Terug naar overzicht | Afdrukken

De voordelen van het Ondergrondse Leven gezien door de LemuriŽrs.

Door Aurelia Louise Jones, Mount Shasta.

 

Mount Shasta is een majestueuze berg in CaliforniŽ, waar schrijfsters als Barbara Marciniak, Barbara Hand Glow en Amorah Quan Yin wonen. Ook de boeken die de Ontmoetingen met Saint Germain beschrijven spelen deels zich op of binnen Mount Shasta af - ArjunA

 

Enige tijd terug werd mij, Aurelia Louise Jones, gevraagd zo goed als ik kon te beschrijven waarom de mensen van BinnenAarde, of de verschillende beschavingen die in de honderden ondergrondse steden woonden, voor deze levenswijze hadden gekozen, en dat nu nog steeds prefereren.

 

Meer dan twaalfduizend jaar geleden, toen het continent LemuriŽ onder de golven van de Stille Oceaan verdween, gingen de ongeveer 25.000 LemuriŽrs, die aan de ramp ontkwamen en hem overleefden, ondergronds leven. Ze leven er nu nog, onder Mount Shasta in een stad die ze Telos noemden. Het bouwen van deze stad werd al verschillende eeuwen voor het zinken van het continent begonnen. De LemuriŽrs en de Atlantiden wisten al eeuwen lang dat hun continenten gedoemd waren te zinken, en bereidden zich voor op hun pijnlijke taak. Telos was bedoeld om 200.000 mensen te herbergen, maar slechts 25.000 konden op het nippertje ondergronds gaan voor hun land onderging. Zij kozen destijds voor deze zeer pijnlijke en uitdagende regie om hun levens, alsook de oudste geschriften en schatten te redden, om zo hun evolutie vredig, zonder de last van de vreselijke negativiteit en oorlogen die de oppervlakte van de planeet en de mensen er op verwoestten.

 

Na de ondergang van LemuriŽ en dat van Atlantis, enige honderden jaren later, waren de gevolgen voor de planeet zo groot dat de Aarde gedurende tweeduizend jaar bleef schudden. Zeker drieduizend jaar lang was de fall-out (wolk van stof, puin en chemische verbindingen - A) van deze ramp dicht genoeg om het zonlicht zozeer te temperen dat het erg koud werd op aarde. Het planten en dierlijk leven werd schaars, en het verbouwen van voedsel werd bijna onmogelijk. Het leven op aarde werd nagenoeg ondraaglijk, en zo hard dat de overlevenden aan de oppervlakte uiteindelijk stierven. Tweehonderd jaar lang waren de aardbevingen zo verschrikkelijk, dat grote delen van de oppervlakte zo zacht werd als klei waardoor een zee van modder ontstond, die complete steden over de hele planeet onverhoeds verzwolg.

 

Vloedgolven waren zo immens, dat ze over meer dan duizenden kilometers het land overspoelden en alles op hun weg vernietigden. De steden die niet door de modderzee of de vloedgolven verzwolgen werden uiteindelijk puinhopen door het eeuwen lang schudden van de aarde. Honger en ziekten vierden overal hoogtij. En ja, er waren plekken die het overleefden, zoals in Egypte bijvoorbeeld, omdat ze deze rampen hadden voorzien, en ze de wijsheid bezaten om tijdig hun retraites te bouwen. Maar in de meeste gevallen zorgde de algehele verwoesting voor een totale ontvolking. Het was toen veel makkelijker om ondergronds te leven dan het op de oppervlakte te proberen.

 

Zij die ondergronds gingen, de overlevenden van deze reeks rampen, waren in staat om geleidelijk, stap voor stap, een manier van leven te ontwikkelen die veruit superieur en wonderbaarlijker was, dan waar de mensen aan de oppervlakte aan waren blootgesteld.

Daarna kwamen de plunderende bendes buitenaardsen (De Annunaki bijvoorbeeld van de planeet Nibiru - A) om de mensen van de Aarde, die zo goed en zo kwaad als het ging worstelden om in vrede te overleven, uit te buiten en te overheersen.

Die buitenaardsen waren niet de enigen die veel negativiteit op deze planeet veroorzaakten. De meerderheid van de Aarde mensen zelf was teruggevallen naar een zeer laag niveau van spirituele ontkenning. Ook zij voerden oorlog en buitten elkaar onderling zeer wreed uit.

Liefde, mededogen en ware broederschap waren zaken uit een ver verleden, en totaal uit de geest van de mensheid verdreven.

 

In vele delen van de wereld vervielen mensen tot het niveau van holbewoners en strijdende wilden. Sindsdien zijn de mensen niet meer gestopt elkaar af te maken.

Er waren tijden van vrede en liefde, maar die duurden slecht kort. Telkens waren er weer lieden die het verstoorden, en er een eind aan maakten door aanvallen en verwoestingen. Zelfs nu er een Nieuwe Gouden Tijdperk op deze planeet gloort, leven nog steeds velen in het bewustzijn van angst, geweld, vijandigheid, overheersing van anderen, manipulatie, oorlog, intolerantie, belastingdruk, bedrog, hebzucht enzovoort. Je kunt via alle media vernemen dat ik niet overdrijf.

 

De LemuriŽrs die toegewijd waren aan hun spirituele evolutie, en die trouw wenste te blijven aan hun erfgoed van vrede, liefde en broederschapvonden het gemakkelijker om ondergronds te leven dan onderworpen te zijn aan de grofheid en ruwheid die aan de oppervlakte heersten. Dat is nogal wiedesÖ Het was niet alleen het afschuwelijke klimaat dat het leven aan de oppervlakte bemoeilijkte, maar ook de vreselijke manier waarop de mensheid elkaar behandelde. Ik weet zeker dat er een lange aanpassingsperiode was voor hen die ondergronds gingen. Jullie moeten begrijpen dat het eerder pure noodzaak was dan een genoeglijke keus die de LemuriŽrs en andere ondergrondse bewoners dwong om voor het ondergrondse te gaan. Maar door die keus voegden ze zich ook bij, en ontvingen ze hulp van de Binnen Aardse wezens die er wel honderden tot duizenden jaren langer woonden, en die de oppervlakte hadden verlaten om vergelijkbare redenen in andere vergeten tijden van de geschiedenis.

 

Na de ondergang van de continenten, leerden de mensen van de aarde hun lessen niet, en velen bleven hun duister wegen bewandelen, hielden zich aan hebzucht, overheersing en oorlog voeren. Ik heb begrepen dat toen Atlantis zonk, de gevolgen voor Moeder Aarde nog vreselijker waren dan toen LemuriŽ onderging. Dat wat in de bijbel bekend is als de Zondvloed is in feite een van de fasen die ons bekend zijn over de ondergang van Atlantis.

 

Het leven ondergronds bood meer zekerheid, stabiliteit en vrede dan bovengronds. Wij, aan de oppervlakte, leven nog steeds in dualiteit, terwijl de mensen van BinnenAarde naar een niveau zijn geŽvolueerd welke wij nauwelijks met ons verstand kunnen bevatten. Over het algemeen heeft de ondergrondse populatie zoín hoge graad van spirituele ontwikkeling bereikt, dat ze werkelijk het bewustzijn van een Verrezen Meester heeft gekregen, zodat onze manier van leven aan de oppervlakte absoluut niet aanlokkelijk voor hen is. Ik durf zelfs te stellen dat ze helemaal niets met onze levensstijl te maken willen hebben. Voor hen is die veel te primitief! Zij hebben geleerd de energie in elk aspect van hun leven totaal te beheersen. Zij hebben het verval van ziekte en dood overwonnen door hun fysieke voertuigen onsterfelijk te maken.

 

Zij kunnen jeugdige lichamen behouden voor duizenden jaren achtereen zonder een spoor van veroudering. (Wij beginnen net de Fountain of Youth te erkennen - A) Zij beheersen het weer met hun voortdurend harmonieuze gedachten. De grillige weerspatronen aan de oppervlakte worden door niets anders opgewekt dan door grillige emoties/gedachtevormen van de mensen aan de oppervlakte.

Het kan me niets schelen wat wetenschappers ervan vinden, de elementen van de natuur die zich middels het weer manifesteren, of dat nu plezierig is of niet, zijn een ander facet van het leven die het gebruik of misbruik van energie door de mensheid spiegelen. (Dan moet je toch lachen als je leest dat de VN top in Johannesburg een akkoord heeft bereikt over klimaatveranderingÖ- A)

 

Als we het weer in ons voordeel willen veranderen is er slechts ťťn manier. Als soort moeten we leren onze emoties en gedachten te beheersen en ons oefenen in onvoorwaardelijke liefde voor elk deel, hoe klein ook, van leven op deze planeet.

 

Zodra we leren onze emoties en gedachten op de Trilling van Liefde, Licht, Vreugde en Broederschap/Zusterschap gericht te houden, zullen we ons verzekeren van het mooiste weer zonder de tussenkomst van onze manipulerende overheden!

 

De ďOndergrondsenĒ hebben dit principe al heel lang geleden begrepen en in eigendom genomen. (Ik moet ineens denken aan Subterranean Homesick Blues van Bob Dylan - A) In de Ondergrondse Steden beleven ze elke dag perfecte weersomstandigheden, simpel door het feit dat ze leven naar de Wet van Liefde, en Ware Broederschap/Zusterschap. Het weer is voor hen een voortdurende lente, met temperaturen van rond de dertig graden het hele jaar door. Wij moeten beginnen de weersomstandigheden op deze planeet te zien, waar te nemen, als een barometer voor de gedachten en emoties die het Collectief Bewustzijn vasthoudt.

 

De extreem hete en koude weersomstandigheden zijn goede indicaties van de extreem negatieve gedachten en gevoelens van de mensheid in het algemeen. Wanneer de mensheid terug zou keren op de Weg van Liefde, zullen we het evenwichtige weerstype creŽren dat wij graag willen. Het weer dat, op deze planeet, beheerst wordt door de elementen, weerspiegelt niets meer of minder dan de emoties en gedachtevormen van de mensen die hier leven.

 

In de ondergrondse steden zijn er al mensen die geŽvolueerd zijn naar het bewustzijn van de vierde en van de vijfde dimensie met behoud van een onsterfelijk lichaam dat totaal vrij is van de menselijke beperkingen waar wij op de oppervlakte last van hebben. Zij leven allen in een wonderbaarlijk soort paradijs, dat zij voor zichzelf hebben gecreŽerd in de duizenden jaren die ze ondergronds wonen. De mens aan de oppervlakte is nog ver verwijderd van hun manier van leven Zij beschouwen onze manier van leven nog als primitief, en de constructie van onze samenleving, onze regeringen, onze wetgeving, ons onderwijssysteem, en onze geneeswijzen met het snijden, branden en het vergiftigen met chemicaliŽn.

 

Vergeleken met hen zijn wij nog peuters in luiers, of wilden in de jungle. Ze veroordelen ons niet, ze beschouwen ons nog immer als broeders en zusters; maar ze zijn beslist niet geÔnteresseerd om deel te nemen aan onze manier van leven. Wanneer we bereid zijn naar ze te luisteren, ze te accepteren als leraren zonder ze te doden, wanneer we bereid zijn hun levenswijze in die van ons te integreren, zullen ze naar boven komen en ons helpen het wonderbaarlijke leven op te bouwen dat zij voor zich hebben gecreŽerd binnenin de Aarde.

 

De dag van hun verrijzenis naar de oppervlakte zal onze bevrijding betekenen.

 

Zij zullen ons leren hoe we voor ons zelf een Gouden Tijdperk van Liefde, Voorspoed voor allen, Onsterfelijkheid en ware Broederschap/Zusterschap kunnen smeden naar het voorbeeld dat zij eonen terug in hun ondergrondse paradijzen hebben gebouwd.

Maar totdat wij bereidwillig zijn alle Rijken van Materie op Aarde in alle onschuld en schadeloosheid te erkennen, zullen ze niet te voorschijn komen. In BinnenAarde wonen de mensen in huizen die, in vergelijking met die van ons, er uitzien als behoorlijk luxe paleizen. Welzijn, welgeteldheid is er voor iedereen ongelimiteerd.

 

Er is geen geldsysteem, maar een tamelijk effectief systeem van ruilhandel. (Hier droom ik al jaren van; dienstverlening en dienstbaarheid in de meest positieve zin van het woord. - A)

Er is geen belasting in welke vorm dan ook, en ook geen ĎFIODí, er zijn geen banken, geen creditcards, geen makelaars, geen hypotheekverstrekkers, geen ziekenhuizen, geen medici omdat niemand ziek wordt, geen advocaten, geen rechtsdienaren, geen FNV of CNV e.d., geen gevangenissen of Psychiatrische Inrichtingen. Er zijn zelfs geen bejaardenwoningen, omdat niemand oud wordt. Een ieder is in staat perfecte gezondheid, jeugd en vitaliteit te behouden voor duizenden jaren aan een stuk tot men er voor kiest gehoor te geven aan de roep om ergens anders heen te gaan.

 

Iedereen krijgt een van die paleizen om in te wonden zodra ze volwassen zijn of een eigen gezin beginnen. Niemand hoeft ooit iets te kopen! Zij kunnen alles krijgen dat ze wensen, daarvoor hoeven ze allen maar naar hun diverse distributiecentra te gaan en er om te vragen. Verse en heilzaam voeding wordt verdeeld in die distributiecentra en iedereen neemt wat hij/zij nodig heeft. Het voedsel is gratis, vers, totaal organisch met zoín hoge concentratie van levengevende mineralen, vitaminen, enzymen, zuurstof etc. dat het hun lichamen in perfecte conditie houdt.

 

Geen haar op hun hoofd die er over denkt om hun eten te vergiftigen met een eindeloze lijst van giftige chemicaliŽn om de groei van gewassen te stimuleren, of voor ze het eten zoals wij dat hier op de oppervlakte plegen te doen. Zij moeten werkelijk denken dat wij aan een of andere krankzinnigheid lijden, of dat we achterlijk zijn om onze aarde te vergiftigen, ons drinkwater te vervuilen. En dan praten we nog niet over de 10.000 giftige chemicaliŽn die de voedingsindustrie gebruikt om ons eten er aantrekkelijker uit te laten zien en langer houdbaar te maken.

 

Ons voedsel moet voor hen een soort ratten vergif zijn en zij hebben me verteld dat ze er geen seconde aan moeten denken het te proberen. Het is toch geen wonder dat een ieder van ons wel het ťťn of ander kwaaltje heeft.

 

In de BinnenAarde Steden werkt iedereen ongeveer 20 uur voor het welzijn van iedereen. Er zijn, meestal, gemeenschappelijke projecten die de samenleving soepel laat verlopen. Elk soort werk wordt beschouwd als gelijkwaardig en heilig. Maar tegelijkertijd** hoeft niemand te betalen voor iets dat ze willen of nodig hebben

(Hier wilde ik het vertalen met *door de bank genomen of met ** voor hetzelfde geld, maar die begrippen kennen ze daar niet, zo merk je dat ons leven alleen om geld draait - A)

 

Alles is gratis. Omdat hun leven absoluut zonder stress is, en zij bewust voor hun werk hebben gekozen, vindt iedereen zijn werk leuk. Elk werk wordt uitgevoerd met liefde en een hoge norm van uitmuntendheid. Zij werken meestal in teamverband, en omdat ze altijd in harmonie leven en werken, wordt de werktijd beschouwd als Ďa lot of funí en heel erg bevredigend.

Iedereen heeft veel vrije tijd om hun persoonlijke talenten te ontplooien, hobbyís uit te oefenen, of de studies waar ze persoonlijke interesse in hebben af te maken.

In de BinnenAarde Steden zijn de meeste mensen vegetarisch. Niemand eet een ander, en dat geldt ook voor de dieren. Alle dieren zijn vegetarisch, ook de leeuwen, tijgers en panters etc. Omdat er geen geweld is die gepaard gaat met het doden van dieren is hun land zuiver en gezegend. In Telos hebben ze slechts zeven are land nodig om anderhalf miljoen mensen te voeden.

 

Ik zou uren kunnen doorgaan met vertellen waarom de ondergrondse mensen niet de geringste wens hebben om aan de oppervlakte te leven.

Totdat ons collectieve bewustzijn in een positieve richting evolueert,

totdat wij misschien uit onze Ďluiersí komen, en ons als volwassenen gedragen,

totdat we de aarde en haar vele Rijken van Materie eren,

totdat we verantwoordelijke verzorgers worden van onze Heilige Aarde,

totdat we stoppen Haar lichaam te vervuilen en te bevuilen,

totdat we ophouden elkaar en onze dieren af te slachten, worden wij voortdurend gezien, en niet alleen door de verscheidene ondergrondse beschavingen, maar ook door andere Inter Galactische beschavingen als primitieve, onbetrouwbare, onvoorspelbare barbaren waar je beter niet mee om kan gaan.

 

 

 

 

Moet ik verder gaan? Wat mijzelf betreft ga ik liever vandaag dan morgen nog

ondergronds. Ik zou dat zonder enige aarzeling of spijt doen. Ik ken er velen die onmiddellijk met me mee zouden komen, zo zeer verlangen wij naar vrede en ware broederschap/zusterschap.

 

Wordt wakker mensen van de oppervlakte. Laten we de handen ineenslaan om het paradijs te creŽren waarnaar we al zo lang naar uitzien. Laat ons vandaag nog de onschuld omarmen, en vriendelijkheid, liefde, mededogen, broederschap, vergeving ten opzichte van elkaar, van het Rijk der Dieren en alle andere Rijken der materie van Moeder Aarde. Laten we nu beginnen. Laten we een nieuw begin maken en laten we bewijzen dat we het waard zijn om door de ondergrondse broeders en zusters onderwezen te worden. Laten we ons in de geest met hen verenigen in onze gebeden, en spoedig zelfs lichamelijk, zodat we samen een nieuwe beschaving op deze planeet vormen die dezelfde meesterschap en beheersing vertoont welke onze ondergrondse broeders en zusters hebben verkregen.

 

Laten we het NU doen. En weet dat, als we het samen doen, het niet lang zal duren voordat onze twee beschavingen weer als ťťn zijn in een grootse viering van Liefde en Licht.

 

Dit artikel werd in Dienstbaarheid en Onvoorwaardelijke Liefde vertaald door,

 

ArjunA©


Terug naar overzicht | Afdrukken