Fysiotherapie
Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt
Afhankelijk van uw situatie gaat u naar een fysiotherapeut in een eigen praktijk of in een zorginstelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum, bejaardenhuis of verpleeghuis).

In sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u thuis.
Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer.
Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.

De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt.
Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat. Het doel is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen.

Behandelend therapeuten bij fysiotherapeuten Velserstraat zijn Saskia Pauel, Ariëtte Lengkeek, Jos Peters en Floor Siegelaar

Voor verdere informatie, zie de website van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie : www.fysiotherapie.nl

Weer naar boven!

Manuele therapie
Manuele therapie is een behandelmethode, waarbij functiestoornissen in de gewrichten van de wervelkolom of  van de extremiteiten, worden opgespoord en behandeld.
Behandeling vindt plaats door middel van mobilisaties, waarbij de juiste beweging als het ware wordt ingeslepen of door middel van manipulatie, waarbij met een snelle impuls de bewegingsbeperking wordt opgeheven.
Hoewel vooral de laatste techniek soms gewelddadig overkomt, is van enig geweld geen sprake. De technieken worden gecontroleerd en pijnvrij uitgevoerd.
Het effect van de manipulatie/mobilisatie is enerzijds mechanisch, de bewegingsvrijheid neemt toe, anderzijds reageert ook het zenuwstelsel op de gegeven prikkel.
Soms kan dit belangrijker zijn dan het mechanische effect.
Het spreekt voor zich, dat er een verband moet bestaan tussen de gevonden functiestoornissen en de klachten van de patient.
Belangrijk is het geven van de juiste prikkel met de juiste intensiteit op de juiste plek.

Voor verdere informatie, zie de website van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie : www.NVMT.nl

Behandelend therapeuten bij fysiotherapeuten Velserstraat zijn Jos Peters en Floor Siegelaar

Weer naar boven!

De McKenziemethode
De methode is ontwikkeld door de Nieuwzeelandse fysiotherapeut Robin McKensie. Met name rug- en nekklachten worden behandeld volgens deze methode.
De McKensiemethode, ook wel genoemd de 'hands off methode', bestaat uit oefeningen en adviezen voor het dagelijks leven van de patiënt. Doel van deze benaderingswijze is de patiënt onafhankelijk te maken van therapie en therapeut en de kans op herhaling van de klachten aanzienlijk te verkleinen.
Zelfwerkzaamheid staat hierbij centraal.
Behandelend therapeut is Jos Peters

Meer informatie kunt u vinden op:
www.mckenzie.nl

Weer naar boven!

Kinderfysiotherapie
Bij een kinderfysiotherapeut worden kinderen behandeld tussen de 0 en 18 jaar. Over het algemeen is er bij deze kinderen sprake van een motorische achterstand of een ontwikkelingsstoornis. Echter ook kinderen met pijnklachten of problemen met de ademhaling kunnen worden behandeld door de kinderfysiotherapeut.

Er wordt gebruik gemaakt van specifieke kinderfysiothera-peutische behandelvormen. Zoals sensorische integratie, Neuro developmental treatment en sensomotorische training.

Sensorische integratie:
Bij deze vorm van therapie staan de zintuigen centraal. Zintuigen geven informatie over de omgeving.

Er zijn 7 verschillende zintuigen:
Smaak
Reuk
Gehoor

Gezichtsvermogen
Vestibulaire systeem: het evenwichtssysteem zorgt ervoor dat wij weten hoe we ons hoofd houden in de omgeving en of we omhoog/omlaag, draaien of naar links of rechts bewegen
Proprioceptieve systeem: dit is de informatie uit spieren en gewrichten. Deze zorgt ervoor dat wij weten hoe we ons lichaam houden. Is mijn elleboog krom of recht, zijn mijn vingers gebogen of recht etc.
Tactiele systeem: dit systeem bestaat weer uit 2 subsystemen namelijk het beschermende systeem en het voelende systeem. Het beschermende systeem zorgt ervoor dat we ons niet beschadigen door pijnsignalen te zenden naar de hersenen, het voelende systeem zorgt ervoor dat we kunnen voelen of iets hard of zacht is, warm of koud etc.

Wanneer deze zintuigsystemen niet goed met elkaar kunnen samenwerken krijgt het kind onbegrijpelijke informatie over de omgeving of informatie die niet juist is. Dit komt tot uiting bij kinderen die moeite hebben met kracht, snelheid en afstand.
Kinderen die vaak struikelen, tegen dingen oplopen, bekers omstoten, die pijn heel erg goed of juist helemaal niet ervaren, die niet klimmen of klauteren of juist gevaarlijk hoog klimmen of klauteren, zijn kinderen die problemen kunnen hebben in de sensorische integratie.

NDT:
Deze therapie is speciaal ontwikkeld voor kinderen met een hersenbeschadiging zowel verworven als aangeboren. Middels deze therapie kunnen de kinderen motoriek leren of leren omgaan met hun handicap.

Sensomotorische training:
Met deze training worden vaardigheden aangeboden op het niveau van het kind en langzaam uitgebreid.
Kinderfysiotherapie alleen is vaak niet voldoende, er wordt vaak gevraagd om thuis ook oefeningen te doen.

Zuigelingen:
Bij zuigelingen kunt u denken aan de huilbaby’s, of de passieve baby’s. Maar ook de motorische onrustige baby’s, baby’s die het vervelend vinden om aangeraakt te worden, om aan-en uitgekleed te worden of baby’s die vaak of altijd maar naar één kant toe bewegen.
Vaak werk ik dan samen met de manueel therapeut die specifieke kennis heeft over de nekwervelkolom en de kinderen kan onderzoek op het KISS-syndroom (zie verderop op deze pagina).

Bij het KISS-syndroom bewegen de bovenste nekwervels onvoldoende waardoor de baby pijn kan hebben en als gevolg daarvan eenzijdig gaat  bewegen.

Wanneer een baby wordt aangemeld behandel ik de baby in zijn eigen omgeving, dus thuis. Vaak is advisering over hoe de baby te benaderen, hoe te voeden, hoe te laten slapen en adviezen voor het spelen het eerste contact.

Vergoeding: In principe wordt kinderfysiotherapie door de ziektekostenverzekeraar vergoed, het is echter verstandig om na te gaan hoeveel behandelingen er door hen worden uitgekeerd.

Behandelend therapeut bij fysiotherapeuten Velserstraat is Ariëtte Lengkeek

Voor verdere informatie, zie de website van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysioherapie: www.kinderfysiotherapie.nl

Weer naar boven!

Craniosacraal therapie
Veel mensen hebben te maken met rugklachten, hoofdpijn of migraine, R.S.I., chronische pijn, klachten na een bevalling, leer-,gedrags-, of concentratieproblemen. Verder zijn huilbaby’s ook goed te behandelen en mensen die een traumatische ervaring hebben gehad als gevolg van bijv. autoongelukken of psychische stress.
Een groot aantal klachten zijn niet gemakkelijk te behandelen. Craniosacraaltherapie kan hierin uitkomst bieden.
De craniosacraal therapie is ontstaan uit de osteopathie en gaat er vanuit dat het lichaam een eenheid is. Alle structuren in het lichaam zijn direct of indirect met elkaar verbonden door het bindweefsel. Dit bindweefsel kunt u zien als een soort laken waar de schedel, het ruggenmerg, alle organen, de botten, de spieren, de gewrichten, de bloedvaten en de zenuwen in gevouwen zitten. Beperkingen in het bindweefsel kunnen hierdoor klachten veroorzaken op vele plaatsen in het lichaam. Dit betekent dat bij bijvoorbeeld nekklachten de oorzaak van het probleem in de nek kan zitten, maar ook net zo goed ergens anders in het lichaam.
Elk lichaam heeft een zelfgenezend vermogen, wat heel goed zichtbaar is bij bijvoorbeeld een wondje. Normaal gesproken zorgt het lichaam er zelf voor dat dit wondje weer heelt. Maar door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte, een operatie, stress of verkeerde voeding kan het lichaam verzwakt zijn, waardoor het hulp nodig heeft om van de klachten af te komen. Craniosacraal therapie biedt deze extra hulp, waardoor het zelfgenezend proces in het lichaam weer in gang wordt gezet en beperkingen in de weefsels zich kunnen herstellen.
Door zachte aanraking onderzoek ik spanningen in het bindweefsel. Belangrijk hierbij is dat u een voor uzelf zo ontspannen mogelijke lichaamshouding aannneemt. Dit bevordert een goede waarneming van uw lichaam.

Misschien voelt u in bepaalde gebieden warmte of kou, spanning of ontspanning of komen er herinneringen boven, die gepaard kunnen gaan met het uiten of loskomen van emoties. Ook kan het zijn dat uw lichaam tijdens de behandeling spontaan bepaalde houdingen inneemt of bepaalde bewegingen uitvoert.
Tijdens een craniosacraalbehandeling kan ook worden gepraat, u bepaalt echter altijd zelf of u daarover wilt praten of niet.

Vergoeding:
Craniosacraaltherapie wordt door een aantal verzekeraars wel vergoed. Voor een behandeling wordt een uurtarief gehanteerd. Zie tarieven, hier onderaan.

Behandelend therapeut bij fysiotherapeuten Velserstraat is Ariëtte Lengkeek

Voor verdere informatie, zie de website van het Upledger Instituut Nederland: www.upledger.nl

Weer naar boven!

Haptonomie

Haptonomie is een zijnswijze, waarin het menselijke gevoels- en gemoedsleven centraal staan. Con-tact betekent letterlijk samen voelen. In wezen gaat het over contact en wat goed contact bijdraagt aan een zinvol (samen)leven. Aanraken is de meest pure en directe vorm van contact. Als een mens goed affectief wordt aangeraakt, komt hij tot zichzelf en kan hij zich openen naar anderen en naar zijn eigen leefwereld.

In haar praktische toepassing is de haptonomie geen geneeswijze of therapie, maar een benaderingswijze. Een benaderingswijze die van grote waarde kan zijn bij het herstel van onder andere lichamelijke en psychische klachten.

Door de drukte van het huidige leven neigen we ertoe voorbij te gaan aan wat ons lichaam vertelt of laat voelen. In het haptonomisch contact, waar de directe aanraking meestal een hoofdrol speelt, leert u luisteren naar uzelf door serieus te nemen wat u voelt in dat contact.

Negeren van ons gevoel kan uiteindelijk leiden tot gevoelens van onvrede, verstoorde relaties en het ontstaan of verergeren van lichamelijke en psychische klachten.

Zo kunnen klachten die al langer bestaan en of steeds weer terugkomen, het gevolg zijn van in het lichaam opgeslagen, blokkerende gevoelens.

Pijn willen we niet voelen. We hebben vaak de neiging  om van de pijn weg te gaan en dus ook uit dat deel van het lichaam waar de pijn zich bevindt. Verminderde doorbloeding en toename van klachten kunnen het gevolg zijn.

Door een haptonomische benadering kan contact gemaakt worden met het betreffende lichaamsdeel zodat het weer betrokken wordt bij het gehele lichaam en de doorbloeding weer kan normaliseren. Met als gevolg herstel van weefsel.

Je hoofd is de ruiter, de rest van het lijf is het paard. De ruiter wil wel, maar het paard wil niet altijd. De combinatie ruiter/paard moet goed op elkaar afgestemd zijn, wil je een hindernis goed kunnen nemen. Middels een haptonomische benadering kan de afstemming verfijnd worden.

Met haptonomie o.a. de volgende chronische pijnklachten te behandelen:
- chronische pijnklachten
- hoofdpijn
- stress gerelateerde klachten
- houding- en bewegingspatronen


Behandelend therapeut bij fysiotherapeuten Velserstraat is Jos Peters

Meer informatie kunt u vinden op:
www.haptotherapeuten-vvh.nl

Weer naar boven!

KISS: Manuele therapie bij kinderen
Manuele therapie kan niet alleen bij volwassenen toegepast kan worden, maar zeker ook bij kinderen
Door een moeilijke bevalling kan het voorkomen dat er een functiestoornis ontstaat in het bovenste gedeelte van de halswervelkolom, een zogenaamde hoog cervicale blokkering. Bij een moeilijke bevalling moet je denken aan een tang- of vacuumverlossing of aan een al ingedaald kind, dat toch met een keizersnee ter wereld gebracht moet worden.
Tengevolge van deze blokkering kan een kind pijn hebben en daardoor veel huilen. Men spreekt dan van een huilbaby. Ook kan het zijn dat het kindje overstrekt of asymmetrisch in z’n bedje ligt.
Zowel overstekking als de asymmetrische lighouding hebben grote consequenties voor de lichamelijke en motorische ontwikkeling van het kind.
Men spreekt bij deze kinderen van het KISS-syndroom.
KISS is de afkorting van Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen, oftewel Kopgewricht Bepaalde Symmetrie Stoornissen.
Het behandelen van het KISS-syndroom, is bij uitstek het domein van de daartoe opgeleide manueeltherapeut. Reeds vanaf de eerste maand kan met de behandeling worden begonnen. Vaak zijn een of twee behandelingen voldoende.

Er mag aan het Kiss-syndroom  worden gedacht, wanneer de baby:
-
veel, soms ontroostbaar, huilt. Dikwijls vangt dit aan na twee of drie weken, maar soms al direct na de geboorte
-
overstrekt bij oppakken of voortdurend overstrekt ligt in de wieg
-
langdurig scheef ligt met het hoofdje of de gehele wervelkolom.
-
opvallend koude handjes of voetjes heeft
-
grote moeite blijft houde met drinken en slikken
-
veel kucht zonder verkouden te zijn
-
onrustige bewegingen maakt met vooral de armpjes

Behandelend KISS therapeut bij fysiotherapeuten Velserstraat is Floor Siegelaar

Meer informatie kunt u vinden op:
www.kiss-kinderen.nl
www.kisskids.nl

Weer naar boven!

T a r i e v e np e r0 1 . 0 1 . 2 0 0 7

Fysiotherapie, reguliere zitting

€ 28,50

Fysiotherapie, reguliere zitting

incl. toeslag uitbehandeling

€ 38,50

 

 

Kinderfysiotherapie

€ 38,50

Kinderfysiotherapie - incl. toeslag uitbehandeling

€ 48,50

 

 

Manuele therapie

€ 38,50

Manuele therapie - incl. toeslag uitbehandeling

€ 48,50

 

 

Craniosacraaltherapie - eerste consult – per uur

€ 72,50

                                   vervolgconsult – per uur

€ 60,00

 

 

Haptonomie – per half uur

€ 30,00

 

 

Screening

€ 10,00

Intake en onderzoek na screening

€ 31,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 40,00

 

 

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 50,50

 

 

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch onderzoek

€ 50,50

Instructie/overleg ouders van de patiënt

€ 38,50

 

 

Voor een niet nagekomen afspraak wordt het geldende
tarief in rekening gebracht

Weer naar boven!