Dorpsraad 't Veld -Zijdewind

 
  De historie van onze dorpen
 
  Home

Historie

 

Het geval Zijdewind

Den inhout van 't geene den 10 van october gepasseert is op 't Suijtwindt etc.

De heeren gecommitteerde Raeden compleet zijnde, uitgenomen de Enckhuijsers, sijn tot nieuwe Niedorp snachts gelogeert geweest.

S'maendaegs smorgens ontrent ten 5 uuren sijn 2 caegen van Alcmaer gecomen met 30 soldaeten, 20 van Alcmaer en 10 van Hoen tot Nieudorp logeerende, wachten, ende sijn ontrent tenorn; 4 5 te paerdt ende ontrent 25 timmerIuyden met alderhande timmergereetschap, de welcke de heer 7 uuren smorgens ter plaetse gecomen, alwaer de troubels voorgevallen sijn, daer sij last gegeven hebben den huijsraet uit het huijs te nemen, ende voorts t' voorhuijs met de kerck teenemael aen stucken te smijten, alhoewel Claes Aelberts (wiens huijs het was) sijn goet en bloet voor de selfde op offerde, hebben geantwoort niet te begeeren, maer de gansche ruijne van de kerck.

Naermaels biddende voor de losse goederen, ornamenten, beelden etc., hebben t'selve geweijgert, ende de selfde doen scheepen. De kerck omvergeworpen sijnde hebben gebooden al het hout soo te beschaedigen, dat het nergens toe bequaem soude sijn, dan om te branden, de cousijnen waegenschotten blaeden met bijlen van een latende slaen: ja de Heeren selfs hebben met haere rottinge de glaesen ingeslaegen, ende de ruijten heel ter aerden vallende, met haere voeten aan stucken getreden.

Claes Aelberts voorders versoeckende het hout te mogen imployeeren tot profijt van de armen, hebben geantwoort, hiervan binnen 14 daegen te willen resolveeren.

De schoorsteen mueren hebben sij mede soo geruijneert, datter nauwelijcks den eenen steen op den anderen gebleven is. Ontrent ten 2 uuren nae den middach ist al geraseert geweest; de ornamenten daer gevonden hebbende, hebben de selve met de schilderijen, beelden, t'kleet van t'autaer, nijden preeckstoel etc. naer Hoorn doen scheepen, publijck over de straet rijden, en int huijs daer de staeten logeerden, doen brengen; de goederen en t'volck gescheept sijnde, sijn vertrocken de soldaeten, haere roeren afbrandende; doch 4 Heeren vergeselschapt met den schout, ende 6 7 soldaeten sijn te voet gegaen naer het huijs van Mr. Bavo.

Naer hem gevraecht hebbende, seijden hem uit te sijn. Hebben doen al besien, eerstelijck de kerck, ende seijde de selve niet groot en ruijm te sijn, hebbent'al doen beschrijven, schilderijen, beelden, ornamenten, tinne kelck etc., oock de persoonen die daer 62 woonden, Mr. Bavens knecht en 2 maegden; hebben eene maget wtgekeurt, ende seijden dat d'ander 2 met Bavo vrij blijven mochten.

Maer d'andere huijsen besiende, hebben 4 huijsen gansch leechgekeurt, inde welcke gesamentlijck woonden 30 clopgens. Noch een ander huijs besiende, ende int selve 7 vindende, hebben eene wtgekeurt, d'andere t'samen laetende om haeren ouderdom en kranckheeden.

Ontrent ten 4 uuren sijn de Heeren naer Nieuwdorp te voet gekeert. Dijnckxdaechs na den middach is den schout met sijn dienaer met 5 6 dienaers van Alcmaer vergeselschapt gecomen tot het huijs van Pr. Bavo; hebben doen wt de kerck genomen de schilderie, 2 groote beelden, tinne kelck etc., t'welck sij daechs te vooren beschreeven hadden; de beelden spottelijck draegende, hebben t'goet in een Hoornsche schuijt beschickt, geen imboel beschaedigende, noch t'huijs, wt-genomen dat sij 2 3 plancken van den solder opgenomen hebben, om de schilderije te doen passeeren.

Claes Aelberts den 15en voor de Heeren compareerende, volgens haer last, heeft wederom versocht het hout te gebruijcken tot dienst van den Armen; hebben geantwoort als vooren, daer te willen 14 daegen op resolveeren, en hebben hem altoos vrindelijck bejegent; doch int breecken van't huijs geweldich op den Bisschop geschelt, als oock op den grooten toeloop, als veel duijsent menschen vergadert sijnde; t'welck Claes Aelberts ontkende, haer anders konnende bewijsen, terwijl de kerck niet grooter en was als 56 voeten langh, en 46 voeten wijt, de gaelderijen breet sijnde 10 voeten, langh ontrent 44 voeten, daer moet men afreekenen het Autaer, voetbanck, heck, biechtkamer etc.

De Heeren seggende veel volckx buijten de kerck geweest te sijn, heeft getuijgenisse gegeven dat sij daer al in geweest sijn, geen 25 uitgesondert. Dit geve ick in haest t'geen ick uit den mont van Claes Aelberts daer present geweest hebbende, hebbe konnen vernemen.

Utrecht - Archief der Oud-Bisschoppelijke Clerezij.