PAROCHIE
 NIEUWS

 

  BORCULO

  

                    

                   2011

              No. 1 t/m 7

 

 

 

 

 

 

 

 

De Blasiuszegen


Het is een mooi gebruik dat in katholieke kerken ieder jaar de Blasiuszegen kan worden gegeven op of rond 3 februari. Traditioneel gebeurt dit met kaarsen die gewijd worden op het feest van Maria Lichtmis, op 2 februari. Sinds de Middeleeuwen wordt deze zegen gegeven, om bescherming te vragen tegen keelaandoeningen en andere kwalen. De Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige Blasius. Historisch is er bijna niets over hem bekend, behalve dat hij in de 4e eeuw geleefd moet hebben. Volgens diverse legenden was hij een arts die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na vele gruwelijke martelingen zijn onthoofd. Het meest bekend is het verhaal waarin Blasius kort voor zijn marteldood een jongetje genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Deze vertelling zou ten grondslag hebben gelegen aan de Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen.

 

Bij het geven van de Blasiuszegen houdt de priester twee gewijde kaarsen gekruist tegen de keel van de gelovige. Hij spreekt daarbij de zegen uit met de woorden: “Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, bescherme God u tegen keelziekte en alle andere kwalen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.”

 

Ook in onze parochie HH. Twaalf Apostelen is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. Dat kan aan het eind van de volgende Eucharistievieringen:

woensdag 2 februari om 9.00 uur in de Emmanuelkerk te Zutphen;

woensdag 2 februari om 19.00 uur in de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk in Borculo;

donderdag 3 februari om 9.00 uur in de H. Willibrordkerk te Hengelo;

donderdag 3 februari om 10.00 uur in de St. Josephkerk te Lochem.

Graag tot ziens!

 

F.G. Hogenelst, Pastoor

A.M. ten Klooster, pastor

 

 

 

            NIEUWS VANUIT DE 

 

      LOCATIERAAD EN

 

  DE PASTORAATSGROEP.

           

 

Beste mede-parochianen,

 

BIJ HET BEGIN VAN 'T NIEUWE JAAR.

Bij de start van al weer een nieuw jaar willen ook wij als gezamenlijke Pastoraatsgroep en Locatieraad graag aansluiten bij de vele wensen en voornemens.

 

Om te beginnen willen wij alle parochianen een goed, gezond en gezegend 2011 toewensen. Langs deze weg willen we u allen dank zeggen voor het genoten vertrouwen en voor uw inzet in het belang van de  "Borculose Geloofsgemeenschap".  Zonder uw inzet en bijdrage in welke vorm dan ook kunnen we in feite niets.

 

Tevens willen we hierbij het Pastoresteam van de HH, Twaalf Apostelen, emeritus pastoor G.A, Simons en diaken Günter Oude Groen bedanken voor de pastorale ondersteuning en raad gedurende het afgelopen jaar.  Met hun inspirerende inzet kunnen we ook op de drempel van 2011 nog steeds een actieve, levendige en samenbindende geloofsgemeenschap zijn.

 

Ook willen we langs deze weg eveneens onze dank uitbrengen aan alle vrijwilligers (sters) voor hun grandioze inzet. De vieringen tijdens de Kerstdagen waren sfeervol verzorgd. De kerststal was weer fraai aangekleed en niet te vergeten was ook de toegangsweg naar onze kerk weer sneeuwvrij.

 

Dankzij al die gezamenlijke inspanningen gaan we vol goede moed en vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet.

 

 

 

 

 

AKTIE KERKBALANS  2011.

In de week  van 16 tot en met 30 januari, voeren de deelnemende kerken weer hun jaarlijkse financiële kerkbalans-aktie uit. Het motto luidt “een kerk is van blijvende waarde” .

Voor menigeen speelt de kerk  - onze kerk  -   niet meer de vanzelfsprekende rol als voor velen in vroegere tijden.  In de afgelopen periode hebben ook vaak diepgelovigen in onze katholieke kerk, afstand genomen van de kerk omdat zij zich niet langer  ( om overigens heel verschillende redenen)  thuis voelden in de kerk. Dat had vaak niets te maken met de plaatselijke geloofsgemeenschap,  maar wel met (inter)nationale ongewenste ontwikkelingen.

 

Juist in de Borculose geloofsgemeenschap "Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming" probeert onze kerk voor allen die dat willen een houvast, hoop en inspiratie te zijn en te blijven.

Alles van waarde vergt onderhoud :  een relatie, een vriendschap, een levenshouding.  Zo is het ook met onze kerk, met onze gebouwen en het kerkhof aan de Steenstraat,  maar ook met al die medegelovigen die het waard zijn   "te onderhouden".

Daarom de aktie Kerkbalans.  Daarmee blijft u het mogelijk maken dat de kachel brandt en het dak niet lekt,  maar ook dat al die vrijwilligers onder goede omstandigheden hun werk kunnen doen en dat jong en oud zich thuis kunnen voelen in een houvast, hoop en inspiratie biedende geloofsgemeenschap. Daarom gaan binnenkort de wijkhoofden weer op pad voor onze eigen geloofsgemeenschap.

 

In ons speciale inlegvel over Kerkbalans hebben we in dit parochieblad ook de vastgestelde "Deelbegroting voor 2011" opgenomen. In  één oogopslag kunt u zien waarvoor we euro's ontvangen, maar ook waar de euro's in 2011 zoal voor nodig zijn.

Doe mee  ...  blijf onze kerk financieel steunen. Iedere bijdrage, ongeacht de grootte, is welkom. 

 

Alvast heel hartelijk dank voor uw kerkbijdrage !

TARIEVEN  2011.

Tegelijk met de vaststelling van de deelbegroting over 2011 zijn eveneens de liturgische en graftarieven trendmatig bijgesteld aan de gestegen kostenontwikkelingen e.d. Wij kunnen u daarbij mededelen dat de tarieven  “in de pas”  lopen met die van de andere geloofsgemeenschappen binnen de HH12Apostelen. Vanaf 1 januari 2011 gelden de volgende tarieven :

 

Liturgische tarieven:

Mis- / gebedsintentie (stipendium)                                               7,50     

Uitvaart, inclusief begrafenis                                                    340,--

Uitvaart, inclusief crematie                                                      410,--

Begrafenis- crematiebegeleiding zonder uitvaart                        245,--

Avondwake                                                                              85,-- 

Huwelijk (t.w. alle kosten huwelijksviering)                                260,-- 

Huwelijksjubileum (kosten jubileumviering)                                210,--

Dopen (individuele doop, kosten per dopeling)                             40,-- 

Dopen (gez.doopviering, kosten per dopeling)                              50,--   

Eigen bijdrage b.g.v. de Eerste H.Communie                              15,--  

Eigen bijdrage b.g.v. het H. Vormsel                                          15,--   

 

Graftarieven  (R.K. Kerkhof) :

Grafdelven kinderen tot 12 jaar                                                 150,--

Grafdelven volwassenen                                              300,--

Grafdelven urnengraf                                                               100,--

Grafrechten + onderhoud 20 jaar urnengraf                                800,--

Grafrechten + onderhoud 20 jaar enkel graf                               800,--

Grafrechten + onderhoud 20 jaar dubbel graf                           1.520,--

Kosten grafakte / administratiekosten                                        30,--  

 

Overige tarieven:

Offerkaarsen (Maria van Altijddurende Bijstand)                             0,50  

Misboekjes (boekjes voor de weekendliturgie)                               0,30

Incidenteel gebruik KJ-gebouw (per dagdeel)                               25,-- 

 

Het bestuur van de HH Twaalf Apostelen tracht alle tarieven in de twaalf geloofsgemeenschappen op één lijn te krijgen. 

De mogelijkheid is gegeven hierin in een aantal jaren naar toe te groeien.  Tegen deze achtergrond hebben wij toestemming verkregen om het tarief voor een mis- of gebedintentie te handhaven op   7,50 per intentie,

 

DE PASTORAATSGROEP

kijkt naar onze geloofsgemeenschap

 

De voortgang

In een eerder parochienieuws vertelden wij u al over de ‘foto’ van onze Borculose geloofsgemeenschap; in feite een beschrijvend beeld van de kenmerken en aandachtspunten van onze geloofsgemeenschap. Bij deze onze eerste bevindingen.

 

Onze geloofsgemeenschap, hecht en traditioneel

De Borculose  parochie is te typeren als traditioneel van aard. Onze geloofsgemeenschap heeft relatief veel oudere parochianen die veel belang hechten aan de Rooms-Katholieke tradities en de Eucharistieviering. Zij missen nu node de wekelijkse Eucharistieviering in Borculo. Zij zullen door hun sterke lokale hechting niet snel naar een andere plaats (willen) gaan. Als pastoraats-groep zijn wij ons terdege bewust van deze traditie, deze belangrijke basis van onze geloofsgemeenschap.

 

Vaker samenwerken binnen groot parochieverband is echter onontkoombaar. De noodzaak om voor de uitvoering van vieringen en (jongeren)activiteiten in de toekomst samenwerking te zoeken met andere lokale geloofsgemeenschappen binnen het parochieverband HH 12 Apostelen is duidelijk. Als pastoraatsgroep realiseren wij ons ook dat activiteiten en vieringen in groter parochieverband, met zorgvuldigheid moeten worden begeleid binnen onze eigen lokale geloofsgemeenschap. En wij zien in dat deze ontwikkelingen alleen succes hebben als we ons allemaal bewust zijn van het nut en de zin. Daarom zal de pastoraatsgroep zoveel mogelijk betrokken zijn, er bovenop zitten, informatie geven en delen, en de veranderingen begeleiden. 

En steeds geldt: “we doen lokaal wat lokaal kan en centraal wat centraal moet.”

Zo zullen we worden gesterkt en bemoedigd door elkaars kracht.

 

Aandacht voor jongvolwassenen

Onze geloofgemeenschap kent relatief veel jonge gezinnen en jongeren. Helaas –zo is de ervaring- zijn zij nauwelijks terug te vinden in de kerk. Jongeren zijn na hun Eerste Heilige Communie of heilig Vormsel nagenoeg niet meer actief betrokken bij kerkelijke activiteiten. 

Wij zijn tot een voorzichtige eerste conclusie gekomen dat wij als kerkgemeenschap aandacht moeten gaan schenken aan de jongvolwassenen en jonge gezinnen, door middel van vernieuwende activiteiten en vieringen. Jongvolwassenen betreft de groep tussen de 15 en 30 jaar.

Een positieve ontwikkeling is dat er in Borculo steeds vaker andere vieringen worden aangeboden, zoals Woord- en Communievieringen; gelukkig ook met een actief aandeel van de jeugd. Met deze vieringen kan een bredere groep jongere parochianen aangesproken worden. Kortom: de pastoraatsgroep merkt dat er behoefte is aan een breder aanbod van alternatieve vormen van vieringen en activiteiten teneinde een grotere groep kerkgangers te bereiken, van diverse leeftijden en in diverse fasen van hun leven. Te denken valt in dit kader ook aan lezingen, spirituele bijeenkomsten en meditatie.

 

Vooral aandacht voor jongvolwassenen en gezinnen schept in de toekomst de nieuwe basis voor een levende geloofsgemeenschap met betrokken parochianen. Als wij jongvolwassenen en gezinnen weten te binden en kunnen betrekken bij kerkwerk, dan werkt dat ook door naar de jongste jeugd. Gelet op dat laatste punt blijft de pastoraatsgroep streven naar contacten met de Jorisschool.

 

Vrijwilligers

Borculo is ook een geloofsgemeenschap die kan bouwen op veel enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Met deze vrijwilligers kunnen we binnen onze geloofsgemeenschap veel vieringen en kerkelijke activiteiten aan. We kunnen zeg maar ‘goed op eigen benen staan’.

De keerzijde waarover de pastoraatsgroep haar zorg uitspreekt is dat er in de toekomst een gebrek zal ontstaan aan extra, nieuwe en jongere vrijwilligers. Veel van onze vrijwilligers zijn senioren; jongeren zijn moeilijk te enthousiasmeren. Tevens is er weinig uitwisseling van kennis, ervaring en kwaliteit…en mensen. Kortom: de voortgang van werkgroepactiviteiten heeft een broze basis en loopt gevaar.

De pastoraatsgroep ziet dat de continuïteit en vernieuwing ontbreekt. De werkgroepen krijgen niet de gelegenheid om te groeien, dat wil zeggen: zich te verdiepen en te verbreden. Anders gezegd: met nieuwe mensen, nieuwe ideeën en activiteiten ontplooien.

Wij realiseren ons ook dat dit voor de ene werkgroep nijpender is dan voor de andere. Echter, willen we ook in de toekomst bestaande en nieuwe parochianen, oud en jong, blijven en kunnen aanspreken, dan zullen de werkgroepen met prioriteit aandacht vragen. De pastoraatsgroep zal deze aandacht ook gaan geven, zal waar nodig meepraten over vernieuwing en verdieping.

 

 

 

                MARIA VERERING

 

In het gedeelte waar de Constitutie over de liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie het liturgisch jaar behandelt, komt de bijzondere plaats die heilige maagd Maria heeft in het leven van de kerk en in dat van vele gelovigen afzonderlijk, duidelijk tot uiting. Al direct na het spreken over de viering van de mysteries van Christus in de loop van het jaar komt de verering van de maagd Maria ter sprake. In nr. 103 van deze Constitutie lezen wij: 'Bij de viering van deze jaarlijkse kring van de mysteries van Christus vereert de kerk met een bijzondere liefde de heilige moeder van God, Maria, die onverbrekelijk met het heilswerk van haar Zoon is verbonden; in haar bewondert en verheerlijkt zij de meest verheven vrucht van de verlossing en beschouwt zij met vreugde, als in een smetteloos beeld, datgene wat zijzelf geheel verlangt en hoopt te zijn.'

 

Twee benaderingswijzen

In deze tekst komt een theologische, liturgische benadering naar voren. Daarnaast is er in de kerk sprake van een volksdevotionele omgang met Maria die een grote verspreiding kent in alle continenten van de wereld. Bij deze benadering ligt de nadruk op Maria's bemiddelende voorspraak bij haar goddelijke Zoon ter leniging van onze menselijke noden, ziekten en al wat ons verdriet doet. Het daarmee gepaard gaande verzoek om hulp komt duidelijk tot uitdrukking in de vele bedevaartplaatsen die overal ter wereld ter ere van de maagd Maria zijn ontstaan. Aanleiding tot hun ontstaan waren veelal verschijningen van de Moeder Gods of wonderbare genezingen en andere gebedsverhoringen die aan haar tussenkomst te danken waren of daaraan werden toegeschreven.

 

Onze Lieve Vrouwe van Lourdes

Op 11 februari viert de kerk in een vrije gedachtenis het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Herdacht wordt hoe in het jaar 1858 in de grot van Massabielle bij Lourdes Maria verscheen aan Bernadette Soubirous. De kerk viert niet het feit van de verschijning zelf, maar laat de aandacht uitgaan naar Maria die zich toen bekend maakte als de Onbevlekte Moeder van God. N.a.v. deze verschijning is Lourdes een van de grootste en meest bekende bedevaartplaatsen geworden ter ere van de maagd Maria, waar vele mensen, zondaars en zieken, met hun noden naar toe gaan en hun gebeden verhoord worden. Vanwege de vele zieken die naar Lourdes gaan, heeft paus Johannes Paulus II in 1992 deze dag gemaakt tot een jaarlijkse werelddag voor de zieken.

In het gebed van deze feestdag wordt God gevraagd om op voorspraak van Maria onze menselijke zwakheid te hulp te komen en de kracht te schenken om uit de zonde op te staan.

             

Week van Gebed 2011: 'Trouw en toegewijd'.

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2011 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema ‘Trouw & Toegewijd’ verwoordt heel kernachtig de houding die de christelijke gemeenschap nastreeft. De gebedsweek van beide organisaties vindt in 2011 plaats van 16 tot 23 januari. Honderdduizenden christenen nemen hier deel aan. Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Handelingen 2: 42 waar staat: ‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’. In dit Bijbelvers worden vier belangrijke kenmerken genoemd van een missionaire gemeente: trouw aan het woord en aan elkaar, het breken van het brood en toewijding aan gebed. Gebed is niet alleen een ‘spirituele ervaring met God’, het is ook een kwestie van toewijding en volharding. Dat was de kracht en het geheim van de vroege kerk. Dit Bijbelgedeelte is aangedragen door een groep christenen uit Jeruzalem.

Het gemeenschappelijke thema maakt het voor gemeenten, parochies en gebedsgroepen op lokaal niveau makkelijker om de gebedsactiviteiten begin januari een gezamenlijke invulling te geven.
De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week van gebed voor de eenheid van de christenen. In evangelische kringen bestaat al ruim 160 jaar een traditie om het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen.

 

Voor meer informatie en het bestellen van materiaal: www.raadvankerken.nl

 

 

KERKBALANS   BORCULO   2011

           

Beste mede-parochianen,

 

Een kerk is van blijvende waarde .....  Voor onze Borculose Kerk geldt dat ook !   Voor vele honderden mensen uit onze Borculose Geloofsgemeenschap en vele, vele duizenden in ons land is deze blijvende waarde absoluut waar.

Het geloof speelt een belangrijke rol in hun leven. In de kerk vinden ze steun, kracht, rust, houvast, contact met God en nog veel meer waardevolle zaken.

 

Geloven is gratis, maar het werk van onze Geloofsgemeenschap moet wel gefinancierd worden.  Daarom doen we ook in 2011 weer mee met de Aktie Kerkbalans. De jaarlijkse financiële aktie waarmee u de Borculose Geloofsgemeenschap ondersteunt en in stand houdt.

 

Om u enigszins inzicht te geven waar zoal de jaarlijkse kosten en de onderhoudslasten van de gebouwen (kerk, pastorie en KJ-gebouw), het kerkhof, de pastorietuin e.d. voor nodig zijn treft u een beknopte versie van het    "financiële huishoudboekje"   aan.

 

Met deze presentatie willen we niet alléén verantwoording afleggen voor het gevoerde financiële beleid, maar tevens willen we weergeven waar zoal de inkomsten en bijdragen van de parochianen aan zijn of worden besteed. Kortom in één oogopslag kunt u de baten en lasten goed met elkaar vergelijken.

 

 

 

Het    "financiële plaatje"   voor Borculo in één oogopslag :

 

LASTEN                                Werkelijk       Begroot        Begroot

                                                  2009                2010               2011_

Persoonskosten                     16.586,--         21.009,--         24.773,-

Kosten(+ onderhoud)kerk ed 19.835,--         15.750,--         20.150,-

Rente schulden/fundaties           851,--              990,--              400.-

Kosten eredienst                      5.831,--           4,800,--           6.000,-

Past.kosten (Par.Nieuws)        3.424,--           4.300,--           3.800,-

Verpl.Bijdragen (o.a.Bisdom)   6.974,--           7.800,--         10.107,-

Beheerskosten                         3.868,--           4.300,--           3.800,-

Voordelig saldo                       1.839,--                51,--         ______          

Totaal lasten                        57.369,--         59.000,--         69.030,-

 

BATEN

 

Kerkbijdragen (+collectes)     52.096,--         51.400,--         52.950,-

Opbrengst reserves ed            5.273,--           7.600,--         14.600,-

Nadelig saldo                                  0                      0               1.480,-

Totaal                                    57.369,--         59.000,--         69.030,-

 

 

Helaas sluit de deelbegroting voor 2011 met een nadelig geraamd saldo van totaal   1.480,--.  Hiervoor zijn de volgende beweegredenen aan te voeren. De persoonskosten (d.w.z. alle kosten voor het pastoresteam, overheadkosten, organisten en dirigenten) zullen volgens de vastgestelde versleuteling een onvermijdelijke stijging ondergaan. Voorts is op basis nadere planning en rapportage van de Monumentenwacht komen vast te staan dat een aantal onafwendbare (groot-)  onderhoudszaken aan de gebouwen aan de Steenstraat dienen te worden uitgevoerd. Voor alle duidelijkheid hebben we het hier over onuitstelbaar  (groot-) onderhoud.

 

Maar ...  we hebben vanuit Borculo aan het centrale parochiebestuur beargumenteerd kenbaar gemaakt dat we met de financiële steun van onze parochianen en de trouwe inzet van de vrijwilligers (sters) er alles aan zullen doen om het geraamde tekort in 2011 weg te werken, zodat we met gezamenlijke inspanning een sluitende exploitatie kunnen bewerkstelligen.

 

 

Dus ...  uw kerkbijdrage (kerkbalans) is en blijft voor Borculo de belangrijkste bron van inkomsten, naast natuurlijk de inkomsten uit collectes, misintenties en voor de diverse liturgische diensten. 

 

Het is verheugend u te kunnen mededelen dat de inkomsten via kerkbalans de laatste jaren vrij stabiel blijven. Er is zelfs sprake van 'n lichte stijging !!!   De jaaropbrengsten zien er als volgt uit :

jaaropbrengst kerkbalans :                                   ontvangen bedrag :

            2004                                                             27.971,--

            2005                                                             29.709,--

            2006                                                             29.921,--

            2007                                                             32.170,--

            2008                                                             31.866,--

            2009                                                             31.226,--.

 

Met uw financiële steun hopen we van ganser harte een jaaropbrengst van €  32.000,--  voor 2011     "binnen"  te halen.

 

Binnenkort komen de wijkhoofden weer bij diverse parochianen met de vaste enveloppe aan de deur.  Wij rekenen weer op u  !!!

 

En ...  aan al degenen die hun kerkbijdrage automatisch voldoen, vragen we thans eens na te gaan of het mogelijk is de vaste bijdrage enigszins te verhogen.  Ga daarvoor naar uw eigen bank en pas het bedrag dat u jaarlijks (of periodiek) geeft aan. 

En ...  al u internet-bankiert dan kunt u op een vrij eenvoudige wijze uw bijdrage aanpassen.

 

Alvast bij voorbaat dank voor uw kerkbijdrage in 2011.

 

 

De Locatieraad van Borculo.

 

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

OPBRENGST COLLECTES

De deur-collecte voor onze oudere mede-parochianen heeft totaal € 240,30 opgebracht. Dankzij uw bijdrage hebben we met Kerstmis zo'n 80 ouderen met een kerstattentie kunnen verrassen.

 

November 2010 (4 vieringen)               316,84

Adventszondagen (4 vieringen)          296,40

Kerst (3 vieringen) 24/25 december     840,68     

 

INFORMATIE VAN DE PAROCHIE  HH.  TWAALF APOSTELEN

De kwantitatieve samenstelling van het pastoraal team blijft een zorg. Het pastoraal team wordt bijgestaan door drie diakens en drie pastoraal medewerkers.  De vacature die is ontstaan door het vertrek van pastoraal werker Wil Matti is nog niet opnieuw ingevuld en er zijn geen tekenen dat een spoedige invulling te verwachten is.  Integendeel.  Deze maand komt het Groot Pastoraal Team samen om met elkaar te bespreken hoe uitvoering te geven aan het pastoraal beleidsplan.

Het parochiebestuur is onlangs met de komst van twee nieuwe bestuursleden uitgebreid. De interne werkverdeling is inmiddels opnieuw vastgesteld. Herman Heuver uit Warnsveld neemt de portefeuille onderhoud en beheer van alle kerkgebouwen en de daarbij behorende nevengebouwen op zich.  Theo Lam uit Vorden zal naast verschillende organisatorische werkzaamheden de contactpersoon zijn voor Keijenborg, Vorden en Zutphen.

 

Volkskerstsamenzang Raad van Kerken

Samen zingen, samen beleven. Het waren onderdelen van de geslaagde volkskerstsamenzang, georganiseerd door de Raad van Kerken op de 3e Adventszaterdag. Kinderen uit alle kerken bouwden gezamenlijk een kerststal op. Telkens wanneer een nieuw personage de kerststal betrad, werd dat door de aanwezigen bezongen met een kerstlied. Het RK koor Stemmig en de muziekvereniging Akkoord begeleidden. Tevens werden gedichten voorgelezen en volgde een mooie overdenking door ds Bouwman.

Al was het koud en glad, toch een warm samenzijn, op weg om het Kerstkind te ontvangen en om Hem in je hart op te nemen. (PG)

 

2 vieringen op kerstavond

Kinderen, hun ouders en soms zelfs grootouders waren aanwezig bij de gezinsviering in de namiddag. Het kinderkoor zong uit volle borst en zo aanstekelijk dat al snel de hele kerk meezong. Pastoor Hogenelst verduidelijkte op een luchtige manier het kerstverhaal. De kinderen vonden het zichtbaar leuk om aan de pastoor te vertellen wat zij allemaal wisten van de kerststal en het kerstverhaal. En zo verassend als kinderen, zo verassend de antwoorden. Een geslaagde viering.

’s Avonds wederom een stampvolle kerk bij de Woord en Communieviering. Goed om te constateren dat veel mensen ervaren dat het een rijk goed is om gezamenlijk kerstavond te vieren. Iedereen zal er zijn eigen verhaal, haar eigen ervaring of gedachten bij hebben. Bovenal staat dat voor iedereen de komst van God’s Zoon een bijzondere betekenis heeft, die je heel intens kunt beleven in een gezamenlijke viering.

Kortom een kerstavond met 2 uiteenlopende vieringen die veel mensen heeft aangesproken en heeft kunnen bemoedigen.  (PG)

 

Misdienaarsbijeenkomst

Op een vrijdagavond midden in december zijn onze misdienaars en –dinettes in het zonnetje gezet. De perfecte organisatie zorgde voor een afwisselende en vooral ontspannende avond. Eerst bingo. Wie won kreeg een lotnummer, en achter dat nummer zat een verassend kado. De organisatie had zich wederom van de beste kant laten zien en geweldig leuke kado’s bij elkaar gevonden. Na een diaserie over het recente uitje naar Walibi, volgde de afsluitende frietmaaltijd. De misdienaars en -dinettens zijn het meer dan waard. Dank jullie wel. (PG)

 

HEILIGEN EN INTERNET

Eind 2010 opende het Meertens Instituut in Amsterdam op internet een database van Nederlandse en Vlaamse beschermheiligen: www.meertens.knaw.nl/beschermheiligen. Daarin kan op naam of op plaats gezocht worden en is te zien welke heiligen op welke plaatsen omstreeks 1960 werden vereerd ter bescherming van een van de volgende ziekten of problemen: hoofdpijn, stuipen, reuma, roos, slecht weer, ziekten van paarden, varkens en rundvee.

 

Bijzonder compleet en leuk om eens te bekijken, is ook de website van Dries van den Akker s.j: www.heiligen.net. Deze bijzonder goed gedocumenteerde bron over heiligen biedt ingangen op datum en naam. Hier zijn de heiligen die bij een bepaalde dag horen te vinden, net als de levensbeschrijvingen van veel heiligen. Daarnaast biedt de site veel informatie over voornamen: hun betekenis en de verhalen die erbij bewaard zijn gebleven.

 

Onlangs lanceerde de Ossendrechtse stichting Zuster Marie-Adolphine een website gewijd aan de heilige franciscanes: www.zustermarieadolphine.nl. Zuster Maria-Adolphine werd in 1866 als Kaatje Dierckx geboren te Ossendrecht. Ze werd in 1898 met zes medezusters uitgezonden naar de missie in China. In 1900 stierf zij samen met hen de marteldood. In 2000 verklaarde Johannes Paulus II de groep heilig.

 

Tien vragen aan Imka Wieggers-Hartman

 

Sinds 1 december 2010 is Imka Wieggers-Hartman geestelijk verzorger bij Careaz J.W. Andriessen te Borculo voor de verpleegunits. Ze vindt het prachtig werk en schiet in de lach als ze denkt aan die keer, dat ze ‘kinderen’ als thema had en aan een bewoner vroeg: “Wat vindt u leuk aan kinderen?” ze als antwoord kreeg: “Dat ze sloapt!”

 

Imka Wieggers-Hartman met haar gitaar, waarmee ze samen met de bewoners liedjes zingt, bij het schilderij van dr. J.W. Andriessen

 

1. Wie is Imka Wieggers-Hartman?

Ik ben geboren en getogen in Lichtenvoorde en ben 41 jaar. Ik ben getrouwd en heb samen met mijn man drie kinderen (twee jongens en een meisje) in de leeftijd van 14, 12 en 9 jaar. Ik ben verpleegkundige geweest, maar door omstandigheden kon ik dit niet meer doen. Daarna twee jaar maatschappelijk werk gestudeerd, maar dit was niet mijn richting. Na de geboorte van onze jongste zoon heb ik in de avonduren theologie (oecumene) gestudeerd.

 

2. Wat is nu uw beroep of roeping?

Ik ben nu geestelijk verzorger bij Careaz en dit is echt een beroep dat bij me past. Ik voel me daar ook erg gelukkig mee. Ik heb hier zóveel plezier in! Ik ben dankbaar dat ik een schakel mag zijn bij het welzijn op de verpleegunits.

 

3. Hoeveel uur in de week bent u hier mee bezig?

Per 1 december jl. ben ik voor Careaz minimaal 14 uur in de week in touw. In Borculo 4-6 uur, in Lichtenvoorde 6-8 uur en in Dinxperlo 4-6 uur. Vóór 1 december was ik al verbonden aan Lichtenvoorde en Dinxperlo. Wel heb ik meegewerkt aan het ethisch beleid voor de drie lokaties van Careaz en was ik toen, in J.W. Andriessen, al in beeld. Verder doe ik voor de rooms-katholieke kerk in Harreveld nog vrijwilligerswerk.

 

4. Zijn de andere predikanten nu van minder belang in Careaz J.W. Andriessen?

Nee, in geen geval. Ik ben aangenomen voor de verpleegunits. Het woonzorg gedeelte valt onder de kerken en dus onder de zorg van de pastores. Maar ik heb wel contacten met de pastores. We zijn bezig om gezamenlijk wekelijks een viering te organiseren.

 

5. Wat vindt u het bijzondere aan uw werk?

Het is echt werk dat bij me past. Ik voel me daar ook gelukkig bij. Ik probeer door hele kleine dingen contact te krijgen met de mensen. Soms lijkt het alsof iemand niet reageert, maar dan zie ik toch kleine lichamelijke uitlatingen dat ze reageren. Het is vooral de beleving dat ik met de mensen heb.

----------------------------------------------------------------------------------------

Op een ‘gladde’ woensdagmorgen had ik een afspraak met Imka Wieggers-Hartman voor dit interview. Ik dacht dat we aan een uurtje wel genoeg hadden. We kregen nog een kop koffie van Toos Schuijl, maar Imka vertelde zo enthousiast over haar werk, dat we ons kopje koffie bijna vergaten. Onverwachts waren we al heel gauw anderhalf uur verder.

----------------------------------------------------------------------------------------

6. Hoe maakt u dan contact met de bewoners?

Bij een samenkomst neem ik altijd mijn gitaar mee. Ik begin altijd met het zingen van het lied ‘Dank U, voor deze nieuwe morgen’. Voor zo’n samenkomst heb ik ook altijd een thema. Dan zing en speel ik een versje of een gedichtje wat met dat thema te maken heeft. En dan zie ik de mensen toch reageren. Of ze zingen mee, of ze tikken met hun voet op het ritme mee. Soms zie ik, dat er een traan over een wang rolt. Ik merk dan dat het de mensen raakt. Het is vooral de beleving die je met elkaar hebt en niet de verkondiging.

 

7. Hebt u ook nog een leuk voorval?

Als leidraad voor de samenkomsten gebruik ik het boekje ‘Ik zou zo graag een ketting rijgen……’. Een boekje vol met thema’s. Ik had eens het thema ‘kinderen’. Door vragen te stellen probeer je contact te krijgen met de mensen. Ik vroeg aan een bewoner: “Wat vindt u leuk aan kinderen?” Ik kreeg als antwoord: “Dat ze sloapt!”

 

8. Wat doet u buiten uw werk nog meer?

In Harreveld doe ik voor de kerk ook nog veel vrijwilligerswerk. Ik zit in de pastoraatgroep van onze geloofsgemeenschap (voorheen parochie) en ben zo de schakel naar de pastores. Ook zit ik in een gezinswerkgroep die één keer in de twee maand een gezinsdienst organiseert.

 

9. Blijft er nog tijd over voor uw gezin?

Ja, daar vecht ik voor. Mijn man heeft nog een eigen bedrijf, waar ik in meewerk, de kinderen hebben hun school en hun hobby’s, maar ik probeer zo veel mogelijk thuis te zijn wanneer mijn kinderen ook thuis zijn. Daarnaast is de zondag voor ons een echte rustdag, een dag voor het gezin.

 

10. Hebt u zelf nog tijd voor hobby’s?

Ja, bijna het hele gezin is muzikaal en bespeelt een instrument. Mijn gitaar heb ik bijna altijd bij me. Naar mijn werk altijd. Het geeft de mensen ook rust. Mijn man speelt trombone en daarbij speelt onze dochter klarinet. Beide zonen hebben de gitaar ontdekt. Ik houd van boeken lezen en verder ben ik een gezinsmens en houd van spelletjes doen en gezellig bij elkaar zijn.

----------------------------------------------------------------------------------------

Imka gaat dit winterseizoen 10 keer mee als presentatrice bij de “Musikschau Schottland” die georganiseerd worden door de “Highland Valley Pipes and drums” uit Borculo. Dit zijn Schotse en Ierse shows met zang en dans. Op 2 oktober was er een show in de Arena maar dit voorjaar worden er ook enkele show gegeven in Duitsland. Drie gezinsleden werken hieraan mee. Op tweede kerstdag was er ook nog een stukje van dit gebeuren op tv Gelderland te zien.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ansje Vink-Wiersma (8-12-’10)

 

Stiltedag.

Afgelopen jaren rees vaak de vraag naar stiltemeditatie binnen onze eigen katholieke traditie. In onze traditie noemen we het meestal contemplatief of innerlijk gebed.

We beginnen de dag met een inleiding. En dan maar oefenen! We doen dat in een kring met maximaal 14 deelnemers. We gaan steeds 30 minuten de stilte in en wisselen af met 10 minuten wandelen. De lunch gebruiken we in stilte. In de middag na een korte inleiding hetzelfde als boven. We eindigen met het vieren van de Eucharistie.

 

Begeleiding: pastor drs. E.W.Wassink, pr.

Tijd: zaterdag 29 januari 2011, 10.30 – 16.30 u.

Locatie: retraitecentrum Klein Sion,                                                   Arnhemsestraat 60, 6974 AK Leuvenheim.

Bijdrage: € 12,50 incl. koffie, thee en lunch.

Opgave:  Klein Sion 0575-562832 of info@kleinsion.nl

Benodigdheden: neem eventueel eigen meditatiebankje of kussen mee, een plaid of kussen voor onder je voeten.                      

 

 

 

Rejoice (voorheen “de Keirakkers") 
40 jaar
 

 

 


Zondag 30 januari 2011 vieren wij ons 40-jarig jubileum.

Deze dag willen wij feestelijk beginnen met een

eucharistieviering om 11.00 uur in de

R.K. kerk St.Jan de Doper te Keyenborg.

Aansluitend geven wij een receptie in Dorpshuis de Horst

te Keyenborg tot 15.00 uur.

 

U wordt van harte uitgenodigd om deze dag met ons te vieren.

 

Rejoice - Keyenborg.

 

 

 

       

 

                                              

                                               GEBED

 

                        Maak mij een werktuig van uw hand

                                   om vrede uit te dragen

                        en liefde, alwaar haat regeert,

                        geloof waar twijfel triomfeert

                        en wanhoop in wanhoopsdagen.

 

                        Help mij vergeving brengen Heer,

                        waar onrecht wordt bedreven

                        en eenheid waar verdeeldheid is,

                        een spoor van licht in duisternis

                        en vreugd waar zorgen leven.

 

                        Help mij veeleer te troosten Heer

                        dan zelf om troost te klagen,

                        veeleer begrijpen en verstaan

                        dan zelf van hen die met mij gaan

                                   begrip en liefde vragen.

 

                        Gedreven wordt aan al wie geeft,

                                   vergeven wie vergeven

                        wie nimmer hecht aan zijn bestaan

                        hervindt zich zelf door in te gaan

                                   Tot nieuw en eeuwig leven.

 

            Augustinus.

 

 

 

PAULUS OP DE BULT / PASTOR OP HET WEB

 

Het zal u in het afgelopen jaar vast wel eens opgevallen zijn, dat ik graag en veel actief ben op internet.  Maar veel actieve parochianen zijn daar niet te vinden.

Ben ik dan wel op de goede plek bezig ?   Ik denk het wel, en wel hierom:

" Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei:  "Altheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift:   "Aan de onbekende God".

Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen." (Handelingen 17:22-23)

 

Het verhaal van Paulus op de Areopagus, is het verhaal van een actieve geloofsverkondiger.

De Areopagus is een heuvel, eigenlijk meer een flinke bult, in Athene.  Daar kwamen in Paulus'  tijd alle filosofen bij elkaar om de nieuwste ideeën uit te wisselen.

Een beetje zoals we nu naar de markt gaan om wat wijzer te worden.  Paulus is er ook, maar met frisse tegenzin.  Hij is al een tijdje in Athene en ergert zich groen en geel aan alle afgodbeelden, de verkeerde ideeën over wie God is en wat waarheid is.

 

Dus besluit Paulus om de mensen maar op te zoeken.  Hij gaat niet zitten kniezen, maar gaat in gesprek  -  op de plaats waar alle belangrijke gesprekken gevoerd worden.  Daarmee is hij een voorbeeld voor de Kerk:  die moet ook meedoen aan de belangrijke gesprekken van deze tijd.  En die worden steeds vaker op internet gevoerd.  Nieuwe ideeën worden uitgewisseld, informatie verspreid en discussies gevoerd.  Paus Johannes Paulus II noemde internet dan ook   "de Areopagus van onze tijd".

 

Waar zou Paulus vandaag de dag heen gaan ?    Naar de plaats waar hij zo veel mogelijk mensen kan wqinnen voor de Blijde Boodschap.   Internet dus.

 

Daarom zoek ik onze minder actieve parochianen, en anderen, op waar ze zijn.    Niet in de kerk,  maar online.

Dat is voor mij geloof verkondigen anno 2011.

 

Pastor Anton ten Klooster.     

www.twitter.com/amtklooster

www.twitter.com/kathochismus

www.antonm.hyves.nl

 

De Kruisweg komt naar u toe!

 

 

De pastores en de  projectgroep Kruisweg willen alle parochianen betrekken bij de gezamenlijke kruiswegviering, die al enkele jaren gehouden wordt in Zutphen.  Dit jaar zullen zij - ter voorbereiding op de kruisweg - alle geloofsgemeenschappen gaan bezoeken om voor de parochianen een inspirerende avond te verzorgen rond één van de staties van de kruisweg en met uiteraard een toelichting over de kruisweg in het algemeen. 

 

Ook als u niet van plan bent de gezamenlijke viering bij te wonen, zijn de bezinningsavonden  een mooie manier om u voor te bereiden op de Goede Vrijdag en Pasen. 

Elke avond zal een andere statie centraal staan en de avonden zijn zoveel mogelijk verdeeld over de drie weken van 10 t/m 31 maart. Dat heeft twee voordelen:

Het geeft u de mogelijkheid om – als u op de datum in uw eigen geloofsgemeenschap verhinderd bent -  in een andere geloofsgemeenschap deel te nemen. Daarnaast kunt u , omdat er elke bijeenkomst een andere statie centraal staat, meerdere avonden bijwonen. De bijeenkomsten worden begeleid door leden van de projectgroep Kruisweg, de pastores en de diakens.

 

 

Schema van bijeenkomsten kruisweg:

 

In Borculo op maandag 14 maart

Aaanvangstijd: 20.15 uur, einde: 22.15 uur

Plaats: Het KJ-gebouw (achter de kerk)

 

Overige geloofsgemeenschappen:

Joppe 10 maart,

Keijenborg 15 maart,

Lochem 17 maart,

Zutphen 21 maart,

Vierakker 22 maart,

Hengelo 23 maart,

Ruurlo 23 maart,

Vorden 28 maart,

Steenderen samen met Olburgen 29 maart

Baak  op 31 maart.

 

Aanvangstijd overige geloofsgemeenschappen:

20.00 uur, einde: 22.00 uur

 

Ook kunt u het secretariaat van de geloofsgemeenschap bellen.

Omdat het voor de organisatie belangrijk is een indruk te hebben van het aantal personen, wordt u verzocht even te bellen met het plaatselijk secretariaat of een briefje in de bus te doen.

 

 

Namens de projectgroep leden  Wil Matti en Margriet te Morsche en de pastores Fred Hogenelst en Anton ten Klooster wens ik u een mooie en inspirerende voorbereiding toe op Goede Vrijdag!

 

 

 Jaap van Kranenburg, pastoraal werker.

 

Kruisweg in Borculo

 

Voor hen die niet naar de Kruisweg in Zutphen gaan houden wij op Goede Vrijdag 22 april om 15.00 uur een Kruisweg in onze eigen kerk te Borculo.

 

Werkgroep Woord en Communieviering.

 

VASTENAKTIE PROJECT FILIPPIJNEN.

 

Plant eens iets moois voor een ander

Dat is het thema van de Vastenaktie campagne die dit keer van 9 maart t/m 23 april 2011 gehouden wordt. Er is speciale aandacht voor de Filippijnen, in het bijzonder voor de inheemse Mangyan op het eiland Mindoro die streven naar een duurzaam beheer van hun bosrijke omgeving en strijden tegen de dreigende ontbossing ten behoeve van mijnbouw en grootschalige landbouw.

Soberheid, Solidariteit en Spiritualiteit

Omdat de situatie ver weg niet los gezien kan worden van onze eigen levensstijl hier, biedt de Vastenaktie dit jaar ook een handreiking tot bezinning op ons eigen leven. Drie basisvoorwaarden zijn daarbij belangrijk: soberheid, solidariteit en spiritualiteit.  Vastenaktie geeft voor ieder van deze drie waarden ideeën en actiemogelijkheden om tot bezinning en concreet handelen te komen.

 

Vastenzakje  2011

Ook dit jaar treft u het bekende  Vastenzakje in ons Parochienieuws aan.  Met enkele euro's zorgt u dat de mensen op de Filippijnen ook een eigen leven kunnen opbouwen.

Stuur het vastenzakje op  .....  of  .... deponeer het vastenzakje in de vaste groene bus achter in onze kerk.

Uiteraard kunt u uw vastenbijdrage ook per giro of per bank overmaken.  Op het vastenzakje staat aangegeven hoe eenvoudig u dat kunt regelen

 

Namens alle MOV groepen van de parochie van de HH. Twaalf Apostelen alvast hartelijk dank voor uw  "vastenbijdrage" .

 

MOV-ACTIVITEITEN IN                                              

DE VEERTIGDAGENTIJD

 

Beste parochianen we staan bijna aan het begin van de Veertigdagentijd, ook wel bekend als  "De vasten tijd". De gezamenlijke MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) groepen van de Parochie HH. Twaalf Apostelen heeft een drietal activiteiten op het programma staan om u mee te nemen door de Veertigdagentijd op weg naar Pasen.

Zoals al is aangegeven is het thema van de vastenaktie voor dit jaar  "Plant eens iets moois voor een ander".

Met andere woorden, laat iets moois ontstaan door samen te werken.  Graag hopen we op uw deelname ergens bij  één van de onderstaande activiteiten :

 

1.         Voor de Veertigdagentijd is een Bezinningsboekje te koop voor slechts 2 euro.  40 Gedichten en gebeden voor de hele    veertigdagentijd. De opbrengst is bestemd voor het project.           Het boekje is te koop vanaf begin maart na afloop van de          vieringen. Dus voor het begin van de vasten.

 

2.         Alle MOV vieringen in het Weekend van 26 en 27 maart     staan in het teken van de Filippijnen met als thema :  "Water          bron van leven ".

 

3.         Vastenwandeling van 10 KM op zondag 27 maart in           Vierakker.  Start om twee  uur bij het Ludgerusgebouw aan            de Vierakkersestraatweg nr. 37.  Mooie wandeling met na afloop een consumptie.  Kosten zijn 5 euro en de opbrengst is voor het vastenproject op de Filippijnen.

                                              

                                               Wandel mee op zondag 27 maart a.s.

 

 

 

Van harte hopen we dat we u mogen ontmoeten op één van onze MOV-activiteiten in het kader van de Veertigdagentijd.

 

 

NIEUWS VANUIT DE 

 

       LOCATIERAAD EN

 

     DE PASTORAATSGROEP.

 

 

Beste mede-parochianen,

 

INLEIDING

Met de naderende vasten- of wel veertigdagentijd verwijzen wij u graag naar de diverse MOV-activiteiten. Tevens attenderen wij u op de gezamenlijke Kruisweg van de parochie HH. Twaalf Apostelen op Goede Vrijdag 22 april 2011 om 15.00 uur in de Sint Janskerk te Zutphen. U kunt op die Goede Vrijdag meezingen in een Projectkoor.  Bent u niet in de gelegenheid om naar Zutphen te gaan, dan kunt u de kruisweg ook in onze kerk vieren op Goede Vrijdag om eveneens 15.00 uur.

 

BESTUURSINFORMATIE VAN DE HH. TWAALF APOSTELEN,

Woensdag 12 januari 2011 :

Het parochiebestuur heeft de eerste vergadering van het nieuwe jaar naast de behandeling van de diverse agendapunten ook gebruikt om te reflecteren op het afgelopen jaar.

Na één jaar kan gezegd worden dat de fusie rustige werkelijkheid begint te worden. De verschillende organen van de (gefuseerde) parochie wennen allen aan hun nieuwe positie en de onderlinge verhoudingen zijn over het algemeen goed tot uitstekend.

De verhouding van het (centrale) parochiebestuur en de (decentrale) locatieraden kristalliseert meer en meer uit.

In de praktijk werkt het parochiebestuur minder centraal dan in de periode tot aan de fusie vaak werd gedacht (en soms gevreesd).

De praktijk van alle dag is dat het parochiebestuur het besturen van de locatie nadrukkelijk aan de locatieraad overlaat. Daarbij vervult het parochiebestuur natuurlijk wel de rol van centraal bestuur voor de locaties overstijgende zaken en de rol die aan het parochiebestuur (als bestuur van de rechtspersoon parochie, locaties zijn geen rechtspersoon) is toegedicht in de verschillende regelgevingen (zowel kerkelijke wetgeving als wereldlijke wetgeving).

LITURGISCH BELEIDSPLAN AARTSBISDOM UTRECHT

Dinsdag 8 februari 2011 :

Het Pastoraal Team vraagt uw aandacht voor het volgende :

Het Aartsbisdom Utrecht heeft een nieuw liturgisch beleidsplan vastgesteld.  Hierin wordt voor alle nieuwe  (gefuseerde)  parochies een Eucharistisch centrum aangewezen. Dit is de kerk waar in ieder geval ieder weekend eucharistie wordt gevierd.  Dit betekent niet dat er in de andere Geloofsgemeenschappen minder vieringen zullen zijn.  Het bisdom heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2012 de H. Johannes de Doper Kerk te Zutphen, het Eucharistisch centrum van onze Parochie HH. Twaalf Apostelen zal zijn.

Het Pastoraal Team en Parochiebestuur zullen het plan op korte termijn nader bestuderen. We houden u op de hoogte.

 

INTEKENEN   VOOR  FRAAIE    ' HUISPAASKAARSEN'

Ook dit jaar treft u achter in onze kerk een poster aan met daarop de afbeeldingen van de in aanbiedingen zijnde huispaaskaarsen.

Het reliëf voor 2011 symboliseert de goddelijke drie-eenheid. De handen staan   voor de scheppingskracht van God de Vader, de kelk staat voor het vergoten bloed van God de Zoon en de duif staat voor God de Heilige Geest.                                        

                       

Huispaaskaarsen zijn te bestellen door in te tekenen op de lijst achter in de kerk. Ook kunt u op woensdagmorgen tijdens de openstelling van het parochiesecretariaat (van10.00-11.30 uur) huispaaskaarsen bestellen !

De levering is voor Pasen,   bij bestelling vóór 28 maart a.s.

 

NIEUWS VANUIT DE PASTORAATSGROEP

 

Het blijkt dat ons Parochie Nieuws erg goed gelezen wordt. Zo heeft de Pastoraatsgroep via verschillende kanalen reacties gehad op het artikel over de vieringen met Kerst. In dat artikel zijn de 2 vieringen van Kerstavond eruit gelicht om onze waardering over uit te spreken, zonder de andere vieringen daarbij te kort te willen doen.

Er wordt telkens weer door heel veel vrijwilligers gezorgd dat een viering goed verloopt, of dat nou met Kerst is of gewoon door het jaar heen. Zo nu en dan zullen wij er eentje uitlichten om wat extra aandacht voor te vragen of wat extra waardering over uit te spreken.

Dat neemt uiteraard niet weg dat wij oog hebben voor alle vrijwilligers die zich – heel vaak achter de schermen – inzetten voor onze kerk. In de loop van het jaar zullen wij geregeld aan een  werkgroep of een viering een artikel in het Parochie Nieuws wijden.

Dank u wel voor uw reacties. Het is fijn dat u ons weet te vinden en meedenkt over het wel en wee van onze geloofsgemeenschap.

 

Iets eerder in dit blad vindt u de kanselboodschap die onlangs in de kerk is afgekondigd. Deze refereert aan het Pastoraal Liturgisch Beleidsplan van het Aartsbisdom waarin staat dat er in iedere parochie één kerk is aangewezen als Eucharistisch centrum.

Het betekent concreet dat er binnen onze parochie altijd één vaste kerk is waar u, op de Dag des Heren, een Eucharistie-viering kunt bijwonen. In onze parochie is de H. Johannes de Doper in Zutphen het Eucharistisch Centrum.

Daarnaast worden er in de andere kerken, dus ook in onze eigen Borculose kerk, net zoals we nu gewend zijn, ieder weekend zowel Eucharistievieringen, als Woord en Communievieringen verzorgd. En blijven uitvaarten huwelijken, Eerste Heilige Communie, dopen lokaal.

Niet alleen het pastoraalteam en het parochiebestuur maar natuurlijk wij ook als pastoraatsgroepen zijn dit bisschoppelijke pastoraal liturgisch beleids-plan nog aan het bestuderen en bespreken. Zoals eerder vermeld, een reactie komt nog. Het complete beleidsplan kunt u vinden op de site van het aartsbisdom of inzien op ons secretariaat.

 

Mocht u nog met vragen of opmerkingen zitten, aarzel dan niet om een van de pastoraatsleden aan de spreken. Er is altijd iemand van ons aanwezig bij een viering, en achterin het Parochieblad vindt u onze contactgegevens.

 

KRUISWEG / PROJECTKOOR GOEDE VRIJDAG

Zing mee in een Projectkoor op Goede Vrijdag !

De parochie HH. Twaalf Apostelen heeft op Goede Vrijdag 22 april 2011 één gezamenlijke Kruisweg om 15.00 uur in de St. Janskerk te Zutphen.  We willen dan weer op die Goede Vrijdag met een projectkoor liederen instuderen voor die Kruisweg.  Twee jaar heeft het koor de Kruiswegviering met zoveel enthousiasme en warmte mede vormgegeven dat we ook dit jaar weer graag met een projectkoor de viering willen opluisteren.  We nodigen enthousiaste parochianen uit onze 12 geloofsgemeenschappen van harte uit om mee te zingen. 

We komen op die dag om 11.00 uur samen en studeren de liederen voor de viering in, wederom onder enthousiaste leiding van dirigent Jan te Plate en pianist Frank Sterenborg.

Het projectkoor zal de ingestudeerde liederen dezelfde middag ten gehore brengen in de viering van Goede Vrijdag, aanvang 15.00 uur.  Voor koffie, thee en broodjes zal wis orden gezorgd.

 

Wil je meezingen op Goede Vrijdag in deze unieke en bijzondere kruisweg, meld je dan aan voor dit projectkoor door je naam, adres, plaats, emailadres door te geven aan het secretariaat :

           

                        secretariaat@12apostelen.nl

 

Aanmelden tot uiterlijk 7 april.  De aanmelders ontvangen vervolgens een uitnodiging en een programma per mail toegezonden.

 

STILLE OMGANG

De Stille Omgang te Amsterdam vindt plaats in de nacht 19 op 20 maart a.s. Vernieuwt maar behoudt het goed, zo luidt de intentie voor 2011. De jaarlijkse Stille Omgang trekt nog steeds vele duizenden gelovigen naar Amsterdam. Voor de jongeren (vorig jaar ong 800) is een aparte bijeenkomst. Voor hen is een speciaal programma. Het is dit jaar de 130e keer dat de Stille Omgang wordt gehouden. We kunnen veel doen, omdat we Kracht ontvangen vanuit de Eucharistie, het sacrament van de eenheid van de christenen. Als U wilt deelnemen kunt U tot 5 maart zich opgeven bij H.  Brokers, Pr. Willem V straat 18 telefoon 273502

Onkosten 20 euro per persoon.

LUDGERMIDDAG,

ZONDAG 27 MAART 2011 VIERAKKER-WICHMOND

 

In 2009 werd op het terrein van Den Elter het Ludgergedenkteken opgericht. Het was toen 1200 jaar geleden dat St.-Ludger stierf. Hij speelde een grote rol in de ontwikkeling van ons land en werd de voltooier van het werk van Willibrordus en Bonifatius. In Duitsland, waar hij het laatste deel van zijn leven werkte, wordt Ludger gevierd als een groot man, elk jaar weer. Ludgers Nederlandse sporen liggen vooral in Vierakker-Wichmond. Daar ligt het vertrekpunt van zijn werk in de Achterhoek en Westfalen. Vandaar het gedenkteken aan de oever van de IJssel bij Baak. Wij hebben besloten elk jaar rond Ludgers sterfdag in oecumenische sfeer een gevarieerde Ludgermiddag te vieren, dit jaar voor de tweede keer.

WIJ NODIGEN U VAN HARTE UIT deel te nemen aan het gevarieerde programma.

Wij beginnen om 13.30 uur met koffie/thee bij Restaurant Den Elter, Den Elterweg 104, 7207 AB Zutphen. Na een korte moment bij het gedenkteken gaan we met eigen auto, of meerijdend naar het begin- en eindpunt van de Ludgerwandeling in Vierakker/Wichmond. Daarop sluit een oecumenische viering aan in de Hervormde Kerk. De afsluiting is rond 16.15 met koffie en thee en een kleine expositie in het Ludgerusgebouw. Bij slecht weer hebben we een alternatief voor de wandeling.

 

      (Bij voorkeur bericht vooraf van uw (gratis) deelname,

                       per e-mail: e.ivens@hccnet.nl;

                       telefonisch:0314 – 333470;

                       bezoek www.ludgerkring.nl).

 

De leiding van de Ned. Hervormde Kerk en van

de St.-Willibrorduskerk,

Vierakker-Wichmond Ludgerkring Oost-Gelderland en

Ludgercomité aartsbisdom Utrecht

 

 

KLEDINGINZAMELING  2011.

 

Op vrijdag 25 maart en zaterdag 26 maart a.s.  zal de jaarlijkse kledinginzameling plaats vinden.

 

De kledinginzameling steunt Mensen in Nood en de noodhulpprojecten die zij uitvoert. 

 

Het geld dat met de komende inzameling verdiend wordt gaat naar droogtegebieden in Afrika.

De keuze voor Afrika is begrijpelijk, aangezien dit werelddeel mede door de droogte de grootste armoede kent, de meeste conflicten en de hoogste kindersterfte.

Reden genoeg om deze inzameling te ondersteunen.

 

Het is de bedoeling dat de ingezamelde3 artikelen, kleding en schoeisel worden verkocht aan mensen die op goedkope kleding en schoeisel zijn aangewezen.

 

Wij willen u vragen de kleding in gesloten plastic zakken in te leveren.

 

        Datum :          vrijdag 25 maart van 19.00 tot 20.00 uur.

                                   zaterdag 26 maart     10.00 tot 11.30 uur.

 

 

        Waar :            Portaal  R.K. Kerk  Steenstraat 26 Borculo 

                                                                       en

                                   Kerkelijk centrum "De Instuif" aan het

                                   Muraltplein 33 te Borculo.

                          _____________________________________

BEZINNINGSDAG  SENIOREN  17 MEI  2011

 

Ook dit jaar zal er weer een bezinningsdag voor senioren worden gehouden en wel op dinsdag 17 mei a.s.

Het programma op hoofdlijnen is als volgt:  aanvang 10.00 uur met een Eucharistieviering en afsluiting om 16.30 uur met een Marialof in onze kerk.  Voorganger bij de beide vieringen is pastoor  Hogenelst.  Het parochiekoor (met organist) zal de vieringen met zang opluisteren. Deze vieringen kunnen uiteraard ook door parochianen, die niet aan de bezinningsdag deelnemen, worden bijgewoond.

Na de Mis tot het diner om ± 12.00 uur in restaurant Peters gezellig bijpraten onder het genot van een drankje.

Van 13.30 uur tot 14.30 uur is er gelegenheid om deze tijd zelf in te vullen. Bijvoorbeeld het praatje van 's- morgens afronden, uitrusten van de  "zware"  morgen, van het diner, een kaartje leggen, een bezoek brengen aan de kerk of kerkhof, een wandeling maken op de Wildbaan etc.

De tijd van 14.30 uur tot 16.00 uur is gereserveerd voor entertainment.  Voor wie en wat is nog een verrassing, maar de garantie dat het leuk zal worden krijgt u.

Indien u vorig jaar aan de bezinningsdag hebt deelgenomen en ook dit jaar weer van de partij wilt zijn hoeft u alleen maar de datum

17 mei in de agenda te reserveren.  U ontvangt dan begin mei een schriftelijke uitnodiging.  Indien u nu al zeker weet dat u er niet bij kunt zijn, meldt u dan af.   Als u twijfelt, wacht dan met afmelden tot begin mei.  Nieuwe deelnemers dienen zich uiterlijk voor 1 mei a.s. te melden.   De bezoekersgroep is weer bereid gevonden om eventueel vervoer (ook met rollator/rolstoel) te verzorgen.

Evenals vorig jaar is de bijdrage in de kosten € 15,-- per deelnemer.

Af-  en aanmeldingen via telefoon nr. 272361 (Jan ten Thije).

 

Het bestuur van de Caritasgroep (PCI) Borculo.

 

JOHANNES PAULUS II OP 1 MEI ZALIG.

 

Paus Benedictus XVI tekende het decreet waardoor zijn voorganger Johannes Paulus II zalig kan worden verklaard. De zaligverklaring zal op 1 mei gaan gebeuren in Rome.

 

In het decreet bevestigt paus Benedictus XVI dat op voorspraak van zijn voorganger een wonder is geschied. Twee dagen eerder stelde de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen vast dat op voorspraak van Karol Woytila een wonder is gebeurd. Kort na de dood van Johannes Paulus II in april 2005 deden Frans kloosterzusters een noveen tot Johannes Paulus II om de genezing van medezuster Marie Simon-Pierre te vragen. Op 2 juni stelde de zuster vast dat ze genezen was van de ziekte van Parkinson, hetgeen bevestigd werd door het medisch korps. Johannes Paulus leed zelf ook aan die ziekte.

 

Vrijwel gelijktijdig met de aankondiging van de zaligverklaring in Rome riep de hulpbisschop van Madrid, Cesar Franco, coördinator van de Wereldjongerendagen, paus Johannes Paulus II uit tot patroon van de Wereldjongerendagen die in augustus in de Spaanse hoofdstad Madrid plaatsvinden. De aankondiging vond plaats tijdens de ontmoeting van verantwoordelijken van de jongerenpastoraal en afgevaardigden van verenigingen en bewegingen uit 86 landen, ter voorbereiding van de Wereldjongerendagen. Kardinaal Rylko herinnerde bij deze gelegenheid aan de speciale band van de Poolse paus met de Wereldjongerendagen, die in 1985 voor het eerst op zijn initiatief plaatsvonden.

Paus Benedictus XVI verheugt zich op de zaligverklaring van zijn voorganger Johannes Paulus II op 1 mei van dit jaar, zo zei hij. “Iedereen die hem gekend, gewaardeerd en geliefd heeft, verheugt zich samen met de Kerk over deze gebeurtenis”, zei Benedictus XVI, die vervolgde dat als datum voor de zaligverklaring bewust is gekozen voor 1 mei. “Zo vindt zij plaats op de eerste zondag na Pasen, door Johannes Paulus II zelf tot Zondag van de Barmhartigheid uitgeroepen.”

Volgens Poolse media willen een miljoen Polen naar Rome afreizen om de ceremonie bij te wonen. Voor de uitvaart van Johannes Paulus II in 2005 trokken volgens schattingen tussen de 3 en 4 miljoen pelgrims naar Rome.

 

Begin dit jaar meldde een kerkelijk persbureau dat de tombe van paus Johannes Paulus II in de St. Pieter wordt verplaatst van de crypte naar de kapel van de heilige Sebastianus, naast de kapel waar de Pietá van Michelangelo te bewonderen is.

 

 

                                  

                                   God zegt niet :

                                   die weg voert tot mij

                            en die niet.

 

                            Maar Hij zegt:

                            alle wat je doet

                            kan een weg

                            naar Mij zijn,

                            als je hem zo gaat

                                      dat hij

                            naar Mij voert.

                                                                  Martin Buber.

                                                                      

 

 

                              

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

 

VIERINGEN VIA INTERNET

Via diverse ontvangen signalen attenderen wij u nogmaals op de mogelijkheid om vieringen vanuit onze kerk via internet te beluisteren.  Als u een zaterdag- of zondagviering uit de eigen geloofsgemeenschap via internet wilt beluisteren, kunt u terecht op:

                                   www.PVGZ.nl

U kunt daar de rechtstreekse uitzending volgen, maar ook vieringen van eerdere data beluisteren. Wie niet beschikt over een computer, maar wel graag de vieringen wil beluisteren, kan contact opnemen met ons parochiesecretariaat. De openingstijd en het telefoonnummer staat achter op ons parochieblad.

SPOEDIG HERSTEL KOSTER LEO BELTERMAN

Zeer onlangs heeft koster Leo Belterman een heupoperatie in het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen ondergaan. Inmiddels is hij weer thuis en z'n herstel verloopt voorspoedig. De kosterstaken van Leo en Diny Belterman worden de komende periode binnen het team van kosters opgevangen. Vanaf deze plaats wordt Leo van harte beterschap toegewenst.

 

Wereldgebedsdag 2011

De Raad van Kerken in de regio Borculo nodigt u allen van harte uit tot het meevieren van de oecumenische gebedsdienst op vrijdag 4 maart a.s. om 19.30 uur in de R.K. kerk te Borculo.

Voorganger is mevrouw G.Braam – Posthumus uit Borculo

Deze verkorte gebedsviering, met als thema “Hoeveel broden heb je?” is deze keer samengesteld door  het Wereldgebedsdag comité uit Chili.

Tijdens de dienst ervaar je hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van bijbelse teksten.

Je deelt elkaars zorgen en luistert naar elkaars behoeften. Je voelt je solidair met elkaar. Door deze gebedsdienst willen we, net als voorgaande jaren, samen met de christenen in 180 landen dezelfde liturgie vieren, op dezelfde dag, om zo te bevestigen dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beiden invloed hebben in de wereld.

 

Namens de Raad van Kerken Borculo e.o.

De commissie Wereldgebedsdag  

 

Taizé

Op zondag 20 maart vindt in de benedenkerk van de Emmanuelkerk in Zutphen (ingang Michiel de Ruyterstraat) een oecumenisch avondgebed in de sfeer van Taizé plaats.

U bent van harte uitgenodigd voor dit uur van gemeenschappelijk gebed, zang, bijbellezing en stilte.

Aanvang 19.00 uur.

 

 

 

 

                                  

           

 

 

                        EEN HERINNERING

 

 

                        Kijk naar het heden,

                        het is je leven,

                        je leeft Vandaag.

                        In deze korte spanne tijds

                        ligt al het wezenlijke

                        van ons bestaan:

 

 

                        de vreugde van groei

                        de luister van leven,

                        de glorie van kunnen.

                        Want Gister is herinnering

                        En Morgen slechts een beeld.

           

 

                        Maar een echt geleefd Vandaag

                        maakt elk Gisteren

                        tot een mooie herinnering

                        en elke Morgen

                        tot een beeld van hoop.

                        Kijk dus goed naar de dag van Vandaag.

           

 

 

            Een oud Sanskritisch gedicht.

 

 

 

 

Pasen en de toestand van de Kerk

 

Wij zijn weer op weg naar het Paasfeest. Wij concentreren ons op het kostbare én kwetsbare hart van ons geloof: de opstanding van Jezus! De gekruisigde Christus is door de Vader opgewekt en heeft nieuw en ander leven ont­vangen. Als de Levende is Hij in ons midden werkzaam. Hij voedt en sterkt ons met Zijn Woord; met Brood en Beker. Samen met Hem mogen wij onze levensweg gaan. Christus wil ons tot Kerk samenbrengen; tot één ge­meenschap rondom Hem. Het zou zo mooi kunnen zijn… Maar als ik zo om mij heen kijk in onze en andere parochies en als ik luister naar wat er allemaal gezegd en gedaan wordt in de ‘grote’ Kerk, dan lijkt die gemeenschap nogal bedreigd. Want laten we eerlijk zijn, het gaat niet echt goed met onze Kerk. Er heerst een malaisesfeer, er zijn veel gevoelens van onbehagen. De problemen en schandalen zijn gevoeglijk bekend, de media zijn hard en scherp.

 

En de Kerk kalft, in Nederland althans, zichtbaar af. Steeds meer mensen, jongeren én ouderen, "verontschuldigen zich" (vg. Lucas 14:18). Zowel in de steden, maar ook op het platteland, wordt het aantal gelovigen dat samenkomt om de Eucharistie te vieren steeds kleiner. De Kaski-tellingen leggen de cijfers open op tafel. Veel mensen zijn nog best wel religieus maar de geloofsinhoud is veelal vaag – mensen spreken wel van geloofsverdamping – en de geloofsbeleving wordt sterk individualistisch. Dat alles betekent de dood in de pot van de Kerk als levende ge­meenschap van broeders en zusters rondom Jezus Christus, onze Heer.

 

Toch hoeft dat zo niet te blijven. God geeft ons tenslotte iedere dag zo­veel kansen en mogelijkheden. Ik denk, wat ons op dit moment te doen staat is: weer zicht krijgen op Hem, om wie het in ons geloof allemaal gaat: Jezus Christus. We moeten Hem opnieuw leren kennen! Dat kan wanneer we een lerende Kerk willen worden: door de Bijbel te gaan lezen, door ons te verdiepen in de traditie, door het dienstwerk van naastenliefde - de caritas en diaconie - weer op te pakken. Alleen goed ge­vormde en toegeruste christenen zullen in de samenleving van morgen staande kunnen blijven. En ook zullen wij moeten beseffen, dat Christus de enige "eigenaar" van de Kerk is. Wij hebben het recht niet om anderen buiten te sluiten. Het is immers God zelf, die Zijn mensen samenroept. Als wij dat laatste goed tot ons laten doordringen, zal het – aan alle wantrouwen en achterdocht voorbij – best wat worden met onze Kerk én als gemeenschap rondom Christus. Gods Geest blijft immers samenbrengen.

 

Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden,.

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?

 

Aan de woorden van dit stemmige lied moest ik denken bij het schrijven van deze paasgedachte.

En ik wens u allen van harte dat ons en onze geloofsgemeenschappen zich telkens mogen vernieuwen. Mede namens de collega’s van het Pastoraal Team een Zalig Pasen!

 

F.G. Hogenelst, pastoor

 

Zaligverklaring – een feestje waard?

 

Zes jaar na zijn overlijden zal paus Johannes Paulus II zalig verklaard worden door zijn opvolger. Een bijzonder moment. In Nederland wordt er heel wisselend over “JP2” gedacht. Daarom denken we na over prikkelende vragen die deze paus opriep. Dat doen we in een open denk- en discussieavond. Daarna zullen we samen de zaligverklaring vieren.

 

De grote dag is dan op zondag 1 mei. ´s Ochtends is de zaligverklaring, om 13.30 uur is er een gezamenlijke lunch in het PCM te Zutphen. Na die lunch zal ik zelf vertellen wat Johannes Paulus II voor mij betekende. Ik ben van de JP2-generatie, en hij heeft zelfs iets betekend voor mijn roeping tot het priesterschap... U hoort het op 1 mei. We sluiten de dag af met een feestelijke gebedsviering in de St. Jan te Zutphen.

 

Voor beide data geldt: aanmelden hoeft niet, maar wordt wel op  prijs gesteld. Dat kan via secretariaat@12apostelen.nl

Meer info volgt t.z.t. op de website www.12apostelen.nl

Adres PCM (Parochieel Centrum Mariaschool):

            Tengnagelshoek 6; 7201 NE Zutphen

 

Hopelijk kunnen we met de hele parochie, jong en oud, deze bijzondere gebeurtenis vieren!

Pastor Anton ten Klooster

 

                          

RESTAURATIE PASTORIE   

 

FUNCTIEVERANDERING TOT KINDERDAGVERBLIJF EN VERBOUWING  KJ GEBOUW

 

Beste mede-parochianen,

 

INLEIDING

Eindelijk na een lange weg van voorbereiding is het thans zover!

Verheugd kunnen wij u het gezamenlijk nader uitgewerkte plan, gericht op een ingrijpende restauratie van de monumentale pastorie, alsmede de door te voeren functieverandering, presenteren. Tegelijkertijd zal het KJ (Kapelaan Jongerius) gebouw grondig worden verbouwd tot een parochiecentrum, van waaruit alle activiteiten worden gecoördineerd en gestimuleerd ten behoeve van de Borculose geloofsgemeenschap.

 

KORTE BOUWHISTORISCHE SCHETS

In 't algemeen wordt vaak gezegd    "wie aan zijn toekomst werkt en bouwt dient allereerst z'n geschiedenis te kennen ... "   Dit is min of meer ook van toepassing op de totstandkoming van dit project.

Dus ... tijd om even stil te staan bij de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde van de RK Kerk, Pastorie. KJ-gebouw en RK Kerkhof aan de Steenstraat.  Zonder omhalen kunnen we in z'n algemeenheid stellen dat met waardering voor al onze parochianen uit het verleden, dit fraaie en complete ensemble, terecht is geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst. 

 

De reden van plaatsing kan kortweg als volgt worden samengevat:

    architectuurhistorische waarde :

De uit 1885 in neogotische stijl gebouwde parochiekerk met bijgebouwen is een karakteristiek voorbeeld van een fraaie dorpskerk binnen het oeuvre van architect A. Tepe. Opmerkelijk is met name de compleetheid met de bijgebouwen, enige monumentale graven en een kruisbeeld op het kerkhof.

 

    stedebouwkundige waarde :

Het hele complex vormt een essentieel onderdeel van de historisch gegroeide stadskern van Borculo. Daarbij vormt de kerk vanwege de omvang en het markante silhouet een sterk beeldbepalend element in de oude kern.

 

    cultuurhistorische waarde :

Het gehele ambitieuze bouwproject uit het laatste kwart van de negentiende eeuw kan tot op de dag van vandaag nog worden gezien als bijzondere uitdrukking van het religieuze bewustzijn van de Borculose rooms-katholieke geloofsgemeenschap.

 

Kortom allemaal goeie redenen die voor het bestuur een uitstekend vertrekpunt vormden voor de start en realisering van een behouden restauratie van de pastorie,  die eveneens in 1883 onder architectuur van Alfred Tepe werd gebouwd.

 

Tegelijkertijd is ingezien dat met het terugtrekken van alle activiteiten uit de voormalige oude pastorie ook een adequate oplossing diende te worden gevonden voor het KJ-gebouw.

 

Naast onze uitleg over het restauratieplan van de oude pastorie en de functiewijziging tot een kinderdagverblijf, gaan we verderop ook nader in op de tegelijkertijd aan te pakken verbouwing van het KJ-gebouw.  Nadat dit gebouw in    "praktische zin"    volgens de huidige te stellen maatstaven is verbouwd hopen en verwachten wij dat in de naaste toekomst gezamenlijk in   'figuurlijke zin"    verder kan worden gebouwd aan het geestelijke en sociale welzijn van de Borculose geloofsgemeenschap.

 

Met de verbouwing van de buitenzijde wordt de samenbindende uiterlijke stijl met de kerk en pastorie zo veel als mogelijk gehandhaafd. De binnenzijde wordt echter geheel gestript en verbouwd tot een praktisch werkbaar  "centrum"  waar alle vrijwilligers (sters) en parochianen zich snel weer gaan thuis voelen.

 

AANLEIDING TOT DE GEKOZEN PLANAANPAK

Met het afscheid en vertrek van de laatste   "eigen"  pastoor G.A. Simons in 2001 zijn als bekend alle ruimten in de huidige pastorie vrij gekomen. Geleidelijk aan hebben zich diverse werkgroepen e.d. verplaatst naar de pastorie. Daarnaast is medio 2007 de noodzaak voor het vrijhouden van de pastorie ten behoeve van één van de teamleden van het pastorale team komen te vervallen.

 

Het vrijvallen van deze noodzaak en niet in de laatste plaats de benarder worden financiële positie is voor het oude bestuur de drijfveer geweest om met klem op zoek te gaan naar een goede (financieel)verantwoorde huurder.

 

Een gelukkige bijkomstigheid was dat uit een bouwkundig inspectierapport van de monumentenwacht uit die tijd naar voren is gekomen dat, behoudens het inlopen van het achterstallig onderhoud, geen directe gebreken aan de pastorie zijn geconstateerd.

 

Daarnaast is om meerdere redenen komen vast te staan dat het niet mogelijk is de pastorie zodanig op te knappen dat deze voor (particuliere) bewoning verhuurd kan worden.

 

Gelet op het voorgaande heeft het bestuur, mede gezien de directe aanwijzing van de kant van het Aartsbisdom, na lang wikken en wegen besloten over te gaan tot een behouden restauratie en een marktconforme verhuur van de pastorie.

 

Tot slot willen we v.w.b. de uiteindelijk gekozen planaanpak niet onvermeld laten in dezen dankbaar gebruik te hebben gemaakt van een met provinciale steun uitgebracht extern   "haalbaarheidsonderzoek".

Tijdens de overlegfase over de feitelijke overdracht van het betreffende   " dossier "  naar het nieuwe parochiebestuur van de  "HH. Twaalf Apostelen" is op grond van een gemeenschappelijk belang een nader uitgewerkte en onderbouwde subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland ingediend.

 

CONCRETE UITWERKING VAN DE BEIDE RESTAURATIES

Nadat rond de jaarwisseling een niet onaanzienlijke provinciale subsidie van €  300.000,--  is verleend voor het gecombineerde restauratie- en verbouwingsproject is het plan in een stroomversnelling beland.

De provincie heeft aan deze subsidieverlening voor 2011 de voorwaarde verbonden dat de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd als opleidingsplaats voor leerlingen in de restauratiebouw. Invulling van deze voorwaarde is maatwerk.

 

Om dit omvangrijke gecombineerde restauratieproject op een praktische en pragmatische wijze binnen de gestelde termijn te kunnen uitvoeren is door het parochiebestuur van de HH12Apostelen een deskundig bouwkundig adviesbureau voor de trajectbegeleiding ingeschakeld.

 

Voorts heeft voormeld parochiebestuur in het kader van het totale   "financiële plaatje"   zeer onlangs een principe-overeenkomst met een kandidaat-huurder ( = SKE Kinderopvang) gesloten, waarbij de pastorie voor langere tijd marktconform wordt verhuurd. 

 

In nauwe samenwerking met de kandidaat-huurder is een uitgewerkt schetsplan bij de gemeente Berkelland ingediend, hetwelk inmiddels grotendeels de instemming van de gemeentelijke gecombineerde monumenten- en welstandcommissie heeft verkregen. In een eerder stadium was het gemeentebestuur van Berkelland planologisch al akkoord gegaan met de beoogde herbestemming van de pastorie.

 

Momenteel wordt door het bouwkundig adviesbureau (= BBD Bouwkundige Diensten Hafkamp uit Twello) de laatste hand gelegd v.w.b. de indiening van de complete aanvraag voor het verkrijgen van de vereiste omgevingsvergunning.  Tevens wordt, naast de aanwending van fondsen, ook nog ter completering van het financiële plaatje voor het gehele restauratie-project een verzoek voor een investeringssubsidie uit de gemeentelijke monumentenpot e.d. ingediend.

 

Zoals het er nu naar uitziet zal naar verwachting het restauratieproject binnenkort (na de verkregen omgevingsvergunning) van start gaan en zal (behoudens onvoorzien omstandigheden) het totale bouwproject rond de Kerstdagen zijn voltooid.

 

RESTAURATIE /FUNCTIEVERANDERING VAN DE PASTORIE

Rekening houdend met het monumentale karakter zal met de verbouwing zoveel mogelijk in de historische situatie worden teruggebracht en de bestaande historische onderdelen in tact blijven. De raampartijen aan de voor en linkerzijgevel worden weer voorzien van vensterluiken overeenkomstig de oorspronkelijke situatie. Om de pastorie begaanbaar te maken voor mindervaliden wordt er een hellingbaan gemaakt bij de voordeur. In het kader van de brandveiligheid zal de bestaande deur vanuit de kerk naar de pastorie uitsluitend voor nood als vluchtweg fungeren.

 

In nauwe samenwerking met de toekomstige huurder (Stichting SKE Kinderopvang) en met inachtneming van de daartoe gestelde specifieke eisen zal na de grondige verbouwing een kinderdagverblijf in de voormalige pastorie worden gehuisvest.

Op de begane grond komen twee zgn. verticale groepen van elk 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Op de 1e verdieping komt één zgn. verticale groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2½ tot 4 jaar. Vervolgens zal ten behoeve van het kinderdagverblijf een gedeelte van de pastorietuin aan de zijkant en achter de pastorie met een afsluitbaar hekwerk als buitenterrein worden ingericht.

 

RESTAURATIE EN VERBOUWING VAN HET KJ-GEBOUW  TOT  PAROCHIECENTRUM

Na sloop van de carport, tuinberging e.d.  zal het KJ-gebouw beschikbaar worden gemaakt voor alle parochiële activiteiten met een zaaltje, spreekkamer en keuken op de begane grond en een kantoortje op de verdieping, geschikt voor het parochiesecretariaat, archief e.d. Voorts zal dit gebouw een eigen energiebeperkende cv-installatie krijgen.

Tegelijkertijd zullen de achterstallige onderhoudswerkzaamheden worden aangepakt en de asbesthoudende leien worden vervangen door natuursteen-leien.

 

Ter uitvoering van de gemeentelijke voorwaarden zullen in de nabijheid van het kerkplein de aanwezige parkeervoorziening worden opgeplust naar totaal negen parkeervakken.

 

Voorts zal zeer binnenkort intern met vrijwilligers(sters) de sacristie worden aangepast, zodat alle noodzakelijke liturgische benodigdheden aldaar kunnen worden opgeborgen.

 

TOT SLOT

Onder het motto   "waar een wil is, is een weg ..."   zullen we tijdens het komende ingrijpende restauratieproject moeten woekeren met de ruimte.  We hopen op uw begrip hiervoor. En zullen er overigens alles aan doen dat de vieringen en andere diensten in onze kerk onbelemmerd doorgang kunnen vinden.

 

Helaas zal improvisatie onvermijdbaar zijn en zullen in samenspraak ongetwijfeld werkgroepen e.d. tijdelijk naar elders dienen uit te wijken.

Ten behoeve van de openstelling van het parochiesecretariaat en de huishoudelijke c.q. kosterstaken zal gedurende de gehele restauratie een tijdelijke unit worden geplaatst.

 

Uitziend naar een verwachtingsvol restauratieproject hopen we vurig dat eenieder rond de Kerstdagen zich weer gaat    "thuisvoelen"   in en rondom de Borculose RK Kerk.

 

De Locatieraad

 

 

NIEUWS VANUIT DE 

        DE PASTORAATSGROEP.    

 

 

Op weg naar Pasen.

Met de verrijzenis van Christus staat Pasen ook symbool voor een nieuw begin. Het betekent het einde van het aardse leven, maar het begin van een andere dimensie, een hemels leven. Niet geheel toevallig begint de lente ook rond de Paastijd. Alles begint opnieuw te groeien en te bloeien.

Datzelfde geldt voor onze geloofsgemeenschap. We staan in de parochie ook aan het begin van een nieuw tijdperk. Vanuit het Bisdom wordt er een aantal veranderingen doorgevoerd waar wij in onze parochie zo goed mogelijk handen en voeten aan proberen te geven. Dat zijn veranderingen die voornamelijk met onze geloofsbeleving van binnenuit te maken hebben.

 En nu gaan we ook nog eens de buitenkant aanpakken. De pastorie wordt verhuurd, de sacristie wordt aangepast en het KJ gebouw wordt verbouwd. Het vraagt iets meer geduld, improvisatie en inschikkelijkheid, maar uiteindelijk zullen we er aan het eind van dit jaar een prachtige functionele ruimte voor terugkrijgen.

Wij wensen u een Zalig Pasen toe.

De Pastoraatsgroep

 

De Kruisweg kwam naar ons toe!

Het was een boeiende avond, maandag 14 maart in het KJ-gebouw. Twee leden van de parochiale projectgroep Kruisweg begeleidde een kleine groep bezoekers op inspirerende wijze langs de Kruisweg.

Voor de pauze was er een inleiding over de achtergronden van de Kruisweg. Aan de hand van aanschouwelijke voorbeelden kregen de aanwezigen te zien hoe in voorbije eeuwen de Kruisweg is verbeeld. Altijd weer verrassend om te zien hoe religie, cultuur en kunst elkaar beïnvloeden.

Na de pauze volgde een levendig gesprek over de tweede statie. Een belangrijke vraag daarbij luidde: wat betekent deze statie voor jou?

Tijdens dit gesprek kwam de kracht van een kleine groep volledig tot zijn recht. Iedereen voelde zich vrij en beschermd om een persoonlijke kijk op deze indringende statie te geven. Eigen ervaring en gevoel kwamen hierbij ruimschoots aan bod.

Leidraad waren twee kunstuitingen: een afbeelding van de statie geschilderd door Marijke van Dijk en een bijpassend gedicht van Stefan van Campen. Iedereen benaderde de statie vanuit zijn eigen invalshoek en beleving. Iedereen zag ook wat anders in de uitbeeldingen. Alle verhalen waren persoonlijk, mooi en daarom uniek.

Wat heeft deze bijeenkomst gebracht?

Men heeft gezamenlijk de statie kunnen overwegen en ervaren. En men heeft mooie verhalen van en met elkaar mogen delen. Een bemoedigende bezinningsavond. (PG)

 

Kruisweg in Zutphen

Onze parochie organiseert een gezamenlijke Kruisweg voor alle lokale geloofsgemeenschappen. Deze vindt plaats op Goede vrijdag 22 april om 15.00 uur in de St Janskerk te Zutphen. Tijdens de viering zal een projectkoor liederen zingen die dezelfde dag zijn ingestudeerd.

Kruisweg in Borculo

Voor hen die niet naar de Kruisweg in Zutphen gaan, houden we een kruisweg in onze eigen kerk in Borculo. Deze kruisweg wordt verzorgd door de Werkgroep Woord- en Communieviering en vindt plaats op Goede Vrijdag 22 april om 15.00 uur.

 

Palmpasen

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScGsnIO-w4zZGDAYAoARFv2EuDhvMO0TjHXPCpWOmxpQwl618UkAhttp://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScGsnIO-w4zZGDAYAoARFv2EuDhvMO0TjHXPCpWOmxpQwl618UkAZondag 17 april is het Palmpasen. En dat gaan we vieren in onze kerk om 10.00 uur. We willen alle kinderen van onze parochie nog eens extra uitnodigen om naar deze viering te komen. Vergeet dan niet je mooi versierde Palmpasen stok mee te nemen! Dan mag je samen met Pastor Van Kranenburg  in processie door de kerk lopen. Zodat iedereen dan jullie mooi versierde Palmpasenstok goed kan zien! Heel veel kinderen maken zo’n Palmpasenstok al op school. Maar als je wilt weten hoe je zo’n stok moet maken kan je ook kijken op de internetsite van www.catkids.com

Kom allemaal en neem je broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, buurjongens en -meisjes ook mee, dan wordt het wordt vast een heel mooie viering! (PG)

Borculo’s Mannenkoor bij viering 21 mei

In het weekend van 21-22 mei staan in het hele land in alle katholieke kerken de Oosterse kerken centraal. Een samenwerking met het Borculo’s Mannenkoor stond al langer op het verlanglijstje. De combinatie is dan al snel gemaakt. Vanwege hun Slavisch-Byzantijns repertoire was dit een mooie gelegenheid om de heren uit te nodigen een aantal van hun liederen tijdens de Eucharistieviering van zaterdag 21 mei te komen zingen. De opbrengst van de collecte van deze viering is bestemd voor een project van de Koptisch Orthodoxe Kerk in Egypte.

Het belooft een mooie viering te worden en wij bevelen deze dan ook van harte bij u aan. Zaterdagavond 21 mei om 19.00 uur! 

 

Voorbereiding Eerste Heilige Communie 

De 15 communicanten hebben zich aan u voorgesteld. In de presentatie viering van 20 maart j.l., met als thema “Doorgeeflichtje”.  Aan het begin van de viering mocht Anne Ribbers de communiekaars aansteken. Deze kaars brandt en geeft zijn licht bij alle voorbereidingsbijeenkomsten voor de Eerste Heilige Communie. Met deze voorbereidingen beginnen de communicanten en hun ouders ruim tien weken voordat de Eerste Heilige Communie viering plaatsvindt.

De kinderen werken aan het project “Door de Poort” en hebben nog een aantal nevenactiviteiten, zoals een kennismakingsmiddag met de Pastoor, een gezamenlijke broodmaaltijd waarbij ook een bezoek aan bakker Liebrand. Maar ook bekijken ze de kerk van binnen beter. Natuurlijk oefenen ze ook met het koor voor de vieringen. En altijd brandt er dan die Communiekaars die hun het licht geeft op weg naar hun Eerste Heilige Communie. Tijdens de presentatie van de communicanten mocht Hidde Bouwmeester tot slot het licht symbolisch doorgeven aan alle mensen in de kerk. Gedurende de hele viering heeft dit Licht van Christus in de gebeden en liederen centraal gestaan. Aan het eind van de viering mocht Stijn Pardijs dit symbolische Licht van Christus nog eens goed tonen aan alle mensen in de Kerk. We kijken terug op een mooie presentatieviering en wensen via deze weg alle communicanten hun ouders en de Werkgroep Eerste Heilige Communie nog een goede Lichtgevende Communievoorbereiding toe. (PG)

 

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en aartsbisdom.

 

Collecteopbrengsten

Januari (5 vieringen)     456,92

Februari (4 vieringen)  464,24

Maart   (5 vieringen)      471,25

 

Wereldjongerendagen te Madrid

 

Voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar is er deze zomer een reis naar de Wereldjongerendagen in Madrid. Deze reis vindt plaats van 10 tot en met 23 augustus. De Wereldjongerendagen zijn het grootste jongerenevenement ter wereld en staan garant voor avontuur, vele ontmoetingen, mooie gesprekken, inspirerende vieringen en veel gezelligheid.

 

De kosten van de reis bedragen € 695,- p.p. Dit is inclusief busreis, overnachting, maaltijden en programma. Voor een reis van twee weken is het een lage prijs. Inschrijven kan t/m 1 mei. Heeft u kinderen of kleinkinderen tussen de 16 en 30 jaar, dan kunt u deze reis bij hen aanbevelen. Meer informatie vind je op www.12apostelen.nl of bij pastoor Hogenelst, email f.hogenelst@12apostelen.nl. 

 

                                                         

VEILING VOOR ONDERHOUD

VAN HET KERKORGEL

 

Eénmaal,  andermaal,   niemand meer  ???     

Op vrijdagavond 29 april a.s. van 19.00 uut tot 20.30 uur wordt er in onze kerk een grote zolder- en boedelveiling gehouden. Diverse voorwerpen van waarde zullen op die avond aan belangstellenden worden geveild.

Voorafgaand daaraan kan iedereen tijdens een  "open huis"  van de kerk en pastorie de diverse fraaie veilingstukken komen bekijken. De kijkavonden zijn op woensdag 27 en donderdag 28 april a.s. telkens van 19.00 uur tot 20.00 uur.

In verband met de geplande restauratie en functieverandering van de pastorie is een groot deel van de inventaris overcompleet geworden. Het is verbazingwekkend welke waardevolle en historische artikelen nog liggen opgeslagen in de pastorie. Wellicht vindt u er iets waar u al lang naar op zoek bent !  Kortom de aangeboden waar maakt een bezoek aan de veiling zeker de moeite waard.

Met deze veiling hopen we gelden bijeen te brengen om het hoognodige onderhoud aan ons kerkorgel te kunnen bekostigen. Volgens de orgelmaker dient het kerkorgel grondig te worden gereviseerd. Volgens deskundigen kan het pijporgel na deze werkzaamheden weer voor circa 10 jaar probleemloos functioneren.

 

Dus .....  éénmaal, andermaal .... 

dankzij 'n goede veilingopbrengst

kan het kerkorgel weer voor jaren

de diverse vieringen (w.o. rouw- en

 trouwvieringen) muzikaal opluisteren.

                                                

 

Goede Vrijdag  Kruisweg

 

UITNODIGING

 

Kom naar Zutphen voor een speciale Kruiswegviering op

 

Goede Vrijdag 22 april om 15.00 uur in de St. Janskerk.

 

Tijdens de veertigdagentijd hebben we in onze parochie de HH. Twaalf Apostelen twaalf bezinningsavonden gehouden rond de staties van deze eigentijdse kruisweg. 12 doeken waarop de lijdensweg van Jezus is uitgebeeld hebben we bekeken met de ogen van deze tijd. We hebben er onze eigen woorden aan mogen toevoegen als een bezinnende inspiratie van hoe gelovige mensen hun eigen pijn en verdriet een plaats geven en daarbij geïnspireerd worden door Jezus Christus. Zijn lijden komt tot uitdrukking in het hedendaagse lijden. Tijdens de kruisweg kunt u alle doeken nog eens in ogenschouw nemen en met prachtige liederen, gedachten en gebeden zal het een bezinnende kruisweg worden.
Van harte bent u daarvoor uitgenodigd.

 

Gregoriaanse Getijden in de Goede Week

 

Met de Palmprocessie en Vespers op Palmzondag opent het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan een aantal bijzondere vieringen in de Goede Week waarin het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus worden herdacht.

Kerstmis mag dan in de westelijke wereld uitbundiger worden gevierd, de liturgische plechtigheden in de Goede Week en Pasen worden als de belangrijkste vieringen van het kerkelijk jaar beschouwd.

Het is alweer voor het zeventiende jaar dat het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan hieraan op een indrukwekkende wijze invulling geeft.

 

Na de jubel van het ‘Hosanna’ bij de intocht van Jezus in Jeruzalem tijdens de Vespers op Palmzondag, volgen in de vroege morgenuren van Paaszaterdag de Metten en Lauden waarin het koor met de verstilde Gregoriaanse gezangen van Psalmen, Antifonen, Responsoria en Lamentaties als het ware in droefheid en berusting maar ook levensverwachting de dodenwacht vormt bij het graf van Jezus.

 

Er bestaat een alsmaar groeiende belangstelling voor deze vol wijding gedragen liturgie waarin door de eeuwen heen de mooiste gregoriaanse gezangen zijn bijeengebracht.

Opvallend in de Metten en Lauden is de kaarsenceremonie waarbij telkens na het zingen van een Psalm een ongeblekte kaars wordt gedoofd en een witte kaars als symbool van Christus blijft branden.

 

Tussen de Metten, aanvang 07.00 uur en Lauden, aanvang 09.15 uur is er voor de bezoekers beperkte gelegenheid om met het koor het Paasontbijt te gebruiken in het nabijgelegen Parochiecentrum. Opgave hiervoor uiterlijk woensdag 20 april via tel. 0575 517773.

 

De Getijdenvieringen in deze week worden op Paaszondag afgesloten met de plechtige Vespers.

 

Er zijn duidelijke tekstboekjes beschikbaar waarmee de vieringen goed te volgen zijn.

 

Getijdenvieringen St. Janskerk Zutphen:

Palmzondag 17 april Vespers 17.00 uur

Paaszaterdag 23 april, Metten 07.00 uur, Lauden 09.15 uur

Paaszondag 24 april, Vespers 17.00 uur

 

Zutphen, februari 2011

Wim Laurensse

 

Pinksteren: feest van de Geest, geboorte van de Kerk.

Pinksteren is in het christendom het feest van de heilige Geest. De heilige Geest wordt in de drie-eenheid van God gezien als de werkzame kracht en kan ook worden gezien als de goddelijke liefdesband tussen God de Vader en Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon.

Het Pinksterfeest is de bekroning én de afsluiting van de Paastijd, de periode van vijftig dagen vanaf Pasen. Het Griekse woord voor Pinksteren, Pentecostes, betekent dan ook "vijftigste".

Pinksteren  was (en is) een bestaand joods feest (“Sjavoeot”): het feest van de gave van de Tora. In het bijbelboek ‘Handelingen der Apostelen’ wordt door de schrijver ervan, de evangelist Lucas, de zaak zo voorgesteld dat bij de eerste leerlingen op die vijftigste dag na Pasen de Bijbel echt voor hen open ging: dat toen tot hen doordrong wie Jezus eigenlijk was en wat zijn Boodschap inhield. Hoe die doorbraak van dit geloof zich precies voltrokken heeft, weten we niet. De leerlingen hebben na de dood van Jezus van Nazareth gesproken over verschijningen van Jezus, over een storm die het huis waar zij verbleven vervulde en over vurige tongen die zich op ieder van hen neerzette: mooie beelden van een overweldigende ervaring van Gods Geest zoals die zich in Jezus leven en sterven gemanifesteerd heeft (Handelingen 2).

 

Pinksteren en Maria

In de uitbeelding van het Pinksterwonder zoals het in Handelingen beschreven staat duikt, of het nu om oosterse iconen of westerse schilderijen gaat, heel vaak Maria op. Zij neemt meestal zelfs een centrale plaats in: zij wordt afgebeeld in het midden van de kring van twaalf apostelen; boven elk hoofd zweeft een tongvormige vlam, soms ook een stralenbundel. Dat Maria onderdeel uit maakt van het ‘begeesterde’ gezelschap, is niet zo vreemd. Maria symboliseert namelijk de Kerk, die bij Pinksteren geboren wordt. Haar plaats in de gebeurtenissen van Pinksteren staat niet letterlijk in het Pinksterverhaal. Voor de plaats van Maria moeten we een hoofdsstuk teruggaan: Handelingen 1. Daar wordt verteld hoe de apostelen na Jezus’ hemelvaart terugkeren naar Jeruzalem, naar de bovenzaal waar ze gewoonlijk verbleven: “Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers” (Handelingen 1, 12-14). Maria, zo maakten kunstenaars uit deze tekst op, verbleef blijkbaar in het gezelschap van de apostelen, en kon dus met het volste recht in hun midden worden afgebeeld.

 

Pinksteren nu

Om de leerlingen goed te kunnen begrijpen moeten we ook kijken naar onze eigen ervaringen. Ook wij kunnen tot op vandaag geraakt worden als het over God gaat, schepper van hemel en aarde. Ook wij hebben onze gevoelens als het over Jezus Christus gaat die gruwelijk geleden heeft en omwille van liefde en gerechtigheid gestorven is. Ook wij kunnen ‘begeesterd’ raken bij het horen én verkondigen van die prachtige Boodschap dat het bij die dood niet gebleven is maar dat die overwonnen is door het Leven. Soms kunnen we zelfs een beetje jaloers worden op die kerkgenootschappen en groepen waarbij die heftige blijheid in de verkondiging de gewoonste zaak van de wereld is. Hoe staan wij zélf in ons gelovig getuigen? Hoe gaan wij de toekomst in als geloofsgemeenschappen van die grote parochie HH. Twaalf Apostelen?, Die Geest, die heeft daar alles mee te maken, ook vandaag!

Een toepasselijk en bemoedigend lied daarover is ‘Wat altijd is geweest’ (GvL 541). Het eerste couplet is als volgt:

Wat altijd is geweest, het waaien van de geest gebeurt aan ons vandaag.

Dat vuur van het begin, wij ademen het in, Gods woord dat antwoord vraagt.

Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak en nieuwe wegen baande,

Hij is nog niet verstomd, Hij zwaait ons toe en komt en zegt: Ik ben uw Vader.

Laten we vertrouwen op die Geest!

 

Jaap van Kranenburg

pastoraal werker.

 

NIEUWS  VANUIT

DE  LOCATIERAAD

PASTORAATSGROEP EN

CARITASGROEP

       

 

VOORWOORD.

Zoals u gewend bent van ons willen we ook voor de komende zomerperiode u op de hoogte brengen van de laatste nieuwtjes, feiten en wetenswaardigheden binnen onze Borculose Geloofsgemeenschap. Mede namens het pastoraal team wensen wij  iedereen alvast een hele goede zomer toe, thuis of elders.

 

FANTASTISCHE VEILINGOPBRENGST VOOR DE REVISIE VAN HET KERKORGEL.

De boedelveiling van de overcomplete inventaris in de pastorie heeft een fraai totaalbedrag van   1.830,50 opgebracht. Dankzij de slagvaardige inzet van de beide veilingmeesters Gerwin Hilhorst en Willy Erinkveld werden de aangeboden veilingstukken snel aan de man of vrouw gebracht.  Met deze opbrengst is een grote stap gezet om de hoognodige revisie van ons kerkorgel te kunnen bekostigen. Elbertse Orgelmakers bv te Soest heeft na een deskundige expertise onze verzekerd dat na uitvoering van de geplande werkzaamheden het orgel weer voor lange tijd probleemloos zal functioneren. Vanaf deze plaats willen wij allen die hieraan hebben bijgedragen hartelijk bedanken voor hun inzet en natuurlijk ook de financiële bijdragen.

We verzekeren u zo snel als mogelijk ter zake actie te zullen ondernemen, zodat de verschillende vieringen en activiteiten nog muzikaler dan voorheen kunnen worden opgeluisterd.

 

Ongetwijfeld zult u in de kerk niet alleen geluisterd hebben naar de klanken van het kerkorgel, maar ook wel eens  'n  keertje achterom gekeken hebben naar het kerkkoor.  Onder de bezielende leiding van dirigent Freek Verheijen brengen de dames en heren van het parochiekoor afwisselende liederen ten gehore. Verschillende koorleden zijn echter al op hoge leeftijd.  Reden waarom het parochiekoor thans versterking zoekt met enkele vrouwen- en mannenstemmen.  De koorleden laten u bij deze weten dat zij dringend verlegen zitten om enkele vrouwenstemmen en bij voorkeur sopranen en alten.  De wekelijkse repetities vinden doorgaans op de donderdagavonden van 19.00 - 21.00 uur in de kerk plaats. Kom gerust langs om mee te zingen!  U bent van harte welkom   Of neem even contact op met de voorzitter van het koor :

Joop Versteegen,  Chopinstraat 12, 7271 CP Borculo. Tel.: 272069.

 

DE VERBOUWING VAN DE SACRISTIE VORDERT GOED.

In de vorige uitgave van ons Parochienieuws hebben we u uitgebreid ingelicht over de geplande restauratie en functieverandering van de pastorie. Deze onafwendbare ingrijpende ontwikkeling, waarvan de plannen overigens op schema liggen, brengt met zich mee dat de pastorie nagenoeg vrij dient te worden opgeleverd.  Dit houdt in dat de actuele bruikbare kerkelijke inventaris ( waar onder liturgische benodigdheden zoals kazuifels, misdienaarskleding, en altaarbenodigdheden, alsmede de te behouden kerkschatten e.d.) weer dient te worden ondergebracht in de sacristie. Momenteel zijn diverse vrijwilligers bezig met de interne verbouwing (o.a.. het aanbrengen van een zolderberging met trapopgang) en het realiseren van een passende berging in de sacristie. Als binnenkort deze werkzaamheden zijn afgerond, zullen de diverse liturgische zaken weer terugkeren naar de kerk. Met de inzet van de "vrijwillige"  metselaars, timmerlieden, schilders e.d. komt ook de sacristie er weer fraai uit te zien. 

    

 

DE KERK EN HET PAROCHIESECRETARIAAT BLIJVEN DEZE ZOMER OPEN.

Ook in de zomermaanden juni, juli en augustus staan elke woensdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur de kerkdeuren wijd voor u open. Als u aan het wandelen of aan het fietsen bent, of eventueel de weekmarkt bezoekt, kom dan gerust even binnen om rond te kijken, om even stil te zijn, om even te bidden, of om even een kaarsje bij Maria aan te steken.  De kosters zijn bij toerbeurt aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden of desgewenst nadere informatie te verstrekken.

 

 

Ook de dames bij het parochiesecretariaat   “draaien”   deze zomer gewoon door. U kunt dus alle woensdagen van 10.00 tot 11.30 uur binnen lopen bij het parochiesecretariaat op de pastorie. U kunt er terecht voor allerhande informatie over onze geloofsgemeenschap, het opgeven van misintenties e.d. Ook kunnen ze u doorverwijzen naar de juiste persoon of groep binnen onze parochie.  Voor dringende spoedgevallen verwijzen we u naar de achterwacht.  Het telefoonnummer is :   06  -  20547483.

 

Tot slot attenderen wij u er nog op dat volgens de planning van het restauratieproject e.d.  het KJ-gebouw na de komende zomerperiode niet meer gebruikt kan worden door werkgroepen en derden. Indien onverhoopt voor het komend seizoen nog geen uitwijkadres is gevonden, verzoeken wij u nader contact op te nemen met de Locatieraad. Gezamenlijk kunnen we wellicht helpen zoeken naar een noodoplossing.

 

NIEUWS VAN DE PASTORAATSGROEP.

 

Sacrament van het H. Oliesel en Ziekenzegen

 

Sacrament van het H. Oliesel

Het sacrament van het H. Oliesel kan een bijzonder moment zijn

om bij ziekte of ouderdom ons leven toe te vertrouwen aan God

om Hem te bidden om Zijn nabijheid en kracht. Men hoeft niet, zoals vroeger vaak de praktijk was, te wachten tot de stervensfase aanbreekt; soms bleek het dan ook niet meer mogelijk te zijn. Daarom wordt in onze geloofsgemeenschap één keer per jaar

de gelegenheid geboden om samen met anderen in de Eucharistie-viering, te midden van de gemeenschap van geloof dit sacrament te ontvangen. Op dinsdag 28 juni is er tijdens de ouderenviering weer gelegenheid.

 

Ziekenzegen

Daarnaast kan het ook zinvol en bijzonder zijn om, wanneer

de stervensfase zich aandient, eventueel samen met dierbaren

de verbondenheid met God en met elkaar te vieren.

Mede doordat er minder priesters beschikbaar zijn

kan dit niet altijd door middel van de ziekenzalving. Het is ook mogelijk om de ziekenzegen te ontvangen door een van de pastoraal werkers of diakens. U kunt hiervoor contact opnemen met het parochiesecretariaatof met Riky ten Thije van de pastoraatsgroep. (telefoonummers achter in het parochieblad)

 

Basiscursus RK Geloof

 

Veel mensen willen graag ‘iets meer’ weten over het katholieke geloof. Voor die mensen bieden we nu een basiscursus van acht avonden aan. De leden van het pastoraal team en diakens Ten Bruin en Van Heugten nemen u mee door de grote onderwerpen van het geloof.

 

Want wat betekent het om te ‘geloven’? Wie is Jezus, waarom noemt de Kerk zich ‘Lichaam van Christus.’ Maar ook: hoe hebben christenen door de eeuwen heen gebeden en wat kan ik daar zelf van leren. Een brede cursus dus, voor iedereen die open staat voor het verruimen en verdiepen van de eigen ideeën.

 

De avonden zijn als volgt ingedeeld:

26 mei – Wat is geloof

16 juni – Jezus Christus

29 juni – Verlos ons van het kwade…

15 sep – Pinksteren: geboorte van de Kerk

29 sep – Geest, Zoon en Vader

20 okt – Heilige Maria, moeder van God

9 nov – De biddende kerk

17 nov – Leven met Christus

 

Alle avonden beginnen om 20.00 uur in het parochiecentrum te Zutphen, Van Heemstrastraat 4. Deelname is gratis, opgave wel gewenst bij pastor Ten Klooster: a.tenklooster@12apostelen Daar kunt u ook meer informatie over de cursus krijgen. U kunt zich voor de hele cursus opgeven, maar ook voor één of meerdere losse avonden. Wie de hele cursus volgt kan tegen vergoeding een reader ontvangen.

 

Kom, leer en laat u inspireren!

 

 

 

NIEUWS VAN DE CARITASGROEP  (voorheen  PCI).

 

Kerstpakkettenactie.

Van de Stichting Kerstactie Kerken Berkelland is een bedankbrief ontvangen met tevens informatie over de Kerstactie 2010. Er zijn in 2010 287 kerstpakketten verstrekt (48 meer dan in 2009). Dankzij de milde gevers konden 166 gezinnen en 121 alleenstaanden verrast worden met een pakket. Bij de verstrekking van de pakketten hoorde men waarderende positieve reacties van de ontvangers. Zoals u bekend steunt de Caritasgroep Borculo de Kerstactie van de gezamenlijke kerken in Berkelland financieel en met daadwerkelijke hulp bij de uitvoering.

 

Kledinginzameling.

De op 25/26 maart 2011 gehouden kledinginzameling voor Mensen in Nood (Cordaid) heeft 850 kg kleding/schoeisel/huishoudtextiel opgebracht (vorig jaar 1100 kg). Helaas een dalende tendens in de opbrengst. Een tendens, die zich in bijna het hele werkgebied voordoet. Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood dankt iedereen, die dit jaar aan de inzameling heeft bijgedragen en meegewerkt, heel hartelijk. Met de opgehaalde kleding etc. worden projecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie of over de gesteunde projecten kijk op www.samskledingactie.nl

De vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zijn van plan om op termijn weer een kledinginzameling te organiseren. Om de actie dan weer tot een succes te maken, vragen zij iedereen om vanaf nu de kleding etc. hiervoor te bewaren. Mocht u echter eerder uw kleding willen geven, dan kunt u voor de dichtstbijzijnde container- of depôtadressen bellen naar telefoon 073-6871060 of kijken op de hiervoor vermelde web-site.

De Caritasgroep onderschrijft uiteraard de dank van het centrale comité aan u, maar wil daarnaast nog graag de kosters en een aantal misdienaars van onze kerk speciaal danken voor hun hulp bij de inzameling.

 

Opbrengst Paascollectie voor de Caritasgroep Borculo.

De Paascollecte voor de Caritasgroep Borculo heeft dit jaar het mooie bedrag van € 477,03 opgebracht (vorig jaar € 491,84). Heel, heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Bezinningsdag senioren Borculo 17 mei 2011.

De 2e bezinningsdag senioren, die werd gehouden in onze kerk en bij café-restaurant Peters, heeft evenals vorig jaar ruim beantwoord aan de doelstelling. Het dames-/herenkoor dat dit jaar met hun vaste dirigent ook aanwezig was, had tevens tot gevolg dat door het koor elf deelnemers meer op de dag welkom konden worden geheten. Daarbij waren er nog vier nieuwe aanmeldingen en negen deelnemers moesten helaas wegens dringende redenen de deelname voor dit jaar afzeggen. In totaal waren er 48 deelnemers (vorig jaar 42).

Deo volente zal de dag volgend jaar worden gehouden op dinsdag 15 mei (de derde dinsdag van mei). Een hoofdrolspeler, pastoor Hogenelst, heeft zijn medewerking al toegezegd.

Voor volgend jaar gaat de organisatie weer uit van de deelnemers, die nu aangemeld staan.

Als u dus volgend jaar voor het eerst mee wilt doen moet u zich aanmelden. Daarvoor krijgt u nog ruim de gelegenheid want begin volgend jaar verschijnt er weer een memo in het parochieblad met de naam/telefoon van degene waar u zich dan kunt aanmelden.

Langs deze weg wil ik ook alle deelnemers nog bedanken voor hun aanwezigheid want samen maken we er zo’n mooie dag van.

Dit memo wil ik graag afsluiten met de woorden van een deelnemer die na afloop van de dag zei: “Ik zol nig wett’n waj nog meer mot doon um’n dag nog mooier te maak’n”.

 

Namens De Caritasgroep Borculo.

De voorzitter.

 

 

 

 

 

 Campagne 2011

De WNM vraagt tijdens deze Pinksteractie aandacht en steun voor het werk van missionarissen en missionair werkers onder het overkoepelende thema ‘Achter het masker van Brazilië’.

 

Kijk op : http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/

 

MARIA  TENHEMELOPNEMING

 

 

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen.  De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende Mariaverering na het Concilie van Efeze (431), waarop Maria, de moeder van Jezus, als de Godbarende of Moeder van God werd betiteld.  Deze feesten  - “Maria Boodschap”  en de  “Opdracht van de Heer in de tempel” -  zijn primair op Christus gericht.

 

Onze huidige in 1855 opgerichte Rooms Katholieke Parochie te Borculo kreeg als naam de parochie van :   Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.  Als gevolg van een gewijzigde theologische opvatting over de  “Hemelvaart” van de Heilige Maria wordt de parochie al lang de parochie van   “Onze Lieve Vrouw Tenhemel-opneming”  genoemd .In Nederland is 15 augustus, in tegenstelling tot de ons omringende landen, geen maatschappelijke vrije dag.

 

In onze kerk vieren het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming op zondag 14 augustus a.s.  tijdens de eucharistieviering om 10.00 uur.

 

        

TIENER-    EN    KINDERKAMPEN

                                              

                       

               

ZOMER 2011.

 

Jaarlijks organiseert het Aartsbisdom Utrecht twee tienerkampen voor tieners van 13 tot 15 jaar en een kinderkamp voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Inschrijven gebeurt dit jaar voor het eerst alleen digitaal en kan op www.yougle.nl. Ook vindt er geregeld een jongerentocht plaats, maar mede vanwege de Wereldjongerendagen die deze zomer in Madrid plaatsvinden, slaat die in 2011 een jaartje over.

 

Kinderkamp ‘Beestenbende

Het kinderkamp, met dit jaar als motto ‘Beestenbende’, staat onder leiding van Marit Schouten. Kun jij net zo hard stampen als een olifant? Ben jij net zo sluw als een vos? Of voel jij je meer als een vis in het water? Geef je dan op voor het kinderkamp!

Vanuit het thema ‘Beestenbende’ gaan de deelnemers deze week kijken naar verschillende verhalen in de bijbel waar dieren in voorkomen. Daarnaast zijn er allerlei leuke activiteiten en kunnen de kinderen spelletjes spelen, knutselen, keten, lekker eten en nog veel meer.

 

31 juli t/m 5 augustus, Kampeerboerderij de Aalbertshoeve, Nijkerkerweg 65 te Ermelo, voor meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar, aantal deelnemers: 50, hoofdleiding: Marit Schouten, Michiel van den Ham en Sander Menting, kosten: 115 euro.

 

 

Tienerkampen ‘Traveling...’

De spetterende tienerkampen ‘Traveling...’ staan onder leiding van pastoor Gerben Zweers. Tieners die van uitdaging houden en sportief zijn aangelegd, zullen hier een geweldige week hebben. De groepen kamperen in Hengelo in een bos en hebben daar een sportdag, een trektocht en gaan klimmen. De tieners koken zelf – en bij het kampvuur kun je goed zingen of de meest idiote spelletjes doen. Boogschieten is ook gaaf, zeker als je er een spel mee mag doen. Tijdens het kamp horen ze ook over God. Dit jaar gaat er een zekere Paulus mee; een man uit de bijbel die heel wat afgereisd heeft.

 

17-23 juli / 24-30 juli in Hengelo, voor tieners van 12 jaar (vanaf middelbare school) tot en met 15 jaar, kosten: 135 euro.

Hoofdleiding is pastoor Gerben Zweers Ridderstraat 198 4101 BK Culemborg, tel.: 0345 512660 of gjbzweers@hetnet.nl

 

Meer informatie en inschrijven: www.yougle.nl, klik bovenaan door naar ‘tieners – tieneractiviteiten’.

 

DE BIJBEL IN HET LEVEN VAN ALLEDAG.

                                   

 

“Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort.” (Mattheus 7, 17)

 

Vóór mij ligt een boek dat allerhande mooie religieuze prenten en tekeningen bevat. Stuk voor stuk prachtige voorstellingen met een boodschap voor het leven van alledag. Eén van deze juweeltjes laat twee bomen zien. De ene bevat goede vruchten, de andere slechte. De tekst op iedere vrucht wijst ons op een deugd of ondeugd, afhankelijk aan welke boom een bepaalde vrucht hangt. Zo wordt het een en ander, op speelse en stichtende wijze, geordend in beeld gebracht.

 

Wanneer je een fruitschaal zou zien met bedorven en halfvergane vruchten, zou je er met een grote boog omheen lopen. Dat is, kort en goed, een onsmakelijke vertoning. Zoiets moeten aanschouwen, doet de begeerte vergaan! Goed en vers uitziend fruit echter, zal je doen aanzetten om er van te eten. Je kunt er gewoonweg niet van afblijven. "Héérlijk ... mmm ..... daar knap je van op!". Gezond voor lijf en leden! Ook op geestelijke wijze kunnen we spreken van goede en slechte vruchten. Het betreft hier de deugden en de ondeugden. Onder 'deugd' verstaan we: goede eigenschap. Hieruit vloeit een goede levenswandel voort. 'Ondeugd' betekent: slechte eigenschap. Hieruit vloeit een slechte levenswandel voort. Een boom die goede vruchten voortbrengt, ziet er aanlokkelijk en begeerlijk uit. Over die andere boom en zijn vruchten kunnen we maar beter niet spreken. Die is het aanzien niet waard! Tóch moeten we hier even bij stil staan, want: zonder kwaad geen goed en zonder goed geen kwaad. Het één laat zich door het ander aflezen. Zo is het ook met zwart en wit, licht en donker, warm en koud, etc. Dit zijn stuk voor stuk tegenstellingen die zich, ten opzichte van elkaar, duidelijk en helder doen onderscheiden. Van iemand die vervuld is van Gods genade en zich daardoor siert met goede deugden, goede eigenschappen, zegt de Heilige Schrift in Psalm 1, 3: "Als een boom is hij, wortelend waar water stroomt, die vrucht draagt in het seizoen; zijn gebladerte zal niet verdorren".

 

Laten we - als het ware - een goede boom zijn, vol met gezonde, mooie en gave vruchten: hemelsgezindheid, geloof, hoop, liefde, gebed, vasten, matigheid, boetvaardigheid, nederigheid, godsvrucht, vergevingsgezindheid, trouw, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, voorzichtigheid, ingetogenheid en eenvoudigheid

 

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.    

 

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

CHAUFFEURS GEVRAAGD

Binnen onze geloofsgemeenschap is een aantal mensen slecht ter been. Voor hen is het, met name in de winter, moeilijk om de gang naar de kerk te maken. Wie wil zo nu en dan met de auto naar de kerk en dan iemand meenemen? Er zal een poule worden opgezet en zoveel mogelijk om toerbeurt gereden worden. U kunt zich melden bij het secretariaat.

 

CURSUS VOOR VRIJWILLIGE VOORGANGERS BIJ UITVAARTEN

Het vicariaat wil dit najaar starten met een “Cursus voor vrijwillige voorgangers bij uitvaarten”.  

Wie interesse heeft kan zich aanmelden bij het secretariaat, gaarne vóór 1 juli.

Bij voldoende deelname zal het vicariaat met aanvullende gegevens komen over inhoud, tijd en plaats van de cursus.

 

KOLLECTEN

Collecte WJD  207,91                    Vastenaktie     538,30

Vieringen april (4)    321,07              Viering Pasen 477,03

 

DOPEN

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochie-secretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad). Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de voorbereiding, de benodigde inschrijfformulieren e.d. De eerstvolgende doopviering is gepland op zondag 25 september 2011.  De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het RK Koor Stemmig verleent hierbij haar medewerking.

 

De doopvoorbereidingswerkgroep,

Marion Hilhorst, Trudy te Braake en Nathalie

 

HONDERDZESTIG JAAR PRIESTERSCHAP

Dit jaar vieren drie van 'onze' emeriti een priesterjubileum.

Pastoor Schlatmann (Zutphen) is zestig jaar priester, de pastoors Van der Meer (Zutphen) en Simons (Borculo) zijn 50 jaar priester. Dat is bij elkaar honderdzestig jaar priesterschap !

We zijn blij dat ze destijds de keuze gemaakt hebben om priester te worden en nog steeds naar vermogen het pastoraal team bijstaan met raad en daad.

En op klassieke wijze wensen we hen toe: ad multos annos!

 

Felicitatiekaarten voor de jubilarissen die op het secretariaat aankomen, worden doorgestuurd naar de jubilarissen

 

BEELDEN EN PATROONHEILIGEN IN HET BEELDEN-MUSEUM TE KRANENBURG.

In de H. Antonius van Paduakerk te Kranenburg, de oudste nog bestaande kerk van Pierre Cuypers en een Rijksmonument, is sinds de sluiting voor de eredienst het Heiligenbeeldenmuseum gevestigd. Hier worden vele beelden van heiligen en andere devotionalia geëxposeerd. Naast de vaste tentoonstelling is er ieder jaar een speciaal thema, in 2011 is dat ‘Patroonheiligen in Achterhoek en Liemers’. Hierin staan beelden centraal van de patroonheiligen van 76 R.-K. kerken in Achterhoek en Liemers, mede dankzij de medewerking van veel geloofsgemeenschappen die een bijzonder beeld of vaandel van hun patroonheilige tijdelijk aan het museum in bruikleen hebben afgestaan. Ook wVordt er materiaal getoond uit de collectie van Henk Ensink uit Deurningen.

 

Bij dit thema wordt voortgeborduurd op een twee jaar geleden uitgegeven boek over die kerken: Erfenis voor vandaag en morgen, dit boek is in het museum te koop. Daarnaast is in een 25 meter lang diorama het verhaal uitgebeeld rond de geboorte van Jezus Christus, met 1.200 beeldjes in een bijbels landschap.

 

Voor groepen, zoals koren, vrijwilligers, ouderenbonden et cetera is het mogelijk om op dezelfde dag ook een bezoek te brengen aan twee andere monumentale kerken in de gemeente Bronckhorst, namelijk de H. Willibrorduskerk in Vierakker en de H. Martinuskerk in Baak. In een in 2009 gehouden competitie werd de kerk in Vierakker uitgeroepen tot mooiste kerk van Gelderland en eindigde de kerk van Baak op de tweede plaats.

Dit dagarrangement kan via de VVV worden geboekt; bij de prijs inbegrepen zijn een ontvangst met koffie/thee en een Achterhoekse koffietafel in het Ludgerusgebouw te Vierakker. Meer informatie: www.heiligenbeeldenmuseum.nl

 

Het Heiligenbeeldenmuseum, gevestigd in de H. Antonius van Paduakerk in Kranenburg (tussen Vorden en Ruurlo) is op iedere dinsdag, donderdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur voor het publiek geopend tot en met zondag 30 oktober 2

 

MUZIEKVESPERS  ST. GUDULAKERK  LOCHEM

Sinds 2005 kennen we in de St Gudulakerk een traditie van muziekvespers op de zondagavond. Een muzikaal avondgebed waarbij momenten van stilte, poëzie, bezinningsteksten, gebeden en meditatieve, klassieke muziek elkaar afwisselen.

 

Voor, tijdens of na de vespers is er de mogelijkheid om een kaarsje te branden. Zo wordt er een moment van rust en verdieping geboden op de rand van de zondagavond.

In 2011 zullen er in de St Gudulakerk (bijna) maandelijks muziekvespers worden gehouden op de laatste zondag van de maand.

De aanvang is 19.00 uur. De kerk is open vanaf 18.30 uur.

 

Voor de komende maanden is er het volgende programma:

26 juni : Evensong, Capella Gudula            

31 juli: : Orgelvesper, Henk Linker mmv Valeria  Boermistrova

28 augustus: Koorvesper, 4Joy o.l.v. Jan Klene          

                                          

Bedevaart naar Echternach

met bezoek aan Luxemburg en Banneux.

 

Maandag 13 en dinsdag 14 juni a.s. is er de Springprocessie naar Echternach. Vanuit de vicariaten Utrecht, Deventer en Arnhem vertrekken bussen naar het graf van de stichter van het Aartsbisdom en de patroon van de Nederlandse kerkprovincie: Sint Willibrord. Ook aartsbisschop Eijk zal naar Echternach reizen.

Op de heenreis bezoeken de pelgrims eveneens de O.L.V. Kathedraal in Luxemburg stad. Op de terugreis doen de bedevaartgangers nog de Belgische bedevaartplaats Banneux aan. Deze tweedaagse reis is een echte pelgrimstocht met gebedsmomenten, bezinning en twee eucharistievieringen. Uiteraard is er daarnaast aandacht voor cultuur en ontmoeting.
Programma
Op maandag 13 juni rond 07.00 uur is het vertrek vanuit diverse opstapplaatsen in de drie vicariaten. Rond 12.00 uur komen de bussen aan in de stad Luxemburg, waar wordt geluncht. Na de lunch is er een rondleiding in de Kathedraal van Onze Lieve Vrouw waar zich een 17de eeuws beeldje van Maria Troosteres der Bedroefden bevindt. Eenzelfde afbeelding kennen we in Kevelaer. Het bezoek aan Luxemburg besluit met een Eucharistieviering in de kathedraal.                                                                               Na deze viering reizen de pelgrims naar Echternach voor het diner, gevolgd door het plechtig openingslof in de Willibrord basiliek.

 

Dinsdag 14 juni start na het ontbijt met een pontificale mis in de basiliek. Vervolgens begint om half tien de springprocessie. Twaalf- tot veertienduizend pelgrims doen elk jaar op Tweede Pinksterdinsdag mee met deze processie, onder hen zijn zo’n negenduizend springers. Na de lunch rijden de pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht naar Banneux voor de Mariavespers en het diner. Om 19.30 uur vangt de terugreis aan, in de loop van de avond worden de deelnemers afgezet op één van de opstapplaatsen.

Praktische informatie

Kosten van deze bedevaart zijn € 195 voor volwassenen, € 30 toeslag eenpersoonskamer (dit is inclusief 2x lunch, 2x diner, overnachting met ontbijt, vervoer per luxe touringcar).
Inschrijven voor deze bedevaart kan rechtstreeks als (parochie)groep of individu bij VNB. Wij moedigen u aan om u aan te sluiten bij de groep uit uw eigen vicariaat. Op de website is te zien welke groepen zich hebben aangemeld. Meer informatie: www.vnbreizen.nl

Informatie is ook te verkrijgen bij het Aartsbisdom Utrecht, tel.: 030 2361570.

 

MIVA-campagne: ‘Haar leven, uw zorg?’

 

Op 27 en 28 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Tijdens deze collecte staan 3 bijzondere mensen centraal: zuster Josephine Valarmathi, Antony Raj en Murali. Alle drie hebben ze een doel; help de vrouwen en kinderen in India op weg naar een betere toekomst. MIVA wil hen steunen met concrete middelen zoals een bus, auto en riskja. Helpt u ook mee?

 

Zuster Josephine Valarmathi helpt de thuiswerkers in India. Vrouwen en kinderen verrichten onder vreselijke omstandigheden zwaar lichamelijk werk. Zij hebben geen rechten en als er iets mis gaat zijn de consequenties voor hen vreselijk: lijfstraffen, ontslag of arrestatie door de politie. Met haar organisatie gaat zuster Josephine op zoek naar de thuiswerkers om hen trainingen en voorlichting te geven. In de regio waar Josephine werkt zijn maar liefst 180.000 thuiswerkers. Josephine: “Wij hebben slechts 11% van alle thuiswerkers bereikt. Alle anderen hebben ook hulp nodig! MIVA gaat ons steunen met het schenken van een riksja.”

 

Antony Raj zet zich in voor vrouwen in India. “Wij richten met de vrouwen zelfhulpgroepen op. In iedere groep zitten 20 vrouwen en er zijn 125 groepen, verspreid over 75 dorpen,” vertelt hij. De vrouwen leggen elk een klein bedrag in, dat op de bank wordt gezet. “Omdat ze samen een grotere pot hebben, kunnen de vrouwen hieruit geld lenen om een eigen handeltje te beginnen. Zo zijn er vrouwen die zelf zeep maken en dit verkopen, of kaarsen, anderen gaan groenten telen. De vrouwen moeten de lening in termijnen terug betalen. Zo hebben ze hun eigen spaarbank en helpen elkaar om zelf geld te verdienen.” “Wij hebben een auto nodig om in de 45 dorpen te komen om de vrouwen daar te bereiken.”

Murali strijdt al jaren tegen kinderarbeid in India. “Het gaat vaak om zeer jonge kinderen, tussen 5 en 14 jaar oud. Ze moeten zwaar werk doen, zoals in een bakstenenfabriek werken,” vertelt Murali. “In de pauze leren we hen spelenderwijs het alfabet, cijfers, maar ook doen we veel met spelletjes en muziek. Zo kunnen ze even kind zijn.” Al 1000 kinderen hebben op deze manier onderwijs gehad. Murali probeert daarnaast met een campagne de kinderarbeid uit te bannen.” MIVA wil Murali helpen en steunen door het doneren van een busje zodat de leraren naar de dorpen kunnen rijden om de kinderen onderwijs te geven.

 

‘Haar leven, uw zorg?’

 

Ieder kind telt! Elk leven telt. Laat het leven van deze kindarbeiders, thuiswerkers en arme vrouwen ook uw zorg zijn. En help ons geld in te zamelen. Samen kunnen we hen een betere toekomst geven!

 

Voor meer Informatie: www.miva.nl

 

 

                                  

 

 

 

 

 

WE  BOUWEN  SAMEN    ......

 

Er zijn mensen die als stenen gewoon één steentje bijdragen om de Borculose Geloofsgemeenschap op te bouwen :  ze zijn onmisbaar in het grote geheel.

 

Er zijn mensen die als een hoeksteen een stukje van de geloofsgemeenschap dragen:  onmisbaar zijn ze, zonder hen zou onze geloofsgemeenschap niet leven.

 

Er zijn er die als steunbalken de geloofsgemeenschap dragen:  onzichtbaar is hun inzet, zonder hun steun zou het hier onleefbaar zijn.

 

Er zijn mensen die als sierstenen kleur en leven geven aan de geloofsgemeenschap, ze zorgen voor kleur en leven in het dagelijks leven.

 

Er zijn er als mortel tussen de stenen, ze houden de losse stenen samen, ze zijn stille aanwezigheid, zonder hen zou onze geloofsgemeenschap niet bestaan.

 

Er zijn mensen die hier zijn,  een korte tijd,  slechts enkele jaren,  hun aanwezigheid is als een stapsteen:  nodig voor wie nakomt.

 

Ooit was er een Mens, Jezus Christus;  zijn Naam en zijn daden zijn het fundament geworden waarop de geloofsgemeenschap van Borculo gebouwd is.

 

Maar wat is een fundament zonder gebouw erop?  Wat is een gebouw zonder fundament?  Hij, de Christus, en wij, een geloofs-gemeenschap,  we hebben elkaar nodig.  We bouwen samen...

 

 

Doorstarten met een nieuwe collega !!!

 

Van het Pastores Team.

 

Van vroeger, toen ik nog autorijles gaf, weet ik dat ‘doorstarten’ niet altijd goed is. Want blijven starten terwijl de automotor al draaide, kan flinke schade opleveren. Doorstarten van een vliegtuig is weer heel wat anders: Denken dat je gaat landen en dan, terwijl het toestel al de baan raakt, gaat ineens de neus weer omhoog want kennelijk is een landing dan toch niet mogelijk. Later werd ‘het doorstarten van een bedrijf’ een speciale overlevingskunst. Als bleek dat een bedrijf het niet zou redden dan werd stoppen en afbouwen en sluiting ingezet. Soms bleek er dan, tijdens dat proces, toch nog een kans om, zij het in afgeslankte vorm, wél verder te gaan zonder dat echt stoppen nodig was. Er kwam weer perspectief en mensen zagen nieuwe kansen…

 

Medio juli werd ik verrast door een telefoontje van de Maliebaan. Want zo noemen we dat als het bisdom belt. Bij een gesprek tussen het bestuur van onze Parochie HH. Twaalf Apostelen en de staf van de Maliebaan hadden we kort daarvoor nogmaals kunnen pleiten voor invulling van onze vacature. En wat bleek nu? Het Bisdom had een geschikte kandidaat voor ons en wilde ons graag spoedig laten kennismaken. Verrassing alom! En op korte termijn werden er enkele afspraken geregeld. Voor zover ze aanwezig konden zijn werd er kennis gemaakt met (leden van) het Pastoraal Team en het Parochie Bestuur.

 

En we waren verheugd om kort daarna al in alle locatie-kerken te kunnen mededelen dat de benoeming van het nieuwe teamlid per 1 oktober a.s. een feit zal zijn. Dan zal het gebeuren. Dan komt permanent diaken Leon Everts, full time in onze parochie het Pastoraal Team versterken. En dat is een boeiende en spannende uitdaging! Vrijdagavond 30 september is de presentatie-viering.

 

Want we zijn natuurlijk na de fusie van vorig jaar met veel enthousiaste mensen in volle gang om het goede van de parochie steeds beter in kaart te brengen en te ontwikkelen. En u kunt zich indenken: dat is een hele klus. Er is veel organisatorisch en administratief werk te verzetten, maar ook willen we mensen enthousiast maken en houden om samen de weg naar de toekomt op te gaan. Die weg waarvan we wél ongeveer weten welke kant we op moeten maar niet precies hoe die verloopt.

Daarom worden er doorlopend taken verdeeld, keuzes gemaakt en beslissingen genomen. Zo zijn we letterlijk en figuurlijk ‘Gods Volk Onderweg’. Je zou je bijna afvragen: Kan daar wel zomaar iemand bij instappen, is dat niet een te ingewikkeld proces? En we kunnen ons die vraag zeker indenken. Toch hebben we er alle vertrouwen in dat het een goede kans van slagen heeft. Want waar een wil is, is een weg.

 

En daarom moet ik ook wel denken aan dat ‘doorstarten’. Het is maar hoe je het bekijkt. We maken even ‘n pas op de plaats om kennis te maken en ruimte te geven aan een nieuwe collega in ons midden en vervolgens gaan we met dubbele moed weer aan de arbeid. Want er is genoeg te doen en er zijn enthousiaste locatieraden, pastoraatgroepen, vrijwilligers en werkgroepen actief. We kunnen de extra kennis, steun en het gelovige vertrouwen God en in elkaar goed gebruiken om samen door te gaan. Er komen steeds weer nieuwe uitdagingen en vragen. En we ontdekten bij het nieuwe teamlid veel enthousiasme om aan het werk te gaan! Elders in dit blad stelt hij zich aan u voor. Het Parochiebestuur en het Pastoraal Team hebben er alle vertrouwen in dat diaken Leon Everts zich zal tonen als een goede reisgenoot voor de parochie en voor u en voor het team.

En wij wensen hem van harte een goede start, Gods Zegen en veel succes en arbeidsvreugde.

 

Mede namens Parochiebestuur en Pastoraal Team,

Fred Hogenelst,

Pastoor

 

 

Mededeling van het pastoraal team en parochiebestuur van de HH. Twaalf apostelen

 

Beste medegelovigen,

 

Verheugd delen wij u mee dat onze bisschop, monseigneur Eijk, een nieuw lid heeft benoemd voor ons pastoraal team. Zijn naam is Leon Everts, hij is diaken en zal het profiel Diaconie gaan behartigen in een fulltime aanstelling. Hij begint per 1 oktober a.s. Zijn benoeming maakt het team weer compleet na het vertrek van de heer Wil Matti, nu ruim een jaar geleden.

Diaken Everts is 56 jaar, hij heeft ervaring als districtscatecheet en als pastoraal werker in de parochies van Steenwijk en omstreken. De laatste jaren werkte hij als aalmoezenier bij Defensie. De presentatieviering zal plaatsvinden op vrijdag 30 september.

 

 

Uitnodiging voor de Presentatieviering van diaken Leon Everts

 

Onze Aartsbisschop W. J. Eijk heeft diaken drs J.C. Everts benoemd als nieuw lid voor ons pastoraal team met het profiel Diaconie. Diaken Everts zal zijn werkzaamheden aanvangen op 1 oktober 2011.

Wij zijn de Heer dankbaar voor deze welkome aanvulling van het pastoraal team en vertrouwen op een goede samenwerking.

 

Op vrijdag, 30 september 2011, zal diaken Everts binnen onze parochie verwelkomd worden.

 

De presentatie vindt plaats in een Eucharistieviering in de St. Jan te Zutphen. De viering begint om 19.00 uur. Na deze viering is er onder het genot van koffie / thee / drankje, gelegenheid kennis te maken met diaken Everts.

 

U allen wordt hierbij van harte uitgenodigd!

 

Bestuur en Pastoraal Team van de Parochie HH. Twaalf Apostelen

 

Een nieuwe diaken voor onze parochie

 

Of ik mij even voor wil stellen.  De nieuwe fulltime diaken voor de parochie De Twaalf Apostelen. En wel per 1 oktober. Mijn naam is Leon Everts, geboren en getogen in het Rotterdamse (1955), maar daarna nog gewoond in zeven andere plaatsen in Nederland en een korte periode in Duitsland en uiteindelijk neergestreken in Zwolle, waar wij blijven wonen. Getrouwd met Barbara. We hebben vier kinderen: Michel (25), Dimiam en Letitia (beiden 24) en Renate (13).  Alleen de jongste woont nog thuis.

Ik heb een veelzijdig arbeidsverleden: gezondheidszorg (als verpleegkundige), onderwijs (als distriktkatecheet) en vanaf 1991 werkzaam in het pastoraat. Ik ben voor het aartsbisdom geen vreemde, van 1991-1995 heb ik gewerkt als pastoraal werker in de Noord-Westhoek van Overijssel. Dit waren vier fantastische en  leerzame jaren. Uiteindelijk kwam er voor mij een wel  zeer uitdagende functie vrij bij de Koninklijke Landmacht: Aalmoezenier! Voorpost van de kerk in het leger.  Gezonden, opgeroepen en uitgezonden door de Legerbisschop mgr. Jos Punt, de bisschop van Haarlem-Amsterdam. Dit was voor mij, maar ook voor mijn vrouw en de kinderen, een grote stap. Reken maar uit: 14 jaar gemiddeld 4½ maand per jaar op oefening: Duitsland, Polen, Spanje, De West, waar eigenlijk niet.   Soms ver weg van huis en haard, in de vrieskou van de winter en onder de warme zomerzon. Waar de militairen gingen, ging ik mee. Zij  in de  blubber, ik ook in de blubber. Als zij aan de veters werden getrokken, gebeurde dit met mij ook. De buitenlandplaatsing in Seedorf/Zeven (BRD) en mijn uitzending in Kosovo (1999-2000) haalde het beste uit mijzelf en daarbij  ontdekte ik met vallen en opstaan, mijn eigen beperkingen en grenzen. De laatste drie jaar werd het mij gegund om mijn loopbaan bij Defensie af te sluiten bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. Van het groene leger naar het Nassaublauw. Van de kazerne naar de omgeving van Peter Stuyversant: Schiphol. Ik moet eerlijk zeggen: ik heb met pijn afscheid genomen van de dienst en van de mensen van de Marechaussee.  Dit is nu eenmaal het risico van relaties opbouwen: eens komt het afscheid.

Met mijn 56 jaren ben ik in de kracht van mijn leven. Tot diaken heb ik mij laten wijden om naast mijn huwelijk en gezin, Christus te dienen in zijn kerk en voor zijn kerk.  Ik houd van zijn  kerk, die is mij heilig. Dit is de reden dat ik het aartsbisdom liet weten: ik ben beschikbaar om weer terug te keren naar het parochiepastoraat.  Tot voor kort wist ik nog niet waar er een plek vrij was. Het werd Zutphen en omgeving,  in de Achterhoek: Een prachtige streek met een boeiende geschiedenis en een hoopvolle toekomst.  Ik ken de streek.  Met name de omgeving van Baak en Vorden. In Baak werd ik enkele weken voor mijn uitzending naar Kosovo in 1999 tot diaken gewijd.

Zoals u weet heeft elke pastor binnen het pastorale team een profiel. Mij past uiteraard het profiel  diaconie. Ik ben zeer benieuwd hoe de diaconie zich heeft ontwikkeld binnen de  nieuwe parochiestructuur. Ik hoop dat ik een waardige opvolger mag zijn van mijn voorganger  pastoraal werker Wil Matti. Naast het pastorale team is onze parochie gezegend met drie andere diakens  die ik snel wil leren kennen.  Ik trappel van ongeduld om aan de slag te gaan. Maar eerst wacht de vakantie voor u en mij. We zullen elkaar ontmoeten, Deo volente.

Diaken Leon Everts

 

Gaat u mee, op bedevaart naar Lourdes?

Ontmoeting staat centraal in 2012 in Lourdes, de ontmoeting met Maria. En ‘via haar, (via Maria), ook de ontmoeting met de Levende Heer. Maar ook de onderlinge ontmoeting want na het samengaan van de twaalf Locaties in onze ene “Parochie de Heilige Twaalf Apostelen” is dit een uitstekende manier om elkaar uit de verschillende locaties beter te leren kenen. En ook het Aartsbisdom Utrecht telt, door de samenvoegingen tegenwoordig niet meer 365 maar 49 nieuwe parochies. Een gezamenlijke bedevaart is een prima manier om elkaar (beter) te leren kennen. Maar natuurlijk heeft ook u en iedere pelgrim zijn of haar eigen beweegredenen om naar Lourdes te gaan. Je kunt zelfs ‘zomaar eens een keer mee, om te zien en mee te maken wat dat nou allemaal is.

 

Van 28 april t/m 5 mei 2012 organiseert het Aartsbisdom opnieuw een diocesane bedevaart naar Lourdes. Deze bedevaart is een vervolg op de succesvolle reis uit 2009.

Toen gaven ruim 1000 deelnemers uit het Aartsbisdom gehoor aan de oproep van aartsbisschop Eijk om met hem naar Lourdes te reizen.

Door samen op pad te gaan, ontstaan nieuwe dwarsverbanden tussen mensen en kerklocaties binnen een grote parochie. Ook de band tussen parochies en bisdom wordt sterker. In 2012 zal het bidden van de Rozenkrans een belangrijke rol spelen in het Lourdesprogramma. Zo heeft de Catechese in Lourdes deels de rozenkrans als onderwerp. Hoofdaalmoezenier is vicaris R. Cornelissen. De voor velen inmiddels vertrouwde Vereniging Nationale Bedevaarten ( VNB) organiseert deze bedevaart.

 

Wij willen van harte gehoor geven aan de oproep om met het bisdom samen op bedevaart te gaan.

En met onze Lourdes werkgroep gaan we daarvoor hard aan het werk. Er komen in meerdere locaties van onze parochie informatieavonden door mij en werkgroepsleden gegeven, met video/dvd over Lourdes en praktische informatie en het stellen van vragen. Ook als u denkt: “Ik zou graag meewillen maar ik weet niet hoe? ”laat het ons weten en we gaan kijken wat we voor u kunnen doen, wat we aan hulp of zorg of tegemoetkoming kunnen regelen.

 

Op de informatieavonden zijn meerdere werkgroepleden aanwezig en de avonden zijn als volgt over de parochie verdeeld. Nadere gegevens volgen in de komende parochiebladen.

 

25 oktober- voor Zutphen en Warnsveld o.l.v. mw. Riekje Rijk

25 oktober- Borculo o.l.v. pastoor Hogenelst

 

8 november- Lochem o.l.v. mw. Riekje Rijk

8 november- Baak en Steenderen -Olburgen o.l.v. pastoor Hogenelst

 

22 november- Hengelo Vierakker en Vorden o.l.v. mw. Riekje Rijk

22 november- Joppe – o.l.v. Pastoor Hogenelst

 

13 december- Ruurlo – o.l.v. mw. Riekje Rijk

13 december- Keijenborg – o.l.v. pastoor Hogenelst

 

We hopen van harte u daar te zien, u enthousiast te maken en de nodige informatie te kunnen geven.!

Nu al vragen bel? Bel gerust met Mw. Willy Hermsen uit (Vierakker) Zutphen Tel: 0575 520845.

 

Gaat u mee… op bedevaart naar Lourdes? Zeg nog geen nee, zeg misschien!

Mede namens de werkgroep. Pastoor F. Hogenelst

 

 

 

 

NIEUWS  VANUIT

DE  LOCATIERAAD

PASTORAATSGROEP EN

CARITASGROEP

       

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

In het voorjaar hebben wij u via ons Parochienieuws uitgebreid ingelicht over de geplande restauratie en verbouwing van de pastorie en het KJ-gebouw. Thans is het zover dat de uitvoering van dit omvangrijke plan binnenkort van start gaat.

 

Onlangs is na het verstrijken van de beroepstermijn de door het gemeentebestuur van Berkelland verleende   "omgevings-vergunning"  ( w.o. de bouw- en sloopvergunning) definitief van kracht geworden.

Ook heeft het bestuur van de parochie HH. Twaalf Apostelen op grond van het overgelegde sluitende financieringsplaatje goedkeuring van het Aartsbisdom Utrecht verkregen voor de restauratie en herbestemming van de pastorie en KJ-gebouw. 

Zoals eerder gemeld wordt de pastorie langdurig verhuurd aan de Stichting Kinderopvang te Enschede (SKE), die er een kinderopvang zal starten.  Om te voorzien in ruimten voor de geloofsgemeenschap wordt het Kapelaan Jongerius-gebouw verbouwd tot parochieel centrum.

 

Belangstellende mede-parochianen zullen ongetwijfeld bij het bezoek aan onze kerk hebben opgemerkt dat al de nodige bossages en hagen bij het kerkplein zijn opgeruimd. Vele, vele vrijwilligers hebben de afgelopen zomer ons bij de ontmanteling van de pastorie e.d. geholpen.  Hulde .....   voor al die inzet !!!

Inmiddels heeft de hoofdaannemer ondermeer puinverharding e.d. aangebracht voor de binnenkort te plaatsen   "tijdelijke unit" .

Tijdens de bouwwerkzaamheden zullen alle kerkelijke activieiten e.d. tijdelijk vanuit deze unit worden gecoördineerd. Om het verkeer in de Steenstraat in de nabijheid van de RK Daltonschool Sint Joris niet onnodig te belasten, zal het bouwverkeer via een tijdelijke inrit aan de Boomgaarden worden omgeleid.

 

Volgens de vastgestelde planning zullen de bouwwerkzaamheden zeer binnenkort van start gaan en wordt de definitieve oplevering in het 1e kwartaal van 2012 voorzien.  De bouwdirectie wordt uitgevoerd door heer W. Hafkamp van BBD Bouwkundige Diensten  Hafkamp. Alle bouwkundige werkzaamheden worden, mede in het kader van een leerlingenbouwplaats, uitgevoerd door de hoofdaan-nemer Dijkhofbouw BV te Klarenbeek. Alle installatie-technische werken worden door Hogeweg Installateurs te Borculo uitgevoerd.

 

Uiteraard verzekeren wij u dat met de aan te brengen  "tijdelijke voorzieningen"  u als parochiaan onbelemmerd via het kerkplein van de hoofdingang van de kerk en de vaste toegang naar het RK Kerkhof gebruik kunt blijven maken.

 

Tot slot zullen we via ons Parochienieuws van de planontwikkeling op de hoogte houden. De band die u met ons parochieblad hebt, is sterk. Dat merken wij.  We hebben diverse trouwe lezers. Als we dingen niet goed doen, krijgen we het te horen; gelukkig maar, want dan blijven we alert.  Het leuke is dat onze lezers niet alleen kritisch zijn, maar ook complimenteus. We krijgen geregeld spontane schouderklopjes en suggesties voor verbeteringen. En als iets ons gemotiveerd houdt, dan is het dat wel:  weten  dat onze lezende mede-parochianen om ons geven.  Uw betrokkenheid bij dit verbouw- en restauratieproject is voor ons een bron van inspiratie.

 

NIEUWS VAN DE PASTORAATSGROEP

Op zoek…

Er zijn heel wat zoekende mensen om ons heen. De één is op zoek naar een mooi huis, of de perfecte keuken. De ander zoekt geregeld zijn sleutelbos of bril. Je kunt ook op zoek zijn naar de ideale partner of zelfs naar de zin van het bestaan. Ons zoeken is van wat praktischer aard. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers /-sters.

 

Er staan in Borculo 1172 huishoudens geregistreerd als lid van de RK kerk. Zo’n 10% hiervan doet als vrijwilliger iets voor de kerk. Dat is een behoorlijk aantal.

En daarvoor hoef je echt geen geregelde kerkganger te zijn. Samen kerk zijn is, naast samen bidden, ook samen zorg dragen voor de ander, op welk terrein dan ook.

De één bezoekt de zieke medemens, een ander zorgt er weer voor dat alles netjes schoon blijft, of doet de boodschappen. Samen houden we de kerkgemeenschap levend. Door al die vrijwilligers blijft onze kerk vitaal en betrokken. (Er zijn er tegenwoordig al genoeg die hun deuren moeten sluiten).

 

Ondanks de grote groep actieve vrijwilligers doen we toch een beroep op u. Vele handen maken immers licht werk.  Er zijn nog een aantal vacatures voor met name, het Bijbelgenootschap, het bezorgen van kerstattenties en chauffeurs. Ook willen we graag starten met een werkgroep gezinsvieringen.

 

U kunt zich aanmelden via het secretariaat of bij de leden van de Pastoraatsgroep.

Mocht u eerst graag wat meer informatie willen,

aarzel dan niet om te bellen. Contactgegevens staan achter op het parochienieuws.

 

NIEUWS VAN DE CARITASGROEP (voorheen PCI)

Voor de Caritasgroep is het na de bezinningsdag in mei een rustige periode geweest. We hebben echter de draad weer opgepakt en op 3 augustus j.l. vergaderd omdat er sinds de vorige vergadering op 6 april 2011 weer een handvol verzoeken van instellingen/stichtingen om financiële bijdragen zijn binnengekomen, die formeel afgehandeld dienden te worden. Het financiële jaarverslag van de Borculose PCI over 2010 werd vastgesteld en aan de DKCI van het bisdom Utrecht ter goedkeuring ingezonden. Dit verslag over 2010 is het laatste verslag van de PCI van de voormalige R.K. Parochie Borculo. De inzending van het verslag werd wat vertraagd door enige onduidelijkheid over de te volgen procedure voor het jaarverslag in verband met de oprichting van de centrale PCI voor de parochie van de Twaalf Apostelen. Ook over een aantal andere zaken, met name het landelijke project Schuldhulpmaatjes van het Ministerie van Sociale Zaken, hebben wij ons “licht” laten schijnen.

Voor de naaste toekomst staat de Kerstpakkettenactie 2011 van de gezamenlijke kerken van de gemeente Berkelland weer op de rol. Verder hebben we afgesproken om op 16 november a.s. weer bijeen te komen.

 

Namens de Caritasgroep, De voorzitter.

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.    

 

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2011

Zondag 29 mei was het zover: 15 kinderen uit onze Geloofsgemeenschap ontvingen hun Eerste Heilige Communie! Voor het eerst mochten ze 'meedoen aan de Tafel van de Heer'. Kinderen, ouders, familie en parochie, héél hartelijk gefeliciteerd met deze gebeurtenis!!!

Samen met school, de werkgroep en de ouders is er de nodige voorbereiding geweest. Maar toen was het dan zover en vierden we samen de eucharistie. Het was een groot feest, voor jong en oud! We hopen dat op die prachtige dag (want dat was het) ook de feesten bij de gezinnen thuis nog heel goed zijn verlopen.

Dank aan allen die er waren om er samen zo’n groot feest van te maken, vooral veel dank

aan de 15 kinderen -Hidde Bouwmeester, Ybo Kors, Lotte Baks, Minouche van Mourik, Sjoerd Harbers, Joppe Welling, Eline Veneberg, Anne Ribbers, Robin Rouwhof, Eva Wanink, Lotte Sollman, Stijn Pardijs, Guus Vaarhorst, Anne-lynn Herrman en Sanne Peters- die er voor gekozen hebben om het feest van de communie te vieren en de voorbereiding te volgen. Want zonder hén was er geen Eerste Communiefeest geweest!

 

Nieuws van de M.O.V.

In de maand oktober ligt de intekenlijst voor de missiekalender 2012 weer achter in de kerk. De kalender heet “Ziel van de Andes” en is gemaakt met afbeeldingen uit Peru door schilder Jaime Cotan. De kalender kost 8 euro, betalen wanneer de kalender thuis wordt bezorgd door de leden van de M.O.V.-werkgroep

 

KEVELEAR

Op rozenkranszondag (1e zondag van oktober) is altijd de jaarlijkse Groenlose (St. Paulusparochie) processie naar Kevelear, waarbij we ons aansluiten vanuit Borculo. Dit omdat de jaarlijkse- Kevelear processie van de HH 12 Apostelen parochie altijd tijdens de Borculose septemberfeesten plaatsvindt.

Dit jaar is het (nog) niet gelukt om voor de Groenlose (St. Paulusparochie) processie priester begeleiding te krijgen en deze processie kan daarom geen doorgang vinden.

We doen ons best om een goed alternatief te vinden en ons alsnog aan te sluiten bij een andere processie. Hopelijk bent u zo op de hoogte gesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij

 

Henk Brokers, Borculo en Jan te Boome, Beltrum  

 

Basiscursus RK geloof gaat verder

Na de zomer zal de basiscursus katholiek geloof verder gaan. Zo’n 30 deelnemers verdiepten zich al in de thema’s geloof, Jezus Christus en het kwaad. U kunt ook één of meerdere avonden mee doen. Vanwege de grote belangstelling zijn die avonden op een andere locatie. Het gaat om een brede cursus dus, voor iedereen die open staat voor het verruimen en verdiepen van de eigen ideeën. De avonden zijn als volgt ingedeeld:

15 sep – Pinksteren: geboorte van de Kerk

29 sep – Geest, Zoon en Vader

20 okt – Heilige Maria, moeder van God

9 nov – De biddende kerk

17 nov – Leven met Christus

De leden van het pastoraal team en diaken Ten Bruin zullen deze avonden verzorgen. U bent op de genoemde data van harte welkom om 20.00 uur in het Parochieel Centrum Mariaschool (PCM), Tengnagelshoek 6 te Zutphen. Opgeven kan bij pastor Anton ten Klooster: a.tenklooster@12apostelen.nl

Kom, leer en laat u inspireren!

DOPEN

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochie-secretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad). Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de voorbereiding, de benodigde inschrijfformulieren e.d. De eerstvolgende doopviering is gepland op zondag 25 september en 13 november 2011.  De doopvieringen beginnen meestal om 13.00 uur in onze kerk en het RK Koor Stemmig verleent hierbij haar medewerking.

 

De doopvoorbereidingswerkgroep,

Marion Hilhorst, Trudy te Braake en Nathalie van Workum

 

Bedevaart Banneux

De bedevaart van Banneux wordt dit jaar gehouden op zaterdag 10 en zondag 11 september. Banneux is een Mariabedevaartsplaats in de Belgische Ardennen en wordt wel ‘klein Lourdes’ genoemd. Het is een genadeoord waar de evangelische boodschappen, die Maria daar in 1933 bracht, daadwerkelijk beleefd kunnen worden.

Opgave:Mien Holtslag, Henry Dunantweg 68, Lochem 0573-253818 Of parochiesecretariaat Lochem 0573-251457 email rkkerklochem@hetnet.nl  Voor deelname aan de ziekenbedevaart kunt U contact opnemen met dhr. Kemerink, Ridder Zwedederlaan 32, 8042 CC Zwolle, tel 038-4220294

 

Stichting NAASTE  KRO/RKK op TV

met Diaken Ruud Wolthers en Leo Feijen

Wederom is de Stichting Naaste voor de TV en wel op Zondag 18 September. In het programma “Katholiek Nederland kerkt in” gaat Leo Feijen in gesprek met Diaken Ruud Wolthers over de werkzaamheden van St.Naaste Stedendriehoek en Achterhoek. Dit programma begint om 9.30 uur (voor de uitzending van H. Eucharistie viering vanuit de basiliek Lambertus te Hengelo (O).

Juist het werk tijdens en na de detentie in ons gebied Zutphen en Doetinchem vraagt steeds meer aandacht voor begeleiding van gedetineerde. De geestelijk verzorging is onderdeel van het werk van de St.Naaste  in ons gebied. Wilt u een vrije gift overmaken bij voorbaat dank 443532974 t.n.v. interkerkelijke stichting NAASTE voor verdere informatie zie ook www.stichtingnaaste.nl e-mail stichtingnaaste@xsall.nl

Vredesweek 2011: 17 – 25 september

Dit jaar staat de Vredesweek in het teken van het Ministerie van Vrede. Het Ministerie van Vrede is een nieuwe aanpak voor de Vredesweek. Met het Ministerie van Vrede worden zoveel mogelijk mensen in Nederland betrokken bij vraagstukken van vrede & veiligheid in de wereld. Met een Minister en een Staatsecretaris, met Ambassadeurs door het hele land, een Vredesbegroting en de ‘Vredesbelasting’ komen bestaande en nieuwe vredesinitiatieven in de spotlights.

 

Het Ministerie van Vrede zal voor één week zichtbaar zijn in Den Haag. Het Ministerie wordt gelanceerd op de vrijdag voor de Vredesweek met een persconferentie in Nieuwspoort. Er is een ambassadeursreceptie voor afgevaardigden van de lokale Ambassades, zodat het Ministerie het lokale vredeswerk in de spotlight zet. Aan het einde van de Vredesweek zullen de Minister van Vrede en Staatssecretaris van Vrede de Vredesbegroting presenteren aan vertegenwoordigers van het Nederlandse parlement.

 

Hett thema voor de Vredesweek 2011 wordt: Elk mens een veilig bestaan. Immers, ieder mens heeft recht op een veilig en menswaardig bestaan, ver weg en dicht bij. Misschien een vanzelfsprekendheid, maar helaas niet altijd werkelijkheid. Want wat betekent het als je in Congo niet veilig naar de markt kunt voor je boodschappen? Wat betekent het om in Syrië te wonen en nooit te weten wanneer de veiligheidsdienst voor je deur staat? Ook in Nederland heeft iedereen recht op een menswaardige behandeling.

 

Voor meer informatie: www.ikvpaxchristi.nl/vredesweek_start.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

De magie van het begin

Ieder nieuw begin heeft iets magisch in zich, wist de Duitse schrijver Herman Hesse. Iets magisch… maar dan niet meteen op een Harry Potter manier. Een nieuw begin betekent dat alles nog kan gebeuren, de kaarten zijn nog niet geschud. Alles en iedereen staat aan de start, niemand ligt voor en niemand ligt achter.

 

Na de vakantieperiode maken we vaak ook een nieuw begin. Een nieuwe klas, nieuwe uitdagingen op het werk of gewoon met een fris hoofd weer aan de slag. Dat biedt een kans om dingen anders aan te pakken, om het over een andere boeg te gooien. Zelf kom ik op de beste ideeën na een week of twee niets doen, ergens tussen de bomen of op een bootje op een meer. Dan is het hoofd leeg genoeg en ontstaat er wat ruimte voor iets nieuws, ja zelfs voor de Geest van God.

 

Nieuw werkjaar, nieuwe kansen dus. Voor ons als pastoraal team zal er sowieso een nieuwe dynamiek ontstaan met de benoeming van diaken Leon Everts. Ook dat is een nieuw begin, ook dat is magisch en ook dat biedt kansen.

 

Zo’n nieuwheid  duurt meestal niet zo heel lang. Bij mijzelf is het met een week wel weer gebeurd. Maar dat kan net genoeg zijn om nieuwe ideeën, frisse moed en al die dingen meer te gebruiken. Om je leven en werk in de goede richting bij te sturen. Laten we die kans aangrijpen. Of, om het in Disney-termen te zeggen: beleef de magie!                                                 Pastor Anton ten Klooster

 

Startviering zondag 18 september

Pastor ten Klooster schreef al elders in dit blad over de magie van het begin, ook wij willen in onze kerk na de zomervakantie en de septemberfeesten ‘beginnen’ met een startviering. In veel kerken wordt zo’n viering al gehouden maar voor Borculo is dit nieuw vandaar dat we dan ook eens extra bijzonder van start willen gaan. We hebben onze beide koren bereid gevonden om in deze viering te zingen, ieder met hun eigen repertoire. En… het complete pastores-team: pastoor Hogenelst, pastor Ten Klooster en pastoraal werker Van Kranenburg, gaan hierin voor. Het beloofd een mooie viering te worden. Komt u ook?

Graag nodigen we u tevens uit om na de viering nog een kopje koffie te blijven drinken.

 

Vanaf deze viering zullen er voor onze kleine parochianen kijk- en leesboekjes achter in de kerk liggen die ze voor/tijdens of na de vieringen kunnen lezen of inkijken. Tevens gaan wij van start met een intentie boek dat voor alle  vieringen achter in de kerk komt te liggen bij Maria. Dit boek is echter geen vervanging voor de ‘persoonlijke’ misintentie’s die u wekelijks bij het secretariaat opgeeft, maar geldt meer ter bemoediging en vertroosting. Toch zullen soms ook deze algemene intenties gelezen worden in de viering maar dit wordt beslist niet gegarandeerd!

De pastoraatsgroep hoopt met bovenstaande initiatieven aan de wensen van onze parochianen tegemoet te komen. Tot ziens bij de startviering of op een van de andere wekelijkse vieringen in onze kerk. 

 

Jaarprogramma jongerenpastoraat

Aartsbisdom Utrecht

 

Jaarprogramma jongerenpastoraat Aartsbisdom Utrecht verdeeld in doelgroepen:

Voor jongeren (16-30 jaar) worden op bisdomniveau 7 activiteiten en 3 vormingsweekenden georganiseerd.

Activiteiten: (De plaatsen en tijden van de bijeenkomsten worden t.z.t. bekend gemaakt)

           2 oktober 2011 Openingsfeest, een feest ter opening van het nieuwe seizoen voor alle jongeren; dit is tegelijkertijd een WJD-reünie.

           6 november Katholieke Jongerendag: het streven is om hier gezamenlijk per bus heen te gaan zodat jongeren en tieners de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan de KJD.

           18 december Kerstbijeenkomst: samen kerst vieren.

           17 maart 2012 Stille Omgang: het streven is om hier samen per bus heen te gaan.

           1 april Passion (Palmzondag): jaarlijkse diocesane wereldjongerendag.

           10 juni            Slotfeest: feestelijke afsluiting van het seizoen.

           juli       Jongerentrektocht.

 

 

Vormingsweekenden:

Deze 3 vormingsweekenden zijn bedoeld voor jongeren (16-30 jaar) die zich meer willen verdiepen in het katholieke geloof. De organisatie ligt in handen van de bisdommen Haarlem-Amsterdam,

‘s-Hertogenbosch en Utrecht. Deze bisdommen bieden jongeren uit hun eigen bisdom namelijk een stevige subsidie aan. De deelnamekosten voor jongeren uit deze drie bisdommen bedragen daarom €195 all-in. De data en plaatsen van de weekenden zijn:

           14-16 oktober 2011 Eerste vormingsweekend, Nieuwkuijk

           9-11 december 2011Tweede vormingsweekend, Nieuwkuijk

           3-5 februari 2012 Derde vormingsweekend, Vogelenzang

Activiteiten voor tieners

           6 november Katholieke Jongerendag: het streven is om hier gezamenlijk per bus heen te          gaan zodat jongeren en tieners de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan de KJD.

 

Voor tieners (12-15 jaar) worden er in de zomer van 2012 twee tienerkampen georganiseerd. Datum, plaats en tijd worden nog bekend gemaakt.

 

Vormseldag

Voor vormelingen (tieners die in het seizoen 2011-2012 gevormd zijn of zullen worden) wordt er per vicariaat een vormseldag georganiseerd. Er komen dus drie vormseldagen, per vicariaat één. De data staan al vast, de locaties en tijden worden t.z.t. bekend gemaakt. De data zijn: 14 april  - 12 mei  - 2 juni

 

Misdienaarsdag

Op zaterdag 23 juni 2012 wordt er voor alle misdienaars in het aartsbisdom (tussen de 8 en 16 jaar) een misdienaarsdag gehouden. Plaats en tijd worden nog bekend gemaakt.

Zomerkamp voor kinderen. Voor kinderen (8-12 jaar) wordt er in de zomer van 2012 een kinderkamp georganiseerd. Datum, plaats en tijd worden nog bekend gemaakt.

 

Impulsdag voor begeleiders

Voor begeleiders van tiener- en jongerengroepen komt er op 3 maart 2012 een diocesane impulsdag zodat zij elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en zich meer gaan verdiepen in het jongerenpastoraat. Plaats en tijd worden nog bekend gemaakt.

Kijk regelmatig op www.yougle.nl voor de laatste berichten over deze en andere activiteiten!

 

Informatie over Taizé

 

Wat is Taizé?

 

Taizé is een plaatsje in het Franse Bourgondië, waar Frère Roger Schutz in de veertiger jaren van de vorige eeuw een oecumenische kloostergemeenschap stichtte. Deze gemeenschap bestaat nog steeds en trekt vooral veel jongeren uit de hele wereld. Het elkaar ontmoeten in een zoektocht naar gemeenschap met God door gemeenschappelijk gebed, bijbellezingen, zang, stilte en persoonlijke bezinning staat daarbij centraal. Frère Roger noemde het “een pelgrimage van vertrouwen in een toekomst van vrede op aarde”.

 

Taizévieringen in Zutphen

 

Al een aantal jaren vinden in de benedenkerk van de Emmanuelkerk in Zutphen Taizévieringen plaats. De vieringen hebben de vorm van een oecumenisch avondgebed. De liturgie bestaat uit gemeenschappelijk gebed, bijbellezingen, stiltemomenten en het zingen van meditatieve liederen uit de bekende Taizébundel. De vieringen gebeurden onder auspiciën van de Raad van Kerken Zutphen / Warnsveld. Na de opheffing daarvan besloot een groep vrijwilligers deze vieringen toch voort te zetten.

 

Voor het seizoen 2011/2012 zijn de vieringen gepland op 16 oktober, 20 november,
15 januari, 19 februari, 18 maart en (optioneel) 15 april. De vieringen beginnen om 19 uur en duren één uur. Van 18.15 uur tot 18.45 uur wordt er ingezongen door een zanggroep. De begeleiding wordt verzorgd door een organist en enkele instrumentalisten.

 

In de vredesweek, en wel op woensdag 21 september vindt er als onderdeel van de 24-uurs vredeswake een Taizéviering plaats in de tent bij de Sint Walburgiskerk, aanvang 21 uur. 

 

 

 

 

Lourdesbedevaart 2011

 

Vooraf in de Achterhoek

Al een aantal maanden weet je dat je begin mei naar Lourdes zult gaan. Je hebt vele vragen. Hoeveel personen gaan er mee? Ken ik ze? Hoe zal de reis verlopen? Hoe zal het hotel zijn? Wat gaan we in Lourdes bezichtigen? Wat is dat “bedevaart”? Wat zullen we ervaren?

 

In Lourdes

En dan ben je Lourdes! De reis is goed verlopen, het hotel is mooi, het eten smaakt. Je bezoekt de Heiligdommen met de Grot van Massabielle, de basiliek Pius X, de Rozenkransbasiliek. Alle bekende plekken zie je nu zelf. Je doet mee aan de Lichtprocessie, je trekt met velen zingend en biddend met een brandende kaars mee in een processie. Je steekt in stilte een kaars op bij de grot voor alles wat je bezighoudt, een kaars voor iedereen die je missen moet en voor iedereen die je kracht wil toewensen. Maar ook het leven van Bernadette, de molen van Boly waar Bernadette geboren is, het cachot, de gevangenis waar Bernadette met haar familie woonde in de tijd van de verschijningen. En ook de groep personen waarmee je op bedevaart bent. Je kende elkaar nog niet, maar nu in Lourdes deel je lief en leed, je bent er voor elkaar, je helpt elkaar, je bent samen op weg. Dat geeft een goed gevoel.

 

Weer thuis

Je wilde wel weer graag naar huis om de achterblijvers weer te zien. Toch ook wilde je nog graag in Lourdes blijven. Zo velen van zoveel nationaliteiten zijn samen in Lourdes en je wilt dat gevoel van verbondenheid en saamhorigheid niet missen en meenemen naar huis. Een week weg om afstand te nemen van je dagelijkse en af en toe hectische leven, je hebt mensen ontmoet die net als jij op zoek zijn, je hebt inspiratie gekregen. Ja, ik kan er weer tegenaan!

 

Een bedevaartganger

 

 

 

Gods Geest geeft ruimte om te leven

Dankwoord van stagiair Ton Kruse

 

In de tijd van Pinksteren bidden we om vernieuwing door de Heilige Geest. Als we bidden “kom Schepper, Geest daal tot ons neer”, dan lijkt het wel alsof God nog ver weg is. Alsof Hij nog moet komen. Maar de Geest van God is altijd bij ons. Want door de Heilige Geest woont God in ons. Daarom heet ons lichaam ook een Tempel (dat is: huis) van God te zijn.

 

De afgelopen maanden, dat ik stage mocht lopen in de parochie van de H. Twaalf Apostelen, heb ik mogen ervaren dat Gods Geest in de parochianen woont. Van de theologie-opleiding kreeg ik de opdracht mee het groepswerk in te duiken. Dat heb ik gedaan door - behalve voor te gaan in enkele vieringen - op verschillende plaatsen de doopvoorbereiding te doen, en door mee te werken aan enkele avonden van de kruiswegestafette.

 

Er wordt wel eens gezegd dat katholieken lijden aan sprakeloosheid rond hun geloof, maar in de geloofsgesprekken die ik heb mogen leiden heb ik gemerkt dat katholieken veel te zeggen hebben over hun geloof. Bijzonder was het om te merken hoe het gewaardeerd werd met elkaar te spreken over hoe je als christen leeft vanuit je geloof: “dat zouden we vaker moeten doen,” werd er gezegd.

 

Gods Geest schenkt ons het geloof. De Geest maakt dat we Gods geboden kunnen verstaan en vertrouwen. God eren door over wat Hij doet in ons leven te praten, is ook een werk van de Geest. Door te delen in wat ons beweegt, kunnen we elkaar ook sterken en bemoedigen op de weg van God. Ik ben er heel dankbaar voor dat ik dat heb mogen ervaren in uw parochie: de Heilige Geest is volop aan het werk in de H. Twaalf Apostelen!

 

In het bijzonder wil ik pastor Jaap van Kranenburg bedanken voor zijn inspirerende en hartelijke begeleiding. Ik ben onder de indruk geraakt van hoe hij zijn werk doet en van het werk van het pastoraal team. Bijzonder is ook hoe het bestuur zich van haar taak kwijt en al dit werk mogelijk maakt.

Dat er behalve veel serieus gewerkt, ook veel gelachen wordt in de parochie, is voor mij een teken dat Gods Geest aan het werk is. Want waar ruimte is voor plezier is er ruimte voor leven. Hartelijk bedankt daarvoor, en ik wens u allen Gods zegen toe.

 

Ton Kruse

Missio Wereldmissiemaand 2011: Vietnam

 

Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van Vietnam. Met zes miljoen katholieken vormt Vietnam de op één na grootste katholieke gemeenschap in Zuid-Oost Azië. Op een bevolking van 86 miljoen is dat overigens nog wel bescheiden te noemen.

Vietnam is een land waar gelovigen, of ze nu boeddhist of christen zijn, het moeilijk hebben. Het communistische land kent weliswaar officieel vrijheid van godsdienst, maar de regering houdt religieuze uitingen scherp in de gaten.

 

Groeiende kerk

De katholieke kerk in Vietnam lijkt na de oorlogsjaren en de jaren van daadwerkelijke onderdrukking, een inhaalslag te maken. Ze groeit en is volop in ontwikkeling. Het kerkbezoek is hoog en er worden nieuwe kerken gebouwd. Er zijn veel roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven. Veel parochievrijwilligers zijn als catechist actief.

Ook op sociaal-maatschappelijk gebied zijn religieuzen en priesters actief. Zo werken ze onder de minderheden in de bergen. Opvang van aidswezen behoort ook tot hun taken.

 

Vietnam heeft onze steun nodig

Hoewel het Vietnam in economisch opzicht beter gaat, is de kloof tussen arm en rijk alleen maar toegenomen. In het noorden van het land en in de berggebieden heerst nog veel armoede. Vietnam is nog steeds een van de armste landen van Azië.

 

Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Vietnam en geef aan de collecte op Missiezondag 23 oktober of stort uw bijdrage op giro 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

 

Voor meer informatie: www.missio.nl

 

 

Aan alle mede-gelovigen binnen de

RK Geloofsgemeenschap van BORCULO,

 

Naar aanleiding van het nieuwe bisdombeleid heeft het parochiebestuur van de HH. Twaalf Apostelen en pastoraal team een gemeenschappelijke avond in Vierakker gehouden. 

Daarnaast zijn nadien bijeenkomsten met de deelgroepen uit alle twaalf locaties van de parochie gehouden.

 

Hierbij ingesloten treft u een brief over het Pastoraal Liturgisch Beleid :  'van bedreigingen naar kansen"

aan.  Bijgevoegde brief is opgesteld als conclusie van de bijeenkomsten. Met deze brief wil het parochiebestuur en het pastoraal team naar alle parochianen communiceren wat de koers is, die we thans zullen gaan varen.

 

Lezing wordt hierbij van harte aanbevolen.

 

Hartelijke groet,

Namens de Pastoraatsgroep en  de Locatieraad.

 

 

 

 

Informatieavond Parochie MagaZIN

dinsdag 27 september 2011

Informatieavond Parochie MagaZIN

 

Op 22 september jongstleden waren vertegenwoordigers van onze 12 geloofsgemeenschappen bij elkaar om te spreken over een mogelijk gezamenlijk parochieblad.
Deze zeer geanimeerde avond vond plaats in de parochiezaal van de geloofsgemeenschap Christus Koning in Vorden en werd geleid door Jaap van Kranenburg (Pastoraal Team) en Theo Lam (Bestuur).

Na een kort openingswoord gaf Laetitia van der Lans,
medewerkster en initiatiefneemster van Stichting de Zalige Zalm,
een
 inleiding over Parochie MagaZIN.

 

Parochie MagaZIN is een parochieblad dat in een zestigtal geloofsgemeenschappen in Nederland wordt uitgegeven en op een moderne en aansprekende manier vorm geeft aan informatie vanuit parochie en geloofsgemeenschappen.
Het blad kent katernen die voor iedereen interessant zijn, maar bevat ook lokale informatie van geloofsgemeenschappen.

 

 

 

Alle aanwezigen waren onder de indruk van de mooie vormgeving en de inhoudelijke mogelijkheden van het blad. De meesten gaven aan wel te voelen voor een verdere samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen in de vorm van een gezamenlijk parochieblad. Over het al of niet verschijnen van een dergelijk blad in de HH. Twaalf Apostelen is nog geen beslissing genomen. Daarvoor wil een aantal geloofsgemeenschappen eerst overleg met de achterban voeren. En dat is verstandig, want er is door een groot aantal vrijwilligers al decennia lang goed werk geleverd om de huidige parochiebladen vorm te geven.
Dus moeten zij in de besluitvorming meegenomen worden.

De komende maanden zullen leren of we aan dit goede nieuwe initiatief ook daadwerkelijk vorm kunnen gaan geven!

Zie ook op internet: www.parochiemagazin.nl

 

Breed Parochieel Team (BPT)

 

Afgelopen maand is in Borculo de gezamenlijke startviering geweest ter gelegenheid van het nieuwe pastorale werkjaar. We hebben Gods zegen gevraagd en onze dankbaarheid geuit voor het mogen werken in Zijn wijngaard, ieder naar zijn eigen  mogelijkheden en gaven.  Allen zijn wij werkers in die Wijngaard, allemaal met hetzelfde doel en ieder op een andere manier. De ene arbeider is de andere niet, en dat hoeft ook niet, ieder doet wat binnen  haar of zijn mogelijkheden ligt.  Vrijwilligers en beroepskrachten, samen werken we in die wijngaard want samen zijn we de kerk, samen hebben we de zorg voor de ander binnen en buiten de parochie. Dat is een groot goed want zo kan iedereen zijn/haar spiritualiteit en zijn/haar relatie met God en mensen blijven voeden.

 

In het team gaat onze nieuwe “arbeider” van start met zijn werkzaamheden.

Diaken Everts is zich aan het inwerken in het profiel Diaconie. Zijn kantoor is in het Pastoraal Centrum aan de Van Heemstrastraat 4 in Zutphen (waar ook het secretariaat is gehuisvest). 

En…. er is nog meer belangrijk nieuws. Het Pastoraal Team heeft besloten om een nieuw pastoraal beleidsteam te formeren. De gesprekken hierover zijn begin dit jaar van start gegaan en het resultaat is dat we ons nu gelukkig mogen prijzen met een team bestaande uit 10 personen, die allen – zoals de Heer het in zijn Wijngaard wil – elk naar eigen gaven en talenten, gezamenlijk uitvoering geven aan de beleidsvoornemens uit het pastoraal beleidsplan.

Het “BPT” (Breed Parochieel Team) bestaat – naast de vier leden van het Pastoraal Team – uit de drie onbezoldigd diakens Theo ten Bruin, Jan van Heugten en Günther Oude Groen en de drie parochiemedewerkers Margriet te Morsche, Gerry Spekkink en Marian Storteler. Op 30 september is de viering waarin zowel onze nieuwe collega Leon Everts als het BPT als nieuw team binnen de parochie gepresenteerd worden. 

Mét de oprichting van dit team hebben we de verwachting dat we beter kunnen werken aan de vele initiatieven en activiteiten die direct en indirect voortkomen uit het pastoraal beleidsplan en zijn bovendien de werkstructuur en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de onbezoldigd diakens en de parochiemedewerkers duidelijk en vastgelegd.  Zowel de drie onbezoldigd diakens als de drie parochiemedewerkers zijn inmiddels gestart met diverse werkzaamheden, zoals het begeleiden van de uitvaartvrijwilligers, inventarisatie van alle bezoekwerk in de geloofsgemeenschappen, inventarisatie van bijscholingsbehoeften, voorbereiden van Kleine Kerkgemeenschappen, onderzoek naar nieuwe vormen van (missionaire) liturgie, voortzetting van de cursus Gavengericht Werken en vele andere zaken. U zult deze mensen regelmatig tegenkomen in uw geloofsgemeenschap en wij rekenen op uw (ons bekende) hartelijkheid bij het bijstaan van deze mensen.

 

Tot slot: gezamenlijk vieren, dat gaan we nóg een keer doen dit jaar: naast de startviering in Borculo, de presentatieviering van pastor Everts en  het BPT is er op dinsdag 1 november een gezamenlijke Allerheiligenviering, om 19.00 uur in de kerk H. Johannes de Doper te Keijenborg.

Er kunnen  véél mensen in deze kerk, we hopen op een grote opkomst bij dit belangrijke hoogfeest!

 

Namens het pastoraal team,

Jaap van Kranenburg, pastoraal werker.

“Broeders en zusters in Christus...”
We zeggen zo gemakkelijk:
Wij
gaan naar India... als onze heren moeten hockeyen; Wij gaan naar Spanje... als het voetballen betreft;
Wij gaan naar Monte Carlo... als het om Formule 1Racen gaat en
Wij gaan naar Roemenië... wanneer onze dames daar moeten Volleyballen.
En dat kleine clubje wij; daar voelen we ons dan zo makkelijk mee verwant. In bijna heel Europa kunnen we met een identiteitskaart makkelijk op reis en kunnen we betalen met de toch al vertrouwde euro. Als we spreken over globaliseringen dan beseffen we steeds meer dat de wereld lijkt te gaan worden als een groot dorp. We zijn samen verantwoordelijk voor onze maatschappij, onze economie, ons milieu en nog veel meer.
Nog voor een orkaan in Amerika is uitgewoed, hebben we hier al de life-beelden en de slachtoffers-cijfers. Maar ook: als de slager op de hoek niet het juiste stukje vlees in zijn winkel heeft, dan rijden we even naar een nabij gelegen stad of een wat groter dorp. Dat doen we ook voor dat bijzondere brood en die speciale bloemen, voor onze kleding en voor al die dingen de we in ons leven nodig hebben. We horen qua organisatie steeds meer bij elkaar.
Ik moet daaraan sterk denken - telkens weer - als ik in één van onze mooie kerken mag voorgaan in de Eucharistie en dan de aanwezige medechristenen toespreek met: broeders en zusters in Christus. Want als we door ons Doopsel en Vormsel kinderen van God zijn geworden, dan zijn we kinderen van één en dezelfde Vader en dus ook broeders en zusters van elkaar. Wanneer we zondags om ons heen kijken in de banken van onze mooie kerkgebouwen, dan zitten daar ook gelukkig nog steeds verschillende ‘exemplaren’ van die medebroeders en zusters. Bij de vredesgroet wensen we hen met een handdruk vrede.

Maar het broeder en zusterschap mag verder reiken dan alle kerkgebouwen in onze Parochie de HH. Twaalf Apostelen. We zijn met twaalf verschillende locaties onder één noemer - of één ‘plu’ - samengevoegd als broeders en zusters van de Heer. Mij als pastoor doet het deugd dat ik, en met mij ook het pastoraal team, merk dat we gelukkig in groeiende mate in staat zijn om bij onze mede broeders en zusters te rade te gaan voor samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen. Daar zijn verschillende voorbeelden van te geven en natuurlijk kan het beter en uitgebreider, maar dat moet ook groeien; dat we in onze buurlocaties kunnen en durven vragen: Hoe doen jullie dat eigenlijk? Want ons lukt het niet meer zoals we dat graag zouden willen. Misschien kunnen we samen dingen doen.
Dan denken we bijvoorbeeld aan: Doopvoorbereiding, Communie- en Vormselvoorbereiding, aan een training voor mensen die in de locaties bezoekwerk doen.
Want als we toch broeders en zusters van elkaar zijn, dan hebben we toch ook de ‘zorgtaak’ om ze niet in de kou te laten staan? Ook als ze in een ander locatie kerken, het zijn medechristenen; broeders en zusters van ons. Soms gaat het vanzelf, soms moet het groeien. Hoe dan ook: ik denk dat we kunnen zeggen: broeders en zusters van de Heer, dat zijn we. Het is een gave, maar ook een opgave om samen broeder en zuster van de Heer te zijn! Het is en blijft de moeite waard om daaraan te werken, toch? Laten we proberen steeds verder te kijken dan onze eigen kerkbank lang is.           

F. Hogenelst, pastoor

NIEUWS  VANUIT

DE  LOCATIERAAD

PASTORAATSGROEP EN

CARITASGROEP

        

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

 

VOORWOORD.

Ook deze keer zijn er weer enkele actuele ontwikkelingen die we vanuit de Locatieraad aan u willen mededelen. De restauratie en verbouwing van de pastorie en het KJ-gebouw is in volle gang.

Dus .....  reden genoeg om u weer bij te praten !

 

VERBOUWINGSPROJECT PASTORIE EN KJ-GEBOUW.

Na al het sloopwerk is de aannemer en installateur thans volop bezig met de restauratie en verbouwing van de beide gebouwen.

Het werk ligt momenteel op schema en volgens planning zullen de verbouwingswerkzaamheden ten behoeve van het aan te passen parochieel centrum (KJ-gebouw) worden voorgetrokken.

Zoals u heeft kunnen constateren zijn inmiddels de oude asbesthoudende leien door natuursteen leien vervangen.

Menige mede-parochiaan heeft zijn of haar weg naar de   "tijdelijke unit"  al gevonden. Loop voor vragen of informatie gerust de gele unit binnen ...  de aanwezige kosters of vrijwilligers kunnen welhaast in vele gevallen U van dienst zijn.

En elke woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur treft u in de unit ook de dames van het Parochiesecretariaat aan.  Onder het genot van een kop koffie kunt u uw kerkelijke   "zaken"   regelen.

Naast deze professionele restauratie zitten natuurlijk onze vrijwilligers ook niet met de handen over elkaar.  Naast de ingrijpende verbouwing zijn de afgelopen tijd verschillende aanvullende noodzakelijke werkzaamheden in eigen beheer aangepakt.

Met de wintertijd in aantocht is de buitenverlichting onder het kerkportaal en de verlichting op het terrein hersteld en aangepast aan de nieuwe situatie. Ook is met vrijwilligers een elektriciteitsvoorziening in het baarhuisje en de buitenberging (voor de klussers en tuinlieden) aangebracht. Tevens is er een grondkabel met diverse elektrische aansluitpunten op het RK Kerkhof aangebracht. Handig voor de tuinmannen e.d., maar ook voor de uitvaartverzorgers om o.a. een geluidsinstallatie aan te sluiten. Vanzelfsprekend nogmaals hartelijk dank aan al die vrijwilligers die ons hierbij hebben geholpen.

 

OP WEG NAAR EEN CENTRAAL PAROCHIEBLAD.

Eind september waren vertegenwoordigers (w.o. ook de Borculose redactie) van onze 12 geloofsgemeenschappen bij elkaar om te spreken over een mogelijk gezamenlijk parochieblad. Tijdens deze geanimeerde avond gaf een initiatiefneemster van Stichting de Zalige Zalm een inleiding over  "Parochie MagaZIN ". 

Parochie MagaZIN is een parochieblad dat in een zestigtal geloofsgemeenschappen in Nederland wordt uitgegeven en op een moderne en aansprekende manier vorm geeft aan informatie vanuit parochie en geloofsgemeenschappen. Het blad kent katernen die voor iedereen interessant zijn, maar bevat ook lokale informatie van geloofsgemeenschappen(zoals nieuws uit Borculo).

Alle aanwezigen waren onder de indruk van de mooie vormgeving en de inhoudelijke mogelijkheden van het blad. De meesten gaven aan wel te voelen voor een verdere samenwerking in de vorm van één gezamenlijk parochieblad in de HH. Twaalf Apostelen.

Een beslissing is echter nog niet genomen. Eerst wordt nog overleg gevoerd. De komende maanden zullen leren of we aan dit goede nieuwe initiatief ook daadwerkelijk vorm kunnen gaan geven !  Aangezien ons redactieteam de laatste jaren flink is ingekrompen zien we de positieve besluitvorming met belangstelling tegemoet.

BIJDRAGEN VOOR KERKBALANS LOPEN TERUG.

Kerkbalans is en blijft voor onze Borculose kerk de belangrijkste bron van inkomsten, naast natuurlijk de inkomsten uit collectes, mis- en gebedsintenties en voor liturgische vieringen e.d.

Kortom … ook in Borculo kan de kerk niet zonder uw geest, uw handen, maar vooral ook niet zonder uw financiële steun.

Zonder uw periodieke of jaarlijkse geldelijke bijdrage is het nu éénmaal    “godsonmogelijk”    om een actieve en vooral financieel gezonde geloofsgemeenschap draaiende te houden.  Ook na de fusie (HH. Twaalf Apostelen)  zijn we als lokale geloofsgemeenschap volledig afhankelijk van uw geldelijke bijdragen. Helaas zijn de kerkbijdragen over het afgelopen jaar fors teruggelopen. Een direct aanwijsbare verklaring valt hier niet voor te geven. Waarschijnlijk zijn ook thans de landelijke ontwikkelingen bij ons pijnlijk voelbaar.

            Kernachtig zijn de volgende kerkbijdragen ontvangen:

                                   2007 totaal        32.170,--

                                   2008 totaal        31.866,--

                                   2009 totaal        31.226,--

                                   2010 totaal        29.495,--

Maar ..... gelukkig hebben dit jaar al diverse parochianen gehoor gegeven aan ons verzoek om de jaarlijkse of periodieke kerkbijdrage (d.w.z. de machtigingen) enigszins te verhogen.

Als alles meezit hopen en verwachten we dat we voor dit jaar de geraamde jaaropbrengst van     32.000,--  zullen  “binnen” halen.  Verschillende parochianen dragen doorgaans hun kerkbijdrage in het 4e kwartaal van 2011 of tegen het einde van het jaar af.

Kortom een vriendelijk verzoek aan diegenen, die de bijdrage aan Kerkbalans nog niet hebben betaald, dit alsnog te doen.

 

Alvast hartelijk dank voor uw gedane of nog te regelen bijdrage.

 

NIEUWS VAN DE PASTORAATSGROEP.

 

Allerheiligen, Allerzielen en de Advent

Op 1 november is het  Allerheiligen en dat vieren we dit jaar in onze kerk op dinsdagmorgen om 10.00u met een Eucharistieviering. ’s Avonds gaat het gehele pastoresteam voor in de kerk van Keijenborg.

Op woensdag 2 november Allerzielen heeft onze avondwake werkgroep voor ’s avonds een bezielende viering voorbereid om onze dierbare overleden te gedenken en zij die het afgelopen jaar gestorven zijn, worden met name genoemd, tijdens deze viering zullen we zoals gebruikelijk is met zijn allen met een kaarsje naar het kerkhof gaan.

In het weekend van 19 en 20 november vieren we Christus Koning. Dit is de laatste week van het liturgisch jaar. De week erna begint de Advent letterlijk betekend advent “God komt naar ons toe” Het parochiekoor zal vast weer het welbekende "Rorate Caeli desuper, et nubes pluant justum". ten gehore brengen want deze tekst van de profeet Jesaja (45:8) is niet weg te denken tijdens de Advent. Aan de eigen werkgroep van ons koor Stemmig dit jaar de taak om in de viering van zondag 27 november de eerste van de vier kaarsen op de adventskrans aan te steken.

 

NIEUWS VAN DE CARITASGROEP  (voorheen  PCI).

Zoals in het vorige Parochienieuws gemeld is onze Caritasgroep op dit moment vooral bezig met de voorbereiding van de inmiddels al weer 6e Kerstactie van de gezamenlijke kerken in Berkelland.

Het is de bedoeling om straks met de Kerstdagen mensen, die in uiterst moeilijke financiële omstandigheden verkeren, blij te maken met een goed levensmiddelenpakket.  Het toekennen van de pakketten gebeurt in samenwerking met de Sociale Dienst van Berkelland en maatschappelijk werkers van Sensire. Hierbij wordt niet gelet op religie of wat dan ook. De doelgroep bestaat uit inwoners van Berkelland, christenen, moslims en niet-gelovigen.

Vorig jaar werden 287 pakketten uitgereikt. De verwachting is dat er dit jaar meer pakketten nodig zullen zijn.

Voor genoemde actie wordt in onze kerk niet apart gecollecteerd.

De Caritasgroep maakt namens onze geloofsgemeenschap jaarlijks een bedrag over aan het actiecomité.

Het vorenstaande sluit niet uit individueel nog een gift te doen door storting van een bedrag op banknummer 1356.53.347 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland.

De Caritasgroep beveelt het geven van iets extra's voor deze actie van harte bij u aan.

 

Namens de Caritasgroep, De voorzitter.

 

 

_____________________________________________________

 

 

 

De Adventsactie loopt van 27 november tot en met 24 december en is een landelijke actie van de katholieke kerk in Nederland.

 

 

 

www.adventsactie.nl

 

                ALLERZIELEN.         

 

" In de herfst, als de bladeren vallen, staan we doorgaans

            meer dan anders stil bij dierbaren die ons zijn ontvallen. "

 

Woensdag 2 november Allerzielen. Met een gedachtenisviering gedenkt de Katholieke kerk in haar viering bijzonder de overledenen van het voorbije jaar. Alle parochianen die dit jaar een dierbare hebben verloren zijn voor deze gedachtenisviering uitgenodigd.

 

Tijdens deze viering worden de namen genoemd van alle parochianen die ons in het voorbije jaar ontvallen zijn en er wordt voor hen een kaars ontstoken.

 

Ook branden we een kaars voor alle overledenen, jong en oud, die ditmaal niet met name genoemd maar die ons nog steeds dierbaar zijn.

 

 

De viering is :   woensdag 2 november a.s. om 19.00 uur

in onze parochiekerk.  Tegen het eind van de viering gaan we in stille processie naar het kerkhof om lichtjes te brengen bij de graven.  Voor de slotzegen komen we weer terug in de kerk.

 

Na de viering is er gelegenheid voor een kop koffie of thee achter in de kerk om even bij te praten met de voorgangers en parochianen.

 

Wij wensen u allen in deze dagen veel sterkte toe en hopen op een waardevolle viering.

 

Mogen we zeggen :   Tot dan !

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.    

 

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

 

VIERINGEN VIA INTERNET

Als u een zaterdagavond- of zondagviering uit onze eigen kerk via internet wilt beluisteren, kunt u terecht op : www.pvgz.nl   U kunt daar de rechtstreekse uitzending volgen, maar ook vieringen van eerdere data beluisteren.

Wie niet beschikt over een computer, maar wel graag de vieringen wil beluisteren, kan contact opnemen met het Parochiesecretariaat.

 

Kerstconcert Borculo’s Mannenkoor

Traditiegetrouw houdt het Borculo’s Mannenkoor ook dit jaar een kerstconcert in de R.K. kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming.

Datum van uitvoering is zondag 18 december om 16:00 uur.

De opzet is dat wij medewerking vragen van een ander koor uit Berkelland of solisten. Het concert wordt een wisselwerking tussen u en het koor. In het verleden hebben wij hierover veel positieve reacties  ontvangen.

Ook is het de bedoeling dat er een kerstverhaal wordt verteld.

Na afloop branden buiten de vuurkorven en bestaat de mogelijkheid tot het drinken van de traditionele Glühwein.

 

Lubbert Baarssen, secretaris Borculo’s Mannenkoor

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2012

Kinderen vanaf groep 4 van alle basisscholen van Borculo e.o. worden in de gelegenheid gesteld zich op te geven voor de Eerste Heilige Communie.

Een opgave-formulier ligt voor u klaar achter in de kerk of op het parochiesecretariaat (zie openingsuren elders in dit blad). Omdat wij graag willen weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen willen we u vragen uw kind zo spoedig mogelijk op te geven bij voorkeur voor 1 december 2011. Afhankelijk van het aantal kinderen dat mee wil doen, zal er een datum worden gepland. Wanneer de groep voor 2012 te klein is, wordt het eerstvolgende communiefeest waarschijnlijk pas in 2013 gepland.

 

VORMSEL 2012

In onze parochie de H.H. 12 Apostelen wordt er steeds meer  samen gewerkt met de  andere geloofsgemeenschappen. Wat het Vormsel betreft werkt Borculo al een aantal jaren samen met Ruurlo. Dit jaar gaan we deze samenwerking nog verder uitbouwen en gaat ook Hengelo (Gld.) met ons meedoen. De voorbereidingen vinden zowel in Ruurlo, Hengelo als in Borculo plaats. Het toedienen van het heilig Vormsel is op zaterdag 26 mei 2012. De voorbereidingen hiervoor starten al in januari. Op het parochiesecretariaat en achter in het kerkportaal liggen hiervoor aanmeldingformulieren klaar. Lever deze voor 12 januari 2012 in, zodat u als ouder/ verzorger op tijd uitnodigd kan worden voor de informatie avond.

 

HERDENKINGSVIERING ALPHONS ARIENS

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 20 november (aanvang 10.00 uur).  Zoals gebruikelijk wordt deze Eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Hoofdcelebrant zal zijn Mgr. Th.C.M.Hoogenboom, hulpbisschop in het Aartsbisdom Utrecht.

Het thema van de viering is  "Vrijwilligerswerk en sociale inzet" .

Onder meer de Koninklijke Leo Harmonie en het koor van de St. Jacobus verlenen hun medewerking.

 

 

EEN NIEUWE WEBSITE VOOR DE KERKPROVINCIE

www.RKKerk.nl, de geheel herziene website van de Kerkprovincie, is dit najaar op het wereldwijde web geplaatst. Een verhaal met een lange voorgeschiedenis.

De Nederlandse Kerkprovincie beschikte al sinds het eind van de vorige eeuw over een eigen website. Indertijd was gekozen om deze site mee te laten draaien met die van de omroep RKK (KatholiekNederland.nl).

Dat had het voordeel dat vormgeving en beheer nauw op elkaar waren afgestemd. Nadeel was echter dat deze sites zo op elkaar leken dat het voor de bezoeker nauwelijks mogelijk was echt een onderscheid te zien tussen de site van de omroep RKK en de officiële site van de Nederlandse Kerkprovincie. Vooral bij de nieuwsvoorziening leverde dit nogal eens problemen op: wie was nu eigenlijk de afzender? Bijkomend probleem was dat de meeste bezoekers, zoals gebruikelijk, de homepage bezoeken en dan weer vertrekken. Aangezien de pagina’s van de Kerkprovincie dieper in de website lagen, was het bezoekersaantal meestal erg laag.

 

Eind vorig jaar is dan ook besloten om de bestaande website los te koppelen van KatholiekNederland.nl, de site van de omroep. Beide sites gaan (technisch) geheel los van elkaar verder maar zullen uiteraard wel naar elkaar verwijzen. Zowel in naam als vormgeving zijn ze volledig onderscheidend. KatholiekNederland.nl heeft deze loskoppeling (ook) aangegrepen om de website te vernieuwen: KatholiekNederland.nl is www.rkk.nl geworden en bevat informatie en nieuws over de programma’s van de omroep rkk.

Zondag 30 Oktober

1e Fairtrade wandeling

Parochie met een Missie

Kom in Beweging……….

 

Fairtrade middag:

Kom genieten, proeven, luisteren en wandelen

Het MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) van onze parochie werkt al jaren aan de promotie van Max Havelaar en ondersteunt de projecten van Solidaridad al vele jaren.

Dat willen we graag blijven doen en we hebben er voor gekozen om tijdens de Fairtrade week aan te sluiten en activiteiten te ontplooien waaronder natuurlijk een gezamenlijke MOV viering in het weekend van 29 en 30 oktober. 

Tevens hebben we zondagmiddag 30 oktober een Fairtrade middag met  het een Fairtrade markt en proeverij van Fairtrade drankjes en hapjes, een boeiende lezing, en een mooie wandeling.

Niet minder dan Nico Roozen, al bijna 25 jaar de voorzitter van Solidaridad en de grondleger van Max Havelaar, zal naar onze parochie komen om een lezing te geven en het startsein van de eerste Fairtrade-wandeling.

De opbrengst van de extra deurcollecte,  de proeverij en de wandeling zullen ten goede komen aan het werk van Solidaridad .  Zo kunnen we het thema waar maken, door te doen wat we zeggen: dienstbaar zijn aan onze medemensen. Dus wees aanwezig, doe mee..

 

Fairtrade-middag zondag 30 okt.

Ludgerusgebouw, Vierakkersestraatweg 37  te Vierakker, naast de kerk.

 

ü      13.00: Opening: met Fairtrade markt-

ü      Stand met producten en proeverij van Fairtrade hapjes en een drankjes

ü      Lezing: Nico Roozen Solidaridad Grondlegger van Max Havelaar
Nico Roozen zal ook het startsein geven voor de 1e Fairtrade-Wandeling

(10 km en 5 km)

ü      16.00-17.00 binnenkomst wandelaars: gelegenheid om een Fairtrade consumptie te nuttigen en Fairtrade producten te kopen.

 

Voor de wandeling krijgt u een routebeschrijving - bijdrage is 5 euro pp of 10 euro per gezin. U krijgt daarvoor na afloop een Fairtrade consumptie en de overige opbrengst is voor Solidaridad.

 

Voor vervoer naar Vierakker kunt u contact opnemen met Annette Franck tel: 473360

 

Aangeboden namens de MOV groep van uw Parochie.

Meer info  te vinden op de website van de parochie  www.12apostelen.nl.
of neem contact op met  onze  MOV Coördinator : Margriet te Morsche: margriettem@gmail.com

 

Taizé

Op zondag 20 november is er weer een oecumenisch avondgebed in de sfeer van Taizé. Nadat deze vieringen vele jaren in de Emmanuelkerk in Zutphen werden gehouden, vinden ze vanaf nu in de Martinuskerk, Kerkplein 1 in Warnsveld plaats.

 

Het tijdstip blijft onveranderd: 19.00 tot 20.00 uur.

Inloop vanaf 18.45 uur.

 

U bent van harte uitgenodigd voor dit uur van gemeenschappelijk gebed, zang, bijbellezing en stilte.

 

De overige data voor het komende seizoen zijn: 18 december 2011, 22 januari 2012, 19 februari 2012, 18 maart 2012, 15 april 2012 en (bij voldoende belangstelling) 20 mei 2012.

 

 

 
Lourdesreis 2012 met Aartsbisdom Utrecht

Zoals reeds eerder aangekondigd via de parochiebladen brengen wij de Bedevaart naar Lourdes 2012 onder uw aandacht.

Vanuit het Bisdom wordt opnieuw een Lourdesreis georganiseerd.

Deze Bedevaart vindt plaats in het voorjaar van 2012, in de periode van 28/29 april t/m 5 mei 2012. Uiteraard willen we ook vanuit de Parochie HH Twaalf Apostelen ons aansluiten bij deze Bisdombedevaart.

Als voorbereidingsgroep hebben we verschillende informatieavonden gepland voor deze Bedevaart. Mocht er van uw kant belangstelling zijn aan de Bedevaart deel te nemen, dan nodigen wij U uit voor een van deze avonden.

U hebt keuze uit 8 avonden, waarvan alvast 4 locaties vermeld worden.:

 

Dinsdag 8 november, 19.30 uur, o.l.v. Riekje Rijk.

Parochiecentrum Geloofsgemeenschap St. Joseph,

Kastanjelaan 33, 7241 DX Lochem.

Dinsdag 8 november,  20.00 uur o.l.v. Pastoor Hogenelst.

’t Kerspel (naast de kerk),

Bronkhorsterweg 2, 7221 AC Steenderen.

Dinsdag 22 november, 19.30 uur o.l.v. Riekje Rijk.

Parochiecentrum Geloofsgemeenschap Christus Koning,

Het Jebbink 8, 7251 BL, Vorden.

Dinsdag 22 november, 20.00 uur o.l.v. Pastoor Hogenelst

Pastorie Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming,

Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe

 

De volgende locaties worden vermeld in parochiebladen van december.

Deze vinden plaats in Ruurlo en Keijenborg op 13 december 2011 en in Zutphen en Borculo op 17 januari 2012. (de eerder genoemde data in oktober gaan niet door).

 

Mocht U vooraf informatie wensen, neem dan gerust contact op met Willy Hermsen of Paulien van Helvoirt, bij voorkeur tussen 18.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur,  of per e-mail.

Willy Hermsen, tel.nr. 0575-520 845, email: wiljanhermsen@planet.nl

Paulien van Helvoirt, tel.nr. 0575-522 922, email: paulien0908@live.nl

Het kan natuurlijk zo zijn dat familie of kennissen  belangstelling hebben voor deze reis, ze zijn van harte welkom.

 

Wij hopen U te mogen begroeten op een van onze avonden.

Vriendelijke groet,

Voorbereidingsgroep Lourdesbedevaart 2012.

Riekje Rijk, Pastor Hogenelst, Annie Reekers, Paulien van Helvoirt, Willy Hermsen.

 

Jaarprogramma KVB

Maandag 21 november om half 8. Erna Kössink-Meerbeek komt met ons knutselen:mozaiken en kralen.

 

Woensdag 21 december Kerstavond. We beginnen met een viering in de kerk om 19.00u. Daarna een broodtafel bij Peters.

 

Het is winter: koud, wind, regen, hagel, sneeuw en natuurlijk af en

toe  zon. Het is tijd voor een nieuw jaar, en voor nieuwe leden en bestuur, ook Voor onze vereniging. De beste wensen voor 2012.

 

Maandag 16 januari om half 8.

Op onze Nieuwjaaravond houden we deze keer een slacht

visite. Dames uit Noordijk komen ons deze avond vermaken met hun recepten van vroeger.

 

Dinsdag 14 februari om half 8.

Marja Huls uit Borculo komt ons iets vertellen en laten zien over Engelen.

 

Woensdag 28 maart om half 8.

Ria Olyslager uit Lievelde houdt een lezing over appelbomen en appelrassen, en ook appeltaart en appelssappen.

 

Dinsdag 17 april om half 8.

Willie Wienhorst uit Dinxperlo heeft zelf een spierziekte en komt hier over vertellen.

 

Maand mei een fietstocht en samen met de K.V.B. Ruurlo maken we weer een  uitstapje . Nader bericht volgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maor viering Thema: “LEEF”

Zaterdag 5 november.

om 19.00 uur Kapel Elisabeth

 

Moment van Verstilling en Bezinning

 

In de maand van de spiritualiteit (30/10 - 27/11) zal er 

weer een Ma’Or viering zijn.  Het is een meditatieve viering waarin het thema van de maand van de Spiritualiteit, “Leef” als inspiratiebron zal dienen.

Een Ma’or viering is een meditatieve viering met de stilte als bron. In deze viering zullen gebed, zang, lezingen en stilte elkaar afwisselen en we willen “Leven en geloven met elkaar verbinden”.

Stil worden en luisteren naar het verhaal van het leven, zo tot leven komen en geraakt worden door het leven.

Wat is de zin van ons leven, hoe maken we ons leven betekenisvol voor en met elkaar? In verhalen recht uit het hart, komen we tot leven.

In de stilte kunnen we des te beter God ervaren.

 

Ma’or staat voor het licht brandend houden”. We kunnen het licht echter alleen brandend houden en in contact blijven met de Bron als we liefdevol, ontspannen en ontvankelijk in het nu bij elkaar aanwezig kunnen zijn.

 

U krijgt bij binnenkomst een kaars en uw licht kan dan symbool zijn voor de liefde waarmee u samen wilt vieren. In dit licht verbinden wij ons met elkaar en met God.

De viering is op zaterdag 5 november in de Elisabeth kapel en begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

 

De volgende Ma’Or viering is op 7 januari 2012 en heeft als thema Verlangen”

Voor informatie: email: margriettem@gmail.com

 

 

 

 

 

 

          JONGEREN

 

Het vuur van geloof wordt aangewakkerd
6 november 2011: Katholieke Jongerendag

 

De Katholieke Jongerendag gaat bijna van start. Deze landelijke ontmoetingsdag vindt plaats in de Maaspoort Sports & Events in Den Bosch en staat dit jaar in het teken van ‘Vuur’. Nu de Wereldjongerendagen weer voorbij zijn komen tijdens deze dag weer honderden Nederlandse jongeren om het vuur van geloof aan te wakkeren. In Madrid heeft ieder bisdom het vuur al meegenomen naar Nederland om tijdens de KJD het vuur weer door te geven. Niet alleen heel concreet door middel van het element ‘vuur’, maar ook door de liederen, de sprekers en de workshops komt het thema naar voren. Jongeren krijgen tijdens deze dag de kans om de passie en het verlangen die ze hebben handen en voeten te geven. De dag wordt begonnen met Kees Kraayenoord die zijn doorbraak kreeg na het Flevo Festival in 2003 met zijn cd “This is my cry”. Hij zal verschillende nummers spelen. Verder zal Maria Voce, presidente van de katholieke Focelarebeweging samen met Antoine Bodar, de bekende priester die naar eigen zeggen ‘verfoeid en geliefd is door helderheid van geloofsgetuigenis’, als spreker op de KJD aanwezig zijn. In de middag kunnen jongeren aan meerdere keuzeprogramma’s deelnemen. Programma’s gericht op tieners (12 t/m 15 jaar) en programma’s speciaal voor jongeren (16 t/m 30 jaar). De keuzeprogramma’s richten zich, vanuit het katholieke geloof, op bezigheden en activiteiten in het dagelijks leven van jongeren, zoals relaties, milieu en werk. Als afsluiting van de dag zal in aanwezigheid van honderden jongeren een eucharistieviering plaatsvinden. De jongerendag begint om 9.30 uur en duurt tot 17.30 uur.

 

Meer informatie over het jongerenwerk van de Katholieke Kerk in Nederland is te vinden op www.jongkatholiek.nl

 

 

 

 

                     

 

W O O R D E L I J K

 

Vergeven en vergeten

We zeggen het spontaan

Het is gemakkelijker gezegd

dan gedaan.

 

Vergeven en vergeten,

Dan was er minder verdriet.

Toch kan ik het vaak niet.

 

Vergeven en vergeten

Zeven maal zeven keer

Wanneer zal me dat lukken

Heer   ?

 

 

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO.

           

Op weg naar het Kerstfeest

 

Terwijl ik dit artikel schrijf zien we nog uit naar het hoogfeest van St. Willibrord en Christus Koning van het heelal. De kerken van Hengelo, Olburgen, Ruurlo, Steenderen en Vierakker zijn vernoemd naar St. Willibord. De kerk van Vorden is vernoemd naar  Christus Koning en de grote kerk van Baak naar St. Martinus van Tours. Voor onze parochie HH. Twaalf Apostelen is het dus nog even wachten op de eerste week van de advent.

 

Maar al werden we de week na Allerzielen getrakteerd op een zachte herfstweek, de winter komt er hoe dan ook aan. De dagen worden korter en de nachten langer. De kinderen ontsteken de lampionnen  op 11 november, de dag van St. Martinus van Tour. Zij gaan van deur tot deur, van huis naar huis. Maar terwijl u dit leest zitten we al in de adventsperiode.

 

Wat is het ritme van het kerkelijk jaar toch mooi, diep van inhoud en afwisselend. De grootsheid van het Christus gebeuren en het mysterie van de schepping en de verlossing liggen verspreid over een vol kerkelijk jaar, dat afloopt met het feest van Christus Koning en begint met de eerste zondag van de advent. Weet u dat het kerkelijk jaar negentien hoogfeesten heeft? We hebben er al twee genoemd. Maar er is er maar één in de adventsperiode en wel op 8 december: het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, de Moeder van de Heer. Zijn Moeder, onze Moeder. U bent van harte welkom, wanneer pastor Anton ten Klooster op deze dag zal voorgaan in de Eucharistieviering om 9.00 uur in de H. Willibrordkerk te Hengelo.

 

Stap voor stap gaat de Heer ons voor in de uitleg van het kerkelijk jaar. Ja, stap voor stap. Trede voor trede. Zonder zevenmijlslaarzen. Eind oktober konden we al de eerste kerstspullen kopen. Steeds vroeger worden Kerstliederen en medleys gezongen en hangen de ballen eind november al in de bomen. Na 5 december is er geen houden meer aan. De Kerstcommercie draait op volle toeren. Maar nog is er niets geboren. En als het Kerstfeest maar net is begonnen, gaan sommige mensen ineens over op de orde van de dag. Ik heb een koor gekend dat op de tweede Kerstdag geen Kerstliederen meer wilde zingen. Het besef dat God mens is geworden, vraagt tijd en overdenking en een zorgvuldige voorbereiding van hart, ziel, geest en leven. Enkele jaren geleden viel het mij op dat in Zuid-Duitsland de Kerststal pas op 2 februari wordt opgeborgen. Dat geeft ruimte en rust in ons jachtige leven waarin de waan van de dag zich dikwijls opdringt. Want wat zijn we toch allemaal druk.

 

Het Kerstkind bepaalt de orde van de dag. Ook die van de nacht. En die nacht van alle nachten is nog ver weg. Eerst de advent. Het  wachten, het uitzien naar, komt er aan. Advent is tijd om te luisteren naar bijvoorbeeld de prachtige lezingen in de eerste drie van de vier  zondagen van de advent, waarin de grote profeet Jesaja ons oproept om ons te wenden en te bekeren tot de God van Abraham, Isaäk en Jacob: 

Gij alleen zijt God, en Gij staat bij al wie op u durft te hopen. Gij komt hen tegemoet die met vreugde gerechtigheid beoefenen. Die bij al wat ze doen aan U denken.” (Jes. 64, 3b-4).

Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze samenbrengen (Jes. 40, 11a).

Jesaja trekt lijnen van licht en lijnen van hoop.  Hij wil jubelen en juichen in de Heer. Hij heeft het over het afkondigen van het genadejaar van de Heer.

 

Advent 2011:  God klopt op uw en mijn hart. Hij wil bij u zijn, in uw hart, in mijn hart. Hij wil onder mensen wonen. Bij mensen zoals u en ik. Broos als een kind, het kind van Bethlehem. Zo komt God tot ons. Kwetsbaar en klein. Hij vecht niet. Zo is onze God. Ontwapend.

 

Namens mijn collega’s van het pastoraal team, Fred Hogenelst, Anton ten Klooster en Jaap van Kranenburg, maar ook namens mijn drie collega’s in het diakenambt, Theo ten Bruin, Jan van Heugten en Günther Oude Groen en onze drie parochiemedewerkers Margriet te Morsche, Marian Storteler en Gerry Spekkink wensen wij u allen een inspirerende adventstijd. Advent: tijd voor gebed en bezinning. Tijd voor God en tijd voor elkaar.

Moge wij de wapens waarmee wij soms ten strijde trekken uit ons leven verwijderen. Weg met de jaloezie, weg met roddels. Je hart opruimen.  Sluit niemand uit uw hart en vergeef met vreugde. Want zo is onze God. Dat er licht mag zijn in uw ogen. Ja, licht om het ware en het goede te zien en  te doen. Licht en warmte onder mensen. Dat we het licht gunnen in andermans ogen en onze ogen niet sluiten voor onrecht.  

Diaken Leon Everts

Een uitvaart in de kerk

 

In al onze 12 geloofsgemeenschappen moeten we regelmatig afscheid nemen van een overleden medeparochiaan. Daar zetten veel mensen zich voor in. In de kerk zorgt de koster dat alles klaar staat, het koor zingt en acolieten assisteren de voorganger. Pastores, diakens, parochiemedewerkers en vrijwilligers bereiden een uitvaart in overleg met de familie voor en dragen zorg voor de viering. Allemaal met hetzelfde doel: een waardig afscheid van de overledene, ten dienste van de nabestaanden.

 

Dat willen we goed doen en dat willen we blijven doen. We willen dat pastores en alle anderen hun energie kunnen blijven steken in waardige uitvaartvieringen. Daarom hebben we ervoor gekozen om voor onze parochie een nieuw uitvaartboekje samen te stellen. Dit lijkt in heel veel dingen op wat u al vaker gezien heeft. Met één belangrijk verschil: het is voor alle plaatsen hetzelfde. Hiermee wordt het voor pastores makkelijker om een overzicht te hebben van structuur en mogelijkheden van een viering. Zo hebben ze meer tijd over om met de nabestaanden te spreken over de persoonlijke invulling van de uitvaart.

 

De basis van een uitvaart is altijd hetzelfde: het geloof van onze kerk dat de dood niet het laatste woord heeft. God heeft het eerste woord en Hij heeft het laatste woord. De lezingen en liederen geven uitdrukking aan dat geloof en onze eigen verhouding er toe. Soms dankbaarheid, soms verdriet en soms oprechte boosheid. Het blijft mogelijk dat nabestaanden zelf suggesties doen voor teksten, liederen en dergelijke.

 

Vanaf 1 december zal deze liturgie op alle plaatsen gebruikt worden. We hopen dat het mag bijdragen aan vele goede uitvaartvieringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERSTMIS  2011

 

Dit is alweer de laatste   "Nieuwsbrief"  in de laatste editie van het Parochienieuws dit jaar.

De redactie heeft haar uiterste best gedaan en is er in geslaagd om u op de hoogte te houden van alle kerkzaken in  "Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Kerk".

We zijn het redactieteam dan ook dankbaar dat zij steeds weer een mooi parochieblad hebben gepresenteerd.

 

Alvorens 2012 in te luiden vieren wij de Geboorte van Christus, het Kerstfeest.  De voorbereidingen zijn in volle gang.  De koren werken aan een feestelijk kerstrepertoire.  Voor de allerkleinsten is er het Kindje Wiegen waar kinderen, ouders, opa's en oma's en wie er maar wil, van harte welkom zijn.

 

Als gezamenlijke Pastoraatsgroep en Locatieraad willen we voor de komende Kersttijd met name het volgende onder uw aandacht brengen,

 

Speciaal voor de basisschooljeugd heeft ons Pastoresteam een Kerstboekje ontwikkeld, dat via de contactpersonen op de RK Daltonschool Sint Joris onder de aandacht wordt gebracht.  Wij hopen dat  -  met steun van de ouders  -  de jongeren meer bewust worden gemaakt van het feit dat het Kerstfeest meer is dan uitgebreid eten en cadeautjes bij de kerstboom.

Aan het eind van het jaar maken we altijd de balans op. 

Wat heeft dit jaar ons gebracht en wat hebben we het komende jaar te verwachten ?

Hebben we voldoende stilgestaan bij onze eigen geloofsbeleving en onze geloofsgemeenschap ?

 

Wellicht een goede tijd om eens na te denken over wat U aan onze geloofsgemeenschap kunt bijdragen, in welke vorm dan ook.  Laat u in ieder geval uitdagen om één van de Kerstvieringen in onze Kerk bij te wonen.

Het komende jaar zal weer de nodige veranderingen te zien geven met als insteek een grotere saamhorigheid van onze twaalf gemeenschappen.  We zullen het in ieder geval gaan merken met de veranderende tijdstippen van de zondagsviering:  om  09.30 uur in plaats van 10.00 uur.  De vaste kerkgangers zullen er vermoedelijk weinig moeite mee hebben. Voor de minder frequente bezoekers wellicht een uitdaging. 

 

Wij wensen u een goede Adventstijd toe als voorbereiding op het licht van het Kerstfeest, waar wij ieder jaar toch weer naar toe leven en hopen u in het begin van het nieuwe jaar de hand te mogen schudden en u het allerbeste toe te wensen.

 

Namens de Pastoraatsgroep en de Locatieraad.                                          

                               

                                                                            

 

                  

 

         VERHUISBERICHT :

 

Met ingang van 1 januari 2012 luidt het nieuwe adres:

         Steenstraat 26 7271 BP Borculo

De telefoonnummers voor de kerk en het parochiesecretariaat blijven ongewijzigd, zijnde:

Telef.nr.: kerk en parochiesecretariaat : 0545 - 271383.

Telef.nr.: achterwacht voor spoed- en noodgevallen : 06 - 20 54 74 83.

Telef.nr. KJ-gebouw : 0545 - 272048 (Voor zover bereikbaar !).

                                          

 

VERBOUWINGSPROJECT PASTORIE EN KJ-GEBOUW

De restauratie en verbouwing van ons KJ-gebouw tot een nieuw en eigentijds parochieel centrum verloopt voorspoedig.

Het restauratieproject ligt op schema !  Momenteel zijn we in de afwerkingsfase beland en wordt er volop geschilderd, afgetimmerd, verwarmingsinstallatie aangelegd, keukenpantry geplaatst etc. etc.

Kortom .....  "ijs en weder"   dienende ziet het er naar uit dat de bouwkundige oplevering e.d. rond de Kerstdagen zal plaatsvinden.

 

Naar het zich thans laat aanzien kunnen al onze vaste en periodieke werkgroepen, koren, organisaties en instellingen begin 2012 al weer gebruik gaan maken van het KJ-gebouw. Om alle direct betrokkenen een goede plek op het door hen gewenste tijdstip in het vernieuwde KJ-gebouw te bieden is een evenwichtige spreiding van belang. Inmiddels zijn alle inventarisatielijsten terugontvangen en zal met de betrokkenen contact worden opgenomen, zodat begin januari 2012 hen een plek in het KJ-gebouw kan worden toegewezen.

In de eerste uitgave van ons Parochienieuws in 2012 zullen wij meer uitgebreid op het restauratieproject terugkomen.

 

 

 

 

De jaarlijkse Actie Kerkbalans wordt in 2012 gehouden van 15 tot 29 januari, met als thema:  "Wat is de kerk jou waard ? "  We vragen u dringend om over die vraag na te willen denken. Want onze eigen Borculose Kerk en Geloofsgemeenschap is het waard om je voor in te zetten.  Voor iedereen om zijn eigen redenen. Half januari gaan de vrijwilligers weer op pad. In de eerste uitgave van ons Parochienieuws zullen we uitgebreid aandacht aan de jaarlijkse financiële aktie besteden. Daarbij zullen we het  "financiële huishoudboekje" (Deelbegroting 2012) voor Borculo presenteren. In één oogopslag kunt u dan zien waarvoor we euro's ontvangen, maar ook waar de euro's in 2012 zoal voor nodig zijn. Doe mee ....   blijf onze kerk financieel steunen,  Iedere bijdrage, ongeachte de grootte, is welkom.

NIEUWS VAN DE CARITASGROEP (voorheen PCI)

 

Onze laatste vergadering van dit jaar was op 16 november. Belangrijkste agendapunt van deze vergadering was het vaststellen van onze actiepunten voor 2012 met begroting van kosten. Deze vergadering werd bijgewoond door twee gasten. De centrale PCI van de parochie Twaalf Apostelen kwam met onze groep kennismaken in de persoon van Mevr. M. van der Werf en als gebruikelijk eenmaal in het jaar werd in het kader van onderlinge communicatie Mevr. A. Franck van de Pastoraatsgroep welkom geheten. Op 25 januari 2012 is onze eerstvolgende vergadering.

 

Als u dit parochieblad leest is de 6e kerstactie van de gezamenlijke kerken in Berkelland al weer uitgevoerd. Zoals bekend wordt voor de actie niet afzonderlijk gecollecteerd in onze kerk. De Caritasgroep heeft namens de R.K. Kerk Borculo een bedrag van  € 300,-- aan de actie bijgedragen. Een pakket kost rond € 35,--. De verwachting is dat er dit jaar een groter aantal pakketten nodig zal zijn dan vorig jaar (287 pakketten). Zodra de gegevens van het organiserende comité bekend zijn zullen wij u nader informeren over het totaal aantal verstrekte pakketten etc.

Ook hebben wij dit jaar aan de actie Sterren Stralen van de Rotary (verkoop kerstkaarten)

150,-- bijgedragen. De opbrengst zal dit jaar gebruikt worden voor sportbeoefening door kinderen in achterstandssituaties in onze gemeente.

 

Op 31 maart 2012 zal weer de gebruikelijke inzameling van kleding etc. worden gehouden. Om u ruim van te voren in de gelegenheid te stellen uw kleding voor deze actie te sorteren alvast bekendmaking van deze datum. Nadere informatie volgt in het volgende parochieblad.

Tot slot wenst ook de Caritasgroep u fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling.

 

Namens de Caritasgroep,

De voorzitter.

 

 

Advents actie                                                          

 

Het 3e weekend  van de Advent heeft het MOV aandacht gevraagd voor de Advents actie. Deze actie loop nog tot 24 december. Het project waarvoor we uw aandacht vragen is een vrouwen-project in Kenia.

 

De rechteloosheid voorbij: maak weduwen zelfstandig

Jonge weduwen van de Luo-stam in West-Kenia hebben traditioneel een slechte positie: ze kunnen niet opnieuw trouwen, worden geërfd door hun schoonfamilie en worden vaak misbruikt en uitgebuit. Ze moeten het zware werk doen en als er een keer weinig of geen eten is, zijn zij de eersten die worden overgeslagen.Bouwen aan je eigen leven
Met hulp van buitenaf hebben de weduwen in het bisdom Kisumu  zich de afgelopen jaren georganiseerd.
De vrouwen en hun kinderen kunnen een eigen leven en een nieuwe toekomst opbouwen. Dat gebeurt onder meer door eigen bedrijfjes op te richten. De weduwen hebben daarmee een stem, tellen weer mee en krijgen respect in de lokale gemeenschappen. Elk van de elf parochies in het bisdom heeft inmiddels een eigen weduwe-coördinator.Van de winsten uit de gebouwde eetcafés, naaiateliers, koeienprojecten etc., huren de vrouwen land voor hun voedselproductie, zowel voor zichzelf als voor de verkoop. Uiteindelijk moeten deze percelen echter weer terug naar de eigenaar, die dan profiteert van het feit dat de grond is bewerkt en bemest.
Inmiddels hebben 15 vrouwengroepen met hulp van donaties een eigen voedselveld kunnen kopen. De Adventsactie wil voor nog eens 15 tot 20 groepen grond aankopen. Dat kost € 15.000. Op zes percelen willen de vrouwen eetcafés bouwen. Ook dat plan kost € 15.000. Met de landbouwgrond en eetcafés kunnen de weduwen van West-Kenia in hun eigen levensonderhoud voorzien en kunnen ze een volwaardige plaats innemen in de lokale gemeenschap.

 

Hoe kunt u bijdragen?

U kunt de Nederlandse vrijwilligers die zich inzetten voor vaak vergeten groepen mensen een helpende hand reiken via de Adventsactie. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 65.31.00.000 ten name van Adventsactie, Den Haag. Vermeld bij uw overschrijving eventueel uw voorkeursproject.

 

 

 

STEUN DE ADVENTSACTIE.

 

 

U kunt uw bijdrage deponeren in de

groene bus achter in onze Kerk.

 

Of

 

 

Storten op rekeningnummer 65.31.00.000

tnv:  Adventsactie  Den Haag.

 

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.    

 

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

GEDOOPT

Op 13 november 2011 zijn tijdens de Eucharistieviering de volgende twee kinderen gedoopt :

·         Thijs Jeroen Berenschot, zoon van Erwin Berenschot en Marijke Berenschot-Rave, wonende van Bronkhorststraat 18 te Borculo.

·         Sterre Catharina Maria Roessink, dochter van Wim Roessink en Angela Roessink-Berentsen, wonende Keizer Ottostraat 36 te Borculo.

 

OVERLEDEN

Op  20 oktober is op bijna 54-jarige leeftijd overleden: Silvia Tuinte  Scharenborg, wonende Brummelskamp 15. De uitvaartdienst en begrafenis heeft op 26 oktober j.l. plaatsgevonden.

 

                  " Moge zij rusten in vrede "

 

Pastoor Hogenelst wordt Vijftig !

 

Uitnodiging voor Eucharistieviering uit Dankbaarheid

op vrijdag 30 december, om 14.00 uur te Keijenborg.

 

Ooit  hebben we hem eens horen verzuchten:

“Als je met Kerstmis geboren  bent, dan ben je nog niet jarig.”

Maar ook voor hem gaat de tijd toch gewoon door.

Daar kun je niets aan doen. Je kan dan zelfs, met een knipoog, zeggen:  “Ook een Kerstkind zal eraan geloven.”

Dus op Eerste Kerstdag wordt pastoor Fred Hogenelst 50 jaar, Deo Volente. De Eucharistieviering uit dankbaarheid zal zijn op VRIJDAG 30 december 2011 in de H. Johannes de Doperkerk te Keijenborg. Aanvang 14.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om in de kerk de jarige te feliciteren. Wij hopen dat het een feestelijke viering wordt.

 

Namens pastoor Fred Hogenelst,

De werkgroep:  pastoor50@12apostelen.nl

Raad van Kerken

Twee jarenlange tradities: de Kerstmarkt voor Anderen en de Volkskerstzang die georganiseerd worden vanuit de Raad van Kerken Borculo, gaan samenwerken.

Vrijdag 16 december a.s. vanaf 18.30 tot 20.30 uur vindt in de kerk en op het plein van de Joriskerk te Borculo weer de Kerstmarkt voor Anderen plaats. Tijdens de Kerstmarkt wordt in de kerk de Volkskerstzang gehouden.

Zoals alle voorgaande jaren is er ook nu naar een goed doel gezocht waar de opbrengst

van de markt naar toe zal gaan. De werkgroepen hebben dit jaar als doel gekozen voor

De Stichting Pax Kinderhulp Polen – Borculo.

Stichting Pax Kinderhulp Polen Borculo zet zich al 26 jaar in voor kansarme suikerpatiëntjes uit Polen. Elk jaar komen 40 suikerpatiëntjes in de leeftijd van 9 tot 13 jaar naar Borculo om hier drie fijne vakantieweken door te brengen. In 2012 verblijven deze kinderen van 30 juni tot 21 juli in de vakantieboerderijen van Beerten.

Het grote probleem dit jaar zal zijn, in verband met de wereldwijde crisis, het benodigde bedrag ad. € 34.000 bij elkaar te krijgen. Ondanks dit sombere vooruitzicht is de werkgroep al begonnen met de voorbereidingen. We kunnen en mogen deze kinderen niet in de kou laten staan. De werkgroep Pax Kinderhulp heeft inmiddels al laten weten erg blij te zijn dat de opbrengst van de Kerstmarkt voor Anderen 2011 voor deze kinderen zal zijn.

Op de Kerstmarkt staan weer diverse groepen en verenigingen die allerlei kerstartikelen verkopen zoals kerstversiering, kerstkaarten, kerstbakjes enz.

Ook de erwtensoep zal niet ontbreken. Er zullen oliebollen worden gebakken en in de kerk is er een lekker kopje koffie of chocolademelk en niet te vergeten de glühwein te koop. Maar er valt nog meer te beleven. Er is zal volop kerstmuziek zijn. De Christelijke muziekvereniging Accoord zal in de Joriskerk kerstliederen ten gehore brengen. Wie zich geroepen voelt, en wie is dat niet, kan meezingen met het bekende repertoire. Een gelegenheidskoor zal hierbij ondersteunen. Zo worden de traditionele Kerstmarkt en de jaarlijkse Volkskerstzang met elkaar verbonden.

Kortom zeer de moeite waard om te komen kijken, luisteren en meezingen. 

Met het hele gezin naar Lourdes.

 

In Lourdes komen vooral mensen die oud en ziek zijn. Niet waar? Niet waar... ieder jaar komen miljoenen mensen in Lourdes: ziek en gezond, oud en jong. En het is voor iedereen even bijzonder.

 

Volgend jaar reizen mensen uit het hele aartsbisdom Utrecht naar Lourdes. Ook u kunt mee!

Daar kunt u een kerk zien die leeft, waar jonge mensen komen en die sprankelt van blij geloof. Het zou mooi zijn als veel mensen dat konden zien. Het zou mooi zijn als hele gezinnen uit onze parochie dat zouden kunnen zien. Dat vindt ook onze bisschop, hij nodigt gezinnen dan ook heel bijzonder uit. Er is een gezamenlijk programma maar voor de diverse jonge leeftijdsgroepen zijn er ook eigen programmaonderdelen. Zo kan iedereen op zijn of haar eigen manier Lourdes beleven. 

 

Zo'n reis kost natuurlijk heel wat, zeker met z'n allen. Daarom zijn er gereduceerde tarieven voor jongeren en gezinnen. Dan kunt u ook eens zien wat er nu zo bijzonder is aan Lourdes.

Meer informatie vindt u op www.aartsbisdom.nl en op onze website www.12apostelen.nl.

U kunt ook naar één van de informatieavonden van de Lourdescommissie komen (zie onder). Gaat u mee?

Pastoraal Team.

 

De informatieavonden in december en januari voor de Bisdomreis naar Lourdes zijn op:

Dinsdag 17 januari 2012, 20.00 uur o.l.v. pastoor Hogenelst,

KJ-gebouw Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming, Steenstraat 28, 7271 BP Borculo

En verder op:

Dinsdag 13 december 2011, 19.30 uur o.l.v. mw. Riekje Rijk

Parochiezaal Geloofsgemeenschap H. Willibrord,  Groenloseweg 1, Ruurlo

Dinsdag 13 december 2011, 20.00 uur o.l.v. pastoor Hogenelst

Pastorie Geloofsgem. H. Johannes de Doper, Kerkstraat 9, Keijenborg

Dinsdag 17 januari 2012, 19.30 uur o.l.v. mw. Riekje Rijk

PCM Geloofsgemeenschap St. Jan/Emmanuel, Tengnagelshoek 6, Zutphen

We nodigen U hierbij van harte uit. Aarzelt U nog, kom dan toch naar deze info-avonden. Tot ziens op 1 van deze avonden, Lourdescommissie.

Misdienaars tussen filmsterren

 

We hadden het wel getroffen zeg. Ons uitje ging naar Moviepark Germany, en die dag was het precies de dag van Star Wars. We liepen tussen alle grote sterren van die film. Allemaal verkleed met  supergave geweren. En er was nog veel meer te doen.

’s Ochtends vroeg zijn we met 4 auto’s op weg gegaan. Het leek op de parkeerplaats erg druk, maar in het park viel het reuze mee. We gingen in de Avatar en Ice Age. Ook hebben we een superspannende stuntshow meegemaakt met slippende auto’s en ontploffingen,  vuur en schietende bankovervallers. Ik ben er wel 2 keer geweest. Heel gaaf. En we hebben Shrek gezien in 4-D. Je schudde in je stoel alsof je er echt bij was en je voelde echt water als er geniest werd. Bah.

We kregen drinken en broodjes, dat was allemaal goed geregeld. En iedereen had wel snoep bij zich. En ’s avonds hebben we lekker patat met kipnuggits of frikadel gegeten. 

En nu ga ik het toch verklappen, het was niet alleen leuk voor ons, ook voor de chauffeurs. We zagen hen in de achtbaan en de waterbak. En ze werden net zo drijfnat als wij, na een duik met de boomstam in het water.

 

Geweldig dat we dit mochten doen. Voor veel misdienaars was het de eerste keer in dit park. Nou ik ga zeker nog een keer. Allemaal heel erg bedankt voor de leuke dag.

Namens de misdienaars

 

 

Katholieke Jongerendag weer zeer geslaagd!

De afgelopen tijd horen we steeds vaker negatieve verhalen over de Katholieke kerk. Afgelopen zondag 6 november was hier echter niets van te merken. Busladingen vol tieners, jongeren en hun begeleiders trokken naar de Maaspoort in Den Bosch voor de jaarlijkse Katholieke Jongerendag.

Ook vanuit Zutphen vertrok er een bus vol enthousiaste tieners en jongeren. Onder deze gezellige groep bevonden zich onder andere een stel tieners van Teenertime Zutphen, Heeten en Lettele en een groep jongeren uit Deventer en Hengelo. Al met al een leuke groep én een volle bus! Onderweg kwam de sfeer er dan ook al snel in. Na een korte tussenstop in Arnhem voegden zich nog eens 5 jongeren bij ons en was het gezelschap compleet. Voor veel jongeren was de Katholieke Jongerendag naast een groot feest ook een reünie van de Wereld Jongerendagen. Herinneringen werden opgehaald en er werd veel gelachen.

Eenmaal aangekomen in Den Bosch gingen we met z’n allen naar het hoofdprogramma. Gedurende dit hoofdprogramma hebben we kunnen genieten van Kees Kraayenoord, een gospelzanger die ook op de EO-jongerendag heeft gestaan. Zijn liedjes zijn erg mooi, leuk om mee te zingen en een echte aanrader. Daarna kwam Maria Voce aan het woord. Zij is de tweede presidente van de Focolarabeweging. Aan de hand van een interview werd ons verteld hoe wij het vuur in onszelf kunnen laten branden, ondanks de moeilijkheden. Een erg inspirerend verhaal. Als derde kwam Antoine Bodar het podium op. Hij ging nog wat verder in op de verhalen van Maria Voce. Als laatste vond er een live-uitzending plaats van het radioprogramma KraakHelder. Deze uitzending stond vanzelfsprekend in het teken van de Katholieke Jongerendag. Tijdens deze uitzending werd er een veiling gehouden ten behoeve van de jongerencollecte (waarvan onder andere de KJD wordt betaald). De geveilde items waren zeer gewild, dus de prijzen liepen hoog op. De verwachting is dan ook dat de KJD volgend jaar nog spectaculairder zal zijn.

Dit was echter nog niet alles. Na het hoofdprogramma was er een korte pauze, waarin men naar de infomarkt kon waar allerlei standjes stonden van de bisdommen en verschillende organisaties. Daarnaast kreeg iedereen de gelegenheid om deel te nemen aan twee workshops. Hierbij was er voor iedereen wat wils. Voor de tieners, en dan vooral de stoere jongens onder ons, was er het “Bamboe Bouwen”. Hierbij kregen een aantal groepjes de opdracht een katapult te ontwerpen en te bouwen, waarmee zij zo ver mogelijk konden schieten. Hierbij kwamen erg leuke ideeën naar voren en raakten we in gesprek met andere tieners en jongeren.

 

                   

Daarnaast waren er workshops over ontwikkelingswerk, katholieke media, leiderschap, en nog vele andere onderwerpen. Ook was er de gelegenheid om je verder te verdiepen in het thema, namelijk Vuur.

Na deze workshops vond er een gezamenlijke eucharistieviering plaats. Deze werd voor gegaan door enkele bisschoppen, die hierin ondersteund werden door pastores vanuit heel Nederland. Het was een unieke ervaring om al deze mensen bij elkaar te zien en om samen de eucharistie te vieren.

Hierna was het weer tijd om afscheid te nemen van de Maaspoort en alle mensen die we er hadden leren kennen, want we gingen weer naar Zutphen. Onderweg in de Happybus werd er onder het genot van een drankje en een snack genoten van een prachtige film. Eenmaal aangekomen in Zutphen gingen we met een grote groep patat eten in de kelder van de Emmanuelkerk, om de dag goed af te sluiten.Ik zelf vond het een erg geslaagde dag. Ik heb me goed vermaakt en ik geloof dat dit bij anderen ook zo was. Wat mij betreft gaan we volgend jaar weer!

Nienke, namens TeenerTime Zutphen

 

TeenerTime Zutphen organiseert voor jongeren uit onze parochie tussen 12 en 16 jaar éénmaal per maand op een vrijdagavond uitdagende activiteiten mét diepgang. Voor meer informatie: zie www.teenertimezutphen.nl

 

 

 

 

De Fairtrade lezing en wandeling een goede start van de Fairtrade week

 

“Meer met minder” bevlogen woorden van Nico Roozen, tijdens de Fairtrade-Lezing gehouden in het Ludgeruszaal in Vierakker bij de opening van de Fairtrade week. 30 % groei van de verkoop van Fairtrade producten in 3 jaar. Niet alleen via de Wereldwinkels maar ook steeds meer via de supermarkten.  Steeds meer producten worden duurzaam geproduceerd, met oog voor de arbeidsomstandigheden voor de arbeiders en met oog voor het milieu. Steeds meer ondernemingen  nemen zelf hun verantwoordelijkheid en willen graag het keurmerk MVO ontvangen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer.  Nico Roozen directeur van Solidaridad werkt hard samen met de ondernemingen omdat te realiseren. Hij is optimistisch en zegt; “inde toekomst dragen producten geen keurmerk mee maar staat er op de deur van de Supermarkt het keurmerk, dat alle producten die ze verkopen op een Fairtrade manier zijn geproduceerd. Hij reist de hele wereld over en is met vele grote ondernemingen in gesprek om dat stap voor stap te realiseren. “Niet alleen met grote bedrijven ook met kleine producenten wordt er nagedacht hoe vooruit te komen, “meer met minder” Duurzame chocolade hoeft niet duurder te worden als we de cacaoproductie beter organiseren en de verduurzaming parallel laten lopen met een optimale productie” Aldus Nico Roozen. Kleine boeren  daarbij ondersteunen en opleiden. Solidaridad is daarbij al meer dan 25 jaar een voortrekker.  Ook stonden ze mede aan de basis van Max Havelaar. Maar nu gaan de stappen verder en worden  Multinationals als Douw Egberts ook gestimuleerd mee te doen. Nico Roozen hield een zeer boeiende Lezing, zijn enthousiasme en bescheidenheid hebben indruk gemaakt.

 

De MOV Werkgroep van de parochie HH Twaalf Apostelen  was de initiator van deze Fairtrade actie. Het begon allemaal  in de kerk met de weekend vieringen op de 12 verschillende locaties, waarbij extra aandacht werd gevraagd voor het thema en er was een extra collecte.

De Fairtrade wandeling (5 of 10 km)inde omgeving van Vierakker  Vorden rond  Kasteel Hackfort afgelopen zondag  bij de prachtige herfstkleuren was gewoon een traktatie. Vele wandelaars genoten van de tocht en bij Kasteel Hackfort kregen ze extra energie aangereikt in de vorm van een Max Havelaar Banaan  gesponsord door Plus Kogelman uit Ruurlo. Onder de wandelaars werd nog een Fairtrade mand  verloot en Nico Roozen gaf het startsein voor de wandeling door die Fairtrademand  uit te reiken. Dankzij de collecte en de opbrengst van de wandeling kon Nico Roozen ruim 1000 euro mee terug nemen voor de projecten van Solidaridad. Wandelen met een missie  was een succes en het streven is nu dat HH Twaalf Apostelen een Fairtrade parochie mag worden. Daarvoor zal er op alle twaalf de locatie in elk geval Max Havelaar koffie en thee geschonken moeten worden. De vrijwilligers van het MOV en de Wereldwinkel Vorden samen metde uitbaters van het Ludgerusgebouw hebbende eerste stap gezet. Op weg naar meer met minder.FairTrade gewoon doen….

 

Margriet te Morsche

Coördinator MOV van Parochie HH Twaalf Apostelen

 

De extra collecte in Borculo heeft 99,92 euro opgeleverd, hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Kerstgroepententoonstelling

De St. Antonius van Paduakerk – de oudste Cuyperskerk – in Kranenburg(tussen Vorden en Ruurlo) heeft vanaf vrijdag 9 december 2011 tot en met zondag 8 januari 2012 haar deuren weer geopend voor de traditionele expositie van kerstgroepen en kerststallen. Iedere vrijdag, zaterdag en zondag is de kerk – die volledig in kerstsfeer is ingericht en verlicht – van 11.00 tot 17.00 uur geopend voor bezoekers (behalve op de zondagen 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag) en daarnaast van maandag 26 tot en met zaterdag 31 december 2011. In 2012 is het museum geopend van maandag 2 tot en met zondag 8 januari 2012. Dit jaar exposeren Truus Burgers uit Beesd en Mimi Winkels uit Borculo een groot aantal van de door hen zelf vervaardigde kerststallen en kerstgroepen, waaronder een uniek kerstdorp uit de Franse Provence. Bovendien zijn er mooie oude kerstgroepen te bewonderen van Henk Ensink uit Deurningen en groepen die het Heiligenbeeldenmuseum zelf in bezit heeft.

De grote door Pierre Cuypers zelf vervaardigde kerstgroep die bij de kerk behoort, ontbreekt natuurlijk ook niet. Ook is een educatief kerstklankbeeld te zien, dat het oude klankbeeld over de Kerststal van Bethlehem vervangt. Toegangsprijzen: €.4,00 p.p., 65+:€.3,50. Kinderen tot 12 jaar gratis. Vrienden van de Kerk op de Kranenburg

www.heiligenbeeldenmuseum.nl

 

BEZINNNING

 

Kerstdroom

 

Een herder droomt

 

Het laat hem niet los

dat lied van bevrijding.

die wondere nacht.

 

Hij droomt dat in overvloed

water zal vloeien

over Betlehems velden,

door eeuwen woestijn.

 

Dat er groene oasen

van vrede gaan groeien

en de wereld een lusthof

vol liefde zal zijn.

 

En wakker geworden

ontwaakt het verlangen

dat het kind wordt geboren

in de grond van zijn hart.

 

In de vruchtbare bodem

ontkiemt het geloven :

de dromen van vrede

worden vervuld.

 

 

Christian Pirenne, Tijdloos. Gedichten van een monnik 2010.