Versie: 17-11-2019 21:16

” HILVERSUM DAMT ”


Klik HIER voor het ledenmutatieformulier, als je lid wil worden, of je gegevens aan wil passen.

Bij Damclub Hilversum loopt het verenigingsjaar van 1 januari t/m 31 december.
Damclub Hilversum heeft zich aangesloten bij de UPDB. Dat is de Utrechtse Provinciale Dam Bond.
De provinciale dambonden zijn weer aangesloten bij de KNDB. Dat is de Koninklijke Nederlandse Dam Bond.
Bij de bonden loopt het seizoen van 1 juli tot en met 30 juni.
Iemand die van vereniging zou willen wisselen doet dit dus voor 1 juli.

Een vereniging draagt contributie af aan de bonden per half jaar.

Mede door bovenstaande heeft Damclub Hilversum besloten om de contributie per half jaar te innen.

Bij het vaststellen van de contributie onderscheidt de KNDB-ledencategorieën. Damclub Hilversum doet hetzelfde.
* Als senior wordt aangemerkt degene die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van twintig jaar bereikt of bereikt heeft.
* Als junior wordt aangemerkt degene die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van tenminste zeventien en ten hoogste negentien jaar bereikt of bereikt heeft.
* Als aspirant wordt aangemerkt degene die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van tenminste veertien en ten hoogste zestien jaar bereikt of bereikt heeft.
* Als pupil wordt aangemerkt degene die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van tenminste elf en ten hoogste dertien jaar bereikt of bereikt heeft.
* Als welp wordt aangemerkt diegene die in het lopende kalenderjaar maximaal de leeftijd van tien jaar bereikt.
Uitzondering hierop zijn de (jeugd)leden die alleen cursus volgen bij Damclub Hilversum. Zij betalen per cursus het bedrag dat daarvoor is vastgesteld.

De contributie is voor Damclub Hilversum is als volgt vastgesteld:
* Senioren                                        40 euro per half jaar.
* Junioren                                         20 euro per half jaar
* Aspiranten/Pupillen/Welpen        15 euro per half jaar

Vanaf 1 januari 2018 ontvangt ieder betalend lid per half jaar een verzoek tot betaling van de contributie.

De contributie kan worden overgemaakt op de bankrekening van:

Damclub Hilversum
NL18INGB0007954860
onder vermelding van het halfjaar waarvoor de contributie wordt voldaan.

BEGINPAGINA