PAROCHIE NIEUWS

 laatste update 10 januari 2009

 

 

VAN

        OUD

                NAAR

                          NIEUW.

 

 

 

Een  ‘zalig nieuwjaar  het woord zalig gebruiken we niet zoveel meer. Het betekent “de hoogste mate van gelukkig” zijn, aldus Van Dale.  Het nieuwe jaar ligt weer voor ons open. De wensen en voornemens zijn gemaakt! Het is ook de tijd van de vele lichtjes die ons ontdoen van de donkerte. Velen zullen in dit nieuwe jaar weer uitzien naar ‘het licht’. Licht dat warmte geeft en je laat voelen dat je niet alléén staat. Het licht van God ofwel Gods licht, staat eigenlijk voor liefde. Was het niet de apostel Paulus die zei: “ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde”.  Liefde is leven. De liefde is hier, is in ons, nu, op dit moment. Wie zich verheugt in de liefde, verheugt zich in God, want God is liefde. Daarom is de liefde geduldig en vol goedheid en kent de liefde geen afgunst. Moge wij deze gedachte over de liefde bij ons dragen op de weg naar het Licht van God. Om bij elkaar sterkte te vinden in ons leven. Elkaar tot steun zijn, er te zijn daar waar je nodig bent. Dat vraagt om geloof; om mens te zijn, om mens van God te zijn waarin de liefde voor de ander en jezelf zichtbaar wordt.

Mogen we deze wens voor het nieuwe jaar uitdragen om zo als een licht te zijn in donkere en lichte dagen.

 

In dit nieuwe jaar, dat voor ons ligt, zal er een groot beroep gedaan worden op het bestuurlijke werk en het pastorale werk van parochiebestuurders en pastores. Het Aartsbisdom Utrecht heeft aangegeven dan vóór 1 januari 2010 de bestuurlijke fusie van het Parochieverband Graafschap Zutphen een feit moet zijn.  Zo’n proces vraagt daadkracht, maar ook onderling vertrouwen, geloof, hoop en liefde, zowel van pastores als van de parochiebestuursleden, alsmede van alle parochianen. Met elkaar gaan we dit proces in om het tot een goed einde te brengen.

 

Van harte wensen we  U  allen een  ‘zalig nieuwjaar  toe.

 

Het team van pastores :        Fred  Hogenelst, Jaap  van Kranenburg, Ed  Wassink  en Wil  Matti.

 

“ ACHTER-OET  EN  VEUR-OET  KIEK’N  “.

Onder bovenstaand motto willen we even met u allen door het winterse venster terugblikken, maar vooral ook vooruitblikken op al weer een nieuw jaar.

 

Allereerst willen we alle parochianen een goed, gezond en gezegend 2008 toewensen.  Bij onze terugblik willen wij u dank zeggen voor het genoten vertrouwen en voor uw inzet in het belang van de  “Borculose parochiegemeenschap”.  Zonder uw inzet en bijdrage in welke vorm dan ook kunnen we in feite niets.

 

Voorts willen we het pastoresteam, emeritus pastoor G.A. Simons en diaken Günter Oude Groen bedanken voor de pastorale onder-steuning en raad gedurende het afgelopen jaar. Met hun inspi-rerende inzet kunnen we ook op de drempel van het nieuwe jaar nog steeds een actieve en levendige geloofsgemeenschap  zijn.

 

Niet in de laatste plaats willen we langs deze weg eveneens onze  dank uitbrengen aan alle vrijwilligers voor hun grandioze inzet in 2007. 

Ondanks het feit dat de laatste tijd door uiteenlopende omstandigheden op verschillende (vitale !!!) plekken vacatures zijn gaan ontstaan,  hebben we in onze parochie gelukkig nog steeds een grote groep actieve vrijwilligers die op diverse terreinen en raakvlakken zich met veel enthousiasme voor onze parochiekerk inzetten. 

Dankzij al die gezamenlijke inspanningen is er dit jaar weer veel werk verzet en kunnen de verschillende in gang gezette activiteiten in stand worden gehouden. 

 

 

AANDACHTSPUNTEN.

In enkele nieuwsbrieven hebben wij u op de hoogte gesteld van de verschillende veranderingsprocessen die zich geleidelijk aan of soms in een hoog tempo de laatste tijd in het bisdom, het dekenaat, parochieverband e.d. voltrekken. In het kader van het stappenplan “Op weg naar missionaire geloofsgemeenschappen”  hebben we u toen verteld dat gestreefd wordt naar lokale geloofsgemeenschappen, waarbij het pastorale werk mede door vrijwilligers gedragen wordt.

 

Thans kunnen we u mededelen dat in de periode tot 2010 binnen de Borculose parochie nadrukkelijk aandacht zal moeten worden besteed aan bijvoorbeeld:

·         De door de Bisdomraad aangekondigde wijziging van de structuur van de parochies (kortweg gezegd: een bestuurlijke fusie van parochies; maar geen sluiting van de kerk in de betreffende parochie).

·         Het concreet invulling geven aan een pastoraatsgroep en de daarvoor benodigde werkgroepen voor de inhoudelijke taken van onze Borculose geloofsgemeenschap.

Laten we deze punten niet als een bedreiging, maar als een uitdaging zien. Als iedereen een steentje bijdraagt als vrijwilliger in welke vorm dan ook, dan zal blijken dat een actieve en levendige geloofsgemeenschap als Borculo  ook  “groot”  kan zijn.

 

KERKBALANS 2008.

Gelukkig zien we het voorgaande ook terug in een toenemende deelname aan de actie Kerkbalans.

De volgende maand staan we weer aan het begin van een nieuw jaar en wensen we elkaar in alle opzichten een voorspoedig en gelukkig jaar toe. Wij hopen dan dat veel van onze voornemens die we voor het nieuwe jaar van plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen worden. Ook het parochiebestuur hoopt dat.

 

Met de steun van het landelijk motto  “De Kerk is van blijvende waarde”   worden in januari onze parochianen weer benaderd voor de jaarlijkse bijdrage 2008.  Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze parochie.  Samen met het pastorale team hebben we de ambitie om onze geloofsgemeenschap als een levendige gemeenschap overeind te houden.  Daarom vragen wij u een financiële bijdrage, want onze kerk is van blijvende waarde. 

 

Vooral als basis voor een vitale en missionaire geloofsgemeen-schap, maar ook voor praktische zaken als onderhoud aan het gebouw. Wat dit laatste betreft is uw bijdrage aan Kerkbalans 2008 hard nodig.

Zoals u weet naderen we het einde van de houdbaarheidsdatum van de oude verwarmingsinstallatie van de kerk (daterend uit 1961). Na lang wikken en wegen zullen we het komende jaar het verwarmingssysteem gaan vervangen. Verderop bij de presentatie van de begrotingscijfers e.d. wordt één en ander nader uitgelegd en onderbouwd.

 

Laat onze kerk niet in de kou …  staan.

                                               Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.

 

 

LAATSTE NIEUWS.

Paus Benedictus XVI heeft mgr dr W.J. Eijk, bisschop van het bisdom Groningen – Leeuwarden, benoemd tot aartsbis-schop van Utrecht.                                                    (11-12-2007).

Bisschop Eijk is zich, na zijn studie voor arts, gaan specialiseren in de medische ethiek. Naast een korte periode in het parochie-pastoraat heeft mgr Eijk vooral zijn sporen verdiend in het onderwijs als docent en hoogleraar. In 1999 werd hij benoemd tot bisschop van het bisdom Groningen. De nieuwe aartsbisschop, die tevens metropoliet van de kerkprovincie Nederland is, volgt hiermee Adrianus kardinaal Simonis op. De nieuwe aartsbisschop is de 70e opvolger van de heilige Willibrord.  De bisdomraad van het Aartsbisdom Utrecht is verheugd met deze snelle benoeming, zo kort na het afscheid van kardinaal Simonis. Zij heet de nieuwe aartsbisschop van harte welkom en ziet vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Bij deze laatste woorden sluiten wij ons van harte aan.

 

Tot zover de nieuwsbrief van het  parochiebestuur.

 

 

 

 

KERKBALANS 2008.

 

De kerk is van blijvende waarde.

                       

                        Geef aan Actie Kerkbalans als de Kerk u lief is.

 

Waar zouden we zijn zonder de trein?  Zo luidt de bekende slogan van de Nederlandse spoorwegen.  Maar waar zouden we zijn zonder de Kerk?  Steeds vaker valt te lezen dat moderne mensen heel erg geïnteresseerd zijn in religie, maar niet in het instituut Kerk. Dat is jammer, omdat de Kerk véél meer is dan zomaar een instituut.

 

De Kerk is op de eerste plaats een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door het evangelie van Jezus Christus en Hem willen navolgen. De Kerk vraagt ook keer op keer aandacht voor waarden en normen die gebaseerd zijn op het evangelie en die een samenleving menswaardig maken. Oók voor mensen die zelf niet actief bij de Kerk betrokken zijn. De Kerk is soms vóór, maar ook heel vaak achter de schermen betrokken bij sociale projecten en de zorg voor mensen.

 

De Kerk  -  als gemeenschap, instituut of gebouw  -  is van onschatbare waarde voor de samenleving. De Kerk kan die rol alléén blijven vervullen met uw steun. Daarom vragen we ook dit jaar weer als parochiebestuur en pastoresteam uw aandacht voor de Actie Kerkbalans.

Dat is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van onze parochie.  Kerken krijgen in Nederland géén steun van de overheid. De parochie wordt niet gefinancierd door de paus of de bisschop, maar is afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van de Borculose parochianen. Geloven is gratis. Maar het werk van het pastoresteam en ook het onderhoud van onze Kerk kost wel geld.  Daarom: Geef aan de Actie Kerkbalans als de parochiekerk van Borculo u lief is.

 

LAAT ONZE KERK NIET IN DE KOU …    STAAN.

Aansluitend aan onze eerdere berichtgevingen is het beslist geen toeval dat we voor dit jaar met de actie Kerkbalans van start zijn gegaan met de slogan : Laat onze kerk niet in de kou staan

In onze eerste nieuwsbrief hebben we u gemeld dat de houdbaarheids-datum van de stokoude verwarming van de kerk (uit 1961) bijna is verstreken. Gebleken is dat revisies weinig zinvol zijn en dat de hiermede gepaard gaande kosten niet meer opwegen tegen het te verkrijgen rendement. Om maar meteen met de deur in huis te vallen delen wij u mede dat we na zorgvuldige weging in principe hebben besloten om in de loop van het jaar 2008 over te gaan tot vervanging van de verwarmingsinstallatie in onze parochiekerk. 

Tijdens ons voorbereidend stadium is ons voorts duidelijk geworden dat met de aanschaf van een nieuwe gasgestookte verwarming, met bijkomende bouwkundige voorzieningen, het verwijderen van de oude olietank onder het kerkplein e.d. veel geld is gemoeid. 

Klip en klaar laten we alvast weten dat de totale kosten worden geraamd op globaal    30.000,--. 

Maar …. gelukkig kunnen we u tevens bij deze mededelen dat we in de zeer binnenkort te nemen definitieve onomkeerbare beslissing worden gesteund door uw ruimhartige en welgemeende kerkbijdragen over de laatste jaren.  Het is in dezen verheugend u te melden dat de afgelopen tijd veel parochianen gehoor hebben gegeven aan ons veler verzoek om de periodieke en automatische kerkbijdrage via de bank of de giro enigszins te verhogen.

Met uw financiële steun hopen wij dus van ganser harte dat ook in 2008 ons niet in de kou laat staan.    

 

DE BEGROTING 2008 … …    “IN-EEN-OOG-OPSLAG”.

Als gebruikelijk geven we elk jaar bij de start van de actie Kerkbalans u een beknopt inzicht in het financieel huishoudboekje van onze parochie.

Wellicht kunt u zich nog wel voor de geest halen dat door diverse uiteenlopende oorzaken onze parochie in de achter ons liggende jaren 2001 t/m 2004 in financieel zwaar weer was beland. Thans kunnen wij u bij de aanbieding van de begroting voor het boekjaar 2008 verheugend mededelen dat het zuinige beleid van de afgelopen jaren langzamerhand z’n vruchten begint af te werpen. Na effectuering van de vastgelegde bezuinigingsdoelstellingen is het zover dat wij u een sluitende begroting voor 2008 kunnen presenteren. Overigens hebben we tegelijk met de vaststelling van de begroting 2008 besloten de liturgische en graftarieven trendmatige bij te stellen aan de gestegen kostenontwikkelingen van de laatste tijd (inflatiepercentage van 2 %). De tarieven voor o.a. mis- en gebedsintenties hebben we ongemoeid gelaten. Tot slot merken we nog op dat het ons eveneens is gelukt om de ramingen voor het periodieke terugkerende onderhoud aan de kerk, pastorie en KJ-gebouw enigszins aan de gestegen loon- en materiële kosten op te hogen.

Door middel van een verkort overzicht hebben wij de cijfers voor u nader “in-één-oog-opslag” weergegeven.

 

Begrotingscijfers nader  “in beeld” gebracht :

 

Bedragen in

Euro’s

2004

2005

 

2006

 

2007

Prognose

2008

Begroting

Kerkbijdragen

 

27.971

29.709

29.921

30.000

31.000

Collecten

 

 8.011

 11.775

 8.503

  9.250

  9.750

Misintenties

 

 3.385

  2.895

  2.898

  2.770

  3.000

Uitvaarten, dopen, etc

 3.204

  5.231

  5.167

  4.000

  4.600

Rente, overige

funkt.inkomsten

 7.197

  6.413

  6.609

  5.845

  6.439

Totale inkomsten

49.768

56.023

53.098

51.865

54.789

Kosten kerk

en gebouwen

22.257

16.910

23.532

13.365

15.845

Personele kosten e.d.

31.584

20.790

15.428

19.500

22.853

Overige kosten,

verpl. bijdragen

14.798

19.259

13.373

18.550

15.750

Totale kosten

 

68.639

56.959

52.333

51.415

54.448

 

Zoals u ziet hopen en rekenen we voor het jaar 2008 heel voorzichtig op een totale kerkbijdrage van € 31.000,-- . Laat onze kerk niet in de kou staan … … want met uw financiële steun en de inmiddels gespaarde middelen kunnen we in 2008 overgaan tot de hoogst noodzakelijke vervanging van de verwarmingsinstallatie in de kerk.  Met uw bijdrage zitten we met z’n allen in de naaste toekomst er weer warmpjes bij.

Kijk één dezer dagen uw giro of bankafschrift na en ga vervolgens naar uw eigen bank om uw bijdrage, waar mogelijk, enigszins op te trekken.

 

Namens het parochiebestuur en het pastoresteam zeggen wij u bij

voorbaat alvast hartelijk dank voor uw kerkbijdrage in 2008.

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

 

            We zijn alweer bezig met de voorbereidingen          voor de Eerste Heilige Communie op 25 mei          2008. Kinderen vanaf groep 4 van alle       basisscholen in Borculo e.o. worden in de    gelegenheid gesteld deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie.  Wanneer u uw kind op wil geven voor deze gebeurtenis ligt er een opgavenformulier voor u klaar achter in de kerk of op het parochiesecretariaat (zie openingsuren elders in dit blad). Doet u dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 9 januari  2008. Dan kunnen we u nog op tijd de informatie geven voor de eerste ouderavond.

 

Werkgroep Eerste Heilige Communie Borculo

Diana Sterenborg en Mirjan Nijman

 

VORMSEL 2008.

Om tot verdere samenwerking en afstemming te komen ten aanzien van de vormselvoorbereiding binnen ons parochieverband wordt er al enige tijd overleg gevoerd tussen de verschillende contactpersonen van onze parochies.

Het doel is om elkaar te ondersteunen en te versterken en om meer naar elkaar toe te groeien.

Een logische stap daarin is om contact te zoeken met de directe buurparochie. Ten aanzien van de vormselvoorbereiding heb ik als parochiemedewerkster een voorstel gedaan aan ons eigen parochiebestuur en contact gezocht met het parochiebestuur van Borculo om tot samenwerking en afstemming van het vormsel gebeuren te komen. Met het fiat van beide besturen is er tot de volgende overeenstemming gekomen.

 

Beleid voor de toekomst:

 

 • Elk jaar vormselvoorbereiding in samenwerking met Borculo en Ruurlo.
 • We nodigen elk jaar de kinderen in de leeftijd van groep 8 uit, de schoolverlaters dus.
 • De vormselviering zal om het jaar in Ruurlo dan wel in Borculo plaatsvinden.
 • Waar de viering in betreffend jaar staat ingeroosterd zal een koor uit die parochie medewerking verlenen.
 • Aanspreekpunt tevens aanmelding voor Ruurlo blijft bij mevr. M. Storteler. Aanspreekpunt voor Borculo is dhr F. Waanders. (bestuurslid)
 • Gezamenlijke 1e info avond voor de ouders, zal wisselend in Ruurlo en Borculo gepland worden.
 • Start van de voorbereiding zal gezamenlijk zijn.
 • Een gedeelte van de voorbereiding vindt in 2008 nog gescheiden plaats. Mogelijk in de toekomst alle contactmomenten in de voorbereiding samen. Daarvoor zal er dan ook eenzelfde project gebruikt dienen te worden.

 

Vormsel 2008

 

 • Voor 2008 staat de vormselviering gepland op zaterdag 5 april 19.00u te Borculo vormheer is Deken H. Hendriksen.
 • De infoavond is op 4 februari 2008 om 19.30u in de St. Jorisschool te Borculo met rooster van samenkomst van de vormelingen, zakelijke afspraken en taakverdeling ten aanzien van bijdrage door ouders.
 • Startavond van het vormselproject is 20 februari 19.00u in de Willibrorduskerk te Ruurlo. Voor de vormelingen vooral kennismaken met elkaar.
 • Met Deken Hendriksen wordt contact en kennismakingsmoment gepland. Overige activiteiten worden bekend gemaakt op 4 februari.

 

Opgave voor woensdag 30 januari 2008 bij parochiesecretariaat of bij Juf Veronique van St. Jorisschool

 

Met vriendelijke groet,

Marian Storteler, Parochiemedewerkster Ruurlo

Fons Waanders, Vicevoorzitter Parochiebestuur

 

GAAT U MET ONS MEE OP BEDEVAART NAAR LOURDES  ???

 

Feest in Lourdes!

2008 is een belangrijk jaar voor Lourdes. Er zijn dan twee gedenkwaardige jubilea te vieren!

Ten eerste: In februari 2008 is het 150 jaar geleden dan Maria is verschenen aan Bernadette Soubirous, een molenaarsdochter in het Franse Lourdes. De verschijningen vonden plaats bij de Grot van Massabielle, een plek aan de voet van de Pyreneeën waar al 150 jaar lang mensen samenkomen.

Ten tweede: De Vereniging Nationale Bedevaarten (VNB) bestaat dan 125 jaar en organiseert en verzorgt ook al 125 jaar lang bedevaarten naar Lourdes.

 

Ook in 2008 is er weer een gevarieerd aanbod. Het gaat om volledig verzorgde reizen per bus, trein en vliegtuig, voor gezonden en zieken. Een busreis duurt 8 dagen, een treinreis 7 dagen en de reis per vliegtuig 6 dagen. Wij gaan voor de reis in oktober. In de gids: reisnummer 814. De trein gaat van 11 t/m 18 oktober (medisch begeleid). De vliegreis is dan van 12 t/m 17 oktober (medisch begeleid).

De informatieavond is op maandag 4 februari 2008 te Vorden om 19.30 uur in de parochiezaal van de Christuskoningkerk aan het Jebbink 8 te Vorden.

 

Gaat U mee… in oktober… of misschien in het voorjaar (datum nog onbekend) ?

Want van 12 tot 17 oktober 2008 hopen we vanuit het Bisdom Utrecht en ook vanuit de 12 parochies vanuit ons Parochieverband Graafschap Zutphen met een extra groot aantal pelgrims naar Lourdes te gaan om tijdens deze bedevaart ook de beide jubilea mee te kunnen vieren. Immers feest vieren doe je niet in je eentje! De voorbereidingen zijn al begonnen. En… u kunt mee!!! Misschien bent u al vaker in Lourdes geweest, misschien nog nooit? Misschien is het een lang gekoesterde wens? Misschien aarzelt u om wat voor reden dan ook? Misschien hebt u een bijzondere reden of een bijzondere intentie om eens op bedevaart te gaan? Bedroefd/verdrietig, blijdschap/dankbaarheid, partner/echtgenoot, kinderen/kleinkinderen, gezondheid, nieuwsgierigheid/belangstelling... Bij Maria mag en kan dat er allemaal zijn. Heb het er maar eens over... met Kerstmis of zo of bij het bepalen van ‘de goede voornemens’. Misschien hoeft het voor uzelf niet zo zeer, maar wilt u wel een keer iemand begeleiden; ouders, familielid, goede buur, vriend of vriendin of een zieke… gewoon om iemand te helpen of misschien wilt u wel iemand een Lourdesbedevaart cadeau doen? Bijvoorbeeld bij gelegenheid van een huwelijkjubileum of een bijzondere verjaardag of wat dan ook? U kunt alleen mee gaan of met zijn beiden, of met meerderen van een gezin, familie, koor… Maar we gaan met een groep en pastoor Hogenelst gaat mee voor de geestelijke begeleiding.

 

Tijdens de door de VNB georganiseerde bedevaart wordt een kompleet Nederlandstalig programma samengesteld. Ook is er een team van Nederlandse artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers in Lourdes aanwezig om extra hulp of verzorging te verlenen. Speciale hulp en verzorging is tijdens deze reis gewaarborgd. Hulpmiddelen die nodig zijn, zijn ook daar te leen: alles wordt voor u geregeld. Het is heel bijzonder om gedurende deze reis een Pontificale Hoogmis bij te wonen in een grote ondergrondse kerk met 20.000 mensen van alle nationaliteiten. Maar je kunt ook in je eentje een kaars op steken bij de grot… Een bustocht door de Pyreneeën (vrije keuze) is ook een beleving op zich. Lourdes is een bijzondere ontmoetingsplaats, waar mensen uit alle delen van de wereld samenkomen, samen bidden en hun geloof beleven, maar ook de gezelligheid van vakantie ervaren.

 

Een Lourdes-reis is een geweldig voornemen…

We schreven het al: Pastoor Hogenelst gaat mee voor de geestelijke begeleiding. In de volgende parochiebladen informeren wij U verder over de bedevaart. Wilt u alvast meer weten over deze reis, of denkt u erover om als vrijwilliger mee te gaan naar Lourdes, dan kunt u contact opnemen met ons:

 

Wim en Diny Beulink, Keijenborg/Zelhem tel: 0314 - 641402

Mw. Willy Hermsen, Vierakker/Zutphen Tel: 0575 - 520845

Mw. Riekje Rijk; Stichting Sutphene, Locatie Leeuweriksweide te Zutphen

Pastoor F. Hogenelst; Parochieverband Graafschap Zutphen, tel: zie het parochieblad

 

Hopelijk samen op weg naar Lourdes, maar in ieder geval tot ziens op de 4e februari

 

 

 

JORISNIEUWS

 

Beste parochianen,

Het is weer eens tijd dat u nieuws van de Daltonschool Sint Joris ontvangt.

Als ik dit bericht voor u op papier zet is het voor de  kinderen een spannende periode. Voor de allerkleinsten is het de Sint met zijn Pieten, die hen bezig houdt. Vooral de Pieten spelen dit jaar een belangrijke rol. Sint heeft nogal wat Pieten zonder veer. Die zijn in opleiding en bij die Pieten gaat er nogal eens wat fout. Verkeerde cadeautjes, brokken maken. Erg verwarrend, maar vooral leuk. Ook voor de juf en de meester. Sinterklaas heeft de school op 5 december bezocht.

Na het Sinterklaasfeest stappen we direct over naar het volgende feest. We hebben de adventskrans al gemaakt en in onze nieuwe multifunctionele ruimte komen we met zijn allen samen om ons voor te bereiden op het kerstfeest.

Vorig jaar hebben we een kerstmarkt op school gehouden. Dat was een groot succes en dit jaar hebben we dat weer gedaan. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.

Ook onze ouders hebben weer een belangrijke bijdrage geleverd aan al deze activiteiten.  Ze versieren de school en helpen bij het opzetten van de markt. Het is altijd fijn dat ouders zich zo betrokken voelen bij de school.

 

Naast al deze activiteiten is de school zich aan het voorbereiden op de inspectie van de Daltoncommissie. Op donderdag 21 februari worden we door twee visiteurs van Dalton Nederland bezocht. Ze komen kijken of we nog aan alle Daltonvoorwaarden voldoen. Alle geledingen van de school worden daarbij betrokken. Ouders, MR en OR moeten een enquêteformulier invullen. Ook alle leerkrachten moeten dat doen.

De commissie kijkt in alle groepen, praat met kinderen, ouders en bestuur. Aan het eind van de dag wordt ons dan verteld of we ons nog Daltonschool mogen noemen. Spannend, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het predikaat voor vijf jaar wordt verlengd. In een volgend bericht zal ik u het resultaat vermelden.

 

Namens alle kinderen, ouders, bestuur en het team van de Daltonschool Sint Joris wens ik alle parochianen een  gezegend 2008 toe.

 

Ed Hetterschijt

 

VERBORGEN  ZEGENINGEN.

 

Het leven wordt vaak voorgesteld als een school. Sommige klassen zijn heerlijk om te doorlopen. De klassen bijvoorbeeld van succes, geluk en gezondheid. Maar het wordt al moeilijker als je met tegenslag te maken krijgt.

 

Het valt al helemaal niet mee als je grenzen moet leren kennen omdat je lichaam het niet meer aankan. In die klas zit ik zelf momenteel. Ik vind het een moeilijke klas en ik zal wel een paar keer blijven zitten.

Ik vond de klassen van grenzeloos je laten leiden door je enthousiasme en lekker hard werken heerlijk. Het pastoraat leent zich daar ook goed voor. Want: geloof verzet bergen. En: niets is onmogelijk voor degene die gelooft. Toch belandde ik  in een fase waarin lichamelijk de rek eruit was. Ik heb het geluk dat mijn collega’s en mijn medegelovigen met me meeleven en dat helpt mij goed de huidige situatie door te komen en dat stemt mij heel dankbaar.

 

Er zijn gelovigen die mij vragen of ik nu iets merk van God en of ik wat heb aan mijn geloof. Zeker wel. Ik geloof dat God bij me is in deze situatie en als ik neerdaal in de diepe stilte van mijn ziel ervaar ik dwars door alles heen vrede en  liefdevolle nabijheid. Dat was altijd al zo in alle ups en downs van het leven. Het is niet voor niets dat ik spiritualiteit, meditatie en gebed zo belangrijk vind. De basis van het leven.

 

Ik verwacht niet dat God me op wonderbaarlijke wijze zal genezen, al ga ik dit jaar weer graag naar Lourdes. Ik moet dus leren omgaan met mijn ziek zijn. Dat valt niet mee, dat weten we allemaal wel. Ik moet mijn lichamelijke grenzen leren respecteren, rekening houden met voeding, mijn lichaam optimaal in conditie houden, minder werken. Ik moet leren alles te aanvaarden. Ook het ontkennen, de woede omdat je niet meer anders kan, het verdriet om het verlies. Langzaamaan leer ik deze lessen in de school van het leven. Dat kost veel tijd en energie. Maar wát leer ik er van? Zijn er verborgen zegeningen in deze situatie? Ik ervaar dat wel zo. Ik leer er intenser van leven. Geniet meer van het goede van het leven. Ik zie nog meer de betrekkelijkheid in van alles. Ik wil echt het leven leren kennen, ook de schaduwkanten ervan. De negatieve kant hoort er óók bij. Nu leer ik echt dat pijn allesbeheersend kan zijn in je leven en dat je geduld moet hebben met jezelf en met anderen die dat ook hebben. Het loutert je op één of andere manier en maakt mild. Ik ontwikkel meer begrip en mededogen dan in al die tijd ervoor omdat ik zélf alles ervaar. Dankbaar leer ik zijn voor allen die helpen, belangstelling tonen, belangeloos er willen zijn. Vol bewondering leer ik getuige zijn van het leed dat anderen zo moedig doorstaan dat vaak nog veel erger is. Veel respect heb ik voor mensen die het zo moeilijk vinden er doorheen te moeten gaan. Ook dat is te begrijpen: de opstandigheid, omdat het leven niet (meer) zo is als je had verwacht. Maar wat kun je verwachten? Dat God uitzonderingen maakt? Dat het leven anders zou moeten uitpakken dan zoals het nu is? Waarom zou het? Het leven is nu eenmaal zo.

 

Voor een gelovige is het leven niet anders dan voor andere mensen. Maar je mag wel je ogen openen voor de wonderen die steeds maar weer gebeuren dwars door alles heen. Je mag wel blijven speuren naar verborgen zegeningen. God is je nabij en ook al wordt je niets bespaard: God laat je niet los, ook niet in je diepste ellende. Dat heeft Jezus ons nu juist voorgeleefd. Langzaamaan durf ik dat beamen. Leef, lees, praat erover met God en medemens, mediteer. Op wondere wijze mag je als gelovige je deelgenoot weten van deze en van Gods werkelijkheid. Daardoor kan het perspectief op het leven anders worden: Liefdevol blijven, wat er ook met je gebeurt, is de kern van het leven. De leerschool van het leven valt niet mee: maar wat is het toch geweldig die leerschool te mogen doorlopen en van elkaar het leven en de liefde te leren. Dat we allemaal mogen uitgroeien tot liefdevolle, milde en wijze mensen die als God zijn voor elkaar.

 

Ed  Wassink, pastor.                                                Februari 2008

           

 

 

VERVANGING VERWARMINGSINSTALLATIE IN DE KERK.

Helaas heeft vlak voor de Kerstdagen de stokoude olie gestookte verwarming (daterend uit 1961) het volledig begeven. Zoals u ongetwijfeld heeft kunnen constateren, hebben wij inmiddels met extra inspanningen van onze vrijwilligers een hittekanon in onze kerk geplaatst. Hoewel hiermede een alleszins acceptabele noodoplossing is bereikt, zijn wij echter genoodzaakt om op korte termijn over te gaan tot vervanging van de kapotte verwarmingsinstallatie.

Wij delen u mede, na zorgvuldige weging als parochiebestuur, te hebben besloten om :

        binnenkort een geheel nieuwe gasgestookte luchtverwar-  mingsinstallatie, voorzien van de vereiste geluiddempers,           te laten aanleggen;

        daarnaast vanaf de Steenstraat een zwaardere gasleiding             met bijkomende voorzieningen te realiseren;

        tevens de oude ondergrondse olietank door een KIWA-      gecertificeerd bedrijf te laten saneren en de gehele             sierbestrating op het kerkplein weer te herstellen.

Al deze noodzakelijke maatregelen gaan naar raming zo’n dertig duizend euro kosten en zullen worden gedekt ten laste van de hiervoor opgebouwde voorziening voor groot onderhoud.

Op het moment dat het Parochienieuws bij u in de brievenbus rolt, kunnen we nog niet exact aangeven wanneer deze klus wordt uitgevoerd. Overigens zullen we er alles aan doen om de onvermijdelijke overlast tijdens de vieringen e.d. tot een minimum te beperken.

 

 

JAAR VAN HET RELIGIEUS ERFGOED.

Met een plechtige bijeenkomst in de Dom van Utrecht is op 17 januari het landelijke themajaar door middel van diverse publieksgerichte activiteiten geopend. Onder religieus verstaan we niet alleen het christelijk geloof in al zijn verschijningsvormen, maar zeker ook de andere geloven die in Nederland worden beleden … De tweede term betreft het erfgoed. Daaronder verstaan wij zowel het oude middeleeuwse erfgoed als de eigentijdse verschijningsvormen van religie. Het jaar houdt zich bezig met zowel het onroerende erfgoed (de gebouwen) als het roerende erfgoed, de voorwerpen die in de gebouwen worden gebruikt (religieus vaatwerk bijvoorbeeld) of versierende objecten waarmee de gebouwen zijn gevuld, zoals muurschilderingen en bijzondere raampartijen. Wij laten u in verband hiermede alvast weten ook onze fraaie parochiekerk tijdens het Jaar enkele malen open te stellen. Dat zal zeker tijdens de Open Monumentendag zijn, alsmede ook tijdens de bekende zomeropenstellingen op de woensdagochtenden tijdens de openstelling van het parochiesecretariaat.

 

Ook wij zijn als parochiekerk in het  “gelukkige”  bezit van een bijzonder fraai religieus erfgoed. Een enkele insider zal het wellicht weten … Bijzonder fraai zijn de bewaard gebleven veertien geschilderde kruiswegstaties uit 1858 van F. Stolzenberg uit Roermond. De houten lijsten zijn in het verre verleden gemaakt door een Borculose timmerman, te weten  L. te Molder.

 

Om te voorkomen dat vanwege het vele ontstane vocht t.g.v. de geplaatste noodverwarming deze zeer oude kruiswegstaties mogelijk schade zullen oplopen, zijn deze tijdelijk op een veilige en droge plaats opgeborgen. Zodra de nieuwe verwarming weer volop brandt, zullen ze in alle ere en luister weer worden herplaatst.  Wij hopen en verwachten hiervoor begrip bij u te ontmoeten.

 

Tot zover de nieuwsbrief van de kant van het parochiebestuur.

 

 

 

STILLE OMGANG TE AMSTERDAM.

 

In de nacht van 8 op 9 maart 2008.

 

Intentie:           Gave van God voor het leven in de wereld.

 

In verband met de goede week is de Stille Omgang verplaatst naar de nacht van 8 op 9 maart 2008.

Ieder jaar, midden in de maand maart, lopen duizenden christenen de Stille Omgang te Amsterdam, langs de route die de pastoor van de oude kerk op 15 maart 1345 liep. Hij was getuige geweest van het sacramentswonder in het huis in de Kalverstraat. Al snel vereerden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie.  De gelovigen weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Uniek aan deze tocht is de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon.

 

Het afgelopen jaar hebben ook ruim 800 jongeren deelgenomen aan de Stille Omgang. Deze kwamen uit geheel Nederland. Voor hen was er een speciale viering. Ook dit jaar weer!

Jongeren of ouderen, voelt U zich geroepen om met ons mee te vieren, geef U dan op:

 

 

Opgave is mogelijk t/m 4 maart a.s.  bij:

 

Dhr. Henk  Brokers, Prins Willem V straat 18, telef.nr. 273502.

 

De onkosten bedragen € 20,--

per persoon. .

 

 

                                   NIEUWE AARDE.

Zal er ooit een aarde zijn

waarop mensen niet meer huilen,

waar je niet hoeft weg te schuilen

voor terreur, verdriet en pijn ?

 

Zullen op een goede dag

mensen lachend samenstromen ?

zal er dan echt vrede komen

nergens meer een bomaanslag ?

 

Ach we hopen al zolang,

zo veel dromen en gebeden

en nog steeds wordt er geleden.

Mensen zijn nog altijd bang.

 

Maar de hoop is niet gedoofd

en de droom zal overleven,

de belofte ooit gegeven aan

de mens die haar gelooft.

 

Ooit zal er een aarde zijn

zonder haat en bloedvergieten.

Mensen lachen en genieten,

Zijn bevrijd van angst en pijn.

                                               Greet Brokerhof-van der Waa

 

 

JAAR VAN HET RELIGIEUS

                        ERGOED   TOEKOMSTGERICHT

 

 

In de  “Nieuwsbrief van het parochiebestuur”  is aangekondigd dat het jaar 2008 is uitgeroepen tot Jaar van het Religieus Erfgoed.

 

De officiële start hiervan vond plaats op 17 januari in Utrecht. Enkele weken eerder werd de website van het Jaar, www.2008re.nl, geactiveerd. Deze website geeft onder meer een overzicht van alle activiteiten die in het kader van het Jaar worden georganiseerd, variërend van fietstochten langs landelijke kerkjes tot concerten, symposia en open dagen. Het doel van het Jaar van het Religieus Erfgoed is de belangstelling voor en kennis van het religieus erfgoed in Nederland te vergroten, en een duurzame toekomst voor het religieus erfgoed te bevorderen.

 

Nederland is rijk aan religieus erfgoed, dat varieert van kerken, synagogen, kloosters en kapellen tot abdijen, moskeeën en begraafplaatsen. Door ontkerkelijking staat het religieus erfgoed echter onder zware druk. Religieuze gemeenschappen hebben grote moeite om de kosten die hun historische gebouwen en kunstcollecties met zich meebrengen te dragen. Steeds meer kerken en kloosters sluiten hun deuren. Van de ca. 19.000 kerken die ooit in Nederland zijn gebouwd, bestaan er nog zo’n 7.000.

Anderzijds groeit de belangstelling voor onze geschiedenis en onze cultuur. Kerken, kloosters, pastorieën en abdijen worden gewaardeerd als belangrijke beeldbepalers van een stad of dorp. Begraafplaatsen en kloostertuinen vormen monumentale oases van rust. De komst van nieuwe Nederlanders met andere levensovertuigingen brengt nieuwe invloeden in religieus bouwen met zich mee, die uitnodigen tot reflectie en dialoog. Kerkmeubilair, boeken, gewaden, kerkorgels, klokken, beeldhouwwerken en schilderingen behoren tot onze nationale schatkamer van geschiedenis en kunst.

 

Twaalf maanden lang vindt in het hele land een groot en afwisselend activiteitenprogramma plaats om een breed publiek nader met religieus erfgoed kennis te laten maken. Dit programma wordt georganiseerd c.q. gecoördineerd vanuit de provinciale Steunpunten Monumentenzorg en Archeologie en de provinciale Erfgoedhuizen.

 

Naast een publieksactiviteitenprogramma in de provincies organiseert de Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed in samenwerking met diverse partners een aantal deelprojecten: zoals een publiekstoegankelijke database met uitgebreide informatie over bijna 18.000 religieuze gebouwen en plekken in Nederland. De website wordt ontwikkeld met gebruikmaking van de interactieve functionaliteiten van Wikipedia en Google Maps. Daarnaast ontwikkelt Erfgoed Nederland onder de vlag van het Jaar een educatief programma met als titel Rituelen. In de tweede helft van het jaar zal een speciaal muziekprogramma interculturele ontmoetingen tot stand brengen op bijzondere religieuze locaties. Het Jaar besluit in december 2008 met een speciaal programma in Zeeland.

 

Een duurzame toekomst van religieus erfgoed is een verantwoordelijkheid van iedereen. Met alle betrokkenen (religieuze organisaties, overheden, politici, projectontwikkelaars, musea, erfgoedorganisaties) wordt in 2008 daarom nagedacht over de manier waarop religieuze gebouwen en voorwerpen deel van onze omgeving kunnen blijven uitmaken en toegankelijk kunnen worden gemaakt. Er moeten op goede gronden verantwoorde keuzes worden gemaakt. Het ‘Nationale symposium Onroerend Religieus Erfgoed’ (medio juni in Utrecht) en een reeks werkconferenties over roerend erfgoed moeten de aanzet geven tot de ontwikkeling van een beleid dat religieus erfgoed toekomst geeft.

 

 

 

 

IN MEMORIAM

 

Op 1 januari 2008 is in de Heer overleden, op de leeftijd van 82 jaar, de zeereerwaarde Heer Wilhelmus Johannes Ednardus Vrehe, priester van het Aartsbisdom Utrecht.

In alle eenvoud en bescheidenheid ging pastor Vrehe door het leven gedragen door een diep geloof en een intens gebedsleven. Hij was een zorgzame pastor voor de parochianen en prees hun inzet waar het maar kon. Hij zag er niet tegenop, om na zoveel jaar weer eens naar een nieuwe parochie te gaan. Met zijn beminnelijkheid en sobere levensstijl vond hij steeds zijn weg, altijd ook in verbondenheid met het bisdom, waarbij hij wel graag het laatste nieuws wilde weten. Toen de tijd van emeritaat kwam vond hij een warme plek eerst bij de fraters in Borculo en daarna in Lochem bij de zusters van Denekamp.

Daarbij was hij steeds bereid in heel de omgeving op verzoek van collega’s de Eucharistie te vieren. De laatste tijd werd zijn gezondheid steeds kwetsbaarder. Hij bleef er rustig onder, vertrouwde op de zorg van het huis en op God die ons draagt. Op de avond van oudjaar brak toch nog onverwacht het uur van afscheid aan en hij ontving het sacrament van de zieken. En in de morgen dat wij een nieuwe jaar des Heren in gingen bidden wij dat pastor Vrehe in de eeuwige vrede van de Heer mag zijn opgenomen.

De Eucharistie ten Uitvaart werd gevierd op zaterdag 5 januari 2008 in de parochiekerk van de H. Martinus te Herwen. Aansluitend vond de begrafenis plaats op het parochiekerkhof.

 

Pastoraal Team Parochieverband Graafschap Zutphen.

 

                                   S t i l t e …

                        Ik zocht in de stilte de ware stilte

                        De stilte waarin ik stil kon zijn.

                        Maar in die stilte vond ik een kilte.

                        Niet de stilte waarin ik stil kon zijn.

                        Toch bleef ik zoeken naar die stilte

                        De stilte zonder schijn of pijn.

                        Tot ik begreep dat ik voor die stilte

                        Toch heel diep in me zelf moest zijn.

                                               Lucas..

 

 

 

 

V A S T E N A K T I E    2 0 0 8

 

Als het om samenleven gaat, benadrukken we met de Vastenaktie dat het ook gaat om mensen ver weg, in het Zuiden en in de Oekraïne, met wie we één wereld- en geloofsgemeenschap vormen.

 

De Nederlandse bisschoppen schrijven in hun pastorale brief voor de vastentijd: “Wij mensen zijn geroepen tot internationale solidariteit “.  Solidariteit betekent het opbouwen van een wereld waarin iedereen,  zonder onderscheid,  een menswaardig leven kan leiden.  De opbouw van die wereld begint met openheid en ontvankelijkheid voor de andere, voor wat we van anderen kunnen leren en voor hen kunnen betekenen.

 

“Een mens is nooit een eiland, maar leeft in verbondenheid met anderen “,  aldus de bisschoppen in hun vastenbrief. Steeds opnieuw geven wij aan anderen en ontvangen wij op onze beurt van hen.  Menselijke verbondenheid heeft zijn fundament in Gods Verbond met ons.  De Vastenaktie volgt in 2008 deze oproep van de bisschoppen.  God is barmhartigheid en gerechtigheid.  De dienst aan mensen is dienst aan God.  Door barmhartigheid en gerechtigheid te beoefenen, brengen we het geloof in praktijk.

 

 

Waarde van het vasten !!

Vastenaktie heeft de afgelopen jaren onder de terugkerende noemer   “vast iets voor elkaar, vast iets met elkaar, vast iets bij elkaar “  de waarde van het vasten benadrukt.  De komende jaren staan we voor de uitdaging onze bezieling zichtbaar te maken, ook buiten de kring van kerkgangers. 

De Vastenaktie 2008 ligt in het verlengde van die in 2007, niet alleen qua vorm, ook qua inhoud.  Opnieuw kiezen we als invalshoek onze levensstijl. 

Waar de thematische invalshoek van 2007 echter ging over leven in eenvoud, ligt de nadruk in 2008 op een open blik naar de ander      Van leven in eenvoud naar leven in meervoud.

 

Met de Vastenaktie 2008 willen we het venster openen op medemenselijkheid.

Deze keer een sociale insteek:  oog voor elkaar, zorg voor elkaar.

De wereld groeit als we delen !!!

 

 

 

Als gebruikelijk treft u in ons Parochienieuws het Vastenzakje 2008 aan.  Met een paar euro zorgt u dat mensen overal ter wereld óók een eigen leven kunnen opbouwen.

Geef wat u kunt missen.

 

Stuur het vastenzakje op…            of

      … deponeer het zakje in de vaste bus achter in onze kerk.

 

 

 

Vasten:  Juist nu !!

Het is vastentijd. Veertig dagen om verschil te maken in eigen leven én in het leven van minder bedeelden. Steeds meer mensen zien de vastentijd als een moment om stil te staan bij hun eigen leefstijl, juist in de drukte en de hectiek van onze huidige maatschappij.

Veel mensen herinneren zich nog wel het vasten van vroeger. Wanneer je er naar vraagt komen vaak verhalen van het vastentrommeltje en de dagen zonder vlees naar boven. Als je diezelfde mensen vervolgens vraagt of ze tegenwoordig nog vasten is het antwoord meestal nee.

Is er nog behoefte aan vasten? Heeft vasten nog nut? In onze maatschappij is het misschien juist wel veel moeilijker geworden om het vasten vol te houden. We zijn allemaal druk, hebben eten in overvloed en boodschappen doen is een strijd van keuzes geworden.

Vastenactie biedt juist in de vastentijd de mogelijkheid om concreet iets te betekenen voor uw naasten. Voor mensen die kampen met extreme armoede en onrecht. U kunt solidair zijn met de minderbedeelden door zelf te vasten. Of misschien kunt u uw hart op een andere manier laten spreken.

 

 

Op  zaterdag 1 maart a.s. om 19.00 uur verzorgt het jongerenkoor samen met het MOV de Woord- en Communieviering.  Wij willen u hierbij van harte uitnodigen. !!

 

Deze viering staat in het teken van de Vastenaktie.

Hiervoor hebben we o.m. de prijs van de liturgieboekjes

iets verhoogd. In ieder boekje staat een nummer.

Dit nummer is uw lotnummer.

 

Aan het eind van de viering kunt u met uw boekje in

het KJ-gebouw zien of u een prijs hebt gewonnen.

 

            Natuurlijk zorgen wij dat de koffie klaar staat…

            Er is dan ook gelegenheid om uw hart (portemonnee)

            nog meer te laten spreken…

 

DE OPBRENGST VAN DEZE VIERING GAAT NAAR

ALIE ZIEVERINK IN DE OEKRAINE.

 

 

Wie zijn hart laat spreken, staat nooit met lege handen.

Alie Zieverink knuffelt verwaarloosde Oekraïense baby’s

 

Twee weken vakantie opnemen en in je eentje afreizen naar Oekraïne. Niet om lekker te luieren, maar om de weeskinderen in het ziekenhuis van Beregowo te verzorgen en vooral te knuffelen,

héél veel knuffelen.‘Dit moet ik gewoon doen!’. Ruim dertig jaar is ze al actief als kraamverzorgster. Het is Alie Zieverink (50) uit Geesteren dan ook op het lijf geschreven om de zwaar verwaarloosde baby’s in het ziekenhuis van Beregowo, in het zuidwesten van Oekraïne, te verzorgen en liefde te geven. Zelf spreekt ze geen Russisch, maar zoals ze zelf zegt ‘wel de taal van het hart’.

 

                        Je hart laten spreken

 

                        Met de warmte van je hart

                        Voel je de echte schat!

                        Wat is het dat er toe doet?

                        Je medemens die je ontmoet.

                        Het kijken en het oordelen

                        Dat is de inbreng van velen.

                        Maar je hart laten spreken

                        Dat is meer dan een achteloos teken.

                        Willen omzien naar elkaar

                        Je inzet is geen loos gebaar

                        Het is: voor elkaar willen zorgen

                        Niet alleen vandaag, maar ook morgen.

                        Luisteren, zien en klaarstaan

                        Geef die Missie ruim baan.

                        Een betere wereld Ontwikkelen, ja

                        Dat is waar jij en ik voor sta.

                        De Vrede binnen handbereik

                        Het ligt in HARTbereik

                        Omzien naar, zien vanuit je hart

                        MOV, de ander dat doet je wat!

 

 

 

 

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

 

 

 

KERSTPAKKETTENACTIE 2007 ZEER GESLAAGD !!

Voor de tweede keer organiseerden de kerken in Berkelland een actie om mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen een kerstpakket aan te bieden. En wederom was de actie zeer geslaagd.  In totaal 186 (van de 300) aangeschreven mensen / gezinnen hebben positief gereageerd op ons aanbod.  111 Gezinnen ontvingen een pakket ter waarde van  € 35,--  en 75 alleengaanden een pakket ter waarde van € 22,50.  Dit was een hoger percentage deelnemers dan in 2006. Het is een hele organisatie om alles soepel te laten verlopen. Er moet vooraf veel geregeld worden, maar het was zeker de moeite waard !!

Nogmaals:  hartelijk dank voor uw medewerking en inzet en …

Tot de volgende Kerst.

 

Gezamenlijke diaconieën en caritassen gemeente Berkelland.

 

 

CIJFERS EN FEITEN

Na afloop van een kalenderjaar is het een goed gebruik om even kort met u terug te blikken. Daarom hebben we hieronder enige vermeldenswaardige   “cijfers en feiten”  voor u op een rijtje gezet.

’t Is maar dat u het even weet !!!

Totaal aantal geregistreerde parochianen                :  1949.

Gedoopt in 2007                                                        :  8..

Eerste H. Communie                                                :  12

Heilig Vormsel                                                           :  9.

Kerkelijke Huwelijken                                                :  4.

Overleden in 2007.                                                    :  12.

Evenals vorig jaar zijn tijdens Kerstvieringen weer de gebruikelijke kerktellingen uitgevoerd. Tijdens de drie kerstvieringen zijn er in onze kerk 706 bezoekers geweest.

 

KATHOLIEKE VROUWENBOND BORCULO  (KVB)

Langs deze weg herinneren we u nog graag even aan de lezing over het voorgaan bij uitvaarten door mede-parochianen, welke plaatsvindt op dinsdag 12 februari a.s. om 20.00 uur in café-restaurant Peters alhier. Zoals u weet hebben vanuit Borculo een drietal vrijwilligers deelgenomen aan de uitvaartcursus in het parochieverband. Graag willen zij u deelgenoot maken van wat er zoal komt kijken bij een uitvaartviering c.q. uitgeleide vanuit de parochiekerk.  Ook niet-leden, echtgenoten en geïnteresseerde parochianen zijn op deze avond van harte welkom.

 

Informatie bij :             secr. Annie Beerten, telefoon  271692.

 

Katholiek Centrum voor Spirituele Ontwikkeling

“Graafschap Zutphen”.

 

Geloven Nu.

De aantrekkingskracht van Geloven Nu zit in meerdere facetten van aanpak en materiaal:

1.      Geloven Nu start vanuit Schriftteksten. Het uitgangspunt is een Schrifttekst die de spil zal vormen voor het gesprek dat de deelnemers met elkaar zullen gaan voeren. GN levert hiermee een bijdrage aan het aankondigen van de Blijde Boodschap aan alle mensen die het maar horen willen (kunnen) en helpt het belang van de Schrift voor het bestaan te leren kennen.

2.      Geloven Nu brengt de relatie tussen de Schrift en het dagelijks leven onder de aandacht. GN is geen Bijbelstudieclub maar zoekt eerder naar wat de overgeleverde woorden mensen van nu kunnen bieden aan bestaansverheldering en inspiratie.

3.      Geloven Nu kan mensen met diverse achtergronden met elkaar in gesprek brengen. De kringen van GN staan in principe open voor ieder die nieuwsgierig is naar het gesprek dat daar gevoerd wordt. Er zijn geen eisen als kerkbetrokkenheid of lidmaatschap van de kerk. Er wordt niet van alles aan kennis en opleiding verwacht. Weet u nog mensen die ook eens op een andere manier over hun geloof willen nadenken, of horen wat een ander nu eigenlijk gelooft? Misschien wilt u ook samen een stukje Bijbeltekst lezen, en dan doorpraten. Praat er eens over met vrienden en kennissen, en nodig uzelf een keer uit.

 

Begeleiding:  Dhr. Gerrit  Kemna, telefoonnr. : 0575-520862.

 

Plaats:            Parochiecentrum R.K. Kerk,  Kastanjelaan  33

                         te Lochem

Data:               18 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni 2008

Tijd:                20.00 uur.

 

Plaats:            Parochieel Centrum  Mariaschool  (PCM),                                      Tengnagelshoek 6  te  Zutphen

Data:               20 februari, 19 maart, 23 april, 21 mei, 18 juni 2008

Tijd:                20.00 uur.

 

 

VASTEN  EN  FUSEREN.

 

We zitten weer midden in de vastentijd, de veertigdagentijd. Elk jaar geeft de liturgische kalender ons de mogelijkheid om een periode van veertig dagen net iets anders te zijn dan anders. De veertig dagen voor het grote Paasfeest is een tijd van bezinnen, van onthouden, van herinnering aan de veertig jaar die Mozes met zijn volk Israël door de woestijn dwaalde, van de veertig dagen die Jezus alleen doorbracht, afgezonderd in de woestijn, vóór hij zijn grote heilswerk begon.

Voor veel mensen betekent de vastentijd helaas niet zoveel meer. Vroeger, zo heb ik me laten vertellen, was dat wel anders. Vooral de oudere parochianen laten mij delen in hun mooie verhalen over die tijd: de tijd van afwachten, van jezelf iets ontzeggen. Als kind stond dan vaak het vastentrommeltje centraal. Afwachten. Tot het trommeltje geleegd mocht worden. Jezelf nú iets ontzeggen, om láter ‘de schade in te halen’.

 

Zo’n vastentrommeltje, het doet me – vreemd genoeg – denken aan het nieuwste proces waar we in beland zijn, de bestuurlijke fusie van de 12 parochies van ons Parochieverband. Voor veel parochianen gaan gedachten en gesprekken over de fusie gepaard met de angst dat het dan gedaan is met de eigenheid van de zeer geliefde parochie. De eigenheid, ook wel ‘identiteit’ genoemd, is net zoiets als de kostbare schatten die verzameld zijn in het vastentrommeltje en daar zorgvuldig opgeborgen en gekoesterd worden. De inhoud van elk van die trommeltjes is uniek, hoewel het vrijwel altijd bestaat uit dezelfde ingrediënten. Het kostbare parochiële bezit, materieel en immaterieel, moeizaam bij elkaar gespaard, dat ga je natuurlijk niet zomaar weggeven. Maar: élke vorm van samenwerken, of dat nu een federatie, een vereniging of een fusie is, gaat gepaard met meer of minder verlies van eigen identiteit. Dat hoeft niet altijd slecht te zijn en soms is het noodzakelijk om te kunnen voortbestaan. Ons Parochieverband kent ook nu al een aantal vormen van samenwerken, bijvoorbeeld op catechetisch en liturgisch gebied. Ook worden de vier pastores met z’n twaalven gedeeld. Omdat elke pastor zijn eigen ‘profiel’ heeft, kunnen de parochies beter toegerust en begeleid worden in de parochiële taken én in het tegemoet treden van de problemen die naar ons toe komen in de toekomst. Problemen die te maken hebben met de ontkerkelijking, de vergrijzing en de verwachte teruglopende inkomsten. Bij fusie zal er méér gedeeld gaan worden, ik denk bijvoorbeeld aan de medezeggenschap over de materiële zaken, zoals de gebouwen. Er wordt opener en vrijer in elkaars trommeltjes gekeken, zodat noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen gezamenlijk en beter aangepakt kunnen worden. Het uiteindelijke doel is dat alle 12 parochies er niet slechter, maar béter van gaan worden.

 

Laten we proberen vertrouwen te hebben, in onszelf, in elkaar en in de toekomst.

 

Namens het Pastoraal Team: Zalig Pasen.

 

Jaap van Kranenburg,  pastoraal werker.                Maart 2008

 

 

EVEN UW AANDACHT VOOR …

Ongetwijfeld heeft u via de TV, kranten en pastorale handreikingen vernomen dat het Aartsbisdom in zwaar weer verkeert en drastisch moet bezuinigen en reorganiseren. Donkere wolken pakken zich samen boven de parochies. Het Bisdom heeft besloten dat de parochies in het Parochieverband Graafschap Zutphen over twee jaar moeten zijn gefuseerd.

 

Samenwerking is geboden, zeker in tijden van weergaloze krimp.

Hoe we als bestuur daar momenteel in staan en willen oppakken leest u in de vaste   “Nieuwsbrief”   van het bestuur.

 

Ondanks deze donkere wolken, wensen wij u allen in het licht van Pasen een   Zalig Pasen   toe.

                                                           Het parochiebestuur.

 

Nieuwsbrief parochiebestuur

 

Beste medeparochianen,

 

Al sinds jaren werken we samen binnen het Parochieverband Graafschap Zutphen.  Met 12 parochies, 13 kerken en meer dan 20.000 parochianen vormen we een groot parochieverband. In een tijd waarin het aantal pastores, kerkgangers en financiële middelen in Nederland afneemt, slagen we, als parochies binnen het parochieverband, er goed in een actieve geloofsgemeenschap in de Achterhoek te hebben.

En die actieve geloofsgemeenschap willen we ook de komende jaren actief houden.  We weten dat het de komende jaren anders zal worden.  Er zal meer werk bij vrijwilligers komen te liggen. We zullen meer zelf moeten doen om onze gemeenschappen actief te kunnen houden. De inkomsten binnen het bisdom lopen fors terug, waardoor ook daar grote veranderingen plaats zullen vinden en met minder mensen bestuurlijk meer gedaan zal moeten worden. Daarom heeft het bisdom een aantal omvangrijke maatregelen aangekondigd. Eén van de belangrijkste daarvan is dat we als 12 parochies uiterlijk per 1 januari 2010 zullen fuseren.

 

Natuurlijk zitten we als parochiebestuur niet met de handen over elkaar, maar hebben wij de laatste tijd de fusie van parochies uitvoerig in onze vergaderingen besproken. Ook zijn wij hierover uitgebreid in beraad  binnen ons parochieverband en dekenaat.

In deze nieuwsbrief willen wij u deelgenoot maken van ons ingenomen standpunt.

 

FUSIE PAROCHIEVERBANDEN.

Op 8 november 2007 heeft de bisdomraad (thans bisdomstaf) tot fusie besloten. De urgentie is zeer hoog, het aartsbisdom kan, zo ze er nu voorstaan, nog hooguit twee jaar vooruit. De oorzaken van het bisdombesluit om te fuseren zijn tweeledig.

1.      Het bisdom verkeert in financieel zwaar weer.

2.      De gang van zaken in de parochieverbanden is op veel plaatsen niet bevredigend.

Hoewel de indruk bestaat dat de fusiedwang wordt ingegeven door de  “deplorabele”  financiële positie van het bisdom is dat toch niet geheel correct. Natuurlijk is er sprake van een kostenbesparing als er in plaats van 316 parochies 45 parochieverbanden, d.w.z. fusieparochies, aangestuurd moeten worden. Maar er worden vanuit de Bisdomraad ook inhoudelijke beweegredenen aangevoerd. Er is maar op een enkele plaats sprake van een goede uitvoering van geformuleerd pastoraal beleid op dat niveau en daardoor lopen de parochies en pastorale teams vast. Wat het tweede argument betreft merken wij van onze kant op dat zulks voor ons parochieverband in ieder geval niet opgaat. Ons parochieverband is naar de mening van ons bestuur transparant in hun besluitvorming.

 

STANDPUNT PAROCHIEBESTUUR.

Maar …  hoe we het ook wenden of keren … Als parochiebestuur beseffen we dat het besluit van het bisdom waarschijnlijk onomkeerbaar is.  Wij zullen trachten een fusie van de parochie Borculo zodanig te laten verlopen dat de gevolgen voor de parochie en de parochianen zo gering mogelijk c.q. maximaal voordelig zullen zijn. Vanuit het bestuur zullen we de komende tijd nog veelvuldig overleg over het in gang gezette fusietraject binnen ons parochieverband voeren. Heel uitdrukkelijk hopen en verwachten wij dat de geloofsgemeenschappen in de parochies op het platteland gehandhaafd blijven. Wij zullen ons daar de komende tijd sterk voor maken.

 

Wat de komende tijd precies gaat brengen weten we nog niet. Het bisdom heeft toegezegd de communicatie in dezen te verbeteren. Thans wordt gewacht op het aangekondigde stappenplan e.d.

 

Het gewone kerkelijke leven binnen de Borculose geloofsge-meenschap moet gewoon doorgaan. Natuurlijk zullen dingen in organisatorische zin anders gaan. En wij werken er aan om dat  “anders”   béter te laten zijn.

Ook zal tijdens de fusie ontwikkeling het groot onderhoud (zoals o.a. de vervanging van de verwarmingsinstallatie in onze kerk) gewoon door gaan en worden, waar mogelijk, nieuwe projecten gelanceerd. Wij zeggen u toe dat wij via het Parochienieuws u uitgebreid zullen informeren en eventueel op bijeenkomsten aandacht zullen schenken aan de fusie.

 

Wat we wel zeker weten is dat we uw steun nodig hebben. Tenslotte doen we dit om samen een geloofsgemeenschap te vormen. En als we daar samen voor staan, gaan we een mooie tijd tegemoet.  Als u vragen of suggesties heeft, kunt u te allen tijde terecht bij de bestuursleden.

 

Met vriendelijke groet,

Het parochiebestuur.

 

 

PASEN.                                                        

 

Pasen vieren is elkaar doorgeven dat Jezus van Nazareth, Gods Zoon, de kruisdood heeft ondergaan voor onze verlossing, maar dat God Hem uit de doden heeft doen opstaan. De Heer is verrezen uit de dood en het nieuwe leven binnengegaan. Hij is een levende Heer, die bij ons is wanneer we Hem gedenken in de Eucharistieviering. Juist dan gedenken wij zijn dood en verrijzenis en geeft Hij zichzelf aan ons als voedsel voor het leven. Op de avond voor zijn dood heeft Hij dit zo ingesteld en aan ons nagelaten als zijn laatste wilsbeschikking. Pasen vieren wij dus bijzonder met de Eucharistie. Pasen is het feest van het leven dat sterker is dan de dood.  Het is een feest van vreugde, omdat door alle dood en verderf, mislukking en wanhoop, het leven overwint.

Pasen vraagt van ons geloof in de Heer die waarlijk verrezen is en die ook ons de belofte heeft nagelaten, dat wij met Hem zullen verrijzen. De dood heeft niet het laatste woord. Het leven overwint.     

God blijft trouw aan zijn schepping;  we worden door de dood heen gehaald.  God deed Jezus verrijzen, Hem als eerste van de gestorvenen.  Ook wij zullen verrijzen.

Dat is ons geloof,  ons  paasgeloof.

 

                        EEN  ANDER  PASEN …

                       

                        Doodse stilte hing over de aarde.

                        gehuld in schemer,

                        reigend voorgeborchte van

                        een hel waarin  -  verzonken  -

                        wat van het lichaam rest

                        zijn diepe nood doorbracht.

                        Het hart klopte niet meer.

                        Drie dagen lang

                        hield het heelal de adem in.

                        Toen in de diepe diepten,

                        werd  het zwoegen hoorbaar

                        van leven dat zich tegen

                        dood verzet.

                        maar zó aanvankelijk,  zó pril

                        als  ’t ritselen van gras

                        onder de grond

                        nog vóór het door de aarde kiemt.

 

                        En langzaam, langzaam

                        trokken sluierende nevels weg,

                        het lichaam zag het licht

                        door de kokon

                        der nog gesloten ogen breken.

                        De geest ving tekens op,

                        de adem keerde weer,  het hart

                        hernam zijn kloppen.  Hijgend

                        verrees het lichaam

                        uit de grauwe limben.

                        Verweg ontwaakten hanen

                        met een schor geluid.

                        Het was de ochtend van de derde dag.

 

GEWOON      Heer,

            ik bid U, laat mij U tegenkomen

            in de gewone alledaagse menselijke dingen

            in een handdruk en een glimlach

            in een liefkozing of een traan

          in de kleine dingen om mij heen

            en op elk ogenblik van de dag.

                                  

 

 

 

 

JORISNIEUWS.

 

Zoals velen van u weten is de Sint Jorisschool sinds  2002 een Daltonschool. Dalton is een vorm van vernieuwingsonderwijs die sterk in opkomst is. Om het predikaat Daltonschool te mogen voeren, moet een school aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn de drie uitgangspunten van het Daltononderwijs. Deze zijn:

~  vrijheid in gebondenheid     ~  zelfstandigheid     ~  samenwerken

Bovenstaande aspecten moeten in het onderwijs terug te vinden zijn.

De Nederlandse Daltonvereniging ziet hierop toe. Iedere school wordt bezocht en beoordeeld of zij het predikaat Dalton mogen blijven voeren. Op donderdag 21 februari jl. heeft de Daltonschool Sint Joris bezoek gehad van een visitatiecommissie. Aan het einde van de dag was er een positief resultaat. De Sint Jorisschool verdient nog steeds het predikaat Dalton en mag zich tot 2013 Daltonschool blijven noemen. Bestuur, Medezeggenschapsraad, Ouderraad, team en leerlingen zijn trots op de verlenging van het predikaat. Op donderdag, 8 maart, hebben we een open avond op school gehad. Ouders die hun 4 jarige op een school moeten plaatsen, kunnen dan komen kijken. We hopen een groot aantal enthousiaste ouders te hebben mogen begroeten. Na een korte uiteenzetting van de doelstelling van onze school, kunnen de ouders de school bezichtiging en vragen stellen aan alle aanwezige collega’s. En nu is het afwachten hoeveel ouders hun kinderen aan de Daltonschool Sint Joris toevertrouwen.

 

In groep 4 en 8 zijn een aantal kinderen zich aan het voorbereiden op de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. We zijn ons ook aan het voorbereiden op het Paasfeest. De verhalen die in de methode worden verteld leiden ons naar het Paasfeest. We sluiten de 40 dagentijd af met een viering voor de kinderen. Een werkgroep stelt een viering voor de kinderen van groep 1 t/m 4 samen en een viering voor de kinderen van groep 5 t/m 8. De vieringen vinden plaats op Witte Donderdag. Ook hebben de kinderen meegewerkt aan de vastenactie. Het geld dat is ingezameld gaat naar Alie Zieverink die het meeneemt naar de Oekraine waar ze verwaarloosde baby´s helpt.  Zo, u bent weer op de hoogte van het reilen en zeilen op de Daltonschool Sint Joris.

 

Namens team, bestuur en ouders wens ik u fijne paasdagen toe.

                       

GOED NIEUWS VAN AMNESTY INTERNATIONAL.

Ook vanuit de werkgroep in Borculo gaan regelmatig oproepen naar regeringen voor afschaffing van de doodstraf. Eind vorig jaar hebben ruim honderd landen binnen de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarin zij oproepen tot een wereldwijde stop op executies. 104 landen stemden voor de resolutie. 54 landen stemden tegen en er waren 25 onthoudingen. Een  “historische” resolutie en een belangrijke stap op weg naar een wereldwijde afschaffing van de doodstraf.  New Jersey heeft als eerste Amerikaanse staat de doodstraf afgeschaft. Amnesty hoopt dat hierdoor ook andere staten het voorbeeld van New Jersey volgen.  Amnesty verwelkomt ook de afschaffing van de doodstraf in Oezbekistan per 1 januari 2008.  Oezbekistan is het 135ste land in de wereld dat bij wet of in de praktijk de doodstraf heeft afgeschaft.

 

HEILIG VORMSEL EN DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE.

Zaterdag 5 april is er een eucharistieviering met toediening van het Heilig Vormsel. Deken Hendriksen van ons dekenaat zal hierin voorgaan. Nieuw is dat dit we dit jaar het Vormsel vieren samen met parochie St. Willibrordus te Ruurlo. 12 kinderen zullen op zaterdag 5 april het Heilig Vormsel ontvangen.

 

De voorbereiding van de Eerste Heilige Communie begint met een kennismaking op donderdag 3 april. Op zondag 13 april zullen maar liefst 18 kinderen zich presenteren in de eucharistieviering.

Ze bereiden zich samen met de ouders voor en hopen straks op zondag 25 mei hun Eerste Heilige Communie te mogen ontvangen.

 

 

VEERTIEN PAROCHIANEEN ONTVANGEN

EEN ZENDING..

 

Gezonden en gezegend om als vrijwilliger voor te gaan bij een kerkelijke uitvaartviering. Na een toerustingcursus en een stage in de parochie, onder begeleiding van één van de pastores, is voor deze 14 vrijwilligers door hun zending op 26 januari 2008 de weg geopend om die taak op zich te nemen.

 

Niet zomaar een taak, want een uitvaartviering blijft een indringend moment in het leven van de nabestaanden. Het besef dat je een afscheid nooit meer over kunt doen geeft wel aan dat het zorgvuldig en met aandacht moet gebeuren. Vrijwilligers die daar voor willen gaan staan verdienen de ondersteuning van hun parochie en hun besturen. Het was dan ook hartverwarmend te ervaren dat vele parochianen de moeite hebben genomen om bij de presentatieviering in de Parochiekerk H. Willibrord te Hengelo (Gld) aanwezig te zijn. Parochianen en besturen die hun vrijwilligers een hart onder de riem steken daar straalt een goede betrokkenheid van uit.

 

Wie barmhartig is begraaft uit haar midden de overledene. Een van de 7 werken van Barmhartigheid uit het Evangelie van Matteüs. De uitvaart is geen sacrament maar een taak voor de gemeenschap en haar voorgangers. De 7 werken van barmhartigheid zijn er voor alle mensen, iedereen heeft een opdracht in zijn dagelijks leven. Pastor Wil Matti hield een hartverwarmende overweging waarin de opdracht goed tot zijn recht kwam: je gezonden voelen met die woorden geeft kracht.

De opdracht, de bevestiging door de geloofsgemeenschap, maar vooral de zending die de 14 vrijwilligers aan het einde van de viering ontvingen was een prachtig moment. Als teken van hun zending ontvingen ze als insigne: een kruis met het boek, als symbool voor het woord, erop. Na de zegening zongen de 14 vrijwilligers het slotlied   “Tot u ben ik gezonden.”

 

Een Hartverwarmende viering waarin aandacht was voor detail. De goede verzorging en de gastvrijheid van de Willibrord parochie in Hengelo, de mooie versiering,  het koor,  samengesteld uit koorleden van vele parochies, het voorgaan van het gehele pastoresteam zorgde voor een goed sfeer. Samen kerk zijn begint met “Samen”. Wij wensen de 14 parochianen succes bij hun taak , dat ze die ondersteuning mogen ontvangen die ze nodig hebben om  tot goede vieringen te komen.

 

Een aanwezig betrokken parochiaan.

 

Hierbij een weergave van de verkondiging tijdens de viering van 26 januari jl. waar een veertiental parochianen van het parochieverband Graafschap Zutphen hun zending ontvingen om voor te gaan tijdens de uitvaartliturgie. In deze verkondiging refereren we aan het intochtlied ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ en de lezingen Genesis 23, 1-6 en Matteüs 25, 34-40.

 

We zijn binnengekomen met het licht dat we gedragen hebben. Hier hebben we het licht een plaats gegeven en tijdens het binnen komen hebben we dat prachtige lied gezongen. ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’.  We zongen: ‘licht overdek mij, vuur mij aan’. Veertien toegeruste parochianen, vrouwen en mannen, ieder met z’n kracht en kwaliteit om te getuigen van het licht van God, dat zij naar binnen hebben gedragen. De twee lezingen die we hebben gehoord , hebben alle twee, van doen met het waarom we nu hier bijéén zijn gekomen. Uit het boek Genesis hebben gehoord dat toen Sara stierf Abraham haar wilde begraven. Maar ze waren vreemdeling en Abraham vroeg aan de Hethieten of er een graf was voor zijn vrouw Sara. Een verhaal van duizenden jaren oud. Een oer verlangen van de mens om zijn dierbare te begraven. Terug te laten keren naar moeder aarde waaruit zij eens voortkwam. En het antwoord van de Hethieten maakt je stil “u bent ons een vorst van God: begraaf uw overledene in het mooiste graf dat we hebben”. En dit wordt je gezegd terwijl je als vreemdeling tussen hen woont. Het evangelie van Mattheüs verteld ons over de werken van barmhartigheid, het zijn er in het evangelie zes; de hongerige eten te geven, en de dorstige voorzien van drinken,  de vreemdeling opnemen, de naakten kleden, de zieken bezoeken en verzorgen en het bezoeken van gevangenen. In het algemeen spreken we over zeven werken van barmhartigheid, deze zevende gaat over ‘het begraven van de doden’.  Daarom spreken we ook van ‘Wie barmhartig is begraaft uit haar midden de overledene’.

 

In ons parochieverband is dit een hele stap geweest, waar met grote zorgvuldigheid aan is gewerkt. Een cursus, stage lopen dus meelopen met de pastores bij uitvaarten, gesprekken maar ook artikelen in de parochiebladen en een folder. Al deze toegerust parochianen hebben hieraan meegedaan. Natuurlijk is er verschil, in die zin dat de één meer stage heeft kunnen lopen dan de ander omdat in zijn of haar parochie zich meer uitvaarten voordeden. Anderen zijn deel gaan nemen aan woord en communie groepen  van zijn/haar parochie om zo meer ervaring te kunnen op doen bij het voorgaan in de liturgie.

 

Toch blijft een uitvaart altijd een inspannende bezigheid. Soms kan een uitvaart zeer gecompliceerd zijn vanwege allerlei familie verhoudingen, soms heb je te maken met een immens verdriet. van het plotselinge heengaan door een ongeluk en anders sinds.  Met al deze situaties moet je je mee leren verhouden. Dat wordt gevraagd. En bij dit alles, het persoonlijke, de intimiteit rond de dode die dit werk van je vraagt. Als je bij de familie binnen komt wordt je gelijk opgenomen in het leven wat zij hadden met de overledene en dat kan heel intiem en emotioneel zijn. Namens de kerk verzorgt men dan een kerkelijke uitvaart.. Dit alles vraagt om professionaliteit maar ook om ingetogenheid. Misschien is het goed hier nog eens te zeggen dat een kerkelijke uitvaart geen sacrament is. De werken van barmhartigheid hebben alles met het leven van doen. Dat je mensen ondersteund, nabij bent en het leven geeft, door eten en drinken te geven als men dat niet heeft, door als vreemdeling een nieuwe kans te krijgen om te kunnen leven als waardig mens. Want een waardig mens zal gekleed gaan, Zo ook die waardigheid voor de zieke en afhankelijke dat voor hen gezorgd wordt en dat je hen bezoekt, hen nabij wilt zijn. Ook zij die in het gevang zitten, dat je hen niet aan hun lot overlaat en soms kun je al zo gevangen zitten in je zelf of in  familie verbanden of godsdienst, dat er geen sprake meer is van menselijke waardigheid. En dan begraven worden. Als respect voor de dode en als een warme omhelzing voor de familie. Een begin van een goede rouwverwerking.

Al deze werken van barmhartigheid zijn fundamenteel verbonden met de liefde, het licht. De liefde van God. En het evangelie zegt dan ook dat wij allen daarop beoordeeld worden.

Laat het ons duidelijk zijn dat enkel de totale liefde kan wedijveren met de wereldse liefde. Ten volle liefhebben is ten volle leven. Voor altijd liefhebben is voor altijd leven. Het eeuwige leven is onlosmakelijk verbonden met de liefde van God.

 

Als pastores zijn wij dan ook blij met deze ontwikkeling, dat toegeruste parochianen met ons voor zullen gaan bij uitvaarten. Niet alleen als vermindering van de werkdruk maar vooral dat we als gemeenschap van gelovige, die liefde en barmhartigheid zullen betrachten om de overledene in ons midden te begraven. Zoals we gezongen hebben bij binnenkomst: “Licht, kind in mij kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt. Aan het einde van deze eucharistieviering worden de toegeruste parochianen gezonden en ze nemen het licht weer met zich mee. Om te getuigen daar waar ze gevraagd zijn om voor te gaan bij het begraven van de doden.

 

Wil Matti, pastoraal werker.

 

 

 

 

KLEDINGACTIE.

 

De Kledingactie van Mensen in Nood zamelt al ruim dertig jaar gebruikte kleding en textiel in. Mensen in Nood besteedt de opbrengsten van de Kledingactie aan haar noodhulp- en kinderprojecten.

Ook dit jaar organiseert de P.C.I. de kledingactie voor Mensen in Nood.

 

De kleding kunt U afgeven op:

              Vrijdag 28 maart 2008  van 19.00 – 20.00 uur.

              Zaterdag 29 maart 2008 van 09.00 – 11.00 uur.

In het portaal van onze kerk.

 

De Kledingactie verkoopt de ingezamelde kleding aan gerenommeerde kledingsorteerders in Nederland. De verkochte kleding wordt buiten Nederland en de Europese Unie afgezet. De opbrengst gaat dit jaar voor het project Congo. Mensen in Nood wil samen met een lokale partnerorganisatie, Caritas Kongolo, een voedselzekerheidsprogramma opzetten.

 

Kledingactie is blij met goede, nog draagbare kleding, schoeisel, dekens en huishoudtextiel, zoals gordijnen, tafelkleden, lakens en handdoeken. Let op: textielafval, afgetrapte schoenen, kussens, matrassen en vloerbedekking zijn niet bruikbaar. Het liefst ontvangen we uw kleding in gesloten plastic zakken.

 

Helpt U mee? Vorig jaar hebben de kerken in Borculo 4350 kg opgehaald, een mooi resultaat.

Heeft U geen kleding? Maak dan een gift over op giro 7527

’s-Hertogenbosch  Meer informatie op www.kledingactie.nl of bellen naar 073-6871060.

 

De P(arochiële) C(aritas) I(nstelling)

van onze parochie.

 

PCI -  BORCULO.

 

Waar staat het PCI voor?

PCI is de afkorting van Parochiële Caritas Instelling. Het is een zelfstandige werkgroep (bestuur en rechtspersoon) . De PCI heeft als opdracht: Zowel binnen als buiten de geloofgemeenschap van de parochie om te zien naar persoonlijke noden, maar ook naar sociale projecten en daar waar nodig hulp te bieden.

 

Wat is Caritas?:

Het omzien naar mensen, die grotendeels zijn uitgesloten en aan de behoevende kant van de samenleving zijn beland en hulp nodig hebben. Vaak zijn deze mensen niet in staat om alleen uit de problemen te komen.

 

Wat is Diaconie?:

Diaconie is allereerst dienstbaarheid en liefdadigheid aan mensen in nood. Vroeger heette diaconie “Armenzorg” en werd veelal uitgevoerd door Vincentius-verenigingen. Veel werk van de vroegere armenzorg is nu door de overheid overgenomen, o.a. door de invoering van de bijstandswet, de AOW en de WAO. Toch is er nog veel leed.

 

Wat doet de PCI?

Vanuit haar diaconale taak probeert de PCI, daar waar andere instanties geen hulp meer kunnen bieden, mensen te helpen vooral op financieel gebied. Ook ondersteunt de PCI werkgroepen, die zich inzetten voor mensen in nood of werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Sociale projecten kunnen eveneens voor steun in aanmerking komen.

 

Hoe komt de PCI aan de financiën?

De PCI beschikt over een fonds. De renteopbrengst mag daarvan worden besteed aan hulp. Daarnaast ondersteunt de parochie de PCI door eenmaal per jaar de collecteopbrengst van het paasweekend ter beschikking te stellen. De jaarrekening van de PCI wordt ieder jaar gecontroleerd door het dekenaat en het bisdom.

 

Waaruit bestaat de PCI:

De PCI van onze Borculose parochie bestaat uit vier personen.

Zij bespreken de hulpaanvragen en overleggen op welk manier hulp kan worden geboden.

Mocht U de PCI financieel willen steunen dan is uw bijdrage van harte welkom op bankrekening: Rabobank 3091.19.510 tnv RK Parochie Borculo  tgv de PCI.

 

De bezinningdag die normaal in de maand juni is gepland, is thans gepland op dinsdag 7 oktober a.s.   Nadere informatie volgt nog.

 

 

Achterhoekse jongeren naar de volgende Wereldjongerendagen

 

Soms staat de wereld op zijn kop. Bijvoorbeeld in 2005 bij de vorige Wereldjongerendagen in Keulen, waar honderdduizenden jongeren samen met de paus hun geloof vierden. In Keulen was ook een grote groep jongeren uit ons parochieverband. Een aantal van deze jongeren heeft, onder leiding van pastoor Hogenelst, het plan opgevat om ook volgend jaar naar de Wereldjongerendagen (WJD) te gaan. Die dan niet in Keulen, maar in Sydney zijn. En zo ontstond Team Ondersteboven.

De Wereldjongerendagen (WJD) is een initiatief van paus Johannes Paulus II en worden elke drie jaar georganiseerd door de Katholieke Kerk. Het is dé kans voor jongeren om hun geloof te verdiepen, inspiratie op te doen en te ervaren dat we deel uitmaken van een levende Wereldkerk. Een vreugdevol evenement van ontmoeting met God en elkaar, delen en vieren! Reden voor ons pastoresteam om jongeren te motiveren hier naar toe te gaan. Team Ondersteboven – Act1v8ed (‘geactiveerd’) bestaat uit een groep van 13 (!)enthousiaste, katholieke jongeren uit het Parochieverband Graafschap-Zutphen, uit het hele verband.

Thema van de WJD ‘08 is: ‘Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn.’ Uit het Bijbelboek Handelingen 1 vers 8 (zichtbaar in onze naam: Act 1 v 8). Australië ligt aan de andere kant van de wereld, en de jongeren zijn daar letterlijk en figuurlijk ‘ondersteboven’. Enerzijds een mooie gelegenheid om meteen wat van het land te zien (want zeg nu eerlijk, hoe groot is de kans dat je samen naar de andere kant van de wereld mag reizen?), anderzijds zijn de reiskosten erg hoog.

 

Onze jongeren kunnen uw hulp erg goed gebruiken.

De Nederlandse bisdommen bieden de reis aan voor naar ongeveer EUR 2.200,-. Dit is voor de meeste jongeren, het merendeel studenten, een heel bedrag. Zij hopen door sparen, werken en sponsoring met z’n allen op weg te kunnen gaan. Daartoe zullen ze regionaal en lokaal, individueel en met de groep de komende maanden verschillende acties ondernemen. Onze jongeren gaan naar de Wereldjongerendagen als ‘uw’ jongeren en nemen hun ervaringen en kennis mee terug naar onze parochies. Zij doen na de WJD uiteraard enthousiast verslag en houden nu al een website bij (http://teamondersteboven.punt.nl). Het zou fijn zijn als u hen ook een beetje op weg helpt. Wij en zij zijn erg dankbaar voor uw financiële, praktische en geestelijke steun. U kunt een gift overmaken naar Stichting R.K. Pastoraat en Catechese , rekeningnummer 13 80 57 303 te Zutphen. o.v.v. WJD 2008. Pastoor P. Kuipers (Lichtenvoorde) en pastoor F. Hogenelst (Keijenborg) zitten in het bestuur.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Laura de Vries, Bartokstraat 20, 7204 PP Zutphen telefoon: 0575-523326, e-mail: teamondersteboven@gmail.com of met pastoor F. Hogenelst, zie het parochieblad.

 

 

 

 

 

Team Ondersteboven – Act1v8ed!

 

Zondag 3 februari j.l. was in Zutphen in de Emmanuelkerk het benefietconcert ten bate van de jongeren die naar de Wereldjongerendagen in Sydney gaan (juli ’08). Het was een groot succes. Er zijn een kleine 100 mensen komen kijken en luisteren naar de drie koren. Die drie koren waren: Gemengd Koor Parochie St. Jan – Emmanuel, jeugdkoor Joy! en de Emmanuel Singers Zutphen. Ze hebben allemaal prachtig gezongen! Wij van het ‘Team Ondersteboven’ willen ze daarvoor graag heel hartelijk danken. Natuurlijk danken we ook Communicatie en Reclamebureau Hemels van der Hart voor de hulp bij de organisatie en Albert Heijn Supermarkt voor enkele van de vele boodschappen voor de lunch en dank aan de vele vrijwilligers!

Maar uiteraard ook veel dank aan de mensen die zijn komen luisteren! Dankzij u is de opbrengst echt de moeite waard want we hebben in totaal bijna 1000,- euro opgehaald. En dat is ver boven verwachting!!! Dit bedrag gaat naar Team Ondersteboven om onze bedevaartreis naar Sydney beter betaalbaar te maken. Voor het geval we nog iemand vergeten zouden zijn: iedereen bedankt voor uw hulp! En voor wie ons alsnog wil ‘supporten’, uw gift kunt u overmaken of storten op ‘Stichting R.K. Pastoraat en Catechese’ Rekeningnummer: 13 80 57 303 te Zutphen. Hartelijke groet en tot ziens!

De WJD-gangers: Team Ondersteboven en pastoor Hogenelst.

 

 

HEMELVAART  EN  PINKSTEREN 

 

Het feest van Hemelvaart richt onze aandacht op Christus. Op Hem die onder ons was tot in het dodelijk tumult van een terechtstelling aan het kruis, maar die is opgestaan en leeft in de wereld van de Vader. Zoals wij in de geloofsbe­lijdenis zeggen: Hij zetelt aan de rechter­hand Gods. Jezus is verhoogd tot naast de Vader.

Voor vele tijdgenoten is bovenstaande belijdenis maar moeilijk na te zeggen. Dat hangt waarschijnlijk samen met het gegeven dat hen niet zo duidelijk is wat en waar de hemel is. In de Schrift wordt God beleden als Schepper van hemel en aarde. De hemel is een geschapen wer­kelijkheid, die ons bevattingsvermogen ver te boven gaat.

Zoals de apostel Paulus schrijft: "Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, wat in geen mensen hart is opgekomen, dat heeft God bereid voor degenen die Hem liefhebben" (1 Korinthe 2:9). Jezus is ons voorgegaan, ook wij zullen eens in de heerlijkheid van God mogen delen.

 

 

De hemelvaart van Christus moeten wij niet verstaan als een soort ruimtevaart. De wolk die Jezus onttrekt aan de blikken van zijn leerlingen (vgl. Handelingen 1 :9), vormt reeds in de boeken van het Oude Testament een symbool voor de tegenwoordigheid van God.

Als een wolk Jezus aan het oog onttrekt, wordt eigenlijk gezegd dat Hij met zijn verheerlijkt lichaam is opgenomen in de wereld van de Vader. Zijn christenen nu geroepen om de blik voortdurend omhoog te richten?

Ik denk het niet. In een ano­niem gedichtje, dat ik vond, wordt gezegd:

            Mannen die omhoog staren

            naar Jezus die verdwijnt ­

            maar midden in de kring

            staat de afdruk

            van zijn voeten.

            Oude wijsheid:

            omhoog staren

            gaat pijn doen op den duur;

            treedt liever in Zijn voetsporen.

            Wie goed doet God ontmoet.

 

Jezus is nu vanuit God en op de wijze van God blijvend bij ons. De hemel ontfermt zich over onze aarde. Christus is bij ons met zijn Geest en zo is de tijd in goede handen. Hemelvaart en Pinksteren horen helemaal bij elkaar. In kracht van de goede Geest kunnen wij leven. Hij inspireert ons en vormt een steun in de rug om aan onze opdracht als christen trouw te zijn. Het is belangrijk om niet te wanhopen bij zoveel ellende dichtbij en ver weg. Verbonden met Christus en vanuit zijn Geest worden wij geroepen om te bidden en te werken; geroepen tot het doen van gerechtigheid. Het gaat ­om een leven vanuit zelfgevende liefde in navolging van Christus. Wie goed doet, God ontmoet. Toch?!

 

 

F.G. Hogenelst,  pastoor.                                         April 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EEN NIEUWE VERWARMING IN ONZE KERK.

Het is het zover !!!  Na lang wikken en wegen, onderhandelen en vergelijken hebben we eindelijk van het Aartsbisdom Utrecht goedkeuring verkregen voor het laten uitvoeren van de volgende werkzaamheden :

·         vervangen van de gehele verwarmingsapparatuur in de kerk;

·         aanleggen van een zwaardere gasleiding, inclusief aanvullende bouwkundige werkzaamheden;

·         verwijderen van de oude huisbrandolietank door een KIWA gecertificeerd bedrijf

voor een totaalbedrag groot    46.325,--  inclusief 19% BTW.

Om reden dat de stokoude luchtverwarming het al voor de Kerst-dagen heeft begeven, zullen we er alles aan doen om op zo’n kort mogelijke termijn dit karwei op te pakken. Het zal tijdens de diverse werkzaamheden soms even behelpen zijn. Maar volgens een bekend spreekwoord wordt het eerst slechter, alvorens het beter wordt. Langs deze weg vragen wij hiervoor uw begrip en steun. Voorts ligt het, waar mogelijk, in onze bedoeling om bij de uitvoering van deze gigantische klus enige kosten te besparen. Wij denken hierbij aan enkele   “hand- en spandiensten”  door onze vrijwillige kosters en handige mede-parochianen.

Wanneer de zomerzon weer volop door de gebrandschilderde ramen schijnt, zitten we er met z’n allen weer warmpjes bij.

 

LEGATEN.

Af en toe ontvangt onze parochie een geldbedrag dat door een parochiaan bij testament is nagelaten.  Doorgaans gebeurt dit om het voortbestaan van het kerkgebouw ten behoeve van de gemeenschap te helpen behouden. 

Het parochiebestuur is zeer erkentelijk voor deze legaten die een wezenlijke bijdrage vormen in het onderhoud, wij zijn zoals u weet immers geen rijke parochie.

De komende tijd wordt het gesprek gevoerd over de vraag of het huidige parochieverband van twaalf parochies door een fusie zou moeten worden omgevormd tot één groot bestuur.  Hoe deze discussie zal verlopen kan het bestuur op dit moment nog niet overzien, maar het verlies van zelfstandigheid behoort zeker tot de mogelijkheden.  Het bestuur heeft de indruk dat de bedoeling van een gulle gever doorgaans is om in uw testament nadrukkelijk op te nemen dat een bedrag dat u aan de kerk wilt nalaten nadrukkelijk en uitsluitend bestemd is voor het kerkgebouw of de geloofsgemeenschap in Borculo zelf.  Zó voorkomt u dat een legaat ergens anders terecht komt dan waarvoor het door u was bestemd. 

            Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Mark, Slinkman,

            telefoon :         (0545) – 275933.

 

 

ONDERSTEUNING DOOR DIAKEN G.G.M. OUDE GROEN.

Zoals wellicht vele mede-parochianen nog wel weten is Diaken Günther Oude Groen in 2003 tot onbezoldigd diaken gewijd met een specifieke zending voor zieken en ouderen.  Naast z’n volledige baan en het diakenschap is hij enkele jaren geleden begonnen aan een Theologische studie.  De heeft hij inmiddels 

- met zeer goed gevolg  -  afgesloten. In overleg met het Pastoraal Team is Diaken Oude Groen nu gestart met een spreekuur voor zieken en ouderen.  Bovendien gaat hij regelmatig voor in de diverse parochies binnen het Parochieverband Graafschap Zutphen ter assistentie van het Pasoraal Team. Binnen onze parochie assisteert hij vaak in Eucharistievieringen, welke voorgegaan worden door Emeritus Pastoor G.A. Simons.  Pastoor Simons, maar natuurlijk in het bijzonder ook de Borculose mede-parochianen, zijn hem daar dankbaar voor.

            Diaken Günther Oude Groen houdt wekelijks

            telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen op

            dinsdags van 18.30-19.30 uur, telefoon : (0545) – 272320.

 

 

KERKBALANS  2008  NU  AL EEN  SUCCES.

Bij het begin van dit jaar hebben al onze trouwe wijkhoofden met het bezorgen van het parochieblad u een kleurrijke folder over de jaarlijkse aktie  “Kerkbalans”  in uw brievenbus gestopt. Zoals u weet luidt ons motto voor dit jaar :

“” Laat onze kerk niet in de kou …  staan,

                                   Kerkbalans 2008  warm aanbevolen !!! “”

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen kunnen wij u nu al mededelen dat we op de goede weg zijn. Zoals we bij onze begrotingscijfers voor 2008 hebben aangekondigd streven we heel voorzichtig naar een totale jaaropbrengst aan kerkbijdragen van zo’n €  31.000,--. Op dit moment dat het Parochienieuws bij u op de deurmat valt, kunnen wij u verheugd melden dat wij met uw jaarlijkse bijdragen en toezeggingen nu al dit streefbedrag zijn gepasseerd.  Met u allen laat u met  “woord en daad”  zien dat onze parochiekerk nog steeds van blijvende waarde is.

Omdat deze opbrengst in z’n geheel voor de eigen kerk is bestemd, zijn we in staat om er gezamenlijk voor te zorgen dat de markante Borculose parochiekerk haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen.  En wanneer eerstdaags de nieuwe verwarmingsinstallatie weer volop brandt, kunnen we ons nogmaals letterlijk en figuurlijk in de handen wrijven.

Niet meer vanwege de kou …    maar met ’n goed gevoel van :

“”  dat hebben we gezamenlijk toch maar weer geklaard “” .

 

Maar … desondanks attenderen wij diegenen er nog even op, die hun bijdrage voor dit jaar nog niet hebben betaald, dit alsnog te doen. U kunt uw bijdrage op verschillende manieren voldoen. En wel per automatische incasso, of met een periodieke bank- of giro-overschrijving.  De bank- en girorekeningen staan op de achterzijde van het parochieblad.

 

Aan het slot van onze gebruikelijke nieuwsbrief willen we u allen nogmaals van harte bedanken voor uw fysieke steun en inbreng en uw geldelijke bijdragen in welke vorm dan ook.

 

Met vriendelijke groet,

het Parochiebestuur.

 

ALTIJD  OP  ZOEK.

 

We zijn altijd nieuwsgierig, op zoek naar nieuwe wegen, we experimenteren met nieuwe vindingen, speuren het internet af, waar de hele wereld te vinden is, gaan op reis naar avontuurlijke bestemmingen, proeven andere culturen.

Altijd op zoek naar geluk in de liefde, in buurt- en familiever-banden.  Velen zoeken met energiek idealisme naar het geluk voor anderen, voor mensen van dichtbij en ver weg. Mensen van ver komen hier, op zoek naar geluk, werk, veiligheid.

Ze zitten vol vragen en verlangen naar open armen met een warm welkom. Anderen gaan hier vandaan, om elders een nieuwe toekomst op te bouwen, maar voelen óók de onzekerheid:  zullen zij welkom zijn op hun nieuwe plek ?  Door al die bewegingen over de aardbol ontstaat er een smeltkroes voor een veelkleurige samenleving, die we als een verrijking kunnen zien, ondanks de aanloopmoeilijkheden van dit moment.

Populisten en bekrompen denkers zorgen voor negatieve  stemmingmakerij en verstoren daarmee de gezonde voortgang van integratie in ons land. Negatieve berichten worden opgeklopt en uitvergroot en blijven rondzingen in de media en op  “verjaardagsfeestjes”.  De populisten willen terug naar de tijd van  “wij blijven gezellig onder elkaar”.  Och arm, zij leven buiten de realiteit van dit moment, waar volken op zoek gaan naar betere kansen en zich dus verplaatsen.  Zo is dat al gegaan zolang de mensheid bestaat. Wees eerlijk:  gelijk hebben ze, zolang de verdeling van de welvaart niet zo goed gereguleerd is.

 

We zit in de weken na Pasen,  en denken aan de opgestane Christus.  Hij kwam immers letterlijk in opstand tegen veroordeling en onderdrukking.  Hij ageerde heel openlijk tegen vooroordelen en spaarde daarbij niet de kerkelijke gezagsdragers van toen,  de Farizeeën en Hogepriesters.  Hij gaf ons de opdracht om elkaar vrij baan te geven, te steunen en eerlijke kansen te bieden. Hij werd gedood door de populisten en bekrompen denkers van deze tijd.  Zij hoopten hem monddood te kunnen maken,  maar hij  “verrees” , ook al zullen sommigen  dit symbolisch opvatten, anderen letterlijk lichamelijk.  Een wellis of nietes daarover is totaal irrelevant.  Wat telt is, dat zijn boodschap van liefde en vrede leeft tot op de dag van vandaag en velen in beweging zet, om Gods nabijheid aan elkaar zichtbaar te maken.

God kan niet dichter bij de mensen komen dan door de liefde voor mensen voor elkaar.

 

Louis Overmars – Parochienieuws Vorden – Kranenburg.

 

 

            AANDACHT

                        VOOR

                  MARIA

Wij weten allemaal dat de Kerk het in ons land niet gemakkelijk heeft. Terug­lopend kerkbezoek, moeilijkheden bij de geloofsoverdracht en het afhaken van veel jonge mensen maken velen van ons, terecht, bezorgd. Nogal wat seinen lij­ken op onveilig te staan. Al met al lijkt er voor de christelijke gemeen­schap, zeker in West-Europa, geen florissante toekomst weggelegd. En toch zijn er ook gegevens, die het donkere beeld wat opfleuren. Gegevens, die suggereren dat het geloof nog taaier en krachtiger is dan velen op het eerste gezicht denken. Ieder jaar gaan nog miljoenen katholieke gelovigen in West-Europa op bedevaart. Zo'n volksverhui­zing haalt niet de voorpagina van de kranten maar het vormt een min of meer onzichtbare onderstroom binnen onze Kerk. Een onderstroom, die duidelijk maakt, dat het christelijke geloof nog fitaal is in de harten van veel mensen.

 

Vele bedevaartgangers gaan naar plaatsen, waar Maria wordt vereerd. Wie kent niet de namen van Kevelaer en Banneux. Honderdduizenden (5 miljoen) trekken ieder jaar weer naar het Zuid-Franse Lourdes om daar te bidden tot Maria. Ook De bedevaartplaats van Maria te Fatima (Portugal) mag zich verheugen in een stijgende belangstelling. Maar niet alleen ver weg, ook dicht bij huis is er aandacht voor haar. In de vele kerken van ons Parochieverband Graafschap Zutphen branden rond de vieringen de hele dag kaarsen voor het Mariabeeld.

 

Waarom zoeken zovelen, dichtbij en ver weg, hun heil bij Maria? Waarom hebben zoveel mensen, ondanks de koude wind van de secularisatie, nog aandacht voor de moeder van de Heer?  Ik vermoed, dat veel gelovigen zich heel goed kunnen herkennen in het leven van Maria. Maria is voor hen de vrouw, die, ondanks allerlei onbegrijpelijke dingen die haar overkomen, toch blijft vertrouwen. Zij leeft vanuit de verborgen omgang met haar God en kan daarom ook zeg­gen: "Mij geschiede naar uw Woord" (vgl. Lucas 1:39). Zij heeft zoveel vertrouwen in Christus, dat zij, ondanks alle onbegrip kan zeggen: "Doe maar wat Hij u zeggen zal" (Johannes 2: 5). De weinige gegevens in het Nieuwe Testament schetsen zo het beeld van een vrouw, die helemaal leeft vanuit een intens vertrouwen in God. Vanuit een vol­ledige overgave aan haar Heer is zij haar levensweg gegaan. Een levensweg, die is uitgemond bij God zelf. Het bederf van deze wereld heeft haar niet aangeraakt, nu zij is opge­nomen in de wereld van de Vader. Maria wist te luisteren naar God.

 

Velen zoeken Maria vandaag op met het verlangen, dat zij opnieuw luistert. Luistert naar onze verhalen over zieken en zorgen. Luistert naar onze roep om kracht en toekomst door alle duisternis heen. Zo zijn de bedevaartplaatsen voor veel gelovigen oases in een vaak harde, onbegrijpelij­ke wereld. Wie kent niet de verhalen van zieken, die in Lourdes weer kracht hebben gevonden om door te gaan. Ook in de toekomst mogen wij tot Maria blijven bidden, mogen wij een kaars bij haar opsteken of op tocht gaan naar een bedevaartplaats. Het zijn allemaal uitingen van ons ge­loof, dat Maria ook vandaag naar ons wil luisteren. Belan­geloos is zij voor ons aanwezig met een luisterend oor. En alles brengt zij bij de goede God. Op haar voorspraak geeft Hij ons kracht, alle dagen van ons leven.

 

F.G. Hogenelst, pastoor.

 

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

CHRISMAMIS

In de Mariakerk te Apeldoorn wijdde onze aartsbisschop Monseigneur Dr. W.J. Eijk op woensdag 19 maart j.l.  de drie heilige oliën voor ons Bisdom.  Deze oliën worden gewijd voor het gebruik in de liturgie tijdens de rest van het jaar.  Chrisma is de olie die wordt gebruikt bij de doop, bij het vormsel of bij een priester- of bisschopswijding,  als teken naar de gezalfde,Christus. Vanuit ons parochieverband was een kleine vertegenwoordiging aanwezig bij de viering en nam de oliën in ontvangst. Tijdens de viering concelebreerden ondermeer Pastoor F.Hogenelst en Pastor E. Wassink en hernieuwden hun belofte van gehoorzaamheid aan de bisschop, voor het eerst aan aartsbisschop Dr. W.J. Eijk.

 

HEILIGENBEELDENMUSEUM OPENT WEER HAAR DEUREN

Vanaf de 2e Paasdag t/m/ 26 oktober 2008 kunt u het Heiligenbeeldenmuseum in de Antoniuskerk in Kranenburg (Vorden) weer bezoeken. Ruim 600 heiligenbeelden zijn er te bezichtigen, in allerlei materialen en stijlen. Daarnaast heeft de werkgroep Design veel werk besteedt aan het inrichten van een bijzondere expositie rondom het thema  “Rituelen rond de dood”. De vaak uitzonderlijke attributen, zoals relekwieën, gebedskistjes, vruchtbaarheidsbeeldjes en voorwerpen gebruikt bij het H. Oliesel, zijn uit diverse landen afkomstig,     Een bezoek zeker waard. !!!

Het museum is geopende op :

Dinsdag, donderdag en zondag van  11.00 – 17.00 uur.

Adres :

Antoniuskerk, Ruurloseweg 101 te Kranenburg (Vorden).

Telefoon :

0575  -  556488   (alleen tijdens de openingstijden).

Website :     www.heiligenbeeldenmuseum.nl

 

 

MOV –WERKGROEP BORCULO

 

Aktie voor Alie Zieverink groot succes!!

Op 1 maart werd de woord en communieviering verzorgd door het jongerenkoor in samenwerking met het MOV. De opbrengst van deze viering was bestemd voor het werk van Alie Zieverink in de Oekraïne.

In de weken voorafgaand aan deze viering hebben de kinderen van de St. Jorisschool zich ingespannen om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Er was een piekenpijp, er zijn prachtige kaarten en mobiels gemaakt voor de verkoop en de oudste kinderen hebben middels “heitje voor een karweitje” veel geld opgehaald. Tijdens de viering is al een deel van het geld aan Alie Zieverink overhandigd waar ze zichtbaar blij mee was.

Na afloop van de viering kon men in het KJ gebouw foto’s bekijken die Alie tijdens haar verblijf in de Oekraïne gemaakt had. Er werden prijsjes opgehaald die een aantal van u door een lot in het kerkboekje gewonnen had, er was (gratis) koffie en natuurlijk werd er nog meer verkocht t.b.v. het project in de Oekraïne.

De opkomst was geweldig en er is uiteindelijk maar liefst € 703,35 !! bij elkaar gebracht voor het project van Alie Zieverink.

Op dit moment wordt er voor de weeskinderen aan een nieuwe keuken en badkamer gewerkt. Dit zal in totaal zo’n € 2000 gaan kosten. U begrijpt dat ze met ons bedrag al heel veel kunnen doen. Hartelijk dank aan allen die hieraan bijgedragen hebben!

 

 

VASTEN PROJECT VOOR DE VERLATEN KINDJES IN DE OEKRAÏNE
Lieve kinderen en alle Lieve mensen die zich in hebben gezet voor het project, graag wil ik jullie op deze manier HEEL ERG BEDANKEN voor het prachtige bedrag ( 703,35 ) wat jullie totaal bij elkaar hebben gebracht voor de kindjes.
Het heeft mij enorm geroerd dat zo veel kinderen en volwassenen zich ( met ons, en vele anderen) zo verbonden voelen met de kindjes in de Oekraïne. En het geld....dat is inmiddels overgemaakt naar de rekening van de kindjes !!!
Bij mij in de woonkamer hangt een mooie Hartjesmobiel ( die jullie ook gemaakt hadden voor de verkoop) die zo symbolisch de verbondenheid van al onze harten weergeeft, een prachtige herinnering aan jullie project.

Namens de werkgroep Oost Europa Zending                      Alie Zieverink

 

“DE KERK REKENT OP JOU”

 

                                               ROEPINGENZONDAG.

 

Met de bovenstaande duidelijke uitspraak is tijdens de weekendviering van 12/13 april j.l. aandacht geschonken aan Roepingenzondag.   Hoewel bij velen de vanzelfsprekendheid rond kerkelijkheid is verdwenen en het kerkbezoek afneemt, is steeds vaker te horen dat de aandacht voor religie groeit.

“Religie is terug van weggeweest”, staat in veel publicaties.

 

Geen vanzelfsprekendheid meer, maar toch …mensen hebben behoefte aan zingeving.  Ook in deze tijd doen velen een beroep op de kerkgemeenschap.  Op scharniermomenten zoals geboorte, huwelijk, ziekte en overlijden, waarin zingeving en geloof een belangrijke rol spelen,  rekenen ze op de Kerk. Ze zoeken een plek waar bijzondere momenten van het leven aandacht kunnen krijgen. Een plaats waar ze troost en bemoediging kunnen vinden, dankbaarheid tonen, een kaars opsteken.  Ook nu zoeken mensen een plaats waar God te vinden is.

 

Zeer veel mensen zijn bij onze Kerk betrokken. Velen zijn ook zelf actief.  Een reden tot grote dankbaarheid. Binnen onze kerkgemeenschap is daarbij een blijvende behoefte aan ambtsdragers die anderen voorgaan in geloof en mensen enthousiast weten te maken voor Christus en zijn Blijde Boodschap.  Wij mogen de goede God blijven vragen om nieuwe  “werkers in de wijngaard”;  mannen en vrouwen die in naam van de Heer een bron van inspiratie kunnen zijn voor velen.

 

Voor meer informatie over een opleiding tot priester, diaken of pastoraal werker(ster) in ons bisdom, neem dan contact op met de Diocesane Roepingenraad, p/a Blankenburg 19, 7481 DX Haaksbergen of per mail : roepingenraad@aartsbisdom.nl

 

 

DE WERELD JONGERENDAGEN IN SYDNEY,AUSTRALIË

 

Beste medeparochianen,                                                                                

Wij zijn met tien jongeren uit de parochies van het parochieverband Graafschap Zutphen en zijn deze zomer iets van plan. Vast en zeker hebt u gehoord of gelezen van de Wereldjongerendagen in Sydney,

 in Australië. Misschien denkt dat dit iets met een wereldomvattend popconcert heeft te maken, maar dat is echt niet het geval. Het is een bijenkomst van katholieke jongeren. Vanuit de hele wereld zijn zij door Paus Benedictus zelf uitgenodigd om in juli a.s. bij elkaar te komen. Elkaar te ontmoeten, samen te bidden en te vieren. Zij hebben een ontmoeting met de Paus en vieren de Eucharistie met hem. We horen nu eenmaal bij een wereldkerk en dat betekent dat de leden over de hele wereld wonen. Daarom is het zo bijzonder: een gelegenheid om elkaar van over de hele wereld te ontmoeten. En daar willen wij met ons tienen onder aanvoering van pastoor Fred Hogenelst graag heen. We hebben echter één probleem: de centen. Wij zijn jongeren, studeren en hebben één, twee, drie niet het geld bij elkaar om de reis en het verblijf te betalen. Australië is immers geen België en ligt niet naast de deur. We doen ons best met werken, vragen en sparen om het geld bij elkaar te krijgen. Ook zijn er al parochies en P.C.I.'s geweest die een bijdrage hebben gegeven.

Met deze oproep willen wij u, parochianen ook graag om een bijdrage vragen. Wij begrijpen wel dat wij niet de enige zijn, ook "Mensen nood", de Vastenactie"" en de "Missie" zijn belangrijk.  Toch doen wij het, omdat wij vinden dat het verhaal van Jezus verder moet worden verteld. Wij jongeren willen graag meemaken wat het betekent om lid te zijn van die grote wereldkerk om het later hier in Graafschap Zutphen weer door te vertellen. Door te vertellen aan anderen, jong en oud met de nadruk op jong.

 

We hebben ook een website met informatie over onze groep en de reis: www.teamondersteboven.punt.nl

Ons banknummer is 13 80 57 303 ten name van: Stichting R.K. Pastoraat en Catechese te Zutphen, onder vermelding van WJD 2008.

Bij voorbaat dank en hartelijke groeten van Laura, Johan, Bram, Béatrice, Rutger, Christel, Tessa, Simone, Berndien en Annelie.

 

 

VOORWOORD.

 

“ I  have  a  dream “

Teleurgesteld, ontgoocheld en bang zit de vaste club van zo gedreven vrienden van Jezus op die fatale vrijdag bij elkaar:  woordeloos tussen de scherven van hun idealen over een nieuwe wereld, waar naastenliefde de maat van alle dingen zou worden, waar ieder mens tot z’n recht mocht komen.

Stukgelopen op het formalisme en de machtshonger van de geestelijke gevestigde orde.  Hun charismatische leider Jezus is slachtoffer van een machtsstrijd geworden, hij is dood.

De geschiedenis herhaalt zich, zoals we weten.  Altijd en overal weer staan idealisten op, worden bezielers van hoop en lopen na een tijd stuk op kleingeestige  “machtsdragers”.  Eind van een droom, desillusie, geladen stilte … 

Reden genoeg om alle hoop te laten varen ???

De werkelijkheid laat iets anders zien.  Het  “ Ik geef jullie een nieuw gebod,  heb elkaar lief “.  van Jezus en  “I have a dream”  dat dit land verandert in een oase van vrijheid en gerechtigheid, waar zwarte jongens en meisjes han in hand zullen lopen met blanke jongens en meisjes als broeders en zusters.

uit de speech van Martin Luther King,  staan onuitwisbaar in het geheugen van de wereld gegrift, zullen telkens weer mensen inspireren,  om als   “verlosser”  naar voren te treden en ons dè droom voor te houden.

Hoe onrustig we soms ook mogen zijn en hoe moeilijk het is om de positieve lijn te blijven zien, altijd weer brengt de dieptegolf ons weer op de top.

Jezus werd gedood, maar leeft sterk in ons.

Martin Luther King werd vermoord, maar leeft in de wereld voort als gids in barre tijden.

 

De melodie van zijn   “We shall overcome some day,  o deep in my hart,  I do believe,  we shall overcome some day” ;  is de dragger van die droom over een paradijselijke wereld en is onuitwisbaar verbonden met  King én met Jezus.

De vrienden van Jezus haalden op die sombere vrijdag herinneringen op.  “ Kom bij elkaar en deel het brood om aan elkaar te denken “  en  “ Heb je naaste lief als jezelf” is zijn hartgrondige boodschap.

Ze vinden de kracht, stappen uit hun wanhoop en lopen dan al vooruit op de droom van de zwarte dominee,  eeuwen later.

 

Louis Overmars.

 

 

 

Beste mede-parochianen,

 

ZOMEROPENSTELLING VAN DE KERK IN 2008.

Kort en goed, ook deze zomer zetten we elke woensdag de kerkdeuren van onze fraaie parochiekerk weer wijd open.

Iedereen is tijdens de zomermaanden  juni, juli en augustus woensdags van 10.30 – 12.00 uur  van harte welkom.

Loop gerust even binnen om rond te kijken, of voor een stil gebed of om een kaarsje op te steken.

Zoals u weet is 2008 uitgeroepen tot het  “Jaar van het Religieus Erfgoed”  Reden waarom wij dit jaar ons kerkgebouw met het prachtige interieur deze zomer bij een breed publiek onder de aandacht willen brengen.  Bij het rond kijken kunnen belangstellenden desgewenst een informatiefolder meenemen.

De vrijwillige kosters zijn bij toerbeurt aanwezig voor het beantwoorden van vragen, verstrekken van nadere informatie e.d.   Kortom,  eenieder is deze zomer van harte welkom.

 

 

HET PAROCHIESECRETARIAAT IS OOK DEZE ZOMER OPEN.

Dankzij de bereidwillige inzet van onze vaste groep vrijwilligsters blijft ook het parochiesecretariaat gedurende de zomermaanden op woensdags van 10.00 – 11.30 uur gewoon geopend.

Kom gerust binnen voor nadere informatie of voor het opgeven van een misintentie. De dames staan u graag te woord en kunnen u eventueel doorverwijzen naar de juiste persoon of de juiste groep binnen onze parochie. 

Voor dringende spoedeisende gevallen dient u echter de achterwacht te bellen.  Dit nummer kunt u beluisteren op het antwoordapparaat.

 

INWONING BORCULOSE HERVORMDE GEMEENTE.

Zoals u weet wordt momenteel de Hervormde kerk aan het Muraltplein grondig gerestaureerd. Vanwege het vele hak- en breekwerk is het ondoenlijk om er de komende tijd nog diensten en grote bijeenkomsten te houden.  Na gevoerd overleg zijn de kerkeraad en het parochiebestuur het snel eens met elkaar geworden dat tijdelijke  “inwoning”   voor een aantal keren in de tweede helft van 2008 de meest voor de hand liggende en beste oplossing is. Wanneer de vergunning t.b.v. de restauratie is ontvangen is het de bedoeling om 22 juni de laatste dienst te houden in de kerk aan het Muraltplein. In deze – overstapdienst – zullen ze aan het tijdelijk  ‘verlaten’ van hun kerk vorm geven. Naast de diverse diensten in de Hervormde Kerk te Haarlo zullen ook enkele diensten in onze parochiekerk gaan plaatsvinden.

 

 

STAND VAN ZAKEN FUSIE VAN DE PAROCHIE

Veel concreet uitgewerkte nieuwe punten zijn niet te melden. Dit betekent niet dat het bestuur met de handen over elkaar heeft gezeten. Juist het tegendeel is het geval; veel punten dienen nadere aandacht en invulling te krijgen en de voorbereiding daarvan vergt veel tijd. Momenteel wordt er binnen de Stuurgroep van het parochieverband  “graafschap Zutphen” gediscussieerd over de wijze waarop invulling zal worden gegeven aan de door de bisschop opgelegde fusie. Getracht zal worden de effecten daarvan voor de twaalf lokale geloofsgemeenschappen zo beperkt mogelijk te houden.

Inmiddels is een speciale projectgroep ingesteld die het omvangrijke fusietraject in goede banen zal leiden. Voorts zijn de vier kleine parochies Baak, Olburgen, Steenderen en Vierakker in overleg over de mogelijkheden van samenwerking. Een eerste initiatief zal zijn het houden van een  “doordeweekse viering” met aansluitend een informeel samenzijn. 

 

Met vriendelijke groet,

het Parochiebestuur.

 

 

 

JUBILEUMKRANT BIJ 40-JARIG BESTAAN VAN DE RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND.

 

De Raad van Kerken in Nederland viert op 21 juni 2008 zijn 40-jarig jubileum. Dit jubileum wordt gevierd in de Jacobikerk in Utrecht met een symposium en een viering. Vanwege het 40-jarig bestaan van de georganiseerde oecumene in Nederland heeft de Raad een speciale jubileumkrant uitgebracht. In deze krant staan onder meer interviews met de burgemeesters Cohen en Jorritsma en met oud-premier Ruud Lubbers. Hij noemt het onder andere belangrijk dat de Raad van Kerken heeft ingestemd met het ‘Handvest van de Aarde’. “Het is een helder signaal dat de kerken positie kiezen in lijn met het Handvest. Daarin wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de gemeenschappelijke opdracht tot behoud van natuur en milieu, maar ook van de diversiteit van de wereldbevolking”, zo stelt Lubbers in de jubileumkrant. En de nieuwe voorzitter van de Raad, Henk van Hout, kijkt alvast vooruit naar de volgende veertig jaar: “De Raad heeft een geweldig programma voor de volgende veertig jaar. De Raad is een belangrijk platform voor het zoeken naar zichtbare eenheid. De kerken mogen niet tevreden zijn met de gescheidenheid.

Als geweten van de kerken roept de Raad de kerken op om met elkaar in gesprek te blijven en met elkaar in gemeenschap te leven.” Naast deze interviews bevat de krant onder meer het programma van het symposium. Ook is het programma opgenomen van een landelijke estafette aan activiteiten met het oog op het 40-jarig jubileum.

 

De jubileumkrant is tegen vergoeding van portokosten te bestellen via e-mail rvk@raadvankerken.nl of telefonisch via 033 4633844.

 

Iedereen is van harte welkom het symposium en de viering op 21 juni bij te wonen. Opgeven bij voorkeur via 40jaar@raadvankerken.nl.

 

 

 

 

Huiskamer bijeenkomsten over spiritualiteit

(Thomas Evangelie)

 

Ontdek je eigen spirituele pad aan de hand van het Thomas evangelie. In het nieuwe seizoen wil ik een aantal huiskamer bijeenkomsten organiseren  over spiritualiteit. Het boek van Bram Moerland, “Schatgraven in Thomas”zal daarbij de leidraad zijn. Het thomas evangelie bestaat ui 114 losse uitspraken over Jezus.  Wie belangstelling heeft om mee te doen kan zich daarvoor aanmelden zodat ik deze zomer een planning kan maken.

Huiskamer bijeenkomsten zijn kleinschalig van opzet, 6 tot max. 8 personen en zullen bij dus thuis bij de deelnemers plaatsvinden (in overleg met elkaar).

Drie avonden,  waarop we samen met elkaar het boek lezen  en bespreken .

Wsch. zal er een groep in de Advent zijn en een in 2009 in de Veertigdagentijd .

(Het boek van Bram Moerland – Schatgraven in Thomas”- Uitgever Bert Bakker – ISBN nr. 97 89 03 51 31 4 53.) Graag een reactie voor eind juli aan

Margriet te Morsche, Borculoseweg 19, 7261 BG Ruurlo of per mail

Aanmelden:  Margrietafscheid@gmail.com

 

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

OVERLEDEN

Op 5 mei 2008 is op 73 jarige leeftijd overleden: Els van Eekeren-Olthof, echtgenote van J.H. van Eekeren,  Geestersebinnenweg 26 te Borculo.”  De crematieplechtigheid heeft op 9 mei j.l. plaatsgevonden.

                                   “ Moge zij rusten in vrede

 

HEILIG VORMSEL

Tijdens een feestelijke en drukbezochte vormselviering met als thema  “Geest in vorming “ zijn op zaterdagavond 5 april j.l. dertien kinderen uit de parochies Ruurlo en Borculo in onze parochiekerk gevormd.  De goed verzorgde eucharistieviering werd voorgegaan door Deken H.J.C. Hendriksen uit Wehl en ondersteund door ons Jongerenkoor. Gevormd zijn : Julia Prinsen, Dorien te Boome, Rienke Jansen, Laura Essink, Lisanne van Haaften, Charlotte ten Have, Jurre Haanepen, Coen Schulten, Dagmar van Mourik, Yorick Versteegen, Lisanne Weeland, Thijmen Nijman  en  Iris Erinkveld.

 

OPROEP BEZOEKERSGROEP

Regelmatig komt het voor, dat de bezoekersgroep niet op de hoogte is van de namen van ernstig zieke parochianen.

De groep kan deze namen dan niet doorgeven aan het pastoresteam van ons parochieverband. Het kan nu voorkomen, dat parochianen overlijden zonder dat de pastores weten dat zij al ernstig ziek waren.

Namens de bezoekersgroep verzoeken wij u dan ook de namen van deze parochianen aan de coördinatoren van deze groep door te geven. Zij zorgen dan dat de informatie de pastores bereikt.

 

Namens bezoekersgroep:

Trudy Vreeburg          tel. 271399

Theo Blom                  tel. 271846

 

INFORMATIE PASTORALE SCHOLING

De betrokkenheid van vrijwilligers voor de lokale geloofsgemeenschap is van onschatbare waarde. De inzet van vrijwilligers raakt de kern van het “kerk-zijn” :  in geloofsgemeenschap leven en geloven met elkaar delen.  Kerkelijke vrijwilligers dragen voor een belangrijk deel bij in de verantwoordelijkheid voor het kerkelijk leven en het welzijn van de mensen. Om dit met inspiratie en deskundigheid te doen, vragen mensen om toerusting en scholing. Dekenaat Gelderland biedt diverse programma’s van vorming en toerusting aan.  Geïnteresseerden kunnen een informatiefolder verkrijgen bij het Parochiesecretariaat. Tevens zijn enkele folders voor belangstellenden in ons kerkportaal neergelegd.

 

 

VOORUITBLIK 

Momenteel is de Raad van Kerken in de regio Borculo bezig met het voorbereiden van een Oecumenische viering in het Openluchttheater   “Het  Galgenveld”.  Deze viering vindt plaats op zondag 14 september a.s. om 10.30 uur.  Het thema voor dit jaar luidt:  “De bloemetjes buiten zetten”. 

 

 

 

 

De kerkdiensten van Radio Berkelland zijn elke zondagmorgen om 10.00 uur te beluisteren op :

            de Ether:  FM  106.0  mhz  of

            de kabel:  88,5  mhz.

 

27 juni: Eucharistieviering Pelgrimage Wereldjongerendagen

Op vrijdag 27 juni zijn familie, kennissen en andere geïnteresseerden van harte welkom bij een eucharistieviering om 19:00 in de (rk) Willibrordkerk in Hengelo Gld, aan de Spalstraat. In deze viering, die in het teken staat van de Wereldjongerendagen, zal om zegen over de reis worden gebeden. Aansluitend is er gelegenheid om in samenzijn met de jongeren een kop koffie of thee te drinken en hen een goede

bedevaartreis te wensen. We hopen met

velen van u te kunnen bidden voor het

welslagen van onze pelgrimage.

 

Team Ondersteboven

De reis naar de Sydney komt steeds dichterbij! De gezonde gevoelens van spanning, benieuwdheid en verwachting worden sterker. Onze vliegtijden zijn nu binnen: op 5 juli vertrekken we om 23:05 vanaf Frankfurt (met Etihad) en op 29 juli zullen we weer terug zijn in Nederland.

De jongeren zijn nog volop bezig met de voorbereidingen. In mei en juni zijn interviews gegeven voor twee kranten, ook zijn de laatste voorstelvieringen geweest in parochies van het Parochieverband. Twee jongeren hebben zich aangemeld voor het WJD-koor, een gelegenheidskoor dat in de aanloop naar en tijdens de reis de zang in de vieringen van de Nederlandse pelgrims zal verzorgen.

De eerste repetitie van dit koor was in mei en erg leuk en geslaagd. Op 8 juni is er een WJD-deelnemersdag in Houten, een laatste moment van landelijke informatieverstrekking, vieren en ontmoeten voor de reis van start gaat. Veel van de jongeren zullen hier naar toegaan. Op 28 en 29 juni is de laatste grote sponsoractiviteit, waarover u elders in dit parochienieuws meer kunt lezen. Een dag eerder, op vrijdag 27 juni, zijn familie, kennissen en andere geïnteresseerden harte welkom bij een eucharistieviering om 19:00 in de (rk) Willibrordkerk in Hengelo Gld, aan de Spalstraat. In deze viering, die in het teken staat van de Wereldjongerendagen, zal om zegen over de reis worden gebeden. Aansluitend is er gelegenheid om in samenzijn met de jongeren een kop koffie of thee te drinken en hen een goede bedevaartreis te wensen. We hopen met velen van u te kunnen bidden voor het welslagen van onze pelgrimage.

Vriendelijke groet namens het Team Ondersteboven – Act1v8ed!
Laura de Vries.

 

 Help de jongeren op bedevaart naar Sydney

Fancy Fair / Rommelmarkt 28 en 29 juni in PCM Zutphen.

Vanuit ons Parochieverband Graafschap Zutphen vertrekt in juli een groep jongeren naar Australië. Daar -in Sydney- zijn de internationale Wereld Jongeren Dagen. Een grote meerdaagse ontmoeting met jongeren van over de hele wereld: dagen om het geloof te verdiepen en elkaar te leren kennen en te inspireren. Het bezoek van Paus Benedictus op 17 juli is ongetwijfeld het hoogtepunt van het programma. Het is prachtig dat ook vandaag de dag jongeren geraakt worden door het Katholiek Geloof. Dat mag voor ons reden zijn deze bedevaart van harte te ondersteunen. Niet alleen met woord en daad maar ook met financiële bijstand, want zo’n verre reis brengt hoge kosten met zich mee.

 

Daarom gaan we een Fancy Fair / rommelmarkt organiseren op zaterdag 28 en zondag 29 juni in het Parochieel Centrum Mariaschool aan de Tengnagelshoek in Zutphen.

 

Er komt ook een veiling. Waarschijnlijk op zondag 29 juni. Wij zoeken nog duurzame spullen voor deze veiling zoals een klok of een schilderij, sieraden of kandelaars. Voor de organisatie en het materiaal doen wij een beroep op alle parochianen. Voor de fancy fair moet het aanbod bestaan uit curiosa, hebbedingetjes, waar de een van af wil en waar een ander juist naar op zoek is. Geen schoenen e/o kleding en meubels.

 

Binnenkort zijn in alle kerken van het Parochieverband Graafschap Zutphen folders verkrijgbaar voor inschrijving voor de Fancy Fair en de veiling. Zo willen we onze jongeren op bedevaart laten gaan. Deze pelgrimage kan dan op deze manier ook nog zorgen voor nauwere banden en meer saamhorigheid in onze parochies.

 

We hopen dat het een enthousiaste Fancy Fair mag worden!

 

De Sydneygangers van “Team Ondersteboven” en het Pastoraal Team Parochieverband Graafschap Zutphen.

 

Voor meer informatie over veiling en Fancy Fair: bel met Theo Engelen sr. 0575 – 518 220  Mail adres: engelen.OG@inter.nl.net.

 

 

 

NBV  STUDIEBIJBEL.

 

De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties.

 

In Oktober 2008 verschijnt de NBV Studiebijbel. Deze studie-editie van de Nieuwe Bijbelvertaling geeft op allerlei manieren achtergrondinformatie bij de Bijbel en is bedoeld om dichter bij de inhoud van de Bijbelteksten zelf te komen. E uitgave is gemaakt voor verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in het Nederlands taalgebied en voor een ieder die geïnteresseerd is in de Bijbel vanuit een literaire of culturele belangstelling.

 

Dr. Albert Kamp, docent Bijbel aan de Fontys Hogeschool Theologie en levensbeschouwing, zal 19 juni 2008 een lezing houden over de NBV Studiebijbel. De afgelopen jaren is hij als projectleider nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze studie-editie, een gemeenschappelijk project van de Katholieke Bijbel Stichting (KBS) en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). In zijn lezing zal hij ingaan op het ontstaan, de inhoud en de gebruiksmogelijkheden in pastoraat, onderwijs of thuisstudie.

 

De lezing begint om 19.30 uur, voor de maaltijd kunt u om 18.45 uur aanschuiven op het adres:

M.A. de Ruyterstraat 3 in Hengelo (Ov)

 

Aanmelden uiterlijk 10 juni bij:

j.brinkhof@fontys.nl of

m.leguit@fontys.nl

 

Joke Brinkhof

Fontys Hogeschool Theologie Levenbeschouwing

Locatie Hengelo (Ov)

 

ALS HET NIET GAAT ZOALS JE WILT …

 

Vandaag is het 5 juni: feestdag van de heilige Bonifatius. Ik denk terug aan vier jaar geleden: mijn priesterwijding. Een onvergetelijke dag en veelbelovend voor de toekomst. Ik heb nooit kunnen bedenken dat ik ondanks alle enthousiasme en een hoofd vol ideeën gaandeweg lichamelijk steeds meer liep in te leveren tot het echt niet meer ging. Mijn collega’s moesten steeds meer bijspringen. Mijn hart had al een paar flinke tikken gehad. Er kwam suikerziekte bij met een hoop complicaties. Vorig jaar juni opnieuw acuut aan mijn hart geholpen. De limiet is echt bereikt, dat wordt me steeds duidelijker. Ik pleeg echt roofbouw op mijn lichaam. De geest wil wel, maar het lichaam niet.

 

Toch schrik ik enorm als ik hoor dat ik volledig in de WAO ben beland. Ik wil er helemaal niet aan, er is nog zoveel te doen, zoveel te vieren…. Inmiddels voel ik wel dat het echt niet meer kan en dat het werkelijk ten koste gaat van mijn gezondheid. Ik ben al die tijd vergeten dat mijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest en goede zorg behoeft.

Nu is het tijd van loslaten en herbezinning. Een tijd om verborgen zegeningen bewust te worden.

Nu mag ik zelf leren waarover ik graag preek op oudjaar: als het niet gaat zoals je wilt, wil dan zoals het gaat. Het gaat niet om wat ik wil, maar wat God wil. Dat is de (avontuurlijke) weg naar verlossing.

Ik zie het leven graag als school met steeds weer nieuwe leermomenten die je geloof doet rijpen en je medemens meer nabij brengt.

Een nieuwe klas. Een nieuw begin. Er is geen einde, maar alleen een eeuwig nieuw begin, zingt iemand. Dat is waar, vind ik.

Ik neem geen afscheid van ons parochieverband. Ik stop als professional, maar zal waar mogelijk in de toekomst graag assisteren, want priester ben je tot in eeuwigheid.

Tot het eind van het jaar ben ik niet actief in ons parochieverband en zal er geen beroep op mij gedaan kunnen worden. Ik hoop dat iedereen die periode zal respecteren.

 

Graag wil ik alle mensen bedanken die op welke manier ook meeleven met mij. Dank voor de lieve woorden, gebeden, attenties, bloemen.

Om het einde van het dienstverband te markeren zal ik op zaterdag 27 september om 19.00 uur voorgaan met het gehele team in de Sint Jan in Zutphen. Ik hoop dat U met ons mee wilt vieren uit dankbaarheid en om Gods zegen te vragen over dit nieuwe begin. Dat we mogen beamen: als het niet gaat zoals je wilt, wil dan zoals het gaat…

 

Pastor Ed Wassink, 5 juni 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alle mede-parochianen,

 

STILSTAAN EN MET VERTROUWEN VERDER GAAN ?

De zomertijd is begonnen. Het wordt stiller rondom de kerk en pastorie aan de Steenstraat. Er komt voor velen meer ruimte in de agenda de komende tijd.

 

Er is de laatste tijd veel gebeurd. !!!

Enerzijds is er hard gewerkt aan de Borculose geloofsgemeenschap, waar plaats is om ons geloof te vieren, te delen en uit te dragen. Ook is er rondom ons kerkgebouw het nodige werk verzet. Er is een nieuwe verwarmingsinstallatie aangelegd, de oude olietank is opgeruimd en er zijn veel onderhoudsklussen uitgevoerd. Thans liggen de pastorietuin en kerkhof er weer keurig bij. Hulde aan alle vrijwilligers.

Anderzijds werden we opgeschrikt door verandering binnen het bisdom, dekenaat en het parochieverband.  Veranderingen die we moeten verwerken. Die we zelf misschien liever niet gezien hadden. Het komt er dan ook op aan welke houding we innemen : zetten we de hakken in het zand, of laten we ons meevoeren naar nieuwe wegen en een andere horizon ?

 

In het leven hebben w som een bepaalde veerkracht nodig om veranderingen te kunnen verwerken, een plaats te kunnen geven en weer door te kunnen gaan. Die kracht hangt samen met het houden van vertrouwen.  Dat we in navolging van Jezus mogen blijven vertrouwen,  hoe onze weg ook loopt.

Dat ons geloof hiertoe de kracht geeft, ons grenzen laat overschrijden en ons in beweging brengt.

 

 

Maar laten we eerst tijd nemen voor andere zaken :  genieten van de zomer, de natuur, vakantie, de rust,  elkaar.

Tijd om in balans te komen.

 

Mede namens het pastoraal team willen we als parochiebestuur iedereen hartelijk danken voor alle inzet in het afgelopen seizoen.

 

Tevens wensen we een ieder een hele goede zomer toe,  thuis

of elders.                   

 

 

DE KERK EN HET PAROCHIESECRETARIAAT BLIJVEN DEZE ZOMER OPEN.

Momenteel zijn zo’n 4.220 kerkgebouwen in gebruik, ruim 150 synagogen, ongeveer 450 moskeeën en bijna 200 kerkelijke gemeenschappen waaronder met name kloosters …

Zoals we al eerder aan u hebben bericht is 2008 uitgeroepen tot het  “Jaar van het Religieus Erfgoed”.  Daarom trachten we onze prachtige neo-gotische kerk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus staan elke woensdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur de kerkdeuren wijd voor u open. Kortom … u bent van harte welkom om even rond te kijken of om even stil te zijn.

 

Ook de vaste groep vrijwilligsters bij het parochiesecretariaat  “draaien”  deze zomer gewoon door. U kunt dus alle woensdagen van 10.00 tot 11.30 uur binnen lopen bij het parochiesecretariaat op de pastorie. U kunt er terecht voor allerhande informatie over onze parochie, het opgeven van misintenties e.d. Ook kunnen ze u doorverwijzen naar de juiste persoon of groep binnen onze parochie.  Voor dringende spoedgevallen verwijzen we u naar het vaste telefoonnummer dat u kunt beluisteren op het antwoordapparaat. Dit telefoonnummer, alsmede de spreekuren van het pastoraal team, vindt u ook achterop ons parochieblad.

 

Met vriendelijke zomer-groet,

Het Parochiebestuur.

 

 MARIA  TENHEMELOPNEMING

 

 

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen.  De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende Mariaverering na het Concilie van Efeze (431), waarop Maria, de moeder van Jezus, als de Godbarende of Moeder van God werd betiteld. 

Deze feesten  - “Maria Boodschap”  en de  “Opdracht van de Heer in de tempel” -  zijn primair op Christus gericht.

 

Onze huidige in 1855 opgerichte Rooms Katholieke Parochie te Borculo kreeg als naam de parochie van :   Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.  Als gevolg van een gewijzigde theologische opvatting over de  “Hemelvaart” van de Heilige Maria wordt de parochie al lang de parochie van   “Onze Lieve Vrouw Tenhemel-opneming”  genoemd.

                                  

 

Zelfs …  één van de grote klokken in de toren is naar  “Maria “  patrones van onze parochie genoemd. 

In de ranke torenspits hangen twee klokken, een grote die  “Maria”  heet en een kleine genaamd  “Hermanus”. Volgens een gegraveerde Latijnse inscriptie zijn de beide klokken in 1949 gemaakt. De oorspronkelijke klokken waren in 1944 door    de Duitsers uit de toren gehaald en waarschijnlijk omgesmolten voor de oorlogsindustrie. 

 

Op de grote klok staat te lezen :  Van Bergen Heiligerlee Ex Donis Fidelium Maria Vocor – Uit giften van gelovigen, Maria wordt ik genoemd                   

 

Op de kleine klok staat : “ Van Bergen Heiligerlee Ex Donis Fidelium Hermanus Vocor – Uit giften van de gelovigen, Hermanus wordt ik genoemd

 

Het uurwerk in de toren dateert uit 1930 en werkt tot op de dag van vandaag nog perfect. Het dagelijks luiden van de klokken gebeurt automatisch. ’n Enkel keertje zijn de klokken van slag en is het Angelus in de nacht te horen. Gelukkig … hebben we attente buren en dan klimt onze vrijwillige koster Anton Donderwinkel letterlijk en figuurlijk met z’n smeerpotje de toren in om de klokken weer even te smeren.

 

In Nederland is 15 augustus, in tegenstelling tot de ons omringende landen, geen maatschappelijke vrije dag. Desondanks …  vieren …  die avond om 19.00 uur in onze kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming met een eucharistieviering. Voorganger is emeritus pastoor G.A. Simons.

Het Parochiekoor verleent hierbij haar medewerking.

 

MIVA-campagne: ‘Gaan waar geen weg is’

De jaarlijkse MIVA-collecte vindt in 2008 plaats op 30 en 31 augustus.  Het thema is ‘Gaan waar geen weg is’.

MIVA steunt mensen die pionierswerk verrichten op afgelegen plaatsen. Zoals in het bisdom Mamfe, Kameroen, waar sinds 1969 twee Nederlandse missionarissen werken om de mensen te helpen. Fr. Leonard Ekwelle, een Kameroenese pater, treedt in hun voetsporen. De ouders van fr. Ekwelle waren arm, maar hij heeft zich met de steun van enkele Nederlandse missionarissen kunnen ontwikkelen. “Ik heb grote waardering voor wat de Nederlandse missionarissen hier gepresteerd hebben. Ik heb heel veel van hen geleerd en ik wil in hun voetsporen verder gaan. Ik wil kunnen blijven dromen”, zegt hij. Dromen is niet altijd makkelijk in een land als Kameroen. De elektriciteit doet het vaak niet, internet en telefoon werken met horten en stoten en in het natte seizoen zijn de wegen praktisch onbegaanbaar. Waar moet een mens beginnen? Bij het geloof! En vertrouwen op elkaar. Fr. Leonard: “Er is altijd hoop in het leven. Eerst woonden we thuis in een lemen hut, daarna in een huis van planken en nu in een stenen huis. Er is een uitweg uit de armoede.”

 

Grote verdienste van de Kerk

De missie heeft veel gebracht in het bisdom Mamfe. Een afgelegen gebied, waar nooit enige aandacht voor was vanuit de overheid. De Nederlandse fr. Nol Verhoeven zit er sinds 1969 en fr. Willem op de Weegh sinds 1971. Beiden zijn missionarissen van Mill Hill. Fr. Verhoeven, vicaris-generaal van het bisdom Mamfe: “Het begin was moeilijk, om hier iets op te bouwen. De missie kwam hier al in 1912. Maar later lukte het toch om een middelbare school en een kweekschool voor leraren op te zetten.

 

Het is vooral een grote verdienste van de katholieke Kerk geweest dat er in de jaren ‘60 in de productie van palmolie is geïnvesteerd. We hebben de boeren getraind en georganiseerd, en de palmnoten werden in de fabriek tot palmolie verwerkt. Dat heeft dit gebied veel gebracht.”

 

Hulp van MIVA is nodig!

De Kerk zet tegenwoordig ook veel sociale activiteiten op: zorg voor gehandicapten en campagnes tegen inheemse tradities als uithuwelijken op zeer jonge leeftijd en vrouwenbesnijdenis. Fr. Ekwelle coördineert 19 comités die het werk uitvoeren. “Het knelpunt om wat van de grond te krijgen is communicatie”, vertelt hij. “Mensen hebben geen telefoon, of de telefoonlijn valt vaak uit. Dus om elkaar te spreken, moet ik er naar toe. Het bisdom Mamfe is een uitgestrekt gebied, waar tienduizenden mensen wonen. De meest ver gelegen parochies zijn zes tot tien uur rijden. Nu doe ik dat met het openbaar vervoer. Al te vaak moet ik nog uren te voet verder, om een dorp te bereiken. Daarom vraag ik steun aan MIVA voor een auto. Zodat ik de verschillende parochies kan bezoeken en we ons werk kunnen doen!”

 

Steun met een gift de missie in Kameroen en vele andere pioniers. Giro 2950 t.n.v. MIVA, Breda of tijdens de collecte. MIVA brengt mensen in beweging! MIVA, Vijverstraat 12, 4818 ST Breda, tel.: 076 5217150,

e-mail:  info@miva.nl, www.miva.nl

 

BEDEVAART BANNEUX

De bedevaart naar Banneux wordt dit jaar gehouden op:

Zaterdag 4 en Zondag 5 Oktober a.s.

Opgave is mogelijk tot 7 september a.s.

Banneux is een Mariabedevaartplaats in de Belgische Ardennen en wordt ook wel “ klein Lourdes” genoemd. Het is een uniek genadeoord waar de evangelische boodschappen, die Maria daar in 1933 bracht, daadwerkelijk beleefd kunnen worden. Men ziet en voelt bemoediging, opbeuring, opbloei van geloof en gebedsbeleveing. Vanaf de verschijningskapel is er een gebedsweg naar de Bron die zo kenmerkend is voor dit bedevaartsoord.

 

U kunt zich opgeven en/of daar alle inlichtingen verkrijgen:

M.H.F. Holtslag te Lochem :  tel  0573 – 253818.

 

Wereldjongerendagen bij RKK

 

In juli vinden in Sydney de Wereldjongerendagen (WJD) plaats. Zo’n 600 Nederlandse jongeren reizen naar ‘Down Under’. De vele thuisblijvers kunnen terecht bij het RKK: de omroep wijdt een groot aantal uitzendingen aan het driejaarlijkse evenement.

 

Op televisie zijn in de aanloop naar de WJD (15-20 juli) diverse voorbeschouwingen te zien. De eerste twee uitzendingen vonden plaats in juni, er volgen nog programma’s op 2 en op 9 juli (17.00-17.30 uur op Nederland 2).

 

Van 14 t/m 18 juli is er dagelijks een WJD journaal (17.00-17.30 uur, Nederland 2). De Avondwake van 19 juli wordt rechtstreeks uitgezonden, van 11.00-13.00 uur Nederlandse tijd (Nederland 2). Ook de slotviering met paus Benedictus XVI is live te volgen, en wel op zondag 20 juli van 02.00-04.15 uur (eveneens op Nederland 2). In de loop van de ochtend (10.00-11.00 uur) volgt een compilatie van de slotviering. ‘s Avonds staat ‘Kruispunt’ in het teken van de WJD, deze Kruispunt-special is te zien van 22.40-23.10 uur (Nederland 2).

 

RKK-radio staat liefst tien weken in het teken van de WJD. Op Radio 5 is sinds begin juni het programma ‘Vlucht WJD08’ te beluisteren. Dit neemt wekelijks de laatste stand van zaken door, portretteert jongeren die de stap wagen en biedt handige achtergrondinformatie over Australië. In de serie komen ook hulpbisschoppen De Jong van Roermond en Oudeman van Brisbane uitgebreid aan het woord. ‘Vlucht WJD08’ is t/m 3 augustus iedere zondag van 19.00-19.30 uur te horen op Radio 5. Op de slotdag van de WJD (20 juli) zendt Radio 5 bovendien van 12.00-14.00 uur ‘Het Klooster in Sydney’ uit. Meer informatie: www.zondagenzo.nl.

 

Bovendien brengt RKK op de website www.katholieknederland.nl verslag uit door middel van dagelijkse berichten en web-

 

Voor onze jongeren uit onze parochieverband kijk op:

http://teamondersteboven.punt.nl/

 

laatste update 31 augustus 2008

UITNODIGING

 

Met zijn artikel in de parochiebladen “Als het niet gaat zoals je wilt….”  heeft pastor Ed Wassink aangegeven waarom hij afscheid zal nemen van het Parochieverband Graafschap Zutphen.

 

Dit afscheid zal plaats vinden op zaterdagavond 27 september 2008 om 19.00 uur met een Eucharistieviering in de Emmanuelkerk aan de Van Heemstrastraat te Zutphen.

Na afloop van de viering is er een receptie en kunt u persoonlijk afscheid nemen van Pastor Ed. Wassink.

 

Wij pastores nemen afscheid van een fijne collega die, omwille van zijn ziekte, zijn geliefd pastoraat moet loslaten. Of zoals hij zelf schreef: “De geest wil wel, maar het lichaam niet.” 

 

Pastor Ed Wassink is voor vele parochianen van het Parochieverband Graafschap Zutphen een beminnelijke pastor. Zowel bij persoonlijke contacten met mensen die hulp behoefden alsmede bij zijn spirituele inspiratie in zijn cursussen en preken is hij een bron van inspiratie geweest.

 

Wij nodigen u allen van harte uit en hopen dat u met velen aanwezig zult zijn.

 

Namens het Pastoraal Team

Wil Matti, teamleider.

 

Voor eventuele informatie: Secretariaat Parochieverband Graafschap Zutphen.

Email: secretariaatpvgz@planet.nl ;  tel.:  0575-491199

 

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

Alle mede-parochianen,

 

VOORAF.

Nu de vakantieperiode weer achter ons ligt en de scholen  geleidelijk aan weer van start zijn gegaan, zullen ook weer verschillende kerkelijke activiteiten in en rondom onze parochiekerk worden ontwikkeld.  Via deze nieuwsbrief nodigen wij alle parochianen van harte uit voor de diverse vieringen die opgenomen zijn in het liturgisch rooster, alsmede de weergegeven bijeenkomsten, activiteiten e.d.

 

FUSIEPERIKELEN.

In de voorgaande edities hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de op handen zijnde fusie binnen het Parochieverband Graafschap Zutphen. Zoals u weet zullen de 12 parochies, 13 kerken en de 20.000 parochianen van het parochieverband per 1 januari 2010 gezamenlijk één nieuwe parochie gaan vormen.

De door de aartsbisschop opgelegde fusie is uitdrukkelijk bedoeld een besturenfusie te zijn, waarbij zaken als vermogens-, personeels- en gebouwenbeheer centraal geregeld gaan worden.

Thans zijn volgens het aanvaarde projectplan een aantal werkgroepen (waarin tevens bestuursleden e.d. vanuit onze parochiegemeenschap participeren) gezamenlijk met elkaar in de slag om een goed raamwerk neer te zetten.  Om eventuele misverstanden uit te sluiten willen we nogmaals benadrukken dat in het kader van de fusie door het parochiebestuur er in principe voor gekozen zal worden de Borculose parochiekerk te behouden. Bij de aankondiging van de fusie is door het bisdom ook duidelijk aangegeven, dat er geen sprake zal zijn van sluiting van kerken ook al werden daar geen garanties op langere termijn voor gegeven.  De beslissing om een kerk te sluiten is ook niet de bevoegdheid van het bestuur maar van de bisschop. In het fusieproces zal door het bestuur de nadrukkelijke eis op tafel worden gelegd dat de plaatselijke identiteit en het functioneren van de Borculose geloofsgemeenschap overeind blijven. We houden u van de verdergaande ontwikkelingen op de hoogte.

 

VERSNELDE OPHEFFING VAN DE DEKENATEN.

In aansluiting aan de voormelde fusie van de huidige 345 parochies in het bisdom Utrecht tot 46 nieuwe parochies  -  zijnde het huidige aantal parochieverbanden  -  heeft de bisschop tevens besloten de dekenaten op te heffen per 1 september 2008. 

De schakel tussen de lokale parochies en het bisdom komt hiermee te vervallen. De fusie zal hierdoor nog een grotere impact krijgen. Wij verwachten dat eind dit jaar voldoende bekend is wat dit voor ons gaat betekenen en wat van de lokale geloofsgemeenschap in Borculo wordt verwacht.

 

TOT SLOT.

Ongetwijfeld zal iedere oplettende parochiaan het zijn opgevallen dat de grote klus rondom de noodzakelijke vervanging van de verwarmingsinstallatie (inclusief tanksanering e.d.) in de kerk is afgerond.  Naast de forse greep uit de spaarzaam opgebouwde onderhoudsreserve (zo’n  46.325,--) voor het uitbestede werk is ook door diverse vrijwilligers (sters) veel werk verzet. Zonder namen te noemen merken we op dat onze groep vrijwillige kosters, de technische vrijwilligers, de vakschilder e.d. er mede aan hebben bijgedragen dat alles rondom de kerk en hoofdentree er momenteel weer perfect uitziet. Mede namens al onze parochianen nogmaals hartelijk dank voor de geweldige inzet.  Ook willen we in dit verband alle gulle gevers en geefsters dank zeggen voor de ontvangen geldelijke bijdragen. Tijdens de komende wintermaanden, wanneer we er weer warmpjes bij zitten, zullen we met z’n allen vast en zeker met enige genoegdoening terugkijken op de gerealiseerde klus.

 

Met vriendelijke groet,

het parochiebestuur.

 

Wereldjongerendagen (WJD) in Australië levensecht meegemaakt.

 

Na een lange en uitgebreide voorbereiding is ‘Team Ondersteboven’ uit ons Parochieverband Graafschap Zutphen op zaterdag 5 juli jl. vertrokken naar Australië voor het Rooms Katholieke wereldevenement: De Wereld Jongeren Dagen. Bepakt en bezakt met rugzak, oranje shirt en dito jack en een boel goede moed om ons te laten verassen, zijn we vanaf Frankfurt via Abu Dhabi naar Sydney gevlogen. Na die lange vlucht kwamen we vroeg in de morgen in Sydney aan. In het vliegtuig hadden we al kennis gemaakt met andere Nederlandse pelgrims, met name uit het bisdom Groningen. Maar er zouden nog vele kennismakingen volgen met zowel Nederlanders alsook jongeren uit bijvoorbeeld: Indonesië, Amerika, Frankrijk, Vietnam, Canada, Brazilië, Frankrijk, Australië zelf, Spanje en Italië. Het werd een enthousiaste en kleurrijke verzameling van jonge mensen van echt over heel de wereld, naar Australië gekomen om elkaar te ontmoeten, te praten te bidden en te zingen, om het geloof te vieren en… de Heilige Geest te ontvangen. Dat was immers het thema van dit jaar, genomen uit het boek handelingen van de Apostelen.

 

De eerste week hebben we doorgebracht in Goulburn. We volgden een programma van ontmoeten, zang, eucharistie getuigenissen, aanbidding en kennismaken met Australië en met de andere jongeren van overal vandaan.

De tweede week waren we in Sydney. Dat was het internationale hoogtepunt, ook vanuit andere steden kwamen toen alle groepen pelgrims naar Sydney om Paus Benedictus te verwelkomen, om van de bisschoppen catechese te krijgen, om de eucharistie te vieren om geloofs- en levenservaringen uit te wisselen en om Sydney te ontdekken: een indrukwekkende multiculturele stad. De ochtenden waren gevuld met een Nederlands(talig) programma, waaronder de al genoemde catecheses van de meegereisde bisschoppen, mgr. van Burgsteden, (Haarlem) mgr. De Jong (Roermond) en mgr. van den Hende (Breda). Na hun inleidingen gingen we ook in deelgroepen uit elkaar om aan de hand van het vertelde ons eigen geloofsverhaal op het spoor te komen en de H. Geest te ontdekken. Voor mij als priester is het bijzonder boeiend om zo open met jonge mensen over hun geloof te kunnen praten: dat is op zich al openbarend. ‘s Middags en ‘s avonds waren er de in de stad, de parken, de havens, op het strand en in het Operagebouw! de programma’s van gemeenschappelijke internationale ontmoetingen met onder meer lezingen en muziek.

Zaterdag gingen we te voet naar Randwick Racecourt, daar waar anders de in Australië zo geliefde paardenrennen gehouden worden met de bijbehorende weddenschappen. Dit was eens een hele andere ‘gok’! Met een paar honderdduizend pelgrims liepen we de ca. 10 kilometers naar die plek voor de avondwake, de overnachting in de buitenlucht en de Eucharistieviering op de zondagmorgen. De grote, indrukwekkende Harbour-bridge was zelfs voor alle verkeer compleet afgesloten om ons ruim baan te geven. Wie de foto’s ziet, beseft wat een belevenis dat is. Maar de eucharistieviering op de zondagmorgen was voor mij persoonlijk wel het hoogtepunt.

 

In de week daarna zijn we met een bus naar het zuiden gereisd, naar Ballarat, om vandaar onder meer Melbourne en de zuidkust en te bezoeken. Zo waren wij in de gelegenheid nog wat meer van dat bijzondere Australië te zien.

 

Nu zit de reis erop. We hadden al voor vertrek gezegd dat we gezamenlijk verslag zouden. Daar gaan we met Team Onderstboven ook enthousiast mee aan het werk. Maar om de smaak vast te houden, alvast mijn eigen allereerste en zeer summiere indrukken. Tot slot wil ik graag alle mensen heel hartelijk danken die het voor ons hebben mogelijk gemaakt om deze bedevaart naar Australië te maken. Zowel met gebed als praktisch als met geldelijke bijdragen. Want het is een geweldige ervaring!

 

Fred Hogenelst. Pastoor

 

Voor verdere verslagen en foto’s: www.teamondersteboven.punt.nl

 

Bijbel10daagse: ‘De Bijbel tussen trend en traditie’

 

Ook dit jaar organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een Bijbel10daagse, ditmaal met als thema: ‘De Bijbel tussen trend en traditie’. Hiermee sluit de Bijbel10daagse (24 oktober tot 3 november) aan bij ‘2008 Jaar van het Religieus Erfgoed’, want zo stelt het NBG: “De bijbel mag niet ontbreken als er gekeken wordt naar het religieus erfgoed. Nederland heeft van oudsher iets met de bijbel. Voor mensen die bij een kerk horen is de bijbel dé inspiratiebron voor hun geloof, maar ook buiten de kerk kan niemand om de bijbel heen. Bijbelvertalingen hebben in de loop van de eeuwen de Nederlandse taal gevormd en verrijkt. Voor het begrijpen van veel muziek, literatuur en schilderkunst is kennis van de bijbel onontbeerlijk. Het is dus voor iedereen belangrijk en nuttig om iets te weten van de bijbel. En het is nodig de bijbel steeds weer onder de aandacht te brengen: de vanzelfsprekendheid van het lezen van boeken en in het bijzonder de bijbel is de afgelopen decennia in Nederland grotendeels verdwenen.”

 

‘Geen museumstuk’

Maar, zo benadrukt het NBG: “De bijbel is niet alleen een boek waarmee geloof en kunst in het verleden verklaard kunnen worden. Ook heden ten dage is de bijbel een boek dat mensen inspireert. De bijbel is voor velen een bron van spiritualiteit en wijsheid.” Het thema van de Bijbel10daagse 2008 biedt dan ook mogelijkheden om terug te kijken naar de betekenis van de bijbel door de generaties heen: “Wat is er hetzelfde gebleven, wat is er veranderd? Welke sporen heeft de bijbel in onze omgeving achtergelaten? Tegelijkertijd wordt benadrukt dat de bijbel geen museumstuk is: ook vandaag de dag spreekt hij mensen aan”, aldus het NBG.

 

‘NBV Studiebijbel’

Eén van de hoogtepunten van deze editie van de Bijbel10daagse is het verschijnen van de ‘NBV Studiebijbel’. Deze is voorzien van inleidingen, aantekeningen, talloze toelichtende artikelen, dwarsverwijzingen, woordenlijsten, et cetera. Deze bijbeluitgave is gemaakt door de Katholieke Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap. Meer dan zestig vooraanstaande bijbelwetenschappers hebben meegewerkt aan de uitgave. Op 30 oktober zal deze bijbel worden gepresenteerd. Ook verschijnt tijdens de Bijbel10daagse de complete ‘Groninger bijbelvertaling’; deze wordt op 25 oktober gepresenteerd.

 

Meer informatie over de activiteiten tijdens de Bijbel10daagse: www.bijbel10daagse.nl.

 

Lopen voor Lima 2008

 

De voorbereidingen zijn in volle gang. De achtste Lopen voor Lima op 26 en 27 september.

 

Sponsortocht

 

Geweldig wandelen en fietsen door de prachtige natuur van de Achterhoek en daarmee geld bij elkaar halen voor het jongerenproject in Lima. Een prachtig doel op twee mooie dagen in september

Elk deelnemer betaald inschrijfgeld, de hoogte is afhankelijk van de afstand die je loopt of fietst. Daarnaast kun je laten sponsoren per kilometer of voor de totale afstand. Hiermee kan dan nog meer geld bij elkaar worden gehaald voor het goede doel.

Het sponsorgeld en alle andere opbrengsten op deze dag komen geheel ten goed van het project.

 

Vertrektijden en afstanden:

80 km (Vertrek op 26 sept. om 20.00 u)   Zutphen - Zutphen
40 km  (Vertrek op 26 sept. om 20.00 u)  Zutphen - Ruurlo
40 km  (Vertrek op 27 sept. om 5.30 u) Ruurlo - Zutphen
25 km  (Vertrek op 27 sept om 9.30 u) Lochem - Zutphen
25 km  (Vertrek op 27 sept om 9.30 u) Ruurlo - Zutphen
12 km  (Vertrek op 27 sept om 12.30 u) Vorden - Zutphen
8 km  (Vertrek op 27 sept om 14.00 u)   Warnsveld - Zutphen

25 km op de fiets 27 sept. vanaf 12.00 uur  Rondje Zutphen via Vorden

Start en finish Zutphen: Parochieel Centrum Mariaschool, Tengnagelshoek 9

Start Ruurlo: Parochiehuis Ruurlo, Stationstraat, naast RK kerk

Start Vorden: parochiehuis Vorden, ’t Jebbink 6

Start Warnsveld Biologische boerderij,  Fam. Schoenmaker, Geesinkweg 13

 

Informatie :www.elpuente.nl

 

VERRASSEND.

Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe vaak u in uw leven het Credo, de geloofsbelijdenis hebt uitgesproken ?

Vermoedelijk niet, want de logische volgende vraag zou dan zijn:  hoe vaak hebt u die verzameling geloofspunten heel bewust gezegd ?   Was het een automatische woordenstroom, terwijl uw gedachten ondertussen bij heel andere zaken waren ? 

Laatst zei iemand:  “Ik bid de geloofsbelijdenis wel mee, maar er zijn een aantal zinnen, die ik niet over m’n lippen kan krijgen, omdat ik er niet meer achter kan staan.  Des te verrassender kan dan een  “nieuwe geloofsbelijdenis” zijn, die met twee benen op de grond én in de geloofsbeleving staat.

Kortom een verrassende tekst in de taal van deze tijd :

 

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,

niet zichtbaar,  niet tastbaar,

maar toch aanwezig in elke mens.

Ik geloof in Jezus,

omdat Hij hoopvolle woorden sprak,

maar ook omdat Hij

dwars door het lijden, dood en verrijzenis,

Weg,  Waarheid en Leven is.

 

Ik geloof in de Geest,

bron van hoop en toekomst voor elke mens,

die met ons op weg gaat naar een hoopvolle toekomst,

ook langs en door de moeilijke momenten van het leven/

 

Ik geloof in de verrijzenis van de mens.

Ik geloof dat echt mens zijn mogelijk is,

omdat God ons tot nieuw leven roept omwille van de liefde,

die sterker is dan de dood.

Amen. 

 

Louis Overmars.

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

 

DOPEN

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochie-secretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad). Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de voorbereiding, de benodigde inschrijfformulieren e.d.

De eerstvolgende doopvieringen zijn gepland op zondag 21 september  en zondag 23 november 2007 aanvang 13.00 uur

(onder voorbehoud)  .  Het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.

De doopvoorbereidingswerkgroep,

Marion Hilhorst, Trudy te Braake en Nathalie van Workum

 

AFSCHEID HULPBISSCHOP Mgr. Dr. G.J.N. DE KORTE

 

In verband met zijn benoeming tot bisschop van Groningen-Leeuwarden heeft op 29 augustus 2008 ons Aartsbisdom afscheid genomen van zijn hulpbisschop en vicaris generaal.

Mgr. De Korte heeft veel verdiensten voor het Aartsbisdom: eerst als staflid en rector van het Ariënskonvikt (de priesteropleiding waar hij ook studeerde) en als pastor van de St. Catharinakathedraal te Utrecht. Steeds zocht Mgr. De Korte de dialoog met de samenleving en riep katholieken op hun  “sprakeloosheid”  te overwinnen. In zijn werk liet hij zich inspireren door wat hij ook als wapenspreuk koos:  “Confidens in Christo”  (In vertrouwen op Christus).

 

BEZINNINGSDAG  7 OKTOBER 2008.

 

Zoals ieder jaar organiseert de P.C.I. van onze parochie een bezinningsdag voor zieken en ouderen in onze parochie en wel op dinsdag 7 oktober a.s. De locatie restaurant Peters aan de Steenstraat, is ons weer beschikbaar gesteld. Pater Bun uit Lievelde heeft deze dag voorbereid. Wij hopen, dat velen van u zich aanmelden, zodat we net als afgelopen jaar op een hoge opkomst mogen rekenen. Met u aller medewerking beloofd het weer een gezellige dag te worden.

 

U kunt zich opgeven bij: Mevr. Th. Verwoolde, tel 271761, of Mevr. A. Franck, tel 272274

 

MISSIEKALENDERS 2009

 

Op zondag 5 oktober en zaterdag 18 oktober is er de gelegenheid om voor en na de viering de Missiezendings-kalenders te kopen voor € 6,50. Het thema van de kalender”voor het jaar 2009 is  :

                        “ Dromen van vrede en verzoening .

M.O.V.-werkgroep

 

 

WERELDMISSIEMAAND 2008

 

Waar twee olifanten met elkaar vechten, vertrappen ze het gras.

Oeganda staat centraal tijdens deze Wereldmissiemaand. Dit jaar vragen wij aandacht voor de opbouw van de dorpen en de geloofsgemeenschappen in het noorden van dat land. Bijna drie decennia lang is de bevolking daar geterroriseerd door het guerillaleger van de godsdienstwaanzinnige Joseph Kony. Dorpen zijn overvallen, geplunderd en in brand gestoken. Zo’n 2 miljoen mensen zijn weggevlucht uit hun dorpen en ondergebracht in vluchtelingenkampen. Maar ook daar zijn ze niet veilig tegen overvallen. De guerilla’s dringen de kampen binnen en kidnappen kinderen. Ze dwingen hen als kindsoldaat tot onvoorstelbare gruwelijkheden.

 

Wereldmissiemaand wijst op de belangrijke rol die de lokale katholieke kerk speelt bij de opvang van slachtoffers. De kerk zet zich in voor de ex-kindsoldaten, die het uiteindelijk gelukt is om aan de moordmachines te ontsnappen. Ze steunt ook de mensen in de vluchtelingenkampen. Aartsbisschop John Odama trok verschillende keren mee met de duizenden kinderen de elke nacht een veilige slaapplaats zoeken in dorp of stad. Ook voor de regeringstroepen, die bescherming moeten bieden, bleken de mensen niet veilig.

 

Ze worden ‘vertrapt’ tussen twee olifanten. Dat beeld gebruikt de aartsbisschop als hij de Verenigde Naties toespreekt om aandacht te vragen voor het slepende conflict in zijn land. De aartsbisschop speelt een belangrijke rol bij de vredesonderhandelingen met de guerilla’s,  die in 2006 hebben geleid tot een staakthetvuren. Sinds die tijd zwijgen de wapens en kan voorzichtig met de wederopbouw van de dorpen en de terugkeer van de vluchtelingen begonnen worden. Ook hierbij speelt de kerk een belangrijke rol.  

 

Priesters en catechisten begeleiden de teruggekeerde dorpelingen. Ze helpen mee bij huizenbouw, het graven van vijvers voor visvangst en het opzetten van kleine handeltjes. Maar ze vergeten ook de kerkopbouw niet. Gezamenlijk gebed geeft kracht om het leven weer op te pakken.  ‘Samen kerk zijn’ is voor de Oegandezen van vitaal belang om een nieuwe toekomst mogelijk te maken. Tijdens Wereldmissiemaand kunnen wij laten zien dat ook wij wereldwijd ‘samen kerk’ willen zijn. Mogen we rekenen op uw gebed en uw steun voor de lokale kerk van Noord-Oeganda?

 

Missio-Wereldmissiemaand, Giro 1566, Den Haag

 

Op zondag 12 oktober zal er na de viering een extra deurcollecte gehouden worden voor de wereldmissiemaand.

de collecte wordt U van harte aanbevolen!

 

KEVELAER.

Zondag 12 oktober 2008 : Rozenkranszondag.

 

Zoals gewoonlijk gaan we weer naar Kevelaer. In Kevelaer wordt Maria vereerd als Troosteres der bedroefden. Dit jaar zal emeritus pastoor Th. Escher ons voorgaan in de Eucharistieviering, kruisweg en H. Lof. Tevens heeft een koor uit Limburg ons gevraagd om samen met ons de Eucharistie te vieren. Graag zien we een grote deelname, zodat wij samen de processie kunnen blijven handhaven.

Neem eens tijd voor u zelf en voor gebed.

 

Opgave tot en met 28 september a.s.

Inlichtingen en opgave bij Henk Brokers,  Prins Willem V straat 18

telefoon 0545-273502.

 

Mogen we op u rekenen,

Jan te Boome en Henk Brokers.

 

 

KATHOLIEKE  VROUWENBOND  BORCULO.

 

50 JAAR verenigingsleven en nog steeds kunnen we vanuit onze geloofsgemeenschap deze oeroude traditie handhaven. We zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.

Zondag 5 oktober a.s. zal ’s-morgens om 10.00 uur dit jubileum gevierd worden tijdens de eucharistieviering

 

Het bestuur.

 

“EEN WARM BAD VAN LIEFDE !

 

Vele mensen kwamen zaterdagavond 27 september j.l in Zutphen samen om hartverwarmend afscheid te nemen!

De Eucharistieviering stond in het teken van “Zie, Ik ga iets nieuws beginnen, heb je het nog niet gemerkt?”. Je kunt nadruk leggen op afscheid, maar het ook zien als een nieuw begin. Daarom lazen we de gelijkenis van de zaaier.

De eerste keer dat Jezus langs het meer loopt roept Hij zijn leerlingen en noemt hen mensenvissers. Een eenvoudig beeld: je hoeft het net maar uit te werpen of het net zit al vol vis. Jezus ontdekte wellicht gaandeweg dat het niet zo eenvoudig is, want dit keer gebruikt Hij het beeld van de zaaier. Een zaaier die rijkelijk zijn woorden van liefde, leven en verlossing uitstrooit. Het lijkt wel of het Hem niet uitmaakt waar het terecht komt. Alsof Hij al strooiende goede grond zoekt. Goede grond in mensen, zoals bijvoorbeeld een gevangene die ontdekt dat er ook iets goeds in hem woont. Goede grond in een fase van het leven, zoals iemand die vertelde dat zijn ziekenhuisperiode hem tot zegen was; hij leerde er mensen liefhebben. Goede grond in mensen die zich aansluiten bij een geloofsgemeenschap en een nieuw perspectief ontwikkelen op het leven. Goede grond in je samenleving zodat je een waardevolle bijdrage kan leveren.

Goede grond worden is ontvankelijk worden voor de woorden van Jezus en eraan durven sterven. Dat is durven transformeren, anders worden door Zijn woorden:

Leven uit onvoorwaardelijke liefde. En zo’n liefdevolle manier van leven moet je natuurlijk laten ontkiemen en groeien. Het is je afweer, teleurstelling, woede, verdriet, ongeloof, wantrouwen om durven zetten in positieve energie. Als ik terugkijk naar mijn eigen leven dan is het vaak te hard gegaan. Dan komt vanzelf een periode dat je terug moet naar de kale grond. De verborgen zegeningen moet leren vinden, zodat er nieuwe dingen kunnen ontkiemen. Zo verandert mijn leven nu van actief priester naar “stadsmonnik”.

Kortgeleden ben ik in Lourdes geweest. Ondanks leed, ziekte, gemis zie je daar steeds iets nieuws ontkiemen en groenen dat liefde heet. In Lourdes waar Bernadette op het dieptepunt van haar leven in een donkere grot Gods lieve glimlach ontmoet. Een glimlach die ons laat weten: zie Ik ga iets nieuws beginnen, nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt?

Daar mogen we in ons parochieverband ook vanuit gaan. Al lijkt bij ons de groei er uit en lijken veel dingen vruchteloos. Ondanks alle goede wil van zoveel fantastische vrijwilligers, die mij dierbaar zijn.

Als Jezus spreekt over ploegen en zaaien dan zegt Hij steeds erbij: “Laat het verleden los, blijf niet staren op wat vroeger was, kijk niet om”.  Laat het oude de basis vormen van iets nieuws. Laat nieuwe dingen ontkiemen, hoe teer ook. Zoek de weg naar het licht. We gunnen het parochieverband dan ook een vruchtbaar ontkiemen van nieuwe dingen, gebaseerd op de woorden van de Heer die Hij zo rijkelijk uitstrooit over ons allen. Durven we te vertrouwen op zijn woorden: Zie, Ik ga iets nieuws beginnen, nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt?

Op het eind van de viering heb ik iedere parochie van ons parochieverband een potje Fred&Ed GO NUTS gegeven. Durf het anders te doen! Het spreekwoord zegt “no nuts, no glory”; “Zonder lef en durf, geen lof en eer”.

Laat het verleden los. Durf vol vertrouwen de toekomst in te gaan. Ik heb grote bewondering voor onze parochies, voor hun veerkracht, standvastigheid en doorzettingsvermogen. De liefde die eruit spreekt. Er zal veel veranderen… mag er iets nieuws ontkiemen? Zien we het al?

De voorzitter van de stuurgroep gaf ik Fred&Ed REMIX (net als GO NUTS te koop bij de supermarkt) in de hoop dat we niet vergeten dat iedere parochie zijn eigenheid heeft, maar dat we wel in hetzelfde potje zitten en het geheel een nieuwe smaak zal krijgen.

Na de viering werd ik werkelijk overstroomt door een warm bad van liefde van zovele mensen. Ook in de weken ervoor al vele attenties ontvangen. Echt: een warm bad van liefde. Veel dank allemaal! De bijdrage voor India zal de € 2000,- wel overschrijden. Heel veel dank daarvoor.

De rust is weergekeerd en ik geniet heerlijk na van alles. Ik blijf, wonend in Zutphen, met ons Parochieverband verbonden en hoop nog velen van u in de toekomst te ontmoeten.

 

Alle goeds en veel zegen.  Pastor Ed Wassink

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

Alle mede-parochianen,

 

VOORAF.

Traditiegetrouw ontvangt u jaarlijks van ons een verkorte versie van het   “financiële huishoudboekje”   van de parochie. Met de presentatie van de jaarrekening 2007 willen we niet alléén verantwoording afleggen voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen jaar, maar tevens willen we weergeven waar zoal de inkomsten en bijdragen van de parochianen aan zijn besteed.

 

FINANCIELE  JAARREKENING 2007.

Om te beginnen hechten wij er aan u er op te wijzen dat de in de bestuursvergadering van 2 september 2008 als zodanig vastgestelde jaarstukken vooraf overeenkomstig de voorgeschreven kerkelijke voorwaarden zijn gecontroleerd door een Accountant-Administratieconsulent van Bonsen & Reuling. Volgens de beoordelingsverklaring is niets gebleken op basis waarvan zij zouden moeten concluderen dat de rekening en verantwoording over het boekjaar 2007 geen getrouw beeld geeft. Kortom wij zijn dan ook onze penningmeester erkentelijk voor de correcte verwerking van de boekhouding van onze parochie.

 

Verheugd kunnen wij u mededelen dat wij u ook thans weer een sluitende jaarrekening kunnen aanbieden. Als hoofdredenen valt hiervoor aan te voeren dat het ingezette financieel zuinige beleid van de laatste jaren geleidelijk aan z’n vruchten begint af te werpen. Zoals uit het verkorte jaaroverzicht blijkt is het saldoresultaat over 2007 sluitend op 0 euro vastgesteld. Hierbij dient te worden aangetekend dat het wederom mogelijk is geworden geringe toevoegingen te doen aan de vaste groot onderhoudsreserve en de ingestelde specifieke voorzieningen. Het voorgaande is naar de mening van het bestuur hoogst noodzakelijk om op termijn groot onderhoudsacties (aangegeven in de rapportages van de Monumentenwacht) te kunnen aanpakken en overige achterstallig onderhoud te kunnen inlopen.

Naast deze min of meer positieve ontwikkeling laten wij u ook verheugd weten ingenomen te zijn met het feit dat  de diverse kerkbijdragen (w.o. de jaarlijkse Kerkbalans-campagne) van de parochianen ten opzichte van vorig jaar licht zijn gestegen.  Een mooie opsteker !  Het is een duidelijk signaal dat een grote groep Borculose parochianen nog steeds veel waarde hecht om het geloof te kunnen vieren en delen.  Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam.  Maar ze bestaan, en de kerk is er één van.  De plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten een  gemeenschap te vormen, zoals vele generaties voor ons.  Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is.  Dat is iets van blijvende waarde.

 

De verkorte jaarrekening in euro’s  ziet er als volgt uit :

 

LASTEN                     Werkelijk         Werkelijk         Begroting

                                     2006                2007                2008    .

1. Persoonskosten     15.428             20.711             22.853

2. Onroerend goed     22.608             20.939             14.910

3. Rente schulden           924                  851                  935

4. Kosten eredienst      5.001               5.521               4.741

5. Pastorale kosten      2.019               2.117               4.200

6. Verpl. Bijdragen        8.312               8.584               8.650

7. Overige kosten        3.042               3.672               2.900

 

Totaal                       57.334             62.395             59.189

 

 

BATEN

8. Kerkbijdragen e.d.  50.725             55.683             52.750

9. Opbr. Reserves        6.609               6.712               6.439

10. Saldoresultaat               0                      0                      0

 

Totaal                      57.334             62.395             59.189

 

 

Toelichting bij de diverse baten en lasten over het boekjaar 2007:

1.      De kosten voor het pastoresteam van het parochieverband, organisten en dirigenten zijn enigszins gestegen.

2.      Betreft het jaarlijks onderhoud aan de gebouwen, energiekosten, zakelijke lasten en reservering voor groot onderhoud en afschrijvingen.

3.      Rente van gestorte bedragen van parochianen, waar pastorale verplichtingen tegenover staan.

4.      Gebruikelijke altaarbenodigdheden, misboekjes e.d.

5.      Kosten voor pastorale zaken, w.o. het parochienieuws e.d.

6.      Bijdragen aan het Aartsbisdom, Dekenaat Gelderland-Oost, Caritas en Raad van Kerken in de regio Borculo.

7.      De overige kosten zijn o.a. accountantskosten, kosten parochiesecretariaat, porti, telefoon en kosten pastorie.

8.      Hierin zijn opgenomen de kerkbijdragen van de parochianen, collecteopbrengsten en overige inkomsten uit bijzondere vieringen (dopen/huwelijken/uitvaarten) e.d.

9.      Betreft opbrengsten uit bezittingen en rentebaten.

 

Voor eventuele vragen over de voorgaande jaarcijfers kunt u telefonisch contact met onze penningmeester mevrouw C.C.C.M. Erinkveld-Hendriks opnemen (telefoon ’s-avonds:  0545-482241).

Aan het slot van onze toelichting willen we met nadruk nog naar voren brengen dat het resultaat over 2007 door extra inkomsten en giften incidenteel gunstig was. Naar verwachting zal het resultaat over 2008, vanwege de noodzakelijke onttrekking voor de gerealiseerde verwarmingsinstallatie in de kerk en de niet gedekte kosten voor het stormschade-herstel, hoogstwaarschijnlijk minder gunstig uitpakken. Nogmaals …  de kerkbijdragen (kerkbalans) blijven voor onze parochie de belangrijkste bron van inkomsten, naast natuurlijk de inkomsten uit collectes, mis- en gebedintenties en voor liturgische diensten.  Kortom … onze parochiekerk kan niet zonder uw geest, uw handen, maar vooral ook niet zonder uw financiële steun.  Zonder uw kerkbijdrage is het nu eenmaal  “godsonmogelijk”  om een actieve en vooral financieel gezonde parochiegemeenschap draaiende te houden.

 

Met vriendelijke groet,

het parochiebestuur.

 

MET HET AARTSBISDOM OP

                                   BEDEVAART NAAR LOURDES.

 

Thema: ‘Op weg met Bernadette…’

 

Het Aartsbisdom Utrecht presenteerde op 8 september j.l (Feest van Maria Geboorte) de plannen voor de diocesane Lourdesbedevaart in 2009 (25 april – 2 mei 2009).

Het motto is ‘Aartsbisdom Utrecht op weg met Bernadette’.


Pastoor drs. H.W. Woorts (Maarn) is door Aartsbisschop Eijk gevraagd als hoofdaalmoezenier. Zo’n bisdombedevaart kan heel goed de onderlinge banden in de parochies van een parochieverband versterken en het biedt priesters en pastores een goede gelegenheid om intensief met je mensen op te trekken. Bovendien als er veel parochianen en streekgenoten meegaan is het, met name voor ouderen, fijn om je verhaal, je emoties in je eigen taal of zelfs dialect te uiten! Want niet zelden is een bedevaart naar Lourdes een emotionele gebeurtenis. Behalve de pastorale teams zijn ook de contactpersonen voor het Lourdeswerk in de parochies aangeschreven om te helpen met de promotie en de voorbereiding. In sommige parochieverbanden zijn die (zeer) actief, in andere leiden ze een sluimerend bestaan. Pastoor Woorts sprak de hoop uit dat “door deze diocesane bedevaart het Lourdeswerk overal weer actief mag worden.”

Ook een Jongerenbedevaart!!!

Er zal ook aan deze bedevaart ook een speciale jongeren-bedevaart worden gekoppeld: voor kinderen met hun ouders en gezinnen!   Natuurlijk met een eigen programma en goede begeleiding. Margreet Sanders zei. “Voor deze jongeren-bedevaart hebben we het aantal plaatsen gesteld op 400, en er is nog ruimte voor uitbreiding.”

‘Hart onder de riem’.
Mgr. Eijk zei te hopen op een forse deelname. “Zeker ook nu we als Aartsbisdom in een fase van reorganisatie zitten. Het is een tijd van moeilijke beslissingen en trieste ontwikkelingen. Dan is het goed om op bedevaart te gaan, om zo elkaar een hart onder de riem te kunnen steken.”

En er is nog een belangrijke reden voor deze bedevaart aldus de bisschop: “We willen onze pastorale zorg waarmaken en ook iets voor zieken organiseren. Ik ben zelf meermalen op Lourdesbedevaart gegaan, en zag steeds hoe bemoedigd met name de zieken terugkeren van zo’n bedevaart. Ook voor de gezonde deelnemers is het goed om te gaan, want zorg voor zieken genereert vaak blijvende solidariteit.” Lourdes biedt volgens de aartsbisschop een omgeving om de liefde van het christendom in de praktijk te brengen. En de dagelijkse eucharistie, de Lichtprocessie en de grot zorgen voor een verdieping van het geloof.

Ook voor jongeren is een Lourdesbedevaart belangrijk, benadrukte hij: want de figuur van Maria leent zich bijzonder goed om essentiële geloofspunten uit te leggen. “Ik hoop dat ik jullie heb kunnen verleiden tot dit avontuur,” zo besloot mgr. Eijk.

Drie reisopties.
De praktische uitwerking van de bedevaart is in handen van VNB Nationale Bedevaarten. VNB-directeur Jos van Bussel legde de aanwezigen uit dat het nog een heel gepuzzel was om de drie reisopties (vliegtuig, trein en bus) gelijktijdig in Lourdes te laten zijn. “Maar het is gelukt. En dat is ook goed, want het is voor de pelgrims het best als ze het centrale programma zoveel mogelijk gezamenlijk beleven.”

De jongerenreis wordt low budget aangeboden, “want we willen als VNB, net als de Kerk, investeren in de toekomst.”

Meer informatie volgt in de komende parochiebladen en door middel van informatieavonden.

 

We hopen van harte dat deze bisdombedevaart een geslaagde reis mag worden voor de parochianen/pelgrims, voor hun pastores, voor de parochies en parochieverbanden en het Aartsbisdom.

 

Pastoor F. Hogenelst.

 

G E B E D

 

            Maak mij een werktuig van uw hand

            om vrede uit te dragen

            en liefde, alwaar haat regeert,

            geloof waar twijfel triomfeert

            en wanhoop in wanhoopsdagen.

 

            Help mij vergeving brengen Heer,

            waar onrecht wordt bedreven

            en eenheid waar verdeeldheid is,

            een spoor van licht in duisternis

            en vreugd waar zorgen leven.

 

            Help mij veeleer te troosten Heer

            dan zelf om troost te klagen,

            veeleer begrijpen en verstaan

            dan zelf van hen die met mij gaan

            begrip en liefde vragen.

 

            Gedreven wordt aan al wie geeft,

            vergeven wie vergeven

            wie nimmer hecht aan zijn bestaan

            hervindt zich zlef door in te gaan

            tot nieuw en eeuwig leven.                           

Augustinus.

 

DE ZONNEBLOEM ZOEKT VRIJWILLIGERS.

 

De Zonnebloem afdeling Borculo is op zoek naar vrijwilligers (m/v). Wij zetten ons in voor mensen met een lichamelijke beperking door langdurige ziekte, leeftijd of handicap.

Het bezoeken van deze mensen is een belangrijk onderdeel van het Zonnebloemwerk.

Daarnaast organiseren we gezellige middagen, uitstapjes met bus of boot en nog allerlei andere activiteiten.

Heeft U belangstelling en enkele uurtjes beschikbaar bel ons dan.

            B. Radstake Tel: 261518 Secretaresse

            W. Lubbers Tel: 275408 Voorzitter.  

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

GEDOOPT

Tijdens een speciale doopviering en met medewerking van het Jongerenkoor zijn op 21 september 2008 gedoopt :

·         Lotte Maria Annie, dochter van Dennis Kosters en Ester Kosters-Severt, Morsmanshof 44.

·         Hidde Marijn Roy, zoon van Roy Amerongen en Chantal Dibbelink, Hogenweerd 20.

·         Pien Marita Jeannette, dochter van Jorrit Schuppert en Marjolein Schuppert van Setten, Leerinkbeekstraat 16.

·         Dilona, dochter van Dres Yousif en Sanya Yaines,  Hertog van Gelrestraat 25.

 

OVERLEDEN

Op 5 oktober 2008 is op 60-jarige leeftijd overleden:

Anna Geziena Maria Krake, Deugenweerd 3.

De uitvaart heeft op 10 oktober j.l. plaatsgevonden

“ moge zij rusten in vrede”

 

EXTRA DEURCOLLECTE VOOR DE ZIEKE EN OUDERE MEDE-PAROCHIANEN

Traditiegetrouw zal er ook dit jaar weer na de vieringen op :

            Zondag 23 november (Christus Koning) om 10.00 uur en

            Zondag 7 december a.s. om 10.00 uur

een extra deurcollecte worden gehouden voor een kerstattentie voor de veelal thuiszittende zieke en oudere mede-parochianen.

De dames van de Katholieke Vrouwenbond (KVB) verzorgen het rondbrengen van de jaarlijkse attentie.

Wij danken u alvast voor uw bijdrage in dezen

 

OPBRENGST COLLECTES

24 augustus     58,30                       28 september     64,30

30 augustus     42,00                       30 sept/1 okt      46,41

6 september     93,31                       5 oktober         € 107,30

21 september   70,60

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

 

Het was 25 mei feest in de extra mooi versierde kerk. Tijdens de druk bezochte eucharistieviering waarvan pastoor F.G. Hogenelst de voorganger was, hebben 18 kinderen van onze parochie hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Nu horen Melanie Bon, Isa te Braake, Rebecca Evers, Dylan Grieving, Wieke Haanepen, Tim Harbers, Carmen Hemel, Celesta Kakkenberg, Wieke Kerperien, Amber van Mourik, Lars Peters, Jorn Ribbers, Rosalie Rouwhof, Tara Rozenberg, Thomas Rozenberg, Luc Veneberg, Anik Versteegen, Evanne Welling er helemaal bij als wij met elkaar het brood delen.

 

Van Harte gefeliciteerd.

 

Voor de kinderen die in groep 4 of hoger zitten en ook graag de Eerste Heilige Communie willen ontvangen,  ligt een opgave formulier klaar om mee te doen aan de voorbereiding hiervoor. De kinderen die op de Daltonschool Sint Joris zitten

krijgen dit formulier via school mee naar huis. De datum van de communie is op dit moment nog niet bekend.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

De opbrengst van het gespaarde geld van de communicanten voor het Poolse weeshuis heeft €  211,87 opgebracht.

---------------------------------------------------------------------------------------                               

 

KATHOLIEKE  VROUWENBOND  BORCULO

Op dinsdagavond 18 november gaat dhr. Nieuwveld vertellen over zijn reis naar Santiago en laat oook foto’s zien.

Leden en belangstellenden zijn van harte welkom in cafe-restaurant Peters, steenstraat 7,  aanvang 20.00 uur

Secr. Mw. A. Beerten, tel 271692.

 

NAJAARSACTIVITEITEN VAN ONS PAROCHIEVERBAND

Oudere kinderen en geloof.

Kinderen die meedoen aan de voorbereiding op het Vormsel kunnen lastige vragen stellen en erg kritisch zijn. Het valt niet mee als kerkvrijwilliger hier goed mee om te gaan. Ook ouders hebben het er vaak niet makkelijk mee. Kun je een kind verplichten tot het Vormsel ook al wil het niet? Wat te doen als ze zeggen helemaal niet in God te geloven? Hebben ze enig idee dat Gods Geest in hen woont? Theo Claassen van Jeugdbureau Lava gaat met ons hierover in gesprek. De avond is speciaal bedoeld voor vrijwilligers die het Vormsel begeleiden, maar ook ouders en andere belangstellenden zijn welkom.

Datum / tijd     :           18 november 2008 om 20.00 uur.

Plaats              :           Parochiecentrum Vorden,

                                     Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden.

Begeleiding     :           Theo Claassen, medewerker jeugdbureau

                                   Lava  en Jaap van Kranenburg PVGZ.

 

IJssellandmystiek, een dag om te beleven.

Op 1 november heeft stichting Bewustzijn in Zutphen een dag georganiseerd rond het thema IJssellandmystiek. Na een aantal inleidingen kan men deelnemen aan een vijftal workshops o.a. van Pastor Ed Wassink over de actualiteit van heiligenlegenden. Deze dag vind plaats in de Eekschuur te Warnsveld. Zie voor volledig programma: www.bewustzijninzutphen.nl     of bel 0575-524945.

 

Groep Synagoge-Kerk-Moskee Zutphen.

Drie thema avonden in synagoge, kerk en moskee: Mannen over hun geloof en leven.

In een straal van een halve kilometer vind je in Zutphen een kerk een synagoge en een moskee. Al jaren zijn Joden, Moslims en Christenen hier op een vruchtbare manier met elkaar in gesprek.

Dit jaar zullen er drie bijeenkomsten zijn waarin drie mannen van verschillende leeftijden ons vertellen over hun leven en over hun geloof. Het beloven interessante avonden te worden.

De voorkeur verdient alle drie de avonden te bezoeken. Iedereen uit ons parochieverband Graafschap Zutphen en andere belangstellenden zijn welkom.

 

Eerste avond: 5 november 2008, 20.00 uur.

                        Moskee, David Evekinkstraat, Zutphen.

                        Drie moslims vertellen over hun geloof en leven.                    

Tweede avond: 19 november 2008, 20.00 uur.

                        Synagoge, Dieserstraat, Zutphen.

                        Drie Joden vertellen over hun geloof en leven.

Derde avond: 26 november 2008, 20.00 uur.

                        Sint Janskerk, Nieuwstadskerksteeg, Zutphen.

                        Drie RK christenen vertellen over hun geloof.

 

Thema-avond: MARIA, voor protestanten en katholieken.

Tot in de zestiende eeuw waren we in het westen nog een ongedeelde kerk, waarin Maria een prominente rol speelde in het geloofsleven. Tijdens de reformatie werd dat anders. Wat betekent Maria voor protestanten en speelt Maria in het leven van katholieken nog een grote rol?

Deze avond staat in het teken van Maria voor protestanten en katholieken en zal worden ingeleid door Ds Henk van Es en Pastor Ed Wassink.

Datum:            6 november 2008

Tijd:                 20.00 uur

Plaats:             De Wijngaard, Wilhelminalaan 3, Zutphen.

 

Huiskamerbijeenkomsten in de advent over spiritualiteit – Thomas Evangelie.

Ontdek je eigen spirituele pad aan de hand van het Thomas evangelie. Op drie middagen, lezen en bespreken we samen het boek van Bram Moerland, “Schatgraven in Thomas”.

Het Thomas Evangelie bestaat ui 114 losse uitspraken over Jezus.

De huiskamerbijeenkomsten zijn kleinschalig van opzet, 6 tot max. 8 personen.

Data:               22 november, 3 december, 17 december

Tijd:                 ’s middags

Plaats:             Bij de deelnemers thuis (in overleg met elkaar)

Aanmelden:    Margriet te Morsche, Borculoseweg 19, 7261 BG Ruurlo, email: Margrietafscheid@gmail.com

Boek:              Bram Moerland: Schatgraven in Thomas;

                        Uitgever Bert Bakker; ISBN nr. 97 89 03 51 31 4 53.

 

Urbi@Orbi: OMADAT WE KATHOLIEK ZIJN.

 

Wat is het e-mailadres van de paus? De clou van deze grap is de titel van het RKK-programma dat op woensdag 12 november aan een nieuwe reeks begint: Urbi@Orbi. Dit televisiemagazine gaat over de plezierige kanten van het katholieke leven in Nederlandse provincies en de wereldwijde Kerk. Met klein kerkelijk nieuws, portretten van mensen en activiteiten.

 

Terugkerende rubrieken zijn:

 

Levende kerststal

In de weken voor kerstmis probeert Urbi@Orbi een authentieke levende kerststal samen te stellen in Nederlands eigen ‘Betlehem’: het Friese Bartlehiem. De makers zoeken elke week een ander personage: de timmerman Jozef, wijzen uit het Oosten en natuurlijk een echte Maria die rond 25 december haar eerste kind ter wereld zal brengen.

 

Bloemetje, kaarsje, kapelletje

Er zijn momenten en plaatsen waarop mensen onopvallend hun kwetsbaarheid tonen: als ze een bloemetje kopen aan de bloemenstal, als ze even bij Maria komen in een kapel of als ze een kaarsje branden bij een heilige.

 

(On)opvallende katholiek

‘Steek uw lamp niet onder de korenmaat’ is een gezegde van Jezus. Sommige katholieken nemen deze raad serieus door opvallende dingen te doen, anderen doen hun goede werken minder zichtbaar. Urbi@Orbi zoekt ze op en brengt ze in beeld.

 

Maria te leen

Veel gelovigen vinden troost en kracht bij Maria. Kijkers kunnen negen dagen lang een Mariabeeld lenen voor een persoon die haar nabijheid goed kan gebruiken. In Urbi@Orbi hun verhalen.

 

Kerkstraat

Wat hebben de meeste dorpen en steden in Nederland gemeen? Een Kerkstraat. En toch zijn al die straten zo verschillend: met of zonder kerk, een katholieke of een protestantse kerk, een enkel huisnummer of juist een hele reeks. Urbi@Orbi portretteert steeds een andere Kerkstraat.

 

Streekberichten

Een tentoonstelling van postzegels met religieuze afbeeldingen? Een uitvoering van een meezing-Messiah? Een trainingsweekeinde voor liturgisch bloemschikken? Het bestaat echt, je kunt er naartoe en je weet het omdat het in de spirituele uitagenda stond van Urbi@Orbi.

 

Urbi@Orbi, vanaf woensdag 12 november wekelijks om 17.05 uur bij het RKK op Nederland 2.

 

Katholieke jongeren: smaakmakers!

 

In Den Bosch vindt op 2 november de Katholieke Jongerendag (KJD) plaats: een jaarlijkse landelijke ontmoetingsdag voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 30 jaar. De dag wordt georganiseerd door Jong Katholiek in opdracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

 

Het thema is dit jaar ‘Zout’ (vgl. Mt 5,13). Het programma is laagdrempelig en heeft heel diverse ingrediënten (muziek, dans, verdieping, ontmoeting en een eucharistieviering), waardoor een brede groep zich aangesproken weet. Er wordt natuurlijk ook teruggekeken op de Wereldjongerendagen die in juli in Sydney plaatsvonden. Dit was voor veel jongeren een hoogtepunt dit jaar, waar ze geloofsgenoten van over heel de wereld ontmoet hebben, hun geloof hebben verdiept, en kennis hebben gemaakt met het dagelijks (geloofs)leven van de Australische bevolking. 

 

Naast het jongerenprogramma (16-30 jaar) is er ook weer een apart programma voor de tieners (12-15 jaar). De Katholieke Jongerendag (KJD) kan met recht het jaarlijkse hoogtepunt van de ‘jonge’ katholieke Kerk genoemd worden.

 

Meer info en aanmelden op: www.jongkatholiek/kjd

 

HET AARTSBISDOM  UTRECHT

De geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht gaat ruim 1300 jaar terug. Daarmee is het bisdom zonder enige twijfel een van de oudste instellingen in Nederland. De oorsprong ligt in het missioneringswerk van de Ierse Monnik Willibrord, die in het jaar 695 na Chr. De eerste  “bisschop der Friezen werd”.

Het aartsbisdom omvat de provincies Overijssel en Utrecht en grote delen van Gelderland en Flovoland. Het aantal beschikbare pastorale beroepskrachten (exclusief emeriti) is als volgt :

                                   31-12-2007     31-12-2006     31-12-2005

Priesters                         134                  143                  157

Diakens                            61                    61                   63

Pastoraal werkers          258                  249                  252

 

ADVENT: verwachting tussen koning en kind.

 

Advent, elk jaar weer die tijd in november en december, die tijd voor kerst, van donkere dagen, verstilling, inkeer en vooral: verwachten en waakzaam zijn. 

Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn en betekent letterlijk: God komt naar ons toe. Als christenen vieren wij dat God naar ons toe komt in zijn Zoon Jezus Christus. Jezus is de Emmanuel, God-met-ons.

 

Advent is ingebed tussen Christus Koning, de laatste zondag van het voorgaande liturgisch jaar (dit jaar op 23 november), en Kerstmis. Dus tussen de terugkeer van Christus uit de hemel op de aarde en de komst van het Christuskind op aarde. Zo gaat de hemel naar de aarde, in twee gedaanten. En de Advent is de periode daartussen.

 

Natuurlijk is de adventstijd op de eerste plaats een tijd van verlangend uitzien naar het geboortefeest van Jezus. God is mens geworden in de gedaante van een klein hulpeloos kind! Dat is voor ons christenen niet slechts een gebeurtenis uit een ver verleden. Het is iets om ons nog altijd, elke dag, over te verheugen, te verwonderen en dankbaar voor te zijn! Toch is de advent meer dan alleen maar een voorbereiding op het geboortefeest van Jezus. Het gaat niet alleen om kaarsjes en een stal om vredig bij weg te dromen. Wie de evangeliën van deze voorbereidingstijd doorleest, komt tot de ontdekking dat wij soms flink wakker worden geschud. Steeds worden we eraan herinnerd: Neem Gods Boodschap ter harte, het is van levensbelang! Durf te veranderen! Blijf niet op dezelfde voet doorleven! Werk mee aan Jezus komst in onze harten, levens, gezinnen, omgeving...

 

God komt naar ons toe. Maar wij worden in deze tijd ook opgeroepen om naar God toe te komen. Om ons meer naar God toe te keren in de manier waarop wij denken, in onze hele manier van leven. Daarom is de advent ook een tijd van bezinning. We zien dit aan het paarse liturgische kleding en aankleding, want paars is de kleur van bezinning en bekering. We merken het aan het ontbreken van het Eer aan God (het Gloria) in de zondagse liturgie. Pas met Kerstmis zal dit loflied van de engelen weer vol blijdschap in de kerk gezongen of gebeden worden.

Tot het zover is, de menswording van God, maken als het ware ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten. En… we zijn waakzaam!

 

Ik wens u allen, namens het pastoraal team, een goede tijd van waken en wachten!

 

Jaap van Kranenburg,  pastoraal werker.

 

 

Twintig jaar eerlijke handel.

Je koopt niet iets, maar van iemand

 

Advent 2008

 

Achter elk product schuilt een mens met een verhaal, een verhaal over een bestaan in waardigheid, of over uitbuiting en armoede. Eén van de lastigste kenmerken van de wereldmarkt is de verregaande anonimiteit. We weten niets over de handen die onze producten maken. Hoe kunnen we ons dan verantwoordelijk voelen? Verhalen en beelden kunnen deze leemte vullen. Het zijn de noodzakelijke bouwstenen voor solidariteit.

 

Twintig jaar inzet voor eerlijke handel brengt veel van die verhalen mee. Schrijnende, moeilijke maar ook hoopvolle en bemoedigende. Bijvoorbeeld uit Mexico, waar de inspanningen van de koffieboeren van UCIRI een regionale ontwikkeling op gang

hebben gebracht en waar het zelfvertrouwen van de inheemse bevolking uit de bergen sterk is vergroot. 'Vroeger liepen we, als we de stad bezochten, met gebogen hoofden en keken we niemand aan. De mensen vonden ons domme indianen en zo voelden we ons ook. Nu lopen we hier met opgeheven hoofd rond: kijk eens wat we dankzij onze organisatie hebben bereikt!'

 

In 2008 is het twintig jaar geleden dat Solidaridad het eerste pakje koffie met het Max-Havelaarkeurmerk op de markt bracht, na de oprichting van de gelijknamige stichting in 1987. Ook daarvoor werd er natuurlijk al eerlijke koffie verkocht in wereldwinkels, maar het Max­Havelaarkeurmerk betekende de doorbraak van eerlijke koffie in de supermarkten. Koffie was het begin van een lange rij andere eerlijke producten, bedrijven en initiatieven: bananen, AgroFair BV, biologische katoen en kleding, Kuyichi BV, 24 modemerken met het MADE-BY-Iabel, citrusfruit, ananas en mango, T-shirts van M'Braze en 100% organic cotton, duurzame soja voor varkens­ en kippenvoer en biomassa. Daarnaast werkt Solidaridad sinds kort aan cacao, thee en goud.

 

Solidaridad grijpt die twintig jaar aan om te laten zien wat er voor boeren, arbeidsters en milieu ten goede veranderd is. Maar we blijven aandacht vragen voor de misstanden, onze eigen verantwoordelijkheid en voor de lange weg die nog te gaan is. Als u ons blijft steunen blijven we op de goede weg.

 

Solidaridad: 20 jaar eerlijke handel. Adventstijd 2008 maak je druk om een andere economie die er toe doet, bindingen heeft met het rijk der hemelen.

 

                                              

HET PAROCHIEKOOR

                                               ZOEKT VERSTERKING.

 

 

 

Ongetwijfeld zult u in de kerk wel eens ’n keertje achterom gekeken hebben naar het kerkorgel en het kerkkoor. Met enige enthousiasme lukt het onze vaste organiste Wil Kok telkens weer vele mooie klanken uit het 57 jaar oude pijporgel (met zo’n 423 pijpen) te halen. Daarnaast worden al jaar en dag door zo’n achttien leden van het parochiekoor onder de bezielende leiding van dirigent Freek Verheijen  diverse weekendvieringen, trouw- en rouwdiensten en avondwakes met zang begeleidt.

 

Verschillende koorleden zijn al vele jaren ouder dan het kerkorgel. Reden waarom het parochiekoor versterking zoekt met enkele vrouwen- en mannenstemmen. De koorleden laten u bij deze weten dat zij dringend verlegen zitten om enkele vrouwenstemmen en bij voorkeur sopranen en alten. De wekelijkse repetities vinden doorgaans op de donderdagavonden van 19.00-21.00 uur in de kerk plaats. 

 

Kom gerust langs om mee te zingen !     U bent van harte welkom.

 

Of neem even contact op met de voorzitter van het koor : Joop Versteegen, Chopinstraat 12, 7271 CP Borculo.    Tel.: 272069.

 

 

 

Kerstmis.

 

Er waren herders in die streek, zij waakten

’s nachts bij hun kudde, in de open lucht.

Plotseling stond bij hen een lichtgestalte,

een afgezant van God-Ik zal er zijn.

Zij huiverden zijn gloed omstraalde hen.

Hij sprak: Weest niet bevreesd, want zie, en hoor:

ik heb goed nieuws voor u en grote vreugde

voor heel het volk bestemd, voor alle volkeren:

 

Geboren, heden, in de stad van David

uw redder en bevrijder, de messias - 

en dit zal u daarvan het teken zijn:

gij zult een klein kind vinden, ingewikkeld

in doeken, liggend in een voederbak.

 

Toen plotseling stond daar een legerschare

van lichtgestalten uit de hemel, zingend,

een macht van stemmen – en zij loofden God:

Ere zij in zijn grondeloze licht

die Ene, en op aarde recht en vrede

voor mensen naar zijn hart. 

 

(uit: Hier aanwezig een leergedicht van Jezus van Nazareth)

 

Dat eeuwen oude verhaal en steeds opnieuw vertelt aan jong en oud.

Een verhaal dat licht geeft aan donkere plekken. Dat licht en vertrouwen schenkt.

Hoop geeft, dat alles anders zal worden, soms tegen beter weten in!

 

Zij kwam binnen, zwaar aan haar rolstoel gekluisterd, en oud der dagen en hij lag in bed. Ze kende elkaar van vroeger, van school. Een schoolvriendje en vriendinnetje.

En nu meer dan zeventig jaar later samen in ’n verpleegtehuis. Elke dag elkaar even gedag zeggen en even naar elkaar zwaaien. Het is ontroerend mooi.

Zo zie je twee oudere mensen, heel afhankelijk en desondanks laten zij toch ervaren dat je er mag zijn. Ze zien elkaar, want een mens mag gezien worden, met z’n geschiedenis, met z’n levensverhaal en als uniek mens.

Ze laten je ervaren dat ze om elkaar geven en dat er anderen zijn die dit mogelijk maken. Te ervaren dat er liefde is om mens te kunnen zijn.

 

Zo ervaar je dat de blijde boodschap, bijna ongezien, in het verpleegtehuis handen en voeten krijgt.

 

Namens de pastores wil ik u allen uitnodigen de blijde boodschap welke met Kerstmis zo nadrukkelijk ons wordt verteld handen en voeten te geven.

U allen een Zalig Kerstmis en een Gelukkig en Gezegend Nieuwjaar.

 

Het Pastoraal Team

 

Pastoor Fred Hogenelst, pastoraal werkers Jaap van Kranenburg en Wil Matti.

 

DOPEN

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochie-secretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad). Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de voorbereiding, de benodigde inschrijfformulieren e.d.

De eerstvolgende doopvieringen zijn gepland op zondag 8 februari  en zondag 3 mei 2009 aanvang 13.00 uur

(onder voorbehoud)  .  Het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.

De doopvoorbereidingswerkgroep,

Marion Hilhorst, Trudy te Braake en Nathalie van Workum

Dopen in onze parochiekerk:

 

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

 

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie op 19 april 2009 zijn alweer begonnen. Kinderen vanaf groep 4 van alle basisscholen van Borculo e.o. worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie.

Een opgaveformulier hiervoor ligt voor u klaar achter in de kerk of op het parochiesecretariaat (zie openingsuren elders in dit blad). Omdat wij graag willen weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen willen we u vragen uw kind zo spoedig mogelijk op te geven, uiterlijk op 7 januari  2009. Ook kunnen we u dan op tijd informatie en een uitnodiging geven voor de eerste ouderavond op dinsdag 8 januari.

 

Werkgroep Eerste Heilige Communie Borculo,

Diana Sterenborg en Mirjan Nijman

 

Vormsel 2009

In onze parochie wordt er steeds meer samen gewerkt met de andere parochies van ons parochieverband Graafschap-Zutphen. Ook met betrekking tot het Vormsel is dit het geval. Vorig jaar zijn we gestart met een samenwerking met Ruurlo. Dit jaar gaan we deze samenwerking verder uitbouwen.                                                                                                                    Het toedienen van het heilig Vormsel  zal op zondag 28 maart in Ruurlo plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor starten in januari en zullen zowel in Ruurlo als in Borculo plaatsvinden.            Op het parochiesecretariaat en achter in het kerkportaal liggen aanmeldingsformulieren klaar. Wilt u deze voor 13 januari 2009 inleveren, zodat we u als ouder/ verzorger op tijd kunnen uitnodigen voor de informatie avond op dinsdag 20 januari.

Werkgroep Vormsel ,

Diana Sterenborg en Mirjan Nijman.

 

 

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

Alle mede-parochianen,

 

OP WEG NAAR KERSTMIS.

Traditiegetrouw willen we in aansluiting aan de  “Kerstboodschap”  van het Pastorale Team langs deze weg ook alle parochianen alvast een gezegend Kerstfeest toewensen.

Bij deze kerstwens past natuurlijk ook een woord van dank. 

Zoals u weet zijn in onze parochie heel veel vrijwilligers (sters) actief.  Zonder hen kan de parochie niet functioneren. Vooral door het grote tekort aan priesters en pastoraal werkers binnen het Aartsbisdom Utrecht neemt het werk voor de vrijwilligers sterk toe.

Ook komt daar nog bij dat het pastorale team van ons parochie-verband al geruime tijd onderbezet is.

 

Het besef dat zoveel parochianen binnen de Borculose geloofsgemeenschap met grote inzet samenwerken, stemt dankbaar en inspireert hopelijk anderen om mee te doen.

 

FUSIE ONTWIKKELINGEN.

Over de bestuurlijke fusie binnen het parochieverband  “Graaf-schap Zutphen”  hebben we op dit moment weinig concreets te melden. Inmiddels hebben alle twaalf parochies  de geïnven-tariseerde gegevens ten behoeve van de projectgroep aangeleverd. Daarbij hebben we telkens met nadruk aangegeven, hoe belangrijk het is, om als eigen parochie ook zichtbaar te blijven en onze eigenheid (en soms eigenwijsheid) te bewaren.

Voorts worden thans de caritasinstellingen in het aartsbisdom geïnformeerd over het project van samenvoeging. Ongetwijfeld zullen we u in het komende jaar nog geregeld   “bijpraten” over de diverse nog te zetten stappen binnen het fusietraject.

 

INVULLING VACATURE BINNEN HET PASTORAAL TEAM.

Helaas is er tot onze spijt nog geen voortgang geboekt met betrekking tot de invulling van de ontstane vacature binnen het pastoraal team. Zoals bekend heeft pastor Ed Wassink afscheid genomen. Het Aartsbisdom werkt aan vervanging, maar dat zal niet op korte termijn gerealiseerd worden.

 

BESTUURSMUTATIE.

Wellicht heeft u in de regionale dagbladen gelezen dat ons mede-bestuurslid Mark Slinkman is benoemd tot burgemeester van de gemeente Rijnwaarden. In verband hiermede heeft de Aarts-bisschop van Utrecht hem overeenkomstig z'n verzoek op de meest eervolle wijze per 1 november 2008 ontslag als bestuurslid verleend. Langs deze weg willen we Mark oprecht dank zeggen voor de vele diensten, die hij aan onze parochie heeft bewezen en wensen hem het allerbeste met zijn verdere loopbaan toe.

 

KERKBALANS.

“Kerkbalans 2008 warm aanbevolen”.  Dit was onze slogan voor dit jaar. Kerkbalans is voor onze parochie de belangrijkste bron van inkomsten. Vele, vele parochianen hebben gehoor gegeven aan ons verzoek om de jaarlijkse kerkbijdrage enigszins te verhogen. Ook hebben we diverse extra bijdragen, mede ten behoeve van de vervanging van de verwarmingsinstallatie ontvangen. Als alles meezit verwachten we dat we voor dit jaar de geraamde jaaropbrengst van € 31.000,--  zullen   “binnen” halen.

Verschillende parochianen dragen hun bijdrage tegen het einde van het jaar af. Vandaar dat wij u bij deze even hieraan herinneren. Kortom een vriendelijk verzoek aan diegenen, die de bijdrage aan Kerkbalans 2008 nog niet hebben betaald, dit alsnog te doen.

Alvast hartelijk dank voor uw gedane of nog te regelen bijdrage.

 

Tot zover de  “nieuwsbrief” van het parochiebestuur.

 

 

JORISNIEUWS

 

Beste Parochianen

 

Het is weer eens tijd dat U nieuws van de Daltonschool Sint Joris ontvangt. Als U dit leest hebben de kinderen een spannende periode achter de rug. Sinterklaas is met zijn Pieten in het land geweest. Wat zal de goed heilig man dit jaar weer voor ze hebben meegenomen. Dat weten ze ondertussen en natuurlijk heeft Sinterklaas de school op 5 december bezocht

 

Na het Sinterklaasfeest stappen we direct over naar het volgende feest. We hebben de adventskrans al gemaakt en in onze nieuwe multifunctionele ruimte komen we met zijn allen samen om ons voor te bereiden op het kerstfeest. Twee groepen verzorgen samen telkens een kleine viering. Elke viering komt er een kaarsje bij. Op donderdagavond 18 december sluiten we het af met gezamenlijke 4e viering. Na de viering hebben we een gezamenlijke kerstbuffet.

Ook onze ouders hebben weer een belangrijke bijdrage geleverd aan al deze activiteiten. Ze versieren de school, helpen tijdens de Sinterklaasochtend en bij de viering en buffet op donderdagavond. Het blijft altijd fijn dat ouders zich zo betrokken voelen bij de school.

 

Naast al deze activiteiten is de school zich aan het voorbereiden op interne verbouwing. De kinderen kunnen tussen de middag niet meer overblijven op school. Het aantal overblijvers is dermate gegroeid dat we geen geschikt lokaal meer hebben. Daardoor moeten we alweer uitbreiden. De ingreep is dit keer minder groot en de kinderen zullen er weinig last van hebben. We voegen twee ruimtes aan elkaar en de personeelskamer gaat naar zolder. We hopen het nieuwe kalenderjaar te kunnen starten met de verbouw.

 

Namens alle kinderen, ouders, bestuur en het team van de Daltonschool Sint Joris wens ik alle parochianen een zalige kerst en een gezegend 2009 toe.

 

Ed Hetterschijt.

 

Herfst is mooi

 

Even wilde ik U aandacht vragen voor de vele vrijwilligers, die zo veel goeds doen. Het is toch zo veel werk, om en in de kerk, het schoon houden ervan. De bladeren vegen, opruimen enz. het is een grote klus. Ik hoop in de toekomst, dat het altijd zo netjes zal blijven. De ouderen zijn hier (op de Boomgaarden) erg blij mee en dankbaar. Het is te hopen dat er altijd vrijwilligers zullen komen om de troep op straat en in de tuin, die er nu prachtig uitziet, en de kerk, zo in orde en schoon te houden. Ook het kerkhof, is keurig en schoon. Namens de ouderen wilde ik U allen danken.

Dank U wel

 

Mevr. H.E.H. de Deugd- Pieterse,

Boomgaarden

 

Nederlandse Bijbelgenootschap

 

De  interkerkelijke Bijbelwerkgroep is op zoek naar enkele personen uit onze parochie, die zitting willen nemen in de werkgroep van het Nederlandse Bijbelgenootschap afdeling Borculo.

Voor inlichtingen kunt U terecht bij het parochiesecretariaat

 

Raad van Kerken

 

Verslag van de openluchtdienst van de Raad van Kerken op het Galgenveld op 14 september j.l.

Zondagmorgen in alle vroegte zijn we begonnen met de laatste voorbereidingen voor de dienst. De muziek werd opgesteld en ingeregeld, de koffie gezet, de koek gesneden en het krentenbrood gesmeerd.  Radio Berkelland was aanwezig en er werden interviews gehouden onder andere met de leden van E-sound.

Om half elf begon de dienst met een welkomswoord van mevr. Brokers. Na votum en groet konden kinderen, en dat waren er nogal wat, naar de kindernevendienst. De schriftezing die hierna volgde was uit Matheus 6: 25-34. Alle vier de voorgangers hielden een korte meditatie met als titel “ de bloemetjes buiten zetten” ieder van hen had als uitgangspunt een bloem gekozen en ook meegenomen. Pastor Matti had de keuze op een zonnebloem laten vallen. Ds. Bouwman ging uit van een lelie, ds. Baggerman keuze was op een bloeiende grasspriet gevallen en ds. Jansen had, misschien wel voorspelbaar, zijn leuze op een gladiool laten vallen. De kinderen kwamen hierna met zelfgemaakte bloemen terug uit de kindernevendienst en gingen in gesprek met ds. Baggerman.

Tussen alle onderdelen speelde E-sound een variatie van allerlei muziek. Bij de uitgang werd aan ieder een bloem aangeboden die doorggeven kon worden, omdat het ziekenzondag was.

De uitgangscollecte heeft 477,64 euro opgebracht voor het project Rureco, een onderdeel van Kerk in Actie en ICCO.

Onder het genot van een kopje koffie, thee en ranja is er nog geruime tijd nagepraat. Aansluitend aan deze dienst was er een mooie fietstocht georganiseerd langs de kerken van Borculo, Geesteren, Gelselaar en Haarlo. Om 16.00 uur werd er een korte afsluitende vesper in de Rooms Katholieke Kerk in Borculo gehouden..

 

KERSTSAMENZANG

 

Op zaterdag 20 december is er om 19.30 uur een Kerstsamenzang in de Katholiek Kerk aan de Steenstraat  te Borculo. De organisatie is in handen van de Raad van Kerken.

Medewerking wordt verleend door voorganger ds. Baggerman  en het koor “Comt nu met Sangh”  o.l.v. W. Zieverink.

Thema van deze kerstsamenzang: Zingend naar het Licht

 

Van harte aanbevolen..!

 

 

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

GEDOOPT

Anne Josephine Schols, dochter van Tome Schols en Marcella Siemerink, kon. Emmastraat 12

Demi Nathalie Maria Krabbenborg, dochter van Bjorn en Yvonne Krabbenborg, Wiedenhof 13 Barchem

Daan Theo Herman Luttikholt, zoon Jos en Jolanda Luttikholt, Lebbenbruggedijk 30

Max Mensink, zoon van Robert Mensink en Stephanie Hemmelder, Goudenregenstraat 31

“ van harte gefeliciteerd “

 

Overleden

Op 17 oktober 2008 is op 49-jarige leeftijd overleden:

Gerda van Lochem – IJland,  de Hofvoogd 32

De uitvaart heeft op 23 oktober j.l. plaatsgevonden

“ moge zij rusten in vrede”

 

OPBRENGST COLLECTES

5 oktober         €     107,30                 2 november    149,80

12 oktober       €       71,70                 8 november      97,32

18 oktober       €     135,55                 15 november    85,85

25 oktober       €     124,48

 

MISDIENAARSREISJE  2008

Onder begeleiding van een aantal vrijwillige chauffeurs, waaronder een fotograaf en een mevr. die de catering verzorgde, vertrokken we rond negen uur naar Avonturenpark Hellendoorn.
Het weer was wat bewolkt en een beetje nat maar het vooruitzicht op beter weer was goed.
Omdat we wat te vroeg waren voor Hellendoorn, besloten we eerst naar de Holterberg te gaan om daar de Canadese Begraafplaats te bezoeken. Voor velen de eerste keer en indrukwekkend bij het besef dat er zoveel jonge mensen begraven liggen, iets ouder dan henzelf. Hierna gingen de veertien misdienaars waaronder een gastmisdienaar uit Ruurlo echt op weg naar het Avonturenpark.
De zon kwam er goed door en eenmaal binnen konden we genieten van het prachtige weer en al de aanwezige attracties. Er ontstond spontaan kleinere groepjes die op pad gingen. Iedereen was druk in de weer, geen lange wachttijden, en natuurlijk ging de nodige versnapering naar binnen want als je energie verbruikt moet dat ook weer aangevuld worden. En daar gingen ze weer op weg naar de Tornado, Galjoen, Zweefmolen, Wildwaterbaan enz. Ook de begeleiders waren niet bang uitgevallen en deden volop mee. Tussendoor nog even een patatje eten en dan weer verder tot het tijd is om naar huis te gaan. Al met al een bijzonder geslaagde dag ( niemand misselijk, alleen maar moe ) die
zonder ongelukken verlopen is. De gemaakte foto's zijn wederom te zien in overleg met een van de kosters.
Tot volgend jaar maar weer.

 

KINDJE WIEGEN

Ook dit jaar gaan we weer  “kindje wiegen”. Iedereen nodigen we van harte uit om op de Tweede Kerstdag  ’s-middags om drie uur bij de fraaie kerststal in onze kerk te komen zitten. Wij gaan aan alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden het  Kerstverhaal  vertellen.  Tussendoor zingen we samen kerstliedjes. En na afloop is er voor alle kinderen een leuke verassing.

 

MOV-werkgroep

De MOV-werkgroep (Missie, Ontwikkeling, Vrede) is op zoek naar enthousiaste mensen die het team willen versterken. De werkgroep zet zich vooral in om mensen in ontwikkelingslanden waar veel armoede heerst financieel te helpen. Deze financiën worden o.a. verkregen door de verkoop van spullen op de paasmarkt of de kerstmarkt of door het organiseren van acties voor het goede doel. Ook wordt een aantal keren per jaar medewerking verleend aan (vredes)vieringen in de kerk. Wie heeft er nog een paar uurtjes per jaar (!) over en wil ons komen helpen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Lianne Versteegen, tel 0545-273982.

 

 “Samen kerst Vieren”

In deze onzekere tijd,  de donkere dagen voor kerst  zoeken mensen meer dan ooit naar Licht.  

De geboorte van een Kind, een wonder van leven  is zo’n lichtpunt.  Het kerstkind wil ons tot leven roepen, ons bij elkaar brengen. Zo klein en toch al de een “Vredesvorst”.  We komen samen om met elkaar kerst te vieren. Een feest voor het hele gezin.  Die traditie houden we graag in stand omdat het ons goed doet en ons samenbrengt.

Het Jongerenkoor verzorgt op Kerstavond, 24 december om 20.00 uur een Kerstviering  in de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming Kerk te Borculo. Om op dit kerstfeest die saamhorigheid te versterken, nodigen wij u uit om dit met ons te vieren. U kunt dit doen door mee te zingen in ons koor.

Zing mee: Als gastzanger(es)  in een koor tijdens de kerstviering  is het een mooie gelegenheid om eens te zingen. We nodigen belangstellenden ( U?) uit om een aantal repetities bij te wonen en zo samen met het koor de kerstliederen in te studeren. 

De repetities zijn op maandagavond van 19.00 uur tot half negen (inclusief Koffie) in de St-Jorisschool  op maandag 1 dec, 15, en 22 dec. Grijp je kans en zing mee.  Van harte welkom….  zing mee.

Samenzingen met Kerst”

Zingmee, doe mee…

Kerstconcert door het Borculo’s Mannenkoor en het RK Jongerenkoor

 

Ruim 20 jaar geleden begon het Borculo’s Mannenkoor met het geven van kerstconcerten in de kapel bij de Leostichting.  Dit werd door de koorleden en het kerkpubliek als prettig ervaren mede vanwege de akoestiek in de kapel.

Nu de kapel jaren geleden is afgebroken heeft het BMK al diverse kerstconcerten gegeven in o.a. de RK kerk te Borculo. Ook het RK Jongerenkoor Borculo zingt al vele jaren prachtige liederen tijdens de nachtmis. Vorig jaar werd er samen met het RK Jongerenkoor Borculo een kerstconcert georganiseerd tot ieders tevredenheid. Ook dit jaar wordt er op zondag 14 december om 15:00 uur een kerstconcert georganiseerd.

Het beloofd een mooi concert te worden waarbij de koren ook samen kerstliederen gaan zingen.

Beide koren hebben ten dele een nieuw repertoire. Al met al beloofd het een prachtig concert te gaan worden in een sfeervolle kerk.

 

Lubbert Baarssen

 

Kerstmarkt voor Anderen 2008

 

Vrijdag 12 december a.s. vindt er weer een kerstmarkt voor Anderen plaats. Evenals vorige jaren wordt de kerstmarkt gehouden rond de N.H. Kerk Borculo en georganiseerd door een werkgroep vanuit de Raad van Kerken Borculo. Wederom hebben zich diverse groepen en verenigingen ingeschreven om mee te doen. Als doel voor dit jaar is gekozen voor de ZWO-E van de Hervormde en Gereformeerde kerk en het MOV van de Katholieke kerk. De opbrengst van de markt wordt gebruikt voor een aantal goede doelen van deze Zending en Missie werkgroep. Tijdens de kerstmarkt zullen deze werkgroepen een informatiestand verzorgen.

Op de Kerstmarkt zullen weer de bekende artikelen verkocht worden zoals kerstdecoraties, kerstbakjes en aanverwante artikelen. Ook zal de erwtensoep, gluwein en de traditionele chocolademelk niet ontbreken. De vuurpotten zullen branden, er zullen doedelzakspelers zijn en het kinderkoor van de Willem de Zwijgerschool zal voor zingen.

Kortom zeker de moeite waard om vrijdag 12 december a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur even te komen kijken.

Komt allen.

De Kerstmarktcommissie

 

EERLIJKE CADEAUS IN DE WERELDWINKEL

 

Wilt u met de feestdagen iemand verrassen met een eerlijk cadeau of product met het Max Havelaar keurmerk loop dan eens binnen bij de wereldwinkel aan het Muraltplein.

Onze ‘wereldgeschenken’ zijn met liefde en groot vakmanschap geproduceerd door boeren en ambachtslieden uit Azië, Afrika en Zuid en Midden Amerika. Zij ontvangen voor hun werk een eerlijke prijs en kunnen zo zelf hun leefomstandigheden verbeteren.

Met een geschenk uit de wereldwinkel doet u uw relaties hier en de producenten daar een groot plezier.

Onze medewerkers helpen u ook graag met het samenstellen van een kerstpakket. Dit bijvoorbeeld samen met een wereldwinkelcadeaubon. Wilt u meerdere pakketten samenstellen, kom dan tijdig langs zodat er nog artikelen besteld kunnen worden.

Ook voor Unicef en Amnesty kerstkaarten kunt in onze winkel terecht. Door het versturen van deze groeten draagt u een steentje bij aan een wereld met recht voor iedereen en een betere kans voor kinderen.

De medewerkers van de wereldwinkel aan het Muraltplein

 

KATHOLIEKE  VROUWENBOND  BORCULO

Woensdagavond 17 december Kerstavond met gezamnelijke kersttafel in cafe-restaurant Peters, steenstraat 7, aanvang 20 uur.

Dinsdag 20 januari Muzikale preuverie

Mevr. Mijntje van der Lee uit Brummen zal dit thema verzorgen.

Secr. Mw. A. Beerten, tel 271692.

 

Bisdombedevaart naar Lourdes van 25 april t/m 2 mei 2009  Gaat u ook mee?

 

Informatieavond op donderdag 22 januari 2009.

 

In het voorjaar van 2008 wil het Aartsbisdom Utrecht een Bisdom-Lourdes-bedevaart organiseren. Deze Lourdesbedevaart is een initiatief van Aartsbisschop W. Eijk. Het is de bedoeling met veel mensen samen en grote groepen uit de diverse parochieverbanden van ons Bisdom Utrecht op bedevaart te gaan. Ook vanuit ons Parochieverband Graafschap Zutphen willen we met een grote groep deelnemen aan deze bedevaart. Pastoor Hogenelst zal met ons mee gaan om deze reis pastoraal te begeleiden. En er zal gelijktijdig ook een speciale jongeren-Lourdes-bedevaart zijn!

 

We willen we u allen JONG EN OUD van harte enthousiast maken en uitnodigen voor de - geheel vrijblijvende – informatieavond op

            donderdagavond 22 januari om 19.30 uur

            in het Personeelsrestaurant van G.G.Net, 

            Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld.

            Lokatie: "De Kamp"

We zullen reizen van 25 april t/m 2 mei met de trein en van 26 april t/m 1 mei met het vliegtuig. Het aantal plaatsen en is niet onbeperkt…

 

Heb u vragen? Of wilt u ons vast laten weten dat u komt? Of wilt u zich al inschrijven?

Neem gerust contact met de Lourdes-werkgroep:

 

Telefonisch mw. Willy Hermsen, Vierakker/Zutphen tel: 0575 - 520845

Of met mw. Paulien Looten van der Vaart, Zutphen e mail: gpvandervaart@hccnet.nl

 

Mede namens: pastoor Hogenelst, Riekje Rijk en Annie Reekers: Tot 22 januari!

 

Prachtige Kerstklanken in Zutphense St. Janskerk

 

Ceremony of Lessons and Carols

Op de vooravond van de 4e Adventszondag, zaterdag 20 december, waant u zich met koorklanken van het befaamde Kampen Boys Choir even in een Engelse Kathedraal tijdens het zingen van Hymnen en Carols in een Ceremony zoals deze al eeuwenlang door geschoolde jongenskoren rond Kersttijd wordt uitgevoerd.

In hun stijlvolle koorkleding zingen zij traditionele Carols en Hymnen welke worden afgewisseld met samenzang met het koor en Lessons uit het Geboorteverhaal van Lucas.

Alle teksten zijn in het Engels, maar het geheel is goed te volgen met duidelijke tekstboekjes.

Een van de ruim vijfhonderd bezoekers merkte vorig jaar na afloop op: ’Had ik die leeftijd, ik zou het wel weten…..

Ontdek deze avond de schoonheid van dit schitterende koor, dat onder leiding staat van Bouwe R. Dijkstra en aan op het grote Timpe-orgel begeleid wordt door Euwe de Jong.

Toegang € 10,-. Aanvang Ceremony 20.00 uur en kaartverkoop vanaf 19.00 uur aan de kerk.

 

Glanzende meerstemmigheid door Kiev Koor

Na de heldere stemmen van het Boys Choir, vult de St. Janskerk zich op dinsdagavond 23 december met de gouden klanken van het wereldberoemde Kiev Koor .

Onder leiding van hun eminente dirigent Mykola Hodych bezorgt het koor je al in de eerste seconden kippenvel met werken van Russisch orthodoxe Kerstmuziek tot Volksliederen uit de Oekraïne. Dit voor Zutphen en wijde regio unieke concert is mogelijk gemaakt door de Stichting Sociale en Culturele projecten Kiwanis Zutphen e.o.

Toegangskaarten à € 20,- zijn vanaf 15 november verkrijgbaar via de VVV/ANWB Zutphen en voor zover nog beschikbaar ’s avond aan de kerk.

Aanvang concert 20.00 uur.