Terug naar overzicht | Afdrukken

Meester Kuthumi

 

Meester Kuthumi leidde zo’n afgezonderd bestaan, dat de er weinig over hem bekend is. Hij werd als Mahatma Kuthumi geboren in het begin van de 19e eeuw in een Punjab familie die zich in Kasjmir had gevestigd.

Hij studeerde in 1850 aan de Oxford Universiteit, en er wordt algemeen aangenomen dat hij omstreeks 1854 “The dream of Ravan” publiceerde in het Dublin University Magazine, alvorens naar zijn vaderland terug te keren.

 

Deze Brahmaan uit Kasjmir verbleef lange tijd in Dresden, Wurzberg, Nurnberg en aan de universiteit van Leipzig, waar hij in 1875 Dr. Gustav Fencher, de stichter van de moderne psychologie, bezocht. De rest van zijn leven bracht hij door in zijn Lamaklooster in Shigatse, Tibet. Zijn contact met de buitenwereld bestond onder andere uit didactische leringen die hij per post aan zijn meest toegewijde leerlingen stuurde. Die brieven worden nu bewaard in het British Museum.

 

Hieronder volgt een chronologie, voor zover we die hebben kunnen traceren.

 

Tutmoses 3.

Een van de belichamingen van Kuthumi was Tutmoses 3. Dit was een Farao, Profeet en Hogepriester in het Nieuwe Koninkrijk omstreeks 1460 v. Chr. Deze Farao breidde het Egyptische Rijk uit tot ver in het Midden Oosten. Zijn meest beslissende overwinning vond plaats op een slagveld in de buurt van Mount Carmel, waar hij zijn hele leger in ganzenpas (man voor man als het ware) door de uiterst smalle Megiddo Pas leidde om een alliantie van 330 Aziatische prinsen te verrassen en te verslaan. Dit was een zeer gewaagde manoeuvre, die zeer tegen de zin van de angstig geworden officieren indruiste. Alleen Tutmoses zelf was overtuigd van dit plan en reed aan het hoofd van zijn leger, terwijl hij de beeltenis van AmenRa, de Zonnegod die hem de overwinning had beloofd hooghield.

De slag om de Har Megiddo kreeg later de bijbetekenis van Armageddon…

 

Medereizigers met ogen die kunnen ‘zien’, hebben een dergelijk staaltje krijgsmanskunst  of doodsverachting meegekregen in de laatste Lord of the Rings. We herinneren jullie aan de missie van Aragorn in de Terugkeer van de Koning, toen hij langs de Paden der Doden ging om het schimmenleger te herinneren aan de oude eed die ze hadden afgelegd aan Isildur…

 

Pythagoras.

Kuthumi was ook op Aarde als Pythagoras, de Griekse filosoof in de 6e eeuw voor Christus, die als de “Blonde Samian” (iemand van Samos) werd beschouwd als een zoon van Apollo… Als een jongeling debatteerde hij in zijn hartstochtelijk zoeken naar een bewijs van de Innerlijke Wet die hem was geopenbaard tijdens een meditatie op Demeter of Moeder Aarde, openlijk met priesters en wetenschappers. Zijn zoektocht naar de synthese van een Hogere Waarheid leidde hem naar Palestina, Arabië, India en tenslotte naar de tempels in Egypte, waar hij het vertrouwen won van de priesters van Memphis en stap voor stap werd ingewijd in de mysteries van Isis in Thebe.

Elke ziel in een nieuwe belichaming gaat ooit naar landen en plaatsen waar hij hogere energieën heeft achtergelaten in een vorige incarnatie. Als Pythagoras kon deze incarnatie van Tutmoses 3 dus heel gemakkelijk de inwijdingen van Isis weer ontvangen.

 

Toen de Aziatische veroveraar Cambyses omstreeks 529 voor Christus, op woeste wijze Egypte binnenviel, werd Pythagoras verbannen naar Babylon, waar Daniël de Profeet nog in dienst was als gezant van de koning. Hier ontving hij de Esoterische Wijsheid van de IK BEN die IK BEN, zoals het werd gegeven aan Mozes. Hier ook werd hij door Zend Meesters (de leer van Zoroaster of Zarathoestra) opgeleid in muziek, astronomie, en de gewijde wetenschap van het aanroepen.

Na twaalf jaar verliet Pythagoras Babylon en stichtte een Broederschap van Ingewijden in Crotona, een druk Dorisch havenstadje in Zuid Italië.

Zijn “Stad van Uitverkorenen” was een mysterie school van de Grote Witte Broederschap, waar zorgvuldig geselecteerde mannen en vrouwen die filosofeerden over de mathematische uitdrukking van Universele Wetten, zoals die kan voorkomen in muziek en in het ritme en de harmonie van een uiterst gedisciplineerde levensstijl.

 

Na een proeftijd van vijf jaar, doorgebracht in absolute stilte, ondergingen de ‘wiskundigen’ van Pythagoras een serie inwijdingen. Hierbij ontwikkelden ze intuïtieve vermogens van het hart, waarmee de zoon of dochter van God zou kunnen verheven naar - zoals de Gouden Verzen van Pythagoras het uitdrukken -  een staat van ‘Onsterfelijk Goddelijk Wezen’ dat niet meer onderhevig is aan de dood.

 

In Crotona onderwees Pythagoras zijn stellingen van achter een scherm in een versluierd taalgebruik dat alleen volledig begrepen kon worden door de meest gevorderde ingewijden.

De meest opmerkelijke fase van zijn instructies had betrekking op het fundamentele idee dat een getal zowel Vorm is als de Essentie van de Schepping.

 

Hij formuleerde zowel essentiële delen van de geometrie van Euclides, als vooruitstrevende astronomische ideeën die ten grondslag lagen aan de hypothese van Copernicus, die als eerste ontdekte dat de aarde om de zon draaide in tegenstelling tot wat eeuwenlang werd aangenomen. Het is bekend dat 2.000 inwoners van Crotona hun gebruikelijke leven opgaven en zich op de “Stad van Uitverkorenen” van Pythagoras inschreven onder het wijze bewind van de Raad van Driehonderd. Dit was een regerende, wetenschappelijke en religieuze orde, welke later een grote politieke invloed uitoefende op Magna Grecia, ofwel Groot Griekenland.

 

Pythagoras, de onvermoeibare meester, was negentig toen Cylon, een geweigerde kandidaat voor de mysterieschool, een gewelddadige vervolging op touw zette.

Hij las, in het park van Crotona, hardop voor uit ‘Hieros Logos’, een geheim boek van Pythagoras, en maakte de stellingen belachelijk door de woorden te verdraaien. Hieros Logos betekent zoveel als het Heilig Woord.

Toen Pythagoras en veertig leden van de Raad samenkwamen om te vergaderen, stak Cylon het gebouw in brand, waarbij - op twee Raadsleden na - iedereen omkwam. Dit resulteerde in de verwoesting van de School en veel van de oorspronkelijke Leerstellingen ging hierbij verloren. Desalniettemin heeft de ‘Meester’ vele grote filosofen beïnvloed, waaronder Plato, Aristoteles, Augustinus, Thomas van Aquino en Francis Bacon.

 

Balthasar.

Balthasar is een van de Wijzen uit het Oosten die de Ster van Bethlehem volgden. Deze Ster is in feite de “IK BEN Aanwezigheid” van het Kind dat Maria ter wereld bracht. Er wordt aangenomen dat Balthasar de Koning van het land Punt dat nu Ethiopië is, de schat van zijn Rijk met zich meebracht: wierook voor de Christus, de Eeuwig Hoge Priester.

 

Sint Franciscus van Assisi.

Dit is de ‘goddelijke armoedzaaier’ die zijn familie en rijkdom de rug toekeerde en “Vrouwe Armoe” omhelsde in zijn omgang met armen en leprozen. Hij vond een onuitsprekelijke vreugde in de imitatie van het mededogen van Christus.

Tijdens de Mis van het feest van de Heilige Matthias in 1209, hoorde hij de pastoor het Evangelie van Jezus voorlezen, waarin het gebod van de Heer ”Ga en preek!” aan zijn discipelen was te horen. Franciscus verliet onmiddellijk het kerkje en begon het Evangelie uit te dragen. Hij sprak over reïncarnatie, zoals Jezus het had verteld. Hij verkreeg daarmee vele volgelingen, waaronder de edele Vrouwe Clair, die later huis en haard verliet gekleed als de Bruid van Jezus, om zich bij Franciscus te voegen, teneinde toegelaten te worden in de Bedel Orde.

 

Een van de vele legenden die het leven van Franciscus en Clair omgeven, beschrijft het maal dat ze gebruikten in Santa Maria degli Angeli, waar Franciscus zo liefdevol over God sprak, dat allen er door in verrukking werden gebracht. Plotseling zagen de dorpelingen dat het klooster en het bos in lichterlaaie stonden, en in terwijl ze zich haastten om de vlammen te doven, werd het kleine gezelschap - dat de armen naar de hemel hadden geheven - door een schitterend licht omgeven.

 

God openbaarde aan St. Franciscus de Goddelijke Aanwezigheid in “Broeder Zon” en “Zuster Maan” en beloonde zijn toewijding met het stigma van Christus’ Kruisiging. Het gebed van St. Franciscus dat nu door mensen van alle geloven overal ter wereld wordt gesproken luidt: “Heer, maak mij een instrument van Vrede!”

 

Sjah Jahan.

Sjah Jahan was een keizer uit de Mogul dynastie van India, die in de 16e eeuw de corrupte regering van Jahangir, zijn vader, er uit gooide en voor een deel de nobele ethiek van zijn grootvader Akbar de Grote in ere herstelde. Gedurende zijn verlichte regering, bereikte de heerlijkheid van het Mogul hof zijn hoogtepunt, en India ging haar gouden tijdperk m.b.t. kunst en architectuur tegemoet.

 

Sjah Jahan maakte niet alleen royaal gebruik van zijn schatkist voor muziek en schilderijen, maar vooral om ontzagwekkende monumenten, moskeeën, tempels, en tronen door geheel India te bouwen, waarvan enkele heden ten dage nog te bewonderen zijn.

 

De wereldberoemde Taj Mahal, het wonder boven wonder, of in de huidige taal: “De Moeder van alle Wonderen” werd gebouwd als graftombe voor zijn geliefde vrouw, Mumtaz Mahal, die 1631 stierf bij de geboorte van hun 14e kind. Sjah Jahan spaarde kosten noch moeite om de tempel ‘net zo mooi te maken als zij was’. De Taj Mahal vertegenwoordigt het Moeder Principe, en is de schrijn van zijn eeuwige liefde voor zijn Tweeling Vlam.

 

Verrezen Meester Kuthumi.

Kuthumi was tot voor kort Chohan (Heer of Meester) van de Tweede Straal van Goddelijke Verlichting, en maakt zich thans, samen met Jezus, dienstbaar als Wereld Leraar. Hij is de opperpriester van de Natuur Kathedraal te Kasjmir in India, en hoofd van de Broeders van het Gouden Kleed. Kuthumi houdt tevens residentie te Shigatse in Tibet, waar hij gewijde klassieke muziek speelt van Oost en West. Hij speelt composities van zowel de Hemelse Heerscharen als de vroegste Wortel Rassen van de Aarde, op een orgel dat afgestemd is op de muziek van de Sferen, en hij haalt met het gewijde geluid van God zielen uit de astrale wereld naar de etherische wijkplaatsen van de Broederschap.

 

Kuthumi lal Singh, zoals ArjunA hem kent, is een van de Meesters die hem altijd ter zijde staan bij een aurareading, een healing of bij zijn Leringen in Bewust worden.

 

In Dienstbaarheid & Onvoorwaardelijke Liefde,

 

ArjunA ©


Terug naar overzicht | Afdrukken