PAROCHIE NIEUWS

 laatste update 23 december 2007

 

 

Januari/Februari 2007.

Door een open venster meekijken……

 

Zondag 26 november, mijn werkweekend. Om 10 uur ben ik te Lochem, St. Josephparochie, voor een Woord- en Communieviering. Het is Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de verkondiging hebben we aandacht voor de twee lezingen uit het boek Daniël, het evangelie van Johannes en enkele praktijkvoorbeelden. Na de viering is er koffie, je spreekt wat mensen, o.a. de dirigente van het koor i.v.m. de kerstviering. Over enkele weken zal ik naar de repetitie komen.

Na Lochem richting ‘‘t wapen van Medlerin de buurt van huize de Wiersse, waar het Dames- en Herenkoor van Vorden hun Ceciliafeest viert. We blijven een uurtje. Mijn collega priester/pastor is eveneens aanwezig.

Thuis bel ik een familie i.v.m. een overlijden en maak een afspraak voor maandagmorgen. De middag gebruiken we voor goede wandeling door het coulisselandschap van de Achterhoek.

 

Maandag de 27ste ben ik in de morgen in Vorden bij de familie van de overledene.

De overledene is een nog relatief jong iemand; 51 jaar oud en een plotselinge dood. Hij hield veel van muziek en was naast zijn werk musicus. We voeren een intensief gesprek om tot een goede afscheidsviering te komen. We zoeken met veel zorg de muziek uit. Toen we bijeen waren heb ik alle muziek beluisterd om zo de viering en de muziek goed op elkaar te kunnen afstemmen. Na bijna drie uur neem ik afscheid van de familie. Met al hun verdriet zijn ze blij dat de muziek welke hun echtgenoot en vader zo dierbaar was een plaats kan krijgen. Rij naar huis om het een en ander uit te werken.

In de middag een telefoontje voor een ziekenzalving in het ziekenhuis te Zutphen; geef dit door aan een van de collega’s. Nadien nog een telefoontje i.v.m. een ander overlijden, eveneens in Vorden.

’s Avonds, om 20 uur een afspraak met het MOV van Zutphen en de Stichting ‘Lopen voor Lima’. Door privé omstandigheden kon het ‘Lopen voor Lima’ geen doorgang vinden. De MOV (Missie, Ontwikkelingswerk en Vrede) wil proberen een project voor de jongeren uit Lima via de Vastenaktie rond te krijgen. Er wordt op die avond veel informatie en gegevens uitgewisseld en afspraken gemaakt. Er zal ook nog wel wat uit het Spaans vertaald moeten worden. Tegen 23 uur ben ik thuis.

 

Dinsdagmorgen, de 28ste, gebruik ik om de uitvaart en bezinning voor as. donderdag af te maken. Tegen 14 uur begint op het Dekenaal Centrum te Wehl een overleg met de teamleiders van het dekenaat en de deken. Het is de eerste keer dat zo’n overleg plaats vindt. Het is goed te horen hoe anderen omgaan met hun teamleiderschap. Ga eerder weg vanwege ons teamoverleg in Vorden, dat om 16 uur begint.

Voor het teamoverleg komen we bijna elke week en altijd in Vorden samen. Dat ligt het meest centraal in het Parochieverband, zodat alle vier de pastores ongeveer evenveel moeten reizen. In dit overleg hebben we een gesprek met Mia Tankink van het dekenaat, i.v.m. de stageafspraken voor de parochianen, die voorgaan in de uitvaarliturgie. Het is goed hierover een aantal afspraken te maken omtrent de organisatie die daarbij hoort. Tegen zessen sluiten we de vergadering.

’s Avonds om 20 uur, bijeenkomst te Joppe, de Parochie O. L. Vr. Tenhemelopneming. In het afgelopen seizoen hebben we als Pastoraal Team alle parochiebesturen bezocht van de twaalf parochies van de Parochieverband. Joppe is één van de laatste. Als team hebben we aan alle parochies de volgende vragen voorgelegd:

 • Hoe beleven jullie als parochie je plek in het nieuwe parochieverband?

      Wat is er veranderd en hoe hebben jullie daarop ingespeeld.

 • Wat hebben jullie het parochieverband te bieden? Waar zijn jullie sterk in?

      Waar liggen jullie zorgen naar de toekomst?

 • Wat verwachten wij van elkaar (als parochie en als team)

Tegen elven ben ik thuis.

 

Woensdagmorgen, de 29ste, ben ik om 10 uur bij een familie waar eveneens de echtgenoot is overleden. Deze mijnheer was doof, z’n vrouw slechthorend en moeilijk sprekend. Met de twee dochters en moeder voer ik het gesprek. Het is even wennen om niet direct met de echtgenote van de overledene te spreken, maar met de dochters. Het is de bedoeling om in zo’n gesprek een goed beeld te krijgen wie ik ga begraven. Want vele parochianen kennen we niet persoonlijk en je wilt toch zorgen voor een goede en persoonlijke uitvaart die ook warmte geeft aan de familie van de overledene.

De middag gebruik ik om deze uitvaart uit te werken.

’s Avonds ben ik in Hengelo (Gld), de H. Willibrordparochie, waar de cursus voor uitvaarten plaat vindt. Het zijn vijftien vrouwen en mannen, allemaal parochianen, die hier aan deelnemen. Op deze avond luisteren we intensief naar wat een groot aantal cursisten hebben gemaakt van hun overweging n.a.v. een casus. Het is gewoon boeiend en het is een goed niveau. Heb vertrouwen in de toekomst dat vele van deze cursisten uitstekende uitvaarten zullen gaan verzorgen. Tegen 22.45 uur ben ik weer thuis.

 

Donderdag 30 november: om 10.30 uur is de uitvaart. Ik lees de teksten nog eens rustig door, soms hardop, zodat ik ook het gevoel heb dat het goed gaat. Om 9.45 uur vertrek ik naar de Christus Koningkerk in Vorden. Het is een bijzondere viering met extra muziek/CD’s, dus extra aandacht. Belangrijk is nu dat alles goed loopt; daarom ben ik ook wat eerder gekomen. Op de valreep wilt de familie nog een kleine verandering. Ga daar niet in mee, zoiets geeft vaak alleen maar verwarring. De uitvaart verloopt goed. Nadien naar de Kranenburg voor de begrafenis; het condoleren is bij de Monuta naast de Christus Koningkerk in Vorden.

In de middag neem ik even rust om weer terug bij mij zelf te komen. Er zijn nog enkele telefoontjes te doen. Verder gebruik ik een stuk van de middag om de uitvaart voor vrijdag af te ronden.

‘s Avonds ga ik naar Baak, de St. Martinusparochie, om met het Pastoraal Team het laatste gesprek te houden van onze rondgang langs de 12 parochies. Tegen 22.30 uur ben ik thuis.

 

Vrijdag 1 december, mijn vrije dag, om 10.30 uur uitvaart in de Christus Koningkerk in Vorden. In de parochie van Vorden is een prima functionerende zorggroep welke mee gaat naar het Crematorium, dit ter ontlasting van de pastores. Ook deze uitvaartviering was bijzonder. Er was een doventolk aanwezig, die alles wat gezegd werd of gezongen vertaalde. Er waren veel doven aanwezig.

 

Het weekend van 2/3 december is mijn vrije weekend. Maar maanden geleden had ik toegezegd dat ik mee zou voorgaan in een Oecumenische dienst te Ruurlo. De zaterdagmorgen gaat op aan het maken van de verkondiging. Zondag om 10 uur de Oecumenische dienst, een thuiswedstrijd; ik kan lopend naar de kerk. De verkondiging gaat over Zacharias en Elisabet, we houden het Oecumenisch leesrooster aan. Het gaat over geen kinderen kunnen krijgen en over geboren kinderen die geen leven krijgen. Dat ons leven geen toekomstloos bestaan is, maar een toekomstvol bestaan zal zijn, waar rechtvaardigheid in het leven zal zijn, onopgeefbare solidariteit. Na de viering is er koffie drinken.

 

Dit was zomaar ’n week, het was een drukke week. Maar ook een week waarin je als pastor/pastoraal werker mensen nabij kunt zijn. Nabij zijn bij hen, die afscheid moeten nemen van hun geliefde echtgenoot, vader en opa. Dit intensieve werk geeft mij een gevoel van Gods nabijheid. Dit bezig zijn heeft te maken met wat ik het rijk van God zou noemen. Want het gaat vooral om de liefde van mensen en de liefde van God voor al deze mensen.

En misschien is het ook goed te bedenken dat, om al dit werk te kunnen doen binnen het Parochieverband Graafschap Zutphen, ik 411 km heb moeten rijden.

Ik hoop van harte dat u, door dit openstaand venster, mee heb kunnen kijken en zicht heeft gekregen op de werkzaamheden van een pastor/pastoraal werker.

 

Alle goeds,

 

Wil Matti,

pastoraal werker/teamleider 

 

 

 

 

 

EEN  NIEUW  JAAR …


Nu … zo geleidelijk aan na de jaarwisseling de kruitdampen van het vuurwerk zijn opgetrokken en de geur van de oliebollen is verdwenen staan we met z’n allen aan het begin van alweer een nieuw jaar.  

Wij willen allereerst dan ook de gebruikelijke nieuwsbrief vanuit het bestuur openen met u en uw familie een oprecht gezond en gezegend jaar toe te wensen.

 

Mede namens het pastorale team en emeritus pastoor Simons

spreken we de wens uit dat we ook in 2007 gezamenlijk met U allen met hart en ziel kunnen blijven werken aan het in stand houden van een actieve en levendige geloofsgemeenschap.

 

 

KERKBALANS  2007  WARM  AANBEVOLEN.

Ook deze keer hebben wij bij het begin van het nieuwe jaar voor u in het parochieblad een kleurrijke folder over de jaarlijkse aktie Kerkbalans gestopt.  Zoals u kunt lezen luidt het motto voor dit jaar :     “Een kerk is van blijvende waarde”. 

 

Met de ruggesteun van het landelijke motto willen wij hierbij voor het voetlicht brengen dat ook onze kerk van blijvende waarde is. Van blijvende waarde als een plek waar mensen temidden van alle maatschappelijke drukte tijd van bezinning kunnen vinden. Van blijvende waarde als het gaat om gemeenschap van mensen die samen optrekken en vreugde en verdriet willen delen in geloof, hoop en liefde.

Kortom met uw bijdrage wordt het mede mogelijk gemaakt dat onze parochiekerk haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende waarde !!!

 

Aansluitend aan het voorgaande attenderen wij u er voorts nog dat uw bijdrage (die u op verschillende manieren kunt voldoen:

 per automatische incasso, met een periodieke overschrijving, per acceptgiro of contant in de envelop die bij u thuis wordt afgegeven) aan  de jaarlijkse aktie Kerkbalans geheel bestemd is voor onze parochie.  

 

 

 

DE BORCULOSE BEGROTING VOOR 2007 NADER IN BEELD.

Het is niet toevallig dat we ons stukje over de aktie Kerkbalans hebben geopend met   “…    warm aanbevolen”.

 

Wellicht zult u zich uit onze eerdere artikelenreeks over het financiële reilen en zeilen nog wel voor de geest kunnen halen dat door diverse uiteenlopende oorzaken onze parochie in financieel zwaar weer was beland. Thans kunnen wij u bij de presentatie van de verkorte begroting voor het jaar 2007 verheugd mededelen dat ons zuinige beleid van de laatste jaren vruchten begint af te werpen. Na effectuering van de bezuinigingsdoelstellingen is het eindelijk weer zover dat wij u hierbij een sluitende begroting voor het komende jaar kunnen aanbieden.

 

De doorgevoerde bezuinigingen, trendmatige aanpassingen van de tarieven en de lichte stijging van de kerkbijdragen zullen naar verwachting er tevens toe leiden dat hoogstwaarschijnlijk het boekjaar 2006 met een gering positief exploitatieresultaat kan worden afgesloten.

 

Door middel van een verkort overzicht op de volgende bladzijde hebben wij de cijfers voor u nader in-één-oog-opslagweergegeven.

 

 

 

 

 

 

Begrotingscijfers nader  “in beeld” gebracht :

 

Bedragen in

Euro’s

2003

2004

 

2005

 

2006

Prognose

2007

Begroting

Kerkbijdragen

 

28.171

27.971

29.709

30.000

30.000

Collecten

 

 9.118

  8.011

11.775

  9.500

  8.600

Misintenties

 

 2.581

  3.385

  2.895

  2.500

  2.000

Uitvaarten, dopen, etc

 4.075

  3.204

  5.231

  3.200

  3.200

Rente, overige

funkt.inkomsten

 8.657

  7.141

  6.413

  6.200

  6.200

Totale inkomsten

52.602

49.712

56.023

51.400

50.000

Kosten kerkhof

en gebouwen

24.416

22.257

15.974

17.000

17.000

Personele kosten e.d.

28.753

31.584

20.790

20.000

20.000

Overige kosten,

verpl. bijdragen

26.053

14.798

19.259

13.400

13.000

Totale kosten

 

79.232

68.639

56.023

50.400

50.000

 

In de begroting 2007 hebben we andermaal eenzelfde raming voor het periodieke terugkerende onderhoud aan de kerk, pastorie, KJ-gebouw en kerkhof opgenomen. Mede dankzij de voortreffelijke inzet van de vrijwilligers (sters) is de staat van onderhoud van de diverse gebouwen voorshands redelijk te noemen.

Wij merken hierbij echter op dat het volgens ons financiële huishoudboekje momenteel nog niet mogelijk is jaarlijks te reserveren voor het planmatig groot onderhoud. U zult begrijpen dat het vooruitschuiven van het groot onderhoud naar de toekomst niet ongestraft kan worden voortgezet.

 

Vorig jaar deelden wij u bij de aktie Kerkbalans nog mede dat wij ons met name zorgen maakten over het feit dat wellicht eerstdaags de parochianen in een koude kerk samen komen.

 

Zoals gemeld zal de stokoude verwarming van de kerk (uit 1961) noodzakelijkerwijs moeten worden vervangen. Gelukkig kon en is inmiddels de ketel nog opgelapt en voor  “tijdelijk” gereviseerd.

Eerstdaags zullen we er ongetwijfeld niet aan ontkomen dat er een nieuwe verwarmingsinstallatie in het kerkgebouw zal moeten worden geïnstalleerd.

 

Reden waarom wij u van harte oproepen ruimhartig bij te dragen. Met uw welgemeende jaarlijkse kerkbijdrage zijn wij de komende tijd in staat te sparen voor de toekomstige onafwendbare vervanging van de verwarmingsinstallatie.

 

Het is in dezen verheugend u te melden dat de afgelopen jaren al ruim de helft van de parochianen gehoor hebben gegeven aan ons verzoek om de periodieke en automatische kerkbijdrage via de bank enigszins te verhogen.  Hierdoor blijft de totale jaaropbrengst aan kerkbijdragen ongewijzigd op een totaalbedrag  van   30.000.   gehandhaafd.

 

Maar … om te kunnen blijven sparen voor de vervanging van de verwarming van de kerk hopen en rekenen we heel voorzichtig op tenminste eenzelfde totaalbedrag of iets hoger aan kerkbijdragen.

Laat ons niet in de kou staan …  kijk één dezer dagen uw bankafschrift na en ga vervolgens naar uw eigen bank om uw machtiging, waar mogelijk, enigszins op te trekken.

 

Afsluitend willen we langs deze weg Uw kerk – onze kerk – voor de naaste toekomst  warm aanbevelen”. 

 

Namens het parochiebestuur en het pastorale team zeggen wij u bij voorbaat alvast hartelijk dank voor uw kerkbijdrage in 2007.

 

 

 

 

 

 

 

TARIEVEN 2007.

Tegelijk met de vaststelling van de begroting 2007 heeft het bestuur in z’n vergadering van 13 december j.l. eveneens de liturgische en graftarieven trendmatig bijgesteld aan de gestegen kostenontwikkelingen van de laatste tijd (inflatiepercentage van globaal 1,5 %). Het tarief voor een mis-/gebedsintentie hebben wij ongewijzigd gehandhaafd op € 7.50. 

De belangrijkste verhogingen hebben betrekking op onze begraafplaats. Ondanks deze tariefsaanpassingen zijn de kosten die wij als parochiebestuur in rekening brengen uiterst bescheiden ten opzichte van de tarieven die de gemeente Berkelland hanteert. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers kunnen we de stijging van de tarieven beperkt houden.

 

Vanaf 1 januari 2007 gelden de tarieven als volgt :

Liturgische tarieven :

Mis- / gebedsintentie   (stipendium)                                   7.50

Uitvaart,  inclusief begrafenis                                                      300.

Uitvaart, inclusief crematie                                              380.

Begrafenis- crematiebegeleiding zonder uitvaart                        230.

Avondwake                                                                        55.

Huwelijk (t.w. alle kosten huwelijksviering)                      210.

Huwelijksjubileum (kosten jubileumviering)                     180.

Dopen (individuele doop, kosten per dopeling)                             25.

Dopen (gez.doopviering, kosten per dopeling)                              50.

 

Graftarieven  (inclusief tarieven voor delven) :

Grafrechten + onderhoud 20 jaar kind tot 1 jaar                         115.

Grafrechten + onderhoud 20 jaar kind 1-12 jaar                         302.50

Grafrechten + onderhoud 20 jaar urnengraf                   300.

Grafrechten + onderhoud 20 jaar enkel graf                               892.50

Grafrechten + onderhoud 20 jaar dubbel graf                           1610.

Kosten grafakte / administratiekosten                                           20.

 

Overige tarieven :

Offerkaarsen (bij Maria Altijddurende Bijstand)                              0.50

Misboekjes (boekjes voor de weekendliturgie)                               0.50

Incidenteel gebruik KJ-gebouw (per dagdeel)                               10.

Amnesty Borculo zoekt collectanten.

 

Onder het motto “Geef om vrijheid” wordt van 11 t/m 17 februari, ook in Borculo de landelijke collecte voor Amnesty International gehouden. Van de opbrengst van deze collecte mag 25% voro het plaatstelijk Amnesty-werk gebruikt worden. In 2006 was dit 598 euro. In overleg met het hoofdkantoor is besloten dit bedrag weer te reserveren voor het “Westerborkproject” voor de groepen acht van alle basisscholen in Borculo en de kerkdorpen. Dit project bestaat uit: een Amnesty les, een bezoek aan de synagoge in Lochem en een excursie naar het “Herrineringskamp Westerbork”.

Om dit project ook in de komende jaren door te kunnen laten gaan is veel geld nodig. Wilt u een paar uurtjes voor deze collecte vrijmaken neem dan contact op met Piety Nijhof, tel 0545-272864

 

Amnesty groep Borculo.

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

CIJFERS EN FEITEN

Na afloop van een kalenderjaar is het gebruikelijk om even kort terug te blikken. In de eerste uitgave van het Parochienieuws in 2007 willen we daarom met enkele  “cijfers en feiten”  terug kijken op 2006. Enige cijfers die het vermelden waard zijn :

Totaal aantal geregistreerde parochianen                : 1891

Aantal RK – leden tot 7 jaar                                      :     90

Aantal RK – leden van 7 tot 65 jaar                          : 1466

Aantal RK – leden van 65 jaar en ouder                   :   335

Gedoopt in 2006                                                        :     14

Eerste H. Communie                                                :       5

Kerkelijke Huwelijken                                                :       0

Overleden in 2006                                                     :     15

 

COLLECTES

De jaarlijkse deurcollecte voor de oudere mede-parochianen heeft totaal €  272,75 opgebracht. Dank zij uw bijdrage konden de dames van de Katholieke Vrouwenbond (K.V.B.) tijdens de afgelopen feestdagen 66 tachtig jarigen en ouder en enkele langdurige zieken verblijden met een krentenbrood (het bekende Borculose  “boemeltje”).  Hartelijk dank daarvoor .

 

Overige weekendcollecten:

25 november      73,20         16 december                  88,40        

2 december      155,70        24 en 25 december      981,10

10 december      78,30       

Adventsaktie Solidaridad          230,00

 

 

 

 

 

 

Parochianen gaan voor in de uitvaartliturgie.

 

Begin september 2006 startte een cursus “uitvaartbegeleiding voor parochianen door parochianen”. Op 13 december was de laatste cursusavond. In totaal zijn er negen avonden geweest. De avonden waren verdeeld in een drietal blokken.

 

1e blok:  Deze ging over het kunnen verwoorden hoe men denkt over de dood, het             leven en het eeuwig leven. Kennis van de tradities rond het afscheid nemen en rouw.

2e blok:  Het hebben van een aantal basale liturgische vaardigheden. Kennis hebben van fragmenten uit de bijbel, welke bij een uitvaart gelezen kunnen worden. Een eigen opzet maken van een homilie bij een uitvaart.

3e blok:  Aan de hand van praktijk voorbeelden een inzicht geven in hun wijze van             voorgaan en opzetten van uitvaartvieringen.

 

Na deze drie blokken komt een nieuwe fase in de cursus, nl. het stagelopen. De cursisten zullen bij de pastores, welke voorgaan bij de uitvaarten, stage lopen om zo de gelegenheid te krijgen werkervaring op te doen. Zoals: het gesprek met de familie van de overledene, het mee voorgaan in de uitvaartviering, alsmede een korte evaluatie. De cursisten worden door de pastores bij de betreffende familie geïntroduceerd.

 

Deze stageperiode zal tot de maanden mei/juni 2007 duren. Het betreft een groep van veertien vrouwen en mannen uit ons parochieverband. Het is belangrijk dat zij allen de gelegenheid krijgen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden in dit belangrijke werk. Waar het ook vooral gaat om het pastoraat, om hierin deelgenoot te worden, waardoor het mogelijk wordt dat parochianen door parochianen begraven worden.

 

Deze ontwikkeling zal geen negatieve ontwikkeling zijn, want pastores zullen ook blijven voorgaan bij uitvaarten. Zij wil juist een nieuwe dimensie geven aan onze geloofsgemeenschap. Waardoor parochianen blijvend zorg voor elkaar hebben en pastores mogelijkheden krijgen om te werken aan nieuwe vormen van pastoraat.

 

We blijven u op de hoogte houden van deze belangrijke ontwikkeling, die zowel gedragen wordt door het pastoraal team, als door de parochiebesturen. In september 2007 zullen de parochianen, die de cursus met goed gevolg hebben afgesloten en in goed overleg tot de conclusie zijn gekomen om dit bijzondere werk te gaan doen, in een speciaal daarvoor samengestelde viering worden voorgesteld aan de parochies van het Parochieverband Graafschap Zutphen en zullen zij hun opdracht ontvangen.

 

Wil Matti

Pastoraal werker/teamleider

 

 

 

DANK U WEL!

Wij danken u allen hartelijk voor de vele goede wensen en de attenties die we mochten ontvangen tijdens de Kerstdagen en Jaarwisseling.

Pastores Hogenelst, Jacobs, Matti en Wassink

 

 

 

 _____________________________________________________

 

 

NIEUWS VOOR DE JONGEREN

In het kader van het jongerenpastoraat worden in het bisdom weer diverse activiteiten ontwikkeld c.q. op touw gezet. Kijk hiervoor gerust even op de site  :    www.yougle.nl

Op deze site staan tal van op stapel staande jongerenactiviteiten in 2007. Alvast om te noteren bijvoorbeeld is de nacht van Zutphen op 11 en 12 mei 2007. De jongerenmanifestatie voor vormelingen wordt gehouden op 12 mei 2007.

 

 

MEMISA

 

Missie en visie
Iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg. Vanuit die filosofie werkt Memisa. Je gezondheid is het belangrijkste wat je hebt. Daar hebben niet alleen mensen recht op die het geluk hebben in welvarende landen geboren te zijn, maar ook de inwoners van landen waar het veel minder goed gaat.

Als je een land wilt opbouwen begint het met gezondheid. Dankzij de lange geschiedenis beschikt Memisa over een zeer uitgebreid en betrouwbaar internationaal netwerk van lokale partners. Daardoor is Memisa in staat vrijwel overal ter wereld en slagvaardig structurele medische hulp te bieden. Memisa streeft nadrukkelijk duurzame resultaten na. Ze wil niet alleen nu helpen, maar streeft ook na om haar steun in de toekomst vruchten te laten afwerpen. Memisa is ervan overtuigd dat de beste ontwikkelingshulp is mensen de gelegenheid geven hun eigen situatie te verbeteren. We geven de kennis door die we in ruim 80 jaar ontwikkelingshulp hebben opgedaan. Ook financiert Memisa projecten van plaatselijke partnerorganisaties. Daarbij streven we altijd na om de projecten op den duur onafhankelijk te maken. De nadruk ligt op kennisoverdracht en het opleiden van de lokale bevolking

 

In het weekend van 3 en 4 februari is er de nationale collecte weekend in de Nederlandse kerken. Van Harte aanbevolen !

 

Maart 2007

Aswoensdag en veertigdagentijd…

 

Terwijl ik achter mijn pece dit artikel zit te maken, is het nieuwe jaar nog maar nét begonnen. Over lijstjes met goede voornemens hoor ik niet zoveel meer. Is het ‘uit’ of hebben veel mensen nog genoeg over van het lijstje van vorig jaar? Ik weet het niet. Wat ik wel weet, want de media hebben heter er regelmatig over: Voor velen is en blijft hun gewicht een zwaarmoedige zaak en een bijna chronische kwaal. Na de sherrydiëten en de ontslakkingskuren, na het Montignaccen en de Herba-life kun je nu ook al ‘Sonja Bakkeren m/v’. Op verpakkingen van levensmiddelen zie je steeds vaker een ‘goed-keurings Veetje’. Maar toch is het nog steeds niet zo dat hoe meer je eet hoe gezonder je wordt. Nu schijnen ‘balansdagen’ weer uitkomst te bieden… Tja, de balans opmaken is nooit verkeerd, denk ik maar... Toen een gewichtig iemand vertelde dat hij een nieuw dieet had, vroeg een omstander belangstellend: “Heb je dat ‘erbij, ik bedoel: Naast je gewone voedsel…?” Het lijkt wel of het aantal mensen met overgewicht nog sneller stijgt dan de zeespiegel door het smelten van de poolkappen.

 

En dan wordt het straks weer Aswoensdag en Veertigdagentijd. Oudere mensen hoor ik nog wel praten -met glimmende oogjes- over vasten- en onthoudingsdagen en over vastentrommeltjes; het had blijkbaar toch wel iets… Is vasten dan ouderwets? Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. In de westerse samenleving waar het verkrijgen van ons dagelijks voedsel niet de grootse problemen oplevert, blijkt tóch nog steeds dat het bewust kiezen voor niet eten, een daad is die de aandacht trekt. Denk bijvoorbeeld maar eens aan hongerstakers of aan Moslims met hun Ramadan. Zij komen openlijk uit voor hun weigering om eten tot zich te nemen. Vroeger werd in kloosters vaak ten dele vegetarisch gegeten, nu vinden we meer vegetariërs buiten dan binnen de kloostermuren. Vroeger werden het vasten en onthouden gezien als mogelijke hulpmiddelen bij het loslaten, het bidden en het vieren. Het was ook iets waar je elkaar aan herkende, je deed het als gemeenschap; dat gaf groepsgevoel en gemeenschapszin. Vasten is, dat je geen voedsel gebruikt of minder eet. Onthouden is dat je geen vlees gebruikt. Maar toch zijn vasten en onthouden in oorspronkelijke zin bijna geheel uit het Christendom en de Westerse Samenleving verdwenen. Het waren teveel regels ‘van buiten’ geworden en te weinig werkte het door van binnen. Het was geworden tot vorm zonder inhoud. Bovendien legt het moderne leven een druk op mensen die het blijkbaar moeilijk maakt om te vasten en zich te onthouden. Buiten de religieuze traditie is vasten een middel geworden tot een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid of tot een instrument om het eigen bewustzijn te scherpen. In de Joodse, Christelijke en Islamitische traditie is vasten altijd verbonden met ‘recht doen aan anderen’. In de veertigdagentijd (en ook in de advent) wordt dan ook vaak geld ingezameld voor het lenigen van menselijke nood in onze wereld. Het is een moderne vorm van het geven van aalmoezen.

 

En toch, de maatschappij wordt bijzonder overbelast door de vele gewichtsproblemen. Maar niet alleen daarom is vasten zeker niet verkeerd. Ik denk dat het belangrijk is om na te gaan wat het doel is van deze veertigdagentijd, zoals de vastentijd tegenwoordig wordt genoemd. Dat is niet het vullen van het vastentrommeltje om de consumptie tot het weekend uit te stellen of het afzien van koekjes bij de koffie opdat je toch weer in die jurk past waar je de buurman/vrouw de ogen mee kunt uitsteken… Neen, vasten wil ons helpen om te komen tot een soort ‘basisbestaan’. Door te ervaren waar onze grenzen liggen, en zó te ervaren waar het in ons leven werkelijk om gaat. Vasten; minder hebben en ervaren dat er nog meer is! Om te komen tot de vraag: Waar gaat het om en waar ga je voor? En dan gaat het eigenlijk nog een stapje verder namelijk: Om Wie gaat het in ons leven? In het doorbreken van de alledaagse ‘sleur’ schept de mens een kans voor nieuwe belevenissen en ervaringen. Jezus ging veertig dagen en nachten de woestijn in. Daar werd Hij beproefd op zijn Godsvertrouwen en zijn wilskracht. En het was in de beproeving van de woestijn dat Hij steeds sterker ervoer dat Hij Gods Zoon was. Gesterkt kwam Hij uit de woestijn. As, vasten, veertigdagentijd; het heeft alles te maken met het doorbreken van de vorm, van de buitenkant, om de weg naar de binnenkant van ons leven te vinden en te ervaren. Dan kunnen er concrete vragen opkomen, zoals: Ben ik eigenlijk wel tevreden met de manier waarop ik leef…? Misschien moet je voor je zelfs wel andere keuzes maken en andere prioriteiten stellen, misschien moet u/moet je wel ‘goede voornemens’ maken? Weet dan dat ieder dag de eerste dag is van de rest van je leven; het is nooit te laat om je leven te (ver)beteren. Toch? Een goede veertigdagentijd wens ik u ‘vast en zeker’.

 

F.G. Hogenelst, pastoor

 

 

 


VASTEN ALS VOORBEREIDING OP PASEN

Vasten is van oudsher in allerlei religies een manier om tot inkeer te komen.  Een beproefde methode die tot bezinning en gecon-treerde meditatie kan leiden. De laatste jaren lijkt het erop dat christenen het vasten herontdekken. Katholieken maar ook steeds meer protestanten zoeken naar manieren om aan de vastentijd voor Pasen een persoonlijke invulling te geven.

 

Kortom de laatste jaren wordt de vasten of veertigdagentijd steeds meer herontdekt als   “Tijd voor bezinning”.   Dat kan bijvoorbeeld via het gebed, de gift, het vasten of   via …   via … zoals nader aangegeven door Pastoor F.G. Hogenelst  in z’n beschouwend artikel over de  “veertigdagentijd”  elders in dit parochieblad.

 

Met de naderende veertigdagentijd wensen het Pastorale Team, Emeritus Pastoor G.A. Simons, alle vrijwilligers (sters), de redactie en het bestuur u allen alvast een Zalig Pasen toe.

 

MISINTENTIES

Vanuit verschillende invalshoeken bereiken ons, alsook de dames van het Parochiesecretariaat, de laatste tijd allerhande vragen over de wijze van afkondiging, kosten e.d. van Mis- en/of Gebeds-intenties.

Ter voorkoming van eventuele misverstanden treft u hieronder puntsgewijs een nadere uiteenzetting van de wijze waarop in onze parochiekerk met de opgaven van misintenties wordt omgegaan.

·         Het tarief voor een intentie tijdens een eucharistie-, woord- en communieviering of andersoortige viering is onveranderd gehandhaafd op  :    7,50.

·         Wanneer misintenties voor kerkelijke feestdagen zoals Pasen en Kerstmis worden opgegeven zal deze intentie in alle vieringen worden afgelezen.

·         Bij collectieve opgaven van intenties voor bijvoorbeeld echtparen of meerdere familieleden, wordt de opgave voor maximaal twee personen uit een directe familierelatie als één misintentie beschouwd.

·         Het is hier gebruikelijk dat de collecte-opbrengst bij een uitvaart of uitgeleide vanuit onze parochiekerk tevens bestemd is voor misintenties voor de betrokken overledene.  Zulks houdt in dat het hier gaat om elf intenties. Tien weken na de uitvaart zal elk weekend in de viering bij de voorbeden de overledene worden herdacht, alsmede ook in de eerstvol-gende Allerzielenviering. Als u daarnaast extra intenties wilt opgeven voor uw dierbare overledene, blijft zulks uiteraard gewoon mogelijk tegen het geldend tarief van €  7,50 per intentie.

 

Tot slot spreekt het voor zich dat u de mis- en gebedsintenties zowel mondeling, telefonisch of schriftelijk kunt opgeven bij het Parochiesecretariaat. Het parochiesecretariaat is elke woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur geopend.

Wilt u de intentie graag in het Parochienieuws vermeld hebben, zorg ervoor dat het op tijd bij het Parochiesecretariaat binnen is. De uiterste inleverdatum vindt u voor in het Parochienieuws.

 

BOUW APPARTEMENTEN STEENSTRAAT 30

 

Op vrijdag 19 januari jl heeft een delegatie uit het parochiebestuur overleg gevoerd met de ontwikkelaar en de aannemer van het appartementencomplex aan de Steenstraat 30.

Er zijn geen bezwaren tegen het plan ingediend, waardoor het verlenen van de bouwvergunning inmiddels definitief is. Op korte termijn zal een aanvang worden gemaakt met de sloop van het huidige pand, en zullen de werkzaamheden beginnen om de ondergrond bouwrijp te maken.

Er zal een complex gebouwd worden met daarin plaats voor een zestal appartementen, waarvan het de verwachting van de aannemer is dat deze voornamelijk door ouderen zullen worden betrokken.

In een goede sfeer zijn door het parochiebestuur afspraken gemaakt met de bouwer: zo zal de toegang tot de achter het complex aan te leggen parkeerplaatsen niet langs de pastorietuin lopen, maar aan de andere zijde van het pand.

De sloop- en bouwwerkzaamheden zullen niet leiden tot een overschrijding van onze perceelsgrens. De deels vervallen erfafscheiding wordt vervangen, en met het rooien van een aantal bomen is men bereid gebleken een oude den aan onze zijde mee af te voeren.

Tenslotte heeft men zich bereid verklaard om in de koop-aannemingsovereenkomsten met toekomstige bewoners waarborgen op te nemen waarbij kopers zich (voorzover nodig) bekend en akkoord verklaren met de parkeer- en geluidsoverlast die het gebruik van het kerkgebouw voor hen meebrengt.

Het parochiebestuur is tevreden dat met de bouw een einde komt aan de leegstand en ziet uit naar een goede nabuurschap met de toekomstige appartementsbewoners.

 

TUSSENSTAND INZAKE INVULLING VAN DE VACATURE BINNEN HET PASTORAAL TEAM

Zoals u wellicht nog weet is in het najaar in een afzonderlijk artikel uitgebreid aandacht geschonken aan het vertrek van pastoor Jacobs. Het officiële afscheid van Pastoor H.J.B. (Henk) Jacobs vindt plaats op zondag 15 april a.s. in de parochiekerk van de Keijenborg.

 

Met betrekking tot de gevolgde procedure kunnen wij u thans mededelen dat na overleg met het bisdom en het dekenaat de aanvankelijke vacature is bijgesteld.

In gezamenlijkheid heeft het Parochieverband Graafschap Zutphen zich uitgesproken voor invulling door een ervaren priester of pastor, waardoor geen inwerktijd benodigd is.

 

Recentelijk heeft de Bisdomraad ingestemd met het verzoek voor een fulltime pastoraal werk(st)er  met het profiel gemeenschapsopbouw. We hebben goede hoop dat de vacature binnen afzienbare tijd kan worden ingevuld, zodat het pastoraal team van ons parochie-verband weer op volledige sterkte komt.

 

Tot zover de korte berichten van het parochiebestuur.

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

 

OPBRENGST COLLECTES

30 dec en 1 jan             106,70         27 januari        € 114,00         

6 januari                          87,20         2 februari           95,00

14 januari                      104,35         4 februari           86,20

21 januari                      109,70

Tevens willen we u langs deze weg van harte bedanken voor de door u toegezegde bijdrage in het kader van de bekende actie  “Kerkbalans 2007”.

 

AFSCHEID  MISDIENAARS

Op 10 februari 2007 hebben we tijdens een viering en een gezellige bijeenkomst in de pastorie een aantal misdienaars en acolieten feestelijk uitgezwaaid en hen bedankt voor hun bewezen diensten Thans ziet u bij de diverse vieringen al weer enkele nieuwe gezichten. Inmiddels bestaat het team uit zo’n 16 misdienaars en misdienettes Dank zij een goede samenwerking met de daltonschool St. Joris kunnen de misdienaars tevens worden ingezet bij kerkelijke huwelijkssluitingen en uitvaarten.

 

WERELDGEBEDSDAG 2007 VAN DE RAAD VAN KERKEN

De Raad van Kerken in de regio Borculo nodigt u allen van harte uit tot het meevieren van de  oecumenische gebedsdienst  op vrijdag  2 maart a.s  om 19.30 uur.  in de Nederlandse Hervormde Kerk te Borculo.  Door deze gebedsdienst willen we samen met christenen in 180 landen dezelfde liturgie vieren op dezelfde dag, om zo te bevestigen dat gebed en aktie onafscheidelijk zijn en dat beiden invloed hebben in de wereld.

De gebedsviering heeft als thema   “Onder de hoede van de Eeuwige”  en is deze keer samengesteld door het wereldgebedsdagcomité uit Paraquay. 

We hopen op een goede opkomst.

                                                                       De commissie.

 

AANBIEDING VAN    ‘HUISPAASKAARSEN’

Evenals vorig jaar treft u vanaf Aswoensdag 21 februari tot 21 maart a.s. achter in onze kerk een poster aan met daarop de afbeeldingen van de in aanbieding zijnde huispaaskaarsen.

Het reliëf voor 2007 luidt :  Vader, Zoon en heilige Geest. De handen staan symbool voor de Vader, God. Het Lam Gods verbeeldt Christus en de Heilige Geest staat voor de verbondenheid tussen Vader en Zoon.

Belangstellenden kunnen wederom ter plekke hiervoor tot 21 maart intekenen.

 

WEET U WAAR DE KLEPEL HANGT…….?

 

U kent het spreekwoord, je hebt de klok horen luiden maar je weet niet waar de klepel hangt,

Je weet er wel iets van af, maar het fijne kun je niet vertellen.

Jouw verhaal is wel waar, maar het is de halve waarheid.

Ik heb ik huis vier klepels, 4 klokken met een mooie klepel.

Ik houd van die klokken, zeker als zo een mooie grote klepel hebben.

Een vast onderdeel van de maandagmorgen is dat ik even langs die klokken loop om de grote gewichten op te draaien.

Ze zijn alle vier verschillend; de een is een franse boerenklok met een grote klepel, zeker als Dieny hem pas gepoetst heeft, hij slaat hard en elke uur geeft hij twee keer achter elkaar het uur aan (om te voorkomen dat je je verslaapt)

In de gang staat er een met een heel mooie gong van de Big Ben klokken uit Londen,

klinken mooi in de grote gang, de derde klok  is wat men noemt een staande Amsterdammer en nog een klein klokje maar heel mooi om te zien, staande tussen vier kolommen.

Ik geniet van die klokken, als je er voor staat zie je die geweldige klepels heel rustig op en neer gang, 24 uur per dag, dag in/dag uit, jaren achter elkaar, de staande Amsterdammer is al bijna 200 jaar oud.

Als je goed luistert is de tik aan de linkerkant precies gelijk aan de tik van rechterkant, hij staat dan goed op zijn plaats.

Als ik er voor sta te luisteren word ik er rustig van. Je zou bijna zeggen je vergeet de tijd om van die rust te genieten, op en neer….de ene tik na de andere.

Soms schrik ik, dan staat de klepel roerloos in de midden, helemaal stil.

Je hebt er per ongeluk tegen aan gestoten of de temperatuur is plotseling heel erg veranderd.

Maar als de klepel in de midden stil staat heb je niets aan de klok.

Je weet niet meer hoe laat het is.

De klepel moet heen en weer bewegen, van links naar rechts en weer terug.

O wee als de klepel stil staat.

Misschien houd ik wel van dit soort klokken omdat ze iets van mij zelf vertellen.

Mijn leven en dat van u en dat van jou beweegt zich, van links naar rechts,

Tussen zorg en genieten.

Tussen ziekte en gezondheid.

Tussen tegenvallers en meevallers.

Tussen ontvangen en geven.

Tussen dromen en dromen die uitkomen.

Tussen……..

De klepel moet bewegen, mijn leven moet bewegen.

Als het stil staat is mijn leven leven-loos.

Wij zijn in de 40 dagen tijd, ik wens een goed evenwicht tussen links en rechts.

Tussen God en mens.

Tussen u en mij.

 

H. Jacobs, pastoor

 

 

TIENERKAMP

 

EXPERIENCE

Je maakt van alles mee, thuis, met je vrienden of op school.

En niet alles is even leuk. Maar dit moet je meemaken!

Een week op kamp met jongens en meiden van jouw leeftijd in de spannende natuur van Luxemburg. We kamperen aan de oever van een klein riviertje; je kookt samen met anderen je eigen potje. Het is een hartstikke sportief kamp met een sportdag en een hindernisbaan. We gaan twee dagen op een echte trektocht met de rugzak door de ruige Luxemburgse heuvels.

We gaan klimmen, abseilen en kanoën op de Sure. We zijn ook stil en vieren met elkaar dat God ons zoveel te vertellen heeft. Dat mag je allemaal meemaken in die ene week op kamp.

 

Waar?             Wiltz in de Luxemburgse Ardennen

Wanneer?       Er zijn twee kampen:

            kamp 1 van 5 tot en met 11 augustus

            kamp 2 van 12 tot en met 18 augustus

Hoeveel kost het?      Maar 160 euro.

Voor wie?       Tieners van 13 tot en met 15 jaar

 

De kampen staan, samen met anderen, onder leiding van pastoor Gerben Zweers

Je kunt je aanmelden bij pastoor Zweers, Ridderstraat 198, 4101 BK Culemborg, 0345-512660, gjbzweers@hetnet.nl.

 

LEIDING GEZOCHT!

Voor de beide tienerkampen zoeken we nog leid(st)ers. Dus…..ben je sportief, houd je wel van een uitdaging, ben je niet jonger dan 20 jaar en in het bezit van een rijbewijs, dan kan dit een prachtige week voor je worden. Informatie of aanmelding bij pastoor Zweers, gjbzweers@hetnet.nl.

 

 

 

JONGERENTOCHT

 

Het aartsbisdom Utrecht organiseert voor jongeren van 16 tot en met 21 jaar een tocht van een week in de Luxemburgse Ardennen. Een tocht, een levensreis die je met elkaar aflegt waarin we samen werken, samen lopen, samen koken en samen plezier maken. Een lange tocht en God gaat met ons mee. De jongerentocht bestaat uit een meerdaagse trektocht. Je neemt je persoonlijke bagage mee in de rugzak. We kamperen iedere keer op een andere plek en de laatste dag kanoën we naar ons einddoel, Echternach. Het is een sportieve en uitdagende tocht; je hoeft echt niet de sportman of sportvrouw van het jaar te zijn als je maar fit bent, en doorzettingsvermogen hebt.

 

Wanneer?       15 tot en met 21 juli

Waar?             Luxemburgse Ardennen

Voor wie?       Jongeren van 16 tot en met 21 jaar

Hoeveel kost het?      160 euro

 

De tocht staat onder leiding van pastoor Gerben Zweers en Gerard Martens

 

Aanmelding bij pastoor Zweers, gjbzweers@hetnet.nl.

 

Lopen voor Lima.

 

De armoede wereldwijd wordt een van de grootste problemen in de komende 25 jaar. Het bestrijden van de armoede vormt dan ook het speerpunt van belangrijke ontwikkelingsorganisaties als Cordaid, Icco en Novib.

De Verenigde Naties wil met haar acht millenniumdoelen de armoede halveren in 2015. Over het verschil tussen arm en rijk werd al meerdere malen geschreven in het parochieblad omdat dit probleem bij uitstek een zaak is die kerken aanbelangt en hen de gelegenheid geeft een substantiële bijdrage te leveren aan de oplossing. Een eerlijke distributie van goederen zou het probleem uit de wereld helpen. Maar ontevredenheid, jaloersheid, hebzucht en het vasthouden aan verkregen rechten doorkruisen die oplossing zo lang de mensheid al bestaat.

 

De laatste 50 jaar zien wij een onvoorstelbare en wanstaltige groei van wereldsteden met name in Latijns Amerika. Lima, de hoofdstad van Peru, telt 8 miljoen inwoners; dat is een kwart van de totale bevolking van dat land. In de hoop op werk en inkomen vlucht een groot gedeelte van de jongeren van het platteland naar de stad. In de droge, woestijnachtige kuststreek is nauwelijks werk te vinden in de landbouw, de oceaan is door de buren leeggevist zodat immigratie naar de grote, lonkende stad een zinnige optie lijkt, zij het een hele slechte.

Het leven op het platteland is voor jongeren ondraaglijk vanwege de saaiheid en verveling. In de tijd van de maoïstische overheersing was een verblijf daar zelfs levensgevaarlijk.

In de overvolle stad is geen plaats om te wonen, immigranten moeten zich tevreden stellen met bouwsels van karton of zeildoek die ieder moment ontruimd kunnen worden door regering of landeigenaar, in illegale wijken aan de rand van de stad zonder wegen, elektriciteit, water of wc’s. Werk is daar niet te vinden en je moet blij zijn wanneer je bij familie of vrienden een tijdelijk onderdak vindt. Drugs, prostitutie en seks vormen zeker voor de jeugd een snel toegankelijke bron van inkomen onder dergelijke omstandigheden. In sommige wijken grijpen jeugdbendes naar de macht en ontzeggen de politie toegang tot hun wijk.

 

Het is bewonderenswaardig dat de meeste bewoners ondanks de onmenselijke levensomstandigheden toch hun waardigheid weten te behouden, hun kinderen naar school sturen en met een simpel baantje zichzelf en hun familieleden in leven houden. Steeds weer ontmoet je ook mensen die zich volledig inzetten voor verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking. De kerk speelt daarbij ook een rol. Pater Brinkhof werkt al vele jaren in Lima nadat hij uit Chili was verwijderd door het bewind van Pinochet. Hij is pastoor in een immense parochie in de wijk Comas in Lima. Een van zijn taken naast die van pastor bestaat uit het bevoorraden van de vele gaarkeukens in zijn omgeving waar de armen van een warme maaltijd kunnen genieten.

 

7 jaar geleden bezocht Frank Oosterhuis uit Zutphen zijn oom en werd zo gegrepen door de problemen van de bevolking van zijn ooms parochie dat hij besloot via een hulpactie ondersteuning te geven aan een bestaande dansgroep die zich op velerlei wijze inzet voor opvang van jeugdigen die uit de boot dreigen te vallen. Zes jaar al organiseert Frank met zijn vrienden in de maand november een sponsorwandeltocht  Niet zo maar een tochtje. De afstanden variëren van 8 tot 80 km. Frank zelf loopt altijd de 80 km. route, want die brengt het meeste op.

In 2004 bracht de jubileumtocht met 152 deelnemers zoveel geld op dat de activiteiten van de dansgroep voor dat jaar veilig waren gesteld. Door bijzondere omstandigheden kon de tocht in 2006 niet plaatsvinden en besloten de gezamenlijke MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) groepen van alle parochies van de parochieverband Graafschap het project “Lopen voor Lima” uit te roepen tot Vastenactie Project voor 2007, uiteraard met toestemming van de Vastenactie. Een uitzondering is gemaakt voor de parochies Ruurlo, Hengelo en Vierakker die al eigen, lopende projecten ondersteunen. Uit sympathie voor “Lopen voor Lima” zullen zij wel informatie over de gang van zaken in hun parochieblad opnemen. Er kleven twee voordelen aan het gezamenlijke MOV besluit. Dit is het eerste project wat in gezamenlijkheid van de MOV groepen wordt ondernomen en wat een bijdrage zal opleveren aan een verdieping van het parochieverband. En: de opbrengst van de actie zal door de Vastenactie worden verdubbeld en dat geeft de gevers ongetwijfeld een extra stimulus een forse duit in het zakje te doen.

In het volgende Parochieblad wordt meer informatie gegeven over de inhoud en financiering van het project zelf.

 

MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) groepen

 

Kerstmarkt voor anderen 2006

De opbrengst van de kerstmarkt voor anderen in en rondom de hervormde kerk heeft het mooie bedrag van 922,80 euro opgebracht. De opbrengt was voor de kerstpakkettenactie in de Gemeente Berkelland. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt en aan de mensen die de markt bezocht hebben.

 

Namens de raad van kerken,

de kerstmarktcommissie.

Vastentijd…

hét moment voor uw steun

 

 

Wat doet Vastenaktie?

De vastentijd is van oudsher een periode van bezinning op leven en leefstijl. Een tijd om verschil te maken in eigen leven én het leven van minder bedeelden. Een reflectie op ons handelen en de plek die solidariteit inneemt in ons leven. Het is een periode waarin Vastenaktie vanuit haar traditie aandacht vraagt voor mensen in het Zuiden.

Vastenaktie steunt wereldwijd jaarlijks honderden kleinschalige lokale projecten in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. Deze projecten zijn door de mensen daar zelf opgezet. Onze partners in het Zuiden hebben de ideeën en de plannen voor een betere toekomst, maar het ontbreekt hen aan middelen. Daarom vragen zij ons, als hun partners in het meer welvarende deel van de wereld, hen te helpen. Zo bouwen we gezamenlijk aan een duurzame toekomst voor de mensen in het Zuiden.

U kunt Uw bijdrage aan de Vastenaktie in een envelop doen en dopeneren in de bus. Gedurende de vastentijd t/m Pasen kunt U deze bus vinden achter in kerk. Van harte aanbevolen.

 

 KLEDINGAKTIE.

 

De Kledingactie van Mensen in Nood zamelt al ruim dertig jaar gebruikte kleding en textiel in. Mensen in Nood besteedt de opbrengsten van de Kledingactie aan haar noodhulp- en kinderprojecten.

Ook dit jaar organiseert de P.C.I. de kledingactie voor Mensen in Nood.

 

De kleding kunt U afgeven op:

            Vrijdag 16 maart van 19.00-20.30 uur

Zaterdag 17 maart van 09.00-11.30 uur

In het portaal van onze kerk.

 

De Kledingactie verkoopt de ingezamelde kleding aan gerenommeerde kledingsorteerders in Nederland. De verkochte kleding wordt buiten Nederland en de Europese Unie afgezet. De opbrengst gaat dit jaar voor het project Congo. Mensen in Nood wil samen met een lokale partnerorganisatie, Caritas Kongolo, een voedselzekerheidsprogramma opzetten.

 

Kledingactie is blij met goede, nog draagbare kleding, schoeisel, dekens en huishoudtextiel, zoals gordijnen, tafelkleden, lakens en handdoeken. Let op: textielafval, afgetrapte schoenen, kussens, matrassen en vloerbedekking zijn niet bruikbaar. Het liefst ontvangen we uw kleding in gesloten plastic zakken.

 

Helpt U mee? Vorig jaar hebben de kerken in Borculo 4350 kg opgehaald, een mooi resultaat.

Heeft U geen kleding? Maak dan een gift over op giro 7527

’s-Hertogenbosch  Meer informatie op www.kledingactie.nl of bellen naar 073-6871060.

 

De P(arochiële) C(aritas) I(nstelling)

van onze parochie.

 

 

Stille Omgang te Amsterdam

 

In de nacht van 17 op 18 maart 2007.

 

Intentie:

Ubi caritas et amor, deus ibi est.

(Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God)

 

Ieder jaar, midden in de maand maart, lopen duizenden christenen de Stille Omgang te Amsterdam, langs de route die de pastoor van de oude kerk op 15 maart 1345 liep. Hij was getuige geweest van het sacramentwonder in het huis in de kalverstraat. Al snel vereerden de christenen dit wonder met een fesstelijke mirakelprocessie.  De gelovigen weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Uniek aan deze tocht is de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, en de verbondenheid met duizenden christenen. Het is goed U toe te vertrouwen aan de Heer Jezus Christus. Veel devotie U toegewenst.

 

Opgave t/m 4 maart bij dhr. H. Brokers, pr. Willem V Straat 18, tel 273502. Onkosten € 20 per persoon.

 

 

FRANCISCAANSE PINKSTERVOETTOCHT 2007

 

Vrede aan dit huis!

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Franciscaanse Pinkstervoettocht.

Dit is een mooie gelegenheid om op een ongedwongen en actieve wijze kennis te maken met de Franciscaanse Beweging. De tocht vindt plaats van vrijdagavond 25 mei tot maandagmiddag 28 mei. Dit jaar strijken we neer in de groene Achterhoek nabij de Duitse grens. Vanuit het klooster van de paters Maristen (www.loreto.nl)  te Lievelde maken we dagtochten van circa 16 kilometer, ofwel 8 kilometer voor wie minder willen of kunnen lopen. Een gedeelte van de deelnemers slaapt in het klooster, anderen overnachten in tenten. 

We beginnen de dag steeds met een wegzending in de kapel. In de avond zijn er workshops, waarvan een aantal met bijzondere aandacht voor het thema Vrede. 

De voettocht  is bedoeld voor iedereen van jong tot oud. Voor de jongste kinderen is er een crèche, voor de oudere kinderen zijn er een kinder- en een tienergroep. Tevens is er een groep voor jongvolwassenen (16+). Indien nodig worden ouders ingeschakeld om een dagdeel te helpen bij het begeleiden van de kinderen. Eenvoud, aandacht en toewijding zijn kernwoorden tijdens deze tocht, met gezamenlijke verantwoordelijkheid en taakverdeling.

 

Vanuit het thema: Vrede aan dit huis! gaan we erop in hoe wij zelf als ‘vredebrengers’ ons leven vorm kunnen geven. Te beginnen bij ons eigen huis, maar misschien ook wel in onze buurt, op ons (vrijwilligers-) werk of in de kerk… We proberen ons ‘de geest van Franciscus’ voor ogen te halen en ontmoeten deze voettocht verschillende mensen die zich actief als ‘vredeswerker’ inzetten.

 

Verdere informatie en opgave bij:

Dienstencentrum Franciscaanse Beweging,

Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA Den Bosch.

Email: info@franciscaansebeweging.nl.

Of  telefonisch:  073 – 6131340

U kunt (vanaf maart) ook een aanmeldingsformulier invullen op http://www.franciscaansebeweging.nl

April 2007

AFSCHEID NEMEN VAN EEN GOED MENS, VOOR VELEN ONZE PASTOOR.

 

Op 15 april neemt pastoor Jacobs officieel afscheid van zijn werkzame leven. Hij gaat dan met emeritaat (pensioen), enkele maanden voor zijn zeventigste verjaardag.

De periode van 43 jaar priesterschap begon in de tijd van het rijke roomse leven. Waar de H. Mis nog in het Latijn was en met de rug naar de kerk gelezen werd. Pastoor Jacobs maakte alle veranderingen mee van het 2e Vaticaanse Concilie tot op de dag van vandaag. Hij begon als kapelaan in de Meern, daarna te Winterswijk en het grootste gedeelte van zijn priesterschap was hij pastoor van de H. Hartparochie te Utrecht, de Remigiusparochie te Duiven, de Maria Geboorteparochie te Losser en de St. Jan de Doperparochie te Keijenborg.

 

Zelf zegt pastoor Jacobs hierover: “Ik ben begonnen in het rijke roomse leven; het was groots in aantal, veel mensen, veel collega’s, er was van alles en veel. Nu gaan kerken dicht, pastorieën worden verhuurd of verkocht, huisgenoten - functionerend als 24 uurs secretariaat - zijn er bijna niet meer. Dat is allemaal weg. Maar door al die jaren is mijn geloof sterker geworden, dieper geworteld en als ik kijk naar de kerkgeschiedenis heb ik vertrouwen. Vanuit mijn geloof zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Verderop in het gesprek zegt pastoor Jacobs: “Soms is het lastig dat we katholiek zijn. De relatie met andere kerken, avondmaal en eucharistie zouden veel meer kansen moeten krijgen. De kerk zoekt deze verbinding wel met de oosterse kerken, maar eigenlijk te weinig hier in het westen. En dat geldt ook voor de positie van de vrouw in de kerk. Er moeten knopen doorgehakt worden!”

 

Afscheid nemen van een goed mens......

Een priester, pastor, pastoor in hart en nieren. Iemand waar werk en existentie samen zijn gevallen. Die als pastor aandacht heeft voor de mens, zoekend naar oplossingen en indien nodig ook binnen de mogelijkheden van de kerkelijke wetten. Een pastor die altijd de mens centraal stelt.

In de parochies wordt gezegd: hij woonde ver weg (ca. 5 of meer kilometers), maar we hadden onze eigen pastoor; de afstand heeft geen rol gespeeld. Een prachtig compliment. Pastoor Jacobs zelf is ook dankbaar en blij om zo als priester in het leven van alle dag te hebben kunnen functioneren.

 

Maar we nemen ook afscheid van Dieny……

Mevrouw Dieny Veltmaat, huisgenote van pastoor Jacobs, is bijna 45 jaar geleden, in 1962, met dit werk begonnen. Zij is de oudste uit een gezin van vijftien broers en zussen. De zorg werd haar letterlijk en figuurlijk met de paplepel ingegeven. Dieny was/is er altijd. Naast de zorg voor de pastoor(s) heeft zij ook 35 jaar lang het secretariaat verzorgd en was zij 24 uur per dag beschikbaar. Het woord néé kent Dieny niet. Voor haar is de aandacht voor de mensen die het écht nodig hebben het belangrijkst.

In de H. Hartparochie te Utrecht, dat naast het Oude Antonius Ziekenhuis lag, was zij tevens gastvrouw voor familieleden van hartpatiënten die een open-hart-operatie moesten ondergaan.

Deze familieleden konden in de pastorie overnachten en verblijven. En dat in een situatie waarin de ene familie blij was met de goede afloop en de andere familie heel bedroefd kon zijn.

Dieny voelde zich hier als een vis in het water.

In al die jaren is er ook aandacht geweest voor bootvluchtelingen, voor mensen die kleding en voedsel nodig hadden, waar dan ook, en vooral mensen die het niet zelf konden redden.

Tot op de dag van vandaag heeft zij zorg voor de gezinnen Plander en Kochanek in Polen.

In 1974 is Dieny met pastoor Jacobs meegegaan naar de verschillen plaatsen. Nu gaat pastoor Jacobs met Dieny mee. Of, zoals pastoor Jacobs het zelf zegt: “Jij bent altijd met mij meegegaan. Nu we de rust gaan krijgen, ga ik met jou mee.”

Pastoor Jacobs en mevrouw Dieny Veltmaat: wij willen jullie dank zeggen voor al het goede van zoveel werkzame jaren en voor zoveel mensen. Dat het jullie, nu jullie het wat rustiger aan gaan doen, goed mag gaan en dat de goede God met jullie zal zijn.

 

Mede namens mijn collega’s Hogenelst en Wassink en mevrouw Van Ommen,

Wil Matti, Pastoraal werker/teamleider.


IN  HET  LICHT  VAN  PASEN.

 

Sta op in het licht van Pasen en ga opgewekt in

zijn voetstap verder …   

 

God,  reik mij de hand om op te staan,

reik mij de hand

om het contact niet te verliezen,

reik mij de hand

om de weg te gaan die mij gewezen is.

neem mij bij de hand, want zonder iemand

wie ben ik  ?

Gij richt mij op,  zo geloof ik,  zo weet ik  ?

 

De viering van Pasen is het hoogtepunt van het liturgisch jaar. De rijke inhoud van het Pasen van de Heer wordt uiteengelegd en gevierd over meerdere dagen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, en de zondag van Pasen. We spreken van de Goede Week, de heilige week. Als kerkgemeenschap vieren we in verdichte vorm het leven, de dood en de opwekking tot leven van de Mensenzoon Jezus van Nazareth,  Jezus Christus.

Verder op in ons Parochienieuws vindt u bij het liturgisch rooster de verschillende vieringen van de Goede Week en van Pasen in onze parochiekerk.

In het licht van Pasen wensen wij u allen een   Zalig  Pasen  toe.

 

AFSCHEID PASTOOR H.J.B. (HENK)  JACOBS.

Op zondag 15 april zullen Pastoor Jacobs en zijn huisgenote Dieny Veltmaat afscheid van het Parochoverband nemen.

In de viering van 11.00 uur zal hij met colega-pastores W. Matti, F. Hogenelst en E. Wassink voor het laatst voorgaan in de Eucharistieviering in de parochiekerk van St. Jan de Doper te Keijenborg. Aansluitend zal er een receptie plaatsvinden om persoonlijk afscheid van hen beiden te nemen.

 

Voor het afscheidscadeau hebben ze gevraagd om een bijdrage in het fonds dat ze sinds 1990 hebben opgericht ten bate van twee Poolse gezinnen. Het zijn de familie Kochanek in Olesno en de familie Plander in Tarnow, de beide plaatsen liggen dicht bij elkaar in Oost Polen. Vanaf 1990 ondersteunen ze de beide gezinnen; in de beginjaren met kleding voor de 15 kinderen in beide gezinnen en hun ouders. Bij hun afscheid in Losser hebben ze hun cadeau bestemd voor de bekostiging van het basisonderwijs van deze kinderen. Nu willen ze graag ook zorgen dat al die 15 kinderen een goede beroepsopleiding kunnen volgen.  In maart 2006 is op 36 jarige leeftijd de vader in het gezin Kochanek overleden. Daarom hebben ze in het afgelopen jaar een extra ondersteuning gekregen om de uitvaart en de verhuizing naar hun geboorte-plaats te kunnen bekostigen. Beide gezinnen maken het op dit moment goed.

Het banknummer van het hulpfonds is  :  1013.337.883

ten name van :G.A.M. Veltmaat, Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg

onder vermelding van :  Gezin  Polen “.

 

KERKBALANS  2007   SUCCESVOL.

“Kerkbalans 2007 warm aanbevolen”.  Dit was onze slogan voor dit jaar. Kerkbalans is voor onze parochie de belangrijkste bron van inkomsten. Ook dit jaar hebben de wijkhoofden weer diverse parochianen bezocht en enveloppen met toezeggingen voor uw kerkbijdrage afgegeven en weer opgehaald. Vele parochianen hebben gehoor gegeven aan ons verzoek om de jaarlijkse kerkbijdrage enigszins te verhogen. Dit jaar verwachten we een jaaropbrengst van ongeveer    30.137.  verdeeld over 510 adressen binnen de parochie.   Een mooi en bemoedigend resultaat.  Het is een duidelijk signaal dat een grote groep parochianen nog steeds veel waarde hecht aan een plek om het geloof te kunnen vieren en delen. Het is ook een stil compliment aan allen die zich voor en achter de schermen vol overtuiging en enthousiasme inzetten voor de Borculose geloofsgemeenschap.

Zoals u weet kunt u uw kerkbijdrage op verschillende manieren voldoen. Per automatische incasso, met een periodieke overschrijving, per acceptgiro of contant in de envelop die bij u thuis is afgegeven. Mede vooral in het belang voor het  “sparen”  voor de toekomstige vervanging van de stokoude verwarming van de kerk (uit 1961) roepen wij u nogmaals op uw bank- of giroafschrift na te kijken en de periodieke en automatische kerkbijdrage enigszins te verhogen.

Behalve alle gevers bedanken we ook de wijkhoofden voor het bezorgen en ophalen van de enveloppen e.d.

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

OPBRENGST COLLECTES

10 februari      € 120,10          24 februari      € 130,20

18 februari      € 112,40            3 maart            89,45

21 februari         68,92          11 maart         € 143,50

 

MOV – PAASMARKT – ZONDAG 1 APRIL

 

Op Zondag1 april verzorgt de M.O.V.- werkgroep (Missie Ontwikkeling en Vrede) haar jaarlijkse paasmarkt in Borculo.

Er zullen veel activiteiten zijn voor de kinderen, en tevens worden er paasartikelen verkocht. De M.O.V. is erg blij dat KreaZo dit  jaar haar medewerking verleent en iets heel bijzonders met de kinderen gaat maken.

De opbrengst gaat dit jaar naar een project in Suriname. Door de slechte economische omstandigheden in Suriname zijn met name vrouwen het meest getroffen. Zij zijn vaak verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van hun gezin, maar hebben slechts beperkte toegang tot bijvoorbeeld onderwijs en besluitvormingsprocessen.

De paasmarkt is van 14.00u tot 16.00u en wordt gehouden in de Schuur bij “De Hoeksteen” (Steenstraat 1). De entree is gratis en U bent allen van harte welkom!

 

De M.O.V - werkgroep

 

DE GROETEN VAN …  AMNESTY BORCULO

Rond de Kerst werden vanuit Borculo 160 groeten verstuurd aan gewetensgevangenen, gevangenen die geen eerlijk proces hebben gehad, zijn gemarteld of ter dood zijn veroordeeld. Ook in ons kerkportaal zijn vele groeten ingevuld en verstuurd.

 

Via het hoofdkantoor ontvingen we de volgende positieve reacties:

Walter Cubas in Peru was één van de gevangenen waarvoor Amnesty actie voerde.  Duizenden hebben toen groeten gestuurd naar zijn familie. Onlangs is hij vrij gekomen. IN een reactie liet het o.a. weten :  Ik doe de groeten aan alle vrienden van Amnesty Nederland en aan iedereen die mij kaarten gestuurd heeft. Ik ben erg dankbaar voor de enorme bijdrage die het Nederlandse volk geleverd heeft aan mijn vrijalting en daarna.

Paul Woodward, een ter dood veroordeelde in Mississippi liet weten : “Ik wil dat je weet hoeveel plezier deze kaarten me doen. Ik word ondergesneeuwd door alle Amnesty-post. Ik wil alle mensen die me schreven weten dat hun post mijn Kersttijd heel bijzonder heeft gemaakt. Ik dank hen uit de grond van mijn hart”.

Namens de Amnesty groep Borculo,  Piety Nijhof,

 

LOPEN VOOR LIMA (2)

 

De officiële kerk van Peru lijdt aan een groot priestertekort, is tamelijk conservatief ingesteld waardoor de  aandacht voor het sociale welzijn van de bevolking vooral wordt verwezenlijkt vanuit de lagere hiërarchische regionen en vanuit de gelovigen zelf. De grote groep van jongeren (50% van de bevolking is jonger dan 18 jaar) krijgt weinig belangstelling vanuit kerkelijke zijde en er is een groot tekort aan mogelijkheden tot een humane ontwikkeling. Er is b.v. geen geld voor tijdschriften, bibliotheek, computers, sportverenigingen, uitjes, kunstuitingen, bioscoop-/theaterbezoeken of culturele evenementen. De jeugd is aan zichzelf overgeleverd en het gevaar van ongebreidelde seks, gebruik van alcohol en drugs ligt voor de hand. De Peruanen zijn als andere Latijns Amerikanen verslaafd aan dans en muziek. Bij het huwelijk van Prinses Maxima hebben wij kunnen ervaren hoe de muziek van de bandoleon diepe ontroering te weeg bracht bij bruid, bruidegom, aanwezigen en TV kijkers. Het is dus niet zo vreemd dat binnen het parochieverband in Comas een dansgroep het initiatief nam om opvang van de jeugd op zich te nemen, daarbij geadviseerd door menige ouder. De dansgroep Yachay Peru bestaat al een aantal jaren en is zo professioneel geworden dat zij met succes optreden in verschillende steden van Peru. De jongeren van de dansgroep en enkele ouders organiseren sinds 2000 een zomerprogramma van 10 weken (van januari tot maart) voor kinderen en jongeren in de parochiële wijk Aňo Nuevo. Meer dan 500 jongeren maken met regelmaat gebruik van de faciliteiten van het Centrum. Twee groepen krijgen dansles onder leiding van een professioneel danser. Er worden muzieklessen gegeven speciaal op Peruaanse muziekinstrumenten zoals de panfluit, blokfluit (quena), gitaar (charango) en grote trom. Met maskers en stelten wordt op basis van oude verhalen theaterstukken ingestudeerd. Maar er wordt ook huiswerkbegeleiding gegeven en niet te vergeten wordt er intensief gesport (voetbal en volleybal).

 

Tot enkele jaren geleden moest het culturele centrum zich zelf bedruipen. Het centrum maakte gebruik van een gebouw van de parochie en de leraren werden betaald met kleine bijdragen van de leerlingen. Met de inkomsten van “Lopen voor Lima” kwam men wat ruimer in zijn jasje te zitten, kon  het centrum zijn activiteiten uitbreiden  en nam het Peruaanse organisatie comité een optie op een wat groter onderkomen. Men wil het centrum losweken van de parochie waardoor de groep onafhankelijker wordt en zijn activiteiten over een breder terrein en meer jongeren kan uitbreiden. Dat gebouw is ondertussen gekocht en het Culturele Centrum is in druk overleg met het comité hier in Nederland waarvan Pastor Wil Matti o.a. ook lid is. Matti bezocht het Centrum in 2004 tijdens zijn sabbatical en toonde zich zeer enthousiast over de ontwikkelingen. Beide partijen zijn van mening dat voortzetting van de activiteiten een eerste prioriteit heeft en dat het in gebruik nemen van een ander gebouw slechts mogelijk is op langere termijn en met een ruime bijdrage in geld en natura vanuit Peru.

Met de actie “Lopen voor Lima” was men in staat de jaarlijkse activiteiten van de dansgroep te financieren. Met de ondersteuning van de Vastenactie hoopt men een extra bedrag te kunnen vrijmaken voor de geleidelijke verwezenlijking van een nieuw onderkomen. Want zoals eerder vermeld verdubbelt de Vastenactie de bijdragen die worden ontvangen  vanuit de parochies. Geef dus gul.

 

MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) werkgroep.

 

JORISNIEUWS

 

Beste parochianen,

In december heeft u het laatste nieuws van de Daltonschool Sint Joris kunnen lezen.

In de tussenliggende tijd is er het een en ander veranderd. Vlak nadat ik het parochienieuws in november had doorgemaild, kregen we het bericht dat onze directeur, Arnold Maarse, een betrekking op het Marianum in Groenlo had aanvaard. Dat was even schrikken, zo midden in het schooljaar. Dan blijkt ook weer hoe voortvarend ons bestuur is. We zijn direct aan de slag gegaan. Advertentie plaatsen, gesprekken voeren met eventuele kandidaten. Met andere woorden ervoor zorgen dat de school snel een goede opvolger krijgt. En dat is gelukt. In januari hebben we Annet Wensink-te Loeke uit Neede als nieuwe directeur benoemd. Annet staat al jaren voor de klas en heeft de laatste jaren als adjunct directeur geproefd aan het leiding geven. Ze begint op 1 mei met haar naar functie. Tot die tijd neemt Ed Hetterschijt haar waar.

Arnold Maarse hebben we op 31 januari uitgezwaaid. Arnold heeft samen met het team een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van de school. Dat kwam tijdens het afscheid ook duidelijk tot uitdrukking.

Afgelopen donderdag, 8 maart, hebben we een open avond op school gehad. Ouders die hun 4 jarige op een school moeten plaatsen, kunnen dan komen kijken. We mochten en groot aantal enthousiaste ouders begroeten. Na een korte uiteenzetting van de doelstelling van onze school, konden de ouders de school bezichtiging en vragen stellen aan alle aanwezige collega’s. En nu is het afwachten hoeveel ouders hun kinderen aan de Daltonschool Sint Joris toevertrouwen.

In groep 4 en 8 zijn een aantal kinderen zich aan het voorbereiden op de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Dit jaar bereiden 12 kinderen uit groep 4 zich voor op de Eerste Heilige Communie, 10 van onze school en 2 buitenschoolse kinderen. Op het Vormsel bereiden 9 kinderen uit groep 8 zich voor, 8 van onze school en 1 buitenschoolse.

De voorbereiding vindt plaats op school en wordt verzorgd door onze oud collega Nellie Weusten. Samen met de werkgroepen Eerste Heilige Communie en Vormsel worden de kinderen goed voorbereid op deze belangrijke stap in hun leven. De viering van het Vormsel vindt plaats op zaterdag 31 maart, de viering van de Eerste Heilige Communie op zondag 22 april.

We zijn ons ook aan het voorbereiden op het Paasfeest. De verhalen die in de methode worden verteld leiden ons naar het Paasfeest. We sluiten de 40 dagentijd af met een viering voor de kinderen. Een werkgroep stelt een viering voor de kinderen van groep 1 t/m 4 samen en een viering voor de kinderen van groep 5 t/m 8. De vieringen vinden plaats op Witte Donderdag.

Daarna hebben de kinderen een paar dagen vrij.

Zo, u bent weer op de hoogte van het reilen en zeilen op de Daltonschool Sint Joris.

Namens team, bestuur en ouders wens ik u fijne paasdagen toe.

Ed Hetterschijt

 

DOPEN

 

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochiesecretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad. Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de benodigde inschrijfformulieren e.d. De eerstvolgende doopviering is vastgesteld op zondag 6 mei na de eucharistieviering om 11.30 uur. Het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.

Voor de komende doopviering wordt er nog een voorbereidingsavond vastgesteld.

De doopvoorbereidingswerkgroep,

Marion Hilhorst, Trudy te Braake en Nathalie van Workum

 

 

 

GREGORIAANSE VESPERS, METTEN EN LAUDEN

IN ST. JANSKERK ZUTPHEN

 

Op een aantal plekken in ons land o.a. in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Dordrecht worden op Paaszaterdag steeds meer de zogenoemde Donkere Metten en Lauden in ere hersteld.

Het Gregoriaans Getijdenkoor van de Zutphense St. Janskerk staat, in de vroege morgenuren van Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag genoemd, inmiddels al meer dan tien jaar in deze eeuwenoude traditie. Na een periode die gekenmerkt is door boetedoening vindt het kerkelijk jaar haar hoogtepunt in de herdenking van de dood en graflegging van Christus op Goede Vrijdag, de rust en wake bij het graf op Paaszaterdag en Zijn opstanding op Paasmorgen.

 

In de liturgische stilte bij het aanbreken van de nieuwe dag, lijkt het alsof het koor zich voor dit prachtige koorgebed als wachters bij het graf van de Heer heeft opgesteld voor het zingen van de Metten en Lauden. Metten en Lauden zijn de twee vroege koorgebeden uit de Getijden, het officiële Officie van de R.K. Kerk.

Voor het tweede Vaticaans Concilie was het gebruikelijk dat de Metten midden in de nacht werden gebeden of gezongen, maar deze zijn nadien om praktische reden verplaatst naar de vroege morgenuren. In een mengeling van droefheid, hoop en verwachting op het naderende Paasfeest, rijgen de Nocturnen, Psalmen, Antifonen, Responsoria en Lamentaties zich aaneen tot een prachtige ingetogen viering.

 

Voorzichtig, als een jubel op Christus Verrijzenis, klinken tijdens de dageraad in de Lauden vervolgens de Lofzang van Zacharias en het prachtige ‘Christus factus est’.

De Metten op Paaszaterdag beginnen om 07.00 uur en worden om 09.15 uur gevolgd door de Lauden. Er zijn duidelijke tekstboekjes met vertalingen beschikbaar, zodat deze vieringen goed gevolgd kunnen worden. Belangstellende bezoekers kunnen tussen de Metten en Lauden tegen een kleine vergoeding in het nabij gelegen Parochiecentrum deelnemen aan een feestelijk Paasontbijt. Opgave hiervoor uiterlijk tot woensdag 4 april a.s. onder tel. 0575 517773.

 

De Gregoriaans Vespers opent op de Tweede Passiezondag, Palmzondag 1 april om 17.00 uur deze bijzondere vieringen in de Goede Week, welke op Paaszondag om 17.00 uur eveneens met een plechtige Vespers wordt afgesloten..

Zutphen, 23 februari 2007 Info 0575  517773

 

WAT IS EN DOET DE PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING?

 

Ook de parochie Borculo heeft een Parochiële Caritas Instelling, meestel kortweg genoemd P.C.I. of de caritas. De opdracht van deze instelling is het bevorderen van medemenselijkheid, Vooral jegens mensen in financiële en/of geestelijke nood in de parochie of daar buiten.

In de loop der eeuwen heeft de Kerk, steeds op verschillende manieren, hier vorm aan gegeven In de eerste helft van de vorige eeuw kreeg elke parochie een armenbestuur. Omdat de overheid na de oorlog de zorg voor armen heeft overgenomen (bijstandswet, WAO, AOW. en andere sociale voorzieningen) is het armenbestuur in de jaren zestig vervangen door Parochiële Caritas Instelling. Later toen ook dat woord "caritas"niet prettig klonk, gebruikte men ook het woord "diaconie", welk woord ook binnen andere christelijke kerken wordt gebruikt.

 

Met caritas ( diaconie ) bedoelen we twee dingen:

 

Dienstbaarheid aan de medemens in nood:

(zieken, hoogbejaarden, bijstandsmoeders, invaliden, mensen zonder werk, daklozen etc) .Het maakt niet uit of mensen lid zijn van onze parochie of niet, het gaat om de behoeftigheid de knelsituaties waarin mensen zich bevinden.

 

Vanuit de kerkgemeenschap bijdrage aan het oplossen of voorkomen van problemen. Dit is bijdrage aan verbetering van de kwaliteit van leven in onze omgeving. We denken aan ziekenbezoek, houden van bezinningsdagen en incidenteel financieel ondersteunen van mensen. Samen met het parochiebestuur en werkgroepen proberen wij, dat dit gebeurt en ook kwalitatief goed gebeurd.

 

Dit kost geld.

Als de P. C. I genoeg geld heeft, kunnen er activiteiten worden ontwikkeld, gelukkig kan dat, want er wordt geregeld geld gedoneerd voor ons werk. De P.C.I. helpt dus in zaken, waar de sociale wetgeving niet in voorziet. Enkele bekende activiteiten binnen onze parochie zijn. De bezinningdag voor ouderen; inzamelen van gebruikte kleding voor mensen in nood.

Een aantal jaren geleden heeft de P. C.I.  ook initiatief genomen om te komen tot een zieken bezoekersgroep,die inmiddels al geruime tijd haar taak uitvoert.

 

Ook op Uw bijdrage willen wij graag rekenen. Zo zal de kerkcollecte met Pasen bestemd zijn voor ons werk.

 

Indien U incidenteel met een bedrag ons werk wilt steunen, dan kunt U uw bijdrage storten op rekening; nr.309119510 t.n.v. R.K. Parochiebestuur t.g.v. P.C.I.

 

Voor nadere informatie over de P.C.I. in onze parochie kunt U zich wenden tot de voorzitter en/of secretaris van P.C.I., die vermeld worden op de achterzijde van ''parochienieuws''. Ook suggesties, ideeën, opmerkingen etc met betrekking tot ons werk zijn welkom.

 

Het Bestuur van de P.C.I.

 

 

HOSPICEGROEP DE LELIE VERLEENT TERMINALE ZORG AAN HUIS OF IN HET GASTENHUIS.

 

De Hospicegroep is er voor inwoners van Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en is gedurende de hele week 24 uur per dag bereikbaar.

 

Hospicegroep De Lelie biedt hulp aan mensen die terminaal ziek zijn, medisch uitbehandeld zijn en volgens artsen nog hooguit drie maanden te leven hebben.

Degene die weet dat hij of zij nog maar kort te leven heeft, komt in een noodsituatie terecht en heeft alle steun nodig.

Elk mens wil graag sterven in eigen vertouwde omgeving. Familie en vrienden willen dat ook graag realiseren. Voor alle betrokkenen is het een intensieve en vaak uitputtende periode, waarbij hulp van vrijwilligers een grote steun kan zijn Vrijwilligers willen hen in staat stellen het verzorgen thuis vol te houden, zij ondersteunen de mantelzorgers door' s nachts te waken of door overdag een dagdeel over te nemen, zodat de verzorgers even op verhaal kunnen komen.

De ondersteuning thuis is kosteloos.

 

Als de omstandigheden het moeilijk of onmogelijk maken om de hulpverlening thuis voort te zetten, kan ons gastenhuis in Winterswijk worden ingeschakeld. Ook daar zorgen vrijwilligers ervoor dat u zelf in staat wordt gesteld in deze laatste levensfase alle aandacht aan de stervende te kunnen besteden. Men kan wat eigen spullen meenemen zoals foto' s, schilderijen e.d. Er zijn geen vaste bezoekuren, er is een logeermogelijkheid en ook huisdieren zijn welkom.

Voor het verblijf in het gastenhuis betalen gasten en loges een kleine bijdrage per dag.

 

Een terminaal zieke kan voor hulp door iedereen worden aangemeld, waarna een van de coördinatoren contact opneemt om zo snel mogelijk de juiste zorg te regelen.

 

Hospicegroep De Lelie werkt met geselecteerde en getrainde vrijwilligers die hun betrokkenheid op professionele wijze in de praktijk brengen.

Wilt U na het lezen van dit artikel gebruik maken van onze diensten, wilt U zelf vrijwilliger worden of een financiële bijdrage leveren dan kunt U op alle werkdagen informatie opvragen bij:.

 

Hospicegroep De Lelie

Leliestraat 34-1 7101 Cl Winterswijk

Telefoon: 0543 -521111

Email: info@hospicedelelie.nl

Website :www.hospicedelelie.nl

 

 


ONSJE CHRISTENDOM.

 

Doe mij maar een onsje christendom, met een scheutje jodendom, een snufje islam en er mag ook iets boeddhisme bijzitten. God moet lief zijn en niet over zonden zeuren. En o …  ja, in de hel geloof ik niet, maar ik wil zelf wel in de hemel terechtkomen.

Wat !  Krijg ik een plekje naast een zelfmoordterrorist ?

Waarom zit die niet in de hel ?  O …

Geloven à la carte is de trend.  We geloven,  maar bepalen zelf waarin en in wie.  We stellen zelf het menu samen, maar … bij consequent doorredeneren blijken de ingrediënten onverenigbaar.

 

Er verandert iets als je gelooft dat GOD echt bestaat en onafhankelijk van jouw fantasie eigenschappen heeft.

Kenmerken waar je Hem aan kunt kennen.  In dat geval is het zaak op zoek te gaan naar die kenmerken.  Het maakt dan namelijk wel degelijk verschil of je gelooft of niet.

Een waarin en in Wie ……

 

 

KATHOLIEK MET EEN MISSIE.

Dit is de titel van een brief die onze bisschop aan ons allen geschreven heeft. De kardinaal heeft het in deze brief speciaal over missie in de 21e eeuw.  De Nederlandse bisschoppen willen hiermee oproepen om te  “getuigen van de hoop, die in ons leeft! “

De meesten van ons zijn  “van huis uit katholiek”.  Onze ouders hebben ons laten dopen, ze hebben ons vertrouwd gemaakt met het leven als christen door ons in geloof, hoop en liefde voor te gaan. 

 

Velen laten het bij deze constatering en voegen eraan toe dat zij er afstand van genomen hebben. Vele anderen, die er wel graag bij willen horen, beperken zich tot dit  “van huis uit katholiek”.  Ze gaan geregeld naar de kerk, ze zijn vaak als vrijwilliger actief, ze bidden regelmatig thuis en ze vinden vaak kracht en steun in hun geloof. Dat is heel goed en positief te waarderen.  Maar ze beperken het tot het  “van huis uit katholiek”.  Ze beleven de waarde van het geloof in de privé-sfeer en delen het met geloofsgenoten, maar ze houden het wel binnenskamers, ze komen er niet meer naar buiten.  Ze zijn wel  “van huis uit katholiek”  maar ze zijn geen  “katholiek met een missie”.

Ze houden de schat van het geloof voor zichzelf en voor de kleiner wordende groep geloofsgenoten.

 

Al enkele jaren nodigen de bisschoppen en pastores u allen uit om de beslotenheid te doorbreken. Het is een uitnodiging aan ieder persoonlijk, om de opdracht, de missie, die Jezus ons geeft,  te aanvaarden en om metterdaad en met woorden uiting te geven aan ons geloof.

 

Het is in feite ook een uitnodiging aan ons allen,  de Borculose parochiegemeenschap.  Om open en gastvrij te zijn, om op zoek te gaan naar buitenstaanders.  De Blijde Boodschap van Jezus is immers niet alleen voor kerkgangers bedoeld, maar voor alle mensen.  We doen dit onder het motto   “op weg naar missionaire geloofsgemeenschappen” .

 

Onlangs hebben we dit missionair beleid geëvalueerd.  Van de ene kant werd geconstateerd, dat we verder gevorderd zijn met het samenwerkingsproces in het parochieverband  “Graafschap Zutphen”  en het pastorale team. Van de andere kant werd geconstateerd, dat het veranderingsproces heel langzaam gaat.  Mensen veranderen niet graag, ze willen graag vasthouden aan wat ze verworven hebben en sluiten zich liever af.  Veranderingen worden noodgedwongen aanvaard of met gemor  “dat alles van boven af wordt opgelegd.  Bovendien weten velen zich sprakeloos, als ze uitgedaagd worden om te getuigen:  “getuigen waarvan ? “.   Hoe kan ik uitleggen aan anderen, wat geloven voor mij betekent?

Geconfronteerd met deze onmacht tot openheid en met deze sprakeloosheid, kwam algemeen de conclusie naar boven :  we zullen veel meer moeten doen aan verdieping.  Ingaan op vragen als: waar gaat het om in de Blijde Boodschap van Jezus Christus?

Wat is onze missie, waartoe daagt de verrezen Heer ons uit?

 

In de komende tijd willen we veel aandacht besteden aan deze inhoudelijke bezinning op onze missionaire opdracht, zowel in het parochieverband, als parochieel niveau.  Met de steun van het pastoraal team hopen we de komende tijd in dezen een goede stap voorwaarts te zetten.

 

Tot zover deze korte informatie vanuit het  parochiebestuur.

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

OPBRENGST COLLECTES

 

17 maart            78,05          5/6 april                          83,15

25 maart            60,10          pasen tbv. PCI           € 495,30

31 maart         € 190,85          Vastenaktie                € 683,35

MOV –paasmarkt tbv Vastenaktie    € 106,65

 

 

HEILIG VORMSEL

Met het passende thema  ‘vasthouden … loslaten’  hebben tijdens de vormselviering op 31 maart j.l. negen kinderen het sacrament van het vormsel van emeritus-deken H.J. van Merm ontvangen.

Wij feliciteren hiermede : Merel Rosendahl, Joyce Winters, Chantal Tragter, David Kleve, Stan te Braake, Ingmar Versteegen, Ruben Hermanns, Iris Veltmaat en Rick Elschot. We hopen dat ze allen ’n goede toekomst tegemoet gaan.

           

De werkgroep  “H. Vormsel”.

 

BEZINNINGSDAG  5 JUNI 2007.

Zoals ieder jaar organiseert de P.C.I. van onze parochie een bezinningsdag voor zieken en ouderen in onze parochie en wel op dinsdag 5 juni a.s. De locatie restaurant Peters aan de Steenstraat, is ons weer beschikbaar gesteld. Pater Bun uit Lievelde heeft deze dag voorbereid. Wij hopen, dat velen van U zich aanmelden, zodat we net als afgelopen jaar op een hoge opkomst mogen rekenen. Hebt U vrienden of buren, die deze dag willen meemaken, ook al zijn ze geen lid van de parochie, zij zijn van harte welkom. Met U aller medewerking beloofd het weer een gezellige dag te worden.

U kunt zich opgeven bij: Mevr. A. Franck, tel 272274 of

Mevr. Th. Verwoolde, tel 271761

 

GOED NIEUWS SCHRIJFACTIE AMNESTY

In februari werd er vanuit de kerken de bibliotheek en door de schrijfabonnees actie gevoerd  voor de bescherming van Pamela Huaringa Félix. Nadat haar broer in 2004 door twee politieagenten in elkaar was geslagen en daarna overleed werd zij meerdere malen bedreigd. Vermoedelijk met als doel haar te dwingen de zaak die zij tegen de agenten had aangespannen te laten vallen. Amnesty vroeg de Peruaanse autoriteiten  haar adequate bescherming te geven. Inmiddels is bekend dat zij op dit moment de door haar gewenste bescherming geniet.

 

Namens de Amnesty  groep Borculo, Piety Nijhof

 

WEEK VOOR DE NEDERLANDSE MISSIONARIS

27 MEI T/M 5 JUNI  - UIT DE HOOP LEVEN

Nederlandse missionarissen en missionaire werkers durven de samenwerking aan met mensen in arme landen. Zij geven mensen hoop en bemoediging. Daarmee zijn zij ook voor ons een teken van hoop.Over Frans Baartmans, een Nederlandse missionaris die dit alles waarmaakt, gaat het boekje in de serie ‘mensen met een missie’ Perfecte chaos’. Het is een zeer lezenswaardig relaas van de ontmoeting met deze verwonderlijke missionaris, die al meer dan 30 jaar zijn leven met de armsten deelt in een Indiase krottenwijk. Helpt u de Nederlandse missionarissen met een gift, dan kunt u de uitgave over missionaris Frans Baartmans Perfecte chaos; Ontmoetingen aan de Ganges gratis aanvragen.

De Week Nederlandse Missionaris ondersteunt de Nederlandse missionarissen met een financiële bijdrage aan hun verlof in Nederland, cursussen, lectuur, verzekeringen, en pastorale benodigdheden. Ook stelt ze missionaire werkers in staat zich in te zetten voor mensen in arme landen, waarmee ze in de voetsporen van de missionarissen treden. Deze bevlogen mensen met een missie werken uit naam van onze katholieke geloofsgemeenschap. Daarom vragen zij ons hen financieel te ondersteunen.
GIRO 676 - bank 64.45.33.676 NEDERLANDSE MISSIONARIS - DEN HAAG Postbus 16442, 2500 BK Den Haag. 
tel. (070) 31 36 700
cmc@cmc.nu,  www.cmc.nu

 

De Cappella Sint Jan

 

Bij zijn aantreden als cantor-organist in 1977 had Jean van Cleef al plannen tot de oprichting van een klein gemengd koor om de vieringen in de Sint Jan liturgisch wat meer karakter te geven. Dit leidde in 1980 tot de oprichting van de Schola Cantorum Sint Jan. Dit koor, bestaande uit 8 a 10 leden zong aanvankelijk liederen uit de ‘Gezangen voor liturgie’, meerstemmige kerkmuziek in het Nederlands, Duits of Latijn en eenvoudige Latijnse missen. In de loop der jaren groeide het koor in aantal en kwaliteit en telt nu 18 leden (7 sopranen, 5 alten, 5 tenoren en 4 bassen). Het luistert maandelijks eenmaal de viering in de Sint Jan muzikaal op en geeft regelmatig concerten, soms samen met andere koren. Daarbij werden werken uit verschillende stijlperioden gezongen en dubbelkorig repertoire uit renaissance en barok. Ook werden regelmatig passies van Schutz en Kuhnhausen uitgevoerd. Om meer recht te doen aan aard en karakter van het koor is de naam inmiddels gewijzigd in Cappella Sint Jan. Tijdens de ingebruikname van de gerestaureerde Sint Jan en het Timpe-orgel heeft het koor een belangrijke rol vervuld.  Tijdens de inwijding werd o.a. de Kleine orgelmis van Haydn uitgevoerd en daarna zong het koor in een tweetal ‘openingsconcerten’, samen met vocaal ensemble Paniek uit Nijmegen, solisten en intrumentalisten, een aantal vespers van Monteverdi en enkele cantaten van Bach voor koor en obligaat orgel. Verder heeft het koor, in het kader van de stedenband van Zutphen met het Engelse Shrewsbury, een vriendschapsband opgebouwd met het Cathedral Choir in die stad. Ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de Catholic Cathedral daar, heeft de Cappella in 2006 het jubileum van de parochiekerk in Shrewsbury opgeluisterd.    

 

 

Zaterdag 19 mei om 19.00 zal de Capella St. Jan in onze parochiekerk een woord- en communiedienst met zang opluisteren.

U bent van harte welkom ! 

 

TUSSEN KEIJENBORG EN DE LUTTE.

 

Vandaag en morgen, maandag en dinsdag, na 15 april hebben we vrijgehouden om in te pakken en alles verhuis klaar te maken.

Maar we komen maar moeilijk op gang, de dag van gisteren, zondag 15 april en de hele maand er voor lopen ons voor de voeten.

De zon overgoten dag met een afgeladen kerk vol mensen, een stevig parochie koor voorin, de luchters aan, de gewone liturgie van de eerste zondag na Pasen door onze huisdrukker keurig verzorgd in een tekstboekje;het samen voorgaan met mijn collega’s, het verrassende optreden van ons Gilde met de speech van de burgemeester.

Tot laat in de avond, tot het buiten donker werd hebben we de kaarten gelezen die in de manden zaten en het bedrag voor onze Poolse gezinnen groeide alsmaar. Op deze maandagmorgen is de stand 6200 euro !!!!!.

We zijn zeer onder de indruk van wat u ons schreef op deze zondag maar ook  in de weken er voor als we brieven in de bus kregen of bij het afscheid in verschillende parochies als we een mooi a4 boek meekregen met persoonlijke verhalen.

Het was een hart verwarmend afscheid, wij zijn u daar geweldig dankbaar voor. De receptie was een hele gezellige happening, met speeches en het optreden van mijn collega’s die eindelijk eens de kans kregen om vrij uit te praten.

Toen de receptie voorbij was zijn we met onze families en vrienden nog een paar uur bij elkaar gebleven om de dag gezellig af te sluiten.

De hele ochtend zeggen we tegen elkaar: heb je die kaart goed gelezen en die kaart, het zijn telkens lijntjes van velen van u naar ons toe, korte lijnen met warme woorden.

Op het eind van ons verblijf temidden van u, doet dat heel goed.

Wij willen graag iedereen bedanken die op een of andere manier betrokken is geweest bij de uitstekende organisatie van dit afscheid, het was geweldig en (nogmaals)hart verwarmend.

 

Mag ik besluiten met de zegenbede die ik gebruikte op het eind van mijn preek

 

Een oud Iers gebed:

 

Voor de reis wens ik je

Dat de weg je tegemoet mag komen,

De wind steeds in je rug is

De zon je gezicht mag verwarmen

En zachte buien je velden beregenen          

En dat God, tot ons weerzien,

Jou bewaart in de palm van Zijn hand                                             

 

Hartelijke groeten,  H. Jacobs, past. en Dieny Veltmaat                                                                                                

 

Onze nieuwe adres is: Plechelmusstraat 5, 7587 AL De Lutte

Tel. 0541-537715, Tel. 06-23044130, email:hjbjacobs@orange.nl

 

 

 

 

 

25  JARIG  JUBILEUM PASTOR MATTI.

 

Op zondag 30 september a.s. zal pastor Wil Matti vieren dat hij 25 jaar pastoraal werker is.

Deze gelegenheid heeft het Pastoraal Team aangegrepen om als volledig team voor te gaan in de Eucharistie.

Dat zal zijn in de Christus Koning Kerk te Vorden.

Eveneens hoopt pastor Matti op deze dag zijn 62e verjaardag te vieren.

 

Pastoraal Team en Stuurgroep

Parochieverband Graafschap Zutphen.

Parochieverband Graafschap Zutphen


DE KERKDEUREN ZIJN OOK DEZE ZOMER WEER OPEN.

                        Ik trek mijn schoenen uit

                           -   mijn ambities,

                        doe mijn horloge af.

                           -   mijn planning.

                        zet mijn bril af,

                           -   mijn visies,

                        leg mijn pen weg,

                           -   mijn werk,

                        leg mijn sleutels neer,

                           -   mijn zekerheid,

                        om alleen te zijn met Jou.

                           -   de enige ware GOD.

 

Nadat ik met Jou ben samen geweest

trek ik mijn schoenen aan om te gaan

in Jouw spoor, doe ik mijn horloge om

om te leven in Jouw tijd, zet ik mijn bril op

om te kijken naar Jouw wereld,

steek ik mijn pen bij me om Jouw

gedachten op te schrijven,

pak ik mijn sleutels op om Jouw

deuren te openen.

 

Traditiegetrouw zal ook tijdens de komende zomermaanden

juni,  juli en augustus onze parochiekerk elke woensdag van 10.30 – 12.00 uur geopend zijn. Tijdens de zomeropenstelling zijn bij toerbeurt de vrijwillige kosters aanwezig. Voor vragen en nadere informatie kunt u bij hun terecht. Daarnaast kunnen geïnteresseerde bezoekers eventueel ook een informatiefolder meenemen. De kosters willen u graag onze kerk met fraaie interieur laten zien.                               U bent van harte welkom

 

HET PASTORAAL TEAM IS WEER OP STERKTE.

In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij u bij de redactionele stukjes over het vertrek van Pastoor H.J.B. (Henk) Jacobs al tussentijds op de hoogte gesteld over de invulling van de vacature binnen het  “Pastoraal Team”.

 Verheugd kunnen wij u mededelen dat Zijne Eminentie Adrianus Kardinaal Simonis de heer J. van Kranenburg uit Deventer heeft benoemd als pastoraal werker in het Parochieverband Graafschap Zutphen. Hij zal zijn werkzaamheden met bijzondere aandacht voor Gemeenschapsopbouw aanvangen op 1 juni aanstaande.

 

Op vrijdag 22 juni 2007 zal de heer J. van Kranenburg in ons parochieverband verwelkomd worden.  De presentatie zal plaatsvinden in de Eucharistieviering, die wordt voorgegaan door deken H.J.C. Hendriksen.  De viering begint om 19.30 uur in de Christus Koning Kerk, Het Jebbibk 8 te Vorden.  Na deze viering is er gelegenheid kennis te maken met de nieuwe pastoraal werker.  Alle parochianen en belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd.

 

Met de komst van de nieuwe pastorale werker is het pastorale team in het parochieverband weer op volledige sterkte. Het team bestaat thans uit twee priesters en twee pastorale werkers. Het voorgaande houdt in dat in de naaste toekomst nog meer woord- en communiediensten en minder eucharistievieringen zullen plaatsvinden. De voorgaande ontwikkeling betekent ook dat er nog meer en meer inzet van vrijwilligers zal worden verlangd bij o.a. woord- en communiediensten, uitvaarten e.d.

 

Aansluitend hieraan willen we als parochiebestuur bij deze opmerken dat de samenwerking met de parochies in het parochieverband Graafschap Zutphen de laatste tijd verder is uitgebouwd en dat het vertrouwen in elkaar groeiende is. We verwachten dat het parochieverband in de toekomst z’n voordelen zal hebben :  leren van elkaar, uitwisseling en kostenbesparingen.

 

Tot zover de actuele informatie vanuit het parochiebestuur.

 

SACRAMENTSDAG (7 EN 10 JUNI)

 

Het feest van Sacramentsdag werd in de 13e eeuw ingevoerd. Vroeger werd het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren, maar die viering is thans verschoven naar de zondag daarop.

 

Dat het oorspronkelijk op dondersdag viel, is een verwijzing naar Witte Donderdag die een herinnering is aan de instelling van de Eucharistie.  Toen zei Jezus tijdens het Laatste Avondmaal  :  “Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed”.    Sacramentsdag heet dan ook in kerkelijke taal  “Corpus Christi”,  feest van het Lichaam van Christus.

 

Eén van de symbolen zowel van de lijdende Christus als van de Eucharistie is de pelikaan.  Er bestond al een antieke legende dat de pelikaan zijn jongen ten leven wekte door het bloed uit zijn eigen borst.  Kerkelijke schrijven hebben hierin een beeld gezien van Christus en de Eucharistie.  Hij heeft immers zijn bloed vergoten om ons te redden.  En in de Eucharistie worden ons in de tekens van brood en wijn zijn Bloed gegeven. Bij het uitreiken van de communie wordt dan ook gezegd:  “Lichaam van Christus”.

Tot de symboliek van de pelikaan heeft bijzonder bijgedragen de sacramentshymne  Adoro Te devote”,  die aan Thomas van Aquino  (gestorven in 1724) wordt toegeschreven.

Hierin staat de strofe :  “Liefdevolle pelikaan, Heer Jezus, zuiver mij, onreine, door uw bloed …..”.  Het ligt dan ook voor de hand dat dit symbool vooral voorkomt op voorstellingen van Christus aan het kruis, op deuren van het tabernakel, op kelken en op monstransen.

 

Toon Brekelmans

Kerkhistoricus

 

 

                                  

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

GEDOOPT

Met medewerking van het R.K. Jongerenkoor is op 6 mei 2007 tijdens de eucharistieviering gedoopt :  Tijs,  zoon van Arnold en Veronique Emaus,  Hesselinks Es 14A  te  Borculo.

 

GETROUWD

Op 18 mei 2007 is tijdens de kerkelijke huwelijksviering het huwelijk tussen Jos Luttikholt en Jolanda Walgemoet, beiden wonende aan de Lebbenbruggedijk 30 te Borculo, ingezegend.

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Tijdens een feestelijke en druk bezochte eucharistieviering op 22 april 2007 hebben 12 kinderen van onze parochie hun Eerste Heilige Communie ontvangen.  Nu horen  Tess Boerkamp, Niels te Boome, Marc Essink, Sanne Jansen, Rémon Leussenkamp, Bart Leussink, Thijs Luttikholt, Monica Menckehorst, Rick Peters, Rolien Runneboom, Koen Sterenborg en Nina Tesselhof

er helemaal bij als wij met elkaar het brood delen.

 

De werkgroep  “Eerste Heilige Communie”.

 

BEZINNINGSDAG 5 JUNI 2007

Namens het P.C.I. attenderen wij u nogmaals op de jaarlijkse bezinningsdag voor zieken en ouderen in onze parochie. Deze bezinningsdag vindt plaats op dinsdag 5 juni a.s. in restaurant Peters aan de Steenstraat.  Belangstellenden kunnen zich opgegeven bij :  mevr.  Annie Franck.   telefoon  272274  of

                           Mevr.  Thea Verwoolde,   telefoon 271761.

Deze altijd weer sfeervolle en gezellige  “bezinningsdag”   bevelen we hierbij van harte aan.

 

 

 

ZOMEROPENSTELLING VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT

 

Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus blijft het parochie-secretariaat gewoon geopend op : woensdags van 10.00 -11.30 uur.  Voor allerhande parochiezeken, zoals opgaven voor mistintenties, dopen, verhuizingen etc.etc.etc. kunt u dus elke woensdag bij de dames van het parochiesecretariaat even binnen lopen. 

 

Buiten de openingstijden kunt u voor spoedgevallen de achterwacht bellen. Het telefoonnummer is : 0545 – 271383.

 

 

OPBRENGST COLLECTES

14 april            101,40             28 april              44,30

22 april            285,50             6 mei               175,28

 

 

KATHOLIEKE JONGERENDAG VERHUIST NAAR DE BRABANTHALLEN

 

Na de succesvolle edities in 2005 en 2006 wordt er ook dit jaar een Katholieke Jongerendag (KJD) georganiseerd. Deze dag zal plaatsvinden op 4 november in de Brabanthallen in Den Bosch. De dag, die het jaarlijks hoogtepunt van de jonge katholieke Kerk vormt, heeft ditmaal de titel  Paradiso”. Het dagthema is  “de Hemel op Aarde”.  De organisatie wil met het programma de jongeren en tieners handvatten geven om in hun dagelijks leven en in de maatschappij te bouwen aan een stukje hemel op aarde.

Op  www.jongkatholiek.nl/kjd  is binnenkort meer gedetailleerde informatie over het programma van de dag te vinden.

 

 

 

 

CHORAL EVENSONG IN ST. JANSKERK ZUTPHEN

 

Op zaterdag 23 juni, vigilie van het feest van St. Jan de Doper, de patroonheilige van deze eeuwenoude en fraai gerestaureerde kerk, verzorgt het befaamde Kampen Boys Choir een Choral Evensong waarin enkele Anthems en Lessons verwijzen naar dit patroonsfeest.

 

Het dagelijks zingen van de ‘Evensong’ behoort in veel Engelse kathedralen  tot de vaste taken van de daaraan verbonden jongenskoren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel (Engelse) componisten zich hebben toegelegd op het schrijven van muziek die in deze ‘Choral Evensongs’ kan worden gezongen.

Deze liturgie is al eeuwenlang dezelfde en staat als een huis, met haar Psalmen, twee schriftlezingen (Lessons) Canticles, Hymnen, Magnificat en het Loflied van Simeon.

De Evensong begint altijd met een feestelijke Introïtus waarna het koor van 20 jongens en 14 jonge mannen met het zingen van een Processional Hymn de kerk binnentrekken.

 

Het Kampen Boys Choir, dat ook ieder jaar rond de Kersttijd hier de horen is, is zowel in traditie van hun koorkleding als koorklank vergelijkbaar met de beroemde koren in de Anglicaanse Kathedralen. De eminente leiding van dit koor, dat o.a. tijdens de grote uitvoeringen van Bach’s Mattheus Passion in Naarden en het Concertgebouw een grote indruk achterliet, is in handen van Bouwe Dijkstra. Voor de feestelijke begeleiding en ondersteuning van de samenzang op het grote Timpe-orgel zorgt Euwe de Jong. 

Voor velen is het weerzien met dit koor een feest van herkenning, een moment om tot rust te komen, je hart op te halen, te mediteren of om te genieten van geïnspireerde schoonheid.

 

Aanvang van deze Evensong is 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur.Er zijn duidelijke tekstboekjes met vertalingen beschikbaar en ter dekking van de kosten wordt slechts een toegang van € 5, gevraagd.

Fotomateriaal is beschikbaar op www.kampenboyschoir.nl doorklikken naar foto’s

 

 

Zomer 2007

 

“Ga iets nieuws beginnen. Blijf niet staren op wat vroeger was”. 

(Jesaja 43, 18)

 

Deze korte tekst uit het Eerste Testament kreeg ik ingelijst van mijn collega in mijn vorige parochie en heeft mijn werkkamer in Amsterdam gesierd. De uitspraak van Jesaja is in mijn hart gegrift. Ik was dan ook aangenaam verrast dat mijn nieuwe collega’s in het Parochieverband Graafschap Zutphen het pastoraal beleidsplan hebben laten beginnen met precies deze zelfde tekst.  Dat die tekst zo belangrijk voor me is, zegt wellicht al iets over wie ik ben. Of in ieder geval: hoe ik denk. Maar laat ik eerst even wat meer vertellen over mezelf, want dat is de opdracht die ik kreeg bij mijn aanstelling: “schrijf een stukje voor de parochiebladen over jezelf”.

Mijn naam is Jaap van Kranenburg, 51 jaar, ongehuwd, ben opgegroeid in Drenthe en woon nu zo’n tien jaar in Deventer. Ik kom van origine uit een ‘gereformeerd-synodaal’ nest, waar ik vooral de schoonheid van de Bijbelverhalen heb meegekregen. Mijn werkzame leven ben ik achtereenvolgens verpleegkundige, anesthesie-assistent, gezondheidszoeg-docent en cursusleider geweest. In mijn werk legde ik me steeds meer toe op ethiek en spiritualiteit en zo kwam het dat ik theologie ben gaan studeren. Tijdens die studie werd me de liefde voor het vak van pastoraal werker bijgebracht, vooral door mijn stage in het dominicanenklooster in Zwolle. Ook besloot ik na een lang proces van zeven jaar wikken en wegen om katholiek te worden. In 1999 kwam ik in Amsterdam Noord, om daar de fusie van de zes parochies te begeleiden. Het is een hele mooie en intensieve tijd geweest, waar ik natuurlijk pagina’s vol over zou kunnen schrijven, maar dan krijg ik denk ik onenigheid met uw redacteuren!

En nu, 1 juni 2007, ben ik aangesteld als pastoraal werker met profiel opbouwwerk in de twaalf parochies van het Graafschap. Dat profiel ‘opbouwwerk’, of zoals ik het liever noem ‘gemeenschapsopbouw’, is misschien nog wat onbekend in het parochieverband. Het betekent vooral: het sturen en begeleiden van allerlei processen met als doel de geloofsgemeenschappen optimaal te laten functioneren, zowel als geloofsgemeenschap op zich als in samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen van het parochieverband. Daar hoort onder andere een naar buiten gerichte houding van onze kerkgemeenschap bij. Niet alleen het in stand houden van wat we hebben, maar ook laten zien welke mooie Boodschap we in huis (kerk) hebben aan anderen. Missionair heet dat. Mgr. Rentinck heeft het eens mooi gezegd: de kern van gemeenschapsopbouw is “een geëigende plek creëren voor wie ‘onder de belofte van God ’ wil leven in dit bestaan”.

Ik hoop u zo snel mogelijk te leren kennen om samen met u, geïnspireerd door de geest van God, de Boodschap van Jezus Christus verder gestalte te geven en zo, samen met u, te werken aan een mooie toekomst van het parochieverband, van de twaalf gemeenschappen.

 

Jaap van Kranenburg

Pastoraal werker

 

 

 

Groep 8 Daltonschool St. Joris gaat op weg …

 

Op 30 juni om 19.00 uur is er een gezinsviering in de R.K. kerk waarin leerlingen van groep 8 afscheid nemen van hun basisschoolperiode.

We willen ook andere jongeren die wel in groep 8 zitten maar niet op de Jorisschool zitten uitnodigen om deze viering bij te wonen. Alle jongeren uit groep 8 worden gevraagd om een lege rugzak mee te nemen.

Kom gezellig met je hele familie.

 

 

 

 

 

 

Maria Tenhemelopneming


Maria-Tenhemelopneming wordt in de RK-Kerk jaarlijks gevierd op 15 augustus. In het Nederlands taalgebied wordt het feest in de volksmond ook wel Maria-Hemelvaart genoemd. Herdacht wordt dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God in de hemel werd opgenomen. Spreken van een hemelvaart is dus minder correct, omdat Maria niet op eigen kracht ‘opsteeg’, maar door God aan de aardse werkelijkheid werd onttrokken. Dit geloofsgegeven is voor de Rooms-Katholieke Kerk zo belangrijk dat Maria-Tenhemelopneming net als Kerstmis een liturgisch hoogfeest is.

 

Maria-Tenhemelopneming werd eind 6e eeuw door keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd; later nam de Kerk van Rome onder de heilige paus Sergius I (687-701) het feest over. Het feest heette eerst Dormitio Mariae, dat ‘ontslaping van Maria’ betekent. Deze naam verwijst naar een oude overlevering die vertelt dat Maria op de Berg Sion in Jeruzalem stierf te midden van de Apostelen.


Dat in de traditie het sterven van Maria samenvalt met haar tenhemelopneming heeft te maken met de diepe overtuiging dat de dood van de Heilige Maagd vanwege haar zondeloosheid geen vat op haar had. Vandaar dat men liever spreekt van Maria’s ontslaping dan van haar dood.

 

Het geloofsgegeven dat de Kerk op 15 augustus viert is pas in 1950 door paus Pius XII tot Dogma verklaard. Het belangrijke document Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie verwoordde dit dogma aldus: Tenslotte is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van ieder smet van de Erfzonde, in het voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, de Heer der heren en de overwinnaar van zonde en dood”

 

OOGSTDANKVIERING VELDKAPEL BAAK

 

Baak- ‘De eerste zaterdag na midden augustus, dan houden we weer onze jaarlijkse oogstdankviering’, aldus Alfons Masselink, bestuurdlid van de LTO-afdeling Bronckhorst. ‘Het is dan de eerste zaterdag na Maria hemelvaart, vanouds de datum waarop men naar de veldkapel tussen Baak en Wichmond een processie hield. Nu al weer ruim tien jaar met een oecumenische opzet, willen we die traditie in stand houden. Niet met een processie, maar met een openluchtdienst bij de kapel op 18 augustus zijn om 19.30 uur. Pastoor E.Wassink uit Zutphen en ds.B.Seelemeijer uit Steenderen zullen in de dienst voorgaan. Het thema is dit jaar: Water doet leven. De zorgen om het water voor het milieu en de land- en tuinbouw zijn momenteel ‘hotte items’ met de extreme records die gebroken worden. Het is goed daar met elkaar bij stil te staan.  In de open lucht. De veldkapel is daar een uitstekende plek voor´. De traditionele dankdagbollen zullen bij het koffiedrinken na afloop weer worden uitgedeeld. De muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Nieuw Leven uit Steenderen. Bij slecht weer zal er worden uitgeweken naar de gerestaureerde RK. St.Mar­ti­nuskerk in Baak.

 

De expressieve beelden van de veldkapel werden gemaakt door de kunstenaar Wim Harzing (1898-1978). Het is een kwetsbare van grove gele klei gebakken beeldengroep. In het midden Christus aan het kruis, rechts van Jezus zijn moeder Maria en links de leerling Johannes. Johannes houdt een boekrol vast waarop de tekst “God is Liefde” is te lezen. Een Bijbeltekst uit de brief 1Johannes 4:8. De Veldkapel werd op 30 augustus 1942 opgericht door "Jonge Boeren van de Graaf­schap, in het wreede getij van den Verschrikkelijksten oorlog die ooit over de wereld woedde en ons vaderland teisterde (..) als een vurige smeekbede om een spoedigen en bestendigen vrede."  In de vredestijd die volgde na de oorlog is de veldkapel als plaats van gebed en bezinning een zinvol monument van dankbaarheid gebleven. Het is dan ook een goede plaats om een oogstdankviering te houden.

 

September 2007

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

HET    ONZE VADER     WERKELIJK ZEGGEN 

 

Zeg niet   “Vader …”

            als je je niet iedere dag

            probeert je te gedragen als Zijn zoon of dochter.

Zeg niet  “onze … “

            als je opgesloten leeft in je eigen egoïsme.

Zeg niet  “die in de hemel zijt … “

            als je alleen maar denkt aan aardse zaken.

Zeg niet  “uw naam worde geheiligd … “

            als je makkelijk kwaad spreekt, roddelt of vloekt.

Zeg niet  “uw rijk kome …”

Als je je alleen maar zorgen maakt over materiële resultaten.

Zeg niet  “uw wil geschiede … “

            als je het lijden niet kunt aanvaarden.

Zeg niet  “geef ons heden ons dagelijks brood … “

            als je onverschillig bent tegenover hen die honger lijden.

Zeg niet  “vergeef ons onze schuld … “

en zeg niet  “zoals ook wij aan andere hun schuld “ vergeven … “  als je haat blijft koesteren tegen je broeder of zuster.

Zeg niet  “verlos ons van het kwaad … “

            als je je niet verzet tegen het kwaad en onrecht.

Zeg niet  “amen …”

            als je de woorden van het  “Onze Vader”

            niet hebt begrepen of niet serieus neemt.

 

 

 

Nu de vakantieperiode weer achter ons ligt zullen ook de gebrui-kelijke kerkelijke aktiviteiten weer van start gaan. In deze uitgave van het Parochienieuws wordt hiermede alvast een voorzet gedaan.

 

DE ENE EUCHARISTIE EN ANDERE VIERINGEN.

Vorig jaar ontstond veel onrust rond de eucharistie, de communie-dienst en andersoortige vieringen, door een notitie van de bisdom-raad. De scherpe kanten zijn er wat af, maar tegelijk groeit het besef dat ons nog heel wat te doen staat om op waardige en vruchtbare wijze met elkaar te vieren. Recentelijk hebben we van de Bisdom-raad over deze ontwikkeling een vervolg-schrijven ontvangen met het verzoek u hiervan op de hoogte te stellen.

Een verkorte versie daarvan hebben we hieronder weergegeven.

 

        Vanaf het eerste begin zijn christenen samen gekomen op de Dag des Heren, om Eucharistie te vieren.  Ze waren hierin gehoorzaam aan het gebod van de Heer :  Blijf dit doen om Mij te gedenken !  Het was en is de wekelijkse Paasviering waarin wij de gedachtenis vieren van Jezus dood en verrijzenis en waarin wij de altijddurende verbondenheid van de levende Heer met ons mogen vieren. In deze levende verbondenheid ligt de kern van ons kerk-zijn en van ons christen-zijn. De Eucharistie wordt daarom vaak genoemd de bron en het hoogtepunt van de kerkgemeenschap. Om de Eucharistie op zondag bron van hoogtepunt in het parochieleven te laten zijn, pleit de Bisdomraad voor de viering van de ene Eucharistie in elke plaatselijke geloofsgemeenschap.  Als de viering van de Eucharistie niet mogelijk is, dan kan er één Woord- en Communieviering zijn. Daarnaast vinden we het voor vertrouwde kerkgangers, maar ook voor anderen belangrijk, dat er andersoortige vieringen zijn, in het weekend en op doordeweekse dagen. Ook in liturgie en gebed moeten we groeien naar missionaire geloofsgemeenschappen. De bisdomraad dringt er bij de pastorale teams op aan dit diocesaan beleid uiterlijk voor 1 januari 2008 in te voeren.             De Bisdomraad , zomer 2007.         

 

                       

Tot zover de actuele informatie vanuit het parochiebestuur.

 

 

PROGRAMMA   ‘NIEUWE KATHOLIEKEN’.

 

De dekenale Werkgroep Nieuwe Katholieken biedt al jarenlang begeleiding aan mensen die willen toetreden tot de katholieke kerk: d.m.v.  een reeks van 10 bijeenkomsten gespreid over het jaar.  De bijeenkomsten staan open voor :

-          mensen die in andere kerken gedoopt zijn en willen overgaan naar de katholieke kerk;

-          mensen van niet-christelijke huize die overwegen zich te laten opnemen in de katholieke kerk;

-          mensen die zich opnieuw willen oriënteren op hun geloof en betrokkenheid bij de R.K. Kerk.

 

De bijeenkomsten vinden plaats in twee parallelle series. U kunt kiezen voor de reeks op maandag- of woensdagavond, telkens van 19.45 tot 22.00 uur.  De locatie van samenkomst wordt in onderling overleg vastgesteld.  De laatste jaren zijn er o.a. geregeld bijeenkomsten in ons KJ-gebouw gehouden.

Inleiders maandagavond : Mw. J. Waalderbos / dhr. F.Trieschnigg.

Inleiders woensdagavond: Mw. R. Hofman / mw. H. Medemblik.

De 10 bijeenkomsten voor 2007/2008 zijn als volgt ingedeeld :

 1. Kennismakingsbijeenkomst: Geloof ik in God ?
 2. De weg van Jezus van Nazareth.
 3. De zeven sacramenten.
 4. Kerkelijk jaar: advent en kerstmis.
 5. De bijbel.
 6. De eucharistie.
 7. Kerkelijk jaar; vastentijd; Pasen.
 8. Kerkelijk jaar: Hemelvaart, Pinksteren.
 9. Geloofsbelijdenis: bidden en de 10 woorden.
 10. Terug- en vooruitblik.

Kosten € 60.--; handboek, overig materiaal, koffie/thee e.d.; te voldoen op de eerste bijeenkomst.

 

Inlichting  /  aanmelding :

0544-481411 Ria Hofman   e-mail: hofmanbeunk@planet.nl

06-108533577 José Waalderbos    josewaalderbos@versatel.nl

0316-281999 Dolf Mulder dm1.dekenaatgelderlandoost@planet.nl

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

KEVELAERLOF

Op zondag 14 oktober 2007 zal er ’s-avonds om 19.00 uur een Kevelaerlofworden gehouden in de St. Janskerk te Zutphen (aan de Nieuwstadskerksteeg).

 

VERHUIZING PASTOOR F.G.C.M. HOGENELST

Deze zomer is Pastoor F. Hogenelst van Lochem naar Keijenborg verhuisd. Zoals eerder gemeld is binnen het Parochieverband Graafschap Zutphen (12 parochies) een  pastoraal team” van twee priesters en twee pastorale werkers actief.  Door het vertrek van pastoor H. Jacobs is er binnen het voormalige gebied van de sectie West geen priester meer woonachtig.  Door deze verhuizing is er een betere spreiding ontstaan van het pastoraal team over het Parochieverband. Het nieuwe adres van Pastoor F. Hogenelst luidt :  Kerkstraat 9, 7256 AR KEIJENBORG.

Telefonisch spreekuur  0575 – 461314  (o.a. opgave huwelijk)  :

            Woensdags van   :     13.00  -  14.00 uur.

            Donderdags van  :     18.00  -  19.00 uur.

 

UITNODIGING VIERING 25-JARIG JUBILEUM PASTOR MATTI

Pastor W.Matti is op 30 september dit jaar 25 jaar actief als pastor. Dit jubileum willen wij als parochieverband graag samen met hem en zijn vrouw vieren tijdens een H.Mis.

Pastor Matti heeft gekozen voor een centraal gelegen plaats in onze regio om dit jubileum met alle parochies te kunnen vieren.

 

Namens het parochieverband Graafschap Zutphen nodigen wij alle parochianen van de parochies in ons parochieverband uit voor de H.Mis en aansluitende receptie op

zondag  30 september 2007, aanvang 10.00 uur

in de rk-kerk Christus Koning,  het Jebbink 8 te Vorden.

 

Na afloop van de H.Mis is er, onder het genot van een drankje en een hapje, gelegenheid tot feliciteren van pastor Matti in de parochiezaal naast de kerk.

Pastor Matti heeft aangegeven de aangeboden financiële giften te zullen bestemmen voor enkele goede doelen. Wij hopen u te mogen begroeten op deze bijzondere viering in Vorden.

 

De Stuurgroep Parochieverband Graafschap Zutphen.

 

HERSTEL PASTOR ED WASSINK

 

Zoals u wellicht weet heeft pastor Ed Wassink afgelopen zomer met hartklachten in het ziekenhuis gelegen.  Inmiddels is hij gedotterd en weer thuis. Namens de Borculose parochianen wensen we hem van harte een spoedig herstel toe.

 

VERTREK PREDIKANT DS.  H.  TACKEN

Onlangs heeft ds. Tacken aan de streekkerkenraad bekend gemaakt dat hij het beroep dat de Protestantse Gemeente te Mijdrecht op hem heeft uitgebracht heeft aangenomen.

Hiermee komt na een periode van 6 jaar, waarvan 5½ jaar verbonden aan de Hervormde Gemeente te Gelselaar en Haarlo en een ½ jaar aan de Streekgemeente De Wijngaard, een einde aan het dienstverband tussen ds. Tacken en de Streekgemeente.

Vanaf deze plaats wensen we de familie Tacken alle goeds in Mijdrecht toe.

 

VROUWENKOOR UIT BEVEREN-WAAS  (BELGIE) TE GAST IN DE WEEKENDVIERING OP ZONDAG 16 SEPTEMBER 2007.

Zoals aangekondigd in het liturgisch rooster zal het  Nele-koor uit Beveren-Waas de echaristieviering op zondag 16 september a.s. ’s-morgens om 10.00 uur in onze kerk begeleiden.

Het Nele-koor is in 1988 ontstaan uit het spontaan zingen tijdens en na bijeenkomsten van de Vlaamse vrouwenbeweging te Beveren.  Het koor, bestaande uit 27 dames, treedt veelal op bij huwelijken en uitvaarten. Het koor heeft ondermeer op uitnodiging  adventsliederen in Wenen en Salzburg gezongen. Ook heeft het dameskoor met een plaatselijk koor deelgenomen aan een volksconcert  in de Languedoc in Frankrijk. Elk jaar wordt door het koor een kerstconcert opgevoerd.

Thans verblijft het Nele-koor in de Achterhoek en zal op zondag 16 september a.s.  eucharistieviering in onze parochiekerk met zang begeleiden.                                     Van harte aanbevolen.

 

OPROEP VRIJWILLIGERS (STERS) VOOR HET PAROCHIE-SECRETARIAAT.

Zoals u weet kunt u de laatste jaren elke woensdagmorgen bij het parochiesecretariaat binnenlopen voor het opgeven van misintenties, dopen, verhuizingen en allerhande parochiezaken.

Door enkele mutaties dreigt er een onderbezetting te ontstaan. Reden waarom het parochiebestuur hierbij een oproep doet voor enkele enthousiaste vrijwilligers, die bij toerbeurt wekelijks (± 1½ uur per week) het parochiesecretariaat als  “kloppend hart”   van onze parochiegemeenschap draaiende willen houden.

Enige kennis c.q. ervaring met de computer is een pré. Hebt u belangstelling en of wilt u informatie ???   Bel dan met een van de bestuursleden (zie achterzijde van het parochieblad). Of kom eens vrijblijvend een kijkje nemen op het parochiesecretariaat.

De openingstijden zijn: woensdags van: 10.00-11.30 uur.

 

OPBRENGST  COLLECTES

17 juni    74,80          7 juli     € 88,40            28 juli     43,50

23 juni    71,00          15 juli  €150,00           5 aug      63,40

30 juni  €109,00          21 juli  €115,00           12 aug  € 117,90

Misdienaarsreisje 30 juni € 120,00

Pax Christi Kinderhulp Borculo 15 juli €  270,00.

 

GROETEN  UIT  TWENTE.

 

Het is inmiddels al weer drie maanden geleden dat we afscheid van elkaar hebben genomen. We denken met heel veel goede gevoelens terug aan deze gebeurtenis.

Het was een afscheid waar je alleen maar van kunt dromen.

U hebt ons ook een prachtig afscheidscadeau meegegeven. Het bedrag dat we hebben ontvangen voor onze beide Poolse gezinnen bedroeg bijna 10.000 euro.

Een bedrag om stil van te worden.

 

In de maand mei, met sacramentsdag, zijn we naar Polen geweest. We hebben de beide gezinnen verteld over ons afscheid. We hebben hun ook verteld dat we met het bedrag garant kunnen staan dat twee kinderen de basisschool goed kunnen afronden en dat de andere 10 kinderen naar het vervolg onderwijs kunnen gaan om een beroep te leren. U kunt zich voorstellen dat de ouders, maar ook de kinderen zeer onder de indruk waren en geen woorden konden vinden om hun gevoelens goed te kunnen uiten (veel kinderen spreken al uitstekend Duits of Engels). In beide gezinnen zijn de jongens en meisjes zeer ambitieus. De toezegging kwam voor hen letterlijk als en geschenk uit de hemel, bij het begin van het nieuwe schooljaar. U kunt zich voorstellen dat we met hun reactie ook zelf zeer ingenomen zijn.

Nogmaals heel hartelijk bedankt.

 

We laten u graag weten dat we het zelf uitstekend maken. Het is wennen aan een lege agenda, e-mails alleen van de familie, bijna geen telefoon en dagen zonder post, maar de rust en de tijd die je zelf kunt invullen werken als een verademing.

Voor iedereen de hartelijke groeten, voor alle parochies in het parochieverband een heel goed seizoen,

 

De Lutte,

Pastor. H. Jacobs

Dieny Veltmaat

 

KATHOLIEK  SPIRITUEEL  CENTRUM

Pap, wordt het geen tijd dat je weer naar de abdij gaat”

Maarten Luther heeft in zijn geschriften altijd veel nadruk gelegd op het bestuderen van belangrijke christelijke schrijvers in de traditie. In het kader hiervan wordt dit jaar aandacht besteed aan de regel van Benedictus. Het blijkt dat in onze tijd daar veel te vinden is waar wij iets mee kunnen.

In een gespreksgroep zullen we de bestsellers  lezen en bespreken van de Nijmeegse filosoof Wil Derkse: “Een levensregel voor beginners”en “Gezegend leven- benedictijnse richtlijnen voor wie naar goede dagen verlangt” en van Esther de Waal: “Zoeken naar God” (Kok, E 14.90).

 

Datum:            4 ochtenden in november

Plaats:             Gemeentecentrum Lutherse kerk

Leiding en inlichtingen : ds Jacques Bras

(0570-653509 j.bras@hccnet.nl)

Kosten:           Aanschaffen of lenen van de boeken.

 

GELOVEN MAG GEZIEN WORDEN

 

Op zondag 9 september wordt in Utrecht voor de vijfde maal de St. Willibrordprocessie gehouden, waarin de reliekschrijn van de H. Willibrord zal worden meegedragen. Deze begint om 16.00 uur bij het ruiterstandbeeld van de H. Willibrord op het Janskerkhof. Hulpbisschop De Korte van het aartsbisdom zal de processie leiden. Aansluitend vindt er een vesperviering plaats in de Kathedraal. Na afloop is er een ontvangst en informele ontmoeting, waarbij ook een drankje zal worden aangeboden. Kinderen die aan de processie deelnemen, krijgen een zonnebloem ter opfleuring van het geheel. De muziekvereniging Carolanka uit Montfoort zal in de processie meetrekken, evenals een aantal cantores om de volkszang te ondersteunen. Het Kathedrale Koor Utrecht zal de vespers opluisteren.  Wij hopen dat velen van u zich bij dit belangrijke religieuze evenement zullen aansluiten. Geloven mag tenslotte gezien worden!

Deze zondag is het ook culturele zondag in Utrecht.

vredesweek 2007 van zaterdag 15 t/m zondag 23 september 2007.

 

40 jaar Vechten voor Vrede

 

IKV Pax Christi is de grootste vredesbeweging van Nederland. Met meer dan twintigduizend donateurs, leden en een grote achterban van kerken is het spiksplinternieuwe samenwerkingsverband een belangrijke speler op het internationale vredesplatform. In meer dan twintig landen, verspreid over vier continenten, maken betrokken medewerkers zich sterk voor vrede en verzoening in conflictgebieden. En dat gebeurt altijd samen met lokale partnerorganisaties om een en dezelfde reden; vrede moet!

 

IKV Pax Christi werkt in opdracht van Pax Christi en IKV aan vredesprogramma's vanuit één organisatie met één Raad van Toezicht en één directie.

IKV en Pax Christi blijven bestaan. Het IKV bestuur en de Pax Christi Ledenraad bewaken de missie en identiteit, dragen bij aan visieontwikkeling en toetsen op hoofdlijnen het beleid van IKV Pax Christi.

 

Een grote openingsmanifestatie onder leiding van Jacobine Geel met bijdragen van Jan Pronk en Bisschop Van Luyn en een spectaculair festival 'Planet Peace' op de internationale dag van de vrede met medewerking van politici, kunstenaars, musici en vredesactivisten. Zomaar twee hoogtepunten uit de Vredesweek 2007 die plaatsvindt van zaterdag 15 tot en met zondag 23 september. De week markeert veertig jaar vredeswerk in parochies en gemeenten en roept organisaties en individuen op met initiatieven te komen die aansluiten op het motto 'Vechten voor vrede'.

 

Zie volledig programma: www.vredesweek.nl

 

GODSDIENST IN NEDERLAND ANNO 2050.

 

Toenemende ontkerkelijking in Nederland is voer voor godsdienst-psychologen. Een drietal  -ogen van verschillende universiteiten hebben dan ook hun licht hierover doen schijnen.  Ik laat u een aantal van hun bevindingen de revue passeren met dank aan Trouw die hun opvattingen publiceerde.

 

Ondanks de aanwezigheid van een kleine groep van moslem fundamentalisme en de felle discussies hierover in de politiek verwachten onderzoekers geen ernstige problemen met de islam in de toekomst. De islam zal zich als een gewaardeerde minderheid in Nederland opgenomen weten.

 

In 2050 heeft het atheïsme in Nederland afgedaan en wordt vervangen door   “religie light”. De grote religieuze “multinationals”

Hebben dan veel van hun aanhang en invloed op het leven en maatschappij verloren. Het worden kleinere verenigingen die actief werven op de religieuze markt.  De geloven zelf zijn minder afgegrensd, de mensen shoppen op de religieuze markt en geloven dwars door de bestaande religies heen. 

Opvattingen over boeddisme, Zen, new age etc.  krijgen een plaats binnen de persoonlijke opvattingen. Van de twee grootste kerken van Nederland heeft het katholicisme de beste papieren. Als onder-deel van een wereldwijze en nog vitale kerk en in het bezit van een indrukwekkende reeks aan rites gevat in een rijke liturgie zal zij het langst de tand des tijds doorstaan.

De protestante kerken hebben het in Nederland zwaarder te verduren.

Men schat het aantal leden in 2050 op enkele honderdduizenden. Daar staat dan en sterke groei van de diverse pinkstergemeenten (evangelicalen) met hun sterke persoonlijke beleving van de godsdienst tegenover. Niet vrijzinnigheid maar de orthodoxie heeft de toekomst.

 

 

 

 

Jongeren hebben behoefte aan grote samenkomsten zoals Wereldjongerendagen, EO jongerendagen en jeugdkerken waar men elkaar kan ontmoeten, kan praten over het mysterie van het leven en ervaringen kan uitwisselen zonder dat dat tot verplichtingen leidt.

Anderen hebben behoefte aan maandelijkse bijeenkomsten die op basis van de Bijbel meer verplichtingen schept in de zin van gezamenlijk bidden of van maatschappelijke betrokkenheid  b.v. het uitvoeren van projecten passend binnen de noden van de omgeving. 

Hiermee kan men uiting geven aan zijn behoefte de godsdienst te beleven, levend en betekenisvol te maken.  Internet kan met name voor jongeren een bron zijn voor de  “religie light  in de toekomst.

 

Voor ouderen blijven de plaatsen van herinnering:  oude kerkgebouwen en bedevaartsoorden.  De behoefte om godsdienst te beleven in een vast en blijvend verband zal afnemen en daarmee ook het bestaansrecht van vele kerkelijke gebouwen hoe pijnlijk ook voor hun oorspronkelijke stichters.  

Aan religieuze bijeenkomsten als rites de passage dus doopsel, vormsel, huwelijk en begrafenis zal echter een blijvende behoefte bestaan.

 

Samenvattend :  in 2050 zullen wij een onoverzichtelijk religieus landschap zien waarbij vroeger bestaande grensen vervaagd zijn.

Geleerden laten hun opvattingen niet beïnvloeden door de werking van de H. Geest. 

Ik ben dus benieuwd hoe het kerkelijke landschap in Nederland er werkelijk uit zal zien in 2005.

 

 

            Bron :  G. Oomen   “De vitale  Parochie”

                         van het dekenaat en bisdom.

 

 

 

 

TEENERTIME.

 

Op deze wijze, middels het Parochienieuws, willen wij u op de hoogte houden van TeenerTime Zutphen, een groep voor katholieke tieners van 12 tot 16 jaar. TeenerTime Zutphen (TTZ) is in maart gestart met maandelijkse bijeenkomsten in de Emmanuelkerk, waarbij telkens tien tot twintig tieners aanwezig waren. TTZ staat in het teken van Faith & Fun, wat betekent dat onze avonden erg gezellig zijn met veel spellen, sketches, lachen etc., maar dat daarbij ook op een leuke, creatieve en eigentijdse wijze met elkaar (en vaak ook middels een gastspreker) over geloof wordt gesproken. Zo hebben we al thema’s behandeld zoals trust (vertrouwen in God en elkaar), Soul Food (Eucharistie, waarbij we tevens de Mis vierden) en Talented (over je talenten inzetten en wat wij hierover kunnen leren van Jezus). Ook nemen we deel aan regionale en landelijke activiteiten, zoals het SpringEvent in Beverwijk en de Katholieke Jongerendag die in november plaatsvindt. TTZ is de ideale manier voor tieners om elkaar te ontmoeten, om al hun vragen en twijfels kwijt te kunnen over geloof en om elke maand een gezellige avond te hebben om naar uit te kijken.

 

Na een gezellige afsluiting van het seizoen met de tieners in het Graaf Ottobad is het tijd voor onze start van het nieuwe seizoen. Dit doen we middels een Barbecue, op vrijdag 7 september, van 17:00 tot 22:00. Alle (katholieke) tieners van 12 t/m 16 jaar zijn van harte welkom, op de Vierakkersestraatweg 34 te Vierakker (tegenover de kerk). Wel graag aanmelden per e-mail: aanmelding@teenertimezutphen.nl. Omdat TeenerTime goed lijkt aan te slaan en tot nu toe een groot succes is, nodigen we ook tieners uit van andere parochies. Het pastorale team, het dekenaat en TeenerTime NL. ondersteunt TTZ hierbij van harte. Alle nieuwe Vormelingen van het parochieverband zijn welkom, alsmede andere geïnteresseerde tieners t/m 16 jaar. Omdat wij ondanks onze inspanning lang niet alle katholieke tieners in en rondom Zutphen weten te bereiken, vragen wij u tieners die u kent enthousiast te maken. Graag willen wij een zo groot mogelijke groep bereiken, om de tieners een leuke tijd te bezorgen, om ze te enthousiasmeren voor en vanuit geloof en om zorg te dragen voor de toekomst van onze Kerk. Wilt u meer informatie over ons als leiding of over TeenerTime Zutphen en haar activiteiten, bekijkt u dan onze website: www.teenertimezutphen.nl of neem contact op met Paul Keijser (0575-525786) of Laura de Vries (0575-523326). 

 

Met vriendelijke groet namens TeenerTime Zutphen, Laura de Vries

 

KEVELAER.

Zondag 7 oktober :  Maria Rozenkrans.

 

Ook dit jaar weer hopen wij met zoveel mogelijk deelnemers de reis naar Kevelaer te maken. Wij hebben het verzoek gekregen van mensen van verschillende parochies om hiermee door te gaan. Na het overlijden van de heer Wim Roerdink, zullen Jan te Boome en ondergetekende trachten dit voort te zetten.

Dit is alléén mogelijk als er voldoende deelname is.  Met hulp van Maria, troosteres der bedroefden is dat mogelijk. Mogen we op Uw deelname rekenen. Het programma is reeds gereed. De onkosten zijn € 20,-- per persoon.

Opgave tot en met 30 september a.s.

Inlichtingen en opgave bij Henk Brokers,  Prins Willem V straat 18

telefoon 0545-273502.

 

KATHOLIEKE VROUWENBOND (KVB).

 

Nu het jubileumjaar er aan zit te komen zijn we weer met veel plezier aan de slag gegaan om een nieuw programma samen te stellen.  Maandag 17 september 20.00 uur jaarvergadering

in café-restaurant Peters, Steenstraat 7.

Na het voorlezen van het jaarverslag en financiële overzicht is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Na de pauze spelen we bingo. Noteer deze datum direct op uw kalender.

 

Gegroet, Mw. Annie Beerten, secretaresse,  telefoon : 271692.

 

VAN HET PASTORAAL TEAM.

 

Het is september nu ik achter mijn pece dit artikel zit te tikken. En bij de ordening van mijn gedachten komt de tekst boven van het lied: ‘Het is weer voorbij die mooie zomer…’ Want wat gaat de tijd snel. Ik heb wel eens gedacht: in hoe kleinere stukjes wij de tijd kunnen indelen; minuten, seconden en milliseconden… des te sneller lijkt hij voorbij te gaan.

Pas geleden vierden we in Zutphen met een goed thema de startviering. Bijna alle koren zongen samen en de kerk was goed vol en er was koffie na: het was het opstarten van een nieuw kerkelijk werkjaar.

Een nieuw seizoen met nieuwe ronden, nieuwe kansen, zowel voor u - parochianen van het Parochieverband Graafschap Zutphen - als voor ons – pastores – als ook voor de Samenwerking. En dat geeft ons de mogelijkheid om even de startpositie helder te maken en wellicht ook de klokken gelijk te zetten. Dan kunnen we weer synchroon verder gaan, het nieuwe werkjaar in. Met nieuwe energie en hernieuwde voornemens. En het wordt in meerdere opzichten weer een bijzonder jaar.

 

Wat mijzelf betreft, ik woon sinds half augustus op de pastorie van de Parochie Keijenborg. Er is hard gewerkt om na het vertrek van pastoor Jacobs en Dieny en de hond de woning weer in orde te maken. Er is door vrijwilligers veel werk verzet. Daar ben ik zeer dankbaar voor. Het is een mooie plek en na bijna zeven jaar in Lochem op de pastorie te hebben gewoond, lijkt het mij een mooie uitdaging voor een doorstart (nieuw en toch vertrouwd). De tweejarige postuniversitaire cursus Liturgie, in Utrecht, heb ik met goed gevolg afgerond. Ik hoop met de opgedane kennis en ervaring in onze 12 parochies verder te kunnen werken aan waardevolle liturgische vieringen bijvoorbeeld door misdienaars, acolieten, kosters, lectoren, koren en werkgroepen bij te staan in hun zorg voor kerk en liturgie. Want dat je als pastor in een team voor 12 parochies dingen echt anders moet organiseren dan vroeger, toen een pastoor (vaak nog met kapelaan) nog maar één parochie had, dat moge duidelijk zijn. En dat dingen anders gaan dan vroeger, is niet echt een keus, meer een consequentie.

Maar toch moeten we met vier pastores voor twaalf parochies wel keuzes maken: Wat is verantwoord om te doen, wat kan niet (meer)? We rekenen daarbij op uw hulp om de juiste keuze te maken en daar in ook gesteund te worden. Wij proberen in goed overleg te blijven met de parochiebesturen en de Stuurgroep. Want hoe het precies moet, dat is een gezamenlijke zoektocht. We krijgen daarbij hulp van dekenaat en bisdom.

Teambegeleiding, begeleiding van de Stuurgroep hulp bij het opzetten van pastoraatsgroepen zijn drie belangrijke dingen daarvan. Verder blijven we alle vier werkzaam in alle twaalf parochies, ieder vanuit zijn eigen ‘profiel’ (liturgie, catechese, diaconie en opbouwwerk). En we hopen dat het u ook lukt om uit te vinden wie van ons u het beste waarvoor kunt vragen. En als u dat niet weet, dan is een bericht, verzoek of uitnodiging het beste aan het hele team te zenden via onze teamsecretaresse mw. Magda van Ommen. Ondertussen is zij met en zonder papier onze steun en toeverlaat op organisatorisch gebied. Zij neemt ons veel organisatiewerk uit handen; de organisatie rond het rooster van voorgaan, verslagen, post, brieven en telefoonafspraken. Zo kunnen wij ons op meer op pastorale taken richten, en de tijd nemen om met u onderweg te gaan. Want we zijn als Kerk en Geloofsgemeenschap steeds onderweg naar morgen. Iedere dag is weer ander dan de vorige en dan de volgende… En waar we precies uitkomen…? De tijd zal het ons leren. Wel weten we dat wij het niet alleen kunnen, dat we er echt samen voor moeten gaan en dat ook hier geldt: stilstand is achteruitgang.

 

We zijn als team blij met de versterking die ons is gegeven in de persoon van Jaap van Kranenburg, pastoraal werker. Zijn enthousiasme en organisatie-ervaringen geven ons nieuwe moed en inspiratie. De werkplek in Vorden waar we voorheen als team vergaderden, is nu tevens zijn werkkamer en wordt steeds meer een kloppend hart in de regio. Want hoe doe je dat met dopen, huwelijken, uitvaarten, Eerste Heilige Communiefeesten en noem maar op in 12 parochies? Hoe wil je als pastor mensen toch nabij zijn terwijl je van de meesten ca. 25 kilometer af woont? Dat vraagt om nieuwe ideeën en doorzetting, met een beetje geven en een beetje nemen, toch? Maar we rekenen op u.

 

Wat we net achter de rug hebben is het feest van Wil Matti. Onze teamleider. Hij is 25 jaar pastoraal werker bij het Aartsbisdom Utrecht. We hebben geprobeerd om bij het vieren van deze gelegenheid de samenwerkings-banden te verstevigen en uitzien naar het feest was een mooie impuls voor het nieuwe werkseizoen.

 

Ed Wassink, we waren geschrokken van zijn terugslag aan het begin van de zomer. Maar het dotteren in Amsterdam heeft hem goed gedaan. Zijn inzet voor de spiritualiteit helpt ook ons om te blijven werken vanuit waar het echt om gaat; onze persoonlijke band met God en die van God met ons. We hopen dat hij voldoende energie heeft, krijgt en blijft houden om vanuit zijn profiel ook daar mee bezig te blijven. Een jaar de tijd… om ons weer in te zetten om Gods Blijde Boodschap te laten klinken in onze gemeenschappen.

 

Ik wil bidden en hopen dat we elkaar open oog en oor schenken en ruimte geven. Maar dat er ook respect zal zijn voor wat was, wat is… en wat komen zal… in Gods naam.

Een hartelijke groet ook van de collega’s van het Pastoraal Team,

 

Fred Hogenelst, uw pastoor

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

MET KERKBALANS 2007 OP DE GOEDE WEG.

Bij het begin van dit jaar hebben we in de eerste uitgave van ons Parochienieuws uitgebreid aandacht besteed aan de jaarlijkse actie Kerkbalans. Met de ruggesteun van het landelijk motto

 “Een kerk is van blijvende waarde”   hebben we u er op gewezen dat ook onze kerk van blijvende waarde is. Van blijvende waarde als een plek waar mensen temidden van alle maatschappelijke drukte tijd van bezinning kunnen vinden. Van blijvende waarde als het gaat om een geloofsgemeenschap van mensen die samen optrekken en vreugde en verdriet willen delen in geloof, hoop en liefde. Kortom met uw kerkbijdrage wordt het mede mogelijk gemaakt dat de Borculose parochiekerk haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen.

Zoals wij bij onze begrotingscijfers hebben aangekondigd is ons streven erop gericht om de jaaropbrengst aan kerkbijdragen te handhaven op een totaalbedrag van    30.000. Blijkens de onderstaande tussenstand kunnen wij u thans verheugend mededelen dat we op de goede weg zijn.

 

                        TUSSENSTAND KERKBALANS 2007 :

Bijdragen t/m september met toezeggingen en machtigingen  voor 2007: een totaalstand van    31.520

Vorig jaar een werkelijke stand van totaal   29.920

 

Maar ..... om te kunnen blijven sparen voor de vervanging van de verwarmingsinstallatie van onze kerk in de nabije toekomst, hopen en rekenen wij heel voorzichtig op een ietwat hogere opbrengst aan kerkbijdragen. Reden waarom wij hierbij vriendelijk verzoeken aan diegenen, die hun bijdrage aan Kerkbalans 2007 nog niet hebben betaald, dit alsnog te doen.

 

Namens het parochiebestuur alvast onze hartelijke dank.

 

DE ROZENKRANS.

 

Als ’t vroeger maand Oktober was,

de herfst zich had gemeld.

Werd er bij potkachel en pijp,

een sterk verhaal verteld.

De lamp bleef nog even uit,  petroleum was duur,

als enig licht het schijnsel van een hout of kolen vuur.

In die tijd waren ouders thuis geëerd en heel wat mans,

men bad te samen in geloof devoot de rozenkrans.

 

Voorwaar, de tijd die stond niet stil,

nog minder de techniek.

Wie niet modern denkt elke dag,

noemt men al gauw antiek.

Men heeft voor gebed of God nu immers veel te druk,

er moet zo nodig geld worden verdiend,daarvoor koopt men geluk

Ons hele leven is gericht op de miljoenen dans,

de mens van nu heeft echt geen tijd voor de rozenkrans.

 

Maar …  razen rampen plotseling over ons heen,

en zoekt de mens naar hulp en steun.

Is hij teneinde raad en daad.

Ziet hij geen uitkomst meer.

Drijft hij ontredderd, zonder hoop en stuurloos heen en weer,

is hij de koers in het leven kwijt, geeft niemand hen nog de kans,

dan grijpt diezelfde mens ineens de oude rozenkrans.

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

HERSTEL PASTOR ED WASSINK

Ondanks een kleine terugslag is pastor Wassink goed herstellende van zijn hartoperatie. Het is dan ook verheugend dat hij met ingang van oktober  - naar alle waarschijnlijkheid  -  weer enkele werkzaamheden zal gaan oppakken.

 

Pastor Wassink dankt iedereen voor de fijne, bemoedigende kaarten en doet u de hartelijke groeten.

 

 

 

OPBRENGST COLLECTES

15 aug    82,20         2 sept    62,30       22 sept    78,20

19 aug  103,30         8 sept    89,05       Miva   € 120,00

25 aug    56,10   15/16 sept  €165,35

 

Oktober is de maand voor de wereldmissiedagen. Het weekend van 6 ern 7 oktober is er aandacht voor de wereldmissiedag voor kinderen en in het weekend van 20 en 21 oktober staat in het teken van de   Wereldmissiedag.

In beide weekenden wordt tijdens de viering gecollecteerd voor deze missiedagen, tezamen met de collecte voor eigen kerk.

Natuurlijk kunt u ook uw bijdrage, hoe klein ook, overmaken per bank of per giro. Voor de Wereldmissiedag Kinderen kunt u gebruik maken van giro nummer 11020 t.n.v.  Wereldmissiedag v/d kinderen te Den Haag.

Voor de Wereldmissiedag kunt u uw bijdrage storten op gironummer 1566 t.n.v. Wereldmissiemaand Den Haag.

 

BIJBEL10DAAGSE 2007.

Op 26 oktober start de derde Bijbel10daagse, een initiatief van de Katholieke Bijbelstichting (KBS) en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).  Thema dit jaar is  “De vreemdeling en de Bijbel”. Lees er alles over op  www.bijbel10daagse.nl  of bestel hier de gratis krant.  De Bijbel10daagse wordt op 26 oktober geopend met een bijeenkomst in de Utrechtse Nicolaïkerk in samenwerking met de IKON en het programma Het Vermoeden.

Hoofdgast is pastor Ricus Dullaert die in Zuid-Afrika onder aids-patiënten werkt. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan snel aan :  023  514 61 61.

 

DOPEN

Voor het laten dopen van uw kind kunt u zich aanmelden bij het parochiesecretariaat. Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding neemt dan vervolgens contact met u op voor het maken van verdere afspraken e.d. De eerstvolgende doopviering is gepland op  zondag 11 november 2007 om 10.00 uur (onder voorbehoud).

De werkgroep doopvoorbereiding,

Marion Hilhorst, Trudy te Brake en Nathalie van Workum.

 

PMW (pauselijke missie werken)

 

In de weken van 15 t/m 26 oktober wordt de jaarlijkse bijdrage van de missie opgehaald.

Wilt U de missie ook steunen?

Dan kunt U contact opnemen met:

Lucia Elschot, 0545 – 274460

 

Katholieke Vrouwenbond (KVB)

Woensdag 8 oktober om 20 uur bij cafe restaurant Peters:

Lezing met dia’s over engelen door Jolina Vogelenzang uit Diepenheim. 2 oktober is de feestdag van de H.H. engelenbewaarders. Niet-leden zijn ook welkom

Gegroet, Mw. A. Beerten, secr. Tel 271692.

 

 

 

 

 

Lopen voor Lima 2007

 

De voorbereidingen zijn in volle gang. De zevende Lopen voor Lima op 9 en 10 november.

 

Sponsortocht

 

Geweldig wandelen en fietsen door de prachtige natuur van de Achterhoek en daarmee geld bij elkaar halen voor het jongerenproject in Lima. Een prachtig doel op twee mooie dagen in november.

Elk deelnemer betaald inschrijfgeld, de hoogte is afhankelijk van de afstand die je loopt of fietst. Daarnaast kun je laten sponsoren per kilometer of voor de totale afstand. Hiermee kan dan nog meer geld bij elkaar worden gehaald voor het goede doel.

Het sponsorgeld en alle andere opbrengsten op deze dag komen geheel ten goed van het project.

 

Vertrektijden en afstanden:

80 km (Vertrek op 9 nov om 21.00 u)   Zutphen - Zutphen
40 km  (Vertrek op 9 nov om 21.00 u)  Zutphen - Ruurlo
40 km  (Vertrek op 10 nov om 6.30 u) Ruurlo - Zutphen
25 km  (Vertrek op 10 nov om 9.30 u) Lochem - Zutphen
25 km  (Vertrek op 10 nov om 9.30 u) Ruurlo - Zutphen
12 km  (Vertrek op 10 nov om 12.30 u) Vorden - Zutphen
8 km  (Vertrek op 10 nov om 14.00 u)   Warnsveld - Zutphen

25 km op de fiets  Rondje Zutphen via Vorden

Start en finish Zutphen: Parochieel Centrum Mariaschool, Tengnagelshoek 9

Start Ruurlo: Parochiehuis Ruurlo, Stationstraat, naast RK kerk

Start Vorden: parochiehuis Vorden, ’t Jebbink 6

Start Warnsveld Biologische boerderij,  Fam. Schoenmaker, Geesinkweg 13

 

Informatie :www.elpuente.nl

 

THEMA-AVOND  “DE WEG VAN HET LABYRINT”

“Ik ben de weg kwijt”.  Met deze constatering omschrijven mensen vaak de levenscrisis die hen overkomt. En de vraag die zich vervolgens aandient is:  “Hoe krijg ik mijn leven weer op de rit ?

Het labyrint beantwoordt deze vraag met de uitnodiging

            als pelgrims op tocht te gaan,

            om stil te staan bij ons leven

            en terug te komen tot wie we eigenlijk zijn,

            om vervolgens met vertrouwen

            en met nieuwe grond onder de voeten verder te gaan.

Aan deze avond over geestelijke gezondheid en spiritualiteit kan deelgenomen worden op :

Dinsdag 16 oktober 2007  in Huize Loreto, Kloosterstraat 5. 7137 MZ Lievelde  of op

Donderdag 15 november 2007  in het dekenaal centrum Gelderland-Oost, Kerkplein 8,  7031 AD Wehl.

 

De avond is van 20.00-22.00 uur en wordt verzorgd door Gerry Spekkink en Jacques Vos, werkzaam bij de Dienst Geestelijke Verzorging van de psychiatrische instelling GGNet.

 

Aanmelden kan schriftelijk, telefonisch of per mail bij het Secretariaat van de Dienst Geestelijke Verzorging GGNet, Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld, telefoon 0575-580840, E-mail g.spekkink@ggnet.nl

 

KOSTERSUITWISSELING.

Op 26 augustus j.l. waren onze kosters met hun partners te gast bij hun collega’s van de parochie Ruurlo. Zulks was min of meer een tegenbezoek voor een boottochtje dat we enkele jaren geleden samen met de berkelzomp  “de Jappe  op De Berkel hebben gemaakt. In de prachtige pastorietuin achter de kerk was een informele bijeenkomst en kon er worden genoten van een barbecue en een drankje. Tijdens deze gezellige bijeenkomst zijn diverse ervaringen uitgewisseld en zijn er wellicht enkele afspraken over en weer gemaakt. Misschien …. al een eerste stap op weg voor een toekomstige samenwerking ???

 

 

 

EEN  LICHTEND  VOORBEELD …

 

De kopy voor ons Parochienieuws moet altijd tijdig van tevoren worden gemaakt en ingeleverd. Het is nu begin november en de kopy voor de Kersteditie moet al klaar zijn. Dat betekent dat er nog weinig kerststemming is en toch moet het Kerstfeest ter sprake komen.

 

Een tijdige berichtgeving heeft natuurlijk ook een positieve keerzijde. Het geeft ons de mogelijkheid om al in een vroegtijdig stadium uw aandacht te vragen voor de verschillende bijzondere vieringen en activiteiten in onze parochiekerk.  Dus … … pak snel uw agenda, scheurkalender in de keuken of van de schoorsteen-mantel en er zullen ongetwijfeld nog witte plekken in staan.

 

Binnenkort begint de Advent. Het is de tijd waarin we ons voorbereiden op de komst van het geboortefeest van Christus.

De teksten van de liturgie spreken over de komende Verlosser, die als een licht is verschenen in de duisternis van het bestaan.

God is mens geworden in Jezus van Nazareth en daarom mondt de voorbereidingstijd uit in wat Jesaja eens heeft voorzegd :

“ Een helder licht straalt heden over ons, want de Heer is ons geboren.  Zijn naam is :  Wonderbare God, Vredesvorst,  Vader van de toekomst en aan zijn Rijk komt geen einde …   

(Jes. 9,  2.6.)  Hierin ligt het grote geheim van Kerstmis, dat God onze wereld is binnengegaan om ons bestaan te leven en ons een voorbeeld te geven hoe wij moeten leven en kunnen leven om vrede in ons binnenste te ervaren.

Christus kan ons die vrede schenken :  “Mijn vrede geef ik u “  heeft hij gezegd.

Wij wensen u die vrede toe en daarmee alvast een gezegend Kerstfeest en tevens een goede jaarwisseling en alle goeds voor het jaar 2008.

 

Bij al die goede wensen past natuurlijk ook een woord van dank.

Als parochiebestuur willen we langs deze weg onze oprechte en welgemeende dank uitspreken aan al die vrijwilligsters en vrijwilligers die gedurende dit jaar zich belangeloos en met veel enthousiasme hebben ingezet in het belang van onze geloofsgemeenschap. Kortom zonder al die inzet van de vrijwilligers, verenigd in werkgroepen en onderhoudsploegen, lukt het ons vandaag de dag niet meer om de Borculose parochie goed  “draaiende”  te houden.   Allemaal hartelijk dank daarvoor.

 

In onze eerste nieuwsbrief in 2007 hebben we u uitgebreid geïnformeerd over het door het Aartsbisdom, het parochieverband en de parochies gezamenlijk in gang gezette proces    “Op weg naar missionaire geloofsgemeenschappen”.   We hebben toen ondermeer aangegeven dat alle pastorale werk in onze geloofs-gemeenschap in de naaste toekomst mede gedragen dient te worden door parochianen en vrijwilligers. Dit betekent dat vrijwilligers (sters) meer en meer bij dit veranderingsproces worden betrokken en daarbij een belangrijke rol zullen gaan vervullen. Ongetwijfeld zult u her en der al wel ervaren hebben dat dit veranderingsproces volop in beweging is. Om de op te nemen taken met kennis en deskundigheid te kunnen uitvoeren hebben ook vanuit Borculo een drietal vrijwilligers (sters) dit jaar deelgenomen aan een toerustingscursus, gericht op het mede voorgaan bij uitvaarten.

 

Hoe en op welke wijze uitvaarten binnen ons parochieverband in 2008 gestalte zullen gaan krijgen, verwijzen wij u kortheidshalve naar het inleidend woord van het pastoraal team en de hierbij ingesloten informatiefolder.

 

Ondanks de vele veranderingen hopen wij van ganser harte ook in 2008 weer op een plezierige en inspirerende wijze met elkaar samen te werken.

                                               Uw parochiebestuur.

 

UITVAARTEN IN ONZE PAROCHIE EN ONS PAROCHIEVERBAND.

 

Op 1 en 2 november jongstleden hebben we met Allerheiligen en Allerzielen wereldwijd in de katholieke kerk onze heiligen en onze overleden geliefden herdacht. Dat is goed om te doen. Het zijn kostbare momenten om als gelovige mensen hierbij stil te staan.

Momenten van herinnering aan onze dierbaren en daar ga je met respect mee om. Ook in onze parochiekerk heeft de werkgroep met Allerzielen een stijlvolle en pakkende viering voor alle overleden mede-parochianen verzorgd.

 

Zoals eerder al is aangegeven is men in september 2006 in het Parochieverband Graafschap Zutphen gestart om parochianen op te leiden om voor te gaan bij uitvaarten.

Altijd zijn mensen begraven geworden, en door de eeuwen heen gebeurde dat in vele vormen. Denk maar aan de catacombe te Rome. Maar ook in de latere Middeleeuwen tijdens de pest. Er ontstonden nieuwe congregaties zoals de cellenbroerders die uitsluitend de doden begroeven. Zo heeft de geschiedenis zijn verhaal.  Vandaag staan we voor een nieuwe uitdaging. Een aantal goed opgeleide parochianen zullen de pastores gaan ondersteunen bij het voorgaan bij uitvaarten.

 

Voor sommige parochianen is dit ondenkbaar, anderen zullen deze ontwikkeling zeer op prijs stellen. Zoals ik onlangs mocht vernemen van een oudere parochiaan :  “ Goh, wat goed om zo door mede parochianen te worden begraven “.

 

Het zijn nieuwe stappen in ons parochieverband. Het is de bedoeling dat in januari 2008 in een gezamenlijke viering in de parochiekerk van Hengelo Gld deze geschoolde vrijwilligers uit onze 12 parochies worden geïnstalleerd om in haar of zijn parochie mede voor te gaan bij uitvaarten. In de eerste uitgave van het Parochienieuws zullen we u hiervoor uitnodigen en de drie Borculose vrijwilligers nader aan u voorstellen.

Om deze ontwikkeling goed en rustig op u te kunnen laten inwerken is binnen het parochieverband hiervoor een speciale folder samengesteld met de titel :

 

“Wie barmhartig is, begraaft uit haar midden de overledene”.

 

In deze folder die via het Parochienieuws aan alle parochianen is verspreid, treft u informatie aan rond het proces van de uitvaart.

 

Namens het Pastoraal Team,

Wil Matti, pastoraal werker, teamleider.

 

 

Woensdag 26 december 15.00 uur  2e Kerstdag

            Kindje wiegen  bij de  Kerststal

 

Ook dit jaar gaan we weer  “kindje wiegen”. Iedereen nodigen we van harte uit om op de Tweede Kerstdag  ’s-middags om drie uur bij de fraaie kerststal in onze kerk te komen zitten. Wij gaan aan alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden het  Kerstverhaal  vertellen.  Tussendoor zingen we samen kerstliedjes. En na afloop is er voor alle kinderen een leuke verassing.

De werkgroep:  Yvonne Oude Maatman en Saskia Solman.

 

Uitnodiging  voor de Wereldjongerendagen in  Sydney.  Wie gaat er mee???

 

Ik was er zelf bij in Keulen, de wereldjongerendagen in 2005. En dat heeft mij en de groep jongeren die ik mocht begeleiden zo’n goeie ervaring opgeleverd dat we ons ook sterk willen maken om er in juli 2008, in Sydney, bij te zijn. En dat is al komend jaar!

Dat vraag een hele voorbereiding. Ons aartsbisdom Utrecht is al druk aan de slag met een erkende reisorganisatie.

 
Beleef het grootste internationale jongerenevenement ter wereld! Samen met anderen in geloof. Eén groot feest van ontmoeting, groot en klein. Oorverdovend plezier maken. Maar ook: stil zijn, klein worden. Onvergetelijk en waardevol. Een enorm avontuur! Jij kunt erbij zijn! Get up! Pak je rugzak!

Iedereen tussen de 16 en 30 jaar is welkom.

Het is een katholiek evenement, maar jongeren van alle geloofsovertuigingen zijn van harte welkom.

 

Speciale gast van de Wereldjongerendagen (WJD) is paus Benedictus XVI. Hij vindt het evenement van groot belang voor het bepalen van de koers van je geloof en leven. Het thema voor de Wereldjongerendagen 2008, gekozen door de paus, is de Bijbeltekst uit Handelingen 1 vers 8: ‘Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn.’

 

De WJD vinden plaats in juli ’08 (vertrekdatum rondom 8 juli) en duren, afhankelijk van je reisoptie, 2 of 3 weken. Je zult reizen met andere Nederlanders en in het bijzonder met de groep van onze regio. Enkele hoogtepunten uit het programma zijn de verwelkoming van de paus op 17 juli, de avondwake onder de sterrenhemel van Australië Sydney op 18 juli

en de slotviering op 19 juli. Naast het grote jongerenfestival, met tijd voor ontmoeting en verdieping van je geloof, kun je aan een uitgebreid cultureel programma deelnemen.

Wil je meer weten???
Kom dan op vrijdagavond 16 november a.s naar pastorie

van de RK Christus Koning-kerk te Vorden aan het Jebbink.

Van 19.45 tot 21.30 is er een informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden uit onze regio.

Laatste Kans!!! Dan zullen ook enkele jongeren die de vorige WJD hebben meegemaakt (Keulen ‘05) vertellen over hun ervaring. Zij gaan ook enthousiast mee naar Sydney in 2008.

 

Tijdens deze avond krijg je zowel info over de praktische kant (reis, kosten etc.) als over de inhoudelijke kant van de WJD. En als je al zeker weet dat je wilt gaan, is het ook een goede gelegenheid om je mededeelnemers te leren kennen!

Samen kunnen we plannen maken om in onze parochies bekendheid te geven aan de WJD en acties opzetten om geld te verdienen om de WJD financieel mogelijk te maken. Samen zullen we een onvergetelijke tijd in Australië hebben, in juli 2008.

 

Als je naar de informatiebijeenkomst gaat, laat dit dan svp even van tevoren weten met een mailtje naar: pastoorhogenelst@planet.nl.

 

Ik hoop dat we met een flinke groep jongeren uit het Parochieverband Graafschap Zutphen de reis naar Sydney inderdaad mogen maken. Wellicht tot ziens in Sydney maar eerst tot ziens in Vorden, 16 november.

Pastoor F. Hogenelst

 

-Laatste nieuws: We gaan naar Sydney !!!

Meer dan 10 jongeren hebben zich aangemeld voor de reis naar de Wereldjongerendagen 2008 in Sydney. De jongeren gaan onder begeleiding van pastoor Hogenelst. De groep heeft zichzelf de naam TEAM ONDERSTEBOVEN gegeven en heeft een eigen website: http://teamondersteboven.punt.nl

Hierop zijn de voorbereidingen voor de reis te volgen, is een verslag met foto’s te vinden van de Wereldjongerendagen 2005 in Keulen en nog veel meer.Neem ook eens een kijkje!

Voor reacties of informatie: teamondersteboven@gmail.com

 

KERSTLICHT.

                        Vergeet het licht niet.

                        Woorden van een lief mens.

                        Een vrouw met een open hart.

                        Vergeet het licht niet.

 

                        Het licht lijkt ons soms te vergeten,

                        Alles aardedonker en grauw,

                        Geen licht op de ogen,

                        Geen licht in de ogen.

 

                        Overal zoeken naar licht,

                        Wanhopen aan het licht,

                        Nergens licht te ontdekken,

                        Het duister niet licht genoeg.

 

                        Iemand ziet het donker.

                        De stem klinkt van verre,

                        Licht hoorbaar,

                        Haast overstemd.

 

                        Zoveel kunstlicht in deze dagen,

                        Zoveel schijn die bedriegt.

                        Onverwacht toch echt licht.

                        Licht sinds mensenheugenis.

 

                        Lichtend Kind, licht vergeten,

                        Telkens weer doorverteld,

                        Door lieve goede stemmen,

                        Vergedragen door lichtdragers.

 

                        Vergeet het licht niet.

                        Het daagt telkens weer op,

                        In mensen, in woorden,

                        Die ’t duister verdrijven

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

OVERLEDEN

·         Op 3 oktober 2007 is op 61-jarige leeftijd overleden : Marietje (Maria Theodora Margareta) Drostenborg, echtgenote van dhr. G.J. Gerritsen, Graaf van Zutphenstraat 15 te Borculo.

·         Op 26 oktober 2007 is op 64-jarige leeftijd overleden :  Nel

      (Petronella Cornelia) Kleijn, echtgenote van dhr. Jacques

      Rikken, Oude Nettelhorsterweg 19 te Geesteren.

 

                        “ Dat zij mogen rusten in vrede “.

 

DANKWOORD

Beste parochianen van het parochieverband,

 

Héél hartelijk dank voor zoveel warme belangstelling tijdens mijn 25 jarig jubileum als pastoraal werker. Hartverwarmend was het ook dat een goed en groot gelegenheidskoor de viering feestelijk heeft ondersteund. Het enthousiasme waarmee vele koorleden uit verschillende parochies, samen met de dirigente, de voorbereiding, de repetities hebben opgepakt heeft me erg goed gedaan. Het is een teken van groeiende verbondenheid tussen de parochies onderling. Een bemoedigend voorbeeld voor een nog bredere samenwerking in de nabije toekomst. De mooie versierde kerk was goed gevuld met vele belangstellenden. Ook hartelijk dank voor alle giften, kaarten en felicitaties die ik heb mogen ontvangen.  Inmiddels heeft de collecte en uw giften   2.000.00 opgebracht. Duizend eura gaat naar  “Lopen voor Lima”  en duizend euro naar Zuster Teresa in Bolivia.

                                                                      

Pastor Wil Matti.

 

 

 

KATHOLIEKE VROUWENBOND BORCULO (KVB)

Op dinsdag 20 november a.s. om 20.00 uur bij café-restaurant Peters houdt Jan Geerdink een presentatie met steriofotografie en driedemensionale foto’s.  Iedereen is van harte welkom.

                                   Secr. Mw. Annie Beerten, tel.  271692.

 

OPBRENGST COLLECTES

29 September            € 101,50          21 oktober      90,55

6 Oktober                      88,90          27 oktober    104,30

13 Oktober                    90,20          1 en 2 november € 142,60

 

De jaarlijkse donaties ten behoeve van de Pauselijke Missie Werken (PMW) hebben totaal   57,50 bedragen. Hartelijk dank daarvoor. Ook in 2008 rekenen we weer op uw steun.

 

 

ADVENTSAKTIE SOLIDARIDAD

 

Solidaridad ondersteunt kerkelijke partners in Latijns Amerika die zich inzetten voor een meer rechtvaardige samenleving. Solidaridad probeert daarom zowel de eerlijke handel (Max Havelaar-koffie, Oké-bananen, Kuyichi-jeans) als een echte interculturele dialoog te bevorderen. Ook het bevorderen van mensenrechten in Latijns Amerika is een doelstelling van Solidaridad.  Evenals vorig jaar staat ook dit jaar de strijd van de Mayabevolking tegen de goudmijnen centraal onder het motto 'geroofd goud. In Guatemala zijn grote goudvoorraden die door een Canadese multinational worden ontgonnen. De maya-bevolking die rond de goudmijn leeft, profiteert hier echter nauwelijks van en heeft wel te maken met alle nadelige gevolgen van de mijnbouw. Solidaridad vraagt aandacht voor de rechten van deze Maya's.

Vanaf 1e adventszondag t/m 2e kerstdag staat de gebruikelijke bus achterin de kerk voor de aktie van Solidaridad.

 

Van harte aanbevolen!

Solidaridad, giro 1804444, 't Goylaan 15, 3525 AA Utrecht; tel: (030) 272 03 13, fax: (030) 272 01 94; www.solidaridad.nl

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

 

We zijn alweer bezig met de voorbereidingen          voor de Eerste Heilige Communie op 25 mei          2008. Kinderen vanaf groep 4 van alle       basisscholen in Borculo e.o. worden in de    gelegenheid gesteld deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie.  Wanneer u uw kind op wil geven voor deze gebeurtenis ligt er een opgavenformulier voor u klaar achter in de kerk of op het parochiesecretariaat (zie openingsuren elders in dit blad). Doet u dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 9 januari  2008. Dan kunnen we u nog op tijd de informatie geven voor de eerste ouderavond.

 

Werkgroep Eerste Heilige Communie Borculo

Diana Sterenborg en Mirjan Nijman

 

 

VIERING MET  “The FruitsIN LOCHEM

 

Op zondag 25 november 2007 is er om 10.00 uur een bijzondere viering in de St. Joseph Parochie in Lochem. De viering wordt dan muzikaal ondersteund door de jongerenband  “The  Fruits”.

Dit is een enthousiaste groep jongeren, met als doelstelling het uitdragen van Gods liefde door de muziek. Zij hebben al diverse optredens op hun naam staan, waaronder die op de wereldjongerendagen in Keulen !!!  

Kortom dit mogen jullie niet missen.  Dit wordt een bijzondere viering, die vooral jongeren zeer zeker zal aanspreken. 

 

Tot de 25ste november in de St. Joseph Kerk aan de Nieuweweg 18 te Lochem

 

KERSTMARKT VOOR ANDEREN  2007.

                                  

Vrijdag 14 december a.s. vindt er weer de traditionele Kerstmarkt voor Anderen plaats. Evenals voorgaande jaren wordt de Kerstmarkt gehouden op het plein bij de N.H. Kerk Borculo en georganiseerd door een werkgroep vanuit de Raad van Kerken Borculo. Wederom hebben er weer diverse groepen en verenigingen ingeschreven om mee te doen. Als doel voor dit jaar is gekozen voor Pax Christi Kinderhulp. De opbrengst van de markt zal gebruikt worden voor de vakantie van 40 Poolse suikerpatiëntjes in 2008.

Op de Kerstmarkt zullen weer de bekende artikelen verkocht worden zoals kerstdecoraties, kerstbakjes en aanverwante artikelen. Ook zal er erwtensoep, gluwein en de traditionele chocolademelk niet ontbreken. Er zal muziek zijn en de vuurpotten zullen branden.

Kortom zeker de moeite waard om vrijdag 14 december tussen 18.30 en 20.30 uur even te komen kijken.

 

Komt allen.

De commissie.

 

EERLIJKE CADEAUS IN DE WERELDWINKEL

 

Wilt u met de feestdagen iemand verrassen met een eerlijk cadeau of product loop dan eens binnen bij de wereldwinkel.

U zult versteld staan over het grote assortiment mooie cadeaus en producten met Max Havelaar keurmerk.

 

Onze ‘wereldgeschenken’ zijn met liefde en groot vakmanschap geproduceerd door boeren en ambachtslieden uit Azië, Afrika en Zuid en Midden Amerika. Zij ontvangen voor hun werk een eerlijke prijs en kunnen zo zelf hun leefomstandigheden verbeteren.

Met een geschenk uit de wereldwinkel doet u uw relaties hier en de producenten daar een groot plezier.

Onze medewerkers helpen u ook graag met het samenstellen van een kerstpakket. Dit bijvoorbeeld samen met een wereldwinkelcadeaubon. Wilt u meerdere pakketten samenstellen, kom dan tijdig langs zodat er nog artikelen besteld kunnen worden.

Ook voor Unicef en Amnesty kerstkaarten kunt in onze winkel terecht. Door het versturen van deze groeten draagt u een steentje bij aan een wereld met recht voor iedereen en een betere kans voor kinderen.

 

De medewerkers van de wereldwinkel aan het Muraltplein.

 

KERST OP DE KRANENBURG.

 

Vanaf vrijdag 7 december 2007 t/m zondag 6 januari 2008 wordt in de sfeervolle Antoniuskerk op de Kranenburg (Vorden) weer een internationale verzameling kerstgroepen gepresenteerd. Centraal geëxposeerd staat de in eigen bezit zijnde schitterende kerstgroep van de beroemde architect Pierre Cuypers, met daaromheen een bonte verzameling van prachtige kerstgroepen van 'all over the world'. Dit alles in een ambiance van traditionele sfeer met kerstbomen en kerstverlichting.

De expositie 'Kerst op de Kranenburg" is open op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 december, vrijdag 14, zaterdag15 en zondag 16 december, verder op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 december, vervolgens op woensdag 26 december (Be kerstdag) en op 27, 28, en 30 december 2007. Ook van woensdag 2 t/m zondag 6 januari is de expositie te bezichtigen. Gesloten: Be kerstdag, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag.

Openingstijden telkens van 11.00u tot 17.00u. Voor groepen vanaf 20 personen op afspraak ook op andere dagen.

Voor meer informatie kunt u bellen met het secretariaat. (0575- 551319)

Raadpleeg ook de website: www.heiligenbeeldenmuseum.nl

 

Gregoriaanse Vespers in Zutphen

 

Voor het veertiende jaar alweer verzorgt het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan op de vier zondagen van de Advent: 2,9,16 en 23 december om 17.00 uur de Latijnse Vespers als voor-

bereiding op het Hoogfeest van Kerstmis.

De Vespers is een van de getijden van de kerk die over de dag verspreid op een vast uur worden gezongen bij de overgang van de dag naar de avond, wanneer de lichten weer worden ontstoken.

Dit koorgebed omvat een vijftal Psalmen telkens ingeleid en afgesloten met een Antifoon, het Magnificat eveneens met antifoon en Ave Maria, de Adventshymne Creator Alme Siderum en Rorate Caeli en een kort gebed voor alle overledenen.

 

Vorig jaar bezochten meer dan vijfhonderd bezoekers deze vieringen van zang en meditatie, waarvoor de prachtig verstilde ruimte van de St. Janskerk zo geschikt lijkt.

 

Er zijn tekstboekjes met vertalingen beschikbaar en de duur is ca  40 minuten. De toegang is vrij, maar een bijdrage na afloop voor de instandhouding en onkosten van het koor om dit erfgoed in Zutphen te bewaren wordt zeer op prijs gesteld.

 

Misdienaarsreisje

 

15 september jl.was het weer zo ver.

Onder begeleiding van een viertal vrijwilligers en een vrijwilligster die allen als chauffeur optraden zijn er veertien misdienaars naar Movie Park bij Bottrop in Duitsland geweest.

dhr. Donderwinkel had alles georganiseerd en met behulp van het navigatie systeem van de dhr. Stevens kwamen we bijna zonder omwegen op de plaats van bestemming.

Het was een dag met schitterend weer en de dienaartjes hadden het goed naar hun zin.

De attracties waren bijna allemaal open waarbij ze o.a. konden genieten van achtbanen, waterscooters, draaimolens, wildwaterbaan, val van een zestig meter hoge toren, het bijwonen van een Crazy Action Stunt Show enz. enz.

 

Ook een paar begeleiders van boven de zestig waagden zich in een achtbaan en hebben het er levend afgebracht. Er was, om de kosten te drukken, wat drinken enz. meegenomen waar dankbaar gebruik van is gemaakt. Tussendoor konden ze nog even een patatje eten, maar ja niet te lang want, niet iedereen was overal al in geweest en dat moest natuurlijk nog wel even gebeuren. De gemaakte foto’s zijn te zien in overleg met een van de kosters.

Al met al een prachtige dag met een goed humeur en veel lol die zeker de moeite waard is om te herhalen.

Tot volgend jaar maar weer.