Wedstrijdreglement

01. Door middel van loting zal aan iedere deelnemer/ster een steknummer worden toegewezen.

02. Men mag bij de waterkant direct met de voorbereiding van de wedstrijd beginnen. Na het eerste signaal mag er worden gevoerd en gevist. Zwaar voeren is toegestaan tot vijf minuten na het eerste signaal. Daarna mag er slechts licht bijgevoerd worden. Onder licht bijvoeren wordt verstaan: maximaal de hoeveelheid die de deelnemer per worp met 1 hand in 1 beweging uit los lokvoer kan omvatten. Uitzondering op voorgaande is de dinsdagavondcompetitie waarbij er geen eerste signaal wordt gegeven en er dus direct mag worden begonnen met vissen. Er mag alleen zwaar worden gevoerd bij de eerste keer van voeren door de betrokken deelnemer. Daarna is het alleen nog maar licht bijvoeren.

03. Het tweede signaal betekent einde wedstrijd. Er dient onmiddellijk te worden opgehaald en alleen de vis die zich bij het tweede signaal in het leefnet bevindt, telt.

04. De visstekken hebben een onderlinge afstand van minimaal 20 meter. Hier mag van worden afgeweken als de situatie hierom vraagt.

05. Men mag maximaal 1 meter naar links of rechts uitwijken van het steknummer.

06. Er mag met ten hoogste 1 hengel worden gevist. De hengelkeuze en lengte zijn vrij. Het is toegestaan om gelijktijdig met bijvoorbeeld de feeder te voeren en met de vaste hengel te vissen. Men mag echter nooit meer dan 1 beaasde haak in het water hebben.

07. Er wordt gevist op gewicht. De aangeboden vis dient te voldoen aan de wettelijke maten zoals hierna genoemd. Snoek, aal en snoekbaars tellen niet mee en dienen direct te worden teruggezet.

Karper 35 cm
Rietvoorn 15 cm
Zeelt 25 cm
Baars Geen maat meer, mag in leefnet worden bewaard. Moet levend worden teruggezet!
(Riet)voorn, brasem, blei, winde en pos hebben geen wettelijke maat.

08. Ingeleverde ondermaatse vis en vis waar op dat moment een gesloten tijd voor geldt wordt bestraft met aftrek: 1 st. = min 100 gram 2 st. = min 200 gram 3 st. = diskwalificatie.

09. De gevangen vis dient te worden bewaard in een leefnet met een minimale lengte van 1,50 meter.

10. Het gebruiken en in het bezit hebben van rode maden en vers de vase is verboden.

11. Bij een gelijke einduitslag gaat de hoogste klassering naar degene wiens nummer het dichtst bij het midden van het vak is.

12. Het gebruik van een katapult is voor eigen risico.

13. Het is niet toegestaan schade aan te brengen aan oevers of afval aan de waterkant achter te laten.

14. Wanneer een wedstrijd moet worden gestaakt door onvoorziene omstandigheden, bijv. onweer of een ongeval, dan wordt de wedstrijd ongeldig verklaard, ongeacht het tijdstip van onderbreking. Dit is besloten in de jaarvergadering van november 1994.

15. Onrechtmatigheden moeten binnen 15 minuten na afloop van de wedstrijd bij het bestuur te worden gemeld door minimaal twee getuigen.

16. HC de Blankvoorn kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door welke oorzaak dan ook.

17. In situaties waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist het bestuur. .

HOME