PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

pastores: Gerard Remmers 06 51553475 – Toon Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

De Mariakapel is dagelijks geopend

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

Zaterdag 5 februari 19.00 uur:

Eucharistieviering, voorgangers pastores Tilma en Jorink

Intenties:

Aad Dekker en Willem Bakker en overleden familie.

 

Zaterdag 12 februari 19.00 uur:

Viering met Gemengd koor, voorganger pastor Jorink. Tijdens deze viering zullen de 1ste Communicanten zich aan u voorstellen.

Intenties:

Jaap en Annie van der Fluit – Groen.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

Zondag 6 februari 10.00 uur voorganger pastor Jorink

 

Nieuwe Niedorp:

Geen viering

 

De Noord:

Zondag 6 februari 10.00 uur eucharistieviering met Gemengd koor, voorganger pater Molenaar.

 

BLOEMEN:

De bloemen gaan deze maand februari verzorgd worden door: Carolien Steenman, Anita Messelaar en Ingrid de Boer.

 

MARTHA:

In de week van 21 – 25 februari mag Martha aan de slag in onze Martinus: Tiny – Blom, Marga Blom, Annie Smit, Ank van der Hoek en José Dekker. Werkse en veel plezier.

 

Overleden:

“Zover we konden zijn we met je meegegaan.

 Nu laten we je in liefde los.”

Op 81 jarige leeftijd is Bertus Bes op 24 januari jl. overleden.

Vele jaren getrouwd met Gonny.

Op de kaart zien we een lachende Bertus, die ons toezwaait, zo lijkt het.

Een vertrouwd gezicht aan de Julianalaan 11.

Wij wensen zijn gezin sterkte toe met dit overlijden.

 

TENSLOTTE:

Hieronder nieuws van de werkgroep Kerkbalans en een artikel vanuit het bisdom.

 

Gerda en Tineke.

 

 

 

KERKBIJDRAGEN

Inmiddels zijn de meeste enveloppen voor de kerkbijdragen 2022 ontvangen, onze hartelijke dank voor al uw bijdragen! Mocht u de envelop nog thuis hebben liggen dan kunt u deze bij de bezorger langsbrengen of u kunt de envelop langsbrengen op Rijdersstraat 91. Als u geen envelop heeft ontvangen en toch iets wilt bijdragen dan kunt u altijd een bedrag overmaken naar NL94 RABO 0377 6025 82 t.n.v. R.K. Parochie van de H. Martinus te ’t Veld.

                                               Werkgroep Kerkbijdragen

 

WEER NAAR DE KERK:

De Neder­lands bis­schop­pen hebben besloten om de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelo­vi­gen dat aan een vie­ring kan deel­ne­men wordt weer bepaald door de grootte van het kerk­ge­bouw (zoge­noemde an­der­halve meter capaci­teit). Ook vie­rin­gen ’s avonds zijn weer moge­lijk.

Uit een recent onder­zoek van Actie Kerk­ba­lans blijkt dat kerk­gan­gers na twee jaar corona met name het samen­ko­men en vieren in de kerk het meeste missen. De bis­schop­pen zijn verheugd dat gelo­vi­gen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacra­menten te vieren.

Maximaal aantal

Het maximaal aantal aanwe­zigen bij een vie­ring is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op an­der­halve meter van elkaar in de desbe­tref­fen­de kerk kan samen­ko­men. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vie­rin­gen die naar ver­wach­ting bezocht zullen wor­den door meer personen dan de an­der­halve meter capaci­teit van het kerk­ge­bouw toelaat. Ge­za­men­lijk koffie­drin­ken na afloop van een vie­ring wordt nog dringend afgera­den.

Naast vie­rin­gen zijn - met inachtne­ming van alle basis­maat­re­ge­len - ook andere ker­ke­lijke bij­een­komsten, zoals catechese­bij­een­komsten en ver­ga­de­ringen ’s avonds tot 22.00 uur weer moge­lijk.

Basis­maat­re­ge­len

De bis­schop­pen wijzen er na­druk­ke­lijk op dat alle basis­maat­re­ge­len op het gebied van ge­zond­heid blijven gel­den, dat wil zeggen thuis­blij­ven bij klachten, an­der­halve meter afstand hou­den, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij ver­plaat­singen door de kerk en in andere binnen­ruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ont­van­gen van de heilige communie blijven even­eens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucha­ris­tisch pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan wor­den uit­gereikt. Bij de uit­rei­king van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2-masker gebruikt. De tong­com­mu­nie wordt nog niet toe­ge­staan. Voor gelo­vi­gen die niet op de hand de communie willen ont­van­gen blijft de bestaande oplos­sing - het gebruik van een eigen corporale - van kracht.

Zingen

Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerk­gan­gers zeer gemist blijkt uit het onder­zoek van Actie Kerk­ba­lans. Samenzang is toe­ge­staan en koren mogen vanaf 26 januari weer repe­te­ren en zingen tij­dens vie­rin­gen, mits er goed geven­ti­leerd wordt, de zan­gers onderling an­der­halve meter afstand hou­den en in zigzagop­stel­ling staan. Voor koor­re­pe­ti­ties buiten een kerk­ge­bouw gel­den bovendien de regels van de rijksover­heid onder meer met betrek­king tot het verplichte coronatoegangsbe­wijs voor zan­gers van 18 jaar en ouder.