TERUG NAAR AT PINA'S

Het vrije volk

Pameijer-tehuis breekt met begeleidingsteam

Stichting maakt einde aan conflict met personeel van Roobrughof

Door Canil Zijlmans
ROTTERDAM — Een al jaren slepend conflict tussen het personeel van het resocialisatiehuis Roobrughof, gevestigd bij de Oude Haven in Rotterdam, en de Pameijer-stichting heeft geleid tot overplaatsing en ontslag van het gehele begeleidingsteam van de voorziening. In de Roobrughof, waarvan om alle banden met het verleden te verbreken de naam inmiddels is veranderd in De Oude Haven, wordt achttien bewoners geleerd weer zelfstandig te leven na opname in een psychiatrisch ziekenhuis. De begeleiding is zowel groepsgericht als individueel. Nadat begeleiders en bewoners eind maart terugkeerden van 'een weekje Sporthuiscentrum' kregen de zes personeelsleden tijdens een gesprek een brief van het management van de stichting, waarin hen werd opgedragen de sleutels van de Roobrughof in te leveren en zich niet meer op te houden in of om het gebouw. Verder werd ieder contact met de bewoners verboden en werden persoonlijke bezittingen nagestuurd. Bij de kantonrechter werd voor één personeelslid direct ontslag aangevraagd, terwijl de vijf anderen overplaatsing wachtte naar een andere voorziening van de stichting. Eenzelfde lot trof een werkster. De personeelsleden, die overplaatsing in strijd met de cao en het arbeids-contract noemen, meldden zich vervolgens ziek. Het werk is over-genomen door uitzendkrachten, in-, vallers en werkers van overige huizen. Pas na de 'reorganisatie' zijn de achttien bewoners op de hoogte gesteld. „De cliënten hebben heel geschokt gereageerd, " vertelt één van de teamleden, die niet bij naam genoemd wenst te worden. „Ik had met verschillende bewoners een moeizaam opgebouwde vertrouwensrelatie. Zij moeten nu opnieuw beginnen, een nieuwe relatie aangaan met hun persoonlijke begeleider en een nieuw spoor uitzetten. Over hun hoofden is door het management besloten wat goed voor hen is." De problemen tussen het team van Roobrughof en het management, die volgens de betrokkenen zijn te wijten aan een slechte communicatie, zijn al jaren aan de gang.
Volgens de Pameijer-stichting was er onenigheid over het beleid, de wijze waarop bewoners werden begeleid en de positie en de taak van het hoofd en bege-leidingsdeskundige. De instelling van een interim-management, dat de problemen uit de wereld moest helpen, heeft niet geholpen. De teamleden voeren aan dat het management van de stichting gemaakte afspraken, die de samenwerking moest verbeteren, zelf niet is nagekomen. Regels en procedures stonden niet zwart op wit . en een beleidsplan, dat het team overigens nooit heeft bereikt, is pas in een zeer laat stadium opgesteld. „Er werd altijd gesuggereerd, dat er inspraak was. Maar een afwijkende opvatting werd je niet in dank afgenomen, " laat een teamlid weten. „Door onze kritische houding werd de Roobrughof gezien als het zwarte schaap van de Pameijer. Terwijl op het werk niets was aan te merken. De doorstroming was er het grootst van alle drie de resocialisatiehuizen." Het ontslagen teamlid heeft na tussenkomst van de kantonrechter een schadeloosstelling gekregen. Met twee anderen is beëindiging van het arbeidscontract overeengekomen via het arbeidsbureau. Eén, die pas kort bij de stichting werkte, kreeg vijfduizend gulden, terwijl de ander een bedrag kreeg, dat varieert in de tienduizenden guldens loopt. Beide partijen zijn overeengekomen de exacte hoogte, die in de regel wordt berekend aan de hand van het aantal dienstjaren, geheim te houden. Maar aangeslagen door de hoogte van de overeengekomen sommen, heeft Pameijer nu aan de overige personeelsleden veel lagere bedragen geboden, waartegen dezen bezwaar maken. Zij zijn gesommeerd aan het werk te gaan bij één van de andere tehuizen of het bod te accepteren. Gebeurt dit niet, dan wordt via de rechter het arbeidscontract ontbonden op grond van werkweigering, zo stelt de advocaat van de stichting in een onlangs verzonden brief.