GENEALOGI

 

Om mine genealogiske sider: du vil finne 4 anetavler, ett hvert for min farfar, farmor, o.s.v. som blir nevnt genealogisiden. Også et familietre til familien Jager og den beslektete familie Jager-Bruining. Flere enn 100 billeder er plasert ved siden av personbeskrivelsene. Uten mine (merk til tekstfargen) aner finnes også deres søskene og halvsøskene.

 

Sette op denne Websiden har tatt flere år av forskning, og mye fornøyelse. Hvist du forsker aner i Nederland og trenger hjelp ved det, kan du spøre meg. Se www.geneahulp.nl. Denne sider er i Nederlandsk, men google translate kann hjelpe deg med det J  Dessuten: jeg kan også tale Norsk …

 

1. Stillinger og aktiviteter.

aannemer................................................................. entreprenør, byggmester

accountant................................................................ revisor

adjudant onder-officier............................................. adjudant under-offiser

afdelingschef bij laagspanningsnetten...................... avdelingssjef ved lavspenningsnet (elektrisitet)

agent van politie........................................................ politibetjent

akkerbouwer............................................................. jordbruker

ambtenaar................................................................ statstjenestemann

analiste...................................................................... analytiker (kvinnelig)

apotheker.................................................................. apoteker

apothekersassistente................................................ apotekers assistent, kvinnelig

arbeider..................................................................... arbeider

arbeidersche/ arbeidster/arbeidsvrouw.................... arbeiderske

arts............................................................................ lege

baker......................................................................... jordmor

bakker....................................................................... baker

bakkersknecht.......................................................... bakerssvenn

bankwerker............................................................... handverker

barbier....................................................................... barber

belastingpachter....................................................... skattevogd

beurtschipper............................................................ skipper som seiler ifølge et ruteplan mellom to plass

bierhandelaar............................................................ ølkjøpmann

bioloog...................................................................... biolog

bioscoopeigenaar..................................................... kinoinnehaver

blokmaker................................................................. vedhugger

boer........................................................................... bonde

boerderij.................................................................... bondegård

boerenbedrijf doende................................................ virksom bondegårdet

boerendogter............................................................ bondedatter

boere(n)knecht......................................................... bondedreng

boerenmeid............................................................... bondepike

boerin........................................................................ bondekone

botanisch.................................................................. botanisk

botermaker............................................................... smørprodusent

brievengaarder......................................................... postbud

buiten beroep............................................................ uten stilling

buitenvaarder............................................................ skipper havet

caféhouder............................................................... kaféinnehaver

chemicus.................................................................. kemiker

chemisch.................................................................. kjemisk

civiel ingenieur.......................................................... sivil ingeniør

collecteur.................................................................. kollektør

commies................................................................... kommis

commies bij 's rijks belastingen................................ fullmektig ved skattedirektoratet

commissionair.......................................................... kommisionær

concierge van het kantongerecht............................. vaktmester ved byret

coopman................................................................... kjøpmann

coupeuse.................................................................. tilskjærerske, syerske, sydame

dagloner.................................................................... daglønnet arbeider

daglonersche/dagloonster........................................ daglønnet arbeiderske

depothouder.............................................................. depotleder

deurwaarder............................................................. foged

diaken....................................................................... diakon

dienstgeleider............................................................ embedsmann

dienstknecht............................................................. tjenestedreng (underordnende)

dienstmaagd............................................................. tjenestepike

dienstmeid................................................................ tjenestepike

directeur van een zuivelfabriek................................ mejeridirectør

doende boerenbedrijf................................................ bondegård i drift

doodgraver............................................................... graver

dorpsmuzikant.......................................................... landsbymusikant

eigenerfde................................................................. godseier

erfgenaam................................................................ arving

fabrieksarbeider........................................................ fabrikarbeider

fluitist......................................................................... fløytespiller

fuselier...................................................................... infanterist, bevæpnet med en gevær

gasfitter..................................................................... gassarbeider

gecommiteerde........................................................ deputeret

gemeentesecretaris.................................................. kommunesekretær

gemeenteveldwachter.............................................. jordbruksforvalter

geschiedenis............................................................. historie

gezelschapsdame..................................................... selskapsdame

gortemaker............................................................... korndyrker

grondeigenaarsche................................................... jordeierske

grutter....................................................................... kjøpmann

gynaecoloog............................................................. gynekolog

handelscorrespondent(e).......................................... handelskorrespondent (kvinnelig)

harbargier................................................................. vertshusholder

hellingknecht............................................................. skipsverftssvenn

herbergier(sche/ster)................................................ vertshusholder (kvinnelig)

hoboist...................................................................... hobospiller

hoefsmid................................................................... (hov)smed

hoofd-besteller.......................................................... bestillers leder ved posten

hoofd der school....................................................... rektor

hoofdonderwijzer...................................................... hovedlærer

hospes...................................................................... vertshusholder

houder van de bank van lening................................ pantelåner

houthandelaar........................................................... trelastforhandler

houtmolenaarsgezel................................................. sagbrukssvenn

houtzaagmolenaar.................................................... sagbrukmøller

hovenier.................................................................... gartner

huisvrouw................................................................. husmor

kaarsemaker …………………………………………lys maker

kamermusicus.......................................................... kammermusiker

kantoorbediende....................................................... kontormann

kantoorloper.............................................................. kontorbud

kapper....................................................................... barber

kastelein.................................................................... vertshusholder

kerkvooght................................................................ kirkeformynder

ketelmaker................................................................ kjelemaker

keurnoot.................................................................... embetsmann (medlem av domstol)

keuter(boer).............................................................. småbruker

keuterse.................................................................... småbruker, kvinnelig

kleermaker............................................................... skredder

klein(e)...................................................................... liten, små

klerk.......................................................................... kontorist, skriver

knecht....................................................................... karl, tjener

knoopmaker............................................................. knappmaker

koopman................................................................... kjøpmann

koffijhuishouder........................................................ kaféinnehaver

koopvrouw................................................................ kvinnelig selger

korenmolenaar......................................................... kornmøller

koster........................................................................ kirketjener, klokker

kwekeling.................................................................. lærerelev

kweker...................................................................... dyrker

landarbeider.............................................................. landarbeider

landbouwer............................................................... landbruker (jordbruker)

landbouwersche, landbouwster................................ landkvinne

landbouwersknecht.................................................. gardsgutt

landeigenaar............................................................. godseier

landgebruikersche.................................................... landkvinne

landlieden.................................................................. landfolk

landman.................................................................... landmann

landvrouw................................................................. landkvinne

leerling...................................................................... elev

leerlooier................................................................... garver

leerlooiersknecht...................................................... garverssvenn

leger.......................................................................... hær

lerares....................................................................... lærerinne

leraar......................................................................... lærer

lid van de kerspelraad.............................................. medlem av sognrådet

lijstenmaker.............................................................. rammesnekker

logementhouder (-houdster)..................................... gjestgiver(ske)

loods......................................................................... los

loper.......................................................................... løper, bud

machinist.................................................................. maskinist

magazijnknecht........................................................ magasinforvalter

maire......................................................................... borgermester

matroos..................................................................... matros

mattenmaker …………………………………………matter maker

medewerker............................................................. funksjonær, tjenestemann

medicus.................................................................... lege, doktor i medisin

meester meubelmaker............................................. mester møbelsnekker

meijering................................................................... leieboer

metselaar(sknecht)................................................... murer(svenn)

metselaarsknecht..................................................... murerkarl

meubelmaker........................................................... møbelsnekker

mijnen....................................................................... gruver

militair....................................................................... militair

moesker.................................................................... grønnsakedyrker

molenaar................................................................... møller

muldersknecht.......................................................... møllerssvenn

muziekwinkel............................................................ musikkbutikk

naaister..................................................................... sydame

natuurkunde.............................................................. fysikk

neerlandicus............................................................. doktor i nederlandsk språk

niets.......................................................................... intet

notaris....................................................................... notar

notarisklerk............................................................... embetsmann

officier....................................................................... offiser

olderlingh.................................................................. eldste

oliemulder................................................................. oljemøller

olyslagersknecht....................................................... oljemøllersvenn

olijstelmakersknecht................................................. svenn til noen som fremstiller 'oljesett'

onderdidercteur in de kolonie .................................. underdirektør i kolonien ..

ondermeester........................................................... 'underlærer'

onderwijs................................................................... undervisning

onderwijzer(es)......................................................... lærer(inne)

oogarts...................................................................... øyenlege

Oost Indisch.............................................................. 'øst indisk', indonesisk

opzichter der lage verveningen................................ opsynsmann av lavtorvgravning

ouderling................................................................... eldste

pakhuisknecht.......................................................... pakkhussvenn

pander....................................................................... gammelt stilling, kan sammenlignes med vogd

pianist........................................................................ pianist

planoloog.................................................................. byplanlegger

poortierder................................................................ portier (av byport)

postbode................................................................... postbud

praamschipper.......................................................... pramskipper

predikant................................................................... prest

purser........................................................................ purser

raadslid..................................................................... rådsmedlem

reiswereld................................................................. reiseburå, reiseorganisasjon

reiziger...................................................................... reisende, agent

rekenkunde............................................................... aritmetikk

rentenier.................................................................... rentier

rijksambtenaar.......................................................... rikstjenestemann

ruiter.......................................................................... rytter

schaapherder............................................................ (saue)gjeter

schatter van het slachtvee....................................... vurderingsmann av slaktfe

scheepsbouwer........................................................ skipsbygger

scheepsgezagvoerder.............................................. skipskaptein

scheepskapitein........................................................ skipskaptein

scheepstimmerknecht.............................................. skipssnekkerssvenn

scheepstimmerman.................................................. skipssnekker

scheper..................................................................... (saue)gjeter

schilder..................................................................... maler

schipper (buitengaats).............................................. skipper (til sjøs)

schippersknecht (binnengaats)................................ skipperssvenn ( inlandet)

schoenmaker............................................................ skomaker

schoenmakersknecht............................................... skomakerssvenn

schoolmeester.......................................................... læarer

schoolonderwijzer..................................................... læarer

sergeant.................................................................... sersjant

sjouwer..................................................................... havnearbeider

slachter..................................................................... slakter

slager........................................................................ slakter

smid.......................................................................... smed

snijder....................................................................... skredder

soldaat...................................................................... soldat

spinster..................................................................... spinnerske

stadsmuzikant........................................................... bymusikant

steenfabrikant........................................................... (mur)steinfabrikant

stelmaker.................................................................. bygger af understel

strodekker................................................................. takdekker

student...................................................................... student

stuurman................................................................... styrmann

subontvanger............................................................ skatteoppkrever

substituut-wedman................................................... varamann fullmektig

tapper........................................................................ vertshusholder

technisch onderhoudsmedewerker.......................... teknisk vedlikeholder

timmerman............................................................... tømmermann

timmermansbaas...................................................... mester tømmermann

timmermansknecht.................................................. tømmermannssvenn

tuinder....................................................................... grønnsakedyrker

tuinier........................................................................ gartner

tuinman..................................................................... gartner

turfmaker.................................................................. torvgraver

turfschipper............................................................... torvskipper

veehandelaar............................................................ fekjøpmann

veehouder................................................................. kvegavler

veehoudster.............................................................. kvegavlerinne

veenbaas.................................................................. tørvgravers mester/sjef

veldwachter.............................................................. landbetjent

venen........................................................................ torvgrunner

verhuurder van zeelieden......................................... utleier, megler av sjøfolk

verloskundige........................................................... jordmor

vervener................................................................... torvgraver

verver....................................................................... maler

vleeshouwer............................................................. slakter

voedingsmiddelindustrie........................................... næringsmiddelindustri

voerman................................................................... vognmann

voetbode................................................................... sendebud

volmacht van het kerspel......................................... fullmakt av sognet

voorlezer................................................................... noen som leser høyt

voorzanger................................................................ forsanger

werkman................................................................... arbeider

werkster.................................................................... arbeiderske

werkte bij.................................................................. arbeidet ved

werkvrouw................................................................ arbeiderske

werkzaam in............................................................. arbeidsom i

wethouder................................................................. rådmann

wever........................................................................ vever

winkelbediende......................................................... ekspeditør

winkelier(sche)......................................................... eier av forretning (kvinnelig)

wiskunde................................................................... matematik

wolkemmer............................................................... ullkemmer

wolspinster................................................................ ullspinnerske

zaagmuldersknecht.................................................. sagmøllerssvenn

zadelmaker............................................................... salmaker

zeeman..................................................................... sjømann

zonder beroep........................................................... uten stilling

 

2. Andre ord:

achternaam.................................... etternavn

als................................................... som

attestatie......................................... attest

bedeelde soldatenvrouwen............. tildelede soldatekvinner

begraafplaats.................................. gravlund

begraven......................................... begrave / begravet

begr................................................. begravet

bejaard............................................ eldre

bejaarde.......................................... voksne

bevolkingsregister........................... folkeregister

blind................................................ blind

broer............................................... bror

bron................................................. kilde

diakonieregister.............................. forsorgregister

dochter............................................ datter

doopboek........................................ dåpbok

doopnaam....................................... fornavn

doopsgezind.................................... mennonit

eerste.............................................. første

en.................................................... og

Ev. Luthers..................................... Evangelisk Luthersk

geb.................................................. født

geboorte.......................................... fødsel

ged.................................................. dåpt

gehuwd........................................... gift

generatie......................................... generasjon

genoemd......................................... nevnet, kallet

getuigenverklaringen...................... vitne forklaring

gestorven........................................ død

grootmoeder................................... bestemor

hc.................................................... ekteskaps kontrakt

huwelijk........................................... ekteskap

in de kraam..................................... i barselsengen

jong................................................. ung

keelziekte........................................ sykdom i halsen

kerspel............................................ sogn

kerk................................................. kirke

kind(eren)....................................... barn

klokkeboek..................................... bok som vedholder et register om ringe klokken for døde

kort.................................................. kort (adj)

later................................................. senere

lidmaat............................................ (kirke) medlem

man................................................. mann, ektemann

mennist........................................... mennonit

met.................................................. med

misschien........................................ kanskje

moeder........................................... mor

mogelijk.......................................... mulig

momber.......................................... formynder

na.................................................... efter

niet.................................................. ikke

niet bekend..................................... ikke kjent

ook.................................................. også

ouders............................................. foreldrene

overl................................................ død

overleden........................................ død

overlijdensakte................................ dødsattest

o.t. / ondertr.................................... lysning

pokken............................................ kopper

proclamatie..................................... kunngjøring

register............................................ register

Rooms Katholiek............................ romersk-katolsk

successie memorie........................ liste av dødsbo (laget for skifteretten)

tot.................................................... til

tr...................................................... gift med

tussen............................................. mellom

tweeling........................................... tvillinger

uit.................................................... fra

vader............................................... far

van.................................................. fra, av

verdronken..................................... druknet

volgens........................................... i følge, etter

volkstelling...................................... folketelling

volwassene..................................... voksne

vóór................................................. før

voor het eerst.................................. første gangen

voornaam....................................... fornavn

vr..................................................... kvinnelig

vuurstedengeld............................... 'ildsted penger' (skat i 17e og 18e århundre)

waarschijnlijk.................................. sannsynlig

weduwe.......................................... enke

weduwnaar..................................... enkemann

wonende te..................................... bosat i

ws................................................... sannsynlig

zoon................................................ sønn

zuster.............................................. søster