Nieuwe Wereld Orde in opkomst

Door: Franklin ter Horst. (Nieuw: 1 november 2004) (bijgewerkt tot 7 augustus 2008)

Efeziërs 5:11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.

De geschiedenis van deze wereld kent vele complotten en ook in de Bijbel zijn ze niet onbekend. En wie vanuit de Bijbel de werkwijze van Gods tegenstander kent, weet dat de boze zich bedient van allerlei dubieuze tactieken om mensen te misleiden en zijn greep op hen te verstevigen. Er bestaan heel wat zaken in deze wereld die perfect passen in het beeld van duivelse misleiding. Denk aan de Nieuwe Wereld Orde en de snel opkomende observatie van burgers, de naderende inplanteerbare chip, de manipulatie van de media en de leugenachtigheid van de wereldleiders. Eén van de terreinen waarop satan zijn misleidende activiteiten kan ontplooien, is dat van de internationale media. “Wie de media beheerst, kan bepalen hoe de massa denkt en kan deze controleren en sturen.” Complexe informatiesystemen controleren datgene wat voor waarheid dient door te gaan. De berichtgeving van over de hele wereld komt samen in slechts enkele persbureaus. De bureaus staan onder controle en maken slechts dat nieuws openbaar, dat hen het best uitkomt. Zonder het wellicht goed te beseffen, zijn de meeste journalisten geestelijk afhankelijk van hun opdrachtgevers. Journalisten zijn bewerkers van persberichten geworden en maken zich daarmee schuldig aan het verspreiden van leugens. Veel journalisten houden zich nog slechts bezig met volkomen onbelangrijke thema’s die door de autoriteiten zijn vrijgegeven.

Praktisch alles wordt van bovenaf aangestuurd en daarom is de waarheid dikwijls ver te zoeken. Het is daarom niet overbodig om het nieuws van de gevestigde orde niet zonder meer als waarheid aan te nemen. “De Duitse politicus Walter Rathenau, een man die tijdens zijn leven zeer invloedrijk was, erkende in de Neuen Wiener Presse van 24 december 1912: “Circa 300 mannnen, die elkaar kennen en zelf hun opvolgers benoemen, bestemmen het lot van deze wereld. Hun macht bestaat bij de gratie van absolute geheimhouding.” In soortgelijke bewoordingen verklaarde de beroemde Victoriaanse staatsman Benjamin Disreali: “De wereld wordt door heel andere personen geregeerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan.”Iemand die de Europese literatuur diepgaand beïnvloed heeft, Honoré de Balzac, zei: Er zijn mensen die zich ophouden achter de coulissen van het wereldtoneel, en daarom zijn er twee soorten gschiedschrijving: ten eerste de officiële, vervalste ad usum Delphini, en ten tweede de geheime, waarin de werkelijke oorzaken van gebeurtenissen opgetekend worden- een schandelijke geschiedenis.” De Amerikaanse president Theodore Roosevelt beweerde: “Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.”De Russische generaal Leonid Ivashov verklaart in een interview: “Wij hebben te maken met een geopolitieke, supernationale kracht op het wereldtoneel. Deze geopolitieke kracht bestaat uit de rijkste families op aarde. Zij oefenen de controle uit over alle landen en alle coalities van landen. Het werkelijke doel van deze elite is complete zeggenschap op aarde.” De wereldleiders zijn niet meer dan marionetten die vanuit de achtergrond gedirigeerd worden. Onzichtbare handen trekken aan de touwtjes. Er bestaat een wereldwijde samenzwering die de meest heilige rechtsposities van de mensen met voeten treden.

Het is opmerkelijk hoeveel informatie er de laatste jaren is verschenen over geheime genootschappen. De aanzet hiertoe blijkt in vele gevallen uit de hoek van de samenzweerders zelf te komen. Het zogenaamde ‘lekken’ gebeurt heel bewust om de mensheid af te leiden van de goedvoorbereide plannen voor nieuwe misdaden tegen de menselijkheid waar slechts af en toe wat vage berichten over naar buiten komen. De manier waarop de macht gemanipuleerd wordt en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is verbazingwekkend. Ondertussen werken de samenzweerders ongestoord door aan de dingen die hun macht moeten stabiliseren en hun misdadige plannen verder moeten concretiseren. Ondanks de vele boeken en brochures die in de loop der tijd zijn verschenen en de uitvoerige informatie hierover op internet, bestaat er nog steeds een grote onwetendheid over het doen en laten van de samenzweringen wiens uiteindelijke doel is de wereld voor te bereiden op de komst van een "Wereldleider" het "Beest" uit het boek Openbaring, de tegenstander van de Bijbelse God.

Onze wereld wordt bedreigd door chaos en een aanstaande wereld-dictatuur. Er bestaan een groot aantal organisaties en religies die samenwerken de "Nieuwe Wereld Orde" tot stand te brengen. De werkzaamheden van deze machten kenmerken zich door op subtiele manier de mens te misleiden. Achter alles wat vandaag gebeurt zit een plan. Amerika wordt geregeerd door een zeer machtige rijke elite die zijn machtsbasis voornamelijk in het oosten van Amerika heeft, de zogenaamde "Eastern Establishment". De politieke top van deze elite zijn voor een belangrijk deel nazaten van machtige aristocratische families uit Europa. De twee politieke partijen die het zo ongeveer om beurt in Amerika voor het zeggen heeft, maken deel uit van deze machtige elite en zijn in feite twee tentakels van hetzelfde monster. In de afgelopen dertig jaar zijn talrijke studies verschenen over deze groep die niet alleen het land regeert, maar ook de media, het leger, het onderwijs, de banken, de handel en de industrie beheersen. Bij elk schandaal in Amerika blijkt hoe de leden van deze elite verbonden zijn met de machtigste economische en financiële instellingen in het land. Geen enkel lid van de elite twijfelt eraan dat Amerika’s uitverkoren doel is de wereld te regeren volgens het Romeinse principe.

Hitler sprak over een "Nieuwe Orde". George Bush senior, sprak over de New World Order en de duizenden lichtpuntjes, die daarvoor nodig waren. Dat heeft allemaal met "Verlichting" te maken. Dit is niet het "Ware Licht", maar satan’s misleidende voorafschaduwing van de werkelijkheid van het Ware Licht en de werkelijke wereldmacht die gaat komen, de macht van Yeshua haMasiach. Alleen Hij kan zeggen: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde!" De NWO, ook wel "Federation Earth" genoemd, is geen toekomst meer maar beangstigende werkelijkheid geworden. Het uiteindelijke doel is te komen tot één Wereldregering, één Wereldeconomie en één Wereldgodsdienst. Reeds in 1974 hebben de ontwerpers van de NWO, een plan gelanceerd om de wereld in een "Tienstatenbond" in te delen. In het Bijbelboek Openbaring ziet Johannes deze Tienstatenbond oprijzen uit de volkeren-zee en macht uitoefenen over elke stam en natie en taal en volk.

Openbaring 13:1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.

De tien horens vertegenwoordigen tien ‘koninkrijken’. Het doel van deze indeling is mede het begrip van de eigen natie en het eigen volk te laten verdwijnen om plaats te maken voor het idee van de grotere regio’s zoals dat nu in de Europese Unie te zien is. Het is een macht die geïnspireerd wordt door het rijk der duisternis. Geleidelijk aan worden de contouren ervan zichtbaar. Het gevaar van dit wereldomvattende bestuurorgaan wordt binnen het gehele politieke spectrum onderkend. Wat voornamelijk bij politiek rechts de NWO heet, noemen linkse groeperingen dit de globalisering.

Psalm 2:2 De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen.

Wat heeft de Heer gezegd over machthebbers? Vertrouw niet op edelen-op mensen bij wie geen heil is. Houdt zijn ademhaling op, dan keert hij weer tot de aarde terug te dien dage vergaan zijn plannen (psalm 146:3-4). De oplossing van onoplosbare kwesties wordt door geen enkele, hoe belangrijke aardse macht ook, gevonden. De volkeren moeten rekening houden met het feit, dat de Bijbelse God de raad der volkeren verbreekt, en dat Hij de gedachten der natiën verijdelt. (Psalm 33:10). Gods Woord is schaars geworden en vervangen door bedrieglijke woorden, die als men zich er in verdiept van satanische opzet blijken te zijn. De mens die onveranderd op Gods Woord blijft vertrouwen en uitziet naar Zijn Wederkomst op aarde, zal ontdekken dat hij de eenzaamheid heeft verkozen boven de omgang met velen. Maar deze mens zal straks door God bewaard worden in het uur der verzoeking.

Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele aarde komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Ondanks de waarschuwingen die de Bijbel geeft over de gebeurtenissen die de aarde in de nabije toekomst zullen overspoelen, zijn er toch maar relatief weinig mensen die deze waarschuwingen ook ter harte nemen. De mens van tegenwoordig is op zoek naar andere geestelijke waarden en die zijn in ruime mate aanwezig. Daarnaast bestaan er een groot aantal internationale organisaties en samenzweringen die druk doende zijn de mens te misleiden en ze in de armen van Satan te drijven. De media besteedt nauwelijks enige aandacht aan het doen en laten van deze samenzweringen en dat komt voornamelijk doordat de belangrijkste nieuwsbrengers volledig door de samenzweringen worden gedicteerd. Tot de meest invloedrijke organisaties achter het plan van de NWO horen onder meer de "Illuminatie" de "Verenigde Naties" de "Council on Foreign Relations"(CFR), de "Trilaterale Commissie"(TLC), de "Bilderbergers", de "Vrijmetselarij" en het "Vaticaan". Daarnaast bestaat er nog een groot aantal andere groeperingen die allemaal op hun manier invloed op het wereldgebeuren uitoefenen. Tijdens de vergaderingen van de machtigste organisaties wordt het internationale beleid vastgesteld- waar regeringen zich veelal bij aanpassen- en wordt het mediabeleid bepaald.

Zij bepalen in grote lijnen wat er in het nieuws komt en wat niet, zodat de waarheid naar willekeur kan worden verdraaid. Op deze manier kan de massa voorbereid en overtuigd een positieve mening worden opgedragen over de plannen van de samenzweerders en alles wat daar mee samenhangt. Zonder dat de mens zich hiervan bewust is wordt hij in de armen gedreven van valse profeten en diverse occulte machten die ten dienste staan van de zogenaamde "Hervormers".

De macht van de Rockefellers.

Zoals gezegd wordt de NWO voor een belangrijk deel in Amerika voorbereid. De topfiguren van deze beweging maken de dienst uit in het internationale bankwezen, de multinationals, de media, de handel en de industrie. Eén van de belangrijkste personen is David Rockefeller.

 David Rockefeller

Deze Rockefeller wordt wel de machtigste man ter wereld genoemd, ver verheven boven alles en iedereen. Deze man lijkt te worden gedreven door de geest van de antichrist, want geen enkel genie is in staat op eigen kracht klaar te spelen wat deze Rockefeller bereikt heeft. De Rockefellers beheren de Chase Manhattan Bank, stichtten en besturen de Council on Foreign Relations en de Trilaterale Commissie. Zij hebben grote invloed gehad op de Amerikaanse presidenten vanaf Woodrow Wilson (1856-1924, president van 1912-1924). De Chase Manhattan Bank was de eerste Amerikaanse bank die een kantoor opende in Moskou (tijdens het communistische bewind aldaar). De Rockefellers zaten ook achter de stichting van de Amerikaanse Raad van kerken en de Wereldraad van kerken. Deze organisaties hebben overal geldelijke en morele steun verleend aan door de communisten opgeleide en bewapende "Vrijheidsstrijders", waardoor in veel Afrikaanse landen communistische regeringen aan de macht kwamen. De familie Rockefeller bezit wereldwijd diverse banken en een groot aantal oliemaatschappijen. De macht van de Rockefellers is zo groot dat familieleden vele landen afreizen om regeringen van economische en politieke adviezen te voorzien. De Rockefellers zijn de belangrijkste promotors van de oprichting van de Verenigde Naties, na de tweede Wereldoorlog. Zij schonken de grond voor het gebouw van de VN in New York.

Op een bijeenkomst in oktober 1995 van een groep ‘Hervormers’ die werd gehouden onder leiding van Michaël Gorbatsjov- voormalig leider van de Sovjet Unie en belangrijke pion in de top van de NWO- waren naast de vaste deelnemers George Bush senior en Henry Kissinger ook 500 andere genodigden aanwezig waaronder de voormalige Nederlandse premier Ruud Lubbers. Deze bijeenkomst was bedoeld om de overgang naar de NWO te lanceren. Een van de onderwerpen die aan de orde kwam ging over de vervanging van de joods-christelijke wereldbeschouwing door nieuwe universele waarden. In de Los Angeles Times verscheen op 17-4-1993 een artikel over de opmars van de NWO en de rol van Gorbatsjov hierin. Het artikel meldde dat hij voor zijn "Stichting USA" een kantoor had geopend in het Presidio, één van de officiële militaire posten van Amerika. De Gorbatsjov Stichting zegt als doel te hebben te werken voor de wereldvrede en het versterken van de democratie in de voormalige Sovjet Unie. In werkelijkheid is deze Stichting niets anders dan een dekmantel voor NWO-activiteiten. Dat blijkt ook uit de medewerkers want één van hen is Oud-senator Alan Cranston, sedert jaar en dag bekend als globalist en dromer van één wereld. Bij het overnemen van zijn nieuwe kantoor van een Amerikaanse legerofficier zei Gorbatsjov: "dit is het symbool van de onomkeerbare overgang van een tijdperk van confrontatie en militaristische waanzin naar een Nieuwe Wereld Orde waar iedereen baat bij heeft".

De Illuminatie

Zoals gezegd bestaan er een groot aantal samenzweringen die gezamenlijk streven naar een Wereldregering. De belangrijkste is de "Orde der Illuminaten". Illuminatie komt uit het Latijn en staat voor ‘Verlichten’. Deze club werd opgericht op 1 mei 1776 in Ingolstadt in Beieren door Adam Weishaupt een professor in het Canonieke recht. Hij kreeg zijn eerste scholing bij de Jezuïten. Weishaupt koos de datum 1 mei omdat hij door zijn studie bekend was met de heidense feestdag: 1 mei; de grote heksensabbath in de nacht van 30 april op 1 mei: de Walpurgisnacht. Moderne satanisten eren die dag nog steeds. Kenners beweren dat de Illuminatie in het geheim een revolutionaire wereldmacht is, die door kunstmatig in het leven geroepen, elkaar bestrijdende ideologieën en via revoluties en oorlogen de wereldmacht wil bemachtigen. Binnen no-time waren duizenden Europese intellectuelen bij de Orde betrokken en werkten georganiseerd voor een doel dat slechts aan de hun onbekende hoofdleiding, net als bij de New Age Movement, bekend was. Het eerste grote succes van de Illuminaten vond plaats in 1789. De uitbarsting van de antichristelijke Franse Revolutie met de erbij behorende terreur, moordpartijen, godslasteringen en andere ontsporingen, verliep precies zoals men dat gepland had. In ‘Memoires ter illustratie van de geschiedenis van het Jacobinisme’ schreef Abbé Barruel dat de Franse revolutie een onderdeel was van het uiteindelijke doel van de Illuminatie: Wereldheerschappij. Pat Robertson, een invloedrijke Amerikaanse evangelist, zei dat geheime genootschappen stuk voor stuk uit de Illuminatie voortkomen. Hij zei letterlijk: "het bloedbad dat de Illuminatie in Frankrijk aanrichten was duidelijk de voorloper van de latere slachting en partijzuiveringen in de Sovjet Unie onder Lenin en Stalin. Alle grote oorlogen en revoluties in Europa en Amerika, blijken uiteindelijk te zijn uitgebroed en gefinancierd onder auspiciën van de Illuminatie. Weishaupt streefde indertijd ook al naar staatkundige en godsdienstige verlichting. Tot één van zijn plannen behoorde ook het geloof in de Bijbelse God te vernietigen met als einddoel aanbidding van Lucifer. In alle ‘uitgelekte’ Illuminatie-programma’s blijkt de verzwakking, resp, uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het "Grote complot". Dat ze daarbij de Bijbel en Jezus manipuleren past geheel in hun doelstelling.

De door de Illuminatie op touw gezette oorlogen zijn uiteindelijk bedoeld om de wereld te laten schreeuwen om vrede. Dat kan- zeggen zij- alleen maar onder gezag van een "Wereldregering" onder aanvoering van een "Wereldleider". Het plan hiervoor ligt al geruime tijd klaar maar de wereld "schreeuwt" nog niet om vrede dus zal er nog de nodige ellende ‘georganiseerd’ moeten worden. Weishaupt vond dat de ‘menselijke beesten’ in groepen moesten worden ingedeeld en tegen elkaar opgezet teneinde elkaar op leven en dood te bestrijden. De doelstelling van de huidige Illuminaten is het stichten van chaos en oorlogen overal op aarde om zodoende de weg te bereiden voor de komende ‘verlosser’ de antichrist. Zo zouden zij ook zitten achter het conflict tussen Israël en de zogenaamde ‘Palestijnen’. Dit conflict zou door Illuminatieagenten aan de gang worden gehouden hopende dat het ontaardt in een oorlog tussen Israël en de Arabieren en escalerend tot een grote wereldbrand.

De Illuminatie was de stamvader van het Fascisme, Anarchisme en het Communisme en werden één van de drijvende krachten achter alle Europese oorlogen en revoluties. De doeleinden van de Illuminaten bestaan uit het opheffen van alle regeringen, de vernietiging van het christendom en de stichting van een Wereldregering met Lucifer, de god der vestingen, op de wereldtroon. Later verhuisde de machtsinvloed vanuit Europa naar Amerika, waar men het machtscentrum piramidaal construeerde met het "Alziend Oog" van de Egyptische Zonnegod Horus zoals dat te zien is op het Amerikaans één-dollar biljet.

.

De piramide met losse topsteen draagt de woorden Annuit Coeptis-Novus Ordo Seclorum, hetgeen betekent: aankondiging van de geboorte van de Nieuwe Wereld Orde, met als stichtingsjaar 1776, van de Orde der Illuminaten. Dit jaar valt samen met de bundeling van de 13 Staten die de Verenigde Staten inluidde. Het Alziend Oog is ook een Vrijmetselaarssymbool. Het oog en de piramide spelen in vele occulte- en kabbalistische groepen een grote rol, terwijl de spreuken "Annuit Coeptis" en "Novus Ordo Seclorum" ook een Luciferiaanse uitleg toelaten. Dat dit piramidesymbool met achterdocht bekeken mag worden blijkt ook wel uit het feit dat één der medeontwerpers van de zegel, Benjamin Franklin, omstreeks 1772- zelf vrijmetselaar zijnde- lid is geweest van een openlijk satanisch genootschap in Engeland. Deze instelling stond bekend onder de naam "Hellevuur-Club".

De doeleinden van de Illuminaten bestaan uit het opheffen van alle regeringen, de vernietiging van het christendom en de stichting van een Wereldregering met Lucifer, de god der vestingen, op de wereldtroon.

Council on Foreign Relations.

Een andere organisatie die nauw betrokken is bij de vorming van de NWO, is de "Council on Foreign Relations" (CFR). Deze club is de Amerikaanse tak van de in 1891 door de Zuidafrikaanse staatsman Cecil Rhodes opgerichtte geheime genootschap: The Round Table ( De Ronde Tafel). De CFR is na de Eerste Wereldoorlog opgericht maar haar machtsbasis is pas gevormd na de Tweede Wereldoorlog. J.P. Morgan, een schatrijke Amerikaanse bankier en groot voorstander van de NWO, domineerde met name in de beginfase de besluitvorming van de CFR, maar later verschoof deze invloed geleidelijk aan naar de Rockefellers. Dit gebeurde vooral in de periode van 1970 tot 1985 toen David Rockefeller voorzitter van de raad was. Thans is hij erevoorzitter. De CFR is de Amerikaanse Raad voor Buitenlandse Betrekkingen en wordt ook wel de regering achter de regering van de Verenigde Staten genoemd, Amerika’s onzichtbare regering. Deze "Schaduwregering" is een schepping van de Elite en een enorme, goed georganiseerde, zeer goed gecamoufleerde, parallelle machtsstructuur. Het functioneert precies zoals ‘de meesters’ het willen laten functioneren: de macht manipuleren achter de schermen en het door geheime operaties volbrengen wat niet wettig of politiek verwerkelijkt kan worden. In een biografie over David Rockefeller, geschreven door William Hoffman: "David, Report on a Rockefeller" wordt duidelijk dat de CFR, en de Illuminatie achter alle pogingen tot de vorming van een wereldregering zitten.

De CFR heeft een vreemd doch onthullend logo waarop een ruiter te zien is op een wit paard. De ruiter steekt zijn rechterhand omhoog als een uiting van overwinning en triomf. Het lijkt er veel op dat zijn wijsvinger en pink het occulte teken toont dat bekend staat als het eren van de gehoornde duivel; het teken dat ook regelmatig gemaakt word door George W. Bush en een hele serie andere wereldleiders. Bijgaande afbeelding is gemaakt tijdens een reünie op de Yale Universiteit. Deze foto is in 2001 door het persbureau Reuters verspreid.      

  Gehoornde god teken.

Het handgebaar staat voor een teken dat bekend staat onder de naam “El Diablo”, ook wel “Heil Satan”. Het Amerikaanse Football team The Texas Longhoorns voeren het “Diablo” gebaar als hun  mascotte. Ook de duizenden fans van deze club tonen dit gebaar

 Texas Longhoorns

Het is eveneens veelvuldig te zien in Heavy Metal kringen en hun fans. De meeste fans hebben echter geen idee wat het  gebaar betekend.

 

 

   

 

 

Het traditionele logo van de Amerikaanse Republikeinse partij is de olifant. De sterren in het logo links zijn de traditionele sterren, zoals ook in de normale Amerikaanse vlag te zien zijn. De sterren in het rechter logo tonen echter het  “Geit van Mendez”, pentagram, een van Satan’s symbolen.De drie sterren in het logo van de Republikeinse partij zijn aangepast in het jaar dat George W.Bush tot president van de Verenigde Staten is gekozen. Bron: Cutting Edge Weekly Newsletter, 17 januari 2008.

Een kwart eeuw geleden zei de toenmalige Secretaris-Generaal van de Navo, Henri Spaak: ,,we zijn de oppervlakkige oplossingen van onze problemen meer dan zat. Geef ons een man- of hij nu god is of de duivel- we zullen hem volgen."Enkele CFR-prominenten onder de huidige Bush administratie zijn: John Negroponte, Amerikaans ambassadeur in Irak, Condoleeza Rice, minister van Buitenlandse Zaken, Paul Wolfowitz en Vice President Richard (Dick) Cheney. Andere belangrijke leden van de CFR zijn de voormalige presidenten Gerald Ford, Jimmy Carter, George Bush senior, Bill Clinton en Henry Kissinger, de gewezen minister van Buitenlandse zaken onder Nixon. Kissingers naam duikt op in praktisch alle organisaties die iets te maken hebben met de NWO. Hij is één van de sterren aan het Rockefeller front en één van de belangrijkste beleidsmakers binnen de NWO. De door de Rockefellers beheerste Amerikaanse pers heeft hem jaren afgeschilderd als een genie. In het Amerikaanse blad "Prophetic Observer" werd een hoofdartikel aan hem gewijd. Hij is op 27 mei 1923 geboren in Duitsland en verhuisde in 1938 met zijn ouders naar de Verenigde Staten, omdat ze te maken kregen met de Jodenvervolging in Nazi-Duitsland. Hij studeerde aan de Harvard Universiteit en haalde er in 1954 een graad. Hij werd voorzitter van een vereniging van jonge intellectuelen.

 Henry Kissinger

Zijn weldoordachte benadering van wereldproblemen trok aandacht van de CFR, dat hem nog geen jaar later benoemde tot directeur van haar afdeling: "Studies voor nucleaire ontwapening". Hij werd van 1957-1958 directeur van het "Rockefeller Brothers Fund."Toen in 1963 Nelson Rockefeller president van Amerika probeerde te worden, werd Henry zijn voornaamste adviseur. Vanaf dat moment schoot hij als een komeet omhoog. Presidenten en ambassadeurs maakten gebruik van zijn diensten. Hij ontving hoge onderscheidingen van Eisenhower, Kennedy en Nixon. Hij adviseerde het ministerie van Defensie en de CIA. Hij vierde triomfen als diplomaat en een deel van de nieuwsmedia stelde voor, dat hij de toekomstige president van de planeet aarde zou worden. Als actief lid van de CFR heeft hij openlijk gezegd te hopen, dat de NWO een feit zal worden voordat hij de laatste adem uitblaast. Opvallend is dat Kissinger in Newsweek heeft geschreven, dat hij voorziet dat Rood-China een grote macht in het Verre-Oosten zal worden en dat hij er aan twijfelt of de Europese Unie vriendschappelijke betrekkingen met de VS zal blijven onderhouden. Ook voorspelt hij dat een nieuw nationalistisch Rusland weer een grote rol zal spelen op het wereldtoneel en verwacht verder een uitbarsting van geweld in het Midden-Oosten dat zal uitlopen op een wereldoorlog.Uit de documentaire The Trial of Henry Kissinger http://www.versobooks.com/books/ghij/h-titles/hitchens_kissinger.shtml blijkt hoe Kissinger door sabotage van vredesbesprekingen honderdduizenden Cambodjaanse en tienduizenden Amerikaanse doden op zijn geweten heeft. Uit een artikel van The Village Voice, worden een hele rij misdaden van Kissinger opgesomd, waarin naast Cambodja, ook Oost-Tomor en landen als Vietnam, Chili en Bangladesh worden genoemd.Zie ook : Der Fall Kissinger: http://www.freitag.de/2001/37/01371203.php

Wat velen niet weten is dat Henry Kissinger in het verleden zeer nauwe banden heeft onderhouden met de KGB, de voormalige Russische Geheime Dient. Dit is geopenbaard door de vroegere Russische spion Aleksei Nicholaewitsj Romanoff- alias kolonel Golenjevsky. Romanoff heeft de westelijke inlichtingendiensten destijds vele namen doorgespeeld van mensen die samenwerkten met de KGB, waaronder die van Kissinger. Zijn activiteiten vonden plaats onder de codenaam "Bor". In Amerika is enige jaren geleden een boek verschenen waarin de rol van Kissinger uitvoerig is beschreven. Volgens de auteur was de CIA, volledig op de hoogte van Kissinger’s handel en wandel, maar ondernam niets. De rapporten die Romanoff over zijn activiteiten aan de CIA doorspeelde kwamen- zoals dat normaal wel gebruikelijk is- niet op het bureau van de Amerikaanse president terecht, maar op dat van Kissinger. Dat maakt nog eens duidelijk hoe groot zijn macht was. Kissinger heeft ooit een rapport geschreven waarin hij een groot aantal Staten aanwees die hun bevolkingsaantallen drastisch zouden moeten reduceren, de zogenaamde "National Security Study Memorandum" uit 1974. Daarin omschrijft hij de bevolkingsgroei in de Derde Wereld als een bedreiging voor de nationale veiligheid van Amerika.Klik voor meer informatie over de depopulatieplannen van de Elite op:  http://web.archive.org/web/20050307000909/http://www.sfbayview.com/110304/ucregents110304.shtml Ook tegenwoordig is Kissinger één van de belangrijkste figuren die werken aan de implementatie van de NWO en is hij van de partij op praktisch alle vergaderingen van de diverse groeperingen.

Uit de reizen van David Rockefeller naar Moskou, en uit de bankkredieten aan de Sovjets kan afgeleid worden in hoeverre er een min of meer geheime samenhang bestaat: een zorgvuldig voorbereide samenzwering tussen de CFR en het Kremlin, om gemeenschappelijk een werelddictatuur te stichten. Volgens William Hoffman controleren de superbanken ook de communistische landen. Voor het Empire State Building, het Rockefeller-Center in New York staat het standbeeld van de Griekse god Prometheus, volgens de Griekse mythologie de schepper van de mens. Deze god wist met behulp van de zon zijn fakkel aan te steken en gaf het vuur door aan de mensen, opdat zij intelligenter zouden worden dan de dieren. Sommige geloven dat het standbeeld de macht van het Rockefeller-kartel symboliseert boven dat van andere mensen op aarde.

De CFR is niet alleen een "Schaduwregering" maar het heeft ook een dikke vinger in de pap in de Amerikaanse en internationale bankwereld. De macht over het geld- het beheer van de Federal Reserve Trust (vergelijkbaar met de Nederlandse bank) dat in handen van het Amerikaanse Congres behoort te zijn, is echter in handen van een kleine groep particuliere bankiers, waarvan de Chase Manhattan Bank van Rockefeller de leiding heeft. Het nationale bankwezen wordt zodoende gecontroleerd door private investeringsbanken. Zij bepalen in feite de koers van de dollar en stellen miljarden aan leningen beschikbaar om zo de regeringen nog meer onder hun controle te brengen. Dit wil zeggen dat private mensen en belangen de ultieme macht hebben om te beslissen hoe en wanneer het geld uitgegeven wordt. Met andere woorden: hoe meer schulden een staat heeft, hoe beter de private banken er van worden. Immers, zij innen de interesten die betaald moeten worden! Dat is ook de reden waarom de staatsschulden in veel landen steeds hoger worden en niet meer afbetaald raken.

Alle nationale banken ter wereld en regeringen zijn met handen en voeten gebonden aan de willekeur van enkele privé-investeringsbanken. De nationale banken zijn niets anders dan innigsfilialen van enkele financiële monsters. Hoe dieper de ( financiële put), hoe meer water (geld) er uit geput kan worden. Het bestuur van de grootste banken zijn bijna allen leden van de CFR. Dat geldt eveneens voor de grootste oliemaatschappijen in de wereld, de media en de belangrijkste internationaal opererende multinationals. De CFR is naar buiten toe geen geheim genootschap maar ze verbergen hun ware identiteit en doelstelling: de vestiging van een NWO. Lid worden van de CFR kan alleen via uitnodiging. Artikel 2 van het CFR-reglement beschrijft dat leden hun lidmaatschap kunnen verliezen als ze in het openbaar met de agendapunten naar buiten treden en daarmee werd de CFR gekwalificeerd tot een geheime organisatie.

De CFR streeft naar invloed in beide grote Amerikaanse partijen, zodat zij uiteindelijk de presidentskandidaten van beide partijen kan beïnvloeden. Het gaat nog slechts om twee leden van de CFR, die slechts in schijn verschillende programma’s aan de kiezers voorleggen. Wie ook gekozen wordt: de gekozene zal zich in het Witte Huis slechts kunnen handhaven door de CFR-politiek te volgen. Geen enkele Amerikaanse president kan iets klaarspelen zonder directe of indirecte medewerking van de CFR. Ook de Verenigde Naties is een geesteskind van de CFR en moet deze club dienen in het vestigen van een Wereldregering. De CFR heeft een enorme rol gespeeld bij het samenstellen van het Handvest van de Verenigde Naties. De CFR gebruikt de mede door henzelf en andere samenzweringen veroorzaakte onrust in de wereld om het nut en de noodzakelijkheid van een wereldregering aan te tonen. James Warburg- bankier en archirect van het Federal Reserve Systeem – stelde in 1950 voor een Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen:  “Wij zullen één wereldregering hebben, of je het nu fijn vindt of niet; door middel van strijd of door middel van overeenstemming”. Hoe meer verwarring, oorlogen, rassenstrijd en internationale spanningen, hoe gemakkelijker en sneller de bevolking rijp gemaakt wordt voor de roep om een Wereldregering met aan het roer een ‘Sterke man’ die boven de partijen staat en die aan al deze onrust en ellende met krachtige hand een einde maakt.

Trilaterale Commissie.

In het rijtje van NWO-organisaties hoort ook de "Trilaterale Commissie." Deze club is voortgekomen uit de Council on Foreigh Relations, maar is meer internationaal georiënteerd. Trilateraal wil zeggen dat het gaat om drie belangrijke gebieden: Amerika, Europa en Japan. De doelstelling is opgetekend in het officiële tijdschrift "Trialogue" van de CFR. De TC is in 1973 opgezet door David Rockefeller en Zbigniew Brzezinski, voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur van ex-president Jimmy Carter. Brzezinski voorspelde de komst van wat hij noemde ‘het technotronische tijdperk.’ In zijn boek "Between Two Ages" schreef hij dat mensen minutieus onder toezicht komen te staan. Hij schreef: "Spoedig zal het mogelijk worden om voortdurend elektronisch toezicht te hebben over de meest persoonlijke informatie van burgers. Deze gegevens zullen onmiddellijk door de autoriteiten kunnen worden opgevraagd." Volgens Brzezinski heeft het marxisme belangrijk bijgedragen tot de verdere rijping van de universele visie van de mensen. De TC bestaat uit personen afkomstig van internationaal opererende banken, multinationals, politiek, universiteiten en denktanks. Zij vergaderen als regel tweemaal per jaar waarbij men tracht alleen maar goede dingen te doen en een positieve bijdrage te leveren voor de oplossing van de wereldproblemen. Maar in werkelijkheid beslissen ook zij mee over de grote onderwerpen die op aarde spelen zoals oorlog en vrede, alsmede depressie en welvaart.

Het initiatief voor de vorming van de TC kwam ( hoe kan het anders) van David Rockefeller, die bijna alle deelnemers persoonlijk benaderd had en een greep kon doen uit een netwerk van personen op hoge posten in de wereld. Brzezinski werd hoofd van de commissie. Het was Rockefeller die besloot de volslagen onbekende pindaboer Jimmy Carter naar voren te schuiven voor het presidentschap in 1976.

 Jimmy Carter

Carter diende als beloning zich bereid te verklaren zijn kabinetsleden te kiezen uit de kring van de Trilaterale Commissie. Het wekte dan ook geen verbazing dat de TLC-leden Brzezinski, Cyrus Vance en Walter Mondale, van 1977-1981 tot Carters administratie behoorden. Carter kwam op het podium met meer dan 20 TC’ers. Ook Henry Kissinger is in deze club van de partij ( met speciale bevoegdheden). Onder Carters leiding werd de gedachte ontwikkeld, dat het PA/PLO terreurgiem ook een thuisland moesten hebben en dat dit moest komen te liggen in het meer dan 3000 jaar oude thuisland van Israël, de Bijbelse gebieden Samaria en Judea.Carter was de belangrijkste sponsor van de Camp David akkoorden in 1978. Carter die in 2002 de Nobelprijs voor de vrede heeft gewonnen, heeft er nooit een geheim van gemaakt aan de kant van de voormalige aartsterrorist Yasser Arafat, te staan. In zijn regelmatig terugkerende redevoeringen noemt hij de Israëlische ‘nederzettingen’ in Israël’s oude thuisland, de voornaamste hindernis voor vrede. Over de ‘Palestijnse’ zelfmoordenaars en de slachtoffers aan Israëlische zijde, zegt hij nooit iets.

De namen van de presidenten veranderen, maar de machthebbers op de achtergrond blijven hetzelfde. Tegenwoordig bereist Carter, die ook lid is van de CFR, de wereld als ‘vredesapostel’ voor de Illuminatie. Het Logo van de Trilaterale Commissie bestaat uit drie pijlen die wijzen naar één punt. Elke pijl geeft een 6 aan. 666 het nummer van het Beest uit het boek Openbaring.

 

 

 

 

 

 

Naast de al genoemde organisaties bestaan er wereldwijd nog een groot aantal andere geheime genootschappen met een samenzweerderig karakter, zoals de Brotherhood of the Snake ( de slang en de draak worden door deze groep gezien als de vertegenwoordigers van de absolute wijsheid, Lucifer, de lichtdrager, de vader van alle wijsheid). De zeer occulte Bohemian Grove, de Tempeliers en de verschillende keurkorpsen van Rome waaronder het "Witte leger van Maria", de Malthezer Ridders en Opus Deï. Het devies in hun vaandel is "alle wereldlijke, politieke en kerkelijke macht aan de paus." Opus Deï is een genootschap dat in 1928 is opgericht in Madrid door monseigneur Josemaria Escriva.de Balaquer y Albas. Deze organisatie bestaat voornamelijk uit mensen die sleutelposities bekleden in het economische en politieke leven van de circa 63 landen waarin ze actief zijn. (*)Volgens de Belgische schrijver Jef Geeraerts die in het Belgische dagblad; De Financieel-Economische Tijd’ werd geïnterviewd (1998) is de macht van Opus Deï enorm toegenomen. "Bij Opus Deï gaat het om de totale heerschappij over de kerk en over de mens. De doelstellingen van deze club zijn extreem en gevaarlijk en getuigt van grenzeloze hoogmoed en machtshonger"aldus Geeraerts. Volgens hem rekruteert Opus Deï met uiterste charme en vriendelijkheid, maar eens in het net begint de brainwashing en het vernietigen van de persoonlijkheid.

Hij vergelijkt in dit geval Opus Deï met de praktijken van de Jezuïten en de SS. "Ogen dicht en gehoorzamen." Bij Opus Deï gaat het alleen om de macht. Men zoekt uitsluitend in universitaire kringen naar uitzonderlijk begaafde en welgestelde mensen. De club is geïnfiltreerd in de Franse en Duitse bankwereld, met name in de Deutsche Bundesbank. Ook de European University in Antwerpen is door Opus Deï overgenomen. * "de wilde dromen over een herstel van het oude ** Habsburgse rijk zitten er diep in. Die ideeën worden door Opus Deï in hogere maatschappelijke, culturele, academische en adellijke kringen gehuldigd." Aldus Geeraerts. * uit de nieuwsbrief 463 van Persbureau Het KNP, Lienden, 30 december 1998.

De wereld heeft een "nieuwe internationale orde" nodig om conflicten op te lossen en vrede te bereiken, zei de paus Johannes Paulus II begin januari 2004 tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. "Meer dan ooit tevoren hebben we een nieuwe internationale orde nodig die is gebaseerd op de ervaring en resultaten van de Verenigde Naties"aldus de rooms-katholieke kerkvorst tijdens een mis in de Sint Pieter in Rome.

** De huidige aartshertog van Oostenrijk Otto van Habsburg is wel Europa’s verborgen koning genoemd. Hij is de zoon van de laatste keizerin van Oostenrijk, lid van het Europese Parlement en een groot voorstander en propagandist van een nieuw ‘Heilig Rooms Rijk’. Hij ziet zichzelf of zijn zoon Karel als de toekomstige leider van dit herboren keizerrijk. De Habsburgers stammen af van de Merovingers en claimen zo ook afstamming van Maria Magdalena. Otto van Habsburg claimt ook de titel van ‘koning van Jeruzalem’.

De oorsprong van de Malthezer Ridders ligt in het Heilige Land, ontstaan ten tijde van de kruistochten. In het begin van hun bestaan werden zij de hospitaalridders genoemd, later verenigde Godfried van Bouillon hen in een geestelijke ridderorde. De Malthezer Ridders worden overal op aarde ingezet ter verbreiding van de bedrieglijke leringen van Rome. De vergaderingen van alle NWO-organisaties zijn veelal geheim zodat er zelden iets over uitlekt. Allen hebben eigen inwijdingsrituelen, eigen interne codes en eigen levensovertuiging of filosofie. Lang niet alle personen die bij de verschillende organisaties zijn aangesloten zijn zich echter bewust van de uiteindelijke doelstellingen, de vorming van een NWO. Zij zijn vaak ter goeder trouw en menen daadwerkelijk zich in te zetten voor een betere wereld. Maar in werkelijkheid gaat het om duistere en occulte machten die streven naar een wereldregering met een wereldleider. Zij zijn het die de beslissingen nemen en die bepalen wat er wel en niet moet gebeuren. George W.Bush heet de machtigste man van de wereld te zijn, maar in werkelijkheid danst hij volledig naar de poppen van organisaties als de Bilderbergers, de CFR en de TC die de wereldpolitiek bepalen en uitvoeren. Het is je reinste dictatuur verpakt in een democratisch jasje.

Zolang de mens op aarde bestaat, heeft hij geprobeerd er wat van te maken, maar iedere keer is het mislukt, getuige alle dictaturen en ideologische systemen die hij heeft uitgevonden. Het boek "Een probleem uit de hel" van Samantha Power, hoogleraar aan de Amerikaanse Harvard University staat vol kritiek op de Amerikaanse presidenten de regeringen en hun falende beleid. De politiek van de Amerikaanse regering is er een van de botte bijl en van misleiding. In de hoofdstukken over de genocide in Rwanda beschrijft zij de verwoede pogingen van de Canadese generaal Romeo Dallaire de Verenigde Naties en de Verenigde Staten te bewegen tot actie om deze ruim van tevoren geplande massamoord te voorkomen. Maar er gebeurde niets. Of het nu gaat om Cambodja waar 2 miljoen mensen zijn afgeslacht, de dood van honderdduizenden kinderen in Irak door gebrek aan medicijnen en ondervoeding ten gevolge van de VN-boycot in de jaren negentig, of de massamoord in Bosnië, die plaatsvond onder de ogen van de hele ‘beschaafde’ wereld, telkens weer weten de VN en de VS argumenten te vinden voor een beleid van nietsdoen.

De schandalige rol van de Verenigde Naties.

De VN is moreel failliet, selectief verontwaardigd als het gaat om bepaalde landen met name als het om Israël gaat en machteloos als zij werkelijk moet optreden. Maar vooral hypocriet: de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad zijn de vijf grootste wapenproducenten en wapenexporteurs van de wereld. De doelstellingen van de VN-kliek zijn vaag en onduidelijk en de VN is dé schouwplaats voor allerlei misselijkmakende politieke intriges, ondoorzichtige internationale firma’s, fraude, stemmenkoperij, vriendjespolitiek en mismanagement. Cursief: Uit Het KNP, studiedag 22-11-2003, door drs R.J.Bleeker.

VN-medewerkers zijn betrokken geweest bij de handel in sexslavinnen in Bosnië, bij de verduistering van hulpgelden in Kosovo, bij de handel met drugs en prostitutie in Cambodja en bij het ‘sex-voor-voedsel‘ schandaal in West Afrika waar VN-medewerkers voedsel ruilden voor sex met onder meer kinderen. Honderdduizenden mensen zijn in de derde wereld gesteriliseerd, honderdduizenden vrouwen al dan niet gedwongen geaborteerd door projecten opgezet door de VN en de Rockefeller Foundation, met goedkeuring van Henry Kissinger en zijn politieke kompanen. Zijn politieke ideeën hebben tot op de dag van vandaag invloed op vele politici, diplomaten, intellectuelen, studenten en journalisten. De VN-bevolkingspolitiek is mensverachtend en gericht op het inperken van bevolkingsaantallen. Michel Schooyans, hoogleraar aan de universiteit van Louvain-la-Neuve, heeft dit aspect van de VN jarenlang bestudeerd. De VN is anti-gezin, pro-abortus, pro-geboortebeperkings- en sterilisatie programma’s, alles ideologisch gemotiveerd. Het is een cultuur van de dood. Als bepaalde zaken te tricky worden voor de VN, worden ze uitbesteedt aan allerlei non-gouvernementele organisaties, die minder last hebben van controle van nationale overheden. Volgens Schooyans voert een aantal VN-organen een ware oorlog tegen het gezin. De VN is een door en door antichristelijke organisatie. Geen dienaresse van God, maar een dienaresse van satan. Schooyans zegt in zijn boek "The Gospel Confronting World Disorder"dat deze bevolkingspolitiek de grootste en meest wereldwijde aanval op het joods-christelijke denken is. Volgens Schooyans wordt de VN gemanipuleerd door een groep welgestelden, een kleine, internationale, technocratische bureaucratie, die aan iedere democratische controle van burgers en van soevereine staten ontsnapt.cursief: uit het KNP, studiedag 22-11-2003, door drs R.J.Bleeker.

Steeds opnieuw wordt duidelijk dat alleen God de absolute norm is: de mens die zichzelf als norm neemt en zichzelf ziet als de maat van alle dingen is volkomen mislukt. Gods waarheid is een levendmakende, voedende en alles doordringende kracht; wie haar kent leeft, wie haar niet kent dwaalt.

De Bilderbergers.

Een groep die net als de CFR heimelijk bezig is de wereldpolitiek te beïnvloeden zijn de "Bilderbergers". (Formeel: The Allience, Het Verbond) De eerste geheime ontmoeting had plaats van 29 tot 31 mei in het Hotel Bilderberg in Oosterbeek bij Arnhem en werd betaald door de Ford en Rockefeller Foundation. Als voorbereiding voor deze bijeenkomst was Prins Bernhard benaderd door de Poolse liberale schrijver en politieke filosoof J.H.Retinger, met zijn plan voor een Verenigd Europa en uiteindelijk een wereldregering. De prins der Nederlanden ging vervolgens met de plannen van Retinger naar Washington, waar hij de steun kreeg van generaal Walter Bedell Smith, de toenmalige directeur van de CIA die daar wel wat in zag. Aan de eerste bijeenkomst namen 67 personen deel uit Europa en Amerika waaronder vooraanstaande personen als David Rockefeller en leden van de CIA. De binnenste cirkel bestaat uit zo’n honderd man afkomstig uit onder meer de multinationale ondernemingen, internationale banken, top-politici en de media. Bij de media gaat het om de kopstukken van de grote wereldpers waaronder de Financial Times, The Economist, Le Monde, De New York Times, de Wall Street Journal en Die Zeit. De media wordt wel de ‘conspiracy of silence’ genoemd.

Tijdens een bijeenkomst van de Bilderbergers in Baden-Baden in juni 1991, opende David Rockefeller de vergadering met de woorden: "Wij danken de Washington Post, de New York Times, Time Magazine, en andere publicisten, wier directeuren onze bijeenkomsten hebben bijgewoond, dat zij hun belofte van discrete geheimhouding al 40 jaar lang hebben gehouden. "Het zou onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als wij in de publiciteit zouden zijn gekomen." De mediapers, radio en televisie zijn in handen van de Elite die ook de politiek beheersen. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen.

Op de agenda in Baden-Baden stond de eenheid van Europa, een Europese munt en een centrale Europese bank. De bijeenkomsten zijn uitgegroeid tot internationale vergaderingen in Europa en Amerika. Alle nationale wetten moeten aan de internationale regels van de Elite worden aangepast. Zij vormen de macht achter de schermen, die bepalen wat goed is voor de NWO. Het verdrag van Rome (1957), dat leidde tot de Europese Economische Gemeenschap, kwam grotendeels vanuit de Bilderberg groep. Prins Bernhard heeft jarenlang een belangrijke rol gespeeld in deze conferenties en Koningin Beatrix woonde de bijeenkomsten al dikwijls bij voordat zij koningin werd. Aanvankelijk was Prins Bernhard het enige permanente lid. Later zijn er vaste medewerkers aangesteld en is er een commissie die de bijeenkomsten voorbereidt en de gasten uitnodigt. Tijdens de Bilderberg conferenties zijn de veiligheidsmaatregelen zo streng dat naast politiepersoneel, dikwijls militairen worden ingezet. Officieel heet het dat de deelnemers op een informele wijze met elkaar spreken over allerlei wereldse vraagstukken zonder het storende oog van de pers die niet onder controle van de samenzweerders valt.

Bekend is dat de Bilderbergers grote invloed uitoefent op overheden en het manipuleren hiervan. De Bilderbergers beweren zelf dat er tijdens hun vergaderingen nooit besluiten worden genomen en er slechts een vertrouwelijke gedachte-uitwisseling plaatsvindt. Maar de geheimzinnigheid, de strenge bewaking, de invloedrijke gasten waaronder Henry Kissinger, David Rockefeller, koningin Beatrix, George Soros en vertegenwoordigers van alle NWO-groepen en de CIA, maken duidelijk dat er wel iets meer aan de hand is. Soros is een van de rijkste mannen op aarde, die met geldspeculaties de economie van een land kan maken en breken.Ook de Amerikaanse ex-president Bill Clinton (alias Bilderberg Billy) is regelmatig van de partij.

 Bill Clinton

Clinton staat bekend als slaaf van de Illuminatie en hij is lid van de CFR en de Trilaterale Commissie. Hij werd door vrijmetselaars gerekruteerd vanwege zijn familiebanden met bepaalde samenzweerders. Zij gaven hem toen hij van school kwam een baan als assistent van senator J.William Fulbright in Arkansas. Zij schoolden hem aan de Georgetown Universiteit, een rooms onderwijsinstituut van de Jezuïeten. Dit stond onder leiding van professor Carrol J.Quigley, een bekend lid van de Illuminatie die hem de beginselen van "Het Plan" bijbracht. Na een studie in Engeland aan de Oxford Universiteit, waar hij verder werd ingewijd in de plannen van de samenzweerders, werd hij door zijn superieuren naar de Yale Universiteit gestuurd, waar hij rechten studeerde en waar hij lid werd van de Skull&Bones Orde.

Hij werd al op zijn 29e hoofd van het Departement van Justitie.Uiteindelijk werd hij gouverneur van de staat Arkansas met hulp van David Rockefeller senior. Vanaf die tijd noemde de Amerikaanse pers hem "Slick Willie"(gladde Willem) wegens zijn talent voor politiek bedrog, sluwheid en misleiding. Het waren de Bilderbergers die Clinton in Baden-Baden toestemming gaven een gooi te doen naar het Amerikaanse presidentschap. George Bush senior was weliswaar hun grote favoriet, maar indien hij met zijn campagne mocht falen, dan hadden ze Clinton achter de hand. De Bilderbergers hebben veel te verbergen, anders zou men niet achter gesloten deuren vergaderen. Michael Howard schrijft in zijn boek "De Occulte samenzwering" dat op een bijeenkomst van de Bilderbergers in de woestijn van Arizona in 1976 ook 15 vertegenwoordigers van de Sovjet Unie deelnamen. Negen jaar later kwam Gorbatsjov aan de macht en maakte een einde aan de koele verhoudingen tussen Oost en West.

Margaret Thatcher heeft regelmatig blijk gegeven een grote tegenstanders te zijn van Europese eenwording en een nieuwe wereldorde .In 1995 verklaarde zij in een interview met “The Spotlight” dat de plannen van de Globalisten nooit zullen slagen. Het waren de Bilderbergers die haar ten val brachten evenals John Major die ook niet instemde met de plannen voor een verenigd Europa en een nieuwe wereldorde.Thatcher verwierp in haar formele toespraak voor de Nationale Persclub in Washington de Europese Unie als een superstaat “Ik verwerp de notie dat we werkelijk moeten ophouden onszelf te regeren”. Zij merkte op dat het verkeerd is één natie te scheppen uit zoveel landen met allemaal verschillende talen. “De Europese superstaat is een imperium en elk imperium gaat ten onder”.

Op de lijst van deelnemers aan de Bilderberg bijeenkomsten zijn naast de naam van de Nederlandse koningin Beatrix,(vaste gast) ook met regelmaat de namen van andere Nederlanders te vinden. Graag geziene gasten blijken onder meer de Hoop Scheffer-2003-2005-2008 ,Jeroen van der Veer, directeur van de Dutch Shell Group, 2003 -2004 –2005. Neelie Kroes, 2005-2008. Op de lijst van deelnemers van 2004 prijkte ook de naam van Bert Koenders, thans minister van ontwikkelingssamenwerking. Het spel van de Elite wordt listig gespeeld. Ook een aantal grote bazen van internationale kranten en tijdschriften zijn regelmatig van de partij waaronder Nicolas Beytout, Le Figaro, Donald E. Graham van de Washington Post en Norman Pearlstine van Time International. Horen, zien en zwijgen, is het motto! Onder de deelnemers van de Bilderberg vergadering van  2008  behoorden naast de eerder genoemde aanwezigen Neelie Kroes en de Hoop Scheffer ook prins Willem Alexander en Balkenende tot de genodigden.

Op de Bilderberg vergadering van 2008 in Virginia zou een plan besproken zijn om ieder Amerikaan te voorzien van een microchip. http://nl.youtube.com/watch?v=AckRQRofS1M Dat meldt de bekende Bilderberg ‘detective’ Jim Tucker, die al vaker met betrouwbare, uitgelekte informatie van eerdere Bilderberg-plannen naar buiten kwam. De microchip zou bedoeld zijn om een nieuwe vorm van opkomend terrorisme te bestrijden, nl. die gepleegd gaat worden door ‘blondharige’, blauwogige blanken’. Terroristische organisaties zouden westerlingen aan het rekruteren zijn, omdat deze totaal niet opvallen tussen de bevolking. Om de implantatie van de chip aanvaardbaar te maken, zouden de Amerikanen gewezen worden op de voordelen in het geval van bijvoorbeeld een ongeluk. Medici zouden onmiddellijk alle relevante medische informatie over de gewonde persoon kunnen aflezen uit de geïmplanteerde chip. In 2005 besloten de Bilderbergers dat de olieprijs moest stijgen van amper 40 dollar naar 105 dollar eind 2008. John Tucker kwam destijds ook met deze informatie.

Bohemian Grove.

De Bohemian Club is gevestigd in Sonoma County ten noorden van San Francisco dicht bij het gehucht Monte Rio bij de Russische rivier. Eenmaal per jaar komt hier een zeer exclusieve club van Amerika, s belangrijkste politici, bankiers, industriëlen, wetenschappers en mediabaronnen bijeen. De vroegere Amerikaanse president Herbert Hoover noemde de bijeenkomst van de Grove eens De grootste mannenparty op aarde. Vooral de wapenindustrie de nucleaire sector en de luchtvaartindustrie zijn sterk vertegenwoordigt. De aanwezige bedrijven staan praktisch allemaal in verbinding met de Amerikaanse inlichtingendiensten en de Morgan en Rockefeller clan. De club is gevormd in 1872 door vijf journalisten die de journalistiek een beter aanzien wilden geven. Deze doelstelling ging alras verloren toen het lidmaatschap werd uitgebreid met mensen uit de showbusiness. Onder de leden bevinden zich figuren wiens namen ook steeds bij andere Nieuwe Wereld Orde organisaties opduiken zoals, Henry Kissinger, James Baker, Jimmy Carter, vader Bush en zoonlief George en niet te vergeten David Rockefeller. In 1992 was Michail Gorbatsjov aanwezig, evenals William F.Bickley, de beschermheilige van rechts Amerika. Deze figuur is trouwens ook lid van de sinistere Skull and Bones Society waartoe ook vader en zoon Bush behoren. Er bestaan sterke aanwijzingen dat George Bush senior iets te maken heeft gehad met de moord op John F.Kennedy. Bush was al actief als agent van de CIA, nog voordat hij daar directeur van werd. De regering van Kennedy’s opvolger Johnson heeft elk onderzoek naar de ware toedracht van de moord, systematisch tegengewerkt. Verschillende bronnen melden dat ode FBI en de CIA bij de moord betrokken zijn geweest.Alle Amerikaanse presidenten zijn lid van de Bohemian Club of zijn het geweest. Een lidmaatschap van de club kost 8500 dollar per jaar en geschiedt alleen op uitnodiging. De bijeenkomsten zijn strikt geheim. De grote persbureaus waaronder Associated Press en TV-stations als CNN houden de informatie over de Bohemian Club nauwgezet uit de publiciteit. Journalisten worden niet toegelaten en jaarlijks verzamelen zich bij de ingang van de Grove honderden demonstranten die protesteren tegen de geheimzinnige festiviteiten.

 symbool Bohemian Grove

De wegen rondom de Grove staan vol met bewakingscamera’s en waarschuwingsborden om het privé-terrein niet te betreden. Ondanks het feit dat het hele terrein zwaar wordt bewaakt lukte het de journalist Dirk Mathison, van het in San Francisco gestationeerde People Magazine, in juli 1991 ongezien naar binnen te glippen. De topman van Time Warner herkende Mathison en liet hem hardhandig verwijderen. Mathison had inmiddels zoveel belangrijke nieuwsfeiten gehoord dat hij besloot een artikel te schrijven over de activiteiten van de Bohemian Grove voor de krant ‘People’ waar hij werkte. Hij stuitte echter op een muur van verzet, totdat hij er achter kwam dat zijn eigen chef aanwezig was op de Bohemian Club.Zijn artikel werd nooit geplaatst. Een van de gesprekken die hij heeft meegemaakt ging over het aantal doden aan Iraakse zijde tijdens de 1e Golfoorlog. Dit aantal werd drie maanden na de oorlog door het Pentagon officieus op 200.000 gesteld.

Mary Moore, een anti-oorlog en Bohemian Grove activiste vertelt dat veel journalisten hebben getracht om over de Grove te schrijven, maar zodra het materiaal de directiekamer binnenrolt, wordt het afgekeurd. Reeds vanaf het begin gaan er vage geruchten over vreemde bezigheden en rituelen die worden opgevoerd op de afgelegen delen van het 900 hectare grote terrein. De club telt inmiddels 2600 mannelijke leden waarvan het overgrote deel jaarlijks de Grove bezoekt en afhankelijk van hun status gasten mogen uitnodigen. Ieder jaar spoeden ze met genodigden in hun kielzog, naar de Grove. De leden worden over 122 dorpjes verspreid die namen dragen als De Schedelhoofden, De verloren Engelen, Het eilandenrijk van Aves, Het uilennest en de Zon aanbidders. Dorpsleden nodigen elkaar uit voor het vieren van kamppartijen. Ze organiseren commerciële vergaderingen en bespreken politieke kwesties. De voormalige minister van Defensie van de VS Donald Rumsfeld is vaste bewoner van het dorp genaamd HillBillies. Hier komen de leden van de Skull&Bones Orde en leden van andere geheime genootschappen van de Yale Universiteit bijeen zoals vader en zoon Bush en media grootheid Walter Cronkite.

Onderzoeker en auteur Don Eichelberger omschreef de Grove als een plek waar de slechtste ideeën naar boven kunnen komen. Hier komt de Elite tezamen die achter de schermen aan het werk zijn om Jeruzalem tot het hoofdkwartier te maken van de NWO met hun Beest als god in de Tempel. De Texaanse journalist en documentairemaker Alex Jones die geruchten had gehoord over satanische rituelen besloot op 15 juli 2000 met een aantal collega’s het kamp te infiltreren. Gewapend met een laptop waar een minicamera met microfoon was ingebouwd, wisten zij via een aantal omzwervingen de Grove te bereiken en geheime video-opnames te maken. De opnames waren een jaar later op de Britse televisie zender Channel 4 te bewonderen. Ook bracht Alex Jones het materiaal in delen op zijn websites uit. Jones omschrijft de Club als een decadente club criminelen. Op 30 juli vertelde Jones in een radio uitzending dat zij een discussie hadden bijgewoond, waar enkele zakenlieden uit het militaire circuit vreselijke grappen maakten over door hen gefabriceerde wapens, waarvan hij niet kon geloven, dat deze mensen aan het hoofd stonden van machtige bedrijven.

Volgens een artikel in de San Francisco Chronicle van 23 juli 2003 is op de Grove ook het idee gerezen om Arnold Schwarzenegger in Californië aan de macht te helpen. Belangrijkste promoter van dit plan was George Shultz, voormalig minister van buitenlandse zaken van de VS en topman van het Bechtel concern dat na de inval in Irak vette opdrachten heeft binnengehaald om in Irak aan de slag te gaan.In september 2002 was Schwarzeneggers te gast op een geheime bijeenkomst in Waddeson Manor (landgoed van Lord Jacob Rothschild) in Engeland. Dit is destijds door het Britse dagblad The Times onthuld. Maar deze publicatie trok geen enkele aandacht, want niemand wist nog dat men Schwarzenegger naar voren wilde schuiven voor de post van gouverneur van Californië. Op het landgoed van Rothschild is de kandidatuur van Schwarzenegger voorbereid door machtige financiers en politici. Schwarzenegger, bekend als de "Terminator" (vernietiger/verdelger) fungeert thans als marionet van de Illuminatie en loopjongen van de Bush dynastie. Hij geniet alom grote bekendheid en heeft wereldwijd een enorm aantal fans. Velen zien in hem de komende antichrist maar dat etiket hebben al velen voor hem ook opgeplakt gekregen.

 Arnold Schwarzenegger ,gouverneur van Californië

Onder de Grove-leden bevinden zich mensen die heel veel geld verdienen aan het leed in de wereld. Hitler had nooit aan de macht kunnen komen zonder de financiële steun van de grote industrieën, die internationale verbindingen hadden. De grootvader van George W.Bush, was medeverantwoordelijk voor de financiële steun uit Amerika.Er zijn mensen die in de toekomst alle wereldburgers van een geïmplanteerde chip willen voorzien en die opdracht hebben gegeven voor het ontwikkelen van het Aids-virus, dat inmiddels miljoenen mensen het leven hebben gekost. In een door Network 23, een lokale publieke zender in Los Angeles, uitgezonden programma over het ontstaan van Aids, werd door Amerikaanse geleerden verteld dat in opdracht van de Amerikaanse overheid een synthetisch biologisch agent moest worden ontwikkeld die het menselijk immuniteitssysteem aantast. In de uitzending werd verteld dat de wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties het virus in Centraal Afrika heeft verspreid onder het mom van een pokken vaccinatie. Gebeurtenissen die nooit de grote media hebben gehaald evenals het Hepatitis B vaccin dat aan vele duizenden mannelijke homoseksuelen in New York en San Francisco is gegeven. Hierover werden in het programma bewijzen aangevoerd dat een ieder die deze vaccinatie kreeg toegediend AIDS kreeg. ( Zie voor complete tekst http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4742/aidsn23.txt Men wil een leefbare aarde creëren door de aarde te ontvolken. Miljoenen slachtoffers tellen niet, want er zijn te veel mensen op aarde! Dit programma wordt door de Elite "Depopulating the Earth" genoemd. Het zijn satanisten die dit soort plannen uitbroeden.

Onder de Grove-leden bevinden zich ook de opdrachtgevers van de tientallen concentratiekampen die de afgelopen jaren in verscheidene Staten in de VS zijn gebouwd. De Frans-Canadese verslaggever Serge Monast verklaarde midden jaren negentig in het bezit te zijn van documenten die het bestaan aantoonden van een plan voor het opzetten van concentratiekampen verspreid over Noord Amerika.Nader onderzoek toonde aan dat Monast een afschuwelijke waarheid op het spoor gekomen was. Niet lang daarna stierf hij aan een korte mysterieuze ziekte. Hij liet shockerende informatie na over de kampen, inclusief een kaart met precieze locaties.

 concentratiekamp in Arizona

Klik voor meer informatie over deze kampen op: http://revlu.com/camps.htm Verschillende bronnen melden dat de "Elite" hier de vijanden van de staat wil opsluiten. Het zou gaan om islamitische terroristen en in een later stadium ook om de tegenstanders van de Nieuwe Wereld Orde die weigeren in het gareel van Illuminatie te lopen. In een publicatie onder de titel "Camps for Citizens" verteld de auteur Jonathan Turley dat de Amerikaanse minister van Justitie John Ashcroft een plan heeft opgesteld dat hem de mogelijkheid biedt, toekomstige tegenstanders van de staat zonder vorm van proces op te sluiten en hen hun burgerrechten te ontnemen.

Alex Jones vertelde dat hij als eerste het openingsritueel op video heeft weten vast te leggen van een Grove ceremonie. De ceremonie werd voor het eerst in 1879 gehouden, waarvoor speciaal een Romeins amfitheater werd nagebouwd, die plaats biedt aan 2000 genodigden. De opvoering staat jaarlijks bekend als een Cremation of Care . Ver van achter het podium nadert in het duister een vijftigtal clubleden met brandende fakkels, die hun gezichten hebben beschilderd als doodshoofden en rondlopen in zwarte en bruine monnikhabijten. Bij het naderen van het podium verschijnt er vanuit de duisternis op het water een mythologische gondelier, die bij het podium aanmeert en een gemummificeerd lichaam aan de hoge priester overdraagt die later wordt verbrand. Volgens onderzoekers is de ceremonie van oorsprong Babylonisch uit de tijd dat koning Nimrod als een god werd vereerd. Alex Jones meent dat de ceremonie in de Grove veel overeenkomsten vertoont met de oude Baäl verering. Nimrod’s vrouw Semirames de Babylonische koningin des hemels, offerde duizenden mensen aan de zonnegod Baäl door middel van kruisiging naar de zon gericht of rituele verbranding. Deze brandoffers vonden plaats voor een reusachtig standbeeld van een gehoornde god, de uit de Bijbel bekende Moloch.Soms stond er voor Moloch een altaar of had hij een holte in zijn buik waar een groot vuur werd gestookt, waar de eerst geboren zonen van Babylon in werden verbrand. Vaak werd Moloch voorzien van metalen handen die roodheet werden gestookt en waarop de baby’s werden gelegd. Het geluid van trommels en tamboerijnen overstemde het geschreeuw van de geofferde kinderen. 

Ook op de Grove staat achter het altaar een reusachtig standbeeld, voorzien van horens. Het beeld stelt de mascotte van de Bohemian Club voor, een 12 meter hoge gehorende uil, die de hogepriester tijdens de ceremonie eert en zijn tempel heilig verklaart. In de Grove hangen posters waarop buitenaardse reptielen staan afgebeeld die vrouwen met zwepen slaan. Een groot deel van de Bohemian Club is tevens lid van een Vrijmetselaars Orde, de Bilderbergers, de Club van Rome, Council on Foreign Relations Trilaterale Commissie etc, allemaal organisaties die werken aan de verborgen agenda van de NWO en die Lucifer vereren als hun god.Hier de incomplete lijst met Grove leden waaronder Bill Clinton, Bush senior en zijn beide zonen zoon George W.Bush  en Jeb. Jimmy Carter, Henry Kissinger en vele andere bekenden. http://lookingglassnews.org/viewcommentary.php?storyid=126

Slottekst.

Wie iets van de Bijbel weet, kan zien hoe de samenzweerders proberen Gods plan na te bootsen en op eigen wijze uit te voeren. Vele christenen zullen in de val lopen want het is een satanische opzet. Zoals God een plan heeft voor de redding van de wereld en de oprichting van het Koninkrijk Gods, zo heeft Satan een tegenplan om voordien de gehele aarde aan zich te onderwerpen in een satanisch rijk. De duivel is altijd bezig geweest om het herstelplan van God tegen te werken. God wil een vernieuwde hemel en aarde en Satan wil chaos. God mag niet slagen in het herstel van wat satan verknoeid heeft en hij doet dit op een sluwe manier. De duivel werkt alsof hij god is en wil een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed stichten. Daar werken velen aan mee in talloze groeperingen die zelf misschien niet eens weten in wiens dienst zij staan. Er is maar één echte weg en dat is Gods weg naar Zijn Koninkrijk op aarde en dat is een weg van gerechtigheid en vrede. Gods waarheid is een levenmakende, voedende en alles doordringende kracht; wie haar kent leeft, wie haar niet kent dwaalt en is ten dode opgeschreven. Het karakter van Gods Woord is alleen te begrijpen als men Gods Woord kent. De mens die niets van dit Woord wil weten, verstaat niets van Gods plannen met de aarde. Zij zien niet dat Zijn beloften geleidelijk aan ten uitvoer komen. Het doordrongen zijn van de Bijbelse waarheid is een machtig wapen om zich te weren tegen alle antichristelijke filosofieën. Eeuwenlang was de mens ervan overtuigd dat Gods Woord de enige echte waarheid was maar vandaag is dat anders, nu kiest de mens ervoor zijn eigen god te scheppen. ‘ De dood bestaat niet meer want de mens reïncarneert voortdurend naar een hoger bewustzijn’. Maar God zal op Zijn manier de waarheid aan het licht brengen, Zijn Naam heiligen en Zijn koninkrijk vestigen. De brief aan de Hebreeën maakt nog eens goed duidelijk dat onze ogen uitsluitend op Jezus Christus gericht dienen te zijn.

Hebreeën 12:2-3 en 13-8 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

George Bush senior sprak geregeld over de "The New World Order". George W. zet de politiek van zijn vader voort, wat blijkt uit het feit dat verscheidene mensen van toen ook nu weer deel uitmaken van de Amerikaanse regering. Na de val van de Berlijnse muur werd in Amerika begonnen aan het ontwikkelen van een nieuwe strategie t.o.v. de wereldpolitiek. De mensen die daaraan meewerkten onder leiding van Dick Cheney, toen minister van Defensie, nu vice-president, hebben ook nu weer belangrijke posities.

 Dick Cheney

Hun studie was de basis voor een rede die president Bush senior hield op 2 augustus 1990, de dag dat Irak Koeweit binnenviel, een rede die door weinigen is opgemerkt: de Verenigde Staten is een wereldmacht die alleen de machtigste wil zijn en blijven." Daarbij spreekt men over democratie maar heeft in werkelijkheid een kleine elitegroep de macht in handen.

De invloed die men heeft op het wereldgebeuren en de grootspraak over wat men wil doen, toont aan dat men denkt elke tegenstand te kunnen neerslaan, het liefst met dreigen, maar desnoods met leugens en met geweld. Bush en de zijnen dromen van een Wereldorde naar Amerikaans voorbeeld, die de hele wereld moet worden opgelegd. In het boek "De nieuwe Romeinen" beschrijft Gerhard F. Mehrtens dat de Amerikanen de ‘Romeinen’ van vandaag zijn. De auteur wijst op de talloze overeenkomsten die tussen de beide ‘supermachten’ bestaan. Alles wat Rome eertijds teweegbracht, herhaalt zich thans op wereldschaal vanuit de Verenigde Staten. Nergens staan zoveel Romeinse zuilen, zuilengangen en imitatietempels als in Amerika met Washington voorop. De regering zetelt daar weer in het Capitool, de schooljeugd draagt bij officiële gelegenheden weer de Romeinse toga etc.

De Amerikaanse regering is druk doende de levens van haar bevolking dag na dag te controleren. De Amerikaanse Senaat heeft op 20-11-2002 ingestemd met de plannen van Bush voor een superministerie voor Nationale Veiligheid. In de week daarvoor deed het huis van Afgevaardigden dat al. Daarmee kwam de weg vrij voor Bush om de grootste reorganisatie van de overheid in 50 jaar door te voeren. Het nieuwe departement moet de Verenigde Staten tegen terroristische aanvallen, zoals op 11 september 2001, beschermen. Er worden 22 federale instanties, waaronder de geheime diensten, bij elkaar gevoegd. Deze ontwikkelingen duiden er op dat de VS zich in snel tempo ontwikkelen tot een politiestaat. De VS heeft hiermee een monster gecreëerd waarmee op termijn iedereen in de gaten gehouden zal worden. Het nieuwe superministerie heeft als symbool de piramide met het "Alziend Oog". Bush heeft het Departement van Justitie de opdracht gegeven een nieuw spionageprogramma op te zetten onder de naam "Tips"( Terrorism Information and Prevention Systeem). Dit nieuwe systeem is zo opgezet dat 1 Amerikaan, 24 anderen in de gaten moet houden. Een dergelijk systeem werd ook toegepast in de voormalige DDR. Het plan komt volledig uit de koker van Illuminatie.(*)Volgens de voormalige hoge Amerikaanse overheidsdienaar James Comey, die als eerste medewerker onder de minister van Justitie officieel toegang had tot geclassificeerde informatie van vijf ministeries bestaat er een lijst met de namen van maar liefst 8 miljoen Amerikaanse burgers die om de meest triviale redenen als ‘verdacht’ worden beschouwd, en die in tijden van grote onrust onmiddellijk opgepakt en geïnterneerd kunnen worden.

 James Comey

De personen op deze lijst kunnen zonder verdere aanleiding tot ‘potentiële staatsvijanden’ worden verklaard. Bij een nationale crisis worden deze mensen gelokaliseerd en kunnen, afhankelijk van de dreiging, worden gevolgd of gearresteerd. Volgens Comey vormt de database een onderdeel van zogenaamde COG ) Continuity of Goverment) – programma’s, die in het geval van een crisis de grondwet buiten werking stellen en het land laten overnemen door een gewapende macht die de staat van beleg afkondigt. James Comey gaf zijn baan bij het US –Justice Departement op omdat hij het in toenemende mate oneens was met deze plannen en maatregelen. In 2004, als plaatsvervanger van de eveneens in onmin met president Bush levende minister van Justitie John Ashcroft, weigerde hij om zijn handtekening te zetten onder een zo’n sinistere en clandestiene maatregel, waarvan hij geen details nadere details wil onthullen. Zijn weigering kwam hem op zware druk te staan vanuit het Witte Huis, die de maatregelen alsnog, zonder zijn toestemming, dus zonder toestemming van het ministerie van Justitie, doorvoerden. Uiteindelijk nam Comey in 2005 ontslag, net als minister Ashcroft dat net vóór hem in 2004 had gedaan.(*)  http://weeswaakzaam.punt.nl/?id=430810&r=17tbl_archief=&

Ook heeft Bush een schaduwregering van zo’n honderd topambtenaren in het leven geroepen om de Verenigde Staten te besturen na een vernietigende terreuraanval met kernwapens. De regeringsfunctionarissen werken in ploegendiensten vanuit twee ondergrondse bunkers aan de Amerikaanse oostkust. Het betreft een noodplan dat tijdens de Koude Oorlog werd opgesteld onder het presidentschap van Dwight Eisenhower. Inlichtingendiensten hebben gewezen op het potentiële gevaar dat terreurleiders als Osama bin Laden met een draagbaar kernwapen een atoomaanval zouden kunnen uitvoeren op onder meer Washington. Bij het ontbreken van een schaduwregering dreigt het landsbestuur door een nucleaire catastrofe te worden uitgeschakeld. Het ‘bunkerkabinet’ is samengesteld uit hoge ambtenaren afkomstig van alle ministeries. Zij werken en leven drie maanden lang in ondergrondse complexen, waarvan de locaties angstvallig geheim worden gehouden. Bij een eventuele kernaanval moet de ondergrondse regering onmiddellijk de leiding over de federale overheid op zich nemen. Al eerder werd bekend dat vice-president Dick Cheney regelmatig op een geheime locatie verblijft om zeker te stellen dat de lijn van de opvolging niet wordt aangetast bij een aanslag op George W.Bush.

Bush heeft het voornemen om ‘terroristen’ voor onbepaalde tijd vast te houden en in het geheim te laten berechten door militaire tribunalen, ongeacht gerechtelijke bevelen tot vrijlating. Voorbeeld zijn de honderden Taliban strijders en Al Qaeda terroristen die gevangen zitten in Guantanamo op Cuba. Bush wordt een soort ‘opperhoofd’ van de tribunalen, een griezelige vorm van dictatoriale macht. De pers onthult een aantal schokkende standpunten van de Amerikaanse regering:

"Nooit mag een mogendheid nog zo sterk worden dat ze de Amerikaanse overheersing in het gedrang kan brengen en de Verenigde Staten kennen zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met "vijandige bedoelingen"… Een mogendheid wordt als vijandig beschouwd zodra ze zich niet onvoorwaardelijk onderwerpt aan de dictaten van Washington. Geweld zal borg staan voor die nieuwe orde. Overal ter wereld komen militaire basissen, met massavernietigingswapens om elk land ervan te weerhouden ook maar een poging te ondernemen zich van het Amerikaanse juk te bevrijden, … Nooit eerder lag er zo’n veroveringsplan op tafel. Amerika als enige supermacht! Amerika zal niet wachten tot landen een ‘echte dreiging’vormen, het zal met een preventieve oorlog, elke mogelijke rivaliteit in de kiem smoren. Het is de bedoeling om in Irak reusachtige militaire basissen in te richten om van daaruit heel het Midden-Oosten te controleren. Vanuit die basissen zullen ze- indien men dat nodig acht- nieuwe agressieoorlogen voeren, tegen onder meer Syrië en Iran.

Wat de wereld vandaag meemaakt is eeuwen geleden al door de bijbelse profeten voorzegd. De wereld bevindt zich in de tijd waarin de komst van de antichrist zich aandient. Deze dictator zal als een god aanbeden worden. Alle naties, godsdiensten en levensbeschouwingen zullen onder één dictatoriaal gezag geplaatst worden waar geen geloof meer zal worden toegestaan in de God van Israël. De ‘machten van de duisternis’ zullen over de aarde regeren. De duivel zal zich bedienen van menselijke medewerkers. Maar de overwinning van de "Elite" zal echter maar tijdelijk zijn, want het Koninkrijk van Yeshua is de grote zekerheid voor de toekomst. Alle koningshuizen en wereldleiders zullen verdwijnen en er zal maar één op de troon zitten, dat is Yeshua haMashiach.

Het Oude Testament maakt al snel duidelijk dat de mens rekening moet houden met de Macht der Duisternis; het gehoornde wezen "de heer der chaos" waar velen tegenwoordig zo verrukt van zijn. Achter alle samenzweringen zit Satan, Gods tegenstander die weet dat de tijd die hem nog rest, kort is en daarom gaat de "Overste der Wereld" rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Jezus Zelf ontkende bij de "Verzoeking in de Woestijn" op geen enkele wijze Satans bevoegdheid, dat hij de koninkrijken van deze wereld zou kunnen geven, aan wie hij wil. Uit alle eindtijdprofetieën is op te maken, dat het Kwaad juist tegen de tijd van Jezus Wederkomst op aarde een bijzonder hoogtepunt zal bereiken tijdens het bewind van de antichrist. Hierbij is de Satan de grote inspirerende geest die de laatste tijd steeds meer openlijk wordt aanbeden. De Bijbel heeft langs profetische weg duidelijk gemaakt dat er aan het eind der tijden een wereldrijk zal ontstaan, geleid door het ‘beest’. Miljoenen mensen hebben een intellectuele en psychische ontwikkeling achter de rug die stoelt op Bijbelse beelden. Toch dragen velen oogkleppen waar het gaat om zijn geschiedenis en de machten die dagelijks aan het werk zijn om de wereld straks volledig te overheersen. De samenzweringen waken ervoor dat er alleen met hun goedkeuring zaken in de openbaarheid worden gebracht.

De wereld wordt massaal door hun leiders bedrogen. Het NRC-Handelsblad schreef op 9 februari 2001 aan de vooravond van de Navo luchtoorlog tegen Joegoslavië dat er geen enkele sprake was van massale etnische zuiveringen en dat er evenmin sprake was van een humanitaire ramp, zoals de Navo ter rechtvaardiging van het militaire ingrijpen beweerde. Via de media kon de leiding van de Navo haar oorlogspropaganda en valse voorlichting ongestoord de huiskamers van de wereldburgers binnenbrengen. Heel de wereldpers liep achter de politici en de generaals aan. Het was echter van meet af aan duidelijk dat het gooien van bommen op de Serviërs geen enkele rechtvaardiging had. De Navo loog over etnische zuiveringen over massamoorden en over massagraven, waarvoor de Serviërs de schuld zouden zijn. De Duitse brigadegeneraal b.d. Heinz Loquai heeft dit openlijk verklaard. Het was de Navo die met de massale bombardementen twee grote rampen heeft veroorzaakt in Kosovo: de verdrijving van Kosovo-Albanezen (moslims) uit hun dorpen, waardoor een enorm vluchtelingenstroom op gang kwam en in de nasleep van dit handelen de dagelijkse terreur van deze zelfde Kosovo-Albanezen op de Serviërs en later op de Macedoniërs. De generaal verklaarde tot ergernis van vele verantwoordelijke westerse politici, dat er geen sprake was van genocide noch van grootschalige verdrijving van bevolkingsgroepen. Zo werd de wereld massaal voorgelogen en misleid door generaals, politici en radio-en tv- journalisten. Dit is slechts een voorbeeld van wat er straks gaat gebeuren als de Nieuwe Wereld Orde volledige zeggenschap krijgt. Leugens en bedrog zullen overheersen en de mens zal alles geloven.

Vrijdenkers die de waarheid te dicht benaderen worden voor fantast uitgemaakt, belachelijk gemaakt, of in het ergste geval bedreigd. Nieuwe leugens worden ontworpen om de volksmassa te hypnotiseren en af te leiden van de oorspronkelijke (bijbelse) echte waarheden. Er is altijd met de waarheid gemanipuleerd en samenzweringen zijn er altijd geweest. De door kerkelijke samenzweringen beïnvloede geschiedenis deed de mens geloven dat de aarde plat was, terwijl men al lang wist dat dit niet het geval was. Galileo Galilei bijvoorbeeld werd in tegenstelling met wat hij had ontdekt, door de kerkvaders gedwongen te verklaren dat de aarde niet draaide. Zoals de waarheid vroeger werd opgesloten in het omhulsel van legenden, of bewust verdraaid om politieke of religieuze reden, zo is dat in onze tijd niet anders. De samenzweerders hebben over een periode van vele jaren de mensheid in feite rechtstreeks geregeerd. De afgelopen eeuwen in hun invloed subtieler geworden maar ze zijn altijd aanwezig gebleven. Ze stoppen onze oren vol met een enorme hoeveelheid onzin, halve waarheden of pure verzinsels.

Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‘laatste dagen’ zal toegaan De Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, reeds lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Merkwaardig genoeg ontkennen sommige conservatieve christenen het bestaan van de Nieuwe Wereld Orde en zien totaal niet wat er gaande is.  Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindtijd gekenmerkt zal worden door bedrog en verraad. Het grote antichristelijke wereldcomplot is volop in werking. Een ernstige dwaling (2 Tessalonicenzen 2:11) zal over de mensen komen zodat ze gewillig de antichrist en zijn helper, de valse profeet zullen aanbidden. Ze zullen ook hun hulde betuigen aan de NWO. De mensen zullen verbaast zeggen:

Openbaring 13:4 "Wie is aan het beest gelijk? En: Wie kan er oorlog tegen voeren?"

Openbaring 1:3 Zalig…zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren hetgeen daarin geschreven staat…

"Ik geloof met heel mijn hart in de terugkomst van Yeshua… en al mocht Hij enige tijd vertoeven, ik zal Hem elke dag verwachten en uitzien naar Zijn komst."

Bronnen: The Power Elite, C.Mills, Oxford University Press, 1956. Trilateralism: the Trilateral Commission and Elite planning for world management, H.Sklar.South End Press, 1980. World Net Daily, 29-10-2002. Doomday Scenario, Zions Cry Prophecy News, 8-10-2003.Trilaterals over Washington 1en2, Sutton Wood.American Free Press, James P.Tucker Jr, 1-6-2003. The Illuminatie en Council on Foreigh Relations samenzwering, Myron C.Fagan. Earth in The balance, Albert Gore. Rockefeller en de CFR, E.Smit. Living Truth Ministries, Texe Marrs. The New World Order, Timothy Green. The Phoenix, Menley P.Hall. De antichrist komt, Klaus Gerth. Planeet Aarde, Hal Lindsey. Persbureau Het KNP Lienden, persartikelen. When Corporations Rule the World, D.Korten, Earthscan Publications Ltd, 1995.The history of the Council on Foreign Relations, R.Schulzinger, Columbia University Press, 1984. The Kissinger Caper, Frank A.Capell, The Review of the News, 1974. Rockefeller en de Council on Foreign Relations, E.Smit. Reponses-Israel, 10-5-2002.S.Gill, American Hegemony and the Trilateral Commission, Cambridge University Press, 1990. H. Sklar, Trilateralism: The Trilateral Commission and elite planning for world management, South End Press, 1980. http://www.infowars.com/ Bohemian Club, Bohemian Grove & Global Elite, door Suzanne Bohan, 2 augustus 1999. Persartikel 195 Persbureau KNP, Lienden, 31-8-1995. Camps for Citizens: Ashcroft’s Hellish Vision, Jonathan Turley , artikel in de Los Angeles Times, 14-8-2002.Alex Jones, Occult Activities at the Elite Bohemian Grove. Fragmenten uit http://ftp.castel.nl/~degug01/bohemianclubmainframe.htm http://faq-online.nl/Verslagen/valse_profetieen_genootschappen2.htm  P.Edel, Studiedag Het KNP 18-11-2000.WorldNetDaily, Police State USA, 19-11-2002. James Hatfield, ‘Fortunate Son-George W.Bush and the Making od an American President, Het KNP, Lienden 29-04-2003. Gerhard F.Mehrtens, De Nieuwe Romeinen, Unieboek Houten, 1987.ISBN 9026942338. Antony C.Sutton, America’s Secret Establishment. David Bay, David Bay, "The National Security Strategy of the United States of America". http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf Bronnen: Citaten uit "De tentakels van de theosofie" P.Edel, Studiedag Het KNP, 16-11-2002. Nicholas Goodrick-Clarke, The Occult Roots of Nazism, New York University Press, New York, 1992. Citaten uit "Hoefgetrappel van de Eén-Wereld religie", R.H.Matzken, Studiedag Het KNP, 22-11-2003. Citaten uit Promise, april 1997. The Hidden Danger of the Rainbow, Constance Cumbey. Fragmenten uit de brief van René van Dijk aan Teleac, zie ook: http://home.filternet.nl/~kjv/ Zie voor informatie over Alice Baily : www.servingthenations.org . Citaten uit studiedag Het KNP ‘De nieuwe Wereld Orde’ 22 november 2003, door mevr. Helene M.I.Bos-Arends. The Christ Conspiracy, Acharya S.The Council for a Parliament of the World’s Religions (CPWR) . Pat Robertson, The New World Order, 1991. T.Alexander: Make the UN a World Government, The Independent, 9-6-99.

Zie ook: De antichrist