PAROCHIE NIEUWS

 ARCHIEF 2001.

22 pagina’s

           

DECEMBER 2001:

 

KERKOPENSTELLING

Op de 1e dinsdag van de maand is er gelegenheid om voor de viering van 10 uur in de kerk te komen bidden. De kerk is dan om 9 uur open.

 

KERSTGEZINSVIERING

Op Kerstavond is met medewerking van een Citergroep van mevr Huinink en Pastor Agterhoek een gezinsviering samengesteld. Em. Pastoor Simons zal mede voorgaan in deze gezinsviering.

 

KERKBALANS - INVOERING EURO

Vele parochianen hebben al een lange tijd een machtiging lopen voor de kerkbijdrage. De banken rekenen deze machtiging automatisch om van gulden naar Euro-bedragen per 1 januari 2002. In december kunt U al zien wat de Euro-bedrag wordt. We zouden het zeer op prijs stellen als U de machtiging verhoogd en wijzigt in afgeronde Euro-bedragen. Ook voor degenen die niet automatisch hun bijdrage leveren, hopen we op een verhoging voor  de aktie Kerkbalans 2002. Samen kunnen we dan onze parochie financieel gezond houden.

 

PAUSELIJKE MISSIE WERKEN (MISSIE)

 

In de maand oktober is Mevr. Broekhof weer langs geweest voor de jaarlijkse bijdrage van de missie. Dit jaar is er fl. 246,= opgehaald waarvoor hartelijk dank. ( vorig jaar was dit fl. 167,=) We hopen het volgend jaar ook weer op u te mogen rekenen. Wilt u als parochiaan de missie steunen neem dan contact op met ondergetekende.

Lucia Elschot, Tel: 274460.

 

VERSLAG ROME-REIS

 

Het was een gelukkig toeval dat pastoor Hogenelst voor parochianen uit Heeten, Nieuw-Heeten en Holten nog een Italiëreis op het programma had staan met als hoogtepunt Rome.  Samen met reisorganisatie Drietour uit Driebergen had hij deze reis georganiseerd en er waren nog een paar plaatsen vrij, zodat ik met mijn zus daaraan mocht deelnemen. Dankbaar heb ik van dit aanbod gebruik gemaakt en ik heb er geen spijt van gehad.

Van 18 tot 28 oktober hebben we - een heel prettig gezelschap van 42 mensen - door Noord Italië gereisd met als eindpunt Rome. Het was de hele tijd goed weer en we hebben genoten van prachtige natuur, schitterende uitzichten en mooie uitstapjes.

 

We hebben Venetië bezocht en daar gegondeld. Assisië, met de prachtige basiliek van Sint Franciscus die nu na de aardbeving van 1996 weer aardig hersteld is; je kon nog wel zien hoe een groot gedeelte van het plafond toenertijd ingestort is. Ook het graf van Sint Franciscus hebben we bezocht en doet je toch wel wat als je zo bij het graf van de man staat die zoveel mensen heeft bezield en aangesproken en dat nog steeds doet.

Dank zij de goede begeleiding van de reisleider en de chauffeur werd ons de nodige inlichtingen verschaft over de streek waar we doorreisden en de plekken die we bezochten.

 

Tot we dan eindelijk in Rome aankwamen waar we een bezoek brachten aan het Colosseum, het Oude Rome en het Vaticaans Museum met de Sixtijnse kapel met de beroemde schilderingen van Michelangelo die nu prachtig zijn schoongemaakt en hersteld. En na dit alles bezochten we de Sint Pieter. Helaas hadden we maar een korte tijd om daar te vertoeven zodat we de kerk van de Friezen niet meer konden aandoen. Jammer..

 

Tenslotte hebben we een bezoek gebracht aan de catacomben; die van Calixtus zodat we ook een indruk hebben gekregen van de oude christelijke begraafplaatsen in Rome. Het was indrukwekkend en we kregen de nodige dingen te zien en allerlei indrukken te verwerken.

 

Siena stond als laatste plaats op het programma: een mooie middeleeuwse plaats waar we ook een tijd hebben rondgewandeld en rondgekeken. Al met al een fijne reis, goed georganiseerd met een goede chauffeur, een goede reisleider, en heel prettig gezelschap en goede gidsen. Ik ben er dankbaar voor en zal er nog lang op teren. Hartelijk dank dat dit zo kom mede door uw bijdrage waar ik U zeer erkentelijk voor ben.

 

G.A. Simons, emeritus pastoor.

 

AMNESTY INTERNATIONAL

 

Uw groet brengt licht in de duisternis.

 

Rond de jaarwisseling kunnen er weer groeten verstuurd worden aan gevangenen, zodat zij weten dat ze niet vergeten zijn.

Door het grote aantal kaarten laat U ook de regeringen en gevangenisdirecties weten dat zij bekend zijn. Soms is dit een reden voor een betere behandeling of zelfs voor vrijlating.

De groetenkaarten kunt U kopen op de Kerstmarkt en in de Wereldwinkel. In de Wereldwinkel zijn rond Kerst ook Amnesty kaarten en kaarsen te koop.

 

Voor informatie kunt u bellen met Piety Nijhof, tel. 272864.

 

KERKUITZENDINGEN RADIO BERKELSTAD

 

2 dec   Hervormde Kerk Geesteren              10.00 uur

9 dec   Gereformeerde Kerk Geesteren       09.30 uur

16 dec Hervormde Kerk Haarlo                    09.30 uur

23 dec Hervormde Kerk Borculo                  10.00 uur

30 dec R.K. Kerk Borculo                             10.00 uur

 

BIJ DE KOFFIE - RADIO BERKELSTAD 11.45-12.00 uur

2 dec   Spoorzoeken

9 dec   Misdienaar, Theo Stevens e.a.

16 dec In het spoor van paulus, Wim Karssenberg

23 dec Het verhaal gaat, Jaap Jonk

30 dec God in de stilte, ds. Harry Tacken

 

PAROCHIELE CARITAS INSTELLING (P.C.I.)

 

De parochiale instellingen van liefdadigheid, ook wel aangeduid als "parochiële armbesturen" heten van 1964 "parochiele caritas instellingen", afgekort P.C.I.

Door de komst van de Algemene Bijstandswet moest een heroriëntatie plaatsvinden van de taak van de P.C.I..

 

Financiële bijstand aan personen en gezinnen blijft een taak van de P.C.I. maar alleen als er sprake is van een noodsituatie. DE financiering van de maatschappelijke dienstverlening werd vanaf de zestiger jaren steeds meer door de overheid overgenomen.

De P.C.I. beperkte zich alleen nog tot het beheer van middelen en tot incidenteel ondersteunen van bepaalde projecten. Onze P.C.I. steunt zoals U allen weet het project "Mensen in Nood" samen met alle kerken. In onze gemeente vind elk jaar in februari/maart een kledinginzameling plaats. De opbrengst komt ten goede aan een project in de derde wereld, b.v. de straatkinderen in Kenia.

Ook organiseert de P.C.I. elk jaar twee bezinningsdagen in het fratershuis bij de Leostichting. Een dertigtal ouderen van onze parochie waardeert deze activiteit van de P.C.I. als een welkome afwisseling in hun dagelijkse levensritme.

 

Ook wil de P.C.I. voor de parochianen die onze aandacht behoeven "een bezoekersgroep" in het leven roepen. We denken aan zieken, nabestaanden van overledenen, ouderen (met name zij die alleen zijn), parochianen in tehuizen in en buiten Borculo en ouderen, die een bezoek op prijs stellen en dit aan de parochie te kennen hebben gegeven.

Deze bezoekersgroep in oprichting is zich samen met pastor H. Agterhoek aan het oriënteren hoe ze het een en ander gaan realiseren. Er vindt een goede afstemming plaats met andere groepen, b.v. de Zonnebloem en de Avondwake - groep.

 

U wordt in het parochienieuws van januari 2002 door pastor H. Agterhoek nader geďnformeerd.

 

Bestuur P.C.I.

 

ADVENTSAKTIE

Van 1 december tot en met 26 december  staat achter in de kerk de grote bus voor uw gift voor de adventsactie. Deze actie wordt gesteund door alle christelijke kerken.

Van harte aanbevolen.

Informatie kijk op:  www.solidaridad.nl

 

KERSTMARKT VOOR ANDEREN

 

Op vrijdag 14 december vindt er van 19.00 - 21.00 uur weer een Kerstmarkt voor anderen plaats in en rondom de Nederlandse Hervormde Kerk te Borculo. De Hervormde, Gereformeerde en Katholieke Zending en M.O.V.-werkgroep hebben samen als doel gekozen: Jongerencentrum in Lima - Peru

 

Twee jongeren uit Nederland willen een jongerencentrum opzetten in de sloppenwijken van Lima. De bedoeling is dat daar jongeren kunnen samenkomen. We hopen dat daarmee de jongeren het gevoel krijgen dat ze samen iets kunnen bereiken. Voor dit project is veel geld nodig. Helpt U mee dit waar te maken?

 

Op de Kerstmarkt zullen weer de bekende artikelen verkocht worden zoals kerstbakjes en aanverwante artikelen. Ook zal er erwtensoep, gluwein en de traditionele chocolademelk niet ontbreken. De vuurpotten zullen branden en er zal een jeugdmuziekgroep zijn, wordt er midwinterhoorn geblazen en het Jongerenkoor zal een mini-concert geven.

Dit alles de moeite waard om te komen kijken!

Komt allen. De Commissie.

 

EEN GEZEGEND 2002

Het parochiesecretariaat, kostersteam, pastoresteam en bestuur

wensen U allen fijne feestdagen en een gezegend 2002. Nogmaals dank aan alle vrijwilligers die in 2001 onze parochie hebben helpen voortgaan, en we hopen ook in 2002 op uw steun.

 

KERKEXCURSIE

 

Op zondag 23 september 2001 zijn we als Raad van Kerken Borculo op bezoek geweest bij de N.H. Kerk te Goor. 17 personen zijn mee geweest. De heer Eernink, koster/beheerder van de kerk gaf de rondleiding door het kerkgebouw en vertelde over de restauratie van 1999. De kerk telt 350 zitplaatsen. Naderhand werd  er onder het genot van een kop koffie nog wat nagepraat. Voorzitter dhr. Lohman bedankte de heer Eernink voor de uitleg en de gastvrijheid.

 

PLEK VAN HET ARBEIDSPASTORAAT IN DE KERK

Het Arbeidspastoraat vormt een onderdeel van de Rooms-katholieke kerk in het Aartsbisdom Utrecht. Het Aartsbisdom is opgedeeld in 9 dekenaten. Grofweg gezegd heeft elk dekenaat een halftime Arbeidspastor in dienst. Veelal zijn deze pastores verbonden aan een team van dekenale dienstverleners.
Voor de Achterhoek en de Liemers betekent dit dat arbeidspastor Richard de Keyzer verbonden is aan de Interdekenale Dienstverlening Oost Gelderland (IDOG) die gevestigd is in Wehl. Door het vertrek van Maarten Smits als arbeidspastor in de Achterhoek is er een vacature ontstaan.

De dekenaten Veluwe-Flevoland en Salland hebben een interdekenaal team, waaraan arbeidspastor Daan Vogelpoel is verbonden. In Twente is arbeidspastor Eef van Vilsteren verbonden aan het interdekenale team dat gevestigd is op de Zwanenhof in Ambt Delden. Het dekenaat Arnhem kent op dit moment een vacature.Naast de Rooms-katholieke arbeidspastores zijn er in de SOW-kerk ook enkele arbeidspastores werkzaam. Voor Oost-Nederland betreft dit het team van Evangelie en Industrie (E&I) dat gevestigd is in Arnhem. Er is regelmatig overleg tussen de beide teams van arbeidspastores.  

 

Richard de Keyzer, arbeidspastor

www.arbeidspastoraat.cjb.net

 

PSALMEN IN DE ACHTERHOEK

 

Meer dan 250 bijzondere uitgaven van psalmboeken, bundels bijbelse liederen, zullen van 1-12 december 2001 in de Hervormde Remigiuskerk in Steenderen worden tentoongesteld. Deze reizende expositie Pss---Psalmen, opgezet door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), omvat verder schilderijen en aquarellen over literaire thema’s in de psalmen. Samen vertellen ze ‘Het verhaal van de psalmen’. Sipke van der Land schreef onder die titel een verhelderend boekje bij de tentoonstelling. 

Het materiaal is afkomstig uit de uitgebreide privé-collectie van de in Vlaanderen wonende Gert-Jan Buitink. Hij heeft zijn bezit tijdelijk in bruikleen gegeven aan het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). De vele exclusieve uitgaven worden getoond in vitrines met kleurrijke achtergronden. Psalmboeken in oude en nieuwe talen, uit de katholieke en protestantse tradities, waaronder een aantal curiosa. Naast de boeken zijn er etsen van Marc Chagall, olieverfschilderijen van Renaat Boschaert en aquarellen van Leen van Tichelen te zien. 

Op zaterdag 1 december zal er een mogelijkheid zijn om bijbels te laten taxeren. In de weekeinden verzorgt het Muziek en Dans centrum de Muzenhof uit Zutphen een muzikale bijdrage tijdens de openingsuren. Door de week zullen scholen de tentoonstelling met een rondleiding kunnen bezoeken. Op 30 november zal het Utrechts koor Schola Davidica meewerken aan de opening van de tentoonstelling. ( 20.00 uur, kerk open vanaf 19.00 uur ). Er zal door dhr. H. Lentink, die betrokken is bij het Staringinstituut een lezing worden gehouden over het vertalen van psalm 139 in het Achterhoeks dialect. De Steenderense predikant B. Seelemeijer verzorgt een bijdrage over de joodse visie op die psalm.
De tentoonstelling is van 1 – 12 december dagelijks (behalve op maandag) van 14.00 – 16.30 uur in de Hervormde Remigiuskerk in Steenderen te bezichtigen.

 

HUIZE LORETO -Spirituele film

Films laten altijd het leven van concrete mensen zien. En aan de hand van wat een film laat zien van het leven van deze mensen, vertelt een film ook altijd iets over het leven, over ons leven. Hierdoor is het mogelijk dat we worden aangesproken door een film. Films geven altijd blijk van een bepaalde kijk op het leven, en ‘barsten’ daarom van de levensbeschouwing en religie. Ze zijn dus uitermate geschikt als uitgangspunt voor een geloofsgesprek.
Ik wil u daarom van harte uitnodigen voor een avondje film met gesprek! Hoe moet u zich zo’n avond voorstellen? Ik begin met een zeer korte inleiding waarin ik iets vertel over de achtergronden van de film en de regisseur. Vervolgens bekijken we de film en afsluitend gaan we in gesprek met elkaar over wat we gezien hebben. 
Film: ‘Babette’s Feestmaaltijd
In ‘Babette’s Feestmaaltijd’(G. Axel) verplaatsen we ons naar een Lutherse gemeente in een klein en gesloten vissersdorpje op Jutland in de 19e eeuw. De twee ongetrouwde dochters van de overleden dominee dragen zorg voor de gemeente. Het leven van de zussen verandert op het moment dat ze Babette, gevlucht uit Frankrijk, als kokkin aannemen. Zij biedt de gemeente een groot Frans diner aan t.g.v. de 100e geboortedag van de stichter. Hiermee geeft zij de gemeente nieuwe élan.

Datum:

12 december (Babette’s Feestmaaltijd )

Tijd:

20.00 – 22.00 uur

 

 

 

KERSTSAMENZANG

De jaarlijkse kerstsamenzang wordt dit jaar gehouden op zondag 16 december. Deze keer wordt de dienst, georganiseerd door de Raad van Kerken, gehouden op twee plaatsen, en wel in de herv. Kerk van Haarlo en in de Herv. Kerk van Gelselaar. Aanvang 19.15u. In beide diensten wordt dezelfde liturgie gebruikt. In Haarlo wordt de dienst geleid door dhr. W. Mogezomp. Het orgel wordt bespeeld door dhr. Koier. Verdere muzikale medewerking wordt verleend door Mevr. I. Wunnekink op Hobo. In Gelselaar leidt mevr. G. Braam de dienst. Mevr. D. Kossink speelt op het orgel. Zij heeft ook de leiding over het Tempelteam die muzikale medewerking verleend. De collecte die gehouden zal worden, is bestemd voor een goed doel welke in de dienst bekend zal worden gemaakt. We hopen op een goede dienst en op uw komst.

 

Namens de kerstssamenzangcommissie, B. Kistemaker.

 

KAARSENAKTIE

Bijna iedereen in en om Borculo heeft het al wel gezien: de ramen van de Hervormde Kerk worden gerestaureerd. En dat was ook hard nodig. Dit is nog maar het begin van de kerkrestauratie, en dus is er veel geld nodig. Een van de acties die gevoerd wordt om dit bij elkaar te krijgen is een Kaarsenactie.

We bieden U aan: een prachtige kaars,  19 centimeter hoog en een doorsnee van 5 centimeter. Op de kaars een afbeelding van de Hervormde Kerk, naar een pentekening van Ben Scholten. U kunt deze kaars kopen voor f 5,50 of 2,50 Euro. Juist in deze tijd van het jaar is het, behalve voor uzelf, natuurlijk een prachtig cadeau voor familie en vrienden. Zo krijgen zij een nuttig cadeau (een kaars is nooit weg) en een mooie herinnering aan Borculo. Enne.. laat U de kaa(r)(s) niet van het brood eten: Koop Kaarsen voor de restauratie!

 

De activiteitencommissie:

P/a Gerrit en Riek Vruggink, Spoordijk 1 Borculo, tel 272723.

 

WERELDJONGERENDAG 2002

Alle informatie vind U op :  http://www.wjd.nl/

 

NOVEMBER 2001:

 

HULDIGING

Op zaterdag 13 oktober is tijdens de jongerenviering de pianist Frank Sterenborg van het Jongerenkoor gehuldigt met een zilveren medaille van de St. Gregoriusvereniging voor zijn 25-jarig jubileum als lid en pianist van het koor. Pastoor Hogenelst bracht in de eucharistieviering een woord van dank over namens de gehele parochie voor zijn inzet in het jongerenkoor en gaf hem de medaille met bijbehorende oorkonde en bloemen voor zijn vrouw.

 

AFSCHEID TON OOSTVEEN.

 

In de viering van 15 september heeft het jongerenkoor en de parochie afscheid genomen van frater Ton Oostveen. Gedurende elf jaar heeft hij het jongerenkoor begeleid in een tekstgroep waarin hij samen met het koor de vieringen samenstelde en de overweging verzorgde. De viering kreeg een ingrijpende karakter door de voorafgaande gebeurtenissen in Amerika waarbij tijdens de voorbeden uitvoerig werd stilgestaan en gebeden voor de slachtoffers ,hun nabestaanden, de daders en vooral voor de wereld en de wijsheid van de wereldleiders.

Tijdens de viering was de opbrengst van de collecte voor het project waarin frater Ton Oostveen samen met enkele medebroeders van de fraters van Utrecht actief is in Zutphen, genaamd "de brede dak". De collecte heeft f 430,65 opgebracht.

Symbolisch werd deze opbrengst door Pastor Agterhoek in een knapzak aangeboden,voorzien met brood en een drankje, om mee ten nemen naar Zutphen.

 

 

 

SECTIE OOST

Op vrijdag 23 november vindt de presentatie plaats van Pastoraal werker drs. E. Wassink. Drs. E . Wassink is 1 oktober j.l. in dienst van de sectie gekomen

De presentatie vind plaats om 19.00 uur plaats in de Emmauelkerk te Zutphen. Deken Geurts zal in de installatieviering voor gaan.

 

VACATURE BOUWZAKEN

Onlangs heeft dhr. A. Franck het bestuur laten weten zijn bestuurstaken te beëindigen. Op zoek naar zijn opvolging heeft dhr. T. van der Laak zich bereid gevonden om zijn taken over te nemen en tot het bestuur toe te treden. De procedure volgens het bisdom geeft de mogelijkheid tot het aanmelden van tegenkandidaten uiterlijk 14 dagen na het verschijnen van dit parochieblad. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris van ons bestuur, Dhr. B.J.G. ten Brinke, Prunusstraat 16, tel. 273194. 

 

TARIEVEN 2002

Vanaf 1 januari zijn de volgende tarieven vastgesteld:

Misintentie :                     6,00          Offerkaarsen € 0,35

Huwelijksviering:        € 200,00          Misboekjes     € 0,15

Huwelijksjubileum :       50,00 (alleen tijdens weekendviering)

Uitvaart:                      € 240,00                    

Grafrecht en onderhoud 20 jaar                               € 600,00

Verlenging grafrecht en onderhoud 10 jaar              € 300,00

Urnengraf en onderhoud 20 jaar                               € 450,00

Grafdelven enkel graf € 120,00 ,dubbel graf                       € 160,00

Graf kind 1-12 jaar     € 255,00 ,Graf kind 0-1 jaar      90,00

 

VRIJWILLIGERSMIDDAG

Op zondag 25 november organiseert het parochiebestuur, een gezellige middag voor alle vrijwilligers bij zaal Peters, van 14 tot 17 uur. Met alle vrijwilligers wordt bedoeld: alle koorleden (Jongerenkoor en Parochiekoor) , alle helpers in pastorie, kerk, kerkhof en tuin, alle leden van de vele werkgroepen, alle bezorgers van ons parochieblad, kortom iedereen die zich inzet  op een of andere wijze voor de parochie. Mocht U persoonlijk, via uw werkgroep of koor geen bericht hebben gehad, wordt U bij deze uitgenodigd en gevraagd zich op te geven bij ons parochiesecretariaat voor 1 november a.s.

 

Het Parochiebestuur.

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2002.

 

Ook dit schooljaar op 9 juni 2002 worden de    kinderen uit groep 4 van alle basisscholen van Borculo e.o. in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. Een opgaveformulier voor deze gebeurtenis ligt voor u klaar op het parochiesecretariaat.(zie openingsuren elders). Doet u dit zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór 4 januari 2002 omdat wij nu al bezig zijn met de voorbereidingen.

Voor informatie kunt u  terecht bij de werkgroep Eerste Heilige Communie die dit jaar voor het eerst van start is gegaan.

 

Lucia Elschot             0545-274460

Mirjan Nijman             0545-274687

Pastoor Hogenelst     0573-251457 (tel. spreekuur woe.18-19u)   

 

DANKWOORD

 

Beste mensen,

Op 15 september heb ik afscheid genomen van de Parochie Borculo en van het Dekenaat Berkelland. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die dit afscheid tot een onvergetelijke gebeuren heeft gemaakt. Het deed me goed zoveel mensen in de viering te treffen. De afscheidsreceptie bij ‘Peters’ was, mede door de aanwezigheid van jong en oud, een gezellige en warme bijeenkomst  Helaas was het niet voor iedereen duidelijk dat deze bijeenkomst niet uitsluitend voor genodigden was. Hierdoor was niet iedereen die dat wilde in de gelegenheid om nog even persoonlijk afscheid te nemen. Jammer……

Aan u allen hartelijk dank voor u aanwezigheid in viering en of receptie en uw goede gave in geld of natura. Dank ook het vertrouwen dat u in de afgelopen elf jaar aan mij hebt gegeven. Dankbaar voor de jaren die waren, en met vertrouwen voor de toekomst wens ik jong en oud in Borculo alle goeds toe.

 

Hartelijke groeten, frater Ton Oostveen

 

HEILIG VORMSEL 2002

 

Op zaterdag 6 april 2002 zal er om 19.00 uur een viering zijn waarin kinderen uit onze parochie worden gevormd.

Voor kinderen die op de Sint Jorisschool zitten zal de voorbereiding grotendeels op school plaatsvinden. Kinderen die niet op de Sint Jorisschool zitten en wel willen worden gevormd kunnen zich opgeven bij het parochiesecretariaat.

Louise Blanckenborg zal deze kinderen begeleiden bij de voorbereiding op het Vormsel

 

FAIR TRADE SPEELGOED: TOEKOMST VOOR KINDEREN

 

De wereldwinkel Borculo werkt dit jaar mee met de speelgoed-campagne van Fair Trade. De toekomst van kinderen staat in deze campagne centraal.

Het speelgoed in de wereldwinkel ziet er aantrekkelijk en uitnodigend uit en prikkelt de fantasie. Hierdoor biedt het veel speelplezier aan de kinderen in Nederland. Tegelijkertijd beleven ook kinderen in Indonesië en Sri Lanka er veel plezier aan. Doordat hun ouders met de productie van het speelgoed een behoorlijk inkomen verdienen, kunnen hun kinderen naar school en is er geld voor schriften en boeken.

Eigen ontwerp.

Hoe leuk het kan zijn om speelgoed te ontwerpen, kan ieder kind nu zelf ervaren. In de wereldwinkel ligt een ontwerpformulier klaar voor creatieve kinderen. De mooiste ingekleurde vliegtuigjes worden in Indonesië voor de winnaars in het echt gemaakt. Deze samenwerking tussen maker en gebruiker is absoluut uniek

 

Wereldwinkel Borculo, Muraltplein 33

Contactadres: Trudy van Baal, tel. 0545-481337

 

______________________________________________________________________________________

 

GESPREKSAVOND: KERK EN LANDBOUW

 

De GLTO voor de veehouderij houdt een belangrijke informatie-avond bij Kerkemeyer op: 12 november om 20.00 uur in de Schephuve in Geesteren.

Iedereen , die zich bij de landbouw betrokken voelt, nodigen we voor die avond uit. Om mee te denken, mee te praten met en over de zaken, die de toekomst van onze agrarische gemeenschap aangaan.

De gespreksavond wordt geleid door de Heer H.Agterhoek, Rooms Katholiek pastoraal werker in onze regio. Om concrete zaken naar voren te brengen zal hij eerst een interview houden met een boer en een boerin. Over de dagelijkse praktijk, over de mooie en de moeilijke dingen. Daarna gaan we in groepen een paar stellingen bediscussiëren. Na de pauze is er een forum-discussie, met o.a. dhr. B.Hesselink uit Geesteren en Dhr. G.Nieuwenhuis uit Borculo.

De Borculose Raad van Kerken houdt zich met belangstelling van de ontwikkelingen in de landbouw op de hoogte. En het is niet gering, wat er zoal gaande is. Herstructurering, reconstructie, gebiedsontwikkeling met pilot-functie, natuur-en landschapsinrichting: Allemaal zaken, die voor alle mensen in ons gebied van belang zijn. Met daarnaast de meer vaktechnische zaken in de bedrijven zelf Mestwetgeving, dierenwelzijnsproblemen en nog zoveel meer regelingen. Zoveel, dat voor heel veel boeren de vraag rijst: Kan ik hierin verder met mijn bedrijf? Is dat financieel mogelijk? Kunnen we blijven of moeten we wijken?

In het voorjaar hadden we met de verschrikkelijke MKZ-epidemie te maken. Nog is de dreiging daarvan niet voorbij. In Engeland heerst die nog altijd voort! En we mogen hopen en bidden, dat het hier niet weer de kop opsteekt! En dan te weten, dat er nog steeds niet is besloten om in Europees verband tot preventieve vaccinatie over te gaan! En daarnaast steeds weer opnieuw opduikend het BSE-gevaar.

Ook in groter verband, in het regionaal Dienstencentrum van de SOW-kerken in Gelderland houdt men zich bezig met de zaken van de Landbouw.

Zo wil men binnen de classes van Doetinchem en Zutphen graag zicht op krijgen op het aantal mensen dat besloten heeft zijn boeren-bedrijf te beëindigen. Via deze weg wil ik graag een oproep doen aan mensen om in een dergelijke situatie ook uw kerk te informeren. Opdat wij ook in zo'n moeilijke beslissing mensen terzijde willen staan. Om er te zijn, als luisterend oor, als helpende hand!

 

Al met al, stof genoeg, om er een avond in betrokkenheid met elkaar mee bezig te zijn. Dus, komt u meedenken en meepraten op de 12 november a.s. in Geesteren.

 

Namens de Raad van Kerken,

Wim Mogezomp

 

___________________________________________________________________________________

 

OKTOBER 2001

 

RAMP AMERIKA EN VREDESWEEK

Bij het samenstellen van dit parochieblad, is zojuist het  wereldnieuws van de vliegtuigrampen in Amerika. Vele regeringen hebben hierop met afschuw gereageerd. Ook in alle kerken is hier veel aandacht aan besteed. De Raad van Kerken heeft in de week van de ramp op 15 september in de Domkerk te Utrecht een gebedsdienst georganiseerd, die live op de t.v. te volgen was.

In de vredesweek die nu bezig is (23 t/m 29 september) zal ook hierover uitvoerig worden gesproken en geschreven. Het gekozen thema : Religie en geweld, geloven in vrede ? (zie vorig parochienieuws) zal vele vragen opleveren en tot discussies leiden .

 

WERELDMISSIEMAAND

Oktober is ook de Wereldmissie-maand. In het Weekend van 6/7 oktober zal er een extra deurcollecte gehouden worden voor Wereldmissiedag kinderen (7 okt.) en wereldmissiedag (21 okt.)

Tevens is oktober ook een Maria-maand. Op woensdagavonden is er dan ook gelegenheid tot een rozenkransgebed .

 

 

MISSIEKALENDERS

 

Op zaterdag 13 oktober en zondag 21 oktober is na de dienst, de jaarlijkse verkoop van Missie-kalenders verzorgt door de M.O.V. -werkgroep.

 

 

WEER HERFSTREIS NAAR TAIZE VOOR JONGEREN!

 

Dit jaar is er in de herfstvakantie weer de mogelijkheid voor jongeren tussen 17 en 30 jaar om mee te gaan naar Taizé.

Taizé is een dorp in Oost-Frankrijk, waar zich een gemeenschap van broeders bevindt die in 1940 door frčre Roger gesticht werd. De broeders zijn van zowel protestantse als katholieke afkomst. Zij komen uit meer dan 25 landen, wonen in Taizé en in andere werelddelen, vooral onder de armen. Sinds de jaren vijftig ontvangen de broeders jongeren. Tegenwoordig komen er per jaar tienduizenden uit alle werelddelen. Zij leven een week lang mee met de broeders: in gebed, in maaltijden en in ontmoetingen met andere jongeren. Drie keer per dag komen de broeders en alle aanwezigen in Taizé samen voor gemeenschappelijke gebedsvieringen, waarin zang en stilte centraal staan. De liederen uit Taizé zijn nu bekend in veel landen en talen.

 

Wat kun je van zo'n week Taizé verwachten?

Taizé is geen vakantieoord voor jongeren. Het is er heel eenvoudig en sober. Het is een plek van rust, stilte en bezinning. Samen met leeftijdgenoten raak je vanzelf wel in gesprek over vragen die jij in je leven belangrijk vindt en waar je samen naar kunt zoeken. In Taizé zul je merken dat alle grenzen wegvallen, ook die van je taal.

Als je dit wat lijkt, meld je dan aan bij een van de contactpersonen, dan krijg je vanzelf bericht over een te houden voorlichtingsavond. Er is een videofilm zodat je een goed beeld krijgt en er wordt Taizé-Muziek gedraaid. Enkele leeftijdsgenoten vertellen over hun Taizé-ervaringen.

Op deze avond kun je ook vragen stellen over het hoe en wat. Dan kun je zelf altijd nog zien of je meegaat.

Bij voldoende aanmeldingen willen we voor vervoer zorgen, maar er zijn ook mogelijkheden om op eigen gelegenheid te gaan.

 

De afgelopen jaren bedroegen de reis- en verblijfkosten + f 250,-. We hopen dat dit ook dit jaar haalbaar is.

 

Data: zaterdag 20 t/m zaterdag 27 oktober 2001.

 

Voor meer informatie:

Ds. Hans Hinkamp, Lichtenvoorde, 0544-371409,

E-mail: h.hinkamp@zonnet.nl

Frater Ton Oostveen, Zutphen 0575-572755

Pastor Frans Trieschnigg, Lievelde 0544-393380,

Fax 0544-393383, E-mail: F.Trieschnigg@planet.nl

 

________________________________________________________________________________________

 

AMNESTY groep Borculo

 

Goed nieuws:

Ook vanuit Borculo werden rond de jaarwisseling veel groeten verstuurd om gevangenen een hart om de riem te steken. Vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam kwam het goede bericht dat van de 127 gevangenen aan wie groeten verstuurd werden er inmiddels 24 vrij zijn.

 

Collecte:

In de week van 14 tot en met 20 oktober wordt in de gemeente Borculo de jaarlijkse collecte voor Amnesty International gehouden. Voor actie, onderzoek, voorlichting en publiciteit is veel geld nodig. Als Borculose Amnesty groep willen wij hieraan ook een steentje bijdragen. Om de collecte te laten slagen zijn veel collectanten nodig.

Spreekt het werk van Amnesty U aan en wilt u ons helpen met deze collecte neem dan contact op met:

Wil van Dijk tel: 275227

Piety Nijhof tel: 272864

 

________________________________________________________________________________________

 

MIDZOMERAVONDDIENST

 

Onder schitterende weersomstandigheden vond op zondagavond 19 augustus, jl. de midzomeravonddienst "Vogels van diverse pluimage" plaats. Deze openluchtkerkdienst telde 260 bezoekers.

Naast gemeenteleden en parochianen hebben ook vakantiegangers van de campings uit gem. Borculo, Beltrum en Dijkhoek deze, kerkdienst bezocht., Penningmeester mevr. Brokers deelde mede dat de collecte f. 906,35 heeft opgebracht.

Dit bedrag schenken wij, aan Volendam voor de slachtoffers van de nieuwjaarsramp.

Iedereen die heeft meegewerkt aan deze dienst/viering, op welke manier dan ook, willen wij als Raad van Kerken hartelijk bedanken.

Ook de mensen van het Galgenveld voor het beschikbaar stellen van de materialen.  Zoals Ds. van Weelden al mede deelde is de volgende openluchtdienst in het Galgenveld op: zondagmorgen 26 mei 2002 ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het openluchttheater.

 

Raad van Kerken regio Borculo,

 

J. te Velthuis /sekr.

________________________________________________________________

September 2001

 

 

EEN NIEUWE SEIZOEN

 

Langzaamaan loopt de vakantietijd ten einde. Misschien bent u weg geweest. Misschien ook niet. Misschien bent u door omstandigheden met heel andere zaken in uw leven bezig geweest dan zomer en vakantie.

Toch hoop ik dat de afgelopen tijd voor velen van u een tijd kon zijn van recreatie. Letterlijk betekent dat: herschepping. En herschepping kan gebeuren als je de tijd krijgt om weer heel dicht bij jezelf te komen. Ik las net een krantenartikel over Huize Loreto in Lievelde. Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van dat klooster vertelt pater Ton Bun iets over de functie van dat huis in onze tijd. Wat mij opviel was, dat hij vertelt dat zoveel mensen in onze tijd zoeken naar stilte en naar verdieping.

Blijkbaar leiden vele dingen in onze tijd ons mensen weg bij onszelf. Er is zoveel om ons bezig te houden, te vermaken, in beslag te nemen, te verleiden, te verslaven, dat we blijkbaar onszelf daarin kunnen verliezen.

 

De moderne media brengen ons veel goeds. Ze brengen ons informatie van over heel de wereld. Ze vermaken ons. Ze zetten ons aan het denken over de vraagstukken van onze tijd. Ze helpen ons onze mening te vormen. Maar ze kunnen ons ook verslaven. Ons kluisteren aan de beeldbuis al weten we op een gegeven moment niet meer waarom. Ze kunnen ons weghalen bij een gesprek met elkaar, met je kinderen, met je ouders, met je buurman of buurvrouw.

 

In de zomer ben je meer buiten. In de zomer ga je eens je tuin in om te werken of te zitten. In de zomer loop je eens 'n keer in de stad: Zomaar, voor jezelf. In de zomer stap je eens 'n keer op de fiets. Zomaar, voor jezelf.

Onderweg kan er van alles gebeuren. Daar hoef je helemaal niet ver voor te gaan. Je komt mensen tegen die je niet kent.

Iemand vraagt je de weg. Mensen uit andere delen van het land ontmoet je op de markt. Of zomaar, in een winkel, of op een terras. De zomer lokt je naar buiten. Lokt meer mensen naar buiten. En daar wacht het onverwachte.

Je staat stil bij een mooi vergezicht, bij een stel mensen die je ziet zitten, bij een kind dat speelt. Je denkt na. Je mijmert. Je verlangt terug naar hoe het was. Je denkt aan je kinderen, je kleinkinderen: aan hun toekomst, hun gezondheid, hun welzijn.

Je denkt aan je opa die overleed. Aan dat meisje uit je klas, dat veel te vroeg stierf. In de zomer, in de vakantie, op reis of thuis, is er een andere tijd. Een tijd die meer leeg is dan anders. En die zich daarom kan vullen met andere dingen dan anders.

En je merkt dat die tijd je goed doet. Dat je die tijd nodig hebt. Dat het weldadig is om tot jezelf te komen.

De stilte kan je ook genadeloos confronteren met jezelf. De profeet Elia merkte dat toen hij ging schuilen onder een rots: moegestreden tegen de vijanden van zijn God. Het stormde nog in hem: hij kookte nog van woede. Vuur joeg door zijn lijf. En toen……,  toen kwam de stilte.

Een collega van mij vertaalde dat eens met: 'de stilte die beukt'. Niks geen zachte bries. De stilte die beukt.

Stilte brengt je genadeloos bij jezelf. Er is niets meer dat afleidt. Je komt jezelf tegen, zeggen we. En daarin schuilt God. In die stilte.

Die stilte, die ontmoeting heb je ook nodig. Die kan weldadig zijn. Je kijkt even weer door je leven heen. Zit je op de koers waar je op wilt zitten? Of niet? En dan? De stilte die beukt.

Er zijn steeds minder plekken waar het echt stil is. Je moet het ook maar aandurven om je te laten confronteren met jezelf.

Toch zijn er, blijkbaar, veel mensen die op zoek gaan naar die stilte. Die stilte herschept. Recreëert…..................

 

Ik hoop dat we als herschapen mensen elkaar weer zullen ontmoeten in het nieuwe seizoen.

 

Pastor H. Agterhoek

 

_________________________________________________________________________________________

 

AFSCHEID FRATER TON OOSTVEEN.

 

In ons Parochienieuws voor de zomervakantie hebben we alvast aangekondigd dat Frater Ton Oostveen ons gaat verlaten. Inmiddels is Frater Ton al volop in het Zutphense aan het werk voor de thuis- en daklozen in het diaconaal project  ‘Het Brede Dak’.

Natuurlijk laten we Frater Ton niet met stille trom vertrekken. Als dank voor zijn vele verdiensten in de begeleiding en ondersteuning van het jeugd- en jongerenwerk binnen onze parochiegemeenschap bieden we hem een afscheidsviering aan.. Deze eucharistieviering met het jongerenkoor wordt gehouden op zaterdag 15 september a.s. ’s avonds om 19.00 uur.

De tekstgroep en het jongerenkoor is al volop met de voorbereiding bezig.

Heel graag ontmoeten wij u op 15 september a.s.

 

NIEUWS UIT DE SECTIE.

 

Zoals wellicht bekend bestaat de Sectie OOST uit zes parochies en wel de parochies Lochem, Joppe, Ruurlo, Vorden, Zutphen en Borculo.

Nadat de zes parochies op 27 september 1999 het samen optrekken hebben bezegeld is de onomkeerbare samenwerking volop in beweging gekomen. Binnen afzienbare tijd wordt het pastorale team binnen onze sectie weer uitgebreid. De bisschop, kardinaal Simonis, heeft onlangs ingestemd met de aanstelling van Drs. E.W. Wassink als pastoraal werker in onze Sectie Oost van het Dekenaat Berkelland.

Pastor Wassink start op 1 oktober 2001 met zijn werkzaamheden en zal dan samen met de pastores H. Agterhoek, F. de Heus en F. Hogenelst deel uitmaken van het pastoresteam. 

Pastor Wassink is 50 jaar en woont in Zutphen, alwaar hij ook zal blijven wonen. Hij is jarenlang werkzaam geweest als pastor/aalmoezenier in de gevangenis. De laatste jaren in de penitentiaire inrichting in Zutphen.

Vanaf deze plaats wensen wij hem veel vreugde en voldoening bij zijn pastorale werk in de zes parochies toe.

 

Het Parochiebestuur.

__________________________________________________________________________________

 

VREDESWEEK - OECUMENISCHE SLOTVIERING

Op zaterdag 29 september organiseert de M.O.V. werkgroep samen met de Hervormde en Geformeerde Kerk en Amnesty International een oecumenische slotviering met aansluitend een fakkeltocht naar de Hervormde kerk waar een tentoonstelling is te zien over de vredesweek. De zanggroep Micanto verzorgt muzikaal de dienst. Van Harte aanbevolen.

________________________________________________________________________

 

 

 

KEVELAER       Zondag 7 oktober Maria Rozenkrans.

 

Op deze dag vindt de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer weer plaats. Vertrek om ± 7 uur van af de Veemarkt.

10 uur: Eucharistieviering in de biechtkapel.

14.00 uur: Kruiswegviering.

Nadien lopen we naar het Clarissenklooster voor het lofgebed.

17 uur afscheid nemen bij het Genadebeeld. ± 19 uur terug in Borculo. Pastoor Kievitsbosch zal voor de geestelijke begeleiding zorgen. Onkosten f 35,-- per persoon.

Opgave tot 30 september bij: H. Brokers, Pr. Willem de V straat 18, telefoon 273502.

 

______________________________________________________________________

 

BEZINNINGSDAGEN

 

De Bezinningsdagen voor zieken en bejaarden van onze Parochie werden dit jaar gehouden op 19 en 20 Juni j.l. in het fratershuis op de Leo Stichting. Een aantal vrijwilligers zorgden voor vervoer van de 33 deelnemers, die bij aankomst  welkom werden geheten door Mevrouw Franck, vertegenwoordigster van de P.C.I., zij had ook de algehele leiding van deze dagen.  De geestelijk verzorging was dit jaar weer in handen van Pater Bun uit Lievelde. Na de H.Mis, waar iedere morgen mee begonnen werd, stond de koffie klaar. Na dit gezellig samen zijn, volgden weer een korte overdenking door Pater Bun in de kapel. Om 13.00 uur werd  gezorgd voor een heerlijk diner. Na de maaltijd even tijd voor rust,een wandeling of gezellig een praatje maken met elkaar.  Daarna de grote verloting, voor iedereen was er een prijs. Na het lof thee met iets lekkers en de taxi's stonden al weer voor. De muzikale verzorging stond onder leiding van de Hr. Krukkert. Ook de tweede dag was er tijd voor ernst en ontspanning. Alle deelnemers waren zeer te spreken over deze fijne dagen; het was voor de Hr. Hendricksen, afgevaardigde van de PCI, dan ook niet moeilijk woorden te vinden om alle vrijwilligers en ook de fraters te bedanken  voor alles wat had bijgedragen om deze dagen te doen slagen. Mevrouw G. Janssen werd nog extra in de bloemetjes gezet omdat  zij 35 keer  had deelgenomen aan deze bezinningsdagen. Alle gasten kregen een roos aangeboden om nog even na  te genieten van deze fijne dagen.

 

_______________________________________________________________

 

RAAD VAN KERKEN - REGIO BORCULO

 

EXCURSIE NED.HERV.KERK - GOOR

 

Op zondag 23 september organiseert de Raad van Kerken een excursie naar de Ned. Herv. Kerk te Goor. De Raad van Kerken Markelo/Goor/Diepenheim heeft ons uitgenodigd voor bezichtiging van deze gerestaureerde kerk.

Programma:

14.00 uur : Vertrek vanaf de Klokslag, Pastorieweg 10, Gelselaar. 14.30 uur : Excursie kerkgebouw, Diepenheimseweg 2, Goor. 15.30 uur : Koffie in de Klokkenkamp, Goor.

16.00 uur : afsluiting met collecte.

 

Opgave vooraf bij H.W.J. te Velthuis, tel. 0545-271794

 

 

_________________________________________________________________________

 

HET JONGEREN PLATFORM BISDOM UTRECHT

 

Beste jongere,   

 

Nog even mogen we genieten van de vakantie. Daarna komt het werk- en/of studentenleven weer op gang. Je hebt misschien leuke of uitdagende dingen in het vooruitzicht, maar er zullen ook zaken zijn waar je tegen op ziet en waar je nu het liefst nog even helemaal niet aan denkt.

 

Je bent vast niet de enige die hier mee te maken heeft. Daarom leek het Jongerenplatform Bisdom Utrecht (JPU) een goed idee om aan het begin van het jaar samen te komen rondom deze tegenstrijdige vooruitzichten en verwachtingen. Zo kunnen we met z’n allen een frisse en enthousiaste start maken van het nieuwe school-/ werkjaar! Om zo’n start te kunnen maken heb je moed, energie, maar vooral spirit nodig! Dat is de reden dat we samen met jou een “start met spirit”  willen maken voor het nieuwe seizoen.

 

Aan de hand van dit thema komen we op zondag 30 september in Hengelo (Overijssel) bij elkaar. We hebben een afwisselend programma met zang, ontmoeting, verdieping, een wandeling, ontspanning en uitwisseling om samen een geweldig startschot voor het nieuwe seizoen te kunnen geven!

 

De dag begint om 11.00 uur met een eucharistieviering in de Lambertus kerk, waar we ons bij aan zullen sluiten. Na de lunch, waarvoor je een lunchpakket mee dient te nemen, gaat het programma rond 13.00 uur verder in het parochiehuis van de Lambertus kerk. Als afsluiting van de dag is er een gezamenlijke maaltijd, waarna we om 18.30 uur weer huiswaarts keren.

 

De Lambertus kerk ligt aan de Enschedesestraat 1 in Hengelo. Vanaf het NS-station is dit slechts enkele minuten lopen.

 

We willen deze dag in Twente heel graag voorbereiden in samenwerking met de jongeren van Twente, zodat de activiteit echt  past bij wat de jongeren in Twente beweegt. Lijkt het jou leuk deze dag mee voor te bereiden? Geef je dan op via één van de mogelijkheden. Je kunt je hier ook aanmelden voor 30 september zelf of je kunt andere vragen over het JPU en haar activiteiten stellen.

 

Hopelijk tot gauw!

 

Het Jongeren Platform Bisdom Utrecht

www.jpu.ontheweb.nl

 

______________________________________________________________________________

 

VREDESWEEK 2001;

'RELIGIE EN GEWELD, GELOVEN IN VREDE?'
'Religie en geweld, geloven in vrede?', dat is het motto voor de Vredesweek 2001 die het IKV en Pax Christi van 23 tot 30 september 2001 organiseren.

Tijdens de Vredesweek staat de vraag ter discussie hoe het kan dat religies, die toch oproepen tot vrede en goodwill tussen alle mensen, geregeld een belangrijke rol spelen in conflicten. Wat is er toch aan de hand met het geloof? Stelt geloven dan uiteindelijk zo weinig voor als het er op aan komt? Wat betekent de combinatie religie en geweld voor kerken en moskeën die oproepen tot vrede? En wat betekent dat voor een kerkelijke vredesbeweging als het IKV?
Vaak wordt het antwoord gezocht in de ontkenning. Het conflict gaat niet om religie, zo wordt gesteld; het gaat om sociaal, economische en politieke tegenstellingen. En dat is waar. Materiële en immateriële conflictstof van deze aard zijn vaak aanleiding en oorzaak van het conflict. Maar hoe komt het dan toch dat de scheidslijnen tussen de strijdende partijen in conflict over al die zaken lijken samen te vallen met de scheidslijnen tussen de verschillende godsdiensten? Deze vragen komen aan bod in de Vredesweek publicaties en zullen uitvoerig besproken worden tijdens de activiteiten in de komende Vredesweek.

 

www.ikv.nl

___________________________________________________________________

 

THEOLOGIE STUDEREN IS EEN ONTDEKKINGSTOCHT

 

Lonneke van Vessem is derdejaars student. Zij vertelt over haar keuze voor de verkorte studie Theologie in deeltijd aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht (KTU)

De zoveelste verhuizing zat er weer op. Mijn baan opgezegd en een nieuwe wilde ik voorlopig niet: binnen één jaar zou een volgende verhuizing plaatsvinden en met drie kinderen in de leeftijd van vier maanden tot vier jaar vond ik dat een beetje te veel van het goede. Dat jaartje niet buitenshuis werken werd een jaar van nadenken en vragen stellen: wat wilde ik nu eigenlijk gaan doen? Hetzelfde werk (beleidsmedewerker) of toch iets anders, meer naar mensen gericht. En hoe viel dat weer te rijmen met vooropleiding? Daarbij kwamen vragen op van andere aard. We hadden onze kinderen laten dopen maar dit vroeg om een vervolgstap. Hoe kon ik hen een gevoel voor geloven/gelovig leven aanreiken? Hoe zat het eigenlijk met mijn eigen geloof? Een nieuwe uitdaging diende zich aan.

Na een aantal jaren studie Theologie aan de KTU is die uitdaging nog steeds aanwezig. De studie is zeer divers en blijft daardoor inspireren, boeien en af en toe - onvermijdelijk - ook vervelen. Wanneer ik de studie vergelijk met een hoge berg, waartegen je op klimt, dan zie ik mijn 'bergwandeling' als een ontdekkingstocht, waarbij ik vaak stil sta om van de ervaringen die zich onderweg aandienen, te genieten.

Lonneke van Vessem

De Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht (KTU) heeft op zaterdag 10 november een voorlichtingsbijeenkomst over de studie Theologie. De bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur aan de Heidelberglaan 2 in de Uithof te Utrecht. U bent van harte welkom! Ook kunt u vrijblijvend een afspraak maken met de studiecoördinator, Theo van Amerongen, tel. 030-2532149 of TvAmerongen@ktu.nl

Het is eveneens mogelijk een dag college mee te lopen met een student. Voor meer informatie: www.ktu.nl

 

 

________________________JULI-AUGUSTUS 2001_______________________________

NIEUW: KERKOPENSTELLING

 

In de maanden juli en augustus is de kerk op woensdagochtend van 10.00-11.30 uur geopend, voor een ieder die de kerk wil bezichtigen, wil bidden of een kaarsje wil opsteken.

 

 

PAX CHRISTI KINDERHULP

Van 30 juni t/m 21 juli komen opnieuw 40 zieke Poolse suikerpatientjes naar Borculo. Ze worden opgevangen door medewerk(st)ers van de werkgroep Polen-Borculo van Pax Christi Kinderhulp en een tiental gastvrouwen/-heren, die gedurende deze periode dag en nacht voor de kinderen klaar staan. Kerkelijke instanties en groeperingen in Polen hebben in samenwerking met de werkcommissie van Pax Christi Kinderhulp, deze zieke kinderen geselecteerd voor mogelijk de enige vakantie in hun leven. Voor deze kinderen is hun programma aangepast aan hun ziekte.  U kunt de kinderen steunen door uw gift na de kerkdienst op zondag 1 juli.

U kunt uw gift ook storten op rekeningnummer 9241.06050 tnv. Stichting Pax Christi Kinderhulp Borculo tnv. Poolse kinderen

MIDZOMERAVONDDIENST

 

Op zondagavond 19 augustus 2001, 19.15 uur houdt de Raad van Kerken regio Borculo, een oecumenische kerkdienst, waaraan Herv., Geref. en Kath. voorgangers meewerken.

Deze midzomeravonddienst wordt gehouden in het Openluchttheater  ’t Galgenveld’, Lebbenbruggedijk 40, telefoon 0545-271307.

 

Bij slecht weer in de Ned. Herv. Kerk, Muraltplein 51, Borculo.

De collecte is voor Volendam, waar 1 januari 2001 een verschrikkelijke ramp plaats vond.

Nadere informatie bij Ds. van Weelden, tel. 271261

Reacties: Email-adres: RKKerkBorculo@hetnet.nl

 

 

____________________JUNI 2001____________________________________

Zondag 13 mei 1e heilige Communieviering:

 

                                     Een gedicht

 

Vandaag deden onze kinderen de 1e H. Communie in de kerk,

een tijd waarna ze konden toe leven met het nodige werk.

Samen tekenen, luisteren naar verhalen en zingen,

met de presentatieviering zaten jullie al helemaal mee te swingen.

 

Wij als ouders hadden ook een taak in het geheel,

kerk versieren, boekjes maken zo had ieder zijn deel.

Om zo samen met je kind goed betrokken te zijn,

want samen vieren  dat is pas fijn.

 

Broodjes bakken bij bakker Hartman in Ruurlo,

een tas vol herinneringen, het was zó.

De kerk bekijken met pastoor Hogenelst was een feest,

leerzaam en leuk dat we er zijn geweest.

 

Vandaag was het zover 13 mei,

samen vieren met alle mensen erbij.

Met mensen die jullie verder in de toekomst willen laten gaan,

mensen die naast jullie willen staan.

 

Alle kinderen van harte gefeliciteerd!

 


________________________________mei 2001_____________________________________________

OM TE BEGINNEN

 

In één van onze vorige uitgaven van ons parochieblad hebben we uitgebreid stilgestaan bij het ingrijpend schilderwerk van onze kerk. Als alles meezit is op dit moment, waarop het parochienieuws in uw brievenbus valt, de grote klus geklaard en zijn de steigers en hoogwerker weer uit de kerk. Door een erkend schildersbedrijf zijn alle bogen en gewelven van de prachtige neogotische kerk uit 1883 van nieuwe frisse en fraaie verflagen voorzien. Door vele    vrijwilligsters en vrijwilligers binnen onze parochiegemeenschap zijn hierbij diverse hand- en spandiensten verleend. Met name willen wij hierbij aanhalen dat de vrijwilligers menig uurtje druk doende zijn geweest om het oude en fraaie altaar met het tabernakel, dat onder andere met bladgoud is voorzien, weer in z'n oude glorie te herstellen. Daarnaast is ook menig uurtje gestoken in de restauratie van de aansprekende kruiswegstaties.

 

Gewoon hartverwarmend       ..... Hartelijk dank voor al die inzet.

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2000.

 

Elk jaar wordt door het bestuur opening van zaken gegeven over het 'financiële huishoudboekje' . Ook voor dit jaar hebben we weer een beknopt en helder overzicht opgesteld. In één oogopslag kan iedere belangstellende parochiaan zien waar de centen vandaan komen en waar de kerkelijke centen zoal aan zijn uitgegeven.

Naast de werkelijke inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar 2000 zijn tevens ter vergelijking de begrotingscijfers van 2001 gevoegd. De begroting voor 2001 is op 7 februari 2001 door het Aartsbisdom Utrecht goedgekeurd. De jaarrekening 2000, welke reeds door de register-accountant is gecontroleerd en akkoord bevonden, is op 27 maart 2001 door het bestuur vastgesteld.

 

Het beknopte overzicht ziet er als volgt uit:

 

                                         begroting       werkelijk       begroting

                                               2000          2000              2001

LASTEN                        =========  =========  =========

1. Persoonskosten             47.310          34.675          45.250

2. Kosten onr.goed             32.900          49.347         43.160

3. Rente schulden                1.850            2.185           2.250

4. Kosten eredienst            10.200          13.119         10.900

5. Kosten pastoraal              3.850          10.261           4.000

6. Bijdragen                        20.900          21.880         22.050

7. Beheerskosten               19.200          15.996           4.600

8. Incidentele lasten                      -         13.777                    -  

     Totaal lasten:               136.210       161.240         132.410

BATEN                             =======      =======     =======

9.  Bijdr.parochie               114.410       116.036      109.610

10.Opbr.bezit/beleg             21.800         23.547        22.800

11.nadelig saldo                         -            21.657                 -   

     Totaal baten:                136.410        161.240      132.410

1                                         =======      =======     =======

 

 

Ter nadere toelichting hierna een specificatie van wat onder de diverse lasten en de baten valt.

1. Toelage pastoor, assistentie pastoor, dirigent, organisten en personeelslasten pastoriehuishouding.

2. Jaarlijks onderhoud, energiekosten, zakelijke lasten, verzekering en reservering voor groot onderhoud van kerk, pastorie en KJ-gebouw  en afschrijving parochiesecretariaat

3. Rente van door parochianen etc. gestorte bedragen waar pastorale verplichtingen tegenover staan.

4. Altaarbenodigdheden, offerkaarsen, misboekjes, koren, misdienaars, collectanten, kerkversiering en dergelijke.

5. Parochieblad, kerktelefoon, werkgroepen en cursuskosten.

6. Bijdragen aan bisdom, dekenaat, caritas, raad van kerken, catechese en pastorale werkgroep Oost Gelderland.

7. Overige kosten pastoriehuishouding, bestuurskosten, representatiekosten, administratiekosten, accountantskosten, porti- en telefoonkosten,  abonnementen en dergelijke.

8.  eenmalige kosten werkkamers pastores, en extra kosten kerktelefoon

9. Kerkbijdragen, collectes voor eigen kerk en voor derden, misintenties, giften bij dopen, huwelijken, huwelijksjubilea en uitvaarten, misboekjes, offerblokken en andere giften.

10. Opbrengsten van bezittingen en rentebaten.

11. nadelig saldo ten laste gelegd van het eigen vermogen.

 

Tot slot willen we vanaf deze plaats alle parochianen van harte bedanken voor de financiële ondersteuning van onze parochie in welke vorm dan ook. Om in de naaste toekomst een financieel gezonde parochie te kunnen houden is uw blijvende steun onontbeerlijk.

 

Het parochiebestuur.

 

________________________________april 2001__________________________________________

 

 

 

PASEN 2001             

                                  

 

 

 

“Wat zoeken jullie de levende bij de doden?”

 

Iedere dag voorzien de media ons van een stroom van informatie. En vaak betreft het nieuws dat ons niet echt vrolijk maakt. In onze regionale bladen lezen we over zware verkeer- en bedrijfsongevallen, over het tekort schieten van uitkeringen, en ook in de Gelderse Achterhoek rukt criminaliteit en zinloos geweld steeds verder op. We horen nog steeds over vluchtelingen en mensen die honger lijden. Kranten en televisie brengen ons beelden en verhalen over mensen die honger lijden. Kranten en televisie brengen ons beelden en verhalen over mensen die zijn gemarteld en vermoord. Nog steeds blijken mensen in staat tot verschrikkelijke wreedheden. Duistere machten kunnen ons blijkbaar in de greep nemen. Machten die mensen in pijn en verdriet dompelen.

 

Maar ook dichter bij huis, hoewel op andere schaal, zijn die pijn en verdriet eveneens aanwezig. Daarbij denk ik aan allen die recent een dierbare hebben begraven. Zij zullen de komende Paasdagen moeten doorbrengen met een lege plaats aan tafel. Ik denk ook aan de langdurig zieken en aan hen die eenzaam zijn, ook hier in Borculo en omstreken. En niet in de laatste plaats zijn er de tallozen, die slachtoffer zijn van de economische problemen; alleen het noemen van die drie letters: MKZ (mond en klauwzeer) roept al zoveel leed en afschuw op. Voeg daarbij de vreselijke televisiebeelden en de foto’s van bergen brandende en rokende dieren, opgeofferd aan de ‘media’, de publieke opinie en de economie en je weet van schaamte haast niet meer wat je er nou van moet vinden…..

 

Er zijn jonge mensen die vol goede moed aan de slag willen maar geen geschikte baan kunnen vinden en er zijn oudere werklozen, die zich afgeschreven voelen en de toekomst moet zorgen tegemoet zien. En er zijn vacatures te over in de zorg, onderwijs, pastoraat en dienst verlening. En de economie groeit nog steeds harder dan de tekorten op vele begrotingen…..

Tegen heel die achtergrond gaan wij ook dit jaar weer het Paasfeest vieren. Opnieuw klinkt het getuigenis van nieuw leven door lijden en ondergang heen. “Wat zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen!” (Lucas 24, 5-6)

De gekruisigde Christus is opgewekt en teruggekeerd in de wereld van de levende Vader. Als de Levende is Hij onder ons werkzaam, iedere dag opnieuw.

 

Dit kostbare maar ook zo kwetsbare hart van ons geloof mag tijdens de Paasdagen weer verkondigd worden. Wij zullen er over preken, over horen en zingen. Maar de grote vraag is of het ook werkelijk zal landen in de harten. Juist voor mensen die door het leven geslagen zijn, kan de Paasboodschap als geheimtaal overkomen. Voor verdrietige, rouwende en afgeschreven mensen is de boodschap van Pasen vreemd en vaak moeilijk te begrijpen.

Het zal duidelijk zijn, dat de getuigenis van de Opstanding nooit vanzelfsprekend is geweest, ook niet voor de eerste christenen. En tňch zijn zij met het nieuws over Christus als de levende Heer de wereld ingetrokken. Op de Paasmorgen heeft Jezus de ogen van zijn leerlingen aangeraakt. Zij mochten zien en geloven dat het Licht van Christus is blijven schijnen tot voorbij de dood. Jezus is thuisgekomen bij de Vader. Zijn leven van zorg voor alles wat klein en kwetsbaar is, is tot voltooiing gebracht, Zijn leven van verzoenende liefde voor een wereld vol geweld en schuld, is teruggekeerd in de wereld van God.

 

‘Geloven’ het latijnse  credere’ komt van cor dare en betekent overgave; ‘je hart geven’. Kruis en opstanding vormen het fundament van ons geloof. Tegelijk is het goed om te beseffen dat wij de cirkel niet rond krijgen en niet op alle vragen een antwoord.

 

Voor de rouwende en de eenzame, voor de schuldige mens , de zieke en de werkloze blijven de vragen.

De heerschappij van God over de machten wordt ook met Pasen niet op slag duidelijk. Tňch is op Paasmorgen is alles voorzien, al blijft veel daarvan nog verborgen. Maar wij mogen weten dat wij gekénd zijn bij God, en dat (ongeacht hoe groot ons lijden ook kan zijn) Hij met ons medelijdt en dat onze namen staan geschreven in Zijn hand. Het blijft een mysterie maar de kruisdood van Christus betekent voor ons ‘uitzicht op eeuwig leven’ nog steeds!

 

Zo kunnen wij als gemeenschap rond de verrezen Christus onze weg gaan. Elkaar liefdevol dragend in het geloof. In dat vertrouwen wens ik u alvast van harte een Zalig Paasfeest.

 

mede namens mijn collega pastores

H. Agterhoek en F. de Heus,

pastoor F.G. Hogenelst

 

___________________________________________________________________________________________

 

Kerktellingen weekenden 23/24 maart en 31 maart/ 1 april 2001.

 

Weekend 23/24 maart :  279 bezoekers (23 maart H. Vormsel)

Weekend 31 maart/ 1 april : 192 bezoekers

______________________maart-2001___________________________________

ONZE PAROCHIE IS VOLOP IN BEWEGING …….

 

Parochie in beweging …..

 

Samen kerk zijn:

Wij zien de kerk als een beweging van mensen die, in dialoog en met respect, meewerken aan de ontwikkeling van ons mens zijn en de opbouw van de samenleving.

Een beweging van mensen met open oog voor de wereld in al haar facetten.

Mensen die dit zien en ervaren als opdracht geënt op de geest van Jezus.

 

Liturgische vieringen zijn een bewuste ontmoeting van medemensen met elkaar en met God. Belangrijke levensmomenten als geboorte, een overgang naar een nieuwe levensfase en sterven, krijgen een extra dimensie als zij binnen een geloofsgemeenschap worden gevierd.

Zoals u al in vorige uitgaven van ons parochieblad hebt kunnen lezen en ook zelf heeft kunnen ervaren worden stap voor stap bij diverse liturgische vieringen aanpassingen in onze parochie doorgevoerd.

 

Het Pastores-team binnen Sectie Oost van het Dekenaat Berkelland heeft thans in samenspraak met het parochiebestuur het idee opgepakt om al onze parochianen via het parochienieuws van de onderstaande veranderingen op de hoogte te stellen.

 

Dopen in onze parochie …..

 

Nu we als parochie één pastoraal team moeten delen met de andere parochies binnen Sectie Oost brengt dat met zich mee dat ook het dopen gaat veranderen.

Met een pastoor die volledig in dienst stond van onze parochie waren we gewend dat kinderen voornamelijk individueel werden gedoopt. In de huidige situatie zal dit niet meer het geval zijn. Zoals u misschien hebt opgemerkt zijn er in januari vijf kinderen gedoopt in een gemeenschappelijke doopviering. In de toekomst zal dit in principe de manier zijn waarop het dopen binnen onze parochie zal worden georganiseerd;

Op vastgestelde zondagen zullen er drie tot vier kinderen gezamenlijk worden gedoopt.

Voorafgaand aan de doopviering is er een voorbereidingsavond voor de ouders van de dopelingen.

Op deze avond kunnen zij met elkaar kennis maken en in gesprek komen over de doop en alles wat daarmee te maken heeft. Op dit moment zijn we met drie enthousiaste vrijwilligsters gestart met het opzetten van een werkgroep doopvoorbereiding. De leden van deze werkgroep zullen de voorbereidingsavonden organiseren en leiden.

 

Data van doopzondagen en de bijbehorende voorbereidingsavonden in 2001:

 

Voorbereidingsavond                    doopviering

Van 20.00 – 22.00 uur:                  om 13.00 uur:

 

Donderdag 19 april                         zondag 29 april

Woensdag 19 september              zondag 30 sept.

Woensdag 7 november                 zondag 18 nov.

 

Wanneer u uw kindje wilt laten dopen, kunt u zich hiervoor aanmelden bij het Parochiesecretariaat.

(voor de openingstijden zie hiervoor de achterkant van het parochieblad).

 

 

Huwelijksvieringen in onze parochie …..

 

Nog steeds zijn dat bijzondere en mooie momenten om in de kerk te vieren. Als pastores van het team van Sectie Oost willen wij daar graag aan meewerken door een goede voorbereiding, zodat de viering zinvol kan worden en ook een persoonlijke kleur kan krijgen.

Maar in verband met de pastorale bezetting in onze Sectie Oost is het nodig dat de aanvraag van zo’n viering tijdig wordt gemeld.

 

Komt u bij voorkeur op tijd met aanvragen voor speciale vieringen, minimaal een half jaar tot zeven maanden van tevoren. Dit om teleurstelling te voorkomen, omdat er al andere afspraken en/of vieringen in de agenda’s staan gepland. Daarbij is het goed om verder niets af te spreken voordat u zeker weet of de pastoor op de door u gewenste dag en tijd in de gelegenheid is om voor te gaan in de kerkelijke viering.

 

Bovendien is het goed om van de volgende parochie- en sectie-afspraken op de hoogte te zijn. Vieringen op weekdagen (maandag tot en met vrijdag) kunnen beginnen om 10.30 uur of 11.00 uur ’s morgens en om 13.30 uur, 14.00 uur, 14.30 uur of 15.00 uur ’s middags, dan wel ’s avonds om 19.00 uur. Er kunnen geen kerkelijke huwelijksvieringen plaatsvinden op maandag en zaterdag. Wat jubileum-vieringen betreft is het mogelijk om op zaterdag en zondag aan te sluiten bij de bestaande weekend-vieringen (mis uit dankbaarheid).

Zo willen we graag in samenwerking met u teleurstellingen voorkomen.

 

            Aanvragen voor een kerkelijk huwelijk (altijd door het bruidspaar zelf) : Informeer eerst of de gewenste parochie-kerk vrij is, via het Parochiesecretariaat, en neem dan (telefonisch) contact op met pastoor F.G.C.M. Hogenelst; bij voorkeur tijdens het wekelijks spreekuur op de woensdagavond van: 18.00 tot 19.00 uur op de pastorie in Lochem, telefoon : 0573 – 251457.

 

 

 

Telefonisch spreekuur pastores Sectie Oost:

 

Pastoor F. Hogenelst:

Woensdags 18.00 – 19.00 uur  telefoon: 0573 – 251457.

Pastor H. Agterhoek:

Maandags 18.00 – 19.00 uur telefoon: 0314 – 390076.

Pastor F. de Heus:

Dinsdags en donderdags van 08.30 – 09.30 uur,

Telefoon: 0575 – 526965.

 

‘Vieren ‘ bij een uitvaart …..

 

In het afgelopen jaar verzorgde in de meeste gevallen onze toen nog ‘eigen pastoor’ de uitvaart voor de eigen parochianen. Sinds een klein half jaar is de personele situatie in de parochies van Sectie Oost drastisch gewijzigd. In september 2000 zijn pastoor F. Hogenelst en pastoraal werker H. Agterhoek, respectievelijk voltijds en voor de helft van de tijd, aangesteld in Sectie Oost.

Dus niet meer voor één of voor enkele parochies, maar voor alle parochies samen. Vanaf die tijd zijn de pastores van Zutphen, een priester en een pastoraal werker, mee gaan doen in het teamoverleg van de pastores. Vanaf die tijd is er eigenlijk één pastoresteam voor de gehele sectie werkzaam, zij het dat pastor H. Jaspers en pastoraal werker F. de Heus voornamelijk hun werkzaamheden in Zutphen zijn blijven verrichten. Per 1 februari is ook pastor H. Jaspers, de priester van Zutphen, vertrokken. Vanaf dat moment is pastor F. de Heus ook officieel aangesteld voor de Sectie Oost. Hij zal het grootste deel van zijn werk in Zutphen blijven doen. We hopen allemaal dat het team op niet al te lange termijn kan worden aangevuld met minstens nog één priester en één pastoraal werker. Op zeer korte termijn zal er echter ten behoeve van 5 van de 6 parochies van Sectie Oost (pastoor Grondhuis is als assistent-pastor werkzaam in Joppe) een team werkzaam zijn van één priester en anderhalf pastoraal werker. Er is dus per parochie geen priester meer beschikbaar. Er is ook niet alleen nog maar een priester beschikbaar. Waar wij, gesteund door de parochiebesturen, voor willen staan is dat er altijd een pastor beschikbaar is als dat nodig en gewenst is.

Verder hopen wij dat de parochianen die in alle parochies zo verschrikkelijk veel taken op zich nemen en uitvoeren dat nog lang kunnen blijven doen. We werken graag met hen samen. Dat alles betekent dat er ook in geval van een uitvaart gerekend mag worden op een pastor. Of dat een priester of een pastoraal werker zal zijn, is van tevoren niet te zeggen. Dat zal in sterke mate afhangen van de beschikbaarheid van de pastores op dat moment.  Dat betekent dat er niet altijd eucharistie gevierd kan worden bij een uitvaart. Als een pastoraal werker voorgaat kan er een viering zijn van woord en communie. Of misschien is een woorddienst in sommige gevallen wel meer geëigend dan het vieren van de communie.  Ook de priester zal misschien niet altijd de eucharistie vieren als in overleg met de familie gekozen wordt voor een andere vorm omdat dat beter aansluit bij de situatie van de overledenen en de nabestaanden.

Wat u van ons mag verwachten is, dat wij met zorg en met toewijding de vieringen zullen verzorgen, naar gelang de mogelijkheden die ons gegeven zijn.

Als u een overlijden van een dierbare treft, zullen wij in overleg met u die mogelijkheden bespreken en samen met u zoeken naar een waardig afscheid van uw geliefde. Wij zullen haar of zijn leven  ‘vieren’ , dankbaar voor het geleefde leven en biddend om kracht en troost in uw verdriet. Dat staat voorop.

Wij vragen uw begrip voor de nieuwe situatie die is ontstaan en we hopen dat U  met ons blijft meedenken over de ontwikkelingen. Waar wij allemaal volop in staan op dit moment.

 

Uw pastoresteam van Sectie Oost met ondersteuning van uw parochiebestuur :

                        Pastoor F. Hogenelst.

                        Pastor H. Agterhoek.

                        Pastor F. de Heus.

________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

 Afscheid van Pastoor G.A. Simons.

Dankwoord Pastoor Simons:

-           Ook langs deze weg wil ik mede namens mevrouw Maas, nogmaals hartelijk dank zeggen voor het geweldige afscheid dat ons op 21 januari j.l. is gegeven.

Het begon met het per koets afhalen,  een ware verrassing, dan de mooie viering in de schitterende versierde kerk, de druk bezochte receptie en de hartelijke woorden die daar gesproken werden, het parochiecadeau en de vele andere attenties gaven en goede wensen.

We kunnen alleen maar dankbaar zijn en die dank gaat uit naar allen die op wat voor manier ook aan het welslagen van dit alles hebben meegewerkt.

Het was uitstekend georganiseerd en het liep allemaal gesmeerd!

Heel bijzonder dank aan het parochiebestuur en de feestcommissie want zij zijn er toch heel bijzonder druk voor geweest.

Ook dank aan stille werkers achter de schermen die er ook altijd zijn bij zoiets, de ceremoniemeester bijzonder die de receptie in goede banen moest leiden en die dit uitstekend heeft gedaan.

Hartelijk dank!

Het is teveel om namen te noemen, daarom beperken wij ons tot: DANK VOOR DIT ONVERGETELIJK GEBEUREN!

 

 

                                               G.A. Simons em. past.

mevr. Maas

 

 

-           Onder het motto “et leste heugt oe het beste” willen we even kort terugblikken op de stijlvolle eucharistieviering en afscheidsreceptie van Pastoor G.A. Simons.

In zijn dankwoord elders in dit parochieblad laat onze pastoor, mede namens mevrouw Maas, blijken dat ze beiden kunnen terugzien op een fantastische dag.

Wij als parochiebestuur willen het dankwoord graag doorspelen naar een ieder die zich hiervoor heeft ingezet. Dus alle vrijwilligers(ters) groot en klein, dik of dun, oud en jong, grijs of kaal, met krullen of piekhaar, jullie hebben allemaal een pluim verdiend.

Tot slot willen wij al onze medeparochianen bedanken voor zijn of haar geldelijke bijdrage op de bankrekening of in de melkbus bij Peters. Hierdoor hebben we onze pastoor, mede namens u allen, een fantastisch cadeau ‘een geheel verzorgde vakantiereis naar Rome’ kunnen aanbieden.

Parochie bestuur

__________________________________________________________________________________________________

KERKTELLING KERSTMIS 2000

Tijdens de kerstvieringen zijn er kerktellingen gedaan in opdracht van het bisdom:

Het resultaat:

24 december 19.00 uur : 152  bezoekers

24 december 22.00 uur : 181 bezoekers (inclusief parochiekoor 19 personen)

25 december 10.00 uur : 326 bezoekers (inclusief jongerenkoor 25 personen)

26 december 10.00 uur :  81 bezoekers

totaal tijdens kerst 740 bezoekers

De kerk telt 26 banken voor 8 personen , 6 banken voor 6 personen en een tiental losse stoelen, totaal 254 zitplaatsen, op het zangkoor kunnen nog ongeveer 30 personen zitten.

's middags om 15.00 uur tijdens "kindje wiegen" bezochten nog ongeveer 140 kinderen, ouders en andere belangstellenden de kerk voor bezichtiging van de kerststal, tevens werd er door 2 vrijwilligers het kerstverhaal op kindervriendelijke wijze verteld en gezongen.

 

1e update 17-9-2000.

Laaste update 11-7-2001.