Martinusparochie-'t Veld


 

 

 

 

 

 

 

 ST.MARTINUS     KERKGEBOUW     KERKHISTORIE     GESCHIEDENIS VAN DE DORPEN 

 

 

 

Welkom

Vieringen

Parochienieuws

Heraut-archief

Adressen

In Memoriam

Foto's

Boeken van Theo

Links

 

 

 

 

 

Nieuws van de Parochieraad

H. Martinus 't Veld  

 

 

 

 

 

26 mei 2023

DE TOEKOMST VOOR ONZE MARTINUS, MAAR WELKE?

Bovenvermeld onderwerp is “hot” momenteel. Tot ons genoegen hebben wij (bestuur) in de afgelopen weken door allerlei reacties mogen ervaren, dat het toekomstig lot van onze parochie/kerk menigeen uit onze gemeenschap aangaat. En dat betreft (en hoeft trouwens ook niet) niet alleen de categorie parochianen die regelmatig in de kerk de diensten bijwonen, maar ook diverse parochianen, die op de een of andere manier toch een verbondenheid met de kerk hebben. Dit kan vanwege het geloof, maar kan ook omdat men vindt dat de kerk in al haar facetten een centrale rol speelt in het dorp, als geloofsbelevingsplek of gewoon als een dominante centrale plek in het dorp. Hoe het ook zij, we zijn blij met al die aandacht, maar beseffen tegelijkertijd dat de situatie niet rooskleurig is. Van vele kanten is ons gevraagd hoe het bestuur tegen de nu ontstane situatie aankijkt.

Welnu: vanaf 2015 vormde onze parochie -in tegenstelling tot Tuitjenhorn- geen zelfstandige parochie meer en werd het onderdeel van het samenwerkingsverband “de Vijfhoek”. Zonder hier nu verder op in te gaan kwam de beoogde samenwerking tussen eerst 4 en later 5 parochies niet van de grond. Dit heeft geleid tot opheffing van de Vijfhoek en vorming van een nieuw samenwerkingsverband, genaamd het Franciscusverband.

De parochies van Heerhugowaard de Noord en het Kruis namen afscheid van de parochies van Nieuwe Niedorp, ’t Veld en Waarland, waaraan Tuitjenhorn werd toegevoegd.

Ons bestuur staat op het standpunt, dat er zeker iets moet gebeuren om het voortbestaan van onze parochie (voorlopig) te garanderen. Gezien het ook hier teruglopend kerkbezoek met daarentegen hoog oplopende exploitatiekosten (o.a. energie) is duidelijk dat de laatste jaren steeds “rode” cijfers in de jaarrekening moeten worden bijgeschreven. Dit houden we niet vol, en door vormen van samenwerking, later wellicht uitmondend in een fusie van kerken, proberen we toch de Martinus zo lang mogelijk te gebruiken. Dus dan zoeken we naar andere mogelijkheden.

En daar begint de schoen te knellen.

Het bisdom is in deze kwestie met nieuwe maatregelen dwingend tewerk gegaan zonder inbreng/inmenging van de onderscheidene parochies.

Er moest en is een nieuw bestuur gekomen, zonder dat de onderscheidene raden hierin mee mochten/konden denken. (het nieuw gevormde bestuur!)

Dit valt ons zwaar en dit is enkele weken geleden -toen eindelijk de raden werden ingelicht- ook duidelijk aan het nieuwe bestuur kenbaar gemaakt.

Ook de verdeling van de portefeuilles was reeds beklonken, waarbij zelfs één persoon van ver buiten de regio (betaald door het bisdom!!) in de rol van penningmeester werd aangesteld.

Deze bezwaren werden een week later in het dorpshuis ook door de verschillende parochianen aangevoerd.

Het deed ons bestuur (van de Martinusraad!!!) goed hier een grote vertegenwoordiging vanuit onze parochie te zien. Dit geeft ons de spirit om toch -met al die geweldige vrijwilligers, die we nog steeds rijk zijn- voor de Martinus door te gaan.

Hoe het allemaal verder zal verlopen is ook ons (nog) niet duidelijk.

Een klein lichtpuntje was dat we op de inspraakavond onze wensen/verlangens konden uiten, maar of hier wat mee gedaan zal worden? U mag het zeggen, maar ook wij weten het niet.

Blijft natuurlijk ook nog de vraag hoe het zal aflopen met de deelname van Tuitjenhorn.

Zij zijn vooralsnog niet van plan onderdeel van het nieuwe verband te worden.

Maar beste parochianen, nogmaals gesteld: we moeten de werkelijkheid onder ogen zien.

Zo doorgaan kan niet, maar…. we blijven zeker nog voor de Martinus gaan.

Met uw morele en financiële steun gaat dit vooralsnog zeker lukken.

Wordt ongetwijfeld vervolgd en we houden u op de hoogte.

 

          Met vriendelijke groet, namens de Martinusraad, Hans Glas – voorzitter.

 

5 mei  2023

 

Komt u ook naar de bijeenkomst omtrent “De Toekomst”?                                  

De Herautlezers hebben de aankondiging omtrent het bovenstaande al wel gelezen en wellicht wordt het in deze Heraut nog wel herhaald. We zullen daarom de tekst niet herhalen, maar we hebben het natuurlijk over de toekomst van “onze” Martinusparochie en dit in samenhang met de parochies van Nieuwe Niedorp, Waarland en wellicht Tuitjenhorn. Er zijn  ontwikkelingen. Want beste parochianen, dat er wat moet en ook wat gaat gebeuren, dat staat vast. We stellen het dan ook op prijs wanneer parochianen meedenken in dit proces. Daarom doen wij een beroep op u om deze avond te bezoeken. We hebben gelukkig nog trouwe kerkgangers en niet te vergeten de zeer vele vrijwilligers -waar we heel blij mee zijn- die in allerlei groepjes hun diensten verrichten. Verbondenheid met de kerk is dan ook zeker (nog) aanwezig. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 15 mei a.s. in de Marinxschool, aanvang 19.30 uur. Van harte welkom.

 

Met vriendelijke groet,  Namens de raad, Hans Glas - voorzitter

 

19 april 2023

 

Pastoor van der Burg zoekt een nieuw plekje.  

                                

Wat wordt er toch met het bovenstaande bedoeld zult u zich gelijk afvragen.

Het beeldje van depastoor staat toch al jaren nabij ons dorpshuis?  Dat is nog wel zo, maar gaat veranderen. Nu bij het dorpshuis allerlei (tuin)werkzaamheden worden verricht vindt het bestuur het ook wel de tijd om de pastoor weer “te verhuizen” naar een meer passende plek. En welke plek kan dit nu beter zijn dan ergens in/nabij de straat die naar hem is vernoemd: de Pastoor van der Burglaan. In dit verband hebben de bewoners van deze straat vorige week een schrijven ontvangen om hierin “mee te denken”. Er zijn inmiddels enkele reacties binnengekomen. Mocht u hieromtrent nog ideeën hebben, dan weet u ons bestuur vast wel te vinden. Spoedig reageren is daarbij dan wel geboden.

 

 

Hartelijke dank voor toezeggingen actie Kerkbalans 2023.

De eerste maanden van het jaar zijn steeds de maanden waarin activiteiten moeten worden ondernomen in het kader van de actie Kerkbalans. Zonder financiën geen Kerk. Onder  leiding van coördinator Linda gaan in januari vele vrijwilligers weer de wijken in met de brief en het toezeggingsformulier voor uw bijdrage. We vertellen niets nieuws dat de kerk moeilijke tijden meemaakt. Het kerkbezoek daalt (pittig) waardoor inkomsten minder worden terwijl nu juist de exploitatiekosten (energie etc) enorm stijgen. Ondanks dit mogen we ons verheugen in steeds nog een prachtige opbrengt uit de actie Kerkbalans (ruim € 26.000,00) en daar zijn we u ontzettend dankbaar voor. De actie is ook nog wel eens voor de gever de gelegenheid om aan de vrijwilliger bezwaren te uiten tegen het een of ander rondom (de beleving/bediening van) ons geloof. De jaarlijkse bijdrage wordt dan beëindigd of verminderd. Dat vinden wij uiteraard ontzettend jammer. Hieromtrent willen wij opmerken dat wij niet de intentie hebben de bezwaren/problemen allemaal op te lossen. Wellicht kunnen wij bepaalde zaken wel verduidelijken of toch actie ondernemen die tot verbetering kan leiden. Tot een gesprek zijn wij derhalve altijd bereid.

Met vriendelijke groet,

                              Namens de raad, Hans Glas - voorzitter

 

24 februari 2023

 

Bestuurswisseling een feit.                                                                                                                

Eerder deelden wij u reeds mede dat we (eindelijk) een nieuwe penningmeester hadden gevonden in de persoon van Marga Hauwert-Dekker, bij de meesten wel bekend. Daar zijn we heel blij mee en wij wensen Marga veel succes. Dat betekende ook dat we in de laatste raadsvergadering afscheid hebben genomen van Anneke Ruiter. Anneke werd onder lovende woorden bedankt voor het dienstverband, dat maar liefst 17 jaar heeft geduurd. In al die jaren heeft ze haar deskundigheid op het gebied van de centjes meer dan bewezen. Vanaf deze plaats nogmaals dank Anneke. De dank ging vergezeld met het aanbieden van een kadobon en een mooie bos bloemen.                                                                                                         

Aula kerk weer pico bello.                                                                                                      

Tijdens de werkzaamheden, verbonden aan het weer in orde maken van de kerkdeuren, is de aula gebruikt voor het uitvoeren van allerlei klussen. Het is dan logisch dat deze ruimte er op dat moment niet representief uitziet. Dit was voor onze kosters Piet, Adrie en Ageeth (zorg inwendige mens), onder supervisie van Wim Groen, aanleiding de opknapwerkzaamheden ter hand te nemen. De ruimte is van het vele stof ontdaan, de vloer is gereinigd (hele klus) en de wanden en deuren zijn opnieuw geschilderd. Dit heeft ertoe geleid dat de aula er weer “pico bello” uitziet. Grote dank is op zijn plaats richting bovengenoemde personen en houdt in dat  de aula weer gebruikt kan worden voor de eigenlijke bestemming, n.l. het opbaren van overleden mensen. Want alhoewel niemand hiermede graag te maken wil hebben, zullen er toch mensen overlijden. In dit verband willen wij toch de aandacht vestigen op het dan opbaren van overledenen in onze aula. Natuurlijk zijn wij graag tot uw dienst wanneer de opbaring samengaat met kerkelijke activiteiten. Maar wordt hier niet voor gekozen, dan nog staat de aula zeker ter beschikking. De nabestaanden ontvangen gedurende de opbaring een sleutel waardoor het mogelijk is op elk gewenst moment via de achterzijde de aula te bezoeken. Toegang tot de kerk is dan niet mogelijk vanwege het aanstaan van de alarminstallatie. Wij hebben er behoefte aan dit toch nog eens onder uw aandacht te moeten brengen. Diezelfde behoefte hebben wij om onze grote dank uit te spreken aan onze kosters en Wim Groen bv

Met vriendelijke groet,                                                                                                      

 

Namens de raad, Hans Glas - voorzitter

   

30 januari 2023

Ziekte pater Remmers

Ik beperk me ten aanzien van de ernstige ziekte, die zo plotseling Gerard is overkomen, u te verwijzen naar de berichtgeving in deze Heraut van Gerard zelf. Het is bij ons ook “als een bom ingeslagen”. We waren zo blij met jou. Heel veel sterkte bij het vervolgproces en wij gedenken jou in onze gebeden. Naast dit droevige bericht ook weer een positief geluid: met de gezondheid van pastoor Tilma gaat het gelukkig weer de goede kant op. Voorzichtigheid bij het weer oppakken van de werkzaamheden blijft geboden. We zien hem graag weer spoedig in onze Martinus.

Bestuurswisseling

Onze accurate penningmeester Anneke Ruiter had al geruime tijd geleden aangegeven, dat zij de zorg voor de kerkelijke penningen wilde beëindigen. Een speurtocht naar een nieuwe penningmeester bleek nog niet zo gemakkelijk, maar uiteindelijk bleek Marga Hauwert bereid om Anneke op te volgen. Daar zijn we heel blij mee en we heten Marga dan ook van harte welkom. Van Anneke gaan we nog afscheid nemen en we vertrouwen erop dat zij Marga vooral in de beginfase nog geregeld met raad en daad terwille zal zijn.

Aftrap Kerkbalans 2023

Hieromtrent wordt u door onze overijverige coördinatrice Linda regelmatig geïnformeerd. Maar ook wij hebben behoefte u daarover te melden dat het ons ontzettend goed doet om bij de aftrap zoveel vrijwilligers te mogen begroeten, die “hun wijk weer voor hun rekening nemen”. Dank jullie wel mensen en dank alvast aan alle gulle gevers, want zoals ook in de brief staat: uw bijdrage is in deze op alle fronten moeilijke tijd meer dan nodig.
Een van de toen nog aanwezige vrijwilligers was ook Joop Jong. Wie kon vermoeden dat we enkele weken nadien het droevige bericht moesten vernemen dat Joop in het ziekenhuis te Alkmaar was overleden. Joop van harte bedankt voor jouw -met Ber- jarenlange inzet en Ber, (klein)kinderen en familie heel veel sterkte met de verwerking van dit droevige onverwachte verlies. Joop rust in vrede.

Met vriendelijke groet, Namens de raad, Hans Glas - voorzitter

 

4 november 2022

ERGERLIJK VANDALISME AAN KERKGEBOUW.

U heeft het waarschijnlijk reeds gelezen in de plaatselijke courant.

Ons kerkgebouw is doelwit geworden van vandalisme. Jongelui vonden het blijkbaar leuk om met stenen of met een soort van proppenschieter zo’n 20 tal gekleurde (glas-in lood) ruitjes te vernielen. Wij vragen ons af waar je de “lol” hiervan vandaan haalt en wat bezorg je de vrijwilligers van de kerk hiermede weer totaal onnodig  (opruim)werk. Om het dan nog maar niet te hebben over de (financiële) consequenties vanwege herstel van het een en ander. De vernieling heeft plaatsgevonden dus kan niet meer teruggedraaid worden, maar misschien, heel misschien, dat de veroorzaker(s) nu zelf ook vinden dat het niet goed gegaan is. Of misschien dat ouders het hierover eens met hun kinderen kunnen hebben.

We mogen zeker niemend beschuldigen, maar dat de vernieling door een of meerderen heeft plaatsgevonden staat als een paal boven water.

We zijn benieuwd of er zijn, die het lef hebben te reageren en zich komen “melden”.

 

Met vriendelijke groet,

                                   Namens de raad, Hans Glas - voorzitter

 

 

14 oktober 2022

 

Van de Martinusraad

 

Overeenkomst kerkplein getekend

U heeft zich vast wel eens afgevraagd hoe of het nu zit met het (al dan niet) opknappen van het kerkplein. Het is inderdaad zo dat de voorbereiding lang (te lang) heeft geduurd. Laat ik vooropstellen dat de schuld zeker niet bij de gemeente ligt. Het is in kerkelijke kringen nu eenmaal zo, dat je alles niet “op eigen houtje” mag beslissen, maar dat daar een machtiging voor nodig is. De gang van zaken hiervoor rondom ons kerkplein zal ik u maar besparen, maar sinds enkele weken kan ook het bisdom (met juridische adviseurs) akkoord gaan met de ondertekening van “de overeenkomst tussen de gemeente Hollands Kroon en de Rooms Katholieke Parochie van de H. Martinus tot regeling van het gebruik, beheer en onderhoud van het plein ter hoogte van Rijdersstraat 107 te ‘t Veld”. Dit onderdeel wordt “meegenomen” in het project Herinrichting Rijdersstraat en Zwarteweg in ’t Veld. Een en ander betekent volgens de gemeentelijke projectleider, plaatsgenoot Jesse Kaandorp, dat de aanbesteding van dit werk binnen enkele weken zal plaatsvinden. Vervolgens zal zo spoedig mogelijke uitvoering plaatsvinden, waarbij voor wat betreft het kerkplein rekening zal worden gehouden met de kermis 2023. Wij hebben de plannen gezien en zijn zeker enthousiast geworden. Een “opgepimt” kerkplein en voorterrein van de kerk, daar kijken we naar uit. Dit onderdeel krijgt v.w.b. beheer en onderhoud een z.g. gemeentelijke A-status, hetgeen betekent een zeer regelmatig onderhoud. Al met al een situatie om naar uit te zien.

 

Vacature penningmeester

We hebben het reeds eerder gemeld, maar penningmeester Anneke Ruiter heeft al geruime tijd geleden aangegeven met haar werkzaamheden te willen stoppen. Gegadigden haar op te volgen hebben zich nog niet gemeld. Daarom beste mensen, voelt u er iets voor om onze gelederen te versterken, of wilt u eerst hierover wat informatie, kom gerust langs. Ondanks de momenteel niet gemakkelijke tijden in kerkelijk verband willen wij voor de Martinus blijven gaan.

                                                           Met vriendelijke groet, Namens de raad, Hans Glas – voorzitter

 

 

1 oktober 2022

 

Van de Martinusraad

Het is al weer even geleden dat u berichtgeving van ons kon vernemen. Maar dit betekent geenszins dat het rondom de Martinus allemaal “rustig” is. Integendeel juist en daarom is het goed u hierover toch weer even “bij te praten”.     

                       

De toegangsdeuren.                                                                              

Velen hebben ons gevraagd waarom de Martinus inmiddels van nieuwe toegansdeuren is voorzien en vertelden daarbij (eerlijk) dat ze die “oude” deuren toch mooier vonden. Om hier gelijk maar duidelijkheid in te verschaffen: dit zijn tijdelijke deuren omdat de originele deuren momenteel een renovatiebeurt ondergaan. Het was gebleken dat van deze deuren de z.g. opleglatten (vierkanten) loslieten, waardoor bij regen vocht achter die latten terecht kwam wat natuurlijk niet ten goede komt aan de kwaliteit van het hout en de lak. Een renovatie was noodzakelijk. En ook over deze klus ontfermt zich “onze” Poolse klusjeman Tomek en we vertrouwen er voor 100% op dat de oorspronkelijke deuren er binnenkort weer in topconditie zullen bijhangen. Dit natuurlijk vergezeld van onze grote dank richting vakman.     

                                           

Stookkosten kerk.                                                                                                                   

Niet alleen privé, maar ook de Martinus heeft en krijgt momenteel te maken met zeer hoge stookkosten vanwege de energiecrisis. Hoewel onze redelijk nieuwe ketel de kerk snel opwarmt, kan je je toch afvragen -gezien het aantal bezoekers- op wat voor manier je de kosten pittig kunt temperen. De gemakkelijkste oplossing zou zijn: geen diensten dus dan ook geen stookosten, maar…….dat willen we beslist niet. We bekijken momenteel de mogelijk- heden om de z.g. “stille” diensten bijv. in het Martinushuis te houden. Wordt vervolgd.    

                                                                                                             

Toekomst kerk.                                                                                                                         

In het vorige rubriekje wordt het reeds aangegeven. Wat gaat er op termijn met onze Martinus gebeuren gezien de (drastische) terugloop van het aantal kerkbezoekers. Lange tijd was de mening van ons bestuur (en de pastores) dat we er alles aan moesten doen de kerk te behouden. Maar je kunt je afvragen of dit standpunt wel reëel is. Langzamerhand komt toch meer het besef naar boven dat je je ogen niet moet sluiten voor de werkelijkheid en dat het wellicht beter is (nog meer) vormen van eerst samenwerking, gevolgd door een fusie aan te gaan. Ook opties tot meer gebruik van de kerk voor andere doeleinden worden besproken. Op de besturendag van 10 september j.l. te Heiloo is hierover uitvoerig gesproken. Dit punt zal vanaf heden intensief worden besproken met het bisdom, de Personele Unie en de raden van de andere (PU) parochies. Het laatste woord is hier nog lang niet over gezegd. Wij houden u op de hoogte.                                                      

Met vriendelijke groet,                                                                                                      

Namens de raad, Hans Glas - voorzitter

   

 

30 mei 2022

 

NOH JOOS EN MOIDE, WAT HEW IK GENOTEN VANEIVEND

Dat waren de woorden van Annie Groen, toen zij afgelopen zaterdagavond de deur uitstapte van het Martinushuis om weer op weg naar huis te gaan. Eindelijk was het er dan van gekomen, dat Annie vanwege de Martinusparochie werd bedankt voor haar meer dan 25 jarig kosterschap. Jaren was het de corona, die dat tegenhield. Annie werd door de dochters Roos en Colinda opgehaald om naar de kerkdienst te gaan, waarin koor Interamvo (laatste zaterdag van de maand) de zang verzorgde. Dit laatste maakte het voor haar nog feestelijker, omdat zij ook vele jaren lid van dit koor is geweest. In de kerk aangekomen was het gelijk naar alle bekenden zwaaien en dit waren er heel veel. Ook schoven de schoonzoons aan in de banken en de kleinzoon, die zich later ontpopte als fotograaf. Tijdens de dienst -met een groot aantal aanwezigen- genoot Annie enorm van de zang en je zag dat ze de wat oudere liedjes (speciaal voor haar ingepland) moeiteloos meezong. Totdat op een gegeven moment de voorzitter van de Martinusraad het woord tot haar richtte. Hij somde de vele werkzaamheden van Annie op, in al die jaren verricht. Dit werk werd hem gemakkelijk gemaakt, doordat hij van Theo Vertelman het gedicht toegezonden kreeg, dat Theo in 2009 gemaakt had, toen Annie koninklijk werd onderscheiden. Dit gedicht heette dan ook treffend “Koninklijk Groen”. Bovendien hadden de kosters Piet en Adrie nog wat puntjes aangedragen, zodat gesteld kan worden dat het verhaal compleet was. Onder luid applaus werd aan het eind van de toespraak een prachtig boeket bloemen overhandigd. Er moesten evenwel nog enkele liederen door Interamvo worden gezongen en omdat de “gehuldigde” toch al op het altaar stond kon ze gelijk wel even meezingen. Nou en dat deed ze hoor en alle aanwezigen -en Annie het meest- genoten hier intens van. Weer applaus voor haar. Annie was van dit alles wel wat beduusd, maar moest gelijk weer aantreden voor een fotoshoot. Met de kosters Piet, Adrie en Ageeth op de foto bij de kerkingang en vervolgens werd nog een foto gemaakt in de kerk bij het altaar, waar voormalig koster Alda van Dijk (net voorzien van een nieuwe heup) de foto compleet maakte. Vervolgens werd nog een uurtje onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers door Annie met Roos en Colinda, de kosters, Arie en Alda van Dijk, Ted Bakker en een delegatie van de Martinusraad gezellig nagebabbeld. Na afloop waren we het allemaal wel met Annie eens: ok wai hadde deuze eivend bar genoten.

Het ga je goed Annie en wie weet tot (spoedig) ziens.

Namens de Martinusraad, Hans Glas.

 

11 april 2022

 

Gezellige bijeenkomst met tuinkabouters

Eindelijk was het dan zo ver. Er was immers al zo lang om gevraagd om eens gezellig met elkaar te “keuvelen” over alles wat je in je tuinwerkzaamheden rondom kerk en op de begraafplaats tegenkom. Maar corona was heel lang de spelbreker. Op 6 april j.l. kwamen zo’n 17 vrijwilligers naar het Martinushuis (6 personen hadden afbericht gedaan) en zij werden onthaald met koffie en gebak, dit alles geregeld door het echtpaar Wim en Nel Goudsblom. De voorzitter van de Martinusraad kon niet anders dan heel tevreden zijn omtrent de uitvoering van alle werkzaamheden. Want het is een feit dat onze begraafplaats en alles rondom de Martinus er “pico bello” uitziet en daar kunnen we allemaal trots op zijn. Er waren dan ook geen klachten, maar bij enkele zaken werd toch stilgestaan en het is goed ook u -parochiaan- hiervan in kennis te stellen. Allereerst de afvoer van groen, plastic en ander vuil van de begraafplaats. Onze “vuilnisman” Jan kon over de spreiding van divers vuil in de diverse bakken nou niet bepaald enthousiast zijn. Iedere week moet hij “de bakken induiken” om het vuil in de juiste bak te deponeren. Er moeten telkens wat kunstgrepen uitgevoerd worden om de bakken geleegd te krijgen. Daarom een vriendelijk verzoek aan u, begraafplaatsbezoeker, om het afval zoveel als mogelijk naar huis mee terug te nemen om het daar in de daarvoor bestemde bak te deponeren. Het glaswerk kan gelijk in de bak op het kerkplein. Dit alles natuurlijk binnen uw mogelijkheden, maar wij rekenen toch op uw medewerking. Verder kwam ook de vraag naar voren wat te doen met het nieuwe gedeelte van de begraafplaats. Er zijn daar wel enkele ideeën over (strooiveld, urnenmuur, urnenmonumenten, zelfs natuurbegraafplaatsdeel) maar dit zijn voorlopig nog ideeën. Er wordt voor gekozen het begraven op het oude gedeelte te blijven doen. De ochtend werd besloten met nog een hapje en een frisdrankje en ieder was de mening toegedaan dat de samenkomst voor herhaling vatbaar is. Veel dank aan al die tuinkabouters. Maar dit telt evenzeer voor alle inzet van zovele vrijwilligers op ander gebied voor de Martinus. Samen Kerk zijn. Toch?

 

Met vriendelijke groet, Bestuur Martinusraad.

 

4 april 2022

 

Prettige en minder prettige zaken te melden

Om dan maar gelijk met het laatste te beginnen: we moeten het een tijdje (in ieder geval tot 1 september) stellen zonder pastoor Tilma. Er is vanuit de pastores en het PU bestuur bericht ontvangen dat pastoor Tilma wegens oververmoeidheid een periode “uit de roulatie zal zijn”. Een bijzonder trieste omstandigheid voor de pastoor zelf, maar ook voor de parochianen van de diverse parochies. Het behoeft geen betoog dat wij hem een goede herstelperiode toewensen en hem weer zo snel als mogelijk zien voorgaan ook in onze Martinus.

Wat het goede nieuws betreft konden wij afgelopen zaterdag Ageeth van der Eng zien “meelopen” met koster Adrie. Ageeth wil bekijken of het “kostersvak” (mooi vak) haar aanstaat en daar zijn we heel blij mee. Van harte welkom Ageeth.

Een andere positief punt is dat “onze” Poolse stukadoor Tomek de afgelopen week het stukwerk in het voorportaal van de kerk heeft gerepareerd. Omdat er met het opknappen van de Mariakapel verf was overgebleven heeft hij het opnieuw verven van het portaal, inclusief plafond, ook maar gelijk ter hand genomen. Geweldig Tomek en hartelijk bedankt daarvoor.

Tot slot de vermelding dat afgelopen woensdag een bijeenkomst met alle z.g. tuinkabouters rondom kerk en begraafplaats heeft plaatsgevonden. Indien er uit deze bijeenkomst vermeldenswaardige zaken zijn voortgekomen, dan wordt u hiervan een volgende keer op de hoogte gesteld.

 

Met vriendelijke groet, Bestuur Martinusraad.

 

 

28 maart 2022

 

Enorme dankbaarheid Oekraïense vluchtelingen aan Poolse grens.

In de kerkdienst van afgelopen zaterdag, waarin koor Interamvo eindelijk weer mocht zingen na alle coronamaatregelen en waar een behoorlijk aantal kerkgangers (houden zo) kon worden begroet, is hier reeds het een en ander over gezegd. Het gaat over de afwikkeling en verdeling aan de Poolse grens van alle in onze dorpen ingezamelde goederen voor de Oekraïense vluchtelingen. Men was daar ontzettend verguld met alle per truck en bus aangeleverde goederen, alles zo geweldig gesorteerd dat deze zo naar waar meest nodig konden worden afgevoerd. De berichten over de ontzettende toestroom van Oekraïense vluchtelingen nabij de Poolse grens is u wel bekend.

Maar ondanks die hectiek namen de autoriteiten van de Poolse grensplaats Komarówka Podlaska nog de moeite om ons op keurig perkament nog een “Podziekowanie” met tekst te zenden. We nemen het u niet kwalijk indien u de betekenis hiervan niet weet, vandaar dat u onder de Nederlandse vertaling van het document aantreft:

 

BEDANKT Namens de Oekraïense gemeenschap willen wij onze grote dank betuigen aan de parochianen van de Parochie H. Martinus en de inwoners van ’t Veld, Den Helder, Julianadorp en Alkmaar voor hun steun en donaties, die gingen naar de door de oorlog getroffen inwoners van Oekraïne.  

 

Komarówka Podlaska, 18 maart 2022 en ondertekend door de burgemeester, de voorzitter vrijwillige brandweer en de voorzitter sportzaken. 

De ingelijste oorkonde zal een mooi plekkie krijgen op de pastorie. Deze oprechte dank brengen wij op deze wijze graag aan u over.

 

Tot slot nog even de mededeling dat onze in de vorige Heraut gedane oproep voor kosters en lectoren nog niet de belangstelling heeft gekregen waarop wij hoopten. In verband hiermede hebben wij de “sollicitatieperiode” tot nader bericht verlengd.

Met vriendelijke groet, Bestuur Martinusraad.

 

 

21 maart 2022

 

Goederen voor Oekraïne op de juiste plaats aangekomen.

 

Middels eerdere berichten uit ons dorpsblad De Heraut bent u steeds op de hoogte gehouden van de stand van zaken inzake de inzameling van goederen vanuit onze gemeenschap voor de mensen uit Oekraïne. We konden vol trots en dankbaarheid melden dat dit een groot succes is geweest. Tot slot nog iets over het transport hiervan, dat vorige week heeft plaatsgevonden. Op woensdagmiddag 16 maart j.l. kwam een Poolse vrachtwagen het kerkplein opdraaien en mochten de vele vrijwilligers (dank daarvoor) beginnen met het inladen van de goederen. Zo’n 40% van de laadruimte van de vrachtwagen was hiervoor nog beschikbaar. Maar wat wij reeds vermoedden kwam snel uit. Alle goederen konden niet met deze truck mee. Er bleef nog een aanzienlijke stapel dozen in de kerk staan en die moesten toch ook echt richting Pools/Oekraïense grens. Om dit doel te bereiken werden door de werkgever van een der zonen van de Poolse familie spontaan 2 busjes beschikbaar gesteld. Die werden de volgende dag volgeladen en vertrokken vrijdag 18 maart j.l. compleet met de Oekraïense vla. Met groot genoegen kunnen wij u melden dat de goederen inmiddels op de juiste plek (brandweerkazerne) aan de Pools/Oekraïense grens zijn aangekomen, klaar voor de verdeling. Wij hebben dit kunnen constateren  uit de vele toegezonden foto’s van dit moment. Alom dankbaarheid vanuit die kant, die we bij deze graag aan u doorgeven. De inzamelingsactie goederen is definitief afgesloten en hetzelfde zou gelden van de donatie mogelijkheid. Zou gelden, want we naderen inzake de donaties weliswaar de beoogde € 1.000,00 maar gebleken is dat er -gedreven door enorme betrokkenheid- toch meer (leger)goederen tegen gunstige financiële condities zijn aangekocht, dan dat er op dat moment centen voorhanden waren. Om dit probleem op te lossen hebben inmiddels enkele agrarische-/bloembollenbedrijven zich financieel van hun goede kant laten zien (veel dank daarvoor), maar we zijn er nog niet. Dus was u eigenlijk nog van plan een donatie te doen, dan bestaat hiervoor nog t/m zondag 27 maart a.s. de mogelijkheid middels de bekende kaarsenbak in de Mariakapel.

 

Iets van geheel andere orde betreft de invulling van vacatures in onze parochie.

Zoals u weet beschikken we momenteel nog maar over twee -2- (zeer plichtsgetrouwe) kosters en slechts drie -3- (even trouwe) lectoren. Beide groepen kunnen uitbreiding zeker gebruiken, want de spoeling wordt dun. Voelt u er wel iets voor om de gelederen te versterken of wenst u hierover eerst geïnformeerd te worden, neem contact op met een der kosters (Piet of Adrie) of een der lectoren (Anneke, Peter of Hans). Zij vertellen u graag wat de werkzaamheden inhouden. Verras ons met uw interesse/aanmelding.  

 

\

Met vriendelijke groet, Bestuur Martinusraad.

 

 

 

14 MAART 2022

 

Inzameling goederen in onze dorpen voor Oekraïne een geweldig succes.

 

Wat een drukte de afgelopen weken rondom de inzameling van goederen. Het begon met het in korte tijd verspreiden van de rondzendbrief langs alle huizen in ’t Veld, Zijdewind, De Weel, Moerbeek en alles daartussen. Spontaan meldden zich hiervoor diverse vrijwilligers aan. De week daarop dus gelijk de inzameling en waren de verwachtingen hoopvol. En dat is volledig uitgekomen, want wat zijn er ontzettend veel goederen in dozen, tassen, zakken bij de Martinus afgeleverd. Diverse momenten op de dag werden de goederen alvast de kerk ingereden om ‘s avonds, wederom door diverse vrijwilligers, onder leiding van de nog steeds ontroerend meelevende en meewerkende Poolse familie Olszewski (man, vrouw, 2 zonen) te worden gesorteerd. Hierdoor is het aan de Pools/Oekraïense grens -waar het toch al zo hectisch is- veel gemakkelijker om tot directe verdeling op de juiste plekken over te gaan. De stapel volle dozen in de kerk werd steeds groter en een schatting doen omtrent het aantal is niet meer mogelijk. De wijze van transport naar het oorlogsgebied moet worden gewijzigd, want de in eerste instantie hiervoor beschikbare busjes kunnen de omvangrijke vracht niet aan. Op dit moment worden pogingen ondernomen hiervoor een truck, die wekelijks vanuit Polen naar Heerhugowaard rijdt, te charteren. Voor het laden hebben zich inmiddels ook diverse vrijwilligers aangemeld. Het was ook  hartverwarmend te vernemen hoeveel bedrijven aan de actie deelnamen. Hetzelfde geldt voor goederenbrengers, die bereid waren ook bij familie of bekenden langs te gaan voor de inzameling.  Namens Thomasz (Tomek), zijn vrouw Beata en de zonen Jakub en Sebastian willen wij alle gulle gevers en alle vrijwilligers ontzettend bedanken voor de getoonde inzet. Het was in één woord geweldig en ook nu bleek weer dat we in onze dorpen met elkaar en voor elkaar staan wanneer het er werkelijk toe doet. De inzamelingsactie is afgesloten. Wat nog niet is afgesloten is de  mogelijkheid tot het doen van een donatie voor de aanschaf van (helaas) gevechtskleding voor Oekraïense mannen. In de vorige Heraut is hier het een en ander over vermeld. Alhoewel deze actie nog niet zo lang loopt mochten we in de z.g. kaarsen bus in de Mariakapel hiervoor reeds € 600,00 ontvangen. Hiervoor ook onze oprechte dank, maar….we gingen voor (tenminste) € 1.000,00. Dus bestaat hiervoor nog t/m zondag 20 maart a.s. gedurende de openingstijden van de Mariakapel gelegenheid. Heeft u ook behoefte tot het opsteken van een kaarsje, altijd goed en hiervoor kan dezelfde bus worden gebruikt. Nogmaals dank aan u allen. Laten we hopen dat het goede gevoel over deze actie spoedig mag volgen voor een nog beter gevoel, n.l. de beslissing dat de oorlog in Oekraïne ten einde is.   

Met vriendelijke groet, Bestuur Martinusraad.

 

 

7-maart 2022

 

Onze Martinusparochie trekt zich ook het lot aan van alle ellende in Oekraïne

 

Vorige week zijn de inwoners van ’t Veld, Zijdewind, De Weel, Moerbeek e.o. middels een huis-aan huis schrijven op de hoogte gebracht van de situatie in Oekraïne en wat wij kunnen bijdragen om het verschrikkelijke leed aldaar (enigszins) te verzachten. Wij verwijzen u naar dit schrijven en op dit moment  is de actie tot inzameling van goederen reeds in volle gang. Deze duurt nog t/m zaterdag 12 maart a.s. Nu reeds durven wij te stellen, dat onze gemeenschap zich weer geweldig manifesteert door ruimhartig goederen bij de kerk af te leveren. Heel veel dank daarvoor.

Wat u wellicht gemist heeft is de mogelijkheid om hierin eventueel financieel bij te dragen. Dit aspect hebben wij feitelijk bewust niet vermeld, omdat er mogelijkheden (Giro555) genoeg zijn om hieraan mee te doen. MAAR…..nu doet zich een situatie voor waarbij het voor ons ook heel nuttig zou zijn om over financiën te beschikken.

 

Uitleg:  In de dagelijkse telefonische contacten met onze plaatselijke Poolse familie, kregen zij de schrijnende situatie te horen dat Oekraïense mannen, die zich bij het leger hadden aangesloten, weliswaar van een geweer worden voorzien en als ze geluk hebben ook nog van een helm, maar aan verdere legeruitrusting ontbreekt het volledig. Dit betekent dus dat deze mannen “in hun dagelijkse kloffie” het gevecht moeten aangaan. Wij willen deze dappere mannen helpen, al zouden wij het geld eigenlijk veel liever voor andere dringende zaken willen gebruiken. Hoe kan dit? Er zijn contacten met een Dump Store waarbij deze – tegen gunstige financiële condities- voor tenminste 100 vrijwilligers (tweedehands) legerkleding beschikbaar stellen. We spreken dan over een bedrag van € 1.000,00. Daar willen we voor gaan. In de Mariakapel zal hiervoor (om veiligheidsredenen achter het hekwerk) een weekje de kaarsen bus worden gebruikt, waarin u uw bijdrage kunt deponeren. De eerste donateurs hebben zich reeds gemeld en daardoor zijn we optimistisch. Alvast hartelijk dank en we houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet, Namens de Martinusraad, Hans Glas

 

 

18 januari 2022

 

Actie Kerkbalans 2022 van start.

 

Het is u wellicht opgevallen dat afgelopen zaterdag, vlak na 12.00 uur, de kerkklokken hun klanken lieten horen. Een vreemde tijd maar dit was het officiele begin van weer een nieuw Kerkbalansjaar. Onze super actieve en accurate regulateur van de werkgroep, Linda, had die morgen alle vrijwilligers, belast met het rondbrengen van de brieven uitgenodigd. Het was dan ook een komen en gaan. Prachtig om te zien dat zoveel betrokkenen hun “portie” kwamen ophalen. En u heeft zeker wel gelezen wat voor een geweldig bedrag (ruim € 28.000,00) dat voor de Martinus heeft opgeleverd. We zijn de vrijwilligers en u als schenker daarvoor bijzonder erkentelijk en hopen weer op u te kunnen rekenen. Dat hopen we ook van de jongere generatie, want ik vernam toch wel geluiden van de vrijwilligers dat hun “cliëntenbestand” hoofdzakelijk bestaat uit ouderen, die op een gegeven moment weg (kunnen) vallen. Dus jongeren en wellicht niet zo trouwe kerkgangers, zet je ook in voor onze Martinus.

Ook werd mij afgelopen zaterdag de vraag gesteld hoe lang de actie Kerkbalans nu reeds “draaide”. De zeer trouwe vrijwilligster dacht van wel zo’n 50 jaar! Ik (betweter) ontkende dat en veronderstelde dat ik met het noemen van de helft (25 jaar) veel dichter in de buurt kwam. Ik kon niet nalaten bij thuiskomst direct naar het juiste antwoord te “googlen” en ik moet de vrijwilligster helemaal gelijk geven: de actie Kerkbalans draait reeds vanaf 1973, dus volgend jaar al 50 jaar. Nogmaals excuus, maar over een ding verschilden we niet van mening: de actie Kerkbalans, een onmisbare schakel om de plaatselijke kerk draaiende te houden. Fijn dat u meedoet.   

 

Met vriendelijke groet, Namens de raad, Hans Glas - voorzitter

 

 

3 januari 2022

 

Maria terug in de Martinus.

Ik kan me voorstellen dat u bij het lezen van deze aanhef wat vreemd opkijkt.
De uitleg: enkele weken geleden kon u in deze Heraut lezen dat de Mariakapel door een prachtig aanbod van een in onze gemeenschap wonende Poolse stukadoor met zijn Nederlandse compagnon grondig onder handen zou worden genomen. Deze werkzaamheden zijn ondertussen (bijna) afgerond. Maar ook het beeld van Maria vertoonde fletse en kale plekken en moest worden opgeknapt. Gelukkig hebben we in ons dorp iemand, die op de vraag om het beeld op te knappen, gelijk ja zei. Het zeer zware beeld van Maria dus op transport naar de meesterschilder en op de laatste dag van het jaar kon het fantastisch opgeknapte beeld weer terug naar de kapel.

Ondertussen was gebleken dat de oude (houten) sokkel van het beeld rotplekken vertoonde en dit was voor onze Poolse vriend reden om contact op te nemen met zijn voormalige werkgever in Polen, zijnde een steenhouwersbedrijf. Om kort te gaan: alles werd in het werk gesteld om een nieuwe sokkel naar hier te krijgen en dit is allemaal gelukt. Op oudjaarsdag werd transport vanuit Polen geregeld en na een 1600 kilometer lange reis konden we niet alleen de prachtige marmeren sokkel bewonderen, maar werden ook nog 2  marmeren ronde bloemenstandaards afgeleverd. Net voor de oudjaarsdienst werd de ook nog opnieuw geschilderde kapel weer ingericht met nieuwe verlichtingsspots.
 

U moet komen kijken: HET ZIET ER ALLEMAAL GEWELDIG UIT.
Rest mij ontzettend veel dank uit te spreken vooral richting Tomek (en zijn vrouw Beata en hun 2 zoons), zijn compagnon Kim,  onze plaatsenoot Wim Groen en diverse anderen, die bij deze operatie hand-en spandiensten verleenden. Het gaat u allen goed in 2022.   

 

Met vriendelijke groet,  Namens de raad, Hans Glas - voorzitter

 

13 december 2021

 

Opknappen Mariakapel

De regelmatige bezoeker van de kapel heeft reeds geconstateerd dat een bezoek aan de kapel momenteel niet mogelijk is. De afgelopen week is onze Poolse stukadoor Thomasz met z’n compagnon Kim druk in de weer geweest om de gehele wand van een nieuwe stuklaag te voorzien. Wanneer deze droog is wordt komt daar een passende kleur op. Ook wordt de vloer (was zeil) voorzien van een keurige tegel. Bovendien is gebleken dat de (houten) sokkel waarop het Mariabeeld stond aan de achterzijde vanwege vocht gedeeltelijk was verrot. Er wordt (tot in Polen toe) gezocht naar een stenen sokkel. Ook komen er nieuwe (warme) verlichtingsspots in en of dit allemaal nog niet genoeg is wordt ook het Mariabeeld zelf opgeknapt en weer voorzien van frisse kleuren. Het zware beeld is (heel voorzichtig) door 6 sterke mannen naar meesterschilder Wim Groen gebracht. Het is de bedoeling dat alle werkzaamheden vóór Kerkstmis zijn afgerond. U kunt bij het lezen van dit alles (bijna) niet wachten om het eindresultaat te zien, maar toch nog even geduld.

Coronaregels

In de kerk hebben we (helaas) nog steeds te maken met de coronaregels. Zo langzamerhand ben je geneigd hier wat gemakkelijk mee om te gaan en daarom lijkt het me goed om deze hier toch nog even aan te stippen. Bij binnenkomst het mondkapje voor en de handen bij het pompje ontsmetten. Wanneer de plaats gevonden is (denk om 1 ½ meter afstand) kan uiteraard het mondkapje af. Bij het er communie gaan graag het mondkapje weer op. Hetzelfde geldt voor bij het verlaten van de kerk en denk om afstand, met name achterin de kerk rondom de collecteschaal. Dit gaat allemaal lukken.

Met vriendelijke groet, Namens de raad, Hans Glas - voorzitter

 

 

29 november 2021

 

Corona:

Het blijft ons maar bezighouden, het coronavirus in al zijn varianten en de daartegen te treffen maatregelen. Wat het kerkbezoek betreft is bij binnenkomst en vertrek, evenals bij het ter communie gaan, het dragen van een mondkapje weer verplicht. Ook vragen wij uw handen (weer) te ontsmetten en in de banken weer de vereiste 1 ½ meter afstand van elkaar te nemen, indien u niet uit hetzelfde gezin komt.

De aanwezigheidsregistratie laten we (voorlopig) achterwege.

 

Opknapbeurt Mariakapel:

Een in onze gemeenschap wonende Poolse stukadoor, genaamd Thomasz heeft het aanbod gedaan tot het opknappen van de Mariakapel. De regelmatige bezoeker zal ook wel geconstateerd hebben dat het stukwerk aldaar, met name de onderkant, op vele plaatsen heeft losgelaten. De oorzaak hiervan is optrekkend zout in de muur. Van dit aanbod maken wij uiteraard dankbaar gebruik. De losse delen zullen worden verwijderd, daarna zal een z.g. coatinglaag worden aangebracht, vervolgens de nieuwe laag en na drogen zal tot slot de kapel van een nieuw fris kleurtje worden voorzien. Dit alles gebeurt in samenwerking met onze plaatselijke schilder Wim Groen. Dit houdt in dat de kapel een tijdje niet kan worden bezocht. Wanneer een en ander wordt uitgevoerd is nog niet helemaal bekend, maar Thomasz heeft beloofd dat de klus vóór Kerstmis geklaard is. We kijken er naar uit en we zullen uiteraard d.m.v. een publicatie terplekke aangeven wanneer de kapel niet kan worden bezocht.

 

Nogmaals heel veel dank Siem:

Tijdens een goed bezochte kerkdienst werd enkele weken geleden afscheid genomen van gemengd koorlid Siem Kruijer. Siem werd toegesproken door de voorzitter van het koor Dré Ruttenberg, pastor Toon Jorink, terwijl vorige week ook de onvolprezen dames van de administratie nog enkele woorden aan Siems afscheid besteedden.

 Ik heb er toch behoefte aan om ook namens het bestuur Siem ontzettend te bedanken voor zijn geweldige inzet op velerlei fronten voor onze Martinusparochie. 70 jaar koorlid zijn met (bijna) altijd het koor op de eerste plaats is een geweldige prestatie. Daarom vanaf deze plaats nogmaals heel hartelijk dank Siem en Ank natuurlijk voor jullie enorme staat van dienst. Het gaat jullie goed.

 

Met vriendelijke groet,

                            namens de raad, Hans Glas - voorzitter

 

8 oktober 2021

 

VAN DE MARTINUSRAAD

Rondom de coronaperikelen zijn vorige week met veel genoegen de kaartjes inzake de (verplichte) aanwijzing van zitplaatsen in de kerk  weer verwijderd. De regels versoepelen steeds meer en daar zijn we blij mee. De mogelijkheid tot handen reinigen bij binnenkomst blijft (voorlopig) aanwezig en toch wat afstand houden kan natuurlijk nooit kwaad.             
De verplichte registratie is gestopt en wij zijn onze gastdames en -heer erkentelijk voor al die maanden van registreren van de aanwezigen. In verband met de privacy beloven wij u dat alle lijsten in de papierversnipperaar zullen verdwijnen. Wij hopen oprecht dat door het versoepelen van de regels ook het kerkbezoek weer gaat aantrekken. Want -eerlijk is eerlijk- “problemen” dat wij bezoekers hebben moeten terugsturen omdat het er meer dan 30 waren hebben wij niet gehad.

Wellicht dat bij het binnenkort weer (volledig) optreden van onze koren ook het kerkbezoek weer aantrekt, want u weet het, u bent meer dan welkom.

Ondertussen heeft de eerste fysieke vergadering van de raad na de vakantieperiode weer plaatsgevonden en daarin hebben wij onze collega’s van de Kloosterraad uit Nieuwe Niedorp mogen ontvangen. Doel van dit bezoek was om enerzijds eens kennis met elkaar te maken om vervolgens te bespreken hoe wij elkaar in de (nabije) toekomst zouden kunnen versterken op velerlei terrein. Op korte termijn zullen hiertoe verdere stappen worden ondernomen. In diezelfde vergadering hebben we het gehad over onze bestuursbezetting.

Zoals u wellicht weet heeft penningmeester Anneke al geruime tijd geleden aangegeven met haar werkzaamheden te willen stoppen, terwijl bestuurslid (tevens PU lid) Martina ook vanwege haar privé-situatie tot haar spijt heeft besloten te stoppen.

Problemen maar ook uitdagingen om dit weer op te lossen.

Ook onze trouwe (2) kosters zouden uitbreiding heel erg op prijs stellen.

Daarom beste mensen, voelt u er iets voor om onze gelederen te willen versterken, of wilt u eerst hierover wat informatie, kom gerust langs. Want samen moeten we toch onze schouders er onder blijven zetten om de Martinus voor onze gemeenschap te behouden.

 

Tot slot zullen de meesten van u vast al wel gemerkt, dat het -na een pittige strijd- eindelijk gelukt is om de kerktoren weer “in het licht” te hebben. Zowel het kruis als de klok zijn weer prachtig verlicht en het is een genot om nu weer in het donker van veraf de verlichte spits te zien ten teken dat u (bijna) thuis bent. Meerdere kerkelijke zaken in de volgende “Van de Martinusraad”.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de raad, Hans Glas - voorzitter

 

 

11 december 2020

VAN DE MARTINUSRAAD

Als je iets belooft (regelmatig wat laten horen) dan moet je het ook doen. Dus volgen hier enkele zaken waar we ons mee bezig houden of mee bezig gehouden hebben. Allereerst is het u vast opgevallen dat het kruis op de kerktoren al een hele tijd niet brandt. Zo’n 5 jaar geleden is de gehele bedrading vernieuwd, maar door o.a. weersinvloeden heeft de verlichting (veel) te kort goed gefunctioneerd. Reden om in contact te treden met de installateur en thans zijn afspraken gemaakt voor reparatie (voorjaar 2021) waarbij ook de verlichting van de wijzerplaat zal worden “meegenomen”. Daarop functioneert ook niet alles naar behoren. Als we het hebben over onderhoud is ook het muurtje van de poort en tuin naast de pastorie al menig keer ter sprake geweest. We dachten deze klus (opnieuw voegen) met inzet van enkele vrijwilligers en vakmensen “even” te klaren, maar bij nadere inspectie bleek dat de stenen op veel plaatsen geheel los zitten. Conclusie: volgend voorjaar de gehele bovenlaag eraf halen, de stenen afbikken en opnieuw opmetselen en voegen. Een pittig klusje.
Verder zijn in de afgelopen tijd de onderhandelingen met Liander tot het volgend jaar leggen van een leidingtracé in het kerkeland nabij de huidige hoogspanningsmasten met succes afgerond. Een klus, die veel tijd heeft gekost, maar de overeenkomst recht van opstal kan volgend jaar notarieel worden afgewerkt, waarna ook de financiële afspraken worden nagekomen. Verder houden we ons al weer bezig met de voorbereiding van de actie Kerkbalans in januari a.s. Het behoeft geen nadere uitleg dat vanwege Corona de kerkelijke inkomsten zijn teruggelopen, reden om ons met extra inzet te storten op deze actie. We hopen en vertrouwen dat u (weer) mee doet. Nadere berichten hieromtrent volgen. Tot slot nog even de vermelding dat nog steeds gezocht wordt naar versterking van het kostersgilde. Piet en Adrie zouden het geweldig vinden wanneer versterking zich zou aanmelden. Wie gaat eens met de heren praten? Wie durft? Houd verder de coronaberichten omtrent vieringen in de gaten. Tot een volgende: Van de Martinusraad.

 

Met vriendelijke groet, Namens de Martinusraad, Hans Glas - voorzitter

 

23 oktober 2020

 

VAN DE MARTINUSRAAD

 

Het Coronavirus heeft ons al geruime tijd in haar macht en dit zal nog wel even zo blijven. Zo ook in ons kerkelijk leven. Regelmatig vindt hieromtrent overleg plaats in werkgroepverband, wanneer weer maatregelen zijn aangescherpt. Als parochiebestuur doen wij er alles aan om de wekelijkse vieringen door te kunnen laten gaan en dankzij de inzet van velen (en van u als kerkganger) lukt dit tot nu toe goed. Naast de zo langzamerhand gebruikelijke maatregelen zijn deze wat het kerkbezoek betreft toch  weer uitgebreid. We zetten ze even op een rij: bij binnenkomst wordt door de gastvrouw/-heer uw naam en telefoonnummer genoteerd. Van u wordt (nieuw) gevraagd om bij binnentreden van de kerk uw mondkapje reeds voor te hebben. U reinigt uw handen, pakt een boekje en neemt plaats in de bank (bij kaartje). Uw kapje kan dan af. Het ter communie gaan geschiedt “per schip”. Eerst de rechterkant -gezien bij binnenkomst- en vervolgens het linker gedeelte. Bij het verlaten van de kerk dient vanaf uw plaats het mondkapje weer te worden opgezet en het verlaten geschiedt van achteraf. Dus de parochianen die achteraan zitten verlaten als eersten de kerk. Vergeet uw mondkapje dus niet.

Dan nog iets omtrent het maximaal aantal aanwezigen. Mensen weigeren ter kerke te gaan is feitelijk iets onbestaanbaars, maar de situatie maakt het noodzakelijk dat toch maatregelen moeten worden genomen. Er moet (let wel moet) terug geschaald worden naar maximaal 30 aanwezigen (exclusief pastores, kosters, lectoren, medewerkers). Nu is dit aantal voor onze parochie zodanig dat we de trouwe kerkgangers altijd wel kunnen toelaten, maar ook wij dienen ons strikt aan dit aantal te houden. Het is n.l. reeds voorgekomen dat personen van andere parochies (vanwege dit maximum aantal) zekerheidshalve maar bij ons de dienst gingen bijwonen. Natuurlijk van harte welkom, maar ook wij moeten het getal 30 aanhouden. Voorlopig wat dit betreft bij ons nog geen nadere maatregelen.

Het verhaal zal zeker niet volledig zijn, maar tot slot nog even de vermelding dat de zang alleen kan plaatsvinden door een of enkele zangers. Dit geldt ook voor kinderen en samenzang is (helaas) niet toegestaan. De R.K. Kerk blijft in gesprek met de overheid.

Met vriendelijke groet,

 

Namens bestuur Martinusraad, Hans Glas - voorzitter

 

Vrijdag 12 juni 2020

VAN DE MARTINUSRAAD

 

Het is ons voornemen om in het vervolg alle geïnteresseerden wat meer op de hoogte te brengen/te houden van hetgeen ons bestuur bezig houdt rondom onze Martinuskerk. Daarom zult u bij het kerkelijk nieuws regelmatig deze rubriek aantreffen.

De Martinusraad kunt u zien als een soort dagelijks bestuur van de kerk en bestaat uit 6 enthousiaste personen met adviserende pastores, die hun best doen alles naar beste weten en kunnen te regelen. We hebben vanwege de huidige coronaperiode qua vergaderen even “pas op de plaats” moeten maken, maar vorige week is er toch weer vergaderd, met inachtneming van de geldende 1,5 meter regeling.

Het voert te ver om al het besprokene reeds in deze rubriek te vermelden, maar laat ik eerst beginnen met wat personele zaken. We hebben bestuurlijk te maken met een volle ziekenboeg; secretaris Marianne Meijering is lelijk ten val gekomen met de fiets en heeft daarbij haar schouder ernstig ontwricht, terwijl onderhoudsman Jan de Graaf bij het ophangen van de markiezen bij de pastorie zeer ongelukkig ten val kwam en daarbij maar liefst 5 ribben brak.

Voor beiden helaas een lange herstelperiode en we wensen ze daarbij veel sterkte toe.

 

Had ik het bovenstaand nog over secretaris Marianne; dat is zij nu niet meer. Marianne heeft te kennen gegeven dat zij na een verblijf van ongeveer 10 jaar in verschillende (kerkelijke) clubjes haar werk graag aan een ander wil overdragen. Zij had daarbij ook reeds voor een opvolgster gezorgd en in de persoon van Tineke Hand, een overbekend iemand op de pastorie. Dus Tineke zal vanaf heden het secretariaat voor haar rekening nemen.

Marianne heel veel dank voor je geweldige inzet al die jaren voor de Martinus en Tineke, van harte welkom in ons bestuur en op een goede samenwerking rekenen we sowieso.

 

Bij deze toch ook nog even de melding dat we nog steeds op zoektocht zijn voor aanvulling van ons kostersgilde. Zoals u weet hebben we Piet en Adrie nog actief in deze functie, maar zij willen het koppel graag weer uitbreiden naar 4. Dus belangstelling? Neem graag contact op. Van koster Annie willen we na deze coronaperiode afscheid nemen.

 

Tot slot nog even de coronaperikelen rondom de weer openstelling van de kerk. Er vindt momenteel op allerlei fronten overleg plaats om het kerkbezoek ook in onze kerk weer mogelijk te maken. We doen er -in goed overleg met de pastores- alles aan om bezoek straks weer mogelijk te maken. Een en ander zal leiden tot het door bezoekers moeten verrichten van wat “bijzondere” handelingen bij binnenkomen van en verblijf in de kerk, maar dat moeten we er maar voor over hebben. Nadere berichten graag in de gaten houden.

 

Tot een volgende “Van de Martinusraad”.

 

Met vriendelijk groet,                                                                                                                            

                         Namens de raad – Hans Glas, voorzitter    

 

        

 

 

 

 

 Bijgewerkt 200805