid gewied in een kwekerij, er zijn koekjes gebakken, eierdopjes verkocht en allerlei andere activiteiten verricht om geld te verdienen. Het verdiende geld is tijdens twee kerkdiensten op Goede Vrijdag verzameld in een grote mand. Het resultaat was overweldigend. Ruim duizend euro. Een fantastisch bedrag. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt naar de school.

 

Als u dit leest hebben vijf kinderen van onze parochie hun Eerste Heilige Communie gedaan. Na een goede voorbereiding vond op 14 mei de viering plaats. Evenals de presentatieviering was ook dit weer en een mooie feestelijke dienst. Zonder iemand tekort te doen wil ik onze oud collega  Nellie Weusten hartelijk danken voor alle tijd die ze in de voorbereiding van de kinderen heeft gestoken.

 

In mei hebben we ook afscheid genomen van een bestuurslid van de school, Jan Vreeburg. Meestal wordt dit niet in het parochienieuws vermeld. Veelal vindt de wisseling van de wacht in alle stilte plaats. Dit keer willen we er een uitzondering op maken. We hebben afscheid genomen van een bestuurslid, die in een periode van ruim elf jaar, de groei en de verbouwingen van de school heeft meegemaakt. Vooral bij de bouw heeft Jan Vreeburg een belangrijke rol gespeeld. Door zijn kennis van zake hebben we bij die verbouwingen veel kunnen realiseren. We hebben nu een prachtige moderne school. Mede daaraan danken we de groei van onze school. Als voorzitter leidde hij de vergaderingen op kundige wijze. Naast zijn kennis op het gebied van bouwen, kon je ook merken dat het een door de wol geverfde onderwijsman was. Ook van die kennis hebben we dankbaar gebruik gemaakt. Jan, mede namens alle ouders en leerkrachten willen we je hartelijk bedanken voor je inzet voor de Daltonschool Sint Joris. We hopen je nog vaak te ontmoeten.

 

Na de officiële opening van de school moeten we nog vier weken werken. Een periode die altijd snel voorbij vliegt. Schoolreisjes, kamp, afscheid van groep 8, elke week is er wel iets. Een leuke periode met veel activiteiten. En dan lekker genieten van de vakantie.

Het team van de Daltonschool wenst jullie allen ook een fijne vakantie toe.

 

Namens het team,

Ed Hetterschijt

 

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

 

Een dag
om lief te hebben ...
Een dag
van luisteren ...
Een dag
om te bewaren
en mee te dragen
een leven lang ...
Een herinnering aan
jou eerste communie

 

Het was feest in de extra mooi versierde kerk op 14 mei.

Tijdens deze eucharistieviering waarvan pastoor F.G. Hogenelst de voorganger was, hebben 5 kinderen van onze parochie hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Nu horen Marc Peters, Marte Haanepen, Justin Kakkenberg, Beau Ebbers, en Jeffrey Bartelds er helemaal bij als wij met elkaar het brood van de eucharistie delen.

Van Harte gefeliciteerd!

 

16 Kinderen van de Daltonschool Sint Joris hebben samen met de communicantjes de liedjes van deze viering verzorgd. Het was een feestelijke viering met als thema: ‘Jij hoort er ook bij’. Dit laatste moet zelfs het hondje hebben gedacht, dat een kijkje kwam nemen juist op het moment waarop de 5 kinderen daadwerkelijk hun Eerste H. Communie mochten ontvangen!  Na de viering werd terecht opgemerkt dat je toch niet kunt zeggen dat er in Borculo geen hond in de kerk komt.

 

We kunnen samen tevreden terugkijken op een goede voorbereiding en een feestelijke dag!

 

de “Werkgroep Eerste Heilige Communie”

 

 

 

September

Zijn we nog een biddende kerk?

 

“Wie daarop zijn woord aannam liet zich dopen; en op die dag sloten zich ongeveer drieduizend mensen aan. Zij wijdden zich trouw aan de leer van de apostelen en de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Vrees beving iedereen en er gebeurden vele wonderen en tekenen door toedoen van de apostelen…… Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk. De Heer breidde hun kring dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.” En dat was in het begin bij de wat we tegen-woordig noemen ‘jonge kerk’ zo of ‘ongeveer zo’ was het toen. We kunnen het lezen, het staat geschreven in de Handelingen der Apostelen. Hoofdstuk 2 de verzen 41 t/m 47.

 

Ik moest er aan denken rond de bijeenkomst die we hadden met een vertegenwoordiging van de werkgroepen Woord- en Communievieringen uit al de 12 parochies van ons parochieverband Graafschap Zutphen. Want wat we ook doen, en hoe we ook kerk zijn, ik denk dat we moeten blijven samen komen om te bidden en het brood te breken en te delen. Maar óók dat we als christenen onze verantwoordelijkheid in de samenleving moeten nemen door óp te (blijven) komen voor mensen die buiten de boot van de samenleving vallen. Want anders, als we ons alleen maar met de liturgie bezighouden, dan verliezen we in de samenleving ons bestaansrecht en dan zijn we uiteindelijk niet meer of minder dan ieder ander clubje met al dan niet aardige mensen. Dus we zullen werk moeten maken van ons doopsel en moeten uitdragen waar we ‘uit leven’ en waar we ‘voor gaan’: het is van levensbelang voor ons voortbestaan. Anders verworden we misschien tot iets als een levend museum of zo. Maar hoe doen we dat dan? Hoe krijgen we de moed en de inspiratie om goed te doen aan wie het slecht heeft? Ook dat is een kwestie van bij elkaar komen en blijven komen en elkaar sterken in geloof en overtuiging. En… elkaar steunen in ons gebed; bidden en werken…

 

Want natuurlijk is het belangrijk dat ieder van u en van ons een persoonlijke band beleeft met God, onze Vader. Maar daarbij is en blijft toch ook de viering van de heilige mis, de eucharistie, bron en hoogtepunt van ons gelovig leven. Daarom is het goed dat we samen komen op de Dag Des Heren en dat we dat blijven doen. En als pastoresteam proberen we in overleg met de roostercommissie en de stuurgroep goede afspraken en verdelingen te maken van de voorgangers over de13 kerken van onze 12 parochies. Maar u weet; “Er is nog nooit een kok gevonden, die koken kon naar alle monden.” Vandaar dat we ook van harte onze waardering hebben uitgesproken naar de mensen van de werkgroepen Woord- en Communie vieringen, die met ons delen in die verantwoordelijkheid. En al waren er op die avond al zo’n 25 werkgroepleden aanwezig, ze staan zelfs voor in totaal zo’n 80 mensen -zo hebben we na een ’uitwisselingsronde‘ opgemerkt- die actief zijn in de werkgroepen Woord en Communievieringen die er toch maar voor zorg dragen dat de gemeenschap bij elkaar kan blijven komen om te bidden en de Kracht van de H. Geest te ontvangen. Want als er niet een gewijde voorganger kan zijn, dus als er eens geen eucharistie gevierd kan worden, is het toch goed en ook dan van levensbelang dat de gemeenschap op die Dag Des Heren samen komt en blijft komen om te bidden en elkaar te herkennen het breken van het brood!

 

Hoe zit dat dan met de verhouding tussen eucharistieviering en woord- en communie viering, dat heeft nogal de pers gehaald de laatste tijd? We willen streven conform de ideeën van het bisdom om met regelmaat eucharistie te blijven vieren in onze parochiekerken. En als dat in een weekend niet kan, dan is er geen bezwaar tegen een communieviering. Daarnaast geldt: over vorm en frequentie en wat als er meerdere vieringen in een weekend in een parochiekerk zijn? Dat is iets waar we als team met de werkgroep(leden) graag samen verder over aan de praat willen. Mede aan de hand van de eigen parochieontwikkelingen en gewoonten maar ook aan de hand van wat de kerk, i.c. het bisdom daar voor overwegingen bij heeft. Als we maar blijven bidden en werken: Ora et Labora.

F. Hogenelst, pastoor

Hoe gaan we verder……..

 

Iedere parochie heeft op zijn minst 3 belangrijke boeken:

Dat is het doopboek, deftig staat op het etiket LIBER BAPTIZATORUM.

Het tweede boek is het boek voor de huwelijken en dat boek heet LIBER MATRIMONIORUM.

En het derde boek is het boek voor de overledenen, genoemd LIBER DEFUNCTORUM.

 

Je hebt als pastor deze boeken geregeld nodig, soms moet je iets inschrijven, hoewel dat steeds meer op het parochiesecretariaat gebeurt, soms moet je aan een andere parochie iets doorgeven, is iemand wel of niet getrouwd of wanneer is iemand gedoopt.

 

Plotseling sta ik op een morgen in een van onze parochies te bladeren in deze boeken, puur uit nieuwsgierigheid, hoe veel overlijdens of doopjes of huwelijken 30 jaar geleden en hoeveel nu.

Dan lijkt het of je even een koude douche over je heen krijgt, ik zie in een doopboek:

In 2002 geen kinderen gedoopt

In 2003 geen kinderen gedoopt

In 2004 geen kinderen gedoopt

In 2005 een kind gedoopt.

 

Ik sta alleen met die boeken in een zon overgoten sacristie.

En begin te rekenen:

In 2010 geen eerste communie

In 2011 geen eerste communie

In 2012 geen eerste communie

In 2013  waarschijnlijk geen eerste communie.

 

Heb ik toch niet dan in die straat en dan in die straat een ooievaar zien staan? Er zijn toch kinderen geboren in dit dorp: ik zoek een antwoord: misschien horen deze mensen niet bij onze parochie. Even weet ik geen raad met al die boeken; ik ben ook geen jehova getuige die langs de deur gaat om te vragen of er nog iets van komt.

 

Laat ik serieus worden.

Het kan niet anders of er zijn in die huizen met een ooievaar voor de deur zeker een aantal katholieke kinderen geboren. Je komt wel steeds meer ouders tegen die hun kind best willen laten dopen, maar om een of andere reden komt het er niet van en vlak voor de Eerste Communie ontdek dat er nog iets moet gebeuren. Je komt ook ouders tegen die zeggen: wij willen ons kind nu niet vastleggen dat het bij de katholieke kerk hoort, later mag hij/zij zelf kiezen. Met dit argument moet je voorzichtig om gaan, want je wacht met opvoeden van je kind toch ook niet tot zijn 18de; gelovig opvoeden is ook echt opvoeden in het geloof.

 

Ik berg die drie boeken weer in de kast, stap in de auto en rijd met een heel raar gevoel naar mijn volgende afspraak. Ik denk bij me zelf, ik wil iedereen laten weten wat me daar net in die sacristie heeft bezig gehouden.

Graag bij deze, het houdt mij bezig, misschien dat het u ook bezig houdt, misschien ook de vaders en moeders van kinderen die nog niet gedoopt zijn.

We moeten wel verder…

 

H. Jacobs, pastoor

 

 

 

Oecumenische dienst in het Galgenveld

 

Op zondag 10 september a.s. organiseert de Raad van Kerken Borculo een gezamenlijke openluchtdienst in het openluchttheater Galgenveld. Het thema van deze dienst is ‘SAMEN VIEREN’. Het Jeugdorkest ‘Amicitia’ uit Geesteren begeleidt de samenzang en ook het Rooms Katholiek jongerenkoor werkt mee aan daze dienst. Deze dienst begint om 10.30 uur. We hopen dat het samenzijn een feest zal zijn!

 

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

TER OVERWEGING.

                                               “ KOM,  VOLG  MIJ. “

 

“Kom, volg Mij”.  Drie woorden.  Tweeduizend jaar geleden uitgesproken.  Jezus hoefde zijn leerlingen niets uit te leggen.  Drie woorden waren genoeg.  Geen ingewikkelde redeneringen. Alleen drie woorden van hart tot hart.  “Kom, volg Mij”.  Het kan niet anders of het moet die directe, persoonlijke uitnodiging zijn, die de leerlingen heeft geraakt, die hen in beweging heeft gebracht.  “Kom, volg Mij “.  (Mt. 4, 19)

 

“Kom, volg Mij”.  Over de eeuwen heen zegt Jezus het ook vandaag tegen ons.  “Kom, volg Mij”.  Drie simpele woorden. Geen verklaring, maar een opdracht om gehoor te geven aan het appèl dat je op je levensweg tegen komt.

 

            God,

            We danken U voor de mensen

            die zich verzetten tegen kreten als:  “Eigen volk eerst! “

            En:  “Buitenlanders weg!” We danken u voor de mensen

            die anderen helpen als ze gepest of uitgelachen worden.

            Het zou beter zijn als we deze mensen niet

            meer nodig zouden hebben.

            Gelukkig zijn er mensen die hun leven

            op het spel zetten voor de medemens in nood.

            Want anders zou de wereld er heel anders uitzien.

            Geef dat er telkens weer mensen zijn die uw roepstem      verstaan. En zich in willen zetten voor hun medemensen.

            Geef dat er mensen zijn die het onrecht aan willen

            pakken. Dat we inzien dat we elkaar nodig hebben.

            Om onze aarde leefbaar te houden.

            Amen.

 

IN ONS ORGEL ZIT NOG STEEDS MUZIEK …..

 

Wellicht zullen weinig  (oudere)parochianen er weet van hebben dat ons kerkorgel al zo’n 55 jaar oud is. In 1951 werd het huidige orgel door de orgelbouwer J.J. Elbertse en Zn uit Soest geleverd. Het eenklaviers (met vrij pedaal) mechanisch kerkorgel is destijds passend op het kerkkoor geplaatst. Het gehele pijpwerk (totaal 423 pijpen) werd in die tijd speciaal geïntoneerd in verhouding tot de akoestiek van onze kerk.  Kerkgangers met een muzikaal gehoor zullen ongetwijfeld de laatste tijd wel eens gehoord hebben dat er ’n vals toontje uit kwam of dat het orgel soms piepte en kraakte. Reden waarom het bestuur na het periodiek stemmen van het orgel de vaste orgelmaker opdracht heeft verleend voor het uitvoeren van een grondig herstel van het pijporgel. Het versleten pedaalklavier zal opnieuw worden bevoerd en alle aanwezig polsterringen zullen worden vernieuwd. De totale kosten bedragen € 1.274,96 exclusief 19% BTW. 

Dus …  zeer binnenkort zal ons orgel weer zuiver klinken bij de diverse vieringen, uitvaarten en bijzondere gelegenheden.

 

Maar ….  een goed kerkorgel klinkt nog fraaier bij een goede bezetting van het parochiekoor en het organistenteam.

De koorleden laten u bij deze weten dat versterking van het parochiekoor met enkele mannen- en vrouwenstemmen zeer welkom is  Mocht u zich geroepen voelen neem dan gerust even contact op met de voorzitter van het parochiekoor : Joop Versteegen, Chopinstraat 12, 7271 CP Borculo, telefoon : 272069.

 

Zoals u weet bespelen al geruime tijd onze vaste organisten Wil Kok en Herman Lohman het kerkorgel. Uitbreiding van het organistenteam is al een lang gekoesterde wens. Misschien weet u nog iemand die ook ons kerkorgel graag kan en wil bespelen.

Een goed tip kunt u doorgeven aan onze vice-voorzitter Fons Waanders, telefoon : 272704.

 

 

 

 

 

INVULLING VACATURE BINNEN HET PAROCHIEBESTUUR.

Als bekend mag worden verondersteld is het bestuur al enige tijd bezig met het zoeken naar geschikte opvolgers voor de binnen afzienbare tijd openvallende bestuursfuncties (waaronder het penningmeesterschap). Ook vraagt de laatste tijd het brede werkveld  “liturgie” en  “catechese”  steeds meer en meer de aandacht van het bestuur. Reden waarom het bestuur het noodzakelijk acht over een volledige bezetting van het parochiebestuur te willen beschikken. De heer Mark Slinkman (raadsgriffier van de gemeente Berkelland), woonachtig aan de Keizer Ottostraat 56 alhier heeft zich bereid verklaard de gevraagde taak als bestuurslid te willen aanvaarden.

In de bestuursvergadering van 14 juni j.l. is unaniem besloten de heer M.Slinkman voor benoeming bij de Aartsbisschop van Utrecht voor te dragen. Overeenkomstig het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de R.K. Kerk in Nederland kunnen eventuele tegenkandidaten binnen een tijdvak van veertien dagen na het verschijnen van het Parochienieuws schriftelijk bij het parochiebestuur kenbaar worden gemaakt. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk vóór 4 september 2006 melden bij de secretaris van het bestuur. Dhr B.J.G. ten Brinke, Prunusstraat 16, 7271 HR Borculo.

In een volgende nieuwsbrief zullen wij u nader informeren over de nadere verdeling en herschikking van de portefeuilles.

 

Tot zover de korte berichten van het  parochiebestuur.

 

Geslaagde Bezinningsdag P.C.I.

Op 6 juni j.l. was het zover. Iedere deelnemer kwam met veel zin, om van deze dag een gezellige dag te maken. De bezinningsdag wordt ieder jaar georganiseerd door de P.C.I. voor onze ouderen en zieke medeparochianen. Pater Bun uit Lievelde zorgde voor de geestelijke verzorging. Het is zeker een geslaagde dag te noemen, dank zij de deelnemers en de vrijwilligers. De voorzitter van de P.C.I. sloot de dag af en sprak de hoop uit dat iedereen het volgend jaar weer aanwezig mag zijn om elkaar op deze bezinningdag te ontmoeten.

 

Namen het bestuur van P.C.I. Borculo, E. Stuyt - Slaats 

KVB (Katholieke Vrouwenbond)

Programma seizoen 2006 – 2007:

20 september : jaarvergadering en Bingo

18 oktober: Hobbyavond gevegen door Usala van Dongen

20 november: Voetzoolreflex zone therapie, Emalda Veldhuis

20 december: kerstavond, Heilige mis en broodtafel

15 januari: Nieuwjaarsavond door leden

13 februari: Historische kring presenatie oud Borculo, Henk Tijdink

20 maart: Pax Christi Kinderhulp, lezing Poolse suikerpatiënten, Henk Looman

18 april: Dansgroep met accordeon en voordracht

Alle avonden beginnen om 20 uur bij café-restaurant Peters.

Voor informatie: Secr. Mw. A. Beerten tel. 271692.

 

 

   Kollecteweekend 27/28 augustus

 

MIVA maakt zich sterk voor pioniers in ontwikkelingslanden, voor mensen die het voortouw durven nemen en hun nek uitsteken voor de kansarmen. In veelal afgelegen gebieden moeten zij onder primitieve omstandigheden hun werk doen. Zonder vervoer- en communicatiemiddelen kunnen deze pioniers echter geen kant uit. MIVA ondersteunt hen daarbij.

De verhalen en de projecten van de MIVA pioniers vindt u op
www.miva.nl

 

Wat mij gaande houdt

MIVA-pionier Jan Brinkhof doet verslag vanuit Peru

 

“Wat houdt u gaande?” Die vraag hebben wij vorig jaar bij gelegenheid van het zeventigjarig jubileum van MIVA aan een aantal van onze partners gesteld. Een vraag die van alle tijden en van alle generaties is, overal ter wereld en die we ook onszelf kunnen stellen.

Het is de vraag naar de inspiratie, naar de beweegredenen: waarom doet iemand wat hij of zij nu doet? En hoe krijgt dat vorm in het dagelijkse leven?

Een van de eerste reacties die binnenkwam was die van de oblaat Jan Brinkhof, reeds 25 jaar missionaris in Peru:

 

Wat mij gaande houdt

Is het geloof in een wereld

Waarin het leven wint,

En het recht en vrede

en liefde.

 

Bijna al die jaren heeft Jan in de wijk Comas gewerkt, een van de grootste krottenwijken van Lima, de hoofdstad van Peru. In 1981 is hij met de hulp van caritas begonnen met het inrichten van gaarkeukens. Dit vanwege de armoede en de ondervoeding. Die eetplaatsen, waarvan er vele honderden zijn, moeten bestuurd worden en om dat te kunnen doen is leiderschap nodig. In de trainingen daarvoor komen ook andere zaken aan de orde zoals politieke vorming en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. In de wijk is er veel geweld tegen vrouwen en seksueel misbruik van kinderen. Hoe strijd je daartegen? Wat zijn de rechten van de vrouw?

 

Daarnaast is Jan pastor van een parochie en daar zijn ook nog eens 32 gaarkeukens en allerlei kerkelijke groepen. Jan besloot zijn bijdrage met: “Hopelijk is mijn werk een teken van bevrijding, al groeit het superconservatisme hier, ook in de kerk, maar niemand kan de Geest doden! Het werk gaat hier gewoon door. Zo ben ik begonnen met het opzetten van culturele groepen, om te groeien naar een cultuur van vrede en rechtvaardigheid. Veel jongeren komen terecht in jeugdbendes en prostitutie, we willen ze een alternatief bieden. Al met al ben ik heel gelukkig in mijn werk, want ik ben er van overtuigd dat ondanks alle ellende het leven wint van de dood. Er is geen andere weg, deze 25 jaar in Peru hebben me daarvan overtuigd."

 

De auto die Jan in 1998 kocht met steun van MIVA is onlangs gestolen. Hij stuurde een noodkreet: "De auto was een geweldige steun in mijn werk. Ik dacht dat de auto voor het leven was, want ik ben al 68 jaar. Hij bracht me op elke plek. Vooral in de bergen waar geen bussen komen, is een auto onmisbaar. Onze activiteiten groeien nog elke dag, wij kunnen niet zonder een vervoermiddel.”

De landelijke MIVA-campagne: Hun weg, onze weg

Tijdens de landelijke campagne en collecte in de kerken eind augustus staan drie MIVA-pioniers centraal die zich sterk maken voor groepen aan de rand van de samenleving. Naast Jan Brinkhof zijn dat Liesbeth Glas in Liberia en Wilbert Gobbo in Niger.

Mede dankzij de landelijke campagne en collecte is MIVA in staat jaarlijks vele honderden vervoer- en communicatiemiddelen te financieren. Ook u kunt het werk van MIVA ondersteunen door een gift tijdens het collecteweekeinde of door uw bijdrage te storten op giro 2950 t.n.v. MIVA in Breda.

Dekenaat Gelderland-Oost

 

                                   Katholiek ?

 

                                                           Iets voor mij ?

 

Ook in het komende seizoen zijn er in verschillende parochieverbanden van het dekenaat mogelijkheden voor belangstellenden om nader kennis te maken met het Katholieke geloof. Jaarlijks zijn er volwassenen die om uiteenlopende redenen besluiten over te gaan naar de R.K.kerk.  Wellicht komt u ze tegen. Daarnaast zijn er mensen die reeds katholiek zijn en die zich verder willen verdiepen in het katholieke geloof. Ook zij kunnen deelnemen aan een reeks van tien bijeenkomsten.

 

Graag willen wij u wijzen op twee parallelle series bijeenkomsten. Eén van de serie bijeenkomsten vindt plaats in Borculo. Dus dicht bij huis !!!  Wel is de aangegeven locatie onder voorbehoud. Afhankelijk van waar de deelnemers vandaan komen, wordt deze in overleg vastgesteld.

 

De eerste serie bijeenkomsten vindt plaats in huize   Loreto  Kloosterstraat 5, 7137 MZ Lievelde. Deze bijeenkomsten worden gehouden op :

2006                                                                                                      2007

ma 25 september                              ma 29 januari

ma 30 oktober                                               ma 26 februari

ma 27 november                               ma 26 maart

ma 18 december                               ma 23 april

                                                                       wo 30 mei

                                                                       ma 25 juni.

 

De bijeenkomsten worden geleid door de heer Frans Trieschnigg (tel. 0544-464399). E-mail :  frans@trieschnigg.nl  en mevrouw José Waalderbos.

De tweede serie bijeenkomsten vindt plaats in het  “K.J. –gebouw” (achter onze kerk). Deze bijeenkomsten worden gehouden op :

            2006                                                   2007

            wo 27 september                               wo 31 januari

            wo 1 november                                  wo 28 februari

            wo 29 november                                wo 28 maart

            wo 20 december                                wo 25 april

                                                                       wo 30 mei

                                                                       wo 27 juni.

 

Deze bijeenkomsten worden geleid door mevrouw Ria Hofman, tel. 0544-481411.  E-mail : hofman-beunk@planet.nl

 

Personen die willen deelnemen aan deze bijeenkomsten kunnen contact opnemen met bovengenoemde begeleiders. Liefst zo spoedig mogelijk.  Ook kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de dekenaal dienstverlener Dolf Mulder, telefoon 0316 – 281999).

 

Kevelear

 

Zondag 8 oktober aanstaande Rozenkrans zondag, dan vindt de jaarlijkse bedevaart naar Kevelear plaats. Maria wordt hier aangeroepen als Troosteres der bedroefden. Maria is ons gegeven als een teken van Gods liefde voor de mens. Pater Hans Hulshof en Simon Nagelmaeker, pastoraal medewerker, hebben toegezegd de geestelijke leiding van de bedevaart te verzorgen. In tegenstelling tot anders zal, de Echaristieviering plaats vinden in het Clarissenklooster.

 

Ondanks het plotselinge overlijden van Dhr. Wim Roerding gaat de processie naar Kevelear gewoon door.

 

Opgave tot en met 1 oktober aanstaande, de onkosten zijn €18,-- per persoon.

Inlichtingen en opgave bij H. Brokers,  Prins Willem V straat 18

Telefoon 0545-273502

 

 

 

 

Vredesweek 2006.  (16 t/m 24 september 06)

 

“De ander dat ben jij” met deze leus wordt de vredesweek door Pax Christi , IKV en Kerk en Vrede onder onze aandacht gebracht.

 

Vrede in onze tijd? Waar in grote delen van de wereld het bol staat van mondiale spanningen van sociaal-economische aard en die worden versterkt door culturele en religieuze verschillen.

En juist in deze weken een verbeten strijd tussen Israël en Hezbollah te Libanon. Een strijd  waar het gaat om sociaal-economische -dus armoede-, ideologische, culturele en religieuze verschillen. Een strijd op recht van leven.

 

En dan het motto van de vredesweek 2006.: “De ander dat ben jij”. Jij bent Islamiet, jij bent Jood, jij bent Christen, jij bent de buurman/vrouw, jij ziet er anders uit, jij denkt anders, jij wilt ook leven. Wij voeren oorlog omdat ik niet mag zijn wie ik ben!

Er is een patstelling, je komt er niet uit! Hoe moet het nu verder? Vaak zeggen we de jeugd heeft en is de toekomst?

 

Een deze dagen stond in de krant een foto waar meisjes bij een artilleriestelling hun wensen of boodschappen op de bommen schreven. Daar gaat je boodschap niemand kan hem lezen. Hoe oud zijn de meisjes, tien , twaalf jaar? Zouden deze meisjes van die leeftijd enig benul hebben hoeveel mensen door zo’n bom de dood worden ingejaagd.

 

Een foto van enkele dagen later, laat een Rode Kruis medewerker zien die het lichaam van een Libanees jongetje boven zich uittilt. De moeder van het jongetje  leeft waarschijnlijk ook niet meer.

 

En zo zijn er nog duizenden situaties waar ook ter wereld als het over oorlog gaat. Deze situaties zijn onmenselijk zeker als geestelijke leiders van verschillende godsdiensten hun god gebruiken om geweld en oorlog te rechtvaardigen.

Wie in de lijn van de christelijke traditie over God wil spreken, die moet zeggen dat waar oorlog wordt gevoerd, God niet aan de ene kant tegen de andere strijdt, maar aan beide kanten lijdt. God is verbonden met pogingen aan beide zijden om het leven door te laten gaan, om voedsel te vinden, zichzelf en elkaar te beschermen. God voert ons niet alleen mee in zijn alomvattende geschiedenis van bevrijding, maar Gods eenheid is bovendien ruim genoeg om alle verschillen te omvatten, alle kloven te overbruggen en voorbij alle grenzen te gaan.

 

Daarom wil ik u allen uitnodigen om gedurende welke oorlog dan ook het onderstaand vredesgebed/wens te bidden en te praktiseren.

 

                        Vrede geef ik

                        als de ander door mijn toedoen

                        beseft van waarde te zijn.

 

                        Vrede ontvang ik

                        als de ander mij het besef geeft

                        dat ik waardevol ben.

 

                       

                        Geef en ontvang de vrede

                        in Christus’ Naam.

 

                        Dat we gevend en ontvangend

                        herkennen dat God onder ons

                        aanwezig is.

 

                        Zijn vrede geven we door aan elkaar.

                        De vrede van Christus!

 

Dat we meer dan ooit gevend en ontvangend mogen zijn in het belang van de VREDE. Vrede is méér dan geen oorlog. Vrede draagt de droom van God met zich mee, om te mogen leven als evenbeeld van God op deze kostelijke aarde.

 

Pastor Wil Matti p. w.

Oktober

WEESGEGROET,  VOL VAN GENADE …

 

"Ik voel de ribbels van de kokosmat nog in mijn knieën bij het bidden van de rozenkrans..." Veel mensen vertellen me dit als we het over de rozenkrans hebben. Deze oude gebedsmethode lijkt in het verleden maar bij weinig mensen aangeslagen. Het had ze de vreugde des Heren moeten brengen maar helaas bleef het bij een machinaal opzeggen van gebeden. Het is zoiets als oefenen voor de vierdaagse en er vervolgens niet aan mee doen. Dan leer je ook niet de vreugde kennen van de massale intocht met de vele bloemen.

De rozenkrans is een zinvolle universele methode die je in contact kan brengen met God. Je lichaam houd je bezig met het tellen van de kralen. Je ego houd je bezig met het ritmisch herhalen van de gebeden. Je kunt er de geheimen bij visualiseren die niet alleen betrekking hebben op Jezus en Maria, maar ons allemaal: het besef een zoon of dochter van God te zijn en te delen in Zijn Mysterie.

 

Maar het doel van de rozenkrans is in de kern van je geest contact te leggen met God. God is er altijd wel, maar je ervaart God niet altijd. Terwijl juist dat besef

de reden is van je christen zijn. Van daaruit kun je zinvol en gelukkig leven. Wanneer je in de diepte van je geest die zachte tedere liefde van God leert ervaren, dan weet je dat God zo met iedereen omgaat. Ook al weet iedereen dat niet. Van binnenuit wil God ieder mens nabij zijn zoals hij ook Jezus nabij was. God laat je van binnenuit nooit in de steek. Dat zien we in het leven van Jezus. Ook al voelde hij niets meer van God tijdens de kruisiging, God nam hem op en liet hem zien dat het leven uit liefde eeuwig is. We vieren dat met Pasen.

 

Het op de goede manier bidden van de rozenkrans brengt je God nabij, wonend in je hart, en schenkt je een besef deel uit te maken van het grote geheel. Vanuit die verbondenheid wordt je ook de vreugde van de naastenliefde geschonken.

Want ieder diep ervaren van God maakt dat je wordt als God en leert je bewust en met liefdevolle vriendelijkheid in het leven te gaan staan. Iedere methode kan je zover brengen.

De rozenkrans hebben we waarschijnlijk afgekeken van de moslims. Na de kruistochten en dus na contact met moslims werd de devotie populair. Iedere religie kent methoden die je helpen bij je innerlijke kern te komen en God in jezelf te vinden. Religies lenen van elkaar en nemen dingen van elkaar over. Wij

hebben veel van de Griekse filosofie geleend bijvoorbeeld, maar ook dingen overgenomen van religies voor ons (Kelten) of naast ons. Dat kan tegenwoordig yoga zijn of meditatie. Het gaat uiteindelijk om het leegmaken van je ego en God ervaren in je geest en in je leven. Je moet de methode natuurlijk blijven onderscheiden van de inhoud van je geloof.

 

Die blijft natuurlijk persoonlijk. Alles wat helpt om te ervaren dat Christus ons ware zelf is kan ons van pas komen. Een methode kan veel gemak bieden. Maar wat je ook doet of laat: het blijft een geschenk, het is genade. Dat we net als Maria zo vol genade mogen stromen en dat Christus ook in ons geboren kan worden om de wereld te redden, tezamen met ons. Zodat onze vreugde volkomen zij! Bidden we daarvoor de rozenkrans deze maand? Een tientje? Een rozenhoedje? Of helemaal?

Graag!

 

oktober 2006.

Pastor Ed Wassink

 

 

WERELDWINKEL BORCULO

Als wereldwinkel willen wij een bijdrage leveren aan rechtvaar-diger verhoudingen in de wereld. Ook kansarme boeren en arbeiders in de ontwikkelingslanden moeten een betere toekomst op kunnen bouwen. Wilt U hieraan uw steentje bijdragen, loop dan eens bij ons binnen. Onze medewerkers (sters) begroeten U graag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piety Nijhof, tel. 0545 - 272864.

 

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

OP WEG NAAR MISSIONAIRE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN.

 

Het Aartsbisdom Utrecht is verbonden met het missioneringswerk van de Ierse monnik Willibrord, die in 695 de eerste  “bisschop der Friezen” werd. Daarmee is het Aartsbisdom met een bewogen geschiedenis van meer dan dertienhonderd jaar één van de oudste instellingen in ons land. In 1853 werd Nederland een kerkprovincie, bestaande uit vijf bisdommen. De toenmalige Aartsbisschop Joannes Zwijsen wist het Aartsbisdom in vijftien jaar bestuurlijk vorm te geven. Bij een herindeling van de bisdommen in 1956 kreeg het Aartsbisdom de huidige vorm en bestrijkt de provincies Overijssel, Utrecht, Gelderland en Flevoland (gedeeltelijk).  Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) is de katholieke kerk in Nederland sterk veranderd.

Het aantal priesters en gelovigen is teruggelopen en de homogeniteit van het kerkvolk is verdwenen.

Gaandeweg dringt het besef door dat de katholieke kerk weer een missionaire kerk moet zijn, zoals in het begin.  De ontkerkelijking is pijnlijk, maar schept ook nieuwe mogelijkheden. Met een grootscheepse reorganisatie van het Aartsbisdom in de jaren negentig is het fundament gelegd voor een nieuwe structuur.

 

Volgens het vastgestelde pastoraal beleidsplan  “Samen gaan naar 2010”  wil het bisdom in 2010 het volgende bereikt hebben :

        45 parochies of parochieverbanden, bestaande uit vitale    plaatselijke geloofsgemeenschappen, mede gedragen door            de parochianen (momenteel zijn er in het Aartsbisdom nog            314 parochies/pastorale eenheden).

        In de plaatselijke gemeenschappen wordt het geloof          gecommuniceerd in gebed, catechese, diaconie en        onderlinge verbondenheid; tegelijk dienen deze       geloofsgemeenschappen missionair d.w.z. naar buiten             gericht te zijn, uitgedaagd door de verrezen Heer, om van             het Evangelie te getuigen voor alle mensen.

 

Met het aanvaarde beleidsplan heeft het bisdom keuzes gemaakt: door niet alleen te kijken naar de krimpende kerk, maar ook vooruit te kijken. Met de uitdagende titel  “op weg naar missionaire geloofsgemeenschappen”  wil de kerk een KERK zijn die iets uitstraalt van Jezus, als gelovige mensen met elkaar onderweg zijn. Het gaat er voortdurend om dat we op een uitdagende wijze antwoorden zoeken op centrale vragen als :

           

            Wat raakt je ???

                        Wat motiveert je ???

                                   Wat brengt je in beweging ???

 

Dan kom je bij de diepere lagen van jezelf, maar ook van de Kerk, de Schrift, traditie, en de omgang met de Heer.

Ieder heeft de eigen levensbronnen ook vanuit opleiding, relatie (s), werk, vriendschappen en passies. Ieder heeft ook de eigen ervaring met het leven van alledag, met zijn vreugde en pijn en uitdaging. Waar je zo bij jezelf en bij je geloof kunt komen en dit met elkaar kunt delen, ontstaan ook nieuwe krachten en inspiratie.

 

Hopelijk wil het ingezette missionaire beleid de richting wijzen naar nieuwe kansen in de tegenwoordige tijd. Maar ….. het bestuur hoopt vooral dat het nieuw ingezette beleid eenieder ook zal stimuleren om ons te bezinnen op de vraag   “ Wat kunnen en willen wij als kerk en als Borculose geloofsgemeenschap betekenen voor de grote massa mede-parochianen, die nog weinig affiniteit met de kerk hebben, maar er toch nog bepaald niet geheel los van zijn “.

Met de steun van het pastorale team uit ons parochieverband Graafschap Zutphen  en  alle vrijwilligers (sters) in de diverse werkgroepen zullen we in de komende tijd aan die missionaire opdracht gaan werken.  Via deze nieuwsbrieven of anderszins houden we u van de ontwikkelingen in dezen op de hoogte.

 

 

VERFRAAIING BIJ HET MARIA-ALTAAR.

Traditiegetrouw worden telkens bij de beeltenis van “Maria” ,mede ter ere van de patronesse van onze parochie, bloemen geplaatst.

Door financiële steun van een onbekende begunstiger uit onze parochiegemeenschap zijn dit jaar met de viering van het feest van Maria Tenhemelopneming op 15 augustus jongstleden een drietal bijpassende uitgewerkte houten kandelaars bij het Maria-altaar geplaatst. Vanaf deze plaats willen wij hierbij dan ook namens alle parochianen onze erkentelijkheid uitspreken voor deze fraaie schenking.

 

Tot zover de korte berichten van het parochiebestuur.

 

         KATHOLIEK SPIRITUEEL CENTRUM,

                        voor de Graafschap Zutphen

 

Mijn levensweg,  een labyrint ???

Over spiritualiteit en geestelijke gezondheid

 

De levensweg van de mens verloopt niet in een rechte lijn.

Hij kronkelt, maar voert wel naar een doel, een middelpunt, en van daaruit weer terug, als een labyrint.  De weg naar het midden is de weg naar jezelf, naar je bronnen, om van daaruit weer terug te keren naar je leven van alledag.

Soms sta je even stil op die weg, omdat je niet verder kunt, of omdat je even pas op de plaats wilt maken en opnieuw richting aan je bestaan wilt geven. Vervolgens kom je weer in beweging.

Een labyrint is er om gelopen te worden. Het is een uitnodiging om je eigen levensweg na te lopen.Bezinnend, vragend, hoopgevend.

Na een inleiding proberen we aan de hand van enkele oefeningen de spirituele beweging naar binnen en naar buiten te maken.

 

Inleiders:         Jacques Vos, geestelijk verzorger GGNet

                        en Gerry Spekkink, medewerkster Dienst

                        Geestelijke Begeleiding GGNet

Datum:            maandag 9 oktober 2006 van 19.30 – 22.00 uur.

Plaats:             Vredeskapel, terrein GGNet, Vordenseweg 12,

                        7301 PA Warnsveld.

 

KRUISPUNT

 

Na een moeizaam seizoen met wisselende aanvangstijden heeft “Kruispunt TV”  vanaf 10 september weer een vaste stek in het medialandschap gekregen. En wel altijd na het Journaal, om tien over tien op Nederland 2, het verdiepende net met veel opinie en debat.  Eindredacteur Leo Fijen is blij, want door het geschuif van de afgelopen jaren hadden veel vaste kijkers afgehaakt.

Nog een positieve ontwikkeling:  “Kruispunt  TV” en  “Kruispunt Radio”,  voortaan op zondagavond om half zeven op Radio 1, gaan intensief samenwerken.  Televisie profiteert van de snelheid van het radio maken, en op de radio zullen meer verdiepende verhalen te horen zijn.

 

WAAROM  WERELDMISSIEMAAND ONZE STEUN BROODNODIG HEEFT.

 

Katholieken overal ter wereld vieren op 22 oktober aanstaande Wereldmissiedag. De parochiegemeenschappen staan die dag speciaal stil bij de zending van de Kerk en van elke gelovige om getuige te zijn van Jezus Christus, die mens met de mensen is geworden. Het zijn grote woorden, waarmee Nederlanders liever wat nuchterder willen omgaan.

 

Menigeen die wel eens een eucharistieviering in de Derde Wereld heeft meegemaakt, werd getroffen door de uitbundigheid ervan. Ik mocht het meermalen meemaken. Het feest rond Jezus en diens boodschap deed me één voelen met deze mensen die ik niet kende. Ondanks een andere taal en een andere cultuur waren ze toch zo nabij.

Dit is misschien wel de diepste betekenis van Wereldmissiedag:

 je verbonden weten met de ander om samen Jezus achterna te gaan en zijn getuige te zijn voor wie er voor open wil staan.

 

Iets van dat gevoel van wereldwijde verbondenheid wil Wereldmissiedag overbrengen aan de hand van themaland Brazilië. De Kerk daar is er één van ontroerende volksdevotie, het aanroepen van een hele santenkraam wonderdoeners, van tranende Maria’s in een glas-in-loodraam enzovoort. Maar het is ook een Kerk die de leek een essentiële rol toebedeelt in het dragen en doorgeven van de Schrift. De Nederlandse missionaris Jan Rietveld leidt aan het bisdomseminarie van Campina Grande niet alleen priesterstudenten op, maar ook leken die straks als pastoraal werk(st)er of theologisch geschoolde vrijwilliger in een parochie aan de slag willen.

 

Het is een model dat in veel landen praktijk is. Immers, de parochies zijn vaak zo uitgestrekt, dat een priester maar eens in de zoveel tijd een plaatselijke gemeenschap kan bezoeken. Die vrijwilliger is de continue factor in zo’n gemeenschap. Hij houdt het vlammetje brandend, leidt de gebedsdiensten en is – als één van de weinigen die kan lezen en schrijven – de link naar de buitenwereld.

 

Deze gemeenschappen kunnen zich financieel maar met moeite staande houden. Toch helpen ze ook nog mensen die tussen wal en schip zijn gevallen. Zoals de parochianen van Jan Rietveld die na de markt de restanten verzamelen en daarvan dertig straatkinderen dagelijks van een gezond bordje eten voorzien.

 

‘ Beken kleur en deel ’,  vraagt   Wereldmissiemaand.

 

Laat zien dat de arme kant van onze wereldkerk u óók financieel ter harte gaat. Dat kan tijdens de collecte op Wereldmissiedag, en via gironummer 1566 t.n.v. Wereldmissiemaand, Den Haag.

 

Werend Griffioen,  stafmedewerker Missio

 

MISDIENAARSREISJE  2006

 

En … jawel, zaterdag 19 augustus was het weer zover.‘s Morgens werden we in alle vroegte bij onze kerk verwacht. Daar kregen we van Anton te horen dat we naar  “WALIBI” zouden gaan. Alles was goed geregeld, frisdrank en koffie met koek werd er meegenomen.

Om goed half negen vertrokken we met de hele groep misdie-naars en misdienettes met hun begeleiders. De reis verliep voorspoedig en rond kwart over tien waren we al in Walibi. We hebben meteen een centraal punt gevonden, waar we die hele dag op bepaalde tijden bij elkaar kwamen om enthousiast alle belevenissen naar elkaar door te vertellen. Ook was het die dag heel mooi weer. Aan het eind van de middag kragen we patat met een snack.  Eén van ons moest op die dag nog even naar de EHBO- post om een pleister op de grote teen te plakken.

Maar moe en voldaan konden op het eind van de dag terugzien op een suuuper leuk en gaaaaf  misdienaarsreisje.

Heel veel dank aan de chauffeurs, de organisatie en natuurlijk ook de parochianen voor hun financiële bijdrage …

                                                                       De misdienaars

 

 

Dank U feestelijk! –

nieuw boek van dominee Tacken

 

De zondag is de belangrijkste christelijke feestdag – daar valt wel wat voor te zeggen. De nieuwe week wordt in de kerk altijd feestelijk begonnen want de zondag is de dag van de opstanding. Een goed begin is het halve werk. Iemand schreef eens: "Het is de liefde voor de stilte, het gebed en de muziek die mij ertoe brengt om iedere zondagochtend weer op te staan." Er zijn warempel beroerdere dingen om je bed voor uit te komen… Of het er in de kerkdienst op zondagmorgen altijd zo feestelijk aan toe gaat, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar de aanleiding om op zondagmorgen als gemeente van Christus samen te komen kan men gerust feestelijk blijven noemen want je viert per slot van rekening het opstandige leven. Dat er reden is tot hoop, dat je optimistisch mag zijn, dat je vertrouwen mag hebben in wat er komen gaat. Eigenlijk is het in de kerk iedere zondag Pasen.

 

'Dank U feestelijk' is een meditatieboek bij christelijke feestdagen waarvan de speelse titel met opzet gekozen werd. De uitgave volgt de loop van het kerkelijk jaar met overdenkingen, gebeden en liederen. De auteur heeft de bedoeling om het 'feestadres' dat de kerk altijd ook is nog eens te benoemen. Want in de loop van het kerkelijk jaar wordt er toch heel wat afgefeest… Maar wat viert men dan eigenlijk? Het boek heeft een feestelijke uitstraling gekregen door de sprankelende kleuren en het werk van Ida Roekevisch uit Haarlo.

 

Harry Tacken (Venray 1961) werkte eerst tien jaar als pastor in de rooms-katholieke kerk voordat hij in juli 2001 bevestigd werd als predikant voor de Hervormde Gemeente te Haarlo en de Hervormde Gemeente te Gelselaar, twee dorpen in de prachtige Achterhoek (thans streekgemeente De Wijngaard i.w.; Protestantse Kerk in Nederland). Hij publiceerde in 2003 de bundel 'Sporen in de tijd'  (liedteksten) en in 2005 'Levende Stenen' (wetenswaardigheden over de kerk van Gelselaar). In de liedbundel 'Zingenderwijs' (Kok Kampen, 2005) werden enkele teksten van zijn hand opgenomen. Daarnaast schrijft hij met regelmaat teksten voor liturgische periodieken als 'De Eerste Dag', 'Tijdschrift voor Verkondiging' en 'Tot uw Dienst'. Met 'Dank U feestelijk!' heeft hij de mooie kerk van Haarlo, 'De Kluntjespot', voor ogen gehad. Harry Tacken is gehuwd en vader van drie kinderen.

 

ISBN: 90 809 9662 9

           

 

 

 

 

 

 

WEGENS SUCCES GEPROLONGEERD !

De eerste Bijbel10daagse leverde zoveel positieve reacties op dat besloten is er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Van vrijdag 27 oktober tot en met maandag 6 november organiseren het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) deze tweede Bijbel10daagse.

Het doel van de tiendaagse is om de aandacht voor de Bijbel, gewekt door de verschijning van De Nieuwe Bijbelvertaling in oktober 2004, vast te houden, te stimuleren en uit te breiden. Het stimuleren van het bijbelgebruik zal een extra accent krijgen. Er zal divers materiaal worden ontwikkeld om mensen te motiveren met de Bijbel aan de slag te gaan. Diverse uitgevers zullen hun nieuwe bijbeluitgaven presenteren. Daarbij zal worden samengewerkt met diverse maatschappelijke- en kerkelijke organisaties en de media.

Het thema van de Bijbel10daagse 2006 luidt:

Feesten in de Bijbel.

 

ANDEREN LATEN ZIEN WAT JIJ ZIET 

Missie-Zendingskalender volop te koop

 

Indonesië: een prachtig land dat de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws is door de onzekere politieke situatie, door de etnische en interreligieuze spanningen en door grote natuurrampen. Het is het land van Wisnu Sasongko (32), een jonge kunstschilder die in Yogyakarta leeft en werkt. Zijn bijzondere schilderingen sieren de nieuwste Missie-Zendingskalender ‘Uw koninkrijk kome; de spiritualiteit van Wisnu Sasongko’. Afbeeldingen van zijn hand gaan op elke pagina vergezeld van een bijpassende bijbeltekst.

 

Wisnu Sasongko zegt: “Schilderen is laten zien wat je ziet, laten voelen wat je voelt, doen aanraken wat je hebt aangeraakt. Mijn schilderijen vertellen het verhaal van de mens, hoe wij elkaar moeten liefhebben.” In zijn geloof en in zijn werk laat Sasongko zich inspireren door de worstelingen van de multiculturele samenleving in zijn land. De relatie met God, met de naaste, met de natuur en met de cultuur zijn thema’s in zijn schilderijen, waarop veel te zien en te ontdekken is. De tekstpagina’s gaan onder meer in op de dialoog tussen mensen van de verschillende godsdiensten die noodzakelijk is voor een vreedzaam samen leven in Indonesië. In de kalender laat Sasongko ons kennismaken met zijn spiritualiteit. Deze Missie-Zendingskalender zal daardoor veel mensen aanspreken.

 

De Missie-Zendingskalender 2007 ‘Uw koninkrijk kome; de spiritualiteit van Wisnu Sasongko’ is voor € 6,50 te koop bij parochies en bij werkgroepen voor missie (MOV).

 

De kalender is voor € 6,50 (excl. verzendkosten) ook verkrijgbaar bij: CMC Mensen met een Missie, Postbus 16442, 2500 BK Den Haag, tel.: 070 3136730, e-mail: cmc@cmc.nu, internet: www.cmc.nu en www.missiezendingskalender.nl

 

November

LEVEN TUSSEN UITERSTEN.

 

Als pastor mag/moet je leven tussen uitersten.

Je mag kinderen dopen, je mag met de ouders, peter en meter, grootouders en familie helemaal aan het begin staan van een mensen leven. En telkens als ik kinderen mag dopen word ik daar stil van.

Hoe zal de wereld zijn als dit jongetje of meisje 10 of 20 jaar is, of  40 of 50? Welke talenten heeft zij of hij, wat zullen ze er van maken?

Ik denk aan mij zelf.

Op geen enkele manier had ik ook maar kunnen vermoeden toen ik op de lagere school zat hoe de wereld er vandaag zou uitzien. Misschien droomde ik van een auto, van een mooi huis. Ik kan me zelfs nu niet meer voorstellen wat mijn dromen waren.

Een kindje dopen is een goede start maken, een fundament leggen waar je goed op verder kunt bouwen. Je ziet kinderen groeien. Soms met horten en stoten, maar dat hoort bij groeien.

 

Als pastor mag/moet je ook aan het eind van een leven staan.

Soms een plotseling eind, zo maar aan het begin van een leven, midden in een leven met eindeloos veel plannen en idealen. Soms  aan het einde van een leven, als het leven echt helemaal voltooid is. Soms is het einde een regelrechte ramp met duizend en één vraagtekens, soms een waardig eind waar iedereen vrede mee kan hebben.

 

Rond de kerstdagen staat de geboorte van een kind centraal, Het Kind bij uitstek zelfs. In deze maand, de maand november staan de overledenen centraal.

In de liturgie rond Allerzielen noemen we de namen van de overledenen van het afgelopen jaar, misschien steken we een kaarsje aan bij het noemen van hun naam. Het is een moment, één dag, één maand. Heel indrukwekkend vind ik altijd als je bij iemand op bezoek komt, de foto’s op het dressoir of aan de muur. Jouw man, jouw vrouw,  kinderen, broers en zusters, vrienden, vriendinnen. Ze hebben een plaats in huis, soms een bloemetje er bij, een kaarsje.

Je hoort mensen die tegen je zeggen dat ze tegen de foto praten, goede morgen zeggen, verhalen vertellen, huilen of aanraken. Overledenen ze zijn niet meer in ons midden, maar ze zijn er wel. Er gaat geen seconde voorbij of ik denk aan mijn man, ik weet zeker dat hij ook aan mij denkt, hoor ik een van u mij vertellen.

Er niet zijn en toch heel nauw met elkaar verbonden, vaak nog meer als toen hij leefde. Eindpunt en geen eindpunt tegelijk. Bedoelen we dat met altijd leven, eeuwig leven ?

 

De maand november is mij heel dierbaar. Het gaat over al die mensen die ik niet kan vergeten.

Vaak wandel ik over het kerkhof, iedere grafsteen of urn is een verhaal voor mij.

November een kostbare maand.

Met tranen in zijn ogen zegt een man tegen mij wijzend op de foto van zijn overleden vrouw, ik zal haar nooit vergeten.

Ik geef hem een hand en zeg: maar je Mag haar ook niet vergeten.

Overledenen….je mag ze nooit vergeten.

 

H. Jacobs, pastoor.

 

Amnesty International groep Borculo

 

Goed nieuws:

In mei 2005 werd vanuit de kerken, de bibliotheek en door de schrijfabonnees actie gevoerd voor de broers Marcelino en Leonardo Miranda in Honduras. Deze leiders van de inheemse gemeenschap van Montana Verda waren in 2003 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor een moord die zij in 2001 gepleegd zouden hebben. Amnesty international meende dat de aanklachten tegen de broers politiek gemotiveerd waren en gericht op het bemoeilijken van hun werk. Na de vrijlating van Marcelino Miranda in juli, is nu ook zijn broer leonardo op 15 augustus na vrijspraak van de moord vrijgekomen.

 

Namens Amnesty groep Borculo, Piety Nijhof.

 

 

Emeritaat pastoor Jacobs.

 

Beste parochianen,

 

In het parochieverband Graafschap Zutphen voltrekt zich langzaam maar zeker een  ommekeer  naar een andere soort parochiegemeenschap dan we zo gewend waren vanuit het verleden.

 

Elke parochie had zijn pastoor. Daar kwam een aantal jaren geleden een definitieve  verandering in. Zo rond het jaar 2000 vertrokken ’n aantal pastoors uit de regio’s, voorheen, oost en west. Gingen met emeritaat of naar een ander werkplek.

Zo ontstond in het oude West, de parochies Baak, Vierakker, Hengelo(gld), Keyenburg, Steenderen en Olburgen een plek voor twee priesters. In het oude Oost, de parochies Lochem, Borculo, Ruurlo, Vorden, Zutphen en Joppe, twee priesters en een pastoraal werker.

Na enkele jaren vertrok pastor Gerben Zweers uit de regio West  naar een andere werkplek binnen het aartsbisdom, pastoor Jacobs bleef in West het pastoraat behartigen.

 

Op 22 september 2005 werd, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005, in de St. Jan kerk te Zutphen officieel de overeenkomst van het nieuwe parochieverband Graafschap Zutphen getekend.

 

Nu gaat pastoor Jacobs definitief met emeritaat. Pastoor Jacobs zal tot en met Pasen 2007 gewoon blijven functioneren. Na Pasen zal hij officieel afscheid nemen.

 

We gaan afscheid nemen van een dierbare collega en voor velen een dierbare pastoor. Een pastoor die in deze tijd staat. Een man met een warm en pastoraal hart, welke steeds voor de mensen klaar staat en stond. Ook een priester die meer dan veertig jaar in zijn ambt werkzaam is. Het zal voor ons als team, maar in het bijzonder ook voor vele parochianen in West een hele opgave zijn om van zo’n dierbare pastor, welke dicht bij de mensen staat, afscheid te nemen.

 

Als pastoor Jacobs vertrekt neemt zijn huisgenote  Mevr. Dinie Veltmaat eveneens van ons afscheid.

 

De nieuwe woonplaats van Pastoor Jacobs en Mevr.Veltmaat  zal de pastorie van de St. Plechelmus parochie De Lutte zijn. Aldaar zal pastoor Jacobs liturgisch het parochieverband Twente noord/oost gaan ondersteunen.

 

Voor ons parochieverband Graafschap Zutphen betekent het vertrek van pastoor Jacobs een belangrijke verandering en natuurlijk een groot verlies. Op korte termijn zal het pastoraal team overleg plegen met de dagelijks bestuur van het parochieverband om zo spoedig mogelijk een nieuwe vacature te stellen  bij het bisdom. Daarvan hopen we dat deze vacature enige maanden, voordat pastoor Jacobs afscheid neemt, ingevuld zal zijn. Het is daarbij niet zo van zelfsprekend dat de nieuwe kandidaat een priester zal zijn, omdat we in het parochieverband inmiddels beschikken over een tweetal priesters. Het zou ook een pastoraal werker/werkster  kunnen zijn. De toekomst zal het ons uitwijzen hoe wij als pastoraal team veder zullen gaan.

 

In het begin begon ik met de opmerking dat er in dit parochieverband zich een ommekeer, naar een andere manier van parochiegemeenschap, aan het voltrekken is. Een gemeenschap waarin op alle parochianen een groter beroep zal worden gedaan om een levende en gelovige parochiegemeenschap te kunnen blijven, in een tijd van vele veranderingen.

 

Namens het team wil ik mijn collega pastoor Jacobs in de komende maanden een goede tijd toewensen. Een tijd van langzaam afscheid nemen van al die goede en lieve mensen, een tijd van je vertrouwde omgeving loslaten, een tijd van verhuizen, een tijd van weer opnieuw beginnen ook al ben je dan bijna zeventig.

 

Wil Matti p.w.

teamleider pastoraal team

Onderhoud Kerkhof

 

Graag willen we onze kerkhof netjes houden. Speciaal voor Allerzielen willen we onze vrijwilligers hiervoor aandacht geven.

Voor het verwijderen van uw bloemstukjes, wilt U dan rekening houden dat het afval gescheiden in de beschikbare containers komt? Voorkom dat er geen plastic in de groene containers terechtkomen, deze kunnen gewoon in de grijze. Houd rekening met wind als U vazen plaats, maak ze zwaarder met bv. kleine stenen. Samen kunnen we zo zorg dragen voor een goed onderhouden en fraaie begraafplaats.

Het onderhoudsteam.

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

 

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie zijn alweer aan de gang. En kinderen vanaf groep 4 van alle basisscholen van Borculo e.o. worden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. De datum van de viering is op dit moment nog niet bekend. Een opgavenformulier voor deze gebeurtenis ligt voor u klaar achter in de kerk of op het parochiesecretariaat. (zie openingsuren elders in ) Doet u dit zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór 1 december  2006.

 

De Werkgroep Eerste Heilige Communie Borculo,

Diana Sterenborg en Mirjan Nijman

Katholiek Spiritueel Centrum

 

Geloven Nu avonden gaan door !

 

Afgeloven voorjaar hebben we vier bijeenkomsten gehad onder de titel Geloven NU.

Wilt u ook eens op een andere manier over uw geloof nadenken, of horen wat een ander nu eigenlijk gelooft? Misschien wilt u samen een stukje bijbeltekst lezen, en dan doorpraten …

 

De sfeer van de avonden van Geloven Nu nodigt daartoe ook uit, want iedereen kan op zijn eigen wijze bijdragen: je stelt een vraag of je deelt een ervaring. En je komt heel dicht bij de kern van de blijde boodschap: leren hoe je God en je naaste kunt liefhebben, zoals Jezus daarover sprak. En omdat we allemaal kinderen van God zijn mogen we daarover op voet van gelijkheid met elkaar uitwisselen. Er zijn heel weinig regels. Luisteren is onderdeel van het proces, en horen hoe een ander gelooft kan een verrijking voor jezelf betekenen. Dan moet ik denken aan de tijd van de eerste christenen: dat ze elkaar in hun huizen opzochten – om elkaar te ondersteunen in hun geloofsleven. Kleine groepen zijn belangrijk voor het grote geheel, en de sfeer van een Geloven Nu bijeenkomst laat zien hoe plezierig Geloven Nu kan zijn.

 

Onze eerstvolgende bijeenkomst zal gaan over Handelingen 12:1-19. Deze bijeenkomst staat in het teken van de vervolging van de eerste christenen in Jeruzalem en de arrestaties en het vrijmoedig spreken van de apostelen.

 

Zutphen: 1 x per maand op een woensdagavond,

Data: 25 oktober ‘06; 29 november ’06; 10 januari ’07; 7 februari ’07.
Parochieel Centrum Mariaschool, Tengnagelshoek 6, Zutphen,

om 20.00 uur

 

Lochem: 1x per maand op een maandagavond,
Data: 23 oktober 06; 11 december ’06; 15 januari ’07; 12 februari ’07.
Parochiecentrum Kastanjelaan 33, Lochem, om 20.00 uur

 

 

 

Concerten in de St. Janskerk Zutphen

 

Festival of Lessons and Carols

door Kampen Boys Choir

 

De Adventstijd kent tal van vertrouwde gebruiken. Lichtjes in het donker op de Adventskrans of in de kerstboom, brandende vuurkorven, de klanken van de midwinterhoorn; kortom de voorbodes van waar het echt om gaat bij het kerstfeest: de geboorte van Jezus.

Tot de traditie in Engeland behoren zeker ook de Christmas Carols.

 

Het befaamde Kampen Boys Choir dat al een paar keer tijdens een drukbezochte Evensong in de St. Janskerk was te horen, verzorgt op zaterdag 16 december a.s. om 20.00 uur een prachtig kerstconcert met Lessons and Carols.

De jongens en mannen van de koorschool Kampen o.l.v. Bouwe Dijkstra vormen als sinds jaren een koor naar Engels voorbeeld, dat niet alleen qua omvang en stembezetting en klank, maar ook door hun stijlvolle kleding zeker niet onder doet voor de bekende Engelse Kathedraalkoren.

De schriftlezingen, over het geboorteverhaal, ook in het Engels, worden omlijst met prachtige Engelstalige kerstliederen (carols) en Hymnen.

Een aantal van deze Carols wordt ook in samenzang met het publiek gezongen.

 

Het Festival of Lessons and Carols wordt op het fraaie Timpe-orgel begeleid door Dick Sanderman, de vaste organist van het koor.

Een unieke gelegenheid voor koorliefhebbers om eens nader kennis te maken met deze Engelse traditie.

Het concert in de St. Janskerk in Zutphen begint om 20.00 uur en vanaf 19.15 uur is de kerk open.

De toegang inclusief het tekstboekje bedraagt € 10,-

 

Zutphen, okt. 2006, Info 0575  517773,  W. Laurensse

Voor foto’s zie: www.kampenboyschoir.nl

 

DEKENAAT GELDERLAND-OOST

_______________ __________________

Secretariaat: Kerkplein 8, 7031 AD Wehl.

Telefoon: 0314-684565; fax 0314-682558

Email: dekenaatgelderlandoost@planet.nl

 

 

Oproep voor een Gideonsbestand

Soms gebeurt er iets dat heilige verontwaardiging oproept, dat te krom is voor woorden of waarbij je het gevoel bekruipt: dit kan toch niet!!  Maar ja, wat kan ik er aan doen?

Is dat het geval, dan kun je dat het Gideonsbestand laten weten  en kan er iets gebeuren.

 

Gideon stond voor een grote overmacht. Hij ging niet bij de pakken neerzitten, hij wist zich door God geroepen en trad creatief, met onconventionele middelen de onverslaanbaar geachte tegenstander tegemoet. En zie, het onwaarschijnlijke gebeurde.

 

In een Gideonsbestand worden e-mailadressen verzameld van mensen die zich bij tijd en wijle onbehagelijk voelen in onze samenleving (zo gericht op individu, consumptie en carrière), maar zich ook vaak machteloos voelen en die het als een opsteker ervaren te merken dat er soms mensen in beweging komen, en die soms ook zelf met geestverwanten in beweging willen komen.

 

Via e-mailcommunicatie kan hulp voor iemand gevraagd worden (of een vraag om hulp te helpen organiseren), kan een oproep verspreid worden tot solidariteit  of tot strijdbare actie. Ook kunnen af en toe initiatieven genomen worden om bij elkaar de moed (de spirit) er in te houden. 

 

Het Gideonsbestand opent de mogelijkheid om ideeën te vormen en te zien of er mensen in geïnteresseerd zijn. Daarom de uitnodiging toe te treden tot dit emailbestand.

Het verplicht tot niets, u bepaalt altijd zelf of u wel of niet aan iets meedoet, maar het maakt wel veel mogelijk. 

 

Interesse: Een mailtje met de mededeling gaarne opname in Gideonsbestand naar

 

gb.dekenaat@planet.nl

December

Oh ja, Kerstmis…

 

De laatste maand van het jaar, is voor velen van ons een feestmaand: Sinterklaas, Kerstmis en Oudjaar, ze volgen elkaar in snel tempo op. Het lijkt wel of wij de duisternis en de kilte van december willen ontvluchten. Want met sfeerverlichting, feestkleding, exclusieve maaltijden, cadeaus, wenskaarten en onderlinge gezelligheid verdrijven wij de guurheid en de duisternis van de winter en vieren wij feest! Ook het feest van Kerstmis. En daar is niets mis mee. Maar er is nog meer! Kerstmis is niet alleen wél of geen kerstboom en cadeaus.

 

Trouwens toch is december voor lang niet iedereen een feestmaand. Altijd weer ontmoet ik mensen die opzien tegen de decembermaand. Eenzame mensen voelen zich juist in deze maand vaak extra eenzaam. Het verlies van een dierbare wordt -juist rond feestdagen- nog veel intenser beleefd. En dan kunnen het ook hele zware dagen zijn! Vandaar dat sommigen weer uitzien naar januari, wanneer alles weer 'gewoon' is. Zij verzuchten nogal eens: ‘’Was Kerstmis maar vast weer voorbij!

 

Maar ook het eigenlijke Kerstfeest is in feite maar van korte duur. Waarom toch al die drukte, mensen zouden er van in de stress raken. Ondanks dat ze op zondag 24 december toch nog hun laatste boodschappen kunnen doen. Nu is het misschien: in plaats van een dag langer Kerst, een dag langer stress! ’n Gemiste kans. En het wordt steeds moeilijker om helder te maken en te krijgen: Wat vieren we nou eigenlijk met Kerst?

 

Om het Kerstfeest goed te kunnen vieren, is het van groot belang om op de juiste manier over God te denken. Als we God te groot maken en te ver weg plaatsen, dan kunnen we niet begrijpen wat er in de kerstnacht is gebeurd. Zeker, God woont in het ontoegankelijk licht en niemand heeft Hem ooit gezien… In de Bijbel staat dat letterlijk, de evangelist zegt dat. Toch is dat maar de helft van de waarheid. Wie daar alleen aan denkt, maakt dit feest onmogelijk. Daarom is het van groot belang dat wij gedurende ons leven een goed beeld van God ontwikkelen... God is namelijk ook zó groot, dat Hij het aan kan om mens te worden! Zijn glorie bestaat erin dat Hij de afstand kan overbruggen om onder ons te komen in de gestalte van een klein en weerloos kind waarvoor zelfs in de mensenwereld geen plaats was. En dan is er nog steeds – voor velen - niet veel nieuws onder de zon. Want voor hoeveel kinderen is er ook in onze tijd nog steeds geen plaats? Maar dát aanvaarden en laten gebeuren, is het begin van verandering. Stil durven staan bij dat wonder en je klein maken om het Kind te groeten, dát is Kerstmis vieren. En dan, je mag zelfs zonder cadeaus bij het Kerstkind komen. Kerstmis is niet dat ene moment maar het begin van een lange weg. Samen met dat Kind en samen met elkaar in geloof, hoop en liefde en met een open oog voor onze naaste op weg naar het uiteindelijke Licht.

 

En waarom ik dan tóch weer Kerstmis kan en wil vieren is omdat er steeds weer mensen in staat zijn elkaar opnieuw de hand te reiken om samen verder te gaan. Kerstmis is ook een feest waarbij vele mensen - oud en jong - naar de Kerk komen. Dat is verheugend, dat moeten we vasthouden en daartoe moeten we ook elkaar steeds weer blijven oproepen! Kerstmis moet je niet alleen thuis vieren, maar óók in de Kerk! Graag nodigen wij u daartoe uit: "U bent van harte welkom in één van onze kerken!"

om met ons, één van de pastores, of samen met de werkgroepleden een hartverwarmende viering te hebben! Dat het feest van Kerstmis onze harten moge openen voor Gods aanwezigheid in ons leven. Met Hem is er méér licht dan donkerte en méér toekomst dan verleden.

 

U allen wens ik mede namens mijn collega-pastores H. Jacobs, W. Matti en E. Wassink van harte

Een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.

 

F. Hogenelst

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

OP  WEG  NAAR  KERSTMIS.

Goede God, nu de duisternis het daglicht terugdringt en de

dagen steeds korter worden, zoeken wij naar licht in de wereld om ons heen.  Wij vragen U : zend dragers van licht in ons bestaan;

mensen die steeds opnieuw uw liefde en trouw zichtbaar doen worden in hun woorden en daden,

            in hun aandacht en zorg voor mensen om hen heen.

Mensen, jong en oud, in wie uw Naam

            oplichten mag :  Immanuel,  God-met-ons.

 

Op weg naar  Kerstmis  ……  wensen wij u allen alvast een zalig Kerstfeest toe.  Naast het lezen van onze gebruikelijke nieuwsbrief vragen wij in het bijzonder uw aandacht voor de verschillende vieringen en activiteiten in onze parochiekerk.

 

PRO  DEO.

In één van onze vorige nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over het lange en moeizame proces  “Op weg naar missionaire geloofsgemeenschappen”  Zoals u hebt kunnen lezen veronder-stelt het bij ons allen een verandering van mentaliteit. Missionair betekent: getuigen van je eigen identiteit als gelovige. In eigen kring en met anderen de vraag stellen, wat beweegt ons ?  Waar sta je voor ?  Om je eigen identiteit als gelovige te voeden is er een milieu van geloof nodig. Thuis, in groepen en in de parochie.

Dit milieu is aanwezig, waar samen geluisterd wordt naar het woord Gods, waar de sacramenten gevierd worden en waar gebeden wordt, waar onderlinge verbondenheid is.

Eén van de bijlagen bij de missionaire ontwikkeling  “Samen op weg naar 2010”  gaat over vrijwilligers met als titel  “Pro Deo, inzet ‘om niet’ voor God en medemens”. 

Bij deze bijlage willen we dit keer stilstaan. Eén van de peilers van het het pastoraal beleid op weg naar missionaire geloofsgemeen-schappen is, dat alle pastorale werk in onze Borculose geloofsge-meenschap mede gedragen wordt door de parochianen, door vrijwilligers. Dit betekent, dat vrijwilligers (sters) een belangrijke rol hebben in heel het veranderingsproces om meer missionair te worden. Via de weg der geleidelijkheid zal vanuit het pastorale team en het bestuur aan dit rolveranderings-proces worden gewerkt. Kortweg gezegd gaat het hierbij om het veranderen van aandacht en zorg voor elkaar binnen de kleine groep naar openheid en ontvankelijkheid van alle mensen en voor alle problemen en ontwikkelingen in onze samenleving. Om de op te nemen taken met kennis en deskundigheid te kunnen uitvoeren werken we ook aan de vorming en toerusting van de vrijwilligers.

We zijn dan ook verheugd over het feit dat thans een drietal vrijwilligers (sters) uit onze parochie deelnemen aan de in het parochieverband opgezette cursus, gericht op het mede voorgaan bij uitvaarten en uitgeleidediensten.

 

Bij het terugblikken tegen het naderende einde van dit jaar willen we als parochiebestuur met nadruk voor het voetlicht brengen dat ook dit jaar door alle vrijwilligers met veel enthousiasme weer bergen vol werk is verzet. Diverse vrijwilligers zijn telkens weer gemotiveerd en geïnspireerd bezig met het opzetten en uitwerken van bijzondere vieringen. In het liturgisch rooster verderop kunt u lezen dat er weer een aantal gevarieerde vieringen zullen worden gehouden.  Maar … naast de wekelijkse repetities bij de koren zie je tevens geregeld vrijwilligers rondom onze kerk of op het kerkhof aan het werk. Al dat werk wordt toch maar weer geklaard !

Helaas … … zien we hierbij vaak dezelfde gezichten. Maar ook hebben we de laatste tijd om uiteenlopende redenen afscheid van verschillende vrijwilligers moeten nemen. Reden waarom wij nu langs deze weg een dringende oproep doen om uitbreiding van vrijwilligerskorps.

We zijn op korte termijn op zoek naar ondermeer de volgende vrijwilligers (sters) :

  een penningmeester (zeer binnenkort is de zittingsperiode van onze penningmeester afgelopen en derhalve niet herkiesbaar);

  een bestuurslid voor bouwkundige en technische zaken (thans ook niet meer herkiesbaar).

  vrijwilligers voor het bemensen van de achterwacht van het parochiesecretariaat (volgens rooster een wekelijkse telefonische achterwacht voor spoedgevallen e.d.)

  uitbreiding van lectoren (voor de weekendvieringen en bijzondere feestdagen).

  versterking van de bezoekersgroep voor de ouderen en zieke mede-parochianen (de voorkeur gaat hierbij naar uitbreiding van de bestaande groep met mannelijke vrijwilligers) .

Heeft u belangstelling of lijkt dit iets voor u ??? Voor opgave of informatie kunt u terecht bij één van de bestuursleden. De namen en telefoonnummers staan achterop het parochieblad.

 

KERKBALANS  2006   “DAAR GEEF JE VOOR”.

 

Je kent het van je vakantie in het buitenland. Zo’n kerkgebouw dat er al honderden jaren staat. Daar word je stil van. En niet alleen vanwege de indrukwekkende architectuur. Ook omdat je voelt dat onder die gewelven mensen al honderden jaren stil zijn geworden.

Juist omdat kerken er voor je gevoel  “altijd al waren”, als het ware tijdloos zijn, lijken ze vanzelfsprekend. Maar dat zijn ze niet.

Ook de kerk moet betaald worden. De kerk kan alleen voortbestaan dankzij de bijdragen van mensen die er komen en van mensen die de kerk belangrijk vinden. Ook onze parochiekerk is als zo’n honderd vierentwintig jaren oud en heeft al veel betekend voor talloze mensen. Dat is niet vluchtig, niet goedkoop. Dat is rijkdom. Eigenlijk heel logisch om als parochiaan daar iets aan mee te betalen. Waar is dat geld voor nodig ?  Om het gebouw te onderhouden. Om het pastoresteam te betalen. Er is geld nodig voor diverse activiteiten, voor speciale vieringen en voor hulp aan zieken en mensen die in (geld)nood zitten. Allemaal mooie dingen om te steunen.  Daarom doen we bij deze nogmaals een beroep op die parochianen die thans nog niet hebben gereageerd of als gebruikelijk aan het eind van het jaar hun bijdrage nog overboeken. Maak een bijdrage over voor Kerkbalans 2006 (de bank- en postbankrekening staat achterop het parochieblad). Uw kerk is het waard. Kortom … van jong tot oud    we rekenen op uw financiële steun.

 

Tot zover de korte berichten van het parochiebestuur.

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei

nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

COLLECTES

16 sept                67,20         30 okt              € 125,30

23 sept              142,60         1 nov.                 76,41

1 okt                    85,70         2 nov.              € 104,11

7 okt                  118,20         5 nov                  94,71

15 okt                  84,95         11 nov.               61,10

24 okt                125,60         18 nov.            € 128,10

Wereldmissiedag  168,00  Missiekalenders    182,00

De collecte gehouden tijdens de openluchtdienst op 10 september in het Galgenveld heeft € 607,05 opgebracht. Deze was bestemd voor de plaatselijke zonnebloemvereniging.

 

VERANDERINGEN BINNEN HET BESTUUR VAN HET P.C.I.

Na een periode van 6 februari 1998 tot 23 augustus 2006 lid te zijn geweest van het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling is aan mevrouw Annie Franck-Wielakker eervol ontslag verleend door het Aartsbisdom Utrecht. Namens het  P.C.I.-bestuur en het parochiebestuur willen we haar hartelijk bedanken voor haar positieve inbreng in al die jaren. Als nieuw bestuurslid is door het Bisdom Utrecht benoemd: Mevrouw D.M. Verwoolde-Schotgerrits.

Langs deze weg wensen we haar een goede bestuursperiode toe.

KINDJE WIEGEN OP DE 2E KERSTDAG

Evenals voorgaande jaren gaan we ook dit jaar weer kindje wiegen. Iedereen is van harte welkom op de Tweede Kerstdag

 ’s-middags om drie uur. Dicht bij de fraaie kerststal in onze kerk maken we er met z’n allen een mooie middag van. We gaan aan alle kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden het  kerstverhaal “ vertellen.  Tussendoor zingen we samen kerstliedjes.  En na afloop is er voor alle kinderen een leuke verrassing.      Jullie komen toch ook  ???

De werkgroep  “Kindje Wiegen”.

 

AFSCHEID PASTOOR H.J.B. (HENK) JACOBS

Zoals u weet is reeds in een afzonderlijk artikel aandacht geschonken aan het vertrek van pastoor Jacobs.  In aansluiting hierop kan worden gemeld dat zijn officiële afscheid zal plaatsvinden op zondag 15 april 2007 in de parochiekerk van de Keijenborg. Informatie over de afscheidsdienst volgt eerstdaags.

 

ZEVENDE  “ KERST OP DE KRANENBURG”

Voor de zevende keer – inmiddels een traditie -  wordt in de Antoniuskerk op de Kranenburg (Vorden) in de maand december de bekende kersttentoonstelling  “Kerst op de Kranenburg” gehouden. Mevrouw Tim Bottema uit Bilthoven toont haar collecte, die uit zo’n vierhonderd kerstgroepen bestaat. Kerstgroepen die ze tijdens vakantiereizen of speurend in de Derde-Wereldwinkels heeft ontdekt. Het “Museum van Heuiligenbeelden”, gevestigd in de Antoniuskerk wordt voor deze gelegenheid heel feestelijk in kerststijl versierd. 

De openingstijden zijn van 11.00 – 17.00 uur en wel op :

8, 9 en 10 dec.;  15, 16 en 17 dec.;  22, 23 en 24 december.

Dinsdag 26 (Tweede Kerstdag) december.; woensdag 27 en donderdag 28 dec. en tot slot op 29, 30 en 31 december 2006.

Het museum ligt aan de Ruurloseweg te Kranenburg-Vorden.

 

PMW (pauselijke missie werken)

De opbrengst van de jaarlijkse ledendonaties heeft € 64,65 opgebracht, waarvoor hartelijke dank. Mogen we volgend jaar weer op U rekenen.

Lucia Elschot

 

KERSTMARKT VOOR ANDEREN 2006

 

Vrijdag 15 december a.s. vindt er weer de traditionele Kerstmarkt voor Anderen plaats.

Evenals vorige jaren wordt de kerstmarkt gehouden rondom de N.H. Kerk Borculo en georganiseerd door een werkgroep vanuit de Raad van Kerken Borculo. Wederom hebben zich weer diverse groepen en verenigingen ingeschreven om mee te doen.

Als doel voor dit jaar is gekozen voor het project Kerstpakkettenactie 2006 Kerken Gemeente Berkelland. De actie is opgezet door de gezamenlijke Diaconieën en Caritas. Het is de bedoeling om kerstpakketten te verstrekken aan de minderbedeelden in onze gemeente. De opbrengst van de kerstmarkt wordt mede gebruikt om de kerstpakketten samen te stellen. Voor verde informatie verwijzen we U naar de Diaconieën en Caritas.

Op de kerstmarkt zullen weer de bekende artikelen verkocht worden zoals kerstdecoraties, kerstbakjes en aanverwante artikelen. Ook zal de erwtensoep, gluwein en de traditionele chocolade melk niet ontbreken. Er zal muziek zijn en de vuurpotten zullen branden. Kortom zeker de moeite waard om vrijdag 15 december a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur even te komen kijken. Komt allen.

 

De Commissie.

 

KERSTPAKKETTENACTIE GEMEENTE BERKELLAND

 

De kerstpakkettenactie van de gezamenlijke Kerken van de gemeente Berkelland slaat bijzonder goed aan. De geldinzamelactie is ten behoeve van gezinnen/alleenstaanden woonachtig in de gemeente Berkelland die in een uiterst minimale en moeilijke financiële situatie verkeren. Het maatschappelijk werk (Sensire) vraagt aan de mensen, op de adressen die bij hun bekend zijn, of zij een kerstpakket wensen te ontvangen. Ook levert zij het aantal adressen aan. De Gemeente zal in overleg met Maatschappelijk Werk, de adressen, die bij hen bekend zijn, beoordelen en selecteren of zij in aanmerking komen voor een pakket. Betreffende personen wordt gevraagd of zij een kerstpakket wensen te ontvangen. Dit gebeurt onder strikte afscherming van persoonsgegevens in verband met de wet op de bescherming van privacy.

Vermoedelijk zullen er tussen de 200 en 300 pakketten nodig zijn. De inhoud van de pakketten bestaat uit duurzame levensmiddelen, identiek qua inhoud, met een winkelwaarde van ca. euro 30 per pakket. Geld inzamelen geschied ondermeer via sponsoren. Eventueel overgebleven geld wordt gereserveerd voor de kerkelijke actie van volgend jaar. Men kan een bijdrage storten op banknummer:1356. 53. 347 tnv: Kerstactie kerken Berkelland.

 

EERLIJKE CADEAUS IN DE WERELDWINKEL

 

Wilt u met de feestdagen iemand verrassen met een eerlijk cadeau of product loop dan eens binnen bij de wereldwinkel.

U zult versteld staan over het grote assortiment mooie cadeaus en producten met Max Havelaar keurmerk.

 

Onze ‘wereldgeschenken’ zijn met liefde en groot vakmanschap geproduceerd door boeren en ambachtslieden uit Azië, Afrika en Zuid en Midden Amerika. Zij ontvangen voor hun werk een eerlijke prijs en kunnen zo zelf hun leefomstandigheden verbeteren.

Met een geschenk uit de wereldwinkel doet u uw relaties hier en de producenten daar een groot plezier.

 

Onze medewerkers helpen u ook graag met het samenstellen van een kerstpakket. Dit bijvoorbeeld samen met een wereldwinkelcadeaubon. Wilt u meerdere pakketten samenstellen, kom dan tijdig langs zodat er nog artikelen besteld kunnen worden.

Ook voor Unicef en Amnesty kerstkaarten kunt in onze winkel terecht. Door het versturen van deze groeten draagt u een steentje bij aan een wereld met recht voor iedereen en een betere kans voor kinderen.

 

De medewerkers van de wereldwinkel

 

 

INTERNETUITZENDINGEN

Nieuw:  Voor het rechtstreeks luisteren of voor het luisteren van een kerkviering naar keuze in het parochieverband Graafschap Zutphen kunt u via de website van onze parochie gaan naar :

                        http://www.janvreman.tk/

 

 

 

 

 

ADVENTSAKTIE SOLIDARIDAD

 

Vanaf 1e adventszondag t/m 2e kerstdag staat de gebruikelijke bus achterin de kerk voor de aktie van Solidaridad.

 

Met de titel “Voor geen goud” hoopt Solidaridad geld bijeen te brengen voor projecten in arme landen in Azie, Afrika en latijs-Amerika. Van harte aanbevolen!

 

 

Maya's protesteren tegen goudwinning op hun heilige berg

In het department van San Marcos in Guatemala graaft een Canadees-Amerikaans mijnbouwbedrijf de, voor de Maya’s heilige, berg van San Miguel Ixtahuacán af. Goudwinning in een dagbouwmijn. Profiteert de bevolking mee van deze ‘ontwikkeling’? Nee. Het mijnbedrijf biedt slechts weinig werkgelegenheid en belasting hoeft het nauwelijks te betalen. Slechts één procent van de opbrengst blijft in Guatemala. De sociale en milieugevolgen zijn echter nu al voelbaar. Waterbronnen drogen op, het mijnafval vervuilt de bodem en het water en door een beleid van verdeel en heers probeert het bedrijf het verzet van de gemeenschappen te verzwakken.

 

De bevolking verzet zich

Want verzet is er. De bevolking wil de mijn niet en vreest de milieugevolgen die nog in het verschiet liggen. Tegelijk vragen ze aandacht voor de manier waarop zij willen leven en werken: kleinschalige landbouw, met respect voor mens en milieu; eerlijke handel in hun producten. Daarin moet de overheid investeren. Een belangrijke medestander van de Mayabevolking van San Marcos is bisschop Ramazzini. Ook de bisschoppenconferentie van Guatemala heeft zich uitgesproken tegen de mijnbouw en stelt nadrukkelijk andere ontwikkelingsmodellen aan de orde.

Voor geen goud! Het verzet van de Mayabevolking van San Marcos zette Solidaridad op het spoor van de mijnbouw en de sociale en ecologische gevolgen daarvan. Het is de roep van de bevolking om gerechtigheid die ons deed besluiten hun problemen centraal te stellen in de advent van 2006. De Maya’s verdienen onze solidariteit. Dat is goud waard.

 

Solidaridad is een onderdeel van Stichting Cordaid

 

www.solidaridad.nl

 

 

HEILIG VORMSEL 2007     

 

Het Heilig Vormsel wordt dit schooljaar gevierd op zaterdag 31 maart 2007 om 19.00 uur.

In 2007 wordt het Vormsel gevierd in maar liefst 10 parochies in ons parochieverband. Daarom kiezen we ervoor als er voldoende deelname is, om alleen voor kinderen van groep 8 het Vormsel te vieren. Vanaf 2008 zal dit dan om de 2 jaar gebeuren.

Ouders die hun kinderen op de Sint Jorisschool hebben kunnen zich aanmelden bij meester Arnold.

Ouders van kinderen van de overige scholen in gemeente Borculo kunnen zich opgeven bij het parochiesecretariaat (bij voorkeur schriftelijk). Graag opgave voor 3 januari 2007 

De voorbereiding van de kinderen en ouders begint na de kerstvakantie in januari 2007. Alle kinderen en ouders zullen nog een uitnodiging ontvangen hoe de vormselvoorbereiding er uit gaat zien.

 

Frank Elschot

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

 

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie op 22 april 2007, zijn alweer begonnen. Kinderen vanaf groep 4 van alle basisscholen van Borculo e.o. worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. Een opgaveformulier voor deze gebeurtenis ligt voor u klaar achter in de kerk of op het parochiesecretariaat (zie openingsuren elders in dit blad). Als uw kind mee gaat doen geeft u hem/haar dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 4 januari  2007, op. We kunnen u dan nog op tijd de uitnodiging en de informatie geven voor de eerste  ouderavond op 9 januari 2007.

 

De Werkgroep Eerste Heilige Communie Borculo,

Diana Sterenborg en Mirjan Nijman

 

Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan- Zutphen

Gregoriaanse Adventsvespers in St. Janskerk van Zutphen

 

In de verstilde ruimte van de prachtig gerestaureerde St. Janskerk in Zutphen verzorgt het Gregoriaans Getijdenkoor o.l.v Ad van Noije ook dit jaar weer de Latijnse Vespers op de vier zondagen van de Advent als voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis.

De Vespers is een van de dagelijkse Getijdenvieringen bij het overgaan van de dag naar de avond, wanneer de lichten worden ontstoken.

De viering is opgebouwd rond vijf Psalmen welke telkens worden ingeleid en afgesloten met een korte antifoon.

Centraal staat altijd de lofzang van Maria, het Magnificat en de Adventshymne Creator Alme Siderum.

De Vespers eindigt met het zingen van het bekende Rorate Caeli.

 

De alsmaar groeiende belangstelling voor deze viering is voor vele bezoekers een moment van rust en inspiratie en dikwijls een hernieuwde kennismaking met de innerlijke schoonheid van het gregoriaans.

 

De Vespers zijn op zondag 3-10-17 en 24 december en beginnen steeds om 17.00 uur.

Duidelijke tekstboekjes met vertalingen zorgen ervoor dat deze vieringen goed kunnen worden gevolgd.

 

Zutphen, oktober 2006, Info: 0575  517773, W.M.M. Laurensse

 

 

CONCERT IN  KERSTSFEER

met

HENRIËTTE  VAN LITH

en het

KONINKLIJK ZUTPHENS MANNENKOOR

olv. Wim Riefel

St. Antoniuskerk te Kranenburg Vorden

zaterdag 23 december aanvang 20.00 u PAROCHIE

 

HENGELO KERST INN MET KERSTMARKT

 

De parochie in Hengelo (Gld) organiseert op zondagmiddag 10 december in de Willibrordkerk een kerst inn. Vanaf 13.30 uur zullen een zestal koren en groepen met zang en muziek voor een sfeervolle kerstmiddag zorgen. Daarnaast wordt op het kerkplein in intieme sfeer een kerstmarkt gehouden. Een vijftal organisaties uit de welfare sfeer, zoals wereldwinkel en KBO, zullen hun veelal eigengemaakte artikelen aanbieden. Ook enkele omliggende bedrijven hebben die middag hun deuren geopend om in gepaste kerstsfeer klanten te ontvangen.

Kerk en winkeliers hebben op zondagmiddag 10 december in Hengelo samen iets te bieden. U bent van harte welkom.

 

KERSTCONCERT IN DE HENGELOSE WILLIBRORDKERK

 

Op vrijdagavond 22 december is in de Willibrordkerk te Hengelo (Gld) een kerstconcert. Optreden zullen het Christelijk Mannenkoor Zelhem onder leiding van Henk Peppelman en het koor “Reborn” onder leiding van Arnold Cazemier.

Daar beide koren alom bekend staan om hun goede zangkwaliteiten belooft het een avond te worden waarbij met veel plezier kan worden genoten van een prachtig concert. Voeg daarbij de geprezen akoestiek van de kerk, de sfeervolle verlichting en kerstversiering om de avond compleet te maken.

Het concert begint om 20.00 uur; de kerk is open vanaf 19.30 uur. Er wordt geen entree geheven. In de pauze wordt voor € 1,00 euro een kopje koffie of thee aangeboden.

 

 

JORISNIEUWS

 

Beste parochianen,

 

Het is weer eens tijd dat u nieuws van de Daltonschool Sint Joris ontvangt.

De verbouwing is achter de rug. We hebben nu een prachtige school waarin we optimaal kunnen werken.

Voor de school is 1 oktober altijd een belangrijke datum. Dat is de teldatum voor het aantal kinderen die dan op school zitten.  Ons streven was om weer 200 of meer  leerlingen op school te hebben. Je kunt dan acht aparte groepen vormen. Je hebt dan geen combinatieklassen meer. Op 1 oktober hadden we precies 200 leerlingen op school. Voor het volgend schooljaar ziet het er ook weer gunstig uit. De groei zal er nu wel een beetje uit zijn. Voor het nieuwe schooljaar hebben zich 28 leerlingen aangemeld. We hopen met goed onderwijs het aantal leerlingen op peil te houden. En wie weet wat het nieuwe plan Schollenkamp nog te bieden heeft voor de Daltonschool Sint Joris

 

 Voor de kinderen breekt er weer een spannende maand aan. Voor de allerkleinsten de Sint met zijn Pieten, die hen bezig houdt. Sinterklaas komt de school op 5 december bezoeken. Hij heeft al een paar brieven geschreven waarin hij vertelde dat hij graag wil komen. Sint is ook erg nieuwsgierig wat er nu  bijgebouwd is. Hij verheugt  zich  samen met zijn Pieten in het nieuwe speellokaal de kinderen te mogen begroeten. De Pieten kunnen zich daar ook naar hartelust uitleven.

 

Ouders, een onmisbare schakel voor de school, gaan de school weer mooi versieren.. 

Na het Sinterklaasfeest toveren deze ouders de school om in Kerstsfeer.

De al bijna traditionele kerstmusical laten we dit jaar vervallen. We willen na een aantal jaren de kerstviering anders gaan invullen. Hoe precies weet ik bij het ter perse gaan nog niet. Ouders en leerkrachten zullen er zeker een mooie invulling aan geven.

 

Naast al deze activiteiten werkt de school ook mee aan de kinderkerstviering in de kerk. Pastoor Hogenelst, Trudy Vreeburg, Frank Sterenborg en Ed Hetterschijt hebben voor het raamwerk gezorgd. De viering vindt plaats op Kerstavond, zondag 24 december, om 17.00 uur. U bent allen van harte welkom.

 

Namens alle kinderen, ouders, bestuur en het team van de Daltonschool Sint Joris wens ik alle parochianen een zalig kerstfeest en een  gezegend 2007 toe.

 

Ed Hetterschijt

 

PAX Christi kinderhulp

 

Blij als een kind…

wie kan zo blij zijn,

zo onbevangen blij zijn

als een kind, deze smetteloze ziel van onschuld?

zijn lach verwarmt ons leven

is de zon van ons bestaan

en zegt dat het leven goed is.

Een blij kind voedt ons geluk.

 

En terwijl ik dit schreef dacht ik: de aarde kan niet zonder water,

het leven niet zonder dag en nacht, de mensen niet zonder kinderen.

Omdat kinderen ons geluk geven moeten we ze koesteren.

Vooral kinderen die extra kwetsbaar zijn, die toevallig niet op

een gezegende plek zijn geboren.

Hun leefomstandigheden in bijvoorbeeld Katowice, een miljoenenstad

in het zuiden van Polen, zijn moeilijk. Hun dagen worden getekend

door onrecht, armoe en spanning.

 

De werkgroep Neede eo van Pax Kinderhulp biedt deze kinderen uit straatarme gezinnen, opvangcentra en kindertehuizen al jaren een vakantie aan. Het zijn reisjes naar een moment van onbekommerd geluk. De kinderen kunnen even op adem komen, onbevangen lachen, geloof houden in een betere toekomst. Ze worden opgevangen in gastgezinnen in Neede en omstreken. De vakantiefoto’s zijn ontroerend, de blije gezichten een beloning voor het belangeloze werk. Deze kinderen verdienen onze steun. Geeft u zich op als gastgezin?

 

Gijs Wanders

(oud-nieuwslezer, lid van het Comité van Aanbeveling van Pax Kinderhulp)

 

De Poolse kinderen zijn in de zomervakantie van 2007 in Nederland, van 30 juni tot en met 21 juli.

Als gastgezin hoeft u niet alles op te knappen. Er is een groep enthousiaste mensen die u 24 uur per dag kunnen helpen en voor de kinderen is er professionele Poolse begeleiding. Daarnaast is er een leuk activiteitenprogramma voor de kinderen, zodat u ook uw eigen activiteiten en werk kunt doen.

 

Belt u gerust om dit te bespreken en naar informatie te vragen. Dan kunt u er misschien voor zorgen dat de droom van een aantal kinderen werkelijkheid wordt. U kunt bellen (of mailen) met: Gerrit en Ingrid Jansen uit Rietmolen,

tel: 0545-221591. E-mail: gerrit-ingrid@planet.nl