TOLBERG zoals het was.

De woonomgeving en bewoners

vanaf de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tot de Franse overheersing door de troepen van Keizer Napoleon (1809).

De Tolberg behoorde eens tot het vrijwel geheel verlaten West-Brabantse platteland. De Tachtigjarige Oorlog was hieraan debet. Maar ook het uitbreken van de diverse oorlogen met de Fransen in 1672, 1689, 1702 en 1747. Men had zwaar te lijden van de rondtrekkende troepen. Plunderingen en brandstichtingen waren heel gewoon. En er was vanaf het midden van de 18de eeuw bovendien sprake van een agrarische depressie.

Met gegevens uit het oude archief van Roosendaal proberen we een beeld te schetsen van wie die enkele bewoners waren, wat ze deden, en waar en hoe ze woonden....

 

28-02-1564
.auctor(en) : 1. Cornelis Adriaenssen DE HANE
.destinataris(sen) : 1. Steven Jan Mathees VAN INDEVELDE
. inhoud : De auctor heeft verkocht aan de destinataris voor 21 ponden
. brabants per gemet een stuk land groot ca. 2Ĺ gemeten, gelegen op
. de Tolberch bij de beek (belendingen - noord: Jan Joos VAESSEN
. erve; oost: Joos block; zuid: de koper; west: Cornelis JACOPSSEN
. erve).
08-07-1564
.auctor(en) : 1. Goossen Jan GOOSSENSSEN
.destinataris(sen) : 1. Zoetken Hein CORNELISDOCHTER
. inhoud : De auctor verklaart voor zijn rekening te hebben genomen 45
. stuivers jaarlijks van Zoetken Hein CORNELISDOCHTER, die nu
. heffende is Mathijs CLAESSEN. Hij stelt als onderpand voor deze
. borgstelling drie halve blokken erven groot samen ca. 2Ĺ gemeten,
. gelegen op de Tolberch (belendingen - noord: sheeren straat; oost:
. Bastiaen Jan GOOSSENSSEN erve; zuid: Bastiaen Jan GOOSSENSSEN erve;
. west: Domus DIERCXSSEN erve).
. Er rust een rente op van een zester rogge, die heffende is Bastiaen
. PIER.
09-01-1571
.auctor(en) : 1. Joos Jan MERTSSEN
.destinataris(sen) : 1. Jan Geertssen VIJFFPONT
. inhoud : De auctor heeft verkocht aan de destinataris voor 1.600 ponden
. brabants de helft van ca. 2 gemeten (waarvan de andere helft
. eigendom is van de koper), gelegen op de Tolberg (belendingen -
. noord: Jan HUBRECHTSSEN erve; oost: Willem Willemssen SCHAERTS
. erfgenamen erve; zuid: Cornelis Henrick VAES erve; west: Cornelis
. Jacopssen alias BROER COPPENS erve). Er rust een servituut van een
. weg op ten behoeve van de weeskinderen.
18-06-1571
.auctor(en) : 1. Denis JOOSSEN (wonende op de Tolberg)
.destinataris(sen) : 1. Jan Cornelissen BRAIJN
. inhoud : De auctor heeft verkocht aan de destinataris voor 24 ponden
. brabants een huis, hove, erve en gronden met toebehoren groot ca. 2
. gemeten, gelegen op de Tolberch (belendingen - noord: Cornelis
. WILLEMSSEN erve; oost: een zoekweg; zuid: sheeren straat; west: Jan
. DIERIXSSEN erve).
. De verkoper mag er 10 jaren blijven wonen.
04-03-1573
.auctor(en) : 1. Bastiaen Jan GOOSSEN
.destinataris(sen) : 1. Jan Cornelissen BRAIN
. inhoud : De auctor vest de destinataris in een stuk land met een eendenkooi
. daarop staande, groot ca. 4 gemeten, gelegen op de Tolberch
. (belendingen - noord: Adriaen Domus BONX erve; oost: Torie Jan
. DIERIXSSEN erve; zuid: sheeren straat; west: de erve van de
. verkoper en van Pauwels ADRIAENSSEN). De koopsom bedraagt 17 ponden
. brabants per gemet.
. er rust een rente op van 9 karolus guldens, die heffende is
. Janneken ADRIAENSDOCHTER.

Gravure uit de 17e eeuw van een eendenkooi in bedrijf.

11-03-1573
.auctor(en) : 1. de stadhouder van de schout (nomine officii)
.destinataris(sen) : 1. Adriaen Janssen BEKE (als voogd van Torie Jan DIERIXSSEN)
. inhoud : De auctor vest de destinataris in een huisje met ca. 2 gemeten land
. daaraan liggende, gelegen op de Tolerch (belendingen - noord:
. Willem STOFFELEN land; oost: Cornelis DE WEVERE land; zuid: het
. land van de koopster; west: sheeren straat). De koopsom bedraagt 24
. ponden brabants per gemet.
. Er rusten de volgende renten op: A. een rente van 30 stuivers die
. heffende is Digne HEIJNEN; B. een rente van 2 karolus guldens 2Ĺ
. stuivers die de koopster heffende is; C. een rente van 30 stuivers
. die heffende is Cornelis VAN MOERE; D. een rente van 2 veertelen
. rogge die heffende is meester Dierick den orgelist.
21-11-1573
.auctor(en) : 1. Bastiaen GOOSENS
.destinataris(sen) : 1. Adriaen Janssen VAN DE BEKE
. inhoud : De auctor vest de destinataris in een stede en erve, gelegen op de
. Tolberch (belendingen - noord: Pauwels ADRIAENSSEN erfgenamen erve;
. oost: Jan NIJSSEN erve; zuid: sheeren straat; west: Aert THIJSSEN).
. De koopsom bedraagt 15 ponden brabants.
. Er rust een rente op van 5 rijns guldens die heffende is Joos Jan
. MERTENS.
. In de marge: op 01-09-1578 verklaart Bastiaen GOOSSENS dat Adriaen
. Janssen BEECK de schuld volledig betaald heeft.
24-11-1574
.auctor(en) : 1. Adriaen Janssen VAN DER BEECKE
.destinataris(sen) : 1. Wouter Janssen WOUTERSSEN
. inhoud : De auctor vest de destinataris in een huis met hove, erve en
. gronden, gelegen op de Tolberch (belendingen - noord: Geert Janssen
. VIJFFPONT; oost: Jan NIJSSEN; zuid: sheeren straat; west: Aert
. THIJSSEN). De koopsom bedraagt 29 ponden brabants en 3 karolus
. guldens.
. Er rust een rente op van 5 karolus guldens die heffende is Joos Jan
. MERTSSEN.
14-02-1575
.auctor(en) : 1. Bastiaen FRANCKEN (als voogd van de weeskinderen van Pieter
. FRANCKEN, genaamd Scalck en Maijken PIERSSEN)
. 2. Sander JANSSEN (als toeziend voogd)
.destinataris(sen) : 1. Pauwels THONISSEN
. inhoud : De auctoren zijn schuldig aan de destinatarissen 6 karolus guldens
. jaarlijks. Als onderpand dient een stede met huisinge, hove, erve
. en gronden groot ca. 4 gemeten, gelegen te Hulsdonck op de Tolberch
. (belendingen - noord: een zoekweg; oost: Domus DIERIXSSEN; zuid:
. Cornelis HENDRIXSSEN; west: sheeren straat).
. Er rust een rente op van een veertel rogge ten behoeve van de Tafel
. van de Heilige Geest, een rente van 20 stuivers die heffende is
. Sijmon Willem GOORTSSEN, en een rente van 15 stuivers die geÔnd
. wordt door Cornelis MELSSEN erfgenamen.
overleden : Barbara Hendrix
datum overl. : 26-12-1621
opm. : op Tolberg
overleden : Maria Enghelen
datum begr. : 07-02-1623
opm. : op Tolberg
overleden : kind van Leonardus ....
datum begr. : 30-07-1625
opm. : uit Tolberg; gestorven aan de pest
overleden : kind van Leonardus ....
datum begr. : 01-08-1625
opm. : van Tolberg; gestorven aan de pest
overleden : zoontje van Leonardus ....
datum begr. : 02-08-1625
opm. : van Tolberg; gestorven aan de pest
overleden : Elizabeth Adriaens
echtgenote van Leonardus ....
datum begr. : 06-08-1625
opm. : van Tolberg; gestorven aan de pest
overleden : twee kinderen van Leonardus ....
datum begr. : 16-08-1625
opm. : van Tolberg; gestorven aan de pest
overleden : nog een kind van Leonardus ....
datum begr. : 18-08-1625
opm. : van Tolberg; gestorven aan de pest
overleden : Anna Govaerts
datum overl. : 06-10-1646
opm. : uit de Akker, overleden op Tolberg, begraven te Wouw, 18 jaar
verm. in archief Parochie St. Jan in 1648 Roosendaal

- vermelding van : rentmeester der beneficies Bartholomeeus Mattheeussen
- Parochie St. Jan de Doper inv.nr. 577 : Authentiek uittreksel uit de in 1648 door de rentmeester der beneficies Bartholomeeus Mattheeussen opgemaakte rekening van inkomsten en uitgaven van de beneficies, betreffende een rente van zeven gulden jaarlijks, veronderpand op vier percelen land gelegen te Tolberg en toekomende aan het beneficie van de H. Anna, 1687.

datum doop : 09-03-1650
naam kind : Elisabetha
vader : Cornelius Teunen
moeder : Maria Lenders van den Tolbergh
getuigen : Aegidius Geertssen in zijn naam Benedictus Fontour en Libeke Aerts in haar naam Elisabetha Cornelis
verm. in Armenarchief Roosendaal op maandag 25 juli 1650 Roosendaal

- vermelding van : Lenert Cornelis Rampaert -
- Armenarchief inv.nr. 168 : Akte van verkoop ten overstaan van schepenen van Roosendaal door de Armen van Hulsdonk aan Lenert Cornelis Rampaert van een huis en erf op Tolberg, 25 juli 1650. Met aantekening van de betaling, 1654. Gelijktijdig afschrift.

datum doop : 29-01-1654
naam kind : Joanna
opm. bij kind : Tolberg
vader : Jan Pietersen Mulder
moeder : Joanna Adriaens
getuigen : Adrianus Cornelissen en Catharina Dielen
verm. in Armenarchief Roosendaal op dinsdag 12 mei 1654 Roosendaal

- vermelding van : Cornelis Loncke - armmeester
- Armenarchief inv.nr. 52 : Akte van schuldbekentenis ten overstaan van schepenen van Roosendaal door Pieter Cornelissen Buermans aan Cornelis Loncke als armmeester groot 50 gulden, waarvoor tot onderpand worden gesteld een huis en erf op Talborch (Tolberg), 12 mei 1654. Gelijktijdig authentiek afschrift.

bruidegom : Rochus Pieter Elsten - j.m. van Nispen
bruid : Maijke Jansen Smulders - j.d., wonende op Tolberg onder Roosendaal
o.t. : 21-03-1665
huw. : 12-04-1665
bruidegom : Cornelis Huijbrechts - j.m. van Nispen
bruid : Adriaentje Wilhems - j.d. van Tolberg onder Roosendaal
o.t. : 25-01-1670
huw. : 09-02-1670
bruidegom : Cornelis Jansen van der Hage - j.m. uit het Rietgoor
bruid : Janneke Cornelis - j.d. van Tolberg
o.t. : 10-05-1671
opm. : ondertrouw te Roosendaal
bruidegom : Marijnis Philipsen - j.m. van Borteldonk onder Nispen
bruid : Tanneke Jans - j.d., wonende op Tolberg onder Roosendaal
o.t. : 30-07-1672
huw. : 14-08-1672
bruidegom : Pieter Cornelissen - j.m. van Borteldonk
bruid : Janneke Cornelissen - j.d., wonende op Tolberg onder Roosendaal
o.t. : 27-01-1674
huw. : 11-02-1674
bruidegom : Cornelis Dirck Elsten - j.m. van Borteldonk
bruid : Marieken Jansen Hulst - j.d. van Tolberg
o.t. : 30-03-1675
opm. : ondertrouw en huwelijk te Roosendaal
bruidegom : Jan Dingemans - j.m., wonende in 't Rietgoor onder Nispen
bruid : Dingetje Cornelis - j.d., wonende op Tolberg onder Roosendaal
o.t. : 23-01-1677
huw. : 07-02-1677
bruidegom : Peter Mathijsen Raets - wonende op Tolberg onder Roosendaal
wed. van : Barbara Jansen van Gurp
bruid : Maij Jans Bitterhoeck - j.d., wonende in 't Rietgoor onder Nispen
o.t. : 25-09-1677
huw. : 23-10-1677
bruidegom : Bastiaen Jansen Aerden - j.m. van 't Rietgoor onder Nispen
bruid : Pieternel Cornelissen - j.d., wonende op Tolberg onder Roosendaal
o.t. : 27-01-1680
huw. : 13-02-1680
opm. : getrouwd met attestatie van Roosendaal
bruidegom : Peter Mathijssen Raets - wonende op Tolberg onder Roosendaal
wed. van : Maijken Jans Bitterhoeck
bruid : Neeltje Adams - wonende in 't Rietgoor onder Nispen
wed. van : Anthoni Cornelissen
o.t. : 17-03-1684
huw. : 09-04-1684
overleden : Barbel Jansse Verhulst
datum : 14-04-1693
opm. : wonende op de Tolberg; begraven op het kerkhof
.Datum: 03-11-1696
.Erflaters: 1. naam: Mulder, Adriaan Cornelissen
. woonplaats: Tolberg
. datum overlijden: 00-00-1695
. 2. naam: Verhulst, Barbara Jansen
. datum overlijden: 00-00-1695
.Erfgenamen: 1. naam: Mulder, Maria Adriaen
. relatie: kind
. 2. naam: Mulder, Govert Adriaen
. relatie: kind
. 3. naam: Agtmalen, Adriaen Gijsbregt van
. relatie: echtgenoot van 1 en voogd over 2
. 4. naam: Verhulst, Dielis Janssen
. relatie: toeziend voogd over 2
overleden : Jan Dingemans
datum : 26-04-1702
opm. : wonende op Tolberg; begraven op het kerkhof
overleden : Maeijken Cornelissen
datum : 29-05-1702
opm. : wonende op Tolberg; begraven op het kerkhof
overleden : echtgenote van Pieter Matthijssen Raets
datum : 13-06-1702
opm. : wonende op Tolberg; begraven op het kerkhof
overleden : zoon van Janneken Teeuwen
datum : 15-08-1702
opm. : wonende op Tolberg; begraven op het kerkhof
overleden : halfbroer van Marijnis Philipsen
datum : 26-09-1702
opm. : Marijnis Philipsen wonende op de Tolberg
overleden : Marijnis Philipsen Hellemonts
datum : 11-10-1702
opm. : wonende op de Tolberg; begraven op het kerkhof
bruidegom : Marijnis Marijnissen Wouts - geboren en wonende in 't Rietgoor onder Nispen
wed. van : Marij Jansen Verbeek
bruid : Pietronella Marijnissen Haijmans - j.d. van Rucphen; wonende op Tolberg onder Roosendaal
o.t. : 12-04-1709
huw. : 05-05-1709
.Datum: 30-05-1713
.Erflater: naam: Bruijn, Janneken Pieterssen de weduwe Vervloet, Jacob Janssen,
. later van Verbeeck, Willem Corstiaensen en nog later van Crock, Cornelis
. woonplaats: Tolberg
.Erfgenamen: 1. naam: Vervloet, Pieter Jacobssen
. relatie: kind
. 2. naam: Vervloet, Huijbreght Jacobssen
. relatie: kind
. 3. naam: Verbeeck, Janneken
. relatie: kind
. 4. naam: Verbeeck, Cristina
. relatie: kind
. 5. naam: kinderen van Verbeeck, Willem Willemssen
. relatie: kleinkinderen
. 6. naam: kinderen van Verbeeck, Pieter Willemssen
. relatie: kleinkinderen
. 7. naam: Crock, Cornelia Cornelissen
. relatie: kind
. 8. naam: Helmonts, Dirck Marijnissen
. relatie: echtgenoot 7 en administrateur boedel
overleden : zoontje van Cornelius Adriaenssen de Wael
datum overlijden : --
datum begraven : 27-04-1714
opm. : ex Tolberg
overleden : Gabriel Aertse Groffe
datum overlijden : --
datum begraven : 06-10-1714
opm. : ex Tolberg; met volle uitvaart
bruidegom : Adriaan Adriaanse Danen - geboren en wonende te Schijf
bruid : Corneli Cornelisse Verhoeck - geboren en wonende te Roosendaal (Tolberg)
o.t. : 05-02-1718
huw. : 20-02-1718
17-10-1718
. auctor(en) : 1. Anthonetta Jansen VAN INNEVELT (weduwe van Govert DE JONGH, wonende
. te Wouw)
. 2. Jan Jansen VAN DER RIET (wonende op de Tolberg, optredende voor
. zichzelf en namens zijn zuster Cornelia Jansen VAN DER RIET)
. 3. Jacob Jansen VAN DER RIET (wonende op Kalsdonk)
. 4. Francois VAN OSTA (echtgenoot van Cathalijn Jansen VAN DER RIET,
. wonende op de Bulkelaar)
. 5. Leendert Cornelissen UIJTTEWILLIGEN (echtgenoot van Cornelia
. Marijnissen HIJNEN, dochter van wijlen Maria Jansen VAN INNEVELT)
. * 1 t/m 4 kinderen van Jan Jacobsen VAN DER RIET en Elisabeth Jansen
. VAN INNEVELT; allen erfgenamen van Dingena Jansen VAN INNEVELT en
. Cathalijn Jansen VAN INNEVELT
.destinataris(sen) : 1. Jan Jacobsen RAEIJMAECKERS
. inhoud : De auctoren vesten de destinataris in Ĺ heiblok groot 3 gemeten 105
. roeden, gelegen in 't Everland over de loop en genaamd het
. Quaetvelt (belendingen - noord: Meertensloop; oost: Cornelis VAN
. EECKELEN; zuid: NOORBERGEN; west: Pieter SCHOUTEREN), alsmede
. verdere leenstede en land.
. De koopsom bedraagt 600 guldens volgens conditie d.d. 08-09-1718.
. 1/6 deel van de koopsom wordt contant betaald, 5/6 deel met een
. schuldbrief d.d. 17-10-1718 voor de Leenhove onder speciale
. verbintenis van de leenstede en lande.
19-11-1718
. auctor(en) : 1. Adriaen Meertensen BUTSERS (wonende te Kalmthout)
. inhoud : De auctor vest de destinataris in een perceel land groot 1 gemet
. 220 roeden, gelegen op de Tolberg, genaamd het Raeplant of
. Claesbraeck (belendingen - noord: een zoekweg; oost: Adriaen Jansen
. POTTERS erfgenamen; zuid: VAN INNEVELT erfgenamen; west: de koper).
. De koopsom bedraagt 225 guldens volgens conditie d.d. 17-10-1718.
. Verwezen wordt naar schotboek folio 604V.
17-05-1719
. auctor(en) : 1. Adriaen Gijsen VAN AGTMAEL
. 2. Maria Adriaensen MULDERS (echtgenote van Adriaen Gijsen VAN
. AGTMAEL, wonende op Hulsdonk)
.destinataris(sen) : 1. Cathalina HAGENS (weduwe van Frans RENS, wonende te Dordrecht)
. inhoud : De auctoren verklaren schuldig te zijn aan de destinataris 1.300
. guldens aan geleend geld. Als onderpand dient:
. - A. een stede land met huis etc. daarop staande te Hulsdonck groot
. 2 gemeten 30 roeden, en twee percelen zaailand groot 3 gemeten 110
. roeden, gelegen aan de Santstraet en genaamd de Hoeckens;
. - B. een perceel land groot 3 gemeten 85 roeden, gelegen op de
. Tolbergh achter de vorige stede en genaamd de Hoeckblock;
. - C. een perceel zaailand groot 3 gemeten 150 roeden, gelegen op de
. Tolbergh achter de vorige stede en genaamd Vossenblock;
. - D. een perceel wei- of hooiland groot 1 gemet 115 roeden, gelegen
. aan het Lavoir en genaamd de Dorenbosch;
. A t/m D aangekomen bij deling d.d. 07-10-1695 van Adriaen
. Cornelissen MULDERS;
. - E. een perceel zaailand groot 1 gemet 25 roeden, gelegen bij het
. Lavoir tot Hulsdonck en genaamd het Hoogveldeken;
. - F. een perceel weide groot 3 gemeten 271 roeden, gelegen te
. Hulsdonck en genaamd de Scheelmeere;
. E en F aangekomen bij veste d.d. 11-03-1699 van Jan Jansen
. MARTELMANS;
. - G. een stukje zaailand groot 294 roeden, gelegen te Hulsdonck en
. genaamd het Bergje, aangekomen bij veste d.d. 09-02-1699 van Jan
. Jacobsen VAN DONGEN;
. - H. een blok land groot 3 gemeten 10 roeden, gelegen in het
. Rietgoir en genaamd Neel Huijbensteken, aangekomen bij veste d.d.
. 23-03-1699 van Domus Leenders LOIJEN;
. allen in schotboek folio 621R;
. - I. een perceel land groot 2 gemeten 211 roeden, gelegen te
. Hulsdonck en genaamd het Lanckvelt;
. - J. de helft van een perceel land gelegen op de Tolbergh, genaamd
. het Hijcken, waarvan de wederhelft toekomt aan Wouts Adriaen CLAES,
. deze helft is groot 1 gemet 131 roeden;
. - K. het achterste veld groot 2 gemeten 62 roeden, gelegen op de
. Tolbergh en genaamd het Agterste steken;
. - L. een stuk land op het zuideinde met de heg en de straat op de
. zuid-oost hoek, bij meting groot 33 roeden;
. - M. een blok groot 2 gemeten 251 roeden, gelegen bij het Lavoir;
. - N. een perceel land groot 3 gemeten 206 roeden, gelegen in het
. Rietgoir en genaamd Harmans Heijningen;
. - O. een perceel groot 1 gemet 236 roeden, gelegen op de Bulckelaer
. en genaamd de Heijtheuvel;
. - P .een perceel land groot 1 gemet 241 roeden, gelegen op de
. Bulckelaer en genaamd Schuttersveldeken;
. I t/m P de debitrice als enige erfgenaam aangekomen van haar broer
. Goort Adriaensen MULDERS, allen in schotboek folio 656R.
. In de marge: op 15-02-1736 is de schuld voldaan aan de erfgenamen
. van creditrice.
.Datum: 20-05-1719
.Erflater: naam: Hagenaer, Maria Janse
. woonplaats: Tolberg
. datum overlijden: 00-12-1715
.Erfgenamen: 1. naam: Greef, Leendert Pietersen de
. relatie: echtgenoot
. 2. naam: Greef, Pieter de
. leeftijd: 12
. relatie: kind
. 3. naam: Greef, Jan de
. leeftijd: 9
. relatie: kind
. 4. naam: Greef, Paessen de
. leeftijd: 7
. relatie: kind
. 5. naam: Greef, Janneken de
. leeftijd: 5
. relatie: kind
. 6. naam: Hagenaar, Wouter
. relatie: voogd
bruidegom : Adriaan Jacobs - j.m. van Nispen; wonende in 't Rietgoor onder Nispen
bruid : Adriaantje Willems - j.d. van Roosendaal; wonende op Tolberg onder Roosendaal
o.t. : 13-04-1720
huw. : 05-05-1720
bruidegom : Adriaan Jacobs - uit Nispen; wonende te Roosendaal (Rietgoor)
bruid : Adriaantje Willems - wonende te Roosendaal (Tolberg)
o.t. : 13-04-1720
huw. : 06-05-1720
opm. : ondertrouw en huwelijk te Nispen
overleden : Heijltje Peeterse
datum overlijden : --
datum begraven : 26-04-1722
opm. : ex Tolberg; met halve uitvaart
09-06-1723
. auctor(en) : 1. Adriaen Jansen VERBRAECK
.destinataris(sen) : 1. Corstiaen VAN URSEL (namens zijn moeder Cornelia VERDONCK, weduwe
. van Domus Corstiaensen VAN URSEL)
. inhoud : De auctor vest de destinataris in:
. - A. een perceel zaailand groot 1 gemet 140 roeden, gelegen op de
. Tolbergh en genaamd het Hoogveldeken (belendingen - noord: sheeren
. straat; oost: Jan Corstiaensen VAN INNEVELT erfgenamen; zuid: Clara
. Jansen VERBRAECK; west: Pieter HASEN);
. - B. een perceel zaailand groot 1 gemet 167 roeden, gelegen naast
. het voorgaande perceel en genaamd Couwenbergh (belendingen - noord:
. Pieter HASEN; oost: het voorgaande perceel; zuid: Pieter HASEN;
. west: Clara Jansen VERBRAECK).
. De koopsom bedraagt 220 guldens volgens conditie d.d. 10-05-1723.
. Verwezen wordt naar schotboek fol. 647.
bruidegom : Leendert Pieterssen de Greef - wonende op Tolberg onder Roosendaal
wed. van : Maria Jansen Hagenaar
bruid : Janneke Marijnissen Domen - wonende in 't Rietgoor onder Nispen
wed. van : Jan Adriaansen Uittehagen
o.t. : 27-11-1723
huw. : 12-12-1723
opm. : in de marge: 'staat van kinderen gesien'
14-11-1724
. auctor(en) : 1. Elisaeus Frederick HAREL (ontvanger van de verpondingen van de
. vrijheid Roosendaal en de heerlijkheid Nispen)
. 2. Adriaen Gijsbregtsen VAN AGTMAEL (schuldenaar)
.destinataris(sen) : 1. Johan SWAENS (optredend voor Cathalina HAGENS, weduwe van Francois
. RENS)
. inhoud : Ontvanger HAREL vest de destinataris in een stede en land gelegen
. in Hulsdonck en elders, bestaande uit:
. - A. een stede lands met huis en verdere timmeragie daarop staand
. groot 2 gemeten 30 roeden, gelegen op Hulsdonk en gekomen van
. Adriaen Cornelis MULDERS bij deling van 07-10-1695;
. - B. twee percelen zaailand groot 3 gemeten 110 roeden, gelegen aan
. de Santstraete en genaamd de Hoeckens, gekomen als onder A;
. - C. een perceel land groot 3 gemeten 85 roeden, gelegen op den
. Tolbergh achter de voorschreven stede en genaamd de Hoeckblock;
. - D. een perceel zaailand groot 3 gemeten 150 roeden, mede gelegen
. op Tolbergh en genaamd de Vossenblock, gekomen als onder A;
. - E. een perceel wei of hooiland groot 1 gemet 115 roeden, gelegen
. aan het Lavoir en genaamd de Doornbosch, gekomen als onder A;
. - F. een perceel zaailand groot 1 gemet 25 roeden, gelegen bij het
. Lavoir tot Hulsdonck en genaamd het Hoogveldeken, gekomen van Jan
. Jansen MARTELMANS bij veste van 11-03-1699;
. - G. een perceel weide groot 3 gemeten 271 roeden, gelegen tot
. Hulsdonck en genaamd de Scheelmeere, gekomen als onder F;
. - H. een stukje zaailand groot 294 roeden, gelegen tot Hulsdonck en
. genaamd het Bergje, gekomen bij veste van 09-02-1699 van Jan
. Jacobsen VAN DONGEN;
. - I. een blok land groot 3 gemeten 10 roeden, gelegen in het
. Rietgoir en genaamd Neel Huijbenstedeken, gekomen van Domus
. Leendersen LOIJEN bij veste van 23-03-1699;
. A t/m I staan in het oude schotboek fol. 621R.
. - J. een perceel land groot 2 gemeten 211 roeden, gelegen tot
. Hulsdonck en genaamd het Lanckvelt;
. - K. de helft van een perceel land groot 1 gemet 131 roeden,
. gelegen op den Tolbergh en genaamd het Hijcken;
. - L. het achterste veld groot 2 gemeten 62 roeden, genaamd het
. Agterste stedeken;
. - M. de op het zuideinde gelegen 33 roeden van het achsterste veld;
. - N. een blok land groot 2 gemeten 251 roeden, gelegen bij het
. Lavoir;
. - O. een perceel land genaamd Harmans Heijningen groot 3 gemeten
. 206 roeden en gelegen in het Rietgoir;
. - P. een perceel land groot 1 gemet 236 roeden, gelegen op de
. Bulckelaer en genaamd de Heijtheuvel;
. - Q. een perceel land groot 1 gemet 241 roeden, gelegen op de
. Bulckelaer en genaamd Schutters Veldeken;
. J t/m Q staan in het oude schotboek fol. 636R.
. De koopsom bedraagt 400 guldens. De overdracht is een gevolg van de
. openbare verkoping ten laste van Adriaen Gijsbregtsen VAN AGTMAEL
. wegens achterstallige betaling van schulden.
overleden : dochtertje van Gerardus Willemsen Verhulst
datum overlijden : --
datum begraven : 20-01-1725
opm. : ex Tolberg
bruidegom : Pieter Quintinis - j.m., geboren en wonende op Tolberg onder Nispen
bruid : Maria Elias - j.d., geboren en wonende onder Roosendaal
o.t. : 30-03-1726
huw. : 22-04-1726
bruidegom : Joost Claessen Haven - j.m., geboren te Kruisland onder Steenbergen; wonende op Tolberg onder Roosendaal
bruid : Anneke Cornelisze Meesters - geboren en wonende op Borteldonk onder Nispen
o.t. : 05-10-1726
huw. : 21-10-1726
bruidegom : Marijn Commersze de Beer - j.m., geboren te Roosendaal; wonende in 't Rietgoor onder Nispen
bruid : Marij Claassen van der Haven - j.d., geboren onder Steenbergen; wonende op Tolberg onder Roosendaal
o.t. : 19-04-1727
huw. : 04-05-1727
04-02-1728
.auctor(en) : 1. Cornelis Jansen VERBRAECK
. 2. Adriaen Jansen VERBRAECK
. 3. Dingeman Jansen VERBRAECK
. 4. Frans Jansen VERBRAECK
. 5. Frans Jansen VAN OVERVELT (echtgenoot van Francijntje Jansen
. VERBRAECK)
. 6. Willem Pietersen LUIJSTERBURGH (en Maria Jansen VERBRAECK)
. * de auctoren zijn elk deelhebber voor 1/6 deel
.destinataris(sen) : 1. Margaretha SEGERS (weduwe van Johan SWAENS)
. inhoud : De auctoren vesten de destinataris in:
. - A. een perceel zaailand groot 1 gemet 179 roeden, gelegen op de
. Tolberg en genaamd het Wijcken (belendingen - noord: Pieter Jansen
. HASEN; oost: Domus Corstiaensz VAN URSEL; zuid: een zoekweg; west:
. Nicolaes ROUCCOX D'HEETVELDE erfgenamen);
. - B. het eerste perceel in Smalheerenstede groot 1 gemet 122Ĺ
. roeden; dit perceel staat vermeld in het schotboek folio 681.
. De koopsom bedraagt 150 guldens volgens conditie d.d. 15-01-1728.
04-02-1728
.auctor(en) : 1. Jan Jansen VAN DEN BURGT (wonende te Oudenbosch)
. 2. Cornelia Cornelissen VERDOREN (zijn echtgenote)
.destinataris(sen) : 1. Johan DE MOOR
. inhoud : De auctoren verklaren schuldig te zijn aan de destinataris 400
. guldens aan geleend geld. Als onderpand dient:
. - A. diverse percelen schaarbos groot in totaal 4 gemeten 230
. roeden, gelegen in Hainck en genaamd de Bogaert, Langvelt en de
. twee Bosjes;
. - B. een perceel schaarbos groot 1 gemet 150 roeden, gelegen in
. Hainck en genaamd de Volaert Putten;
. - C. een hofstede gelegen op Tolberg, bestaande uit:
. - 1. een perceel land groot 1 gemet 177 roeden en genaamd het Oud
. Huijsken;
. - 2. een perceel land groot 2 gemeten 86 roeden, gelegen zuidwaarts
. perceel 1 en genaamd het Colenvelt;
. - D. een perceel land groot 2 gemeten 181 roeden, gelegen op de
. Tolberg en zijnde het perceel uit Oom Heijnenvelt;
. - E. een huis staande op perceel D, genaamd het Oud Huijsken;
. - F. een weide groot 1 gemet 60 roeden, gelegen aan de
. Lavoirbrugge.
. Alle percelen zijn de debitrice aangekomen van haar ouders bij
. deling voor schepenen van Roosendaal d.d. 21-02-1719.
. Naschrift: op 14-09-1733 verklaart Johan DE MOOR dat de schuld is
. voldaan.

25-04-1729
.auctor(en) : 1. Cornelis Pietersen GROFFEN [Koppeling naar genealogisch onderzoek Familie Groffen]
.destinataris(sen) : 1. Adriaen Pietersen GROFFEN
. inhoud : De auctor vest de destinataris (zijn broer) in de helft van een
. perceel zaailand, groot in het geheel 2 gemeten 53 roeden, gelegen
. op de Tolberg. De koper is reeds eigenaar van de andere helft.
. De koopsom bedraagt 100 guldens volgens conditie d.d. 06-04-1729.

27-01-1730
.auctor(en) : 1. Cornelis Pietersen GROFFEN (weduwnaar, erfgenaam en voogd over zijn
. minderjarige kinderen, verwekt bij Maria Marijnissen MANGELAER)
.destinataris(sen) : 1. Anthonetta Marijnissen MANGELAER
. inhoud : De auctor vest de destinataris in:
. A. - de helft van een stede land, gelegen bij de Watermolen, de
. helft van de boomgaard en twee stukjes land daaraan, de helft van
. de huizen, schuren en de verdere timmeragie daarop staande;
. B. - de helft van een perceel land, gelegen op de Tolbergh, de
. helft van een perceel land, genaamd den Peerboom en de helft van
. een perceel mede daaraan gelegen.
. De auctor vest de destinataris verder in:
. C. - een beemd, zijnde leen, groot 1 gemet 150 roeden;
. D. - een perceel leenland, groot 2 gemeten.
. De koopsom bedraagt de helft van 1.652 guldens 4 stuivers, ergo 826
. guldens 2 stuivers.
. Verwezen wordt naar een testament, gepasseerd voor notaris Hendrik
. van Pelt te Roosendaal d.d. 16-08-1727.

Percelen zaai- en weiland bij de 'Waatermoolen' van du Foij, gelegen aan de Halve Beek (Molenbeek) onder Roosendaal, Kaart 1804

27-01-1730
.auctor(en) : 1. Anthonetta Marijnisz MANGELAER
.destinataris(sen) : 1. Cornelis Pietersen GROFFEN (weduwnaar en testamentair erfgenaam van
. Maria Marijnissen MANGELAER)
. inhoud : De auctor verklaart schuldig te zijn aan de destinataris een som
. van 337 guldens 14 stuivers, alsmede een geldsom van 413 guldens 1
. stuiver, zijnde het restant van de koopsom van de voorgaande akte.
. Als onderpand dienen de daarbij verkregen onroerende goederen,
. t.w.:
. A. - de helft van een stede land, gelegen bij de Watermolen, de
. helft van de boomgaert en twee stukjes land daaraan, de helft van
. de huizen, schuren en de verdere bebouwingen daarop staande;
. B. - de helft van een perceel land, gelegen op de Tolbergh, de
. helft van een perceel land, genaamd den Peerboom en de helft van
. een perceel mede daaraan gelegen.
. Naschrift: op 28-03-1730 verklaart Cornelis Pietersen GROFFEN dat
. de schuld voldaan is.

Foto van een watermolen gebouwd in de 17e eeuw; op de detailkaart (minuutplan) uit 1832 staat "Water Koornmolen".

28-03-1730
.auctor(en) : 1. Anthonetta Marijnisen MANGELAER (meerderjarige jongedochter,
. bijgestaan door schepen Elisaeus HAREL)
.destinataris(sen) : 1. Cornelis Pietersen GROFFEN
. inhoud : De auctor vest de destinataris in:
. A. - een stede land met boomgaard, groot 3 gemeten 80 roeden,
. gelegen bij de Watermolen met twee stukjes land daaraan;
. B. - het huis, de schuur en de verdere timmeragie daarop staande;
. C. - een stede, groot 400 roeden, mede aldaar gelegen;
. D. - een perceel zaailand, groot 1 gemet 225 roeden, gelegen op
. Tolbergh;
. E. - een perceel zaailand, groot 1 gemet 241 roeden, mede gelegen
. aan de voorgenoemde stede, genaamd de Peerenboom;
. F. - een perceel beemden (leen), groot 1 gemet 150 roeden, aldaar
. gelegen;
. G. - een perceel weide (mede leen), groot 2 gemeten, aldaar
. gelegen.
. De koopsom bedraagt 1.523 guldens 4 stuivers volgens conditie d.d.
. 18-02-1730.
28-03-1730
.auctor(en) : 1. Cornelis Pietersen GROFFEN (landman, wonende onder Roosendaal)
.destinataris(sen) : 1. Maria TAPPERS (weduwe van Corstiaen VAN HEIJST)
. inhoud : De auctor bekent schuldig te zijn aan de destinataris 700 guldens.
. Als onderpand dienen:
. A. - een stede land met boomgaard, groot 3 gemeten 80 roeden,
. gelegen op Hulsdonck bij de Watermolen met twee stukjes land
. daaraan;
. B. - het huis, de schuur en de verdere timmeragie daarop staande;
. C. - een stede land, groot 400 roeden, mede aldaar gelegen;
. D. - een perceel zaailand, groot 1 gemet 225 roeden, gelegen op
. Tolbergh;
. E. - een perceel zaailand, groot 1 gemet 241 roeden, mede gelegen
. aan de voorgenoemde stede, genaamd den Peerenboom.
. Genoemde goederen zijn de debiteur aangekomen van Anthonetta
. Marijnissen MANGELAER bij veste voor schepenen gepasseerd d.d.
. 28-03-1730.
. In de marge: op 23-12-1749 verklaart Madalonna TAPPERS, echtgenote
. van Johannes Mattheus VAN ELSACKER - namens haar zuster Maria
. TAPPERS, weduwe van Christiaen VAN HEIJST - dat de weduwe van
. Cornelis Pietersen GROFFEN aan haar de schuld heeft voldaan.
28-03-1730
.auctor(en) : 1. Cornelis Pietersen GROFFEN (weduwnaar en testamentair erfgenaam van
. Maria Marijnissen MANGELAER, en voogd over hun minderjarige
. kinderen)
. 2. Anthonetta Marijnissen MANGELAER (meerderjarige jongedochter,
. bijgestaan door haar zwager Cornelis Pietersen GROFFEN)
.destinataris(sen) : 1. Jan Jansen VAN DER RIET
. inhoud : De auctoren vesten de destinataris in twee percelen land, groot 2
. gemeten 186 roeden, gelegen op de Tolbergh (belendingen - noord:
. Pieter TIMMERMANS; oost: Michiel VERBEECK; zuid: bruikweg; west:
. Pieter STEENBACKER).
. De koopsom bedraagt 343 guldens 4 stuivers 6 penningen volgens
. conditie en opslag d.d. 19-12-1729.
. Verwezen wordt naar een testament, gepasseerd voor notaris Hendrick
. van Pelt te Roosendaal d.d. 16-08-1727.
28-03-1730
.auctor(en) : 1. Jan Jansen VAN DER RIET (weduwnaar en testamentair erfgenaam van
. Maria Marijnissen MANGELAER)
.destinataris(sen) : 1. Cornelis Pietersen GROFFEN
. 2. Anthonetta Marijnissen MANGELAER
. inhoud : De auctor bekent schuldig te zijn aan de destinatarissen een
. geldbedrag van 171 guldens 12 stuivers 3 penningen.
. Als onderpand dienen twee percelen land, groot 2 gemeten 186
. roeden, gelegen op de Tolbergh.
. Naschrift: op 11-04-1731 verklaren Cornelis Pietersen GROFFEN,
. weduwnaar van Maria Marijnissen MANGELAER, en Anthonetta
. Marijnissen MANGELAER dat de schuld is voldaan.
28-03-1730
.auctor(en) : 1. Cornelis Pietersen GROFFEN (weduwnaar en testamentair erfgenaam van
. Maria Marijnissen MANGELAER, en voogd over hun minderjarige
. kinderen)
. 2. Anthonetta Marijnissen MANGELAER (meerderjarige jongedochter,
. bijgestaan door haar zwager Cornelis Pietersen GROFFEN)
.destinataris(sen) : 1. Jan Jansen VAN DER RIET
. inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een perceel zaailand, groot 3
. gemeten 230 roeden, gelegen op Tolbergh en genaamd de Wolfs Block
. (belendingen - noord: Nicolaes MOUWEN weduwe; oost: Cornelis
. SEGERS; zuid: Adriaen Gijsen VAN AGTMAEL; west: Huijbregt
. TIMMERMANS).
. De koopsom bedraagt 605 guldens volgens conditie en opslag d.d.
. 07-11-1729.
. Verwezen wordt naar een testament, gepasseerd voor notaris Hendrick
. van Pelt te Roosendaal d.d. 16.08.1727.
28-03-1730
.auctor(en) : 1. Jan Jansen VAN DER RIET
.destinataris(sen) : 1. Cornelis Pietersen GROFFEN (weduwnaar en testamentair erfgenaam van
. Maria Marijnissen MANGELAER)
. 2. Anthonetta Marijnissen MANGELAER
. inhoud : De auctor bekent schuldig te zijn aan de destinatarissen een
. geldbedrag van 302 guldens 10 stuivers, zijnde het restant van de
. koopsom van de voorgaande akte.
. Als onderpand dient het daarbij verkregen perceel zaailand, groot 3
. gemeten 230 roeden, gelegen op Tolbergh en genaamd de Wolfs Block.
. In de marge: op 11-04-1731 verklaren Cornelis Pietersen GROFFEN,
. weduwnaar van Maria Marijnissen MANGELAER, en Anthonetta
. Marijnissen MANGELAER dat de schuld is voldaan.
bruidegom : Mattheus Bierbooms
bruid : Joanna Claassen
o.t. : 30-03-1732
huw. : 14-04-1732
getuigen o.t. : Cornelius Bierbooms, Cornelia Moutens
getuigen huw. : mr. Henricus, Petrus Arnouts
opm. : ex Heerle en Tolberg
bruidegom : Marijnus Paulusze - j.m., geboren te Rucphen; wonende op Tolberg onder Roosendaal
bruid : Maria Marijnisze Wouts - j.d., geboren en wonende in 't Rietgoor onder Nispen
o.t. : 12-09-1733
huw. : 27-09-1733
12-01-1734
.auctor(en) : 1. Jacob Johan SWAANS (schepen; als lasthebber van de kinderen,
. kleinkinderen en erfgenamen van wijlen Cathalina HAGENS, weduwe van
. Francois RENS, tijdens haar leven wonende te Dordrecht en aldaar
. overleden)
.destinataris(sen) : 1. Johanna VAN BAREL (bejaarde jongedochter)
. inhoud : De auctor vest de destinataris in een perceel land, groot volgens
. meting 2 gemeten 95 roeden, zijnde de achterste stede, gelegen op
. Tolberg (belendingen - noord: Jan VAN DER RIET; zuid: Adriaen
. GROFFEN; west: Adriaen NIEUWENBOER).
. De koopsom bedraagt 285 guldens volgens conditie en opslag d.d.
. 03-12-1733.
. Verwezen wordt naar een akte van procuratie, gepasseerd voor
. notaris Gerard de Haan te Dordrecht d.d. 03-07-1732, en naar
. Schotboek folio 632 ten name van Cathalina HAGENS.
12-01-1734
.auctor(en) : 1. Johanna VAN BAREL (bejaarde jongedochter)
.destinataris(sen) : 1. Jacob Johan SWAANS (schepen; als lasthebber van de kinderen,
. kleinkinderen en erfgenamen van Cathalina HAGENS, weduwe van
. Francois RENS)
. inhoud : De auctor verklaart schuldig te zijn aan de destinataris een
. geldbedrag van 142 guldens 10 stuivers, zijnde het restant van de
. koopsom van voorgaande akte.
. Als onderpand dient het daarbij verkregen perceel land, groot
. volgens meting 2 gemeten 95 roeden, zijnde de achterste stede,
. gelegen op Tolberg (belendingen - noord: Jan VAN DER RIET; zuid:
. Adriaen GROFFEN; west: Adriaen NIEUWENBOER).
. Verwezen wordt naar een akte van procuratie, gepasseerd voor
. notaris Gerard de Haan te Dordrecht d.d. 03-07-1732.
. Naschrift: op 05-01-1735 verklaart Jacob Johan SWAENS dat de schuld
. van Johanna VAN BAREL van 142 guldens 10 stuivers is afbetaald.
14-01-1734
.auctor(en) : 1. Antonetta ENGELEN (begijntje te Lier; voor zichzelf en als
. lasthebber van haar zuster Cornelia ENGELEN, begijntje te Turnhout)
.destinataris(sen) : 1. Jan Janssen VAN DE RIETH (wonende op Tolberg)
. inhoud : De auctor vest de destinataris in:
. A. - drie blokken land, samen groot volgens meting 3 gemeten 85
. roeden, gelegen op Tolbergh en genaamd de Heijkens (belendingen -
. noord: Johan SWAANS weduwe; oost: Cornelis Pieterssen GROFFEN;
. zuid: Jacob ADDEN erfgenamen; west: Jan VAN BAREL);
. B. - een perceel land, groot volgens meting 2 gemeten 230 roeden,
. gelegen te Hulsdonk op Tolbergh en genaamd de Cappelblok
. (belendingen - noord: Jan DE JONG; zuid: straat);
. C. - een perceel land, groot volgens meting 236 roeden, gelegen aan
. het einde van de Tolbergse straet en genaamd Vossen Veldeken
. (belendingen - oost: Jan VAN DE RIETH; zuid: sloot ; west: de
. straat naar de Watermoolen).
. Alle genoemde percelen zijn volgens meting samen groot 6 gemeten
. 251 roeden.
. De koopsom bedraagt 820 guldens volgens conditie d.d. 21-12-1733.
. Verwezen wordt naar een akte van procuratie, gepasseerd voor
. notaris Joanne Baptista van Gastel te Turnhout d.d. 04-01-1734, en
. naar Schotboek folio 730V.
. De metingen zijn verricht door de beŽdigd landmeter Van Diepenbeeck
. op 06-01-1734.

De Watermolenstraat met de watermolen, Foto 1940

bruidegom : Pieter Quintinis - geboren op Tolberg; wonende op Borteldonk
wed. van : Maria Elias
bruid : Margo Janszen van de Eide - j.d., geboren te Roosendaal; wonende op Borteldonk
o.t. : 10-04-1734
huw. : 25-04-1734
16-03-1735
.auctor(en) : 1. Jacob Johan SWAANS (schepen; als lasthebber van: A. Mattijs en Jan
. RENS voor zichzelf en als voogden over de minderjarige kinderen
. van: 1. Tanneken RENS, gesepareerd van haar man Aert KORTHALS; 2.
. Geertruij RENS, weduwe van Bartholomeus SPAAN; en 3. Antonia RENS;
. B. Tanneken RENS, voor wat betreft het vruchtgebruik; C. Geertruij
. RENS, voor wat betreft het vruchtgebruik; D. Nicolaes TAK, zoon van
. Nicolaes TAK en Antonia RENS; E. Catharina Tak, dochter van
. Nicolaes TAK en Antonia RENS, getrouwd met Gijsbregt LUGTEN en
. optredende namens Jan en Maria BOTTELIER, minderjarige kinderen van
. Antonia RENS)
. * genoemde personen zijn kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van
. Cathalina HAGENS, weduwe van Francois RENS, overleden te Dordrecht
.destinataris(sen) : 1. Hendrik VAN PELT (notaris en procureur)
. inhoud : De auctor vest de destinataris in:
. A. - een perceel land, groot 3 gemeten 150 roeden, gelegen op de
. Tolberg en genaamd Vossen Blok (belendingen - noord: Govaert DE
. JONGH dochter; oost: Jan Janssen VAN DER BURGT uit naam van zijn
. vrouw; zuid: Jan Janssen VAN DER BURGT uit naam van zijn vrouw en
. Jacob ADDEN kinderen; west: sheeren straat);
. B. - een perceel weiland, groot 1 gemet 115 roeden, gelegen aan het
. Lavoir en genaamd het Doorenbosch (belendingen - noord: sheeren
. straat; oost: Cathalijn Janssen VAN INNEVELT erfgenamen; zuid:
. Cornelis VAN BAREL kinderen; west: de beek);
. C. - de helft van een perceel land, deze helft is groot 1 gemet 131
. roeden, vroeger genaamd het Heijken, thans genaamd Meertens Velt
. (belendingen - noord: VAN NELST weduwe; oost: Jacob HANEWOUTS
. kinderen; zuid: sheeren straat; west: Adriaen VAN WEEL weeskind,
. Anneken WAELEN en Johan MARTELMANS);
. D. - een blok land, groot 2 gemeten 251 roeden, gelegen bij het
. Lavoir en genaamd Aarden Blok (belendingen - noord: Jacob ADDEN
. kinderen, oost: Servaes ROEKEN erfgenamen; zuid: Nicolaes MANGELAER
. kinderen; west: Christiaan VAN URSEL).
. Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 26-02-735 bedraagt de koopsom
. 520 guldens.
. De percelen land zijn Cathalina HAGENS aangekomen van Adriaen
. Gijsen VAN AGTMAEL en Maria MULDERS bij veste d.d. 14-11-1724.
. Verwezen wordt naar Schotboek folio 632; naar een akte van
. procuratie, gepasseerd voor de Camer Judicieel van de stad
. Dordrecht d.d. 24-04-1731; naar een testament, gepasseerd voor
. notaris Huijbregt van Wetten te Dordrecht d.d. 15-01-1718; en naar
. een akte van procuratie, gepasseerd voor notaris Geerard de Haan te
. Dordrecht d.d. 03-07-1732.
16-06-1735
.auctor(en) : 1. Jan Janse VAN DER BURGT (scheepstimmerman, wonende te Oudenbosch)
. 2. Cornelia VERDOREN (zijn echtgenote)
.destinataris(sen) : 1. Hendrik VAN PELT (notaris en procureur)
. inhoud : De auctoren vesten de destinataris in:
. A. - een perceel land met een huis en schuur, groot 1 gemet 177
. roeden, gelegen op Tolberg (belendingen - noord: sheeren straat;
. oost: Jan Pieterse HAASEN; zuid: het volgende perceel; west: Jan
. VAN DE RIETH uit naam van zijn vrouw);
. B. - een perceel land, groot 2 gemeten 86 roeden, gelegen aan het
. Colevelt (belendingen - noord: voorgaande perceel; oost: Jan
. Pieterse HASEN; zuid: Jan VERDOREN kinderen en het volgende
. perceel; west: koper);
. C. - een perceel land, groot 2 gemeten 181 roeden, genaamd de Hoer
. uit Oom Hijnen Veld (belendingen - noord: koper en het voorgaande
. perceel oost: Jan VERDOREN kinderen; zuid: Jan Mattheusse VAN BAREL
. weduwe en erfgenamen; west: Jacob ADDEN erfgenamen en zoekweg);
. D. - een perceel weiland, groot 1 gemet 60 roeden, gelegen over de
. Lavoirse Brugge of Beek (belendingen - noord: Johan SWAANS weduwe;
. oost: Antonie DE BACKER uit naam van zijn vrouw; zuid: Hainkse
. Straet; west: Adriaen VAN WEEL weeskind).
. De koopsom bedraagt 565 guldens volgens conditie en opslag d.d.
. 26-05-1735.
. Verwezen wordt naar Schotboek folio 59.
15-02-1736
.auctor(en) : 1. Maria MULDERS (weduwe en boedelhoudster van Adriaen Gijsen VAN
. AGTMAEL; wonende te Tolberg op het kwartier van Hulsdonk,
. bijgestaan door haar zoon Govert Adriaenssen VAN AGTMAEL)
.destinataris(sen) : 1. Hendrik VAN PELT (notaris en procureur)
. inhoud : De auctor verklaart schuldig te zijn aan de destinataris een
. geldbedrag van 400 guldens uit geldleenovereenkomst.
. Dit bedrag wordt gebruikt ter betaling van de door de erfgenamen
. van Catarina HAGENS, weduwe van Francois RENS, gecedeerde goederen.
. Als onderpand dienen:
. A. - een stede land met een huis en de verdere timmeragie daaroop
. staande, groot 2 gemeten 30 roeden, gelegen op het kwartier van
. Hulsdonk bij de Tolbergh (belendingen - noord: het volgende
. perceel; oost: Willem LUIJSTERBORG uit naam van zijn vrouw; zuid:
. Tolbergse straet; west: Hulsdonkse straet);
. B. - een perceel land, groot 3 gemeten 85 roeden, gelegen aan het
. voorgaande perceel en genaamd de Hoekblok (belendingen - noord:
. Reijnier Jans RIJNEN en NELST weduwe; oost: Cornelis VERDOREN
. erfgenamen; zuid: voorgaande perceel; west: sheeren straat);
. C. - een perceel zaailand, groot 1 gemet 25 roeden, gelegen op het
. kwartier van Hulsdonk aan het Lavoir en genaamd het Groot Veldeken
. (belendingen - noord: zoekweg; oost: Jacob ADDEN erfgenamen; zuid:
. Corstiaen VAN URSEL en anderen; west: Dielis LOOS erfgenamen);
. D. - een perceel weide, groot 3 gemeten 271 roeden, gelegen op het
. kwartier van Hulsdonk en genaamd de Scheel Meren (belendingen -
. noord: Jacob ADDEN erfgenamen; oost: beek; zuid: de heer HEETVELT
. erfgenamen; west: Jan WIJGERS erfgenamen);
. E. - een perceel zaailand, groot 294 roeden, gelegen op het
. kwartier van Hulsdonk en genaamd het Bergje (belendingen - noord:
. zoekweg; oost: Jacob ADDEN erfgenamen; zuid: Govert DE JONG
. erfgenamen; west: Dielis LOOS erfgenamen);
. F. - een perceel land, groot 3 gemeten 206 roeden, gelegen in het
. Rietgoir en genaamd Harmans Heijninge (belendingen - noord:
. Nicolaes MOUWEN weduwe; oost: sheeren straat; zuid: Hendrik Jans
. UITTEHAEGE erfgenamen; west: Mattijs RAETS erfgenamen).
. In de marge: als lasthebbers van de erfgenamen van notaris en
. procureur Hendrik VAN PELT verklaren op 10-05-1742 Lambertus
. SANDERUS, Jacob VAN SINNEN en Salomon BOSSCHART, allen notaris en
. procureur te Roosendaal, dat de debiteur Govert Adriaansse VAN
. AGTMAEL de schuld, zijnde de hoofdsom van 400 guldens en 125
. guldens aan interesten, heeft betaald en voldaan.
bruidegom : Hendrik Leendertz Helmonds - j.m., geboren in 't Rietgoor onder Nispen
bruid : Maria Stephenz Quintinus - j.d., geboren onder Roosendaal; wonende op Tolberg onder Nispen
o.t. : 02-11-1737
huw. : 30-11-1737
bruidegom : Anthonij Leendertze - j.m., geboren onder Essen; wonende op Tolberg onder Roosendaal
bruid : Maagdelena Pietersze - j.d., geboren te Rucphen; wonende op Tolberg onder Roosendaal
o.t. : 14-06-1738
huw. : 29-06-1738
23-04-1739
.auctor(en) : 1. Jacob Johan SWAANS (schepen; als lasthebber van: 1. Jacobus VAN
. HAMME, wonende te Brussel, weduwnaar en boedelhouder van Anna Maria
. LUIJCX: voor zichzelf en als vader en voogd over zijn enig
. minderjarig kind; 2. Bartholomeus MONROIJ, wonende te Brussel,
. weduwnaar van Catharina LUIJCX: als vader en voogd over zijn
. minderjarige kinderen Anna Theresia MONROIJ en Maria Anna MONROIJ
. en als toeziend voogd over het minderjarig kind van Jacobus VAN
. HAMME; 3. Johanna LUIJCX Gerards dochter, echtgenote van Melchior
. DILLEN en wonende te Geel; 4. Francis PHILIPS, zoon van Elisabeth
. DE CROM en wijlen Philip PHILIPS, wonende in het Prinsenland; en
. ten behoeve van Johanna Clara PEETERS, dochter van Elizabeth DE
. CROM en wijlen Augustinus PEETERS)
.destinataris(sen) : 1. Hendrik VAN PELT (notaris en procureur)
. inhoud : De auctor vest de destinataris in diverse percelen van een stede
. land met een huis, schuur en de bijbehorende houtwas, samen groot
. 21 gemeten 189 roeden, gelegen in het Rietgoir.
. Op verzoek van koper en verkoper heeft de beŽdigde landmeter W. van
. Diepenbeek op 11-04-1739 en 18-04-1739 metingen verricht. Volgens
. deze landmetingen is de totale grootte van de percelen 20 gemeten
. 113 roeden.
. Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 02-03-1739 bedraagt de koopsom
. 1.155 guldens.
. Omdat de totale grootte volgens de metingen 1 gemet 76 roeden
. kleiner is dan aangegeven in het schotboek, komen partijen overeen
. eenmalig op de koopsom 20 guldens in mindering te brengen. De
. uiteindelijke koopsom bedraagt dus 1.135 guldens.
. De koopovereenkomst betreft de volgende percelen:
. A. - een stede met huisakker, groot 3 gemeten 179 roeden,
. (belendingen - noord: straat; oost: N. VAN DEN ENDEN; zuid: Johan
. VAN PELT kinderen en een zoekweg; west: Govert ROEKEN weduwe);
. B. - een perceel land, groot 4 gemeten 6 roeden, genaamd de
. Voorsten Tolberg en Klijn Veldeken (belendingen - noord: Marijnis
. VAN GILS en JAN HASEN; oost: Gijsbregt VOS; zuid: straat; west:
. Marijnis VAN GILS;
. C. - een perceel land, groot 3 gemeten 186 roeden, genaamd de
. Agtersten Tolbergh (belendingen - noord en oost: Jan HASEN; zuid:
. het voorgaande perceel; west: Marijnis VAN GILS);
. D. - een perceel zaailand en weideland, groot 4 gemeten 97 roeden,
. gelegen aan de Hainxe off Lavoirse beek (belendingen - noord: de
. Hainxe off Lavoirse beek; oost: N. VAN BAREL en Marijnis VAN GILS;
. zuid: Jan VERVLOET);
. E. - een perceel, groot 1 gemet 258 roeden, genaamd de Ettinge
. (belendingen - noord: Nicolaes MOUWEN weduwe en Joost COPPENS cum
. suis; oost: Cornelis VAN WEERT en anderen; zuid: Jacob BITTERHOEK;
. west: straat);
. F. - een perceel, groot 1 gemet 137 roeden, genaamd Dingna Heijnen
. Veldeken (belendingen - noord: banwatering; oost en zuid: Joost VAN
. HUIJEN; west: weegsken);
. G. - een perceel hooiland, groot 1 gemet, gelegen in Culsdonk nr.
. 15;
. H. - een perceel hooiland, groot Ĺ gemet, gelegen in de Ettinge nr.
. 14.
. Verwezen wordt naar een akte van procuratie, overeengekomen te
. Brussel tussen Jacobus VAN HAMME en Bartholmeus MONROIJ,
. goedgekeurd door de Raad van Brabant te Brussel d.d. 19-05-1738 en
. gepasseerd voor notaris P. Gils te Brussel d.d. 16-01-1739; naar
. een akte van procuratie, gepasseerd voor notaris P.J. Verellen te
. Geel d.d. 28-11-1738; naar een akte van procuratie, gepasseerd voor
. notaris Hendrik van Pelt te Roosendaal d.d. 12-03-1738; en naar
. Schotboek folio 662V.
. In de marge: op 16-05-1740 verklaart Francus PHILIPS, wonende in
. het Prinsenland, dat schepen Jacob Johan SWAANS heeft betaald 64
. guldens 14 stuivers 2 penningen, zijnde zijn aandeel.
10-05-1742
.auctor(en) : 1. Govert Adriaansse VAN AGHTMAEL
. 2. Adriaantje Nicolaesse MANGELAERS (zijn echtgenote)
.destinataris(sen) : 1. Johan VAN ELDIJCK (procureur van het Oost- en West kwartier van het
. Markiezaat van Bergen op Zoom)
. inhoud : De auctoren verklaren schuldig te zijn aan de destinataris een
. geldbedrag van 1.000 guldens uit geldleenovereenkomst.
. Als onderpand dienen:
. A. - een stede land met een huis en de verdere timmeragie, groot 2
. gemeten 30 roeden, gelegen op Hulsdonk;
. B. - een perceel land, groot 3 gemeten 85 roeden, gelegen op
. Tolbergh en genaamd de Hoekblock;
. C. - de voorste helft van een perceel weiland, groot in het geheel
. 3 gemeten 271 roeden, gelegen op Hulsdonk en genaamd de
. Scheelmeeren;
. A t/m C zijn de debiteur aangekomen van zijn ouders bij deling voor
. schepenen d.d. 25-03-1740;
. D. - een stede land (bestaande uit twee percelen) met een huis,
. groot omtrent 6 gemeten, gelegen op Hulsdonk;
. E. - een perceel weiland, groot omtrent 3 gemeten, aldaar gelegen
. aan de Beecke en genaamd de Doorenbosch;
. D en E zijn de debiteur aangekomen bij veste voor schepenen d.d.
. 20-02-1741;
. F. - het 1/6 gedeelte van een perceel land, groot in het geheel 1
. gemet 138 roeden, gelegen aan het Lavoir en genaamd het Voorste
. Geslooten Goet;
. G. - het 1/6 gedeelte van een perceel weiland, groot in het geheel
. 1 gemet 208 roeden, gelegen in het Rietgoir aan de Lavoirse Brugge
. en genaamd de Middelste Rissebeecke;
. H. - het 1/6 gedeelte van de westelijke helft van een perceel land,
. groot in het geheel 3 gemeten 144 roeden, gelegen in het Rietgoir
. aan de gemeenenwegh en genaamd de Oude Steede;
. I. - het 1/3 gedeelte van een perceel land, groot in het geheel 2
. gemeten 120 roeden, gelegen op Hulsdonk en genaamd de Munster;
. J. - het 1/3 gedeelte van een perceel land, groot in het geheel 1
. gemet 13 roeden, aldaar gelegen en genaamd de Munster.
. De percelen genoemd onder A, B en C dienen als onderpand voor een
. schuld van 125 guldens aan Jan Adriaansse VAN AGTMAEL.
. In de marge: op 24-04-1747 verklaart Johan VAN ELDIJK - voor zover
. het hem aangaat - in te stemmen met de verkoop van een stede land
. door zijn schuldenaar, de weduwe van Govert VAN AGTMAEL, aan Dirk
. VERDOOREN d.d. 24-02-1747 en waarin hij, Dirk VERDOOREN, heden d.d.
. 24-04-1747 wordt gevest.
. De opbrengst, zijnde 341 guldens, wordt gebruikt om een schuld aan
. de weduwe en boedelhoudster van Dirk RAATS te betalen. Als
. tegenprestatie worden de bezettingen door Dirk RAETS voor schepenen
. d.d. 23-01-1747 gecasseerd en teniet gedaan.
. Als voorwaarde stelt Johan VAN ELDIJK dat de schuldenaar -
. Adriaantje Nicolaesse MANGELAER, weduwe en boedelhoudster van
. Govert VAN AGTMAEL - tot meerdere zekerheid de volgende onderpanden
. zal stellen:
. I. - het gehele perceel land, groot 2 gemeten 120 roeden, genaamd
. de Munster;
. II. - het gehele perceel land, groot 1 gemet 13 roeden, genaamd de
. Munster;
. III. - een perceel land, groot 2 gemeten 48 roeden, genaamd het
. Heijtvelt;
. IV. - een perceel land, groot 2 gemeten 20 roeden, genaamd het
. Lankvelt;
. V. - het gehele perceel land, groot 1 gemet 208 roeden, genaamd de
. Middelste Risse beeke.
. In de marge wordt verwezen naar de cassatie voor schepenen d.d.
. 25-08-1762.
17-05-1742
.auctor(en) : 1. Maria Cornelisse MEESTERS (echtgenote van Willem PAUWELSSE, wonende
. op de Langendijk te Wouw)
. 2. Joost Nicolaesse VERHAGEN (wonende op Tolberg, echtgenoot van Anna
. Cornelisse MEESTERS)
. 3. Cornelis Marijnusse MEESTERS (meerderjarige zoon van wijlen
. Marijnus Cornelisse MEESTERS; voor zichzelf en ten behoeve van de
. verdere meerderjarige kinderen van zijn vader)
. 4. Adriaan Marijnusse MEESTERS (meerderjarige zoon van wijlen Marijnus
. Cornelisse MEESTERS; voor zichzelf en ten behoeve van de verdere
. meerderjarige kinderen van zijn vader)
. 5. Adriaantje Marijnusse MEESTERS (meerderjarige dochter van wijlen
. Marijnus Cornelisse MEESTERS; voor zichzelf en ten behoeve van de
. verdere meerderjarige kinderen van haar vader)
. 6. Domus Adriaansse MEESTERS (meerderjarige zoon van wijlen Adriaan
. Cornelisse MEESTERS; voor zichzelf en ten behoeve van zijn zus
. Cornelia Adriaanse MEESTERS)
. 7. Cornelis Janssen MEESTERS (meerderjarige zoon van wijlen Jan
. Cornelisse MEESTERS)
. 8. Cornelis Stoffel ELSTEN (meerderjarige zoon van wijlen Geertruij
. Cornelisse MEEESTERS en Stoffel Cornelisse ELSTEN)
. 9. Dielis MATTHIJSSE (als testamentair voogd over de minderjarige
. erfgenamen van Jacob Cornelisse MEESTERS)
. * met uitzondering van Dielis MATTHIJSSE en zijn pupillen zijn de
. hierboven genoemde personen samen de meerderjarige erfgenamen van
. Jacob Cornelisse MEESTERS
.destinataris(sen) : 1. Cornelis Marijnusse HELMONTS (landman)
. inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een perceel land, groot 2
. gemeten 291Ĺ roeden, gelegen op Borteldonk aan de Cruijsstraete en
. genaamd de Acker (belendingen - noord: sheeren straat; oost:
. Hendrik STADTHOUDERS en koper; zuid: Cornelia DE WOLFF; west: VAN
. HEIJST weduwe).
. Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 17-04-1742 bedraagt de koopsom
. 720 guldens.
. Verwezen wordt naar het testament, gepasseerd voor notaris Hendrik
. van Pelt te Roosendaal d.d. 25-04-1730.
05-11-1744
.auctor(en) : 1. Marijnis Adriaansse HEIJNSBEEK (wonende te Steenbergen)
.destinataris(sen) : 1. Adriaan Nicolaasse MANGELAAR (wonende op de Tolberg)
. 2. Roek MOMMERS (echtgenoot van Martijntje MANGELAAR)
. inhoud : De auctor vest de destinatarissen in:
. A. - de helft van een perceel land, groot in het geheel 2 gemeten
. 126 roeden, gelegen aan de Langendijk en genaamd de Moorthol;
. B. - de helft van een hofstede, groot in het geheel 281 roedenm,
. aldaar gelegen;
. C. - de helft van een perceel land, groot i nhet geheel 1 gemet 100
. roeden, aldar gelegen en genaamd het Hoogveldeken.
. Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 10-10-1744 bedraagt de koopsom
. 90 guldens.
17-11-1746
.auctor(en) : 1. Jacobus Gerardus VAN DER VIS (procureur; als lasthebber van Adriaen
. Pietersse GROFFEN, landman)
.destinataris(sen) : 1. Jacob Johan SWAANS (ten behoeve van Bartholomeus Josephus JAARENS,
. BARON D'HEETVELDE, luitenant-kolonel in dienst van hare keizerlijke
. majesteit koningin van Hongarije)
. inhoud : De auctor vest de destinataris in een perceel land met klaver,
. groot 2 gemeten 53 roeden, gelegen op Tolberg.
. Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 10-08-1746 bedraagt de koopsom
. 350 guldens.
07-02-1747
.auctor(en) : 1. Jacob Johan SWAANS (als lasthebber van Johan, Johanna, Catharina,
. Aletta en Maria VAN DEN BERGH: kinderen van Alewijn VAN DEN BERGH
. en Petronella VAN PELT, wonende te Dordrecht)
.destinataris(sen) : 1. Marijnis Pietersse LUIJSTERBURGH (landman)
. inhoud : De auctor vest de destinataris in:
. A. - een huisakker met een huis, schuur en de verdere timmeragie,
. groot 3 gemeten 179 roeden, gelegen in het Rietgoir;
. B. - een perceel land, genaamd de Voorsten Tolbergh en het ten
. westen gelegen perceel, genaamd het Klijnveldeken, samen groot 4
. gemetem 6 roeden;
. C. - een perceel land, groot 2 gewenten, genaamd de Agtersten
. Tolbergh, zijnde deel van een perceel, groot 3 gemeten 186 roeden;
. D. - een perceel zaailand en een weide, groot 4 gemeten 97 roeden,
. gelegen aan de Hainkse of Lavoirse beecke;
. E. - een perceel land, groot 1 gemet 258 roeden, gelegen in de
. Ettinge;
. F. - een perceel land, groot 1 gemet 137 roeden, genaamd Dingena
. Heijnenveldeken;
. G. - een perceel made, groot 1 gemet, gelegen in Culsdonk nr. 15;
. H. - de helft van een perceel made, groot 1 gemet, gelegen in de
. Ettinge nr. 14;
. I. - een perceel zaailand, groot 3 gemeten 150 roeden, gelegen op
. Tolbergh en genaamd Vossenblok;
. J. - een perceel weiland/hooiland, groot 1 gemet 115 roeden,
. gelegen aan het Lavoir en genaamd de Doorenbosch;
. K. - de helft van een perceel land, deze helft is groot 1 gemet 131
. roeden, gelegen op Tolbergh, vroeger genaamd het Heijken en nu
. genaamd Meertens veld;
. L. - een perceel land, groot 1 gemet 114 roeden, gelegen aan het
. Lavoir en genaamd Meertensveld;
. M. - een blok land, groot 2 gemeten 251 roeden, gelegen bij het
. Lavoir.
. Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 14-01-1747 bedraagt de koopsom
. 2.550 guldens.
. Volgens metingen van de beŽdigd landmeter W. van Diepenbeek zijn de
. goederen genoemd onder A t/m F samen groot 18 gemeten 263 roeden.
. Volgens het schotboek zijn de goederen genoemd onder G t/m M samen
. groot 10 gemeten 161 roeden.
. Alle genoemde landerijen met bomen en schaarhout zijn samen groot
. 30 gemeten 274 roeden.
. Verwezen wordt naar een akte van procuratie, gepasseerd voor
. notaris Pieter van Well te Dordrecht d.d. 13-02-1745, en naar
. Schotboek folio 504V.
. In de marge: op 18-12-1749 verklaart Jacob Johan SWAANS dat
. Marijnus Pietersse LUIJSTERBURG op 01-04-1748 aan hem 300 guldens
. heeft betaald en heden 545 guldens 8 stuivers.
. In de marge 2: op 25-03-1752 verklaart Jacob Johan SWAANS dat
. Marijnus Pietersse LUIJSTERBURG aan hem heeft betaald 163 guldens 5
. stuivers.
bruidegom : Marijn Hasen - j.m., geboren onder Essen; wonende op Tolberg onder Roosendaal
bruid : Maria Brouwers - j.d., geboren en wonende op Steenpaal onder Wouw, kerkelijk onder Nispen
o.t. : 11-03-1747
huw. : 26-03-1747
datum doop : 29-08-1747
naam kind : Joanna
opm. bij kind : Tolberg onder Nispen
vader : Gerardus Deckers
moeder : Petronilla Godtsschalck
getuigen : Joannes Deckers en Catharina Wilm Jansen
10-02-1749
.auctor(en) : 1. Salomon BOSSCHART (substituut-secretaris; als gesubstitueerde en
. gevolmachtigde van Gerard VAN PELT, wonende te Dordrecht en
. lasthebber van zijn broer Hendrik VAN PELT)
.destinataris(sen) : 1. Marijn VAN GILS (landman)
. inhoud : De auctor vest de destinataris in een stede met landerijen en in
. een deel van het huis en de verdere timmeragie, samen groot omtrent
. 8 gemeten, gelegen op Tolbergh.
. Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 20-12-1748 bedraagt de koopsom
. 550 guldens.
. Verwezen wordt naar een akte van substitutie gepasseerd voor
. notaris Pieter van Well te Dordrecht d.d. 17-01-1749.
. In de marge: op 19-03-1750 verklaart Salomon BOSSCHART dat Marijn
. VAN GILS heeft betaald en voldaan 250 guldens, zijnde het tweede en
. laatste deel van de koopsom.
27-06-1749
.auctor(en) : 1. Jan ELSTEN (echtgenoot van Cornelia VAN OPDORP)
. 2. Dingena VAN OPDORP (wonende te Bergen op Zoom; bijgestaan door haar
. zwager Jan ELSTEN)
. 3. Maria Elisabet VAN OPDORP (bejaarde dochter, wonende te Bergen op
. Zoom; bijgestaan door haar zwager Jan ELSTEN)
. 4. Christiaan VAN URSEL (ten behoeve van zijn broer Adriaan VAN URSEL,
. zijnde de voogd over Dominicus en Cornelis VAN OPDORP)
.destinataris(sen) : 1. Adriaan VAN URSEL
. inhoud : De auctoren vesten de destinataris in:
. A. - een perceel zaailand, groot 1 gemet 231 roeden, gelegen op
. Tolberg en genaamd de Haverblok;
. B. - een perceel weiland, groot 1 gemet 95 roeden, gelegen over de
. Lavoirse Brugge.
. De koopsom bedraagt 450 guldens volgens conditie en opslag d.d.
. 30-05-1749.
. Op het perceel weiland rust de verplichting tot het betalen van een
. jaarlijkse rente van een veertel koren of 2 guldens aan de Armen
. van de Markt.
. Voor de autorisatie wordt verwezen naar het besluit van schout en
. schepenen d.d. 09-05-1749.
10-12-1749
.auctor(en) : 1. Cornelia LUIJSTERBURG (weduwe van Cornelis Pietersse GROFFEN)
. 2. Jan Pietersse GROFFEN (als voogd over de minderjarige kinderen van
. wijlen Cornelis Pietersse GROFFEN, staande het huwelijk verwekt bij
. Cornelia LUIJSTERBURG)
.destinataris(sen) : 1. Engel VAN TILBORGH
. inhoud : De auctor vest de destinataris in:
. A. - een stede met een huis, groot 3 gemeten 80 roeden, gelegen bij
. de Watermoolen;
. B. - een stede, groot 400 roeden, aldaar gelegen;
. C. - een perceel land, groot 1 gemet 225 roeden, gelegen op
. Tolbergh;
. D. - een perceel land, groot 1 gemet 241 roeden, aldaar gelegen en
. genaamd de Peereboom;
. E. - een beemd (leen), groot 1 gemet 150 roeden;
. F. - de helft van een perceel land (leen), groot 4 gemeten.
. Ingevolge conditie en opslag d.d. 08-11-1749 bedraagt de koopsom
. 1.320 guldens.
. De koper neemt op zich de last tot het betalen van een jaarlijkse
. rente van 4 guldens ten behoeve van de Armen van de Markt, welke
. last rust op het onder C genoemde perceel land.
. In de marge: op 24-12-1749 verklaren Cornelia LUIJSTERBURG, weduwe
. van Cornelis Pietersse GROFFEN, en Jan Pietersse GROFFEN dat Engel
. VAN TILBURGH heeft betaald en voldaan 660 guldens, zijnde het
. tweede en laatste deel van de koopsom.
overleden : Theodorus Mangelaer
datum overlijden : --
datum begraven : 15-04-1751
opm. : ex Tolberg; met vol licht
bruidegom : Antonius Verhaert
bruid : Petronella Vergroesen
o.t. : 27-05-1752
huw. : 11-06-1752
getuigen o.t. : Adrianus Verhaert, Anna Vergroesen
getuigen huw. : Cornelius Botermans, Bernadina van Roijen
opm. : ex Tolberg en Haink
24-04-1753
.auctor(en) : 1. Marijnus DE JONGH (wonende te Geertruidenberg)
. 2. Johan DE JONG (wonende te Wouw; voor zichzelf, als lasthebber van
. zijn zuster Maria DE JONGH, wonende te Wouw, en ten behoeve van
. zijn zuster Elisabet DE JONG, rooms geestelijke dochter, wonende te
. Wouw)
. 3. Geertruij DE JONGH (weduwe van Joost DE BRUIJN; wonende te Wouw)
. 4. Johanna DE JONGH (begijntje te Hoogstraten)
. 5. Cornelia DE JONG (rooms geestelijke dochter, wonende te Wouw)
. 6. Willem VAN DER BEEK (wonende te Wouw; A) als voogd over de
. nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Maria Leendert
. UITTEWILLIGEN, staande haar eerste huwelijk verwekt door wijlen
. Matthijs POTTERS en staande haar tweede huwelijk verwekt door
. comparant; B) ten behoeve van Cornelis UITTEWILLIGEN, wonende te
. Wouw)
. 7. Johan VAN OSTA (wonende te Wouw; voor zichzelf, als voogd over zijn
. minderjarige broer Marijnus VAN OSTA, ten behoeve van zijn broers
. Jacobus, Gommer, Pieter, Goort en Cornelis VAN OSTA, en ten behoeve
. van zijn zuster Maria VAN OSTA, echtgenote van Jan KERSTENS)
. 8. Maria Andriesse HEIJNEN (weduwe van Jacobus VAN DE RIET; als voogd
. over hun vijf minderjarige kinderen)
. 9. Johan HUIJBS (echtgenoot van Elisabet WAGEMAKERS; voor zichzelf en
. als voogd over Nicolaes WAGEMAKERS, zijnde de broer van zijn
. echtgenote)
. * I - de personen genoemd onder 1 t/m 5 zijn erfgenamen van vaders
. zijde van Johanna Govertse DE JONGH; II - de personen genoemd onder
. 6 t/m 9 zijn erfgenamen van moeders zijde van Johanna Govertse DE
. JONGH; III - Johanna Govertse DE JONGH: bij haar leven begijntje,
. overleden te Hoogstraten
.destinataris(sen) : 1. Adriaantje Cornelisse BASTIANEN (wonende in het Rietgoor; weduwe
. van Govert Steven ROECKEN)
. inhoud : De auctoren vesten de destinataris in:
. A. - een stede land met een huis en schuur, groot 3 gemeten 160
. roeden, gelegen op Tolberg;
. B. - de helft van een perceel land, groot 7 gemeten 20 roeden,
. aldaar gelegen naast het voorgaande perceel;
. C. - twee percelen weiland, samen groot 6 gemeten 151 roeden,
. gelegen over de Hulsdonkse beecke;
. D. - een perceel land, groot 1 gemet 92 roeden, gelegen op Tolberg
. en genaamd het Heijnincxke;
. E. - een perceel land, groot 1 gemet 45 roeden, gelegen aan het
. Lavoir en genaamd Marienstedeke;
. F. - een perceel land, groot 1 gemet, gelegen bij de Watermoolen;
. G. - een perceel land, groot 2 gemeten 151 roeden, gelegen aan de
. Watermoolen en genaamd Maeij Teunenbeemt;
. H. - een perceel land, groot 5 gemeten 78 roeden, gelegen aan de
. beek achter de Watermoolen en genaamd Mr. Dirkengoet;
. I. - een blok land, groot 2 gemeten 271 roeden, gelegen op Tolberg
. en genaamd Boekweit Stoppelen;
. J. - een erf, groot omtrent 50 roeden, gelegen tegenover het
. bovengenoemde huis op Tolberg;
. K. - een perceel made, groot 400 roeden, gelegen in het Agterbosch;
. L. - een perceel made/hooiland, groot 475 roeden, gelegen in het
. Agterbosch.
. Genoemde goederen zijn samen groot volgens meting 29 gemeten 128
. roeden.
. De metingen werden verricht door de beŽdigd landmeter A. Adan op
. 21-03-1753.
. Ingevolge conditie en opslag d.d. 05-03-1753 bedraagt de koopsom
. 1.618 guldens 9 stuivers 6 penningen.
. Verwezen wordt naar een akte van procuratie gepasseerd voor
. schepenen van Wouw d.d. 06-12-1752, en naar een akte van
. autorisatie d.d. 02-02-1752.
. In de marge: op 01-05-1754 verklaren comparanten dat Adriaantje
. Cornelisse BASTIANEN, weduwe van Govert Steven ROECKEN, heeft
. betaald en voldaan 809 guldens 4 stuivers 11 penningen, zijnde het
. tweede en laatste deel van de koopsom.

De Watermolen met brug over de Molenbeek, Foto 1940

26-08-1756
.auctor(en) : 1. Pieter Willemse LUIJSTERBURG (landman)
.destinataris(sen) : 1. Cornelia VAN VENROOIJ
. inhoud : De auctor verklaart schuldig te zijn aan de destinataris een
. geldbedrag van 150 guldens uit geldleenovereenkomst.
. Als onderpand dienen:
. A. - een stede land met een huis, groot 1 gemet 115 roeden, gelegen
. op Hulsdonk bij de Tolberg;
. B. - een perceel land, groot 285 roeden, gelegen in het Everland en
. genaamd het Hoogveldeken.
. In de marge: op 02-06-1760 verklaart Cornelia VAN VENROOIJ dat
. Pieter Willemse LUIJSTERBURG de schuld van 150 guldens heeft
. betaald en voldaan.
overleden : Anna van Gils
datum overlijden : --
datum begraven : 20-01-1758
opm. : weduwe, ex Tolberg; met vol licht
.Datum: 18-03-1761
.Erflater: naam: Veraart, Maria
.Erfgenamen: 1. naam: Haasen, Marijnus Jansse
. beroep: landman
. woonplaats: Tolberg
. relatie: echtgenoot
. 2. naam: Veraart, Cornelis
. relatie: toeziend voogd
. 3. naam: Haasen, Marijnus Marijnussen
. leeftijd: 3 maanden
. relatie: kind
overleden : Adrianus Rossen
datum overlijden : --
datum begraven : 05-03-1762
opm. : ex Tolberg, voorzien van het H. Oliesel; met half licht
bruidegom : Cornelius Suijkerbuijck
bruid : Joanna Helmonts
o.t. : 14-04-1764
huw. : 30-04-1764
getuigen o.t. : Adrianus Suijkerbuijck, Dijmhna Helmonts
getuigen huw. : Joannes Drijvers, Antonia van den Bosch
opm. : ex Nispen en Tolberg
overleden : Margarita van Alcken
echtgenote van Cornelius Hagenaers
datum begraven : 13-12-1764
opm. : ex Tolberg; begraven op het kerkhof te Nispen
bruidegom : Bartholomeus Deckers
bruid : Anna de Swart
o.t. : 13-04-1765
huw. : 12-05-1765
getuigen o.t. : Carolus Lauwers, Mijna Drijvers
getuigen huw. : Carolus Lauwers, Mijna Drijvers
opm. : ex Tolberg en Bergen op Zoom
datum doop : 26-03-1766
naam kind : Marinus
opm. bij kind : plaats geboorte: Bulkenaar
vader : Cornelius Suijckerbuijck - ex Essen
moeder : Joanna Helmonts - ex Tolberg
get. : Cornelius Helmonts, Joanna Commissaris
bruidegom : Marinus van Overvelt
bruid : Maria Maas
o.t. : 05-04-1766
huw. : 20-04-1766
getuigen o.t. : Franciscus Maas, Wilhelmina van Overvelt
getuigen huw. : Joannes Vrients, Mijna Drijvers
opm. : ex Rietgoor en Tolberg
.Datum: 24-04-1767
.Erflater: naam: Raats, Cornelis Corstiaensen weduwnaar Haasen, Maria Janssen
. beroep: bouwman
. woonplaats: Hulsdonk op de hoeve Minnebeek
. datum overlijden: 16-02-1766
.Erfgenamen: 1. naam: Luijsterburgh, Catharina Jansse
. relatie: echtgenote
. 2. naam: Raats, Christiaen
. relatie: kind eerste huwelijk
. 3. naam: Raats, Pieter
. relatie: kind eerste huwelijk
. 4. naam: Raats, Jan
. relatie: kind tweede huwelijk
. 5. naam: Raats, Johanna
. relatie: kind tweede huwelijk
. 6. naam: Raats, Marijnis Christiaensen
. beroep: bouwman
. woonplaats: Borteldonk
. relatie: voogd over kinderen eerste huwelijk
. 7. naam: Haasen, Marijnus Jansse
. beroep: bouwman
. woonplaats: Tolberg
. relatie: voogd over kinderen eerste huwelijk
. 8. naam: Loos, Marijnus
. beroep: bouwman
. woonplaats: Hulsdonk
. relatie: toeziend voogd over kinderen tweede huwelijk
.Opmerkingen: zie ook testament gepasseerd voor notaris Jacob van Sinnen te
. Roosendaal d.d. 06-08-1760
datum doop : 27-03-1769
naam kind : Catharina
opm. bij kind : plaats geboorte: Steenpaal
vader : Gisbertus van Nagtmaal - ex Essen
moeder : Anna Groffens - ex Tolberg
get. : Antonius van Nagtmaal, Barbara Roecken
datum doop : 25-02-1771
naam kind : Maria
opm. bij kind : plaats geboorte: Kar
vader : Wilhelmus de Beir - ex Tolberg
moeder : Adriana van Wezel - ex Wouw
get. : Nicolaus de Beir, Catharina van Ackeren
datum doop : 20-05-1772
naam kind : Joanna
opm. bij kind : plaats geboorte: Kar
vader : Marinus van Overvelt - ex Rietgoor
moeder : Maria Maas - ex Tolberg
get. : Lambertus van Berghen, Wilhelmina Linderts
datum doop : 20-02-1773
naam kind : Arnoldus
opm. bij kind : plaats geboorte: Spellestraat
vader : Lambertus van Berghen - ex Minderhout
moeder : Cornelia Maas - ex Tolberg
get. : Arnoldus van Berghen, Maria Maas
datum doop : 18-01-1781
naam kind : Nicolaus
opm. bij kind : geboren op de Tolberg
vader : Joannes van Sandvliet
moeder : Joanna Schoonen
getuigen : Anna Cornelia van Sandvliet voor zich en Nicolaus Schoonen
datum doop : 01-05-1784
naam kind : Petrus
opm. bij kind : geboren op de Tolberg
vader : Christianus Verheijen
moeder : Joanna Helmonds
getuigen : Maria van den Watermolen voor zich en Jacobus Verheijen
datum doop : 28-03-1790
naam kind : Marinus
opm. bij kind : geboren op de Tolberg
vader : Cornelius Fraters
moeder : Anna Cornelia van den Watermolen
getuigen : Joannes Fraters en Catharina Godschalk
datum doop : 28-02-1791
naam kind : Marinus
opm. bij kind : geboren op de Tolberg
vader : Joos van Gils
moeder : Maria Helmons
getuigen : Antonet Helmons voor zich en Cornelius Helmons
datum doop : 28-02-1793
naam kind : Antonetta
opm. bij kind : geboren op de Tolberg
vader : Josephus van Gils
moeder : Maria Helmons
getuigen : Maria Antonij van den Watermolen voor zich en Marinus Beckx
datum doop : 09-03-1795
naam kind : Dominicus
opm. bij kind : geboren op de Tolberg
vader : Josephus / Joos van Gils
moeder : Maria Helmons
getuigen : Cornelia van Gils voor zich en Theodorus Helmons
datum doop : 04-07-1797
naam kind : Maria
opm. bij kind : geboren op de Tolberg
vader : Josephus van Gils
moeder : Maria Helmonts
getuigen : Cornelia Helmonts voor zich en Theodorus Helmonts
datum doop : 08-03-1803
naam kind : Cornelia
opm. bij kind : geboren op de Tolberg
vader : Josephus / Joos van Gils
moeder : Maria Helmons
getuigen : Catharina Wuijts voor zich en Marinus van Gils
datum doop : 03-04-1806
naam kind : Dominicus
opm. bij kind : geboren op de Tolberg
vader : Josephus van Gils
moeder : Maria Helmons
getuigen : Antonia van Gils voor zich en Joannes Rossen

Bronnen:

Internet Studiezaal Informatie Systeem Archief Gemeente Roosendaal

De Woonomgeving.nl

Zelf onderzoek doen?

Feedback / Guestbook / Homepage

WWW.HILDERS.tk

Copyright A Hilders
datum van laatste update: oktober 07, 2008.