De Holo-TC (=Actief-B12) de B12-test van de toekomst?

Beginpagina

Laatste aanpassing: 29-11-18

Diagnose
In de gezonde situatie is 70 tot 90% van de B12 in het bloed gebonden aan haptocorrine en de rest is gebonden aan de transcobalamine. Alleen deze laatste B12 vormt het biologisch actieve deel. De verhouding kan dus variŽren en omdat de huidige serum B12-test het totaal aan B12 meet is dit verre van de perfecte parameter om de B12-status mee te beoordelen. Daardoor bestaat er een groot grijs gebied boven de onderste referentiegrens waar binnen een tekort aan B12 niet uit te sluiten is.
De Holo-TC (=Actief-B12) test (welke nog maar op enkele plaatsen in Ned. beschikbaar is) meet alleen het actieve deel en is daardoor waarschijnlijk een betere test om de B12-status te beoordelen dan de gangbare B12-test. 
Voor referentiewaarden klik hier.
Echter deze nieuwe test is ook niet alleenzaligmakend om een tekort vast te stellen. Het komt geregeld voor dat de Actief B12-waarde nog binnen de referenties valt, maar de Totaal B12 duidelijk onder de onderste referentiegrens ligt.

Behandeling
De ervaringen die mij gemaild zijn geven aan dat een waarde met deze test van 120 pmol/l (dus bovenste referentiewaarde) niet betekent dat de behandelfrequentie voldoende is. Ook deze test is niet geschikt om de behandeling mee te beoordelen.


18-06-2010.
Artikel in
Diagnet Magazine van juni 2010.
Actief B12-test voor een tijdige diagnose
Goed leesbaar Nederlands artikel over deze test en de ernst van B12-deficiŽntie.
Download het artikel hier.


2 augustus 2008. 
Presentatie door Ralph Green over Actief B12-test (Holo-TC)
Tijdens Specialty Labs Conference op 13 december 2007. Kijk hier.


26 juni 2008. Erasmus Medisch Centrum. Nieuwsbrief Afdeling Klinische Chemie. 26 juni 2008. Kijk hier
Vitamine B12 bepaling

Aan de aanvragers van laboratoriumdiagnostiek

Voor de vraagstelling ďvitamine B12 deficiŽntieĒ wordt door de AKC al vele jaren de bepaling van vitamine B12 in serum als diagnostische test aangeboden. Door de toename in kennis van de metabole gevolgen van een tekort aan vitamine B12 weten we dat die bepaling niet voldoende sensitief is om alle vitamine B12 deficiŽnties op te sporen. De biochemische achtergrond daarvan is dat vitamine B12 in serum verdeeld is over twee verschillende transporteiwitten, waarvan slechts ťťn vitamine B12 beschikbaar maakt voor de weefsels. Dat is het transcobalamine-gebonden vitamine B12. Niet alleen in theorie maar ook in de praktijk blijkt de verhouding sensitiviteit/specificiteit voor de opsporing van vitamine B12 deficiŽnties gunstiger voor het transcobalamine-gebonden B12 dan voor de totale B12-concentratie in serum. 
Sinds kort beschikken we over de mogelijkheid deze nieuwe parameter, die ďactief B12Ē wordt genoemd, reproduceerbaar en geautomatiseerd te meten. Om praktijkervaring met de nieuwe bepaling op te doen, zullen we voorlopig gedurende een aantal maanden bij elke aanvraag voor een vitamine B12 bepaling de bepaling van actief B12 toevoegen als de uitslag van totaal B12 lager is dan 300 pmol/l. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat onder die waarde het aantal discrepante uitslagen significant toeneemt. Als, na deze evaluatieperiode, zou blijken dat de actiefB12 bepaling de totaalB12 bepaling geheel kan vervangen, zal deze laatste voor de indicatie deficiŽntie-onderzoek kunnen worden afgeschaft. Voor de afname van het bloedmonster heeft deze verandering geen gevolgen. 
In gevallen waar ook Actief B12 onvoldoende duidelijkheid verschaft, kan het laboratorium op aanvraag ook de metaboliet methylmalonzuur bepalen.

De referentiewaarde voor ActiefB12 is ď> 20 pmol/lĒ. 

Samenvatting:
De AKC introduceert de bepaling van Actief B12 ter verbetering van de diagnostiek van vitamine B12 deficiŽntie, voorlopig als extra bepaling indien het totaal B12 < 300 pmol/l. 

Met vriendelijke groet,
Prof.dr. J.Lindemans,
Dr.R.de Jonge,
Klinisch chemici


26 juni 2008. Info op de site van het Medisch Spectrum Twente. 
Bepaling actief vitamine B12 (holoTC)

Met ingang van 1 juni a.s. zal deficiŽntie van vitamine B12 worden bepaald door analyse van ďActief B12Ē, (holo-Transcobalamine), de werkzame fractie van het totaal B12.
Deze bepaling wordt uitgevoerd in plasma of serum. In verband met de monitoring van de lopende patiŽntenpopulatie zullen gedurende 6 weken de bepalingen parallel worden uitgevoerd.
Daarna zal de totale B12 assay worden afgeschaft.
Referentiewaarden (voorlopig): 20-120 pmol/l

Inlichtingen: 
Prof.dr. I.Vermes, klinisch chemicus  3404*
dr. F.A.J.T.M. van den Bergh, telefoon 3401* 


08 juni 2007.  New studies support utility of Active-B12 test.
Het lijkt erop dat de Holo TC test terrein gaat winnen op de totaal B12 test. Ook het Erasmus Medisch Centrum speelt hierin een rol. Meer info


Een veelbelovende nieuwe B12-test

Algemeen Dagblad van 9 maart 2004
"
Het Noorse bedrijf Axis Shield meldt dat het vrijwel klaar is met de ontwikkeling van een test om te bepalen of iemand een tekort heeft aan vitamine B12. Deze voedingsstof komt alleen voor in dierlijke producten en is nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen en voor een goede werking van het zenuwstelsel. Tekorten kunnen leiden tot celschade, maar zijn moeilijk aantoonbaar. Zonder behandeling kan de lichamelijke schade onomkeerbaar worden."

Dit bedrijf schrijft o.a. in een brochure die te downloaden is via www.axis-shield.com:

HoloTC-meting
"Holo-transcobalamine (holoTC) is het complex dat wordt gevormd tussen vitamine B12 (cobalamine) en zijn transporteiwit transcobalamine. HoloTC is de fysiologisch actieve vorm van vitamine B12 - alleen in deze vorm wordt vitamine B12 opgenomen in de cellen. Is in minuscule concentraties aanwezig in het bloed, een referentiebereik van 30 - 60 pM is voorlopig vastgesteld. Ondanks de essentiŽle functie, vormt holoTC maar een klein gedeelte van de vitamine B12 die circuleert in het bloed., ongeveer 6-25% van het totaal serum vitamine B12.
De meest gebruikte methode, dus de totaal vitamine B12-meting, heeft een lage positieve en negatieve voorspellende waarde. Een lage serum vitamine B12-waarde  wil niet altijd zeggen dat er een tekort is, en een normale serumwaarde geeft niet de garantie dat er geen tekort is. 
De ontwikkeling van de nieuwe meting is gebaseerd  op de vinding dat HoloTC het biologisch functionele vitamine B12-deel vormt, en van de meting hiervan wordt dus verwacht dat dit een grotere diagnostische specificiteit zal verschaffen en een eerdere identificatie van patiŽnten met een B12-malabsorptie."

Dit is een hoopvol bericht. De totaal B12-waarde van het bloed geeft niet zo gemakkelijk uitsluitsel of er een tekort aan B12 is of niet (het grote grijze gebied rond de onderste referentiewaarde).
Vooral de laag/normale waarden worden nog te vaak genegeerd, terwijl de klachten passen bij een B12-tekort. Men houdt dan veel te scherp aan de onderste referentiewaarde vast.  De B12-opnamestoring kan dan al in de beginfase zitten en daardoor een langzaam dalende waarde voor B12 veroorzaken, die als eenmalige meting voldoende lijkt.
De werkelijke klachten komen door een B12-tekort in de cellen/weefsels. Dus hopelijk kan dat met deze nieuwe test dit beter en eerder aangetoond worden.
Maar het belangrijkste blijft toch dat de dokter de klachten als zodanig herkent. Als dan niet gebeurt dan heb je aan de test nog niets.
Het is frapant dat deze firma ook weer de ouderen als risicogroep noemt, terwijl de ervaring met deze site aantoont dat ook betrekkelijk veel jongeren hiermee te maken krijgen.

Nieuwe mogelijkheden voor onderzoek?
Misschien dat deze meting mogelijkheden biedt voor extra onderzoek naar de B12-status van patiŽnten. Als deze meting meer informatie geeft over een tekort dan de gebruikelijke totaal B12-meting dan kan een vergelijking van de HoloTC-meting met de totaal B12-meting, de homocysteÔne en voaral methylmalonzuur voor nieuwe inzichten zorgen. En wat misschien net zo belangrijk is, kan zo'n onderzoek ook meer duidelijkheid verschaffen over of de behandeling met de injecties altijd voldoende is. De "normale" referentiewaarden zijn dan in elk geval niet goed te gebruiken volgens onze ervaring, maar misschien kan de HoloTC-meting dit duidelijk bevestigen. En ook meer inzicht in de verschillen tussen de behandeling met hydroxocobalamine en cyanocobalamine zou zinvol kunnen zijn..
Ook vernieuwde inzichten in de leeftijden waarop B12-tekorten voorkomen kunnen een onderdeel vormen. De vele verhalen (van veel jongeren) op deze site zijn maar een fractie van de werkelijk binnengekomen reacties.  Deze kunnen voor zo'n eventueel onderzoek door mij beschikbaar worden gesteld, met behoud van de privacy van deze mensen. 

De HoloTC test
Dit is een belangrijke nieuwe test om in een vroeg stadium een B12-tekort aan te kunnen tonen. Dus in de situatie dat er nog een normaal bloedbeeld is en de B12 in het bloed nog ruim binnen het referentiegebied ligt. Is in Nederland o.a. beschikbaar in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Meer info...

Informatie van de firma die deze test op de markt brengt.

 


| Naar de beginpagina | Naar begin van deze pagina |