Laatste aanvulling: 2 december 2020. Heeft u nog aanvullingen?
Zo ja, dan hoor ik dat graag!

© Marcel Koning; email: mko@hetnet.nl


GENEALOGIE (DE) KONING

Klik hier voor meer informatie over deze genealogie

 

I. Jacob Jansz van Werckhoven, tichelaar te Zuilen en Maarssen, geb. ca. 1605, overl. aldaar 1652/1653198, zn. van Jan Jacobs van Werckhooven (tegelbakker te Maarssen) en Janneke Bartelsdr., tr. ca. 1625 Hendrickgen Dirks, geb. te Maarssen, waarschijnlijk overl. in 1659198, dr. van Dirck Augustijn (van Eck) en Maria Henricx. Jacob Jansz van Werckhoven en zijn echtgenote waren afkomstig van Maarssen en woonden in 1639 te Zuilen. Waarschijnlijk was hij toen werkzaam op de tegelbakkerij naast de hofstede Diedrichstein te Zuilen, welke tegelbakkerij toen in bezit was van zijn oom Jan Jansen Ticchelmaker. In 1648 en 1649 werd Jacob vermeld als tichelaar te Maarssen. Hij huurde toen de tegelbakkerij van zijn vader. In 1652 werd Jacob eigenaar van deze tegelbakkerij ('tichelarij') die gelegen was op het Goed ten Bosch aan zuidoost kant van Maarssen, langs de Vecht. Deze tegelbakkerij was in 1629 door zijn vader, Jan Jacobsz van Werckhooven/Preit, gekocht. In 1652 werd Jacob Jansz. van Werckhooven op verzoek van zijn vader tevens beleend (archief Leenhof) met de grond waarop deze pannenbakkerij stond, maar juni 1658 werd zijn weduwe (zonder verdere naamsvermelding) vermeld als eigenaresse van dezelfde tegelbakkerij.
Mogelijk ligt de oorsprong van de familienaam (de) Koning bij de naam waaronder deze tegelbakkerij indertijd bekend stond. Op een gravure van de Vechtoever gedateerd tussen 1650 en 1653 staat de hofstede bij deze tegelbakkerij afgebeeld onder de naam 'Propheet Davidt', maar mogelijk werd deze tegelbakkerij aangeduid als 'De Coningh Davidt'. Dit blijkt namelijk enkele jaren later de benaming te zijn van dezelfde naastgelegen hofstede die gebouwd was op een in 1637 afgesplitst deel van het leen waarop voordien de tegelbakkerij en een hofstede stond.

Meer over Jacob Jansz van Werckhooven en 'De Coningh Davidt'.

Hieruit:

1. Jan Jacobsz., is getuige bij het huwelijk van zijn broer Cornelis op 30 okt. 1655. Hij is waarschijnlijk dezelfde als op 7 maart 1641 vermeld in het trouwboek van de herv. kerk te Maarssen: Jan Jacobs j.m. van Maarssen, wonende Jutphaas, en Marrigie Cornelis van Harmelen, wonende te Zuilen, wed. van Aldert Jansz. (Verschooff, tichelaar te Zuilen). Mogelijk is Marrigje Cornelis na het overl. van haar voorgaande echtgenoot op de hiervoor genoemde tegelbakkerij te Maarssen gaan werken, want het lidmatenregister van de gereformeerde gemeente van Maarssen vermeldt ca. 1639: 'Marrigie Cornelis, wonende op Jan Jacobsz. Preytsen (Jan Jacobsz. van Werckhooven, grootvader van Jan Jacobsz.) tichelwerck'.

2. Frans, volgt IIa.

3. Cornelis, volgt II.

4. Dirck Jacobsz. van Werckhoven (in 1659 vermeld als zoon van Jacob Jansz van Werckhooven: in dat jaar wordt hij, cum suis, beleend met met de grond waarop de tegelbakkerij stond). De kinderen van Dirck wonen later te Amsterdam.

5. Jannigje Jacobs van Werckhooven, geb. ca. 1633, ondertr. 1659 als j.d. van Maarssen te Maarssen Klaas Geurtsen j.m. van Thiel. Echtpaar woont later te Amsterdam.

6. Aertje/Aeltje Jacobs Werckhoven, geb. ca. 1646, tr. Amsterdam 1670 Michiel Spanseerders. Echtpaar woont te Amsterdam.

IIa. Frans Jacobsz., zoon van I, overleden voor juli 1676, tr. 1e Gijsje Cornelis; tr. 2e Maarssen (ondertr. Zuilen 2) 16 juni 1661 Grietje Meesen, ged. te Maarssen 16 jan. 1631, tussen 1676 en 1678 ondersteund door de diakonie van de herv.kerk van Zuilen, overl. te Zuilen maart 16781, dr. van Bartholomeus Jansz. van Goch197 (Mees/Bart Jans) en Jannighie Cornelis.

Op 19 maart 1670 verscheen Frans Jacobs voor Johan Boschman, advocaat te Utrecht vanwege een vordering op Gijsbert Gijsbertss (tichelaar) te Zuilen, welke vordering hierop door deze advocaat aan Gijsbert werd aangezegd (archief Raadsherenhof, 239-1, 252). Een aantekening over het hiervoor verschuldigde honorarium van 3 gulden en 12 stuivers is daarna doorgehaald met aantekening ‘pro deo’.

Grietje Meesen zal tijdens haar ziekte voorafgaand aan haar overlijden in 1678 veelvuldig geestelijk zijn bijgestaan door Esaias Esaiasen de Jong, koster en voorlezer te Zuilen. In de notulen van de kerkenraad van de herv.kerk te Zuilen wordt namelijk op 22 dec. 1678, vanwege zijn vertrek, aangetekend dat hij ‘synde seer gedienstigh geweest voor de inwoonders van onze plaedse in alle gelegentheyt, bijsonderlyk int besoecken bij siecken ofte afwesentheyt des predikands, der sieckens, of der gheener, die in eenige andere noot ende ongelegenheyt mochten wesen’.

Uit het eerste huwelijk als kind bekend:

1. Jacob Franss van Zuylen, geb. vóór 1653 (hij moet meerderjarig zijn geweest bij het overl. van zijn moeder in 1678), woont bij de Rodebrug [1688, 1693], overl. Utrecht 23 april 1708, tr. Utrecht (St. Antoniegasthuis) 6 nov. 1688 (getuige: zijn oom Cornelis Jacobsz [zie onder II.]) Annigje de Beijer, overl. in het St. Anthonigasthuis aan de Rodebrug, begr. Utrecht 20 mei 1736. Jacob wordt verm. als get. bij het huwelijk van zijn zuster Hilligie in 1695 en het huwelijk van zijn zuster Jannigje in 1703. Jacob wordt in 1693 ingeschreven in het lidm.reg. van de N.H.kerk te Utrecht: 'Jacob Frans van Zuijlen, bij de Rodebrugh'.
Jacob en Annigje laten te Utrecht slechts één kind dopen: Hester, ged. Utrecht (NH) 9 mei 1690, woont aan de Rodebrug [1727] / Lauweregt [1729], tr. 1e Utrecht 5 mei 1722 Arnoldus (Arent) van Ekeren, meester (brood)bakker [1727], tr. 2e Utrecht (Domkerk) 7 dec. 1729 Gerrit van der Meer.

Uit het tweede huwelijk als kinderen bekend:

2. Hillichje, Hilligie Franss, ged. Zuilen 1 nov. 1663, woont bij haar huwelijk bij de Rodebrug, overl. Utrecht 24 jan. 1729 ('Hillegonda van Zuijlen, aan de Rodebrug, wed. van Willem van Spangie'), tr. Utrecht (get. haar broer Jacob Franssen) 26 aug. 1695 Willem Abrahams Spanjaars, ged. Utrecht 20 nov. 1670, begr. Utrecht 23 juli 1711, zn. van Abram Jansz. van Spanjen en Swaantjen Corssen van der Kreeft. Het echtpaar woont in 1697 buiten de Tolsteegpoort en in 1702 en in 1704 en 1711 aan de Rodebrug. Zij laten te Utrecht zes kinderen dopen: Geertje (1697), Grietje (1700), Annigje (1702), Abraham (1704), Abraham (1705) en Francijntje (1710). Hilligie Franssen van Suijlen laat op 23 juli 1695 te Utrecht (Antoni Gasthuijs) een ‘onecht kind’ dopen met de naam Frans van Suijlen. Hilligie woont dan ‘buijten de Weert’.

3. Jannighie, Jannichje Franse/Jannigje Fransen van Suylen/Zuylen, ged. Zuilen 26 aug. 1666, woont bij haar huwelijk en ook daarna bij de Rodebrug, begr. Utrecht 22 mei 1722, tr. Utrecht (St. Antoniegasthuis; get. haar broer Jacob Franssen) 27 nov. 1703 Hendrik Teunisz van Beek, ged. Zuilen 29 juni 1679, begr. Utrecht 15 juli 1737, zn. van Thonis Hendriks van (Ver)Beek en Jannigje Peters. Op 7 okt. 1690 wordt Jannigje ingeschreven in het lidm.reg. van de N.H.kerk te Utrecht: 'Jannigje Fransen van Suylen, j.d. bij de Rodebrug'. Op 2 okt. 1695 wordt zij eveneens als lidmaat ingeschreven: 'Jannichje Franse, wonende aan de Neude, met attestatie van Zuilen', getuige: 'Fuyck' (pred. van herv.kerk Zuilen). Jannigje en Hendrik laten te Utrecht drie kinderen dopen: Johannes (1704), Johanna (1706) en Margrietje (1707). Hendrik hertr. Utrecht 16 sept. 1722 Jannichje Jelisse van Keulen.

4. Bartelomeaus3, Bartholomeus Franssen van Zuylen/Bart Fransse, tichelaar, woont bij en na zijn huwelijk aan de Rodebrug onder Hooglande buiten Utrecht, overl. Utrecht 6 okt. 1738 (begraven Jacobikerk 6 okt.), tr. Utrecht (St. Antoniegasthuis; getuige: 'Johanna de Bree, moeije [tante] van de bruidegom'119) 19 juni 1703, Anna (Johanna) Janss van Tol, geb. te Haarlem?, overl. Utrecht 3 sept. 1731, dr. van Johanna Hartgers en Jan van Tol114. Voorafgaand aan het huwelijk zijn er op 17 mei 1703 huwelijkse voorwaarden overeen gekomen36. In 1713 is Bartelomeaus werkzaam als voorman op de pannenbakerij van Johannes de Vries120. Na het overlijden van Johannes de Vries huurt [1721, 1733] hij een pannenbakkerij aan de Rodebrugge van Arend van der Does, steenbakker te Nieuw Maarssenveen110. Arend van der Does wordt op 20 sept. 1731 samen met Adriean van Spierenburg door Bartelemeaus (die dan ziek is) wegens het overlijden van zijn echtgenote benoemd tot voogd van zijn onmondige zoon111.
Bartelomeaus en Anna laten te Utrecht vier kinderen dopen (N.H):
a. Johannes, ged. Utrecht 6 jan. 1705, begr. Utrecht 12 febr. 1705.
b. Margrietje, ged. Utrecht 10 juli 1707.
c. Johanna, ged. Utrecht 13 febr. 1709, begr. aldaar 27 maart 1709.
d. Frans van Zuylen, ged. Utrecht 1 jan. 1711, woont bij zijn huwelijk aan de Rodebrug, tr. Utrecht 10 febr. 1739 Willemina Fok, ged. Utrecht 29 sept. 1712, overl. aldaar 13 juli 1759, dr. van Jan Fok en Maria van Engelenburg. Voorafgaand dit het huwelijk worden op 29. jan. 1739 bij notariële akte huwelijkse voorwaarden overeen gekomen112. Op 19 jan. 1739 verschijnt Frans van Zuijlen voor de momboirkamer van Utrecht en verklaart ‘dat sijn overleeden vader geen onmondige kinderen ofte erfgenaemen heeft nagelaten’. Op 9 mei 1739 verhuurt Arend van der Does een tichelarij aan de Rodebrug aan Frans van Zuylen113. In 1755 wordt Frans eigenaar van een pannenbakerij aan de Rodebrug welke hij op 18 maart 1758 weer verkoopt tesamen met een huis genaamd 'het hooge huis' gelegen ten Noorden van dezelfde pannenbakkerij115. Ook bezit hij nog een huis aldaar welke hij in 1740 verhuurt en op 26 juni 1756 publiekelijk laat verkopen116. Bij het overlijden van zijn echtgenote in 1759 wordt Frans vermeld als 'uitlandig'.

Na het overlijden van Grietje Meesen, ook Grietje Franssen genoemd, worden de drie nagelaten (en minderjarige) kinderen eerst verzorgd door Lijsbeth Jans (bron: kerkenraadsnotulen). Lijsbeth regelt ook de nagelaten boedel. Op 1 april 1678 wordt Hillighie ondergebracht bij Stoffel Juriaanz Quant (ouderling te Zuilen).
De twee jongste kinderen worden voor de duur van 1 jaar door hun oom Cornelis Jacobz. (zie onder II) in zijn gezin opgenomen (zie: ). Cornelis ontvangt daarvoor van de diakonie van Zuilen 60 guldens: "Den 1e april 1678 hebben Cornelis Jacobsz. en Gijsbertje Gerrits van de kerkenraad van Zuilen aangenomen de twee jongste kinderen van Frans Jacobsz. en Grietje Meesen, genaamd Jannichje en Bartholomaeus voor de tijd van een jaar, eindigende de 1e april 1679, voor zestig gulden, op deze navolgende condities:

1. Dat het meisje zal besteed worden bij een breimutsje nijverig aan het breien zal worden gehouden, doch het geld dat zij verdient zal wezen voor Cornelis Jacobsz.

2. Zal de jongen ook mogen gebruikt worden in dit of dat werk, en het geld dat daar af komt zal ook voor Cornelis Jacobsz. wezen.

3. Zullen de kinderen des zondags op de godsdienst worden gehouden, en zo veel als het mogelijk is op de school.

4. Zal de kerkenraad de kinderen voorzien van behoorlijke kleding.

Dit alles gehouden in de volle kerkenraad, dato als boven"3.

Kerkenraadsnotulen april 1679: werd in de kerkenraadsvergadering bekend gemaakt "dat Cornelis Jacobsz. gezegd had dat hij van zins was de twee kinderen bij zijn broeder zal. nagelaten niet langer te houden" (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg).
Op 1 april 1679 worden Jannighie en Bartelomeaus ondergebracht bij Neeltje Jans en Hillighie opnieuw bij Stoffel Juriaan Quant. Op 1 april 1680 werd Hillighie ondergebracht bij 'De Heer' Cornelis Maarschalk (in 1670 vermeld als domheer tot Oudemunster te Utrecht), Jannighie bij Trijntje Jans en Bartelomeaus bij Heijndrik Jans de Jonge171 voor 2 jaar3 (zie: ).

In maart 1682 wordt Bartelomeaus Fransz door de diakonie van Zuilen voor de duur van een jaar 'verhuurt' aan Trijntje Wijers, wed. van Jan Jans de Vries171, voor het werk op de pannebakkerij die zij samen met haar zonen runt aan de Rodebrug (ten westen van Utrecht en enkele kilometers van Zuilen). Voor het levensonderhoud van het kind ontvangt Trijntje Wijers van de diakonie 22 gulden3. De overeenkomst wordt namens zijn moeder aangegaan door Johannes de Vries, zoon van Trijntje en wordt op 2 maart 1683, 1 april 1684, 3 aug. 1685 en 1 februari 1687 door Johannes de Vries verlengd, de laatste keer voor twee jaar tot 1 april 1689. Mogelijk is Bartelomeaus door Johannes de Vries en zijn vrouw, die dan zelf geen kinderen hadden, in hun gezin opgenomen. Bartelomeaus wordt namelijk door Johannes de Vries in zijn testament gelijk gesteld aan de kinderen van zijn broers117. Ook treedt Bartelomeaus namens Elias de Vries, een broer van Johannes en eveneens tichelaar aan de Rodebrug, en namens de kinderen van zijn andere broer, Wyert de Vries, in 1718 op in een vordering van de nalatenschap118.
Ook Jannigje Frans, de jongste dochter van Frans Jacobs, wordt in 1683 door de diakonie van Zuilen ondergebracht bij Trijntje Wijers / de Vries.

Waar Hilligje Frans na 1682 verbleef is niet bekend. Bij hun huwelijk wonen Hilligje, Jannigje en Bartelomus in elk geval alle drie aan de Rodebrug waar ook hun oudere halfbroer Jacob woonde. Alle vier dragen zij dan de naam 'Van Zuijlen'. Mogelijk zijn Hilligje en Jannigje eveneens als hun jongste broer op de pannenbakkerij van Johannes de Vries gaan werken: zowel Jannigje als Bartelomeaus laten in hetzelfde jaar een kind met de naam 'Johannes' dopen.

II. Cornelis Jacobsz. Coninck ("genaemt Coninck", zie: ), zoon van I, geboren ca. 1625127, steenbakker, begr. Zuilen 3 dec. 1696, huwde Zuilen (ondertr. Woerden 31 okt., zie: ) 19 nov. 1655 Gijsbertje Gerrits (zie: ), jongedochter van Woerden, begr. Zuilen 1 mei 1689.

Ondertrouw- en trouwregister hervormde gemeente Woerden: "31 okt. 1655: Cornelis Jacobs jonghman woonende tot Zuylen met Gijsbertjen Gerrits jonghedochter woonende oock tot Zuylen, attestatie gegeven 19 november".

Trouwregister hervormde gemeente Zuilen, 30 okt. 1655: "sijn hier in ondertrouw aengeteeckent Cornelis Jacobsz., j(ong)m(an) van Suylen ende Gijsbertjen Gerrits j(onge)d(ochter) van Woerden ende waeren der voors(egde) j(onge)d(ochter) getuygen haer moeder ende haer suster ende des j(ong)m(ans) sijn broeder Jan Jacobsz.".
Novemb(er) 19 sijn deselve in dese kercke getrouwt
".
Cornelis en Gijsbertje zijn het eerste echtpaar dat in het nu nog bestaande kerkje (uit 1655) van Oud-Zuilen is getrouwd173.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob, ged. 3 aug. 1656 te Zuilen, volgt IIIa.

2. Gerrit, ged. 1 juli 1659 te Woerden, volgt IIIb.

3. Johannus, ged. 7 sept. 1662 te Zuilen, volgt IIIc.

4. Dirk, ged. 1 okt. 1665 te Zuilen, jong overleden.

5. Dirk, ged. 21 juni 1674 te Zuilen, volgt IIId.

6. Frans ged. 9 juli 1676 te Zuilen, volgt IIIe.

Cornelis Jacobsz. de Coninck (1e vermelding familienaam: "genaempt coninck" bij doopinschrijving van zijn eerste zoon in 1656) is in 1625 of enkele jaren daarna geboren. Hij was al op jonge leeftijd werkzaam op een van de pannebakkerijen te Zuilen. Op 21 okt. 1695 legt Cornelis een getuigenverklaring af m.b.t. een tichelarij te zuilen in 1648/1649 waar Cornelis toen verkeerde4: Enkele inwoners van Zuilen, waaronder Cornelis Jacobs Koning 'oud omtrent zeventig jaren'127, verklaarden ten behoeve van Christiaan Allerts Vermaak, tichelaar en wonende te Zuilen, dat Jeuriaen Sloffelssen Quant, de schoonvader van Christiaan, voorheen eigenaar van een gaarde, gelegen naast de tichelarij van Jeuriaen, deze omtrent 46 of 47 jaar daarvoor heeft verkocht. Tevens verklaarden de comparanten "dat zij van jongs op, bij, en omtrent de voornoemde verkochten gaarde, behuizing en tichelarij hebben verkeerd, omgegaan en gewerkt".

Cornelis was ook op latere leeftijd werkzaam op een van de steen- en tichelbakkerijen bij Zuilen. Op een kaart uit 1688 van het Kapittel van St. Jan wordt Cornelis Jacobsz Coningh samen met Aryen Pietersz van Hernen en Gijsbert Jansz van Breukelen171 vermeld in verband met een door het Kapittel aan hen verkochtte afgrift (het afgraven van de kleigrond ten behoeve van een steen- of pannebakkerij) van een opgemeten stuk land in de Zwesereng bij de Daalse Dijk. De pacht van deze 2 morgen begon in 1689 voor de duur van 14 jaar2 (zie: en ). Zeer waarschijnlijk was Cornelis in dat jaar huurder en/of ondermeester van een tegelbakkerij te Zuilen126, waarschijnlijk de tegelbakkerij die toen eigendom was van Aeltje Jans (wed. Jan Frans). Deze lag naast het nog bestaande huis Diedrichstein169 (aan de noordzijde van de huidige Dorpsstraat). Dezelfde tegelbakkerij werd in 1721 door Dirck, een zoon van Cornelis, gekocht. Ook wordt Cornelis in 1695 vermeld m.b.t. de levering van stenen aan de kerk van Zuilen5.
Uit aanslagen voor lokale belastingen waarvoor Cornelis wordt aangeslagen blijkt dat hij tot het meer vermogende deel van de bevolking van Zuilen behoorde193.
Anders dan zijn kinderen kan Cornelis niet schrijven, en ondertekent hij met een zgn. merk (zie:  en )

Cornelis Jacobsz Koningh wordt vermeld op een lijst van weerbare manen te Woerden (ambacht ’T Oudelant ende Tournoijsvelt) van 5 mei 1672. Deze lijst is door het gerecht Woerden opgesteld op verzoek van de Staten gedateerd 17 februari 1672 vanwege de dreiging van de oorlog met Frankrijk (en Engeland, en Munster; het zgn. ‘rampjaar’). Als zijn bewaping wordt achter zijn naamsvermelding de toevoeging ‘pieck’ aangetekend. Daarmee werd een soort van lans of hellebaard bedoeld. Mogelijk heeft Cornelis zich als vrijwilliger vanuit Zuilen aangemeld, maar waarschijnlijk was hij toen enige jaren in Woerden woonachtig, en is hij na de Franse inval teruggekeerd naar Zuilen229. In het ambacht Oudelant waren meerdere pannenbakkerijen gevestigd en het gebied werd ook met name door pannenbakkers bewoont, waaronder mogelijk ook de schoonvader van Cornelis. De stad Woerden is kort hierna op 24 juni 1672 door de Fransen bezet. Een week daarvoor was Utrecht al door de regenten van die stad aan de Fransen overhandigd.

Cornelis nam op 1 april 1678 voor de duur van een jaar de twee jongste kinderen van zijn broer Frans Jacobsz., Jannigje en Bartholomeus, in zijn gezin op en ontvangt daarvoor van de diakonie van Zuilen 60 guldens. In 1688 is Cornelis in Utrecht getuige bij het huwelijk van hun oudste broer Jacob Franss van Zuylen.

Cornelis was rond 1693 lidmaat van de herv. kerk van Zuilen7.

Lidm.reg. Woerden: kerkelijke attestatie 25 april 1677, 'Gijsbertje Gerrits, gewoond hebbende in de pannenbakkerije, is vertrokken naar Zuylen'.

Meer over de geschiedenis van het dorp Oud-Zuilen:
Het dorp Oud-Zuilen door de eeuwen heen

IIIa. Jacob Cornelisz. de Coninck (de Koninck Coningh), zoon van II ged. Zuilen 3 aug. 1656 (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), overl. Maarssen dec. 1712 (begr. reg. Maarssen: 'van hier vervoert om tot Zuijlen begraven te worde'), begr. Zuilen 23 dec. 1712, tr. Vleuten (ondertr. Zuilen 20 mei) juni 1682 Annichjen Bastiaens van den Enden, ged. Zuilen 24 nov. 1661, begr. aldaar 7 aug. 1709, dr. van Sebastiaen Jansz. en Fijgje Goverts.

Jacob was samen met zijn echtgenote rond 1693 lidmaat van de herv. kerk van Zuilen7 en woonde of werkte vanaf 1707 te Maarssen. Waarschijnlijk was hij toen, evenals in 1719 zijn dochter Fijghjen (en waarschijnlijk ook zijn dochter Jannichen), werkzaam op de tegelbakkerij op het Goed ten Bosch (zie onder I), welke tegelbakkerij toen eigendom was van de fam. Van Roijen, maar gerund werd door de familie Verschooff. Vier van de kinderen van Jacob worden nadien vermeld als wonende te Maarssen.

Jacob Cornelis Coninck heeft in 1694 niet voldoende middelen om de belastingen waarvoor hij door het gerecht van Zuilen is aangeslagen te betalen. In plaats daarvan stelt hij het gerecht, evenals enkele andere inwoners van Zuilen, enige van zijn meubelen ter beschikking. Op 7 juni 1694 wordt door schout en schepenen besloten deze meubelen te bewaren in het gerechtshuis, omdat ‘de sekere meubelen bij vercoopinge niet veel boven de executie conten souden bedragen’ [bron: resolutieboek gerecht Zuilen).

Op 12 juli 1708 verkoopt Jacob Cornelisz. (als man en voogd van Annetje Bastiaens), tesamen met Jacob Joosten (als man en voogd van Marrigje Bastiaens) en Pieter Leendertsz. Keppel (uit naam van zijn vrouw Deliaentje Bastiaens), aan Steven Jansz. de Vries 3/5 deel in een huis met erf aan het Jaagpad buiten de Rietvelderpoort onder Woerden, van welk huis Steven, door zijn vrouw, reeds 1/5 deel bezit. Het resterende 1/5 deel behoort aan de buitenlands vertoevende Gerrit Bastiaensz. De koopsom bedraagt 150 guldens9.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Koning, ged. Zuilen 4 maart 1683, jong overleden87.

2. Fijghjen (Fytje, Sophia) Jacobs Kooninck, ged. Zuilen 16 aug. 1685, begr. Maarssen 30 dec. 1719 (voor rek. van de diakonie), tr. Zuilen (ondertr. Maarssen 28 okt.) nov. 1709 Joris Eerste de Hooge, ged. Maarssen 4 juli 1686, begr. Maarssen ('voor rek. van diaconij') 23 mei 1731, zn. van Eerst Eersten Hoog en Grietje Joris Vermaek. Het echtpaar woonde in 1719 op de ticheloven te Maarssen (deze tegelbakkerij lag op het Goed ten Bosch, naast het huis Coningh David). Zij waren beide lidmaat van de herv. kerk van Maarssen [1719].

3. Aeltje Jacobs Koning, ged. Zuilen 23 okt. 1687, lidmaat van de Herv. kerk van Maarssen [1722], begr. Maarssen 26 nov. 1743, tr. Maarssen 25 okt. 1711 Aart Abraham van der Croort/Verkroost, ged. Maarssen 9 febr. 1690, begr. aldaar 13 mei 1721, zn. van Abram Aertze van der Croos en Jannitie Jans van der Linden.

4. Gijsbertje, ged. Zuilen 1 jan. 1690, begr. Zuilen 30 jan. 1712.

5. Jannichjen, ged. Zuilen 25 jan. 1691, begr. aldaar 20 april 1692.

6. Hendrik Jacobse Koning, ged. (Henderick) Zuilen 27 maart 1693, tapper (drinkgelegenheid) aan het Zwarte Water in het gerecht Oostveen bij de saagmolen (aan de Nieuwe Weerd te Utrecht), begr. Utrecht 16 april 1749 (Jacobikerkhof; aantek.: ‘8 dragers’). tr. Utrecht (Domkerk) 17 april 1720 Alleta Koningh (ook: Aeltien Koningh, zij woont bij haar huwelijk in de Weerd bij Utrecht), ged. Domkerk 24 sept. 1690 (7/391), dr. van Jan Cornelisz Koning63 en Aaltje Dirksdr. Vergeer. Bij hun huwelijk is voor Hendrik zijn oom Gerrit Koning (was eveneens tapper, in herberg De Swaen, te Zuilen) getuige, en voor Alletta is Jan Koning (haar vader) getuige. Het huwelijk is kinderloos gebleven. Hendrik woonde in 1749 ‘buijten de Weerdpoort in de dubbelde huijsen’.

Hendrik huurt op 8 november 1721 (not. Akte notaris J. Woertman) van Gysbert Vercroost (exploicteur van de staten van Utrecht) een ‘huysinge en tapstede aan het Swarte Water over (voorbij) de Saagmolen’ (Zaagmolen De Haas) in het gerecht Oostveen201 Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg . Borg voor Hendrik is Johannes de Koning (de schoonvader van Hendrik). Deze tapstede werd vanaf midden 18de eeuw aangeduid als herberg ’t Houte beentje. Op 3 april 1723 (not. akte notaris E. Verryken) wordt dit huis door Hendrik van Gysbert Verkroost (woont te Maarsen) gekocht: ‘huysinge met erf en hof; smallen Dyk aan 't Swarte Water’. Als bijzonderheid wordt daarbij vermeld een cessie van het recht van koop, volgens koopovereenkomst met Merrigien Jans c.s.201. Op 28 februari 1726 (not. akte notaris N. Vonck) verkoopt Hendrik de helft van het huis aan Willemina van Odyk, welk deel op dezelfde datum door Johannes Koningh, de schoonvader van Hendrik, van Willemina in huur wordt aangenomen. Op 29 aug. 1727 (not. akte J. Diedenhoven) protesteert Hendrik, als tapper te Oostveen, tegen een vonnis in de zaak van Willem Snoek c.s., pachters van het logiesgeld over Oostveen jegens hem. Waarschijnlijk is de herberg nadien aan een ander verhuurd: de herberg, met woning, is in 1735 eigendom van Thomas de Geest welke de herberg en woning dan verhuurd voor zes jaar aan Jan Tijmense Bosch (voorgaande huurder was Willem Verheul [tr. Utrecht 1729, dan verm. als wonende in het gerecht van Oostveen).

Op 29 mei 1723 wordt aan Hendrik en Aaltje een lening van 150 gulden verstrekt door Gijsbert Bom35.

7. Jannichjen, ged. Zuilen 3 nov. 1695, begr. aldaar 20 maart 1699.

8. Cornelis Jacobsz. Koning, ged. Zuilen 14 aug. 1698, begr. aldaar 9 juli 1732, tr. Zuilen (o.tr. Breukelen 8 april) 1 mei 1718 Maria Cornelisdr. van der Linden j.d. van Breukelen (en woonde bij haar huw. aldaar), overl. 1794162, dr. van Cornelis van der Linden en Maria Jacobs. Echtpaar bleef kinderloos. Maria hertr. Zuilen 13 sept. 1733 (o.tr. Utrecht 30 aug.) Pieter Hegge, j.m. uit Zonsbeek, r.k., soldaat onder het regiment van de heer Colard de Cuy.
In febr. 1757 woont Maria van der Linden in een hofstede in Maarsseveen welke zij, samen met haar achterneef Hendrik Hendrikse Coningh (geb. 1722, zoon van IVd), in onderhuur heeft maar wegens verkoop van het pand moeten verlaten6.

9. Jannichen (Jannetje Koning), ged. Zuilen 19 juni 1701, begr. Maarssen 5 juni 1776, tr. Blauwcapel (o.tr. Maarssen 8 april) 2 mei 1734 Abraham de Leege/Hoog, ged. Maarssen 16 april 1699, begr. aldaar 3 juni 1741, zn. van zn. van Eerst Eersten Hoog en Grietje Joris Vermaek. Echtpaar laat te Maarssen 23 sept. 1734 een dochter genaamd Neeltje dopen (getuige Neeltje Koning). Jannetje de Koning woont in 1757 te Maarssen als wed. van Abraham de Hoog en wordt dan vermeld vanwege de toekenning van een legaat door Lodewijk Verschoof170.

Op 29 november 1762 werd in een vergadering van de schepenen van het gerecht Oostwaard een onderzoek van de schout naar aanleiding het verzoek van Jannetie Koning, wed. van Abraham de Hoog, tot het voorzien in ‘huisvesting en onderstand’ (armenzorg) besproken. Dit verzoek wordt die dag de schepenen nog afgewezen. Op 11 december 1762 doet de schout aan de schepenen het voorstel om Jannetie ‘te allimenteren’, doch opnieuw wordt dit voorstel door de beide schepenen afgewezen. Op de 17 december 1762 wordt echter in de notulen van het gerecht Oostwaard aangetekend dat ‘een pander, genaampt Blekman, de 2 scheepenen van Oostwaard aangesegt door den Ed. Hove (Hof van Utrecht) om de meer genoemde Jannetje Koning, binnen 3 maal 24 uure te allimeneren en van ’t nodige te voorsien’. Hierop wordt door de schepenen besloten om Jannetje ‘bij ’t jaar publiekelijk te besteede, de wel 1 gulden (per) 6 weken, en is gezamenlijk geresolveerd die vrouwe een gulden 6 weeke in zijn geheel toe te leggen, beginnende van den 7de december 1762’.

10. Bastiantijn (Bastiana) Jacobse Koning, ged. Zuilen 9 jan. 1707, begr. Woerden 30 maart 1751, tr. Woerden 24 mei 1733 Aart Gerritse Visser "beide wonende op de pannebakkerije", hij hertr. Woerden 9 nov. 1751 Trijntje van der Velt. Bastiantijn is waarschijnlijk na het overlijden van haar vader (in 1712) opgenomen in het gezin van haar oom Johannus Koning die vanaf 1710 in Woerden woonde.

IIIb. Gerrit Cornelisz. de Coninck, zoon van II ged. Woerden 1 juli 1659, tapper [1695-), begr. Zuilen 7 dec. 1731, tr. 1e Zuilen 28 maart 1686 Cornelia Jans. Corver, ged. Zuilen 25 juni 1661, begr. Zuilen 12 mei 1694, dr. van Jan Jans (Corver/Kleermaker) en Neeltje Jans Fuyts; tr. 2e Zuilen 12 aug. 1694 Meijnsje Willems Verbaen172, dr. van Willem Jacobss Verbaan en Neeltgen Thijssen, begr. zuilen 13 nov. 1738, wed. van Heijndrick Jansz. de Vries171.

Gerrit heeft een tapstede te Zuilen (1695). In dat jaar werden er bij de ‘settinge van de weerden’ ruim tien eigenaren of huurders van tapsteden te Zuilen voor de door het gerecht Zuilen te heffen belasting aangeslagen (resolutieboek gerecht Zuilen). De tapstede waarvoor Gerrit werd aangeslagen stond bij de ‘settinge van het logiesgeld van tappers’ in 1694 op naam van zijn echtgenote Meijnsgen (als weduwe van Hendrik Janz de Vries; Hendrik huurt in 1690 tapstede 'in de Swaen'). De tapstede, in het huis De Swaen (werd ook wel herberg De Swaen genoemd), lag ten noorden van het kerkje van Zuilen. Hetzelfde huis werd later het Rechthuis werd genoemd. In dat huis met achterhuis werd vanaf ca. 1675 tevens de gerechtsbank van Zuilen gehouden, en bij het huis behoort in de 18de eeuw eveneens het visrecht in de Vecht en de tolboom welke door de ambachtsheer van Zuilen worden verhuurd.

Bij de ‘setting van het familiegeld’ staat Gerrit in 1698 en 1701 in het resolutieboek van het gerecht Zuilen op een lijst van inwoners met geringe draagkracht waarvoor deze belasting wordt verlaagd.

Op 27 maart 1714 werd Gerrit Cornelisz. Koning door de Herv. kerk van Woerden op belijdenis aangenomen. Waarschijnlijk heeft hij maar enkele jaren in Woerden gewoond, want Meynsje Verbaen wordt in 1720 vermeld als 'woonachtig te Zuilen'128.

In een verklaring van verschillende getuigen, afgelegd op 14 april 1719, voor het gerecht van Zuilen wordt vermeld dat men ‘uit den mond van gemelde Gerrit Kornelisse Koning gehoord te hebben dat hij Gerrit Kornelisse Koning op den 13 maart 1719 niet is te Amsterdam (kantoor VOC) geweest, nog te aldaar eenig geld heeft ontfangen, maar hier ter Zuilen is geweest’. Aanleiding voor het onderzoek door het gerecht is een verzoek van de predikant namens de diakonie van de herv. Kerk van Zuilen inzake vordering op de gage van Roelof Jansz, een zwager van Gerrit, die in dienst van de VOC (Kamer Amsterdam) in 1673 met het schip Ternate is vertrokken en in 1694 te Oost Indië is overleden. De schoonmoeder (Neeltje Jans Fuyts) en een schoonzuster van Gerrit zijn nadien wegens armoede door de diakonie onderhouden (bron: gerecht Zuilen, minuten van akten van overige zaken; en tevens de notulen van de kerkenraad).

Gerrit is op 31 maart 1720 te Utrecht getuige bij de ondertrouw van zijn neef Hendrik Jacobse Koning (vanaf 1721 tapper aan het Zwarte Water in het gerecht Oostveen).

Uit het eerste huwelijk:

1. Johannus, volgt IVa.

2. Neeltje Koning, ged. Zuilen 29 april 1688, overl. na sept. 1734, tr. Zuilen 2 dec. 1714 Lambert van den Berg. Op 14 okt. 1714 wordt te Zuilen een kind van Neeltje Gerrits Koning (Konnicks) gedoopt (Cornelia). Neeltje Koning is op 17 okt. 1726 getuige bij de doop van Maria Koning, dr. van Cornelis Fransz Koning en Pieternella Cornelisdr. van der Linden. Ook is zij op 23 sept. 1734 te Maarssen getuige bij de doop van een dochter (Neeltje) van haar nicht Jannetje Koning.

3. Gijsbertjen, ged. Zuilen 16 febr. 1690, begr. Zuilen 1 nov. 1694.

IVa. Johannus Gerritsz. Koning, zoon van IIIb, ged. Zuilen 12 aug. 1686, tr. Zuilen 2 jan. 1724 Aagje Hendriks de Jong (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), ged. Zuilen 10 febr. 1684, dr. van Hendrik Jansz. de Jonge171 en Grietjen Huijberts van Rietvelt.
Op 8 juni 1711 werd te Zuilen een buitechtelijk kind (Geertje, ged. Utrecht (nh; Anthoni Gasthuis) 24 maart 1711) van Aagje begraven. Mogelijk ligt hier een verband met het gegeven dat er bij het huwelijk van Johannus en Aagje, anders dan bij alle andere huwelijken die rond diezelfde tijd in het trouwboek van de hervormde kerk te Zuilen zijn opgetekend, van Aagje niet wordt vermeld of zij voorafgaand aan haar huwelijk 'weduwe' of 'jongedochter' was. Ook de leeftijd van beide echtelieden bij het aangaan van hun (eerste) huwelijk is uitzonderlijk.

Omdat van beiden geen vermelding in het begraafreg. van Zuilen is gevonden kan worden aangenomen dat het echtpaar na 1724 elders is gaan wonen.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik, ged. Zuilen 1 okt. 1724.

 

DE WOERDENSE TAK

IIIc. Johannus (Jan) Cornelisz. de Coninck (de Koning), zoon van II, ged. Zuilen 7 sept. 1662, lidmaat van de Herv. kerk van Zuilen7 [1693], schepen te zuilen11 [1697-1702] (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), diaken te zuilen12 [1706 -1708], steen-en tichelbakker, lid van het pan- tichel en steenbakkersgilde van Woerden [1718,1724], begr. Woerden 3 dec. 1751 (aangifte gaarderreg. 1 dec.: 3e klasse), tr. Zuilen 12 juli 1691 Maria Gijsberts van Breukelen, ged. Zuilen 26 jan. 1668, begr. Woerden 6 juli 1746, dr. van Gijsbert Jansz. van Breukelen171 en Marrijchjen Jacobs.
Op 15 okt. 1699 wordt door Maria Gijsberts van Breuckelen als huisvrouw van Jan Cornelis Koning het nagelaten kind van Heijndrick Jans van der Puijl en Jannigje Peters van Schaijk, genaampt Aeghje, aangenomen van de diakonie van de herv.kerk van Zuilen52.
Waarschijnlijk was Jan Cornelis Coning, evenals zijn vader, huurder/gebruiker van een steen- of tegelbakkerij te Zuilen (rekening personele ongelden, gerecht Zuilen (707, 41), 1709, betaald 10 stuivers ‘bij quitantie, aan Jan Cornelis Coning voor tuijmelaars en sant’).

Op 14 febr. 1708 koopt Jan van de erfgenamen van Luyt Aerts (Van de Uytterdijck) de helft van een huis met erf aan de oostzijde van de rijweg te Zuilen, "strekkende van de rijweg tot achter aan het land van de Heer van Zuylen". De wederhelft van het huis behoort toe aan Cornelis van Zuylen15. Het goed wordt in 1712 door Jan doorverkocht aan Isbrant van Velzen99.

Jan verhuist in 1710 met zijn gezin naar Woerden. Op 25 april 171016 stellen schout en gerecht van Zuilen zich, voor het geval de ouders tot armoede mochten komen te vervallen, ten behoeven van gerecht en diakonie van Woerden garant voor de kosten van levensonderhoud van de te Zuilen geboren kinderen van Jan Cornelisz. Koningh en Marijtje Gijsberts, t.w.: Gijsbert, oud 17 jaar, Gijsbertje (15), Cornelis (12), Aaltje (9), Jacobus (7), Dirk (3) en Lijsbeth (3 maanden). Jan Cornelisz. woonde nadien op de pannenbakkerijen te Woerden.
Op 12 mei 1715 zijn Jan Koning en Maria van Breukelen in Amsterdam getuige bij de doop van een zoon van Aaltje de Jong, een nicht van Maria195.
Op 31 maart 1718 werd Jan vermeld als lid van het steen-en pannenbakkersgilde van Woerden. Op die datum krijgt Jan Cornelisz. toestemming van het gilde voor het 'onbeperkt branden' van "`t gladde goet" (mogelijk estrik).

In 1723 koopt Johannes de Koning voor 105 gulden van Willem Okhuizen een huis en erf aan de Lange Groenendaal te Woerden (transport Gerecht Woerden 18 febr. 1723) welke hij op 28 nov. 1727 voor 150 gulden transporteert aan Jacobus Bos. In dat jaar koopt hij voor 175 gulden van Pieter Jansz van der Linden een erfje aan Jaagpad op de Honthorst (transport Gerecht Woerden 27 sept. 1727). Tevens koopt Jan de Koning in 1733 voor 370 gulden van de erven van Alida van Diepen (wed. Cornelis van der Win) een naastgelegen huis en erf (Honthorst nr. 2; transport 12 maart 1733). In 1752 worden deze 'tuin met stenen zomerhuisje' en 'twee huizen, erven schuur en tuintje' door de erven van Jan de Koning voor 36 gulden en 250 gulden verkocht aan Hendrik Knijf resp. aan Claas Groeneveld (transport 28 maart 1752). Tevens koopt Jan de Koning in 1750 voor 300 gulden van zijn schoondochter Neeltje Spaar, wed. van Cornelis de Koning, een huis en erf aan de Rietvelderstraat nr. 72 (transport 5 maart 1750) welke in 1752 door de erven van Jan de Koning voor 150 gulden wordt verkocht aan Arnoldus Smallenburg (transport Gerecht Woerden 28 maart 1752).

Op 28 maart 1752 [bron: schepenakten Woerden] transporteren de gezamenlijke erfgenamen van Jan de Koning (Cornelis Jansz Plomp de jonge, gehuwd met Gijsbertje de Koning, Aalbert Paling, gehuwd met Aaltje de Koning, Claas Groeneveld, gehuwd met Lijsbeth de Koning, voor zichzelf en als voogd over de minderjarige kinderen van Gijsbert de Koning, Jacobus de Koning, en Arie van der Cats, gehuwd geweest met Dirkje de Koning, samen met Jan de Koning), aan Hendrik Knijff een tuin met zomerhuisje op Honthorst onder Woerden voor 36 gulden. Tevens transporteren zij aan Arnoldus Smallenburg een huis en erf aan de Rietvelderstraat te Woerden voor 150 gulden. En aan Claas Groeneveld twee huizen met tuin, schuur en erven op Honthorst onder Woerden gelegen tussen het Jaagpad en de Steenkuilen, voor 250 gulden.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsbert, ged. Zuilen 24 april 1692, begr. Zuilen 16 juni 1692.

2. Gijsbert, volgt IVb.

3. Gijsbertjen, ged. Zuilen 17 febr. 1695, begr. Woerden 26 april 1763 (aangifte gaardereg. 25 april: 2e klasse), tr. aldaar 16 maart 1721 Cornelis Janz Plomp, ged. Woerden 12 okt. 1693, pannenbakker, begr. Woerden 22 okt. 1761, zn. van Jan Cornelis Plomp en Dirkje Ottens Rietvelt. Cornelis heeft samen met Dirkije Plomp, zijn zuster en de echtgenote van Gijsbert de Koning (IVb) een steenplaats te Barwoutswaarder [1751].

4. Cornelis, ged. Zuilen 23 mei 1697, diaken van de Herv. kerk te Woerden [1734], woonde in de voorstraat, begr. Woerden 26 nov. 1749: "ley op't koor nr.8"17, (aangifte gaardreg. 25 nov.: 4e klasse), tr. Woerden 3 dec. 1730 Neeltje Spaans (Spaar), ged. Waarder 10 april 1701 dienstmeid bij onderburgemeester Dirk van Deyl, begr. Woerden 6 jan. 1763, dr. van mr. Jan van der Spaer en Neeltje Pellecover. Cornelis koopt in 1727 voor 395 gulden van de erven van Ernestus van Rooijen een huis en erf aan de Rietvelderstraat te Woerden (transport Gerecht Woerden 28 nov. 1727): op 5 maart 1750 wordt dit huis en erf door de weduwe van Cornelis voor 300 gulden bij transport overgedragen aan haar schoonvader. Op 30 april 1750 besluit het gerecht Woerden de weduwe van Cornelis de Koning te waarschuwen, dat zij zich beter moet gedragen [bron: stadsgerecht Woerden, inv.nr. 130, fol. 208].

Cornelis wordt vermeld in de polderrekeningen van Zegveld over 1726 wegens arbeidsloon voor het herstel, samen met andere pannenbakkers uit Woerden op 23 of 24 februari, van de doorgebroken Greftkade230.

5. Aeltje, ged. Zuilen 20 maart 1701, overl. Woerden april 1757 (aangifte gaarderreg. 28 april: 4e klasse), tr. Woerden 28 nov. 1723 Aalbert Pietersz. Paling, steenfabrikant/pannenbakker, ged. Woerden 3 dec. 1702, overl. voor april 1757, zn. van Pieter Hendrikse Palingh en Jannigje Jans Camerick. Op 3 nov. 1757 transporteren de erven van Aalbert Paling en Aaltje de Koning voor het gerecht van Woerden een huis en erf alsmede 2/3 deel van een pannebakkerij en tichelarij en 3 huisjes gelegen op Bulwijk voor 490 gulden en 1695 gulden ten gunste van Hendrik Stevensz van der Kats.

6. Jacobus, volgt IVc.

7. Dirk, ged. Zuilen 1 febr. 1705, begr. Woerden 11 nov. 1729 ("ley op't koor nr.8").

8. Elisabeth, ged. Zuilen 1 jan. 1710, tr. 1e Woerden 5 febr. 1736 Willem van Leeuwen ("beide wonende opde pannebakkerije"), tr. 2e Claas Groenvelt. Claas Groenevelt wordt in schepenakten van 28 maart 1752 vermeld als voogd van de kinderen van zijn zwagers Gijsbert en Jacobus Koning.

9. Johannus, ged. Woerden 20 juli 1712, begr. Woerden 20 okt. 1758. Jan wordt, tezamen met zijn broers en zusters, op 28 maart 1752 vermeld in de schepenakten Woerden vanwege transport vanuit de nalatenschap van zijn vader.

10. Maria, ged. Woerden 2 aug. 1713, woont bij haar huwelijk te Maarssen, begr. aldaar 8 april 1771, tr. Zuilen 28 sept. 1732 Elbert Jansze Peijpman (Bijeman, Blijenman), overl. na april 1771.

IVb. Gijsbert Jans. (de) Koningh, zoon van IIIc, ged. Zuilen 4 juni 1693, meester-steen- en pannenbakker te Blokhuisbrug (onder Rietveld en De Bree) en lid van het steen- en pannenbakkersgilde te Woerden [1724], begr. Woerden (Petruskerk) 25 juni 174519 (aangifte gaardreg. 25 juli: 3e klasse), tr. Zegveld (ondertr. Woerden20 21 febr.) 16 maart 1721 Dirkeije Jansdr Plomp ("wonende inde pannebakkerije"), ged. Woerden 8 maart 1691, begr. aldaar 15 jan. 1763 (aangifte impost in de tweede vermogensklasse), dr. van Jan Cornelisz. Plomp en Dirkje Ottens Rietvelt. Dirkeije heeft samen met Cornelis Plomp, haar broer en echtgenoot van Gijsbertje koning, zuster van Gijsbert, een steenplaats te Barwoutswaarder [1751].

In 1723 koopt Gijsbert voor 300 gulden van Jan Cornelisz Plomp 150 roeden land op het Oudeland of tournoysveld (transport Gerecht Woerden 8 april 1723). Zijn weduwe koopt in 1759 voor 400 gulden van Pieter Kats 1/6e deel van een naastgelegen steenplaats met twee huisjes aan het Tournoysveld (transport 8 maart 1759). In 1762 koopt Dirkje Plomp als wed. van Gijsbert de Koning van Hendrik Knijf een huis en erf aan het Jaagpad op de Honthorst (transport 17 juni 1762).

Op 22 juli 1723 worden enkele pannenbakkers worden door het gerecht aangesproken op het feit, dat zij gedurende de zondagse kerkdienst hun knechten hebben laten werken. Gijsbert de Koning verklaart dat hij hiervoor nooit opdracht heeft gegeven, waarop het gerecht hem een opgelegde boete kwijtscheldt. Sijmon Cornelisz, onderbaas van Jan Schriek, verklaart dat hij afgelopen zondag de schout niet had herkend, anders zou hij beter op zijn woorden hebben gelet. Ook hem wordt de boete kwijtgescholden; Jan Schriek zal worden gewaarschuwd dat hij zijn mensen niet op zondag tijdens de kerkdienst mag laten werken [bron: Stadsgerecht Woerden].

Op 27 nov. 1738 benoemt het gerecht Woerden Gijsbert de Koning en Willem Rijken Paling tot hoofdmannen van het pan- en steenbakkersgilde voor het jaar 1739 [bron: Stadsgerecht Woerden].

Kohier Personele Quotisatie van Woerden 1742, onder Oudeland en Tournoysveld, no. 57 "Gijsbert de Koning, meester-steenbakker, is voor de helft eygenaar van dit nummer en gebruykt de wederhelft in huure jaarlijks voor ƒ 94 gld".

Na het overlijden van Gijsbert treedt zijn zwager Claas Groenevelt (tr. Elisabeth Koning) op als voogd van zijn kinderen (vermeld in schepenakten van 28 maart 1752).

Uit dit huwelijk:

1. Dirkije, ged. Woerden 2 aug. 1722, begr. Woerden 7 febr. 1752, tr. Woerden 8 maart 1750 Arie van der Kats, pannenbakker ("beide wonende inde pannenbakkerije"), hij hertr. Woerden 3 dec. 1752 Dirkeije Plomp, dr. van Cornelis Plomp en Gijsbertje Koning.

2. Jan, ged. Woerden 25 juni 1724, begr. aldaar 9 aug. 1724 (impost 3 gld).

3. Marie, ged. Woerden 25 juni 1724, tweelinge met voorafgaande, begr. aldaar 12 sept. 1724 (impost 3 gld).

4. Jan, volgt Va.

5. Maria, ged. Woerden 16 maart 1729, tr. Woerden 13 sept. 1761 Johannis Knijff, j.m. van de koorendijk, pannenbakker, eigenaar van de steen en panfabriek "Misverstand" te Woerden [1755].

6. Annigije, ged. Woerden 16 maart 1729, tweelinge met voorafgaande, begr. aldaar 23 sept. 1730 (aangifte gaarderreg. 21 sept.: 4e klasse).

7. Annigijen, ged. Woerden 24 jan. 1731, begr. aldaar 6 apr. 1731 (aangifte gaardrreg. 4 april: 4e klasse).

8. Annigijen, ged. Woerden 12 juni 1733, begr. aldaar 5 juni 1734 (aangifte gaarderreg. 3 juni: 4e klasse).

Va. Jan Gijsbertsz. (de) Koning, zoon van IVb, ged. Woerden 2 april 1727, pannenbakker te Rietveld, begr. Woerden 23 mei 1797 (aangifte gaarderreg. 22 mei, 2e klasse), tr. Woerden 24 april 1763 Maria Jacobsdr. de Koning, ged. Woerden 13 febr. 1737, eigenaresse van de steen- en panfabriek "Misverstand" te Woerden [1810], overl. aldaar 25 sept. 1818, dr. van Jacob Jansz. (de) Koning (IVc) en Aaltje Hendriksdr. Verlaan.

Wegens spraakmoeilijkheden van Jan Gijsberts trad Maria bij transporten namens haar echtgenoot als (ver)koopster op.

De gezamenlijke erfgenamen van Marrigje Blonk transporteren op 10 april 1755 aan Jan Gijsbertsz de Koning een huis en erf op het Oudeland onder Woerden (bron: schepenakten Woerden). De koopsom bedraagt 65 gulden. Op 4 maart 1773 transporteert Jan Gijsbertsz de Koning taan Cornelis van Assum Czn een huis en erf aan de Rietvelderstraat te Woerden. De koopsom bedraagt 950 gulden. Op 10 okt. 1776 transporteren de gezamenlijke erfgenamen van Gijsbert Kloek aan Jan Gijsbertse Koning (gemachtigde is Dirk de Wolff, gerechtsbode te Woerden), een huis, pakhuis en erf, aan de Rijn te Woerden, gelegen tussen de Rijn en de Schapensteeg, voor een koopsom van 800 gulden. Ditzelfde huis en erf wordt op 8 nov. 1792 door Jan Gijsbertsz de Koning (gemachtigde is zijn vrouw Maria de Koning) getransporteerd aan Lourens Verbiest voor de koopsom van 1550 gulden.

In de schepenakten van Woerden is op 13 mei 1763 een afschrift van het testament opgetekend, verleden voor notaris mr Gijsbert Swartendijk te Woerden, van het echtpaar Jan Koning en Maria Koning, waarbij de echtelieden van de langstlevende van hen beiden tot erfgenaam benoemen. Op basis van dit testament heeft Maria Koning tussen 1798 en 1806 laten registreren, dat een steenplaats, huis en erf onder Woerden haar eigendom zijn als erfgenaam van haar overleden echtgenoot.

Op 3 nov. 1768 transporteren de weesmeesters van Woerden als voogden over de minderjarige erfgenamen en als executeurs-testamentair van Johanna van Driel transporteren aan Jan Gijsbertsz de Koning en Hendrik Koning een huis en erf aan de oostzijde van de Rijn te Woerden.
In 1777 wordt Jan Gijsbertse Koning vermeld i.v.m. een door hem aan Izak Hogendoorn, wonende in de Lange Weide, verstrekte lening van 1000 gulden148.

In mei 1792 kocht Maria van Jacobus Hendriksz. de Koning (VIf.) 18 morgen 1 hont hooiland gelegen in Zegveld en Zegvelderbroek voor ƒ 2025.-.

In augustus 1792 transporteert Jacobus Hendriksz. de Koning 18 morgen hooiland, bestaande uit drie percelen, onder Zegveld aan Maria voor ƒ 1916. Kort daarvoor waren deze percelen door Jacobus bij openbare veiling gekocht uit een executie van het testament van Alida Vermeulen. Een deel van deze percelen werd op 24 mei 1802 door Maria verkocht aan Jan van Briemen voor ƒ 1500.-.

Op 1 sept. 1792 transporteert Jacobus Hendriksz. de Koning ten gunste van Maria een hofstede genaamd "`t Ojevaarsnest" (welk in juni 1792 eveneens door de erfgenamen van Alida Vermeulen bij openbare veiling aan Jacobus was verkocht voor ƒ 5303.- waarvan ƒ 2000.- als hypotheek), zijnde een huis met twee schuren, tezamen groot ca. 27 morgen bouw-, wei-hooi- en houtland gelegen te Rietveld. De koopsom bedroeg eveneens ƒ 5303.-plus het Woerdensmergengeld over 1790, en de ordinaire en extraordinaire verpondingen en ongelden uit januari 1792. In 1803 verkocht Maria de hofstede met bijbehorend land aan Jan van Briemen.

Op 2 maart 1794 verstrekken Jan Gijsbertse Koning en Maria Koning een lening van 2000 gulden aan Jan Plomp, wonende te Zuilen199

In juni 1803 kocht Maria, als weduwe van Jan Gijsberts de Koning, van Jan de Leeuw morgen hooiland gelegen in Zegvelderbroek.

Op een veiling in Het Dorstige Hert koopt Maria de Koning, weduwe van Gijsbert (de) Koning, van Gijsbert Plomp Janszn (en de overige erfgenamen van Jannigje Knijff) de panfabriek aan de pannebakkerij Het Blauwe Hek. Bij de boedelverdeling in 1822 van de nalatenschap van Maria de Koning komt de fabriek in handen van haar dochter Aaltje, die getrouwd is met steenbakker Aart Knijff Hendrikszn.

Maria werd in 1810 tevens vermeld als eigenaresse van de steen- en panfabriek "Misverstand" welke in 1807 nog in het bezit was van haar broer Jacobus. Na het overlijden van Maria in 1818 komt de fabriek in het bezit van haar zoon Jan (VIb) die het toen opnieuw verkocht.

In 1816 ondertekende Maria ("de weduwe Jan Gijsbertse Kooning) een gezamelijk bezwaarschrift van de Woerdense steen- en pannenbakkers tegen de nieuw ingevoerde turfbelasting.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsbert, ged. Woerden 12 febr. 1764 (getuige Maria de Koning), werkzaam op de pannenbakkerij "misverstand", ongehuwd, overl. Woerden 13 dec. 1821.

2. Dirkje, ged. Woerden 16 okt. 1765 (getuige Dirkje de Koning, zuster van Maria Koning), overl. Langeruigeweide 2 okt. 1810.

3. Jacobus, volgt VIa.

4. Jan, volgt VIb.

5. Aaltje de Koning, ged. Woerden 27 juni 1773, (getuige Aaltje de Koning), mede-eigenaresse van de steen- en panfabriek "Damlust" te Woerden [1837], overl. 27 aug. 1846, tr. Woerden 5 juni 1796 Aart Hendrikz Knijff, geb. 30 sept. 1770, pannenbakker te Woerden, begr. 20 juli 1820, zn. van Hendrik Knijff en Jacomijntje Verbaen. Uit dit huwelijk de familietak De Koning Knijff. Aaltje was, als wed. van Aart Knijf Hzn, vanaf 1837 eigenaar van de panfabriek Damlust, samen met haar broer Jan Janse Koning. Deze panfabriek was daarvoor (vanaf 1817) eigendom van Dirk Koning. Na het overlijden van Aaltje wordt Jan Janse Koning volledig eigenaar van de fabriek.

6. Dirk de Koning, ged. Woerden 9 juni 1779, pannenbakker, eigenaar van de steen-en panfabriek "Deklust" [1833] te Woerden, ongehuwd, overl. Woerden 8 okt. 183621. Op 18 sept. 1837 worden de erven van Dirk de Koning vermeld in een not. akte opgemaakt door een notaris te Alphen in een testament van Jan van Heijningen, schipper te Alphen, vanwege een schip die door deze schipper wordt gebruikt, welk schip toekomt aan de erven van Dirk de Koning te Woerden (bron: archieven van de notarissen residerende te Alphen).

VIa. Jacobus Jansz. de Koning, zoon van Va, ged. Woerden 12 juni 1768, pannenbakker, landbouwer te Langeruigeweide, ouderling te Waarder (1813) overl. Waarder 29 aug. 1835, tr. Waarder (ondertr. Woerden 19 okt.) 4 nov. 1787 Gerritje (Geertje) Pieters van der Zwaen, ged. te Waarder 19 jan. 1766, overl. Waarder 4 dec. 1844, dr. van Pieter en Haagje Hoogendoorn.

Uit dit huwelijk:

1. Maria de Koning, ged. Waarder 28 sept. 1788, overl. Waarder 8 maart 1867, tr. aldaar 18 april 1817 Dirk Verlaan, wed. van Gerrigje Hogendoorn, ged. Zegveld 27 maart 1785, landbouwer, overl. Waarder 12 nov. 1848, landbouwer, zn. van Steven Verlaan en Jacomijntje van den Berg.

2. Aagje (Haagje) de Koning, ged. Waarder 25 okt. 1789, overl Bergambacht 22 nov. 1869, tr. Waarder 4 april 1818 Pieter Verduijn, geb. Stolwijk ca. 1786, landbouwer, woonde te `s-Heeraartsberg en Bergambacht, overl. Bergambacht 30 okt. 1874, zn. van Arie verduijn en Tijgje Castelijn.

3. Pieter, volgt VIIa.

4. Jannigje de Koning, geb. Waarder 3 maart 1794, begr. aldaar 18 april 1796.

5. Jan, volgt VIIb.

6. Gijsbert de Koning, volgt VIIc.

7. Arie, volgt VIId.

8. Annigje de Koning, geb. Waarder 14 sept. 1803, overl. Bodegraven (Meije) 14 juni 1835, tr. Waarder 9 april 1828 Adrianus Verbree, geb. aldaar 20 febr. 1800, landbouwer, woonde te Langeruigeweide en na zijn huwelijk te Bodegraven (Meije), overl. Bodegraven 19 dec. 1884, zn. van Thomas Verbree en Beligje Hofland.

9. Jacob, volgt VIIe.

10. Cornelia de Koning, geb. Waarder 17 dec. 1805, begr. aldaar 7 mei 1806.

VIIa. Pieter de Koning, zoon van VIa, geb. Waarder 21 okt. 1791, landbouwer en veehouder, gemeenteraadslid [1851-1857] te Langeruigeweide, overl. aldaar 14 dec. 1862, tr. Langeruigeweide 19 april 1820 Cornelia Zwartenbol, ged. Streefkerk 11 maart 1792, overl. Langeruigeweide 24 aug. 1843, dr. van IJsbrand Zwartenbol en Pietertje Koppen.

Uit dit huwelijk:

1. Geertje de Koning, geb. Langeruigeweide 9 dec. 1821, overl. aldaar 24 jan. 1861, tr. Langeruigeweide 17 febr. 1845 Arie Hoogendoorn, geb. aldaar 9 april 1820, landbouwer, zn. van Cornelis Hoogendoorn en Maagje Hoogendoorn.

2. Pietertje de Koning, geb. Langeruigeweide 10 okt. 1822, overl. aldaar 5 juni 1824.

3. Pietertje de Koning, geb. Langeruigeweide 5 juni 1824, overl. aldaar 5 maart 1826.

4. Jacobus de Koning, geb. Langeruigeweide 26 juni 1826, overl. aldaar 23 okt. 1830.

VIIb. Jan de Koning, zoon van VIa, geb. Waarder 22 april 1796, veehouder, woonde te Zwammerdam [1818-1823] en aan de Zuidzijde te Bodegraven [1823-], overl. Bodegraven 4 okt. 1870, tr. Langeruigeweide 28 juni 1818 Heiltje Hoogendoorn (Hogendoorn), geb. Waarder 6 jan. 1802, overl. Bodegraven, dr. van Cornelis Meynderts Hoogendoorn en Neeltje van der Neut.

Op 21 jan. wordt bij not. akte een obligatie gepasseerd door Daniel Bekker, koopman wonende te Bodegraven, ten behoeve van Jan de Koning, bouwman mede te Bodegraven woonachtig, groot in hoofdsom 1.400 gulden, losbaar ten alle tijden binnen drie maanden 145.2.01 de gedane opzegging, rentende vijf ten honderd in het jaar, ingegaan op 01-11-1837, onder verband van gebouwen en erven staande binnen de gemeente van Bodegraven (bron: archieven van de notarissen residerende te Koudekerk).

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje de Koning, geb. Zwammerdam 1 april 1823, overl. Hazerswoude 1 dec. 1858, tr. Bodegraven 18 febr. 1848 Arie van Holst, geb. Stein (bij Gouda) 19 maart 1825, landbouwer.

2. Jacobus, volgt VIIIa.

3. Cornelis, volgt VIIIb.

4. Geertje de Koning, geb. Bodegraven 1 nov. 1831, overl. Loosduinen 25 dec. 1886, tr. aldaar 23 nov. 1849 Gerrit van Holst, geb. Gouderak 26 jan. 1827, landbouwer.

5. Maria de Koning, geb. Bodegraven 5 aug. 1834, overl. aldaar 27 april 1892, tr. Bodegraven 28 april 1854 Gerrit Molenaar, geb. aldaar 29 aug. 1831, landbouwer, overl. Bodegraven 17 dec. 1903.

6. Antje de Koning, geb. Bodegraven 20 sept. 1837, overl. Hazerswoude 22 april 1872, tr. aldaar 23 april 1858 Hendrik Peters, geb. Moerkapelle 16 april 1830, landbouwer, overl. Woubrugge 7 mei 1912.

VIIIa. Jacobus de Koning, zoon van VIIb, geb. Bodegraven 23 nov. 1826, gereformeerd predikant te Baarland, De Lier en Krabbendijke [1853-], overl. Krabbendijke 3 jan. 1907 (zie ook: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\afbeelding.jpg), tr. Bodegraven 25 mei 1854 Elisabeth van Wijk, geb. aldaar 3 mei 1825, overl. Krabbendijke 26 febr. 1893, dr. van Klaas van Wijk en Elisabeth van den Hoorn.

Uit dit huwelijk:

1. Nicolaas Jacobus de Koning, geb. Baarland 27 aug. 1855, overl. Maasland 4 maart 1873.

2. Elisabeth de Koning, geb. Baarland 27 nov. 1856, overl. Krabbendijke 28 febr. 1919.

3. Jan Jacobus de Koning, geb. Baarland 7 nov. 1857, overl. aldaar 27 juni 1858.

4. Heiltje de Koning, geb. Baarland 15 febr. 1859, overl. Krabbendijke 1 okt. 1913.

5. Jan Jacobus de Koning, geb. Baarland 27 april 1860, overl. Maasland 16 okt. 1863.

6. Neeltje de Koning, geb. Baarland 29 juli 1861, overl. Rotterdam 30 april 1942.

7. Gerretje de Koning, geb. Maasland 24 okt. 1862, overl. Boskoop 23 maart 1887.

8. Jan Jacobus de Koning, geb. Maasland 21 juli 1864, overl. aldaar 13 jan. 1866.

9. Jan Jacobus de Koning, geb. Maasland 24 april 1866, overl. aldaar 5 dec. 1866.

10. Jan, volgt IXa.

11. Cornelis de Koning, geb. Maasland 14 juni 1872, overl. aldaar 9 sept. 1872.

IXa. Jan de Koning, zoon van VIIIa, geb. Maasland 10 aug. 1867, onderwijzer, overl. Bergen op Zoom 1949, tr. 1e Kruiningen 30 mei 1895 Fenia Elsina Lampen, geb. Zegwaard 29 maart 1870, overl. Krabbendijke 20 sept. 1920, dr. van Geert Lampen en Hendrika de Vries, tr. 2e Krabbendijke 13 mei 1926 Maria Dieleman, geb. aldaar 17 juni 1873, overl. Ermelo 16 jan. 1948.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacobus, volgt Xa.

2. Gerard, volgt Xb.

3. Elisabeth de Koning, geb. Mijdrecht 11 juni 1899, onderwijzeres, overl. 15 okt. 1983, tr. Krabbendijke 23 dec. 1924 Arie Anthonius van Zwet, geb. 16 juli 1902, onderwijzer [1924], directeur van het Schreuderinstituut te Amsterdam, overl. 5 juni 1982.

4. Hendrika de Koning, geb. Krabbendijke 25 jan. 1901, onderwijzeres, tr. Krabbendijke 29 april 1926 Adriaan de Haan, geb. Alblasserdam 10 aug. 1896, chef de bureau bij een uitgeversmaatschappij, zn. van Abram de Haan en Cornelia Petronella Mussert.

5. Gerretje de Koning, geb. Krabbendijke 1 jan. 1903, onderwijzeres, overl. Meliskerke 4 nov. 1974, ongehuwd.

6. Hermina de Koning, geb. Krabbendijke 5 juli 1905, onderwijzeres, overl. 22 sept. 1970, tr. Rotterdam 21 aug. 1929 Jacobus de Hamer, geb. 26 sept. 1903, technisch ambtenaar te Rotterdam, zn. van Pieter de Hamer en Janna Johanna de Jonge.

7. Nikolaas (Niek) Jacobus de Koning, geb. Krabbendijke 16 sept. 1907, overl. Apeldoorn 19 mei 1997, tr. Johanna Hommes, geb. 25 jan. 1906. Nikolaas was enige jaren onderwijzer, in is in 1942 als militair vertrokken naar Engeland, van februari 1961 tot december 1963 commandant van het Korps Commandotroepen. In 1967 gepensioneerd luitenant-kolonel, bovendien jarenlang rentmeester in Argentinië.

In december 1943 vertrekt Nikolaas met No.2 (Dutch) Troop naar het verre oosten, waar hij begin 1944 samen met enkele collega's wordt ingezet met No. 5 Commando aan het front bij Arakan (Birma), bij een een gevechtsactie op 1 maart 1944. Hiervoor ontvangt hij bij KB 3 aug. 1944 het Bronzen Kruis Hij was drager van De Willems Orde. Nikolaas de Koning is daarna op 11 oktober 1944 gedropt (Special Air Service, Team Portia, No.2 Dutch Troop, No. 10 (Inter-Allied) Commando) bij Veenhuizen, waarna hij door de Binnenlandse Strijdkrachten is opgeleid en assistentie heeft verleend aan Canadese troepen. Bijzonderheden hierbij vermeld: betrokken bij operatie 'Jedburgh'; schuilnamen 'Arie Prins' en 'Albertus Werkman'. Hij ontvangt hiervoor bij Koninklijk Besluit 2 mei 1953 de Bronzen Leeuw. In augustus 1945 wordt hij bevorderd tot eerste-luitenant en naar Ceylon gestuurd (rrn opdracht die in totaal 4 jaar duren). Daarbij wordt hij ingezet voor de vorming en ontwikkeling van de paracommando eenheden in het voormalig Nedelands-Indië. Na vele functies binnen de diverse paracommando-eenheden vervult hij als laatste de functie van Commandant Opleidings Centrum Regiment Speciale Troepen. Na terugkeer in Nederland wordt hij bij het pas in Roosendaal neergestreken Korps Commandotroepen belast met de opleiding van de eerste commando-opleidingen voor dienstplichtigen en later de 1e Commando Compagnie. Na diverse functies in de Koninklijke Landmacht wordt hij in 1961 Korpscommandant. In die periode zorgt hij er voor dat er een aanvang wordt gemaakt met het opleiden van parachutisten. Op 31 augustus 1967 neemt hij afscheid van het leger.

8. Wietse, volgt Xc.

Xa. Jacobus de Koning, zoon van IXa, geb. Mijdrecht 6 mei 1896, doctor in de theologie, geref. predikant te Vries [1920-1928] en Schipluiden [-1944], lid verzet, overl. Neuengamme (concentratiekamp) 14 dec. 1944, tr. Kampen 15 juli 1920 Johanna Hettinga, geb. Sneek 2 nov. 1901, overl. Vlaardingen 25 mei 1989, dr. van Folkert Jochums Hettinga en Elisabeth Klazes de Jong. Het huis van dr. Jacobus de Koning diende tijdens de oorlog als toevluchtsoord voor Joden en onderduikers voor de dagen totdat men een safe onderdak had gekregen. In de zomer van 1944 werd hij gearresteerd, waarna hij van 6 juli tot september 1944 gevangen zat in Vught. Vandaar kwam hij via KZ Sachsenhausen in KZ Neuengamme terecht.

Uit dit huwelijk:

1. Jan de Koning, geb. Vries 2 aug. 1921, overl. 22 april 1995 te Schiedam. tr. Delft 7 dec, 1949 Geertruida Francisca Kouwenhoven, geb. Delft 7 juli 1925. Jan de Koning studeerde economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Uit dit huwelijk:

a.       Johanna Laurina (Laurieke) Koning, geb. Amsterdam 12 okt. 1953, studeerde Nederlands en geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij is werkzaam geweest als lerares Nederlands en ontwikkelde zich tot schrijfster en expert op het gebied van de hedendaagse wereldliteratuur.

b.      Anneke Marion Koning, geb. Vlaardingen 22 april 1957, studeerde rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij ontwikkelde zich tot mediator.

c.       Jacobus Folkert Gerhard Koning, geb. Vlaardingen 19 juli 1958, studeerde economie en rechten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Economie rondde hij af, rechten niet. Hij ontwikkelde zich tot zelfstandig ondernemer. .

2. Folkert de Koning, geb. Vries 4 okt. 1923, overl. 27 mei 2009 te Amstelveen, tr. Wilhelmina Lena Bey, geb. 8 nov. 1928 te Leiden, overl. Loenen aan de Vecht 26 april 2014. Folkert was drager van Het Bronzen Kruis; het Oorlogsherinneringskruis met gesp Oost Azië – Zuid Pacific 1942 – 1945; het Ereteken voor Orde en Vrede met gesp 1946. Folkert was Engelandvaarder (ontsnapping uit bezet gebied vanuit Haringvliet). Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden en was werkzaam als advocaat. Wilhelmina Bey studeerde eveneens rechten aan de Universiteit van Leiden. Zij was werkzaam als rechter bij het gerechtshof te Utrecht. Zij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Uit dit huwelijk:

a.       Michiel Koning.

b.      Roelof Koning.

c.       Arnold Koning.

d.      Rutger Koning.

3. Gerhard de Koning, geb. Schipluiden 22 nov. 1931. Gerhard is twee maal getrouwd maar heeft geen kinderen. Hij heeft de sportacademie gedaan, is gymleraar geweest en later was hij inspecteur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Xb. Gerard de Koning, zoon van IXa, geb. Mijdrecht 18 jan. 1898, onderwijzer te Heemstede (ca. 1917), Lange Ruige Weide, Appelscha, Goes, Nieuw Vennep, Leidschendam en Ulrum, overl. Veenendaal 1972, huwde 30 nov. 1923 Aaltje Hommes, geb. 21 mei 1901 te Vries, overl. Veenendaal 1974.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt XIa.

2. Jacoba Geertruida de Koning, geb. 22 Nov. 1925 te Goes, overl. te 's Hertogenbosch, tr. te Ulrum Johannes Hendrik Volwerk.

3. Fenia Elsina de Koning, geb 15 mei 1927 te Nieuw Vennep.

4. Remmelt, volgt XIb.

5. Marchien Elisabeth de Koning, geb. 14 april 1930 te Nieuw Vennep, tr. 1e te Rotterdam Teunis Philippus Droog, tr. 2e ...

6. Gerda Hendrika de Koning, geb. 30 juli 1931 te Voorburg, tr. te Werkendam Bastiaan Koek.

7. Geert, volgt XIc.

8. Jakobus de Koning, geb. 18 maart 1934 te Ulrum, tr. te Djakarta Friedha Margaretha Matularuwa, nu wonende in Alphen a/d Rijn.

9. Johanna Harmina de Koning, geb. 13 dec. 1935 te Ulrum, woonde in Groningen, overl. aldaar 6 jan. 2015, tr. Herman van Ravenzwaay, geb. 4 mei 1927, overl. 13 juni 1996.

10. Niko de Koning, geb. 30 nov. 1937 te Ulrum, overl. 1963 in Heemstede.

11. Aaltje Gerarda de Koning, geb. 20 aug. 1939 te Ulrum, tr. Jannes Janssen, geb. te Winsum, zn. van Jannes Janssen en Antje Jeltina Braaksma. Jannes woont later in Leeuwarden.

12. Johannus, volgt XId.

13. Cornelis (Kees) de Koning, geb. 23 mei 1944, te Ulrum, tr. Tjitske Lise, nu wonende te Heemstede.

XIa. Jan de Koning, zoon van Xb, geb. 20 sept. 1924 te Goes, tr. Leens 26 juli 1951 Jantje Jacoba Hoeksema, geb. 22 juni 1928 te Leens. Echtpaar woont in Toronto, Canada.

Uit dit huwelijk:

1. Gerard, volgt XIIa.

2. Kornelis, volgt XIIb.

3. Joan Feikje de Koning, geb. 11 mei, 1956 te Toronto, Can, onderwijzeres, tr. North York (nu Toronto) met Simon Jacobus (Jack) vander Kooy, geb. Rotterdam 16 april 1954, onder-directeur van een bank.

4. Jakobus, volgt XIIc.

5. Alice Jane de Koning (Dr.), geb. 2 mei, 1959, in Scarborough, Ont. (nu Toronto), senior intructor University of Calgary, Haskayne School of Business [2016], tr. in Toronto met (Dr.) Yrjo Koskinen, geb. in Helsinki, Finland, Associate Professor at the Haskayne School of Business, University of Calgary [2016]. Alice en Yrjo volgden beiden hun universitaire opleiding in Stockholm, Zweden.

6. Nicholas James, volgt XIId.

XIIa. Gerard de Koning, zoon van XIa, geb. 29 april 1952 te Amsterdam, computer-programmeur, tr. te Stoney Creek, Ontario (Can.) 10 mei 1975, Patricia Mary Dean, geb. Hamilton, Ontaria (Can.) 20 mei 1952, maatschappelijk werkster.

Uit dit huwelijk:

1. Carolyn Elizabeth de Koning, geb. Toronto, Ontario 10 nov. 1979, tr. Toronto 2 juni 2001 Jeremy Johnson, geb. 13 sept. 1974.

2. David Gordon John de Koning, geb. Toronto 4 mei 1982.

3. Peter Nicholas Dean de Koning, geb. Toronto 17 juni 1986.

XIIb. Kornelis (Neil) de Koning, zoon van XIa, geb. 11 nov. 1953 te Amsterdam, dominee, tr. Toronto (Can.) Klaaske de Groot, geb. 29 april 1952, lerares aan een middelbare school.

Uit dit huwelijk:

1. Rachel de Koning, geb. 23 maart 1980 te Grand Rapids, Mich., U.S.A.

2. Karissa de Koning, geb. 7 dec. 1981 te Calgary, Alta., Can.

3. Jonathan de Koning, geb. 8 juni 1984 te Calgary, Alta., Can.

4. Peter de Koning, geb. 17 okt. 1986 te Calgary, Alta., Can.

XIIc. Jakobus (Jake) de Koning, zoon van XIa, geb. 26 okt. 1957, te Toronto (Can.), computer-programmeur, overl. Clinton 12 febr. 2013, tr. te Clinton, Ont., Can. met Janice de Weerdt, geb. 17 jan. 1958 te Benmiller, Ont., bureau-chef bij een groothandel.

Uit dit huwelijk:

1. Ellen de Koning, geb. 15 dec. 1986 in Clinton, Ont., tr. Joram Nowak.

2. Andrew James de Koning, geb. 8 nov. 1991 in Clinton, Ont.

3. Bethany Jan de Koning, geb. 8 nov. 1991 in Clinton, Ont., tr. Gary Paquette.

XIId. Nicholas (Nick) James de Koning, zoon van XIa, geb. 5 maart 1961 in Scarborough, Ont. (Can.), onderwijzer, tr. in Hamilton, Ont. met Shelagh McPhee, geb. 23 Juni 1961 in Hamilton, Ont., Canada, werkzaam in een ziekenhuis als "ultra-sound-technician".

Uit dit huwelijk:

1. Kelly Ann de Koning, geb. 21 okt. 1992 te Hamilton, Ont., Canada.

2. Daniel (Danny) Ryan de Koning, geb. 25 juni 1994 te Hamilton, Ont., Canada.

XIb. Remmelt de Koning, zoon van Xb, geb. Nieuw Vennep 13 sept. 1928, ondernemer (wegenbouwbedrijf), overl. Hoogkerk 25 aug. 1977, tr. 24 dec. 1952 Egbertje (Eppie) van Wijk.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje de Koning, geb. Hoogkerk 14 april 1955.

2. Aaltje de Koning, geb. Hoogkerk 19 juni 1956, tr. Willem Pieter Venema, geb. Groningen 22 sept. 1954.

3. Gerard de Koning, volgt XIIe.

4. Johannes de Koning, geb. 3 mei 1959 in Hoogkerk.

5. Remmelt de Koning, geb. 25 febr. 1961 in Hoogkerk.

XIIe. Gerard de Koning, zoon van XIb, geb. Hoogkerk 26 nov. 1957, accountant, tr. 1e Zeist 26 juni 1980 Marie Alice Douma, geb. Onstwedde 22 juni 1959, lerares Frans, overl. Veenendaal 13 jan. 2004, tr. 2e. 15 okt. 2005 Jantine Treuren, geb. Krimpen a/d IJssel 26 jan. 1968, lerares geschiedenis.

Uit het eerste huwelijk:

1. Dina Mattanje (Dianne) de Koning, geb. Veenendaal 3 juni 1981, tr. 27 mei 2005 Peter van Muijen.

2. Egbertje Margaretha Ali (Emma) de Koning, geb. Veenendaal 10 jan. 1983, tr. 30 sept. 2005 Evert de Bruine.

3. Remmelt Johannes (Remmelt) de Koning, geb. Veenendaal 19 april 1985.

4. Helena Theodora (Lonneke) de Koning, geb. Rhenen 7 april 1989.

5. Rein de Koning, geb. Ede 16 maart 2002.

6. Jochem de Koning, geb. Ede 16 maart 2002.

Uit het tweede huwelijk:

7. Maria Fréderique Gloria (Fréderique) Koning, geb. Ede 6 okt. 2007.

XIc. Geert de Koning, zoon van Xb, geb. 28 febr. 1933 te Niekerk bij Ulrum, tr. Dronrijp, gem. Menaldumadeel 28 dec. 1965 Gelske Terpstra, echtpaar nu wonende in Calgary, Alta, Can.

Uit dit huwelijk:

1. Curt Andrew de Koning, geb. 12 maart 1967 in Albany, N.Y., USA, Research Scientist [2016] at University of Colorado at Boulder.

2. Edward Allan de Koning, geb. 2 juli 1968 in Parijs, Frankrijk.

3. Ian Raymond de Koning, geb. Toronto, Canada 17 dec. 1971.

4. Ronald Jeffrey de Koning, geb. Toronto, Canada 2 maart 1974.

XId. Johannes de Koning, zoon van Xb, geb. 5 juli 1941 te Ulrum, overl. ca. 1985, was gehuwd met Coby.

Uit dit huwelijk:

1. Jan de Koning.

Xc. Wietse de Koning, zoon van IXa, geb. Krabbendijke 17 nov. 1909, kruidenier [-1945] en timmerman [1945-], huwde 1e ...., huwde 2e Joke Veldhuis.

Uit het eerste huwelijk:

1. Els de Koning.

2. Erik de Koning.

3. Yvonne de Koning.

Uit het tweede huwelijk:

4. Nelleke de Koning.

VIIIb. Cornelis de Koning, zoon van VIIb, geb. Bodegraven 17 maart 182822, landbouwer en veehouder, woonde te Bodegraven, Hazerswoude en Nieuwkoop (vanaf mei 1858, op de hofstede van zijn schoonvader, ‘De Meijehoeve’), overl. Nieuwkoop (Meije) 15 dec. 1894, tr. Nieuwkoop 12 maart 1853 Cornelia Schouten, geb. Ouderkerk a/d IJssel 2 nov. 1832, overl. Nieuwkoop (Meije) 14 april 1890, dr. van Hendrik Schouten en Elisabeth Rijkaart. Nadat zijn schoonvader elders is gaan wonen was Cornelis huurder van de hofstede ‘De Meijehove’, waarna Cornelis in 1885 (een jaar na het overlijden van diens schoonvader) eigenaar werd. Na diens overlijden kwam de hofstede in handen van Cornelis van den Berg die het verhuurde aan Hendrik Schouten, schoonzoon van Cornelis Koning.

Uit dit Huwelijk:

1. Heiltje de Koning, geb. Hazerswoude 10 sept. 1854, woonde achtereenvolgens te Nieuwkoop, Wilnis en Nieuwer-Amstel, overl. Nieuwer-Amstel 31 okt. 1931, tr. Wilnis 6 mei 1878 Jan Oussoren, geb. Vinkenveen 3 april 1852, veehouder te Nieuwer-Amstel, overl. Nieuwer-Amstel 6 okt. 1913, zn. van Aalbert Oussoren en Elisabeth Fokker.

2. Hendrik, volgt IXb.

3. Elisabeth de Koning, geb. Hazerswoude 12 nov. 1857, overl. Noordwijk 5 april 1933, tr. Nieuwkoop 15 nov. 1883 Jan Barnhoorn, geb. Noordwijk 17 april 1851, landbouwer, overl. Noordwijk 8 okt. 1931, zn. van Floris Barnhoorn en Grietje Passchier. Echtpaar woonde in Noordwijk.

4. Neeltje de Koning, geb. Nieuwkoop 2 sept. 1859, overl. Nieuwer-Amstel 6 dec. 1906, tr. Noordwijk 16 sept. 1881 Adrianus de Vlieg, geb. `s-Gravenhage 29 dec. 1847, smid, vanaf 1881 gereformeerd predikant te Noordwijk, Ouderkerk a/d Amstel, Halfweg, Renkum en Hoofddorp [1881-], overl. Nieuwer-Amstel 25 juli 1906, zn. van Adrianus de Vlieg en Catharina Goverdina den Otter.

5. Jan de Koning, geb. Nieuwkoop jan. 1861, overl. Nieuwkoop 30 okt. 1861.

6. Jannigje de Koning, geb. Nieuwkoop 31 dec. 1862, overl. Bodegraven 7 aug. 1937, tr. Bodegraven 21 dec. 1887 Pieter Plomp, geb. aldaar 27 juni 1866, bouwmansknecht, overl. Bodegraven 27 sept. 1942, zn. van Pieter Plomp en Elizabeth Lans.

7. Jan, volgt IXc.

8. Teunis Bastiaan de Koning, geb. Nieuwkoop 12 aug. 1865, overl. aldaar 8 okt. 1865.

9. Geertje de Koning, geb. Nieuwkoop 17 dec. 1866, overl. Noordwijk 17 aug. 1886, tr. Nieuwkoop 18 juli 1885 Gerardus Kruiswijk, geb. Noordwijk 4 febr. 1862, schilder, overl. Noordwijk 6 okt. 1938, zn. van Hendrik Jan Kruijswijk en Geertje Colijn. Gerardus hertr. 1e Noordwijk 27 juni 1890 Aagje Klein, en hertr. 2e in 1901 Fijtje Passchier.

10. Teuntje Bastiaantje de Koning, geb. Nieuwkoop 17 dec. 1868, woonde achtereenvolgens te Bodegraven, Aarlanderveen, Zwammerdam en Berkel en Rodenrijs, overl. Berkel en Rodenrijs 10 dec. 1925, tr. Bodegraven 11 nov. 1888 Cornelis van der Breggen, geb. Zwammerdam 17 juni 1867, broodbakker, overl. Berkel en Rodenrijs 15 febr. 1953, zn. van Hermanus van der Breggen en Johanna Ermina Groenendijk.

11. Maria de Koning, geb. Nieuwkoop 12 juli 1870, overl. aldaar 13 jan. 1949, tr. Nieuwkoop 23 nov. 1893 Hendrik Schouten (haar neef), geb. Zoeterwoude 7 april 1869, veehouder, overl. Nieuwkoop 25 okt. 1943, zn. van Theunis Bastiaan Schouten en Klaasje van den Berg. Echtpaar woonde vanaf nov. 1893 te Nieuwkoop op de hofstede ‘De Meijehoeve’ (eerder eigendom van de vader van Maria).

12. Jacobus de Koning, geb. Nieuwkoop 22 juli 1872, overl. aldaar 15 maart 1873.

IXb. Hendrik de Koning, Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\afbeelding.jpg, zoon van VIIIb, geb. Hazerswoude 2 sept. 1855, gereformeerd predikant te Gees (Dr.), Uithoorn [1884-1892] en Mijdrecht [1892-1921], overl. Amsterdam 18 maart 1921, tr. 1e Bodegraven 21 juni 1883 Marijtje van Dam, geb. aldaar 3 aug. 1859, overl. Mijdrecht 22 febr. 1896, dr. van Pieter van Dam en Hendrikje Hoogendoorn, tr. 2e Mijdrecht 12 juli 1918 Aaltje van Dijk, geb. Bodegraven 18 okt. 1866, vanaf juli 1900 werkzaam in de huishouding van Ds. H. de Koning, overl. Oldenzaal 29 april 1945, dr. van Willem van Dijk en Neeltje Burger. Aaltje vertrok op 10 aug. 1926 vanuit Mijdrecht naar Den Haag. Hendrik werd in sept. 1873 ingeschreven bij de Theologische School in Kampen waar hij gedurende negen jaar de opleiding volgde.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis de Koning, geb. Oosterhesselen 12 sept. 1884, overl. Mijdrecht 5 febr. 1886.

2. Pieter de Koning, geb. Mijdrecht 19 sept. 1885, schoolhoofd, tr. Haarlemmermeer 18 mei 1910 Elisabeth van Driel, geb. Haarlemmermeer 9 mei 1887, dr. van Govert Willem van Driel, smid, en Anneke de Waal. Echtpaar woonde rond 1943 in Den Haag, Frankenslag 148. Hieruit:

a.       Pieter de Koning, geb. Naaldwijk 10 jan. 1919, student Indisch Recht [1942], overl. Berlijn-Tegel 4 juni 1943. Pieter behoorde tot de Stijkelgroep (vernoemd naar Han Stijkel, een van de voortrekkers), een Nederlandse verzetsgroep die opereerde aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. De religieus geïnspireerde groep had waarschijnlijk rond de tachtig leden. Pieter werd op 1 april 1941 gearresteerd, en opgesloten in cel 622 in het Oranjehotel. In september 1942 stond de groep terecht voor het Reichskriegsgericht in Berlijn. Op 4 juni 1943 werden 32 leden van de groep, waaronder Pieter de Koning, in Berlijn-Tegel met een tussenpauze van vijf minuten geëxecuteerd. Zij werden begraven in Berlijn-Döberitz, en later herbegraven op de gemeentelijk Begraafplaats Westduin te Den Haag.

3. Cornelia Hendrika de Koning, geb. Mijdrecht 15 dec. 1886, overl. aldaar 21 mei 1893.

4. Hendrika de Koning, geb. Mijdrecht 26 mei 1889, op 26 april 1927 vertrokken naar Naaldwijk, overl. 26 aug. 1984 (begr. Amsterdam, De Nieuwe Ooster).

5. Heiltje de Koning, geb. Mijdrecht 16 sept. 1890, overl. aldaar 11 aug. 1891.

6. Cornelis de Koning, volgt Xd.

7. Nicolaas Jan de Koning, geb. Mijdrecht 3 maart 1893, overl. aldaar 12 sept. 1894.

8. Jan de Koning, geb. Mijdrecht 8 aug. 1894, tr. Naaldwijk 16 april 1925 Johanna Prins, geb. Naaldwijk 28 dec. 1903, dr. van Willem Prins en Elizabeth van den Beukel. Hieruit:

a. Willem de Koning, geb. Naaldwijk ca. 1930, overl. aldaar 19 aug. 1939.

b. een doodgeboren kind, Naaldwijk 15 juni 1931.

c. een doodgeboren kind, Naaldwijk 17 juli 1933.

d. Jan Pieter de Koning, geb. Den Haag 15 dec. 1944, overl. aldaar 17 dec. 1944.

e. Willem Martinus de Koning, geb. Den Haag 15 dec. 1944, overl. aldaar 18 dec. 1944.

9. Marijtje Cornelia Hendrika de Koning, geb. 5 febr. 1896, overl. Bodegraven 2 april 1896.

10. Arie Nicolaas de Koning, geb. 5 febr. 1896 (tweeling met voorafgaande), overl. Renkum 9 juli 1897.

Xd. Cornelis de Koning, zoon van IXb, geb. Mijdrecht 25 dec. 1891, onderwijzer, schoolhoofd (chr. school), overl. 5 okt. 1972 (begr. Amsterdam, De Nieuwe Ooster), tr. Nieuwer-Amstel 20 maart 1919 Jannekoba de Rooij, geb. Nieuwer Amstel 7 aug. 1890, overl. Amsterdam 15 dec. 1962, dr. van Jacob de Rooij en Willemijntje Stam. Echtpaar woonde vanaf 1922 aan de Linneasparkweg en vanaf mei 1931 aan de Radioweg in Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob de Koning, geb. Watergraafsmeer 27 dec. 1919, overl. Rijswijk 16 sept. 2003, tr. Niesje van Mourik, geb. Mijdrecht 17 dec. 1918, overl. Rijswijk 27 jan. 2009. Échtpaar was kinderloos en woont in 1962 te Rijswijk.

2. Hendrik de Koning, geb. Amsterdam (Watergraafsmeer) 24 juni 1922, overl. Amstelveen 24 dec. 2006 (begr. Amsterdam, De Nieuwe Ooster), tr. C.J. Hogervorst. Echtpaar woont in 1962 te Amsterdam. Hieruit:

a.       Kees de Koning.

b.      Elly de Koning.

c.       Johan de Koning.

d.      Johan Dirk de Koning.

3. Jan Willem de Koning, geb. Amsterdam 7 dec. 1923, overl. Haarlem 18 okt. 2010, tr. Maria Johanna van Vliet, overl. voor 2010. Echtpaar woont in 1962 te Amsterdam. Hieruit:

a.       Anneke de Koning.

b.      Sacha de Koning.

c.       Jan Willem de Koning.

IXc. Jan de Koning, zoon van VIIIb, geb. Nieuwkoop (Meije) 15 jan. 1864, landbouwer en koopman, overl. Huis ter Heide (Gem. Zeist) 15 mei 1937, tr. Nieuwkoop 31 maart 1887 Cornelia Breedijk, geb. Bodegraven 9 okt. 1865, overl. aldaar 17 jan. 1945, dr. van Klaas Breedijk en Trijntje Both. Echtpaar woonde eerst in de Bodegraafse Meije (nr. 41, later nr. 37) en later in de Prinsenstraat 17 aldaar.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, volgt Xe.

2. Klaas, volgt Xf.

3. Hendrik de Koning, geb. Bodegraven 1 juli 1890, broodbakker, overl. Roterdam 14 sept. 1935, huwde Montfoort 4 okt. 1922 Cornelia Alblas, geb. aldaar 10 dec. 1895, huishoudster, overl. Utrecht 22 febr. 1969, dr. van Peter Alblas en Wijnanda Margaritha Hillegendiek. Cornelia Alblas hertr. 1e Woubrugge 27 april 1939 Johan Hendrik Coenraad van Diggele, hertr. 2e Utrecht 18 jan. 1961 Johannes Petrus Diteweg.

4. Trijntje de Koning, geb. Bodegraven 23 nov. 1892, ongehuwd, overl. Katwijk 18 aug. 1979. Trijntje woonde in de Prinsenstraat 17 te Bodegraven.

5. Nicolaas, volgt Xg.

6. Jacobus, volgt Xh.

7. Cornelia de Koning, geb. Bodegraven 16 dec. 1898, ongehuwd, inwonend huishoudster aan de Wilhelminastraat 44 te Bodegraven, overl. Katwijk aan Zee 10 mei 1988. Cornelia woonde in 1947 bij haar zuster Trijntje de Koning, en later in Zwammerdam.

8. Willem, volgt Xi.

9. Teunis, volgt Xj.

Xe. Cornelis de Koning, zoon van IXc, geb. Bodegraven 17 maart 1888, slager aan de Dorpsstraat 18 te Uithoorn, overl. aldaar 1 mei 1959, tr. 1e Bodegraven 30 mei 1906 Janna Willemina Tober, geb. Uithoorn 29 juli 1886, overl. aldaar 15 juni 1940, dr. van Pieter Tober en Elizabeth klaver, tr. 2e Uithoorn 23 jan. 1946 Elisabeth Littooij, geb. Waddinxveen 16 apr. 1894, huishoudster, overl. Haarlem 6 sept. 1946, dr. van Arie Littooij en Antje Huurman, tr. 3e 1955 Wilhelmina van Vondel, geb. 21 nov. 1885, overl. Gorinchem 11 juli 1972, dr. van Koenraad van Vondel en Marchien Dik, weduwe van Lodevicus Pieter Schwarz. Cornelis woonde vanaf 1956 Zijdelvelt 53 te Uithoorn. Wilhelmina van Vondel verhuisde in aug. 1969 naar Werkendam.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter de Koning, geb. Uithoorn ca. juli 1906, overl. aldaar 20 april 1907.

2. Jan de Koning, geb. Uithoorn 3 jan. 1908, overl. Hoofddorp 19 aug.1951, tr. Mijdrecht 1 juni 1932 Aaltje Korver, geb. Mijdrecht 26 febr. 1908, overl. 20 maart 1996, dr. van Dirk Korver en Wilhelmina Hendrika Aberson. Hieruit:

a.       Dirk de Koning, geb. 1933.

b.      Janna Willemina (Jenny) de Koning, geb. 31 maart 1937, overl. 15 sept. 2009.

c.       Wilhelmina Hendrik de Koning, geb. 1945.

d.      Ali Antonia Cornelia de Koning, geb. 1948.

e.       Cornelis Jan de Koning, geb. 1948.

3. Pieter de Koning, geb. 1909, overl. 1986, tr. Lisse 31 juli 1935 Elizabeth Maria Schravendeel, geb. 1913, dr, van Arend Schravendeel en Maria van Ginhoven. Hieruit:

a.       Janna Willemina de Koning, geb. 1936, tr. 1954 Kenneth Eugene Leeuwen, geb. 1931.

b.      Arend Cornelis de Koning, geb. 1939, tr. 1966 Betty Jean Lamer, geb. 1942. Hieruit: i. Kevin John de Koning, geb. 1969; ii. Chistine Denise de Koning, geb. 1971.

c.       Cornelis Jan de Koning, geb. 1944, tr. 1e 1965 (huwelijk ontbonden in 1986) Carole Anne Reuter, geb. 1944, tr. 2e 1987 Helga Helene Theresa Axt. Uit het tweede huwelijk: i. Debora Elizabeth de Koning, geb. 1966; ii. Deanne Lynne de Koning, geb. 1967; iii. Kim Elaine de Koning, geb. 1970.

4. Nicolaas de Koning, geb. 15 jan. 1912, overl. 3 nov. 1980, tr. 1938 Jacoba Maria Meijer, geb. 5 okt. 1910, overl. 25 juni 1986. Hieruit:

a.       Cornelis de Koning, geb. 1939, ongehuwd.

b.      Hendrika Antonia Irene de Koning, geb. 1943, tr. 1968 Andreas Theodorus Clemens Maria van Os, geb. 1946.

c.       Marianne Jeaanette de Koning, geb. 1946, tr. 1968 Henderik Ernst Uiterwijk, geb. 1939.

d.      Jacoba Maria de Koning, geb. 1948, tr. 1974 Ronald Sjoerd Kuiphof, geb.1947.

e.       Johan Willem Nicolaas de Koning, geb. 1951, tr. 1985 Niesje Roodenburg, geb. 1952. Hieruit: i. Nicolaas Johannes de Koning, geb. 1986.

5. Cornelis de Koning, geb. Uithoorn in 1913, overl. 1979, tr. Mijdrecht 19 jan. 1938 Dirkje van der Horst, geb. Mijdrecht in 1914, dr. van Leendert van der Horst en Aaltje van Mourik. Hieruit:

a.       Cornelis de Koning, geb. 1939, overl. 1977, tr. .. Visser. Hieruit: i. Corina Nicolien de Koning, geb. 1973; ii. Sandra de Koning, geb. 1976.

b.      Leendert de Koning, geb. 1941, tr. 1967 Lijntje van den Dool, geb. 1944. Hieruit: i. Pauline Alexandra de Koning, geb. 1969; ii. Frank Ferdinand de Koning, geb. 1972.

c.       Janna Willemina de Koning, geb. 1944, tr. 1975 Koendert Koenders, geb. 1932.

d.      Alida de Koning, geb. 1946, ongehuwd.

e.       Dirkje Cornelia de Koning, geb. 1948, tr. 1e 1971 (huwelijk ontbonden in 1982) Johannes Altena, geb. 1950, tr. 2e 1983 Evert Jan van den Brink, geb. 1941.

f.       Jan de Koning, geb. 1951, tr. 1974 Maria Hendrika Leije, geb. 1949. Hieruit: i. Martijn Cornelis de Koning, geb. 1978; ii. Saskia Maria de Koning, geb. 1978.

6. Hendrik de Koning, geb. Uithoorn 9 mei 1916, overl. 12 juni 1981, tr. 1942 Grietje Broertjes, geb. Ursem 22 jan. 1921, dr. van Nicolaas Broertjes en Sijtje Olie. Hieruit:

a.       Janna Willemina de Koning, geb. 1942.

b.      Klazina de Koning, geb. 1944.

c.       Cornelis Jan de Koning, geb. 1946.

d.      Hendrik de Koning, geb. 1950, woonde in de Kwakel, overl. 8 febr. 2010.

7. Elisabeth de Koning, geb. 1918, tr. 1942 Hendrik Jan Brands, geb. 1912.

8. Cornelia de Koning, geb. 1921, tr. 1943 Hendrik Catsburg, geb. 1914.

9. Johan Willem de Koning, geb. 1924, tr. 1e. 1951 Maria Wilhelmina Keij, geb. 1931, tr. 2e H.C. Duinkerken. Uit het eerste huwelijk:

a.       Cornelis Carel de Koning, geb. 1952.

b.      Carel Albertus de Koning, geb. 1955.

c.       Johan Willem de Koning, geb. 1956.

d.      Michaël de Koning, geb. 1966.

10. Jacobus de Koning, geb. 1927, overl. 1972, tr. 1951 Antonetta van Laar, geb. 1925. Hieruit:

a.       Janna Willemina de Koning, geb. 1954.

b.      Johannes Adrianus de Koning, geb. 1956.

c.       Cornelis Jacobus de Koning, geb. 1963.

11. Teuni de Koning, geb. 1930, tr. 1952 Leendert Jacobus Schuller, geb. 1924.

Xf. Klaas de Koning, zoon van IXc, geb. Bodegraven 30 mei 1889, veehouder, varkenshandelaar aldaar, overl. Bodegraven 6 juni 1967, tr. Waddinxveen 14 juni 1916 Aaltje Adriaantje van Eijk, geb. Zevenhuizen 22 nov. 1890, overl. Bodegraven 24 dec. 1945, dr. van Nanne van Eijk en Metje Rikaart. Klaas woonde in de Bodegraafse Meije 24.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia de Koning, geb. 29 mei 1918, overl. 8 maart 2006, tr. 1946 Gijsbert Hoogendoorn, geb. 17 maart 1915, overl. 23 dec. 1993.

2. Metje Cornelia de Koning, geb. 1920, tr. april 1948 Cornelis van Baren, geb. 1920.

3. Trijntje de Koning, geb. 16 dec. 1920, overl. 3 april 2007, tr. 1947 Willem Zintel, geb. 19 okt. 1916, overl. 15 aug. 1994.

4. Nansje de Koning, geb. 1923, tr. 1949 Paul de Jong, geb. 1919.

5. Janna Jacoba de Koning, geb. 1924, overl. 1924.

6. Jan Jacobus de Koning, geb. 11 febr. 1926, overl. 30 nov. 1992, tr. 1950 Geertruida (Truus) Splinter, geb. 1 jan. 1925, overl. 15 juni 2008.

7. Adriana Alida de Koning, geb. 1927, tr. 1954 Geerlof Jacobus den Neijsel, geb. 1929.

8. Cornelis de Koning, geb. Bodegraven 12 juli 1932, overl. Sarnia Ontario (Can.) 2001, tr. aldaar 26 juli 1952 Margje Maria Margaretha Sekeris, geb. Alphen a/d Rijn 7 febr. 1932, dr. van Gerrit Sekeris en Jaapje Knor. Hieruit:

a.       Kenneth John de Koning, geb. Sarnia Ontario (Can.) 18 mei 1961.

b.      James Andrew de Koning, geb. Sarnia Ontario (Can.) 7 maart 1963, tr. aldaar 7 okt. 1989 Louise Seguin. Hieruit: i) Chelsy Lynn de Koning, geb. 24 febr. 1991, ii) Sidney Rene de Koning, geb. 12 april 1995.

c.       Christopher Allan de Koning, geb. Sarnia Ontario (Can.) 9 dec. 1966.

Xg. Nicolaas de Koning, zoon van IXc, geb. Bodegraven 20 mei 1894, onderwijzer te Rotterdam, overl. Den Haag 31 jan. 1950, tr. Bodegraven 4 aug. 1920 Johanna Martina Bosman, geb. Rhoon 8 nov. 1893, overl. Eindhoven 30 juni 1979, dr. van Cornelis Bosman en Grietje van der Ent. Nicolaas woonde vanaf aug. 1931 aan de Boekweitstraat 38 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis de Koning, geb. 1921, tr. 1946 Hendrerika Ensing, geb. 1922. Hieruit:

a.       Johanna Martina de Koning, geb. 1947, tr, 1970 Derk Date Noorlag, geb. 1945.

b.      Geessien de Koning, geb. 1949.

c.       Nicolaas de Koning, geb. 1952.

d.      Jan de Koning, geb. 1956.

2. Cornelia de Koning, geb. 1922, tr. 1961 Gerardus Cornelis van Looijen, geb. 1923.

3. Grietje de Koning, geb. 1923, tr. 1947 Willem van Dam, geb. 1920.

4. Jan de Koning, geb. 7 nov. 1924, overl. 13 dec. 1999, tr. 1949 Ferdinanda de Winter, geb. 2 juni 1924, overl. 5 febr. 2010. Hieruit:

a.       Nico de Koning, geb. 1950, tr. 1972 Nelleke Cornelia Vrijhof, geb. 1951. Hieruit: i. Jurian Niels de Koning, geb. 1974; ii. Edwin Norbert de Koning, geb. 1977.

b.      Johanna de Koning, geb. 1951, tr. 1975 Frederik Cornelis van Rij, geb. 1953.

c.       Jan de Koning, geb. 1954, tr. 1977 Marjo Deur, geb. 1954. Hieruit: i. Martin de Koning, geb. 1986; ii. Sandra de Koning, geb. 1988.

d.      Erik de Koning, geb. 1957.

5. Jurianus Martinus de Koning, geb. 1927, overl. 1986, tr. 1953 Hermina Bosveld, geb. 1929. Hieruit:

a.       Nicolaas de Koning, geb. 1954, tr. 1984 Johanna Adriana Geenen, geb. 1961. Hieruit: i. Jurianus Pieter de Koning, geb. 1987.

b.      Hendrika de Koning, geb. 1957, tr. 1977 Dirk Heije, geb. 1955.

c.       Jurianus Martinus de Koning, geb. 1961.

6. Nicolaas de Koning, geb. 1929, tr. .. Hoekman. Hieruit:

a.       Nicholas Ralph de Koning, geb. 1955.

b.      Anne Jeanne de Koning, geb. 1956.

c.       Ronald de Koning, geb. 1959.

d.      Joyce de Koning, geb. 1960.

e.       William de Koning, geb. 1965.

7. Klaas de Koning, geb. 1939, tr. 1960 Maria Kool, geb. 1940. Hieruit:

a.       Marianne de Koning, geb. 1960.

b.      Peter de Koning, geb. 1965.

Xh. Jacobus de Koning, zoon van IXc, geb. Bodegraven 13 dec. 1896, doofstom, wagenmaker, veehoudersknecht en werkman, overl. Bodegraven 14 dec. 1982, tr. Bodegraven 26 juni 1929 Grietje Goedhart, geb. Hekendorp 23 febr. 1906, overl. Bodegraven 7 okt. 1988, dr.van Aart Goedhart en Johanna Muis. Jacobus woonde tot 1937 in de Bodegraafse Meije, en vanaf 1968 aan de Prinsenstraat 17 te Bodegraven (samen met zijn zuster Trijntje de Koning).

Uit dit huwelijk:

1. Jan Aart de Koning, geb. 1930, overl. 1935.

2. Aart Jan de Koning, geb. 17 sept. 1931, overl. 28 nov. 1989, tr. 1955 Maria Johanna Kastelein, geb. 25 okt. 1926., overl. 1 april 1998. Hieruit:

a.       Jacobus de Koning, geb. 1957.

b.      Anna Carolina de Koning, geb. 1959, tr. 1985 Willem Tuhuteru.

c.       Margrietha Johanna de Koning, geb. 1961, tr. 1986 Peter van Emst.

d.      Paul de Koning, geb. 1962.

e.       Jan Pieter de Koning, geb. 1970.

3. Cornelis Johan de Koning, geb. 15 april 1934, overl. 17 juli 1999, tr. 1962 Lena Petronella van Dam, geb. 1938. Hieruit:

a.       Jacob Jan de Koning, geb. 1969.

b.      Jacobus Cornelis de Koning, geb. 1970.

4. Johanna Cornelia de Koning, geb. 1937, tr. 1959 Jacobus Kazemier, geb. 1923.

5. Cornelia Johanna de Koning, geb. 1938, tr. 1963 Boudewijn de Jong, geb. 1931.

6. Willem Jacobus de Koning, geb. 1940, tr. 1978 Klaasje van de Brug, geb. 1950.

7. Klaas Jan de Koning, geb. Meije 14 nov. 1943, overl. aldaar 19 febr. 2008, tr. 1968 Cornelia Verdoold, geb. 1943. Hieruit:

a.       Machiel de Koning, geb. 1971.

b.      Klaas Jan de Koning, geb. 1973.

c.       Gijsbertus Cornelis Willem de Koning, geb. in 1978.

d.      Neeltje Grietje de Koning, geb. 1980.

e.       Dirk Engelbert Frederik de Koning, geb. 1983

8. Gerda Trijntje de Koning, geb. 1945, tr. 1964 Karel Pieter Spierenburg, geb. 1943.

Xi. Willem de Koning, zoon van IXc, geb. Bodegraven 14 okt. 1900, slager aan de Kerkstraat 26 te Bodegraven, overl. Hardenberg 30 apr. 1987, tr. Bodegraven 20 dec. 1923 Martina Johanna Bosman, geb. Rhoon 17 jan. 1897, overl. Zwolle 28 jan. 1976, dr. van Cornelis Bosman en Grietje van der Ent. Willem woont in 1968 Karel Doormanstraat 25 te Bodegraven, en verhuist later naar Ommen en Hardenberg,

Uit dit huwelijk:

1. Jan Jacobus de Koning, geb. 1924, tr. 1954 Antje Baandrina Metselaar, geb. 1925. Hieruit:

a.       Martine Johanna de Koning, geb. 1955, tr. 1981 M. G. Gout.

b.      Johannes Willem de Koning, geb. 1958.

2. Grietje de Koning, geb. 1926, tr. 1952 Johannes Cornelis van Leeuwen, geb. 1922.

3. Cornelis de Koning, geb. 1928, tr. 1955 Johanna Cornelia van Noppen, geb. 1925. Hieruit:

a.       Willem de Koning, geb. 1956, tr. 1982 Anna Christina Douma, geb. 1958.

b.      Marjan de Koning, geb. 1957.

c.       Helena Martina de Koning, 1958.

d.      Jolande Christine de Koning, geb. 1962, tr. 1984 Klaas Ykema, geb. 1960.

e.       Cornelis de Koning, geb. 1960.

4. Willem de Koning, geb. 1933, overl. 1941.

5. Jurianus Martinus de Koning, volgt XIe.

XIe. Jurianus Martinus de Koning, zoon van Xi, geb. Bodegraven 24 jan. 1937, keurmeester van vee en vlees, tr. te Vuren 10 juli 1962 Cornelia de Boef, geb. te Dalem (gem. Vuren) 7 febr. 1940, dr. van Gobel Marinus De Boef en Maaike de Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Martinus de Koning, geb. te Gouda 11 nov. 1963, tr. Rhoon 19 aug. 1994 Elizabeth Martina Spee, geb. Rotterdam 16 maart 1965.

2. Marinus Gobel de Koning, volgt XIIf.

3. Maaike Yvonne de Koning, geb. Gouda 31 maart 1968, tr. Haastrecht 18 aug. 1989 Antonius Johannes Sterk, geb. Amsterdam 18 april 1958.

XIIf. Marinus Gobel de Koning, zoon van XIe, geb. Gouda 25 nov. 1965, tr. Haastrecht 14 febr. 1992 Johanna Cornelia Antonisse, geb. Gouda 22 sept. 1968.

Uit dit huwelijk:

1. Viona de Koning, geb. Gouda 2 sept. 1993.

2. Kim de Koning, geb. Gouda 3 febr. 1996.

Xj. Teunis de Koning, zoon van IXc, geb. Bodegraven (de Meije) 3 febr. 1902, varkenshandelaar, woont vanaf 1936 in Nieuwkoop, overl. 23 april 1981, tr. 1e Bodegraven 17 dec. 1924 Adriana van Dam, geb. Aarlanderveen 12 april 1900, overl. Bodegraven 16 febr. 1926, dr. van Jan Willem van Dam en Pieternella van Schaik, tr. 2e Zegveld 31 aug. 1927 Christina de Leeuw, geb. Zegveld 6 dec. 1904, overl. Nieuwkoop 15 juli 2006, dr. van Jan de Leeuw en Marietje Verhoef. Teunis woonde tot 1936 aan de Bodegraafse Meije nr. 24, en later te Nieuwkoop

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelia de Koning, geb. 1926, ongehuwd.

Uit het tweede huwelijk:

2. Jan Marius de Koning, geb. 20 juni 1928, overl. 3 juli 1996, tr. 1956 Cornelia Dingina Vonk, geb. 1930. Hieruit:

a.       Teunis Jan de Koning, geb. Leiden 17 sept. 1960, woont te Nieuwkoop.

b.      Maria Christina de Koning, geb. 17 sept. 1960.

c.       Christina Cornelia de Koning, geb. 1963, tr. 1989 Gerrit van Dam, geb. 1962.

3. Maria Christina de Koning, geb. 1934, tr. 1958 Gerardus de Jong, geb. 1933.

VIIc. Gijsbert de Koning, zoon van VIa, ged Waarder 28 okt. 1798, boerenknecht, landbouwer, overl. Gouda 20 nov. 1888, tr. 1e Snelrewaard 1 april 1830 Fijgje de Heer, ged. Oudewater (ouders komende uit Linschoten) 21 febr. 1803, overl. Bloemdendaal (aangifte gem. Broek) 1 aug. 1837, dr. van Aart de Heer en Gerrigje Zwijnenburg, tr. 2e Bergambacht 4 april 1840 Adriaantje Bak, geb. Stolwijk ca. 1802, overl. Broek 17 aug. 1848, dr. van Dirk Bak en Agatha van Ingen. Gijsbert woont in 1837 te Broek (bij Gouda)21.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacobus de Koning, geb. Waddinxveen 22 dec. 1830, overl. Bloemendaal (aangifte gem. Broek) 6 dec. 1831.

2. Gerritje de Koning, geb. Waddinxveen 12 jan. 1833, overl. Bloemendaal (aangifte gem. Broek) 3 mei 1837.

3. Geertruida de Koning, geb. Waddinxveen 3 juli 1835, overl. Bloemendaal (aangifte gem. Broek) 4 juni 1837.

VIId. Arie de Koning, zoon van VIa, geb. Waarder 25 dec. 1800, landbouwer te Langeruigeweide, overl. Waarder 1 maart 1854, tr. Waarder 27 nov. 1828 Ariaantje van Ingen, geb. aldaar 4 okt. 1805, overl. Waarder 4 jan. 1868, dr. van Leendert van Ingen en Leentje Bak.

Uit dit huwelijk:

1. Leendert, volgt VIIIc .

2. Jacobus de Koning, geb. Langeruigeweide 7 aug. 1831, wethouder te Waarder [1902-1913], overl. aldaar 17 dec. 1913, tr. 1e Waarder 14 maart 1856 Geertje Verlaan, geb. aldaar 18 mei 1833, overl. Waarder 22 april 1890, dr. van Dirk Verlaan en Maria de Koning (VIa,1), tr. 2e Waarder 19 nov. 1891 Catharina Ermpje Hengeveld, geb. Alphen a/d Rijn 5 febr. 1854, overl. te Waarder, dr. van Jan Hengeveld en Ermpje van Dam. Beide huwelijken bleven kinderloos. Op 15 dec. 1890 wordt bij notariële akte de boedelinventaris opgemaakt wegens de nalatenschap van Geertje Verlaan. Erfgenamen zijn dan Jacobus de Koning, weduwnaar van Geertje Verlaan, rentenier te Waarder, en de directe familie van Geertje (bron: notariële akten Woerden).

3. Dirk de Koning, geb. Langeruigeweide 23 juli 1832, overl. aldaar 23 maart 1834.

4. Leentje de Koning, geb. Langeruigeweide 9 okt. 1833, overl. Barwoutswaarder 6 febr. 1915, tr. Waarder 24 juni 1858 Dirk van Elten, geb. Bodegraven 5 aug. 1835, overl. Barwoutswaarder 19 jan. 1926, zn. van Hermanus van Elten en Marijtje Bouthoorn.

VIIIc. Leendert de Koning, zoon van VIId, geb. Langeruigeweide 30 nov. 1829, landbouwer, overl. Waarder 17 mei 1879, tr. Waarder 4 maart 1859 Anna Bus, geb. Lekkerkerk 31 aug. 1835, overl. Waarder 8 aug. 1901, dr. van Elias Bus en Geertje Markus.

Uit dit huwelijk:

1. Ariaantje de Koning, geb. Waarder 13 dec. 1859, overl. aldaar 6 maart 1911, tr. Waarder 13 dec. 1859 Dirk Verlaan, geb. Waarder 21 juli 1854, overl. aldaar 4 sept. 1911.

2. Geertje de Koning, geb. Waarder 19 maart 1863, overl. 11 nov. 1886, tr. Waarder 17 sept. 1880 Johannes de Bruijn, geb. Harmelen 7 okt. 1860, overl. Bodegraven 20 sept. 1901, zn. van Philiphus de Bruijn en Jacoba Lekkerkerker. Johannes de Bruin hertr. Aaltje van Ingen.

VIIe. Jacob de Koning, zoon van VIa, geb. Waarder 14 sept. 1803, landbouwer, veehouder, raadslid [1851-1869] en wethouder [1855-1869] te Barwoutswaarder, overl. Barwoutswaarder 1 febr. 1880, tr. Langeruigeweide 4 maart 1831 Marrigje Kok, geb. Woerden 4 april 1810, overl. Barwoutswaarder en Bekenes 24 jan. 1869, dr. van Willem Cornelisz. Kok en Margie Gerrits Burghoeff.

Uit dit huwelijk:

1. Willem, volgt VIIId.

2. Marrigje de Koning, geb. Barwoutswaarder 6 jan. 1833, overl. Nieuwerbrug a/d Rijn 18 okt. 1925, tr. Waarder 29 maart 1861 Cornelis Verweij, geb. Wulverhorst 2 sept. 1829, wed. van Krijntje Versteegt, landbouwer, overl. 20 mei 1915 te Kamerik (’s Gravensloot), zn. van Jan Verweij en Krijntje Verweij.

3. Jacobus, volgt VIIIe.

4. Grietje (Geertje) de Koning, geb. Barwoutswaarder 17 sept. 1835, overl. Zeist 24 sept. 1922, tr. 1e aldaar Barwoutswaarder 7 nov. 1856 Arie van Baren, geb. Stein (bij Gouda) 19 juli 1818, wed. van Marrigje Kloot, landbouwer, zn. van Koenraad van Baren en Teuntje de Groot, tr. 2e Reeuwijk 18 april 1883 Hendrik Gijzen Niezing, geb. Vinkeveen 21 maart 1838, zn. van Dirk Niezing en Neeltje Gijzen.

5. Pieter de Koning, geb. Barwoutswaarder 4 maart 1837, overl. aldaar 5 juni 1837.

6. Pieter de Koning, volgt VIIIf.

7. Jacomijntje de Koning, geb. Barwoutswaarder 15 okt. 1840, overl. Waarder 3 okt. 1891, tr. 1e Barwoutswaarder 22 maart 1867 Gerrit Hagoort, geb. Waarder 29 jan. 1839, landbouwer, overl. Waarder 6 nov. 1873, zn. van Pieter Hagoort en Neeltje van Baaren, tr. 2e Waarder 25 nov. 1875 Gerrit van Hof, geb. Meerkerk 19 juli 1840, landbouwer, bij zijn huwelijk wonende te Vleuten, overl. Waarder 31 maart 1904, zn. van Hendrik Hof en Marrigje van Wijk.

8. Antje de Koning, geb. Barwoutswaarder 12 juni 1842, overl. aldaar 17 juli 1875, tr. Barwoutswaarder 29 sept. 1870 Willem Kok, geb. Waarder 3 okt. 1849, veehouder, overl. Bodegraven 30 nov. 1911, zn. van Kornelis Kok en Aaltje Verduin. Willem hertr. 11 jan. 1877 Elisabeth de Koning, zuster van Antje.

9. Gerrit, volgt VIIIg .

10. Jacob de Koning, geb. Barwoutswaarder 15 juni 1845, overl. aldaar 9 nov. 1845.

11. Maria de Koning, geb Barwoutswaarder 7 aug. 1846, overl. Bodegraven april 1928, tr. Barwoutswaarder 3 okt. 1872 Dirk Verlaan, geb. `s-Heeraartsberg en Bergambacht ca. juni 1846, landbouwer, overl. Bodegraven 21 april 1934, zn. van Steven Verlaan en Arijaantje Bak.

12. Elisabeth de Koning, geb. Barwoutswaarder 7 febr. 1849, overl. Woerden 7 juli 1935, tr. aldaar 11 jan. 1877 Willem Kok, geb. Waarder 3 okt. 1849, veehouder, overl. Bodegraven 30 nov. 1911, wed. van Antje de Koning (zuster van Elisabeth), zn. van Kornelis Kok en Aaltje Verduin. Echtpaar woonde te Burggraaf. Elisabeth de Koning, weduwe van Willem Kok, koopt op 13 dec. 1917 samen met jacob Willem Kok te Bodegraven een huis, schuur en erf te Woubrugge. Dit woonhuis wordt bij not. akte op 3 april 1918 voor 4750 gulden verkocht (bron: archieven van de notarissen residerende te Oudshoorn).

13. Gijsje de Koning, geb. Barwoutswaarder 30 juni 1850, overl. aldaar 6 sept. 1850.

14. Gijsbertus de Koning, geb. Barwoutswaarder 31 aug. 1851, overl. aldaar 12 sept. 1874.

VIIId. Willem de Koning, zoon van VIIb, geb. Barwoutswaarder 22 dec. 1831, bouwman [1889], veehouder, gemeenteraadslid [1875-1911] en wethouder [1887-1911] in Rietveld, overl. Rietveld en De Bree 8 sept. 1913, tr. Rietveld en De Bree 25 juni 1855 Jacoba Oskam (Oskamp), geb. aldaar 29 juli 1825, overl. Rietveld en De Bree 25 maart 1895, dr. van Jacobus Oskam en Teuntje Jelis Oskam.

Willem de Koning te Rietveld verkoopt op 16 febr. 1905 aan zijn zoon Jacob Willem de Koning de hofstede "Klein Potsdam" met aanbehorend getimmerte en landerijen te Rietveld en te Zegveld.. De koopsom bedraagt 33.000 gulden waarvan is 10.000 gulden betaald. De rest ad 23.000 gulden bleef onbetaald (bron: archieven van de notarissen residerende te Oudshoorn).

Uit dit huwelijk:

1. Marrigje Jacoba de Koning, geb. Rietveld en De Bree 1 jan. 1856, woonde voor haar huwelijk 6 maanden te Kamerik, overl. Woerden 18 sept. 1940, tr. Rietveld 7 maart 1889 Koenraad van Baren, geb. Stein (Reeuwijk) 25 dec. 1852, landbouwer, bouwman, overl. Barwoutswaarder 29 aug. 1902, wed. van Sijgje de Jong, landbouwer en veehouder, zn. van Arie van Baren en Marrigje Kloot. Marrigje Jacoba de Koning wordt als weduwe van Koenraad van Baren te Barwoutswaarder tussen 1903 en 1924 meermalen vermeld in akten van notarissen in Oudshoorn vanwege het verstrekken van leningen en hypotheken (bron: archieven van de notarissen residerende te Oudshoorn).

Door Carel Willem Stern te Voorburg wordt in 1917 aan Marrigje Jacoba de Koning een huis, erf en tuin te Woerden verkocht voor 6.300 gulden (bron: not. akte 26 juni 1917, archieven van de notarissen residerende te Oudshoorn). Tevens verkoopt Marrigje Jacoba de Koning in 1921 aan Adrianus van Tol te Barwoutswaarder een hofstede met aanhorige landerijen te Barwoutswaarder en te Waarder. De koopsom bedraagt 65.000 gulden. Welke onbetaald is gebleven. Hiervoor is hypotheek voorbehouden (bron: not. akte 3 mei 1921, archieven van de notarissen residerende te Oudshoorn).

2. Teuntje de Koning, geb. Rietveld en De Bree 22 mei 1857, overl. Wijk bij Duurstede 27 jan. 1932, tr. Rietveld 8 april 1880 Dirk Prins, geb. Andijk 16 mei 1857, overl. Wijk bij Duurstede 27 okt. 1930, zn. van Simon Prins en Klaasje Jonker.

3. Jacobus, volgt IXd .

4. Jacoba de Koning, geb. Rietveld en De Bree 25 juni 1864, overl. 13 okt. 1954, tr. Rietveld en De Bree 11 juni 1891 Gijsbertus Kok, geb. Waarder 18 sept. 1860, landbouwer, overl. Waarder 23 dec. 1931, zn. van Kornelis Kok en Neeltje Hoogendoorn. Het graf van dit echtpaar is nog aanwezig op de begraafplaats van Waarder.

5. Jacob Willem, volgt IXe .

6. Maagje de Koning, geb. Rietveld en De Bree 6 nov. 1868, overl. 16 okt. 1956 te Woerden, tr. Rietveld 6 juni 1895 Arie Kemp, veehouder, geb Rietveld 22 nov. 1871, overl. Woerden 7 okt. 1939, zn. van Arie Kemp en Aaltje de Waaijer.

IXd. Jacobus de Koning, zoon van VIIId, geb. Rietveld en De Bree 31 aug. 1861, veehouder, gemeenteraadslid Barwoutswaarder [1915-1927], overl. Barwoutswaarder 12 okt. 1937 (graf nog aanwezig op begraafplaats hoge Wal te Woerden), tr. Kamerik 5 okt. 1888 Annigje Heykoop, geb. Kamerik 24 juli 1868, overl. Barwoutswaarder 19 okt. 1930, dr. van Jan Heijkoop en Maria Cornelia van der Ham.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba de Koning, geb. Kamerik 26 nov. 1889, overl. 25 april 1962 te Oegstgeest, tr. 19 juni 1925 te Barwoutswaarder Albertus van Egmond, geb. Oegstgeest 27 okt. 1889, overl. Leiden 12 dec. 1933. Jacoba woonde in 1937 te Oegstgeest

2. Jan de Koning, volgt Xk.

3. Willem de Koning, geb. 5 dec. 1895 te Kamerik, ongehuwd, overl. 8 mei 1945 te Barwoutswaarder.

Xk. Jan de Koning, zoon van IXd, geb. Kamerik 18 juni 1892, overl. Woerden 13 aug. 1961, tr. Barwoutswaarder 16 juni 1944 (kerkelijk 20 juni 1944 te Woerden) Barbera Adriaantje van Dam, geb. Woerden 16 mei 1915, overl. te Woerden 29 aug. 1994, dr. van Dirk van Dam en Adriana Lekkerkerker.

Uit dit huwelijk:

1. Annetje Adriana de Koning, geb. 15 mei 1945 te Barwoutswaarder, tr. 21 nov. 1972 te Woerden Cornelis Los, geb. Haarlemmermeer 11 april 1946, zn. van Jan Los en Helena van der Luit.

2. Jan Willem, volgt XIf.

XIf. Jan Willem de Koning, zoon van Xk, geb. 15 okt. 1948 te Barwoutswaarder, tr. Woerden 7 okt. 1971 Marrigje Elisabeth Boot, geb. aldaar 27 nov. 1950, dr. van Nicolaas Boot en Antje Margaretha Helena van Vreeswijk.

Uit dit huwelijk:

1. Anneke Margaretha Barbera de Koning, geb. Woerden 11 april 1972, tr aldaar 23 april 1997 Frank Velings.

2. Rosalinda Elisabeth de Koning, geb. 23 jan. 1974 te Woerden, tr. Woerden 22 mei 1998 Pedro Eduardo.

3. Jan Peter Nicolaas de Koning, geb. 30 okt. 1976 te Woerden.

4. Erik Willem de Koning, geb. 1 juni 1978 te Woerden.

5. Christina Marijke de Koning, geb. 25 juni 1983 te Woerden.

IXe. Jacob Willem de Koning, zoon van VIIId, geb. Rietveld en De Bree 4 maart 1866, veehouder, overl. aldaar 11 febr. 1945, tr. Bergambacht 4 juni 1896 Haagje den Besten, geb. aldaar 2 april 1870, overl. 25 aug. 1918 te Rietveld, dr. van Klaas den Besten en Annigje Verduijn.

Willem de Koning te Rietveld verkoopt op 16 febr. 1905 aan zijn zoon Jacob Willem de Koning de hofstede "Klein Potsdam" met aanbehorend getimmerte en landerijen te Rietveld en te Zegveld.. De koopsom bedraagt 33.000 gulden waarvan is 10.000 gulden betaald. De rest ad 23.000 gulden bleef onbetaald (bron: archieven van de notarissen residerende te Oudshoorn). Op 1 aug. 1917 wordt eveneens bij not. akte aldaar een schuldbekenis geregistreerd betreffende een hypotheek door Gerrit Blom te Alphen aan Jacob Willem de Koning te Rietveld bij Woerden, wegens geleend groot 6.000 gulden.

Op 24 maart 1924 wordt bij not. akte een scheiding geregeld tussen Jacob Willem de Koning te Rietveld en diens zoon Willem de Koning J.W. aldaar, van de huwelijksgemeenschap bestaan hebbende tussen Jacob Willem en zijn echtgenote Haagje den Besten.

Uit dit huwelijk, voor zover bekend:

1. Jacoba Annigje de Koning, geb. 5 aug. 1897 te Rietveld en aldaar overl. 26 sept. 1897.

2. Willem, volgt XL.

XL. Willem de Koning, zoon van IXe, geb. 8 april 1900 te Rietveld, veehouder, en overl. Rietveld 12 februari 1959, tr. Langeruigeweide 3 april 1924 Armijntje Verwey, geb. aldaar 14 juni 1903, overl. 28 juli 1997 te Woerden.

Uit dit huwelijk:

1. Haagje de Koning, geb. 8 april 1926 te Rietveld, tr. 16 okt. 1952 te Rietveld/Woerden Klaas Vergeer, geb. Alphen aan den Rijn 24 okt. 1928, slagerszoon te Alphen a/d Rijn, veehouder te Rietveld, overl. 6 jan. 2015.

VIIIe. Jacobus de Koning, zoon van VIIe, geb. Barwoutswaarder 10 april 1834, landbouwer en veehouder aldaar, lid van de gemeenteraad van Langeruigeweide [1868-1877, 1879-1889], overl. Langeruigeweide 6 febr. 1891, tr. Langeruigeweide 21 maart 1856 Agatha Verwoerd, geb. aldaar 29 okt. 1829, overl. Langeruigeweide 27 april 1911, dr. van Jan Verwoerd en Herremijntje de Groot.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob, volgt IXf.

2. Jaapje de Koning, geb. Langeruigeweide 11 mei 1858, overl. 20 sept. 1858.

3. Jaapje de Koning, geb. Langeruigeweide 20 juli 1859, overl. Oudewater 7 april 1931, tr. Waarder 6 april 1877 Gerrit IJff, geb. 20 jan. 1855 te Assendelft, veehouder, overl. 2 juni 1947 te Oudewater, zn. van Baart IJff en Dieuwertje Krijt.

4. Marrigje de Koning, geb. Langeruigeweide 4 sept. 1860, overl. Den Haag 15 okt. 1888, tr. aldaar 27 april 1883 Cornelis Kastelijn, geb. Kamerik ca. ’s-Gravesloot 9 april 1856, overl. alphen aan den Rijn 18 dec. 1924, zn. van Cornelis Kastelijn en Trijntje Verboom. Cornelis Kastelijn hertr. Heiltje Hogendoorn.

5. Jan de Koning, geb. Langeruigeweide 8 nov. 1861, ongehuwd, overl. Lange Ruige Weide 20 maart 1936.

6. Geertje de Koning, geb. te Langeruigeweide 10 febr. 1863, overl. Bodegraven 28 nov. 1933, tr. Langeruigeweide 28 jan. 1897 Pieter Huisman, geb. Alphen 1 okt. 1856, landbouwer, overl. Zwammerdam 21 febr. 1938, zn. van Teunis Huisman en Aaltje van 't Riet. Echtpaar woont in 1890 en 1900 te Alphen en vanaf 15 mei 1912 in Lange Ruige Weide.

7. Arie de Koning, geb. Langeruigeweide 24 juli 1864, tr. Oudenrijn 12 april 1900 Teuntje Geertruida de Koning, geb. Oudenrijn 7 juli 1874, dr. van Pieter de Koning (VIIIf) en Teuntje van Dijk. Kort na haar huwelijk verbleef Teuntje wegens een geestelijke ziekte in Bloemendaal en is aldaar overleden.

8. Willem de Koning, volgt IXg.

9. Armijntje de Koning, geb. Langeruigeweide 22 jan. 1867, overl. Woerden 29 mei 1933, tr. aldaar 20 sept. 1890 Willem Verweij, geb. langeruigeweide 23 april 1860, overl. Woerden 2 aug. 1950, zn. van Arie Verweij en Neeltje Buijzert. Armijntje woonde vanaf dec. 1884 tot juli 1887 te Waarder, samen met haar broer Jacob.

10. Agatha de Koning, geb. Langeruigeweide 9 juni 1868, overl. Driebergen 28 maart 1946, tr. Lange Ruigeweide 21 april 1892 Christinus Kraaij, geb. Rijsenburg 6 okt. 1859, hoofdonderwijzer, overl. Driebergen 11 mei 1934, zn. van Henri Jacques Kraaij en Elsje Kraai.

11. Antje de Koning, geb. Langeruigeweide 2 okt. 1869, overl. Bodegraven 13 maart 1931, tr. aldaar 8 juni 1905 Anthonie Bruijnis, geb. Rietveld 2 april 1867, overl. Bodegraven 6 april 1926, zn. van Anthonie Bruijnis en Jannigje de Jong.

12. Maria de Koning, geb. Langeruigeweide 18 mei 1872, overl. aldaar 31 juli 1881.

IXf. Jacob (de) Koning, zoon van VIIIe, geb. 18 jan. 1857 te Langeruigeweide, veehouder, Ned. Herv, later gereformeerd, overl. 26 jan. 1902 te Waarder, tr. 23 april 1886 te Langeruigeweide Johanna van Middelkoop, geb. aldaar 16 sept. 1863, overl. Oudewater 28 dec. 1943, dr van Gerrit van Middelkoop en Neeltje Blok. Jacob woonde vanaf dec. 1884 te Waarder.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus, volgt Xm.

2. Neeltje de Koning, geb. 18 febr. 1889 te Waarder, overl. aldaar 28 okt. 1889.

3. Neeltje de Koning, geb. 8 nov. 1890 te Waarder, overl. aldaar 15 jan. 1892.

4. Gerrit de Koning, geb. Waarder 15 jan. 1893, overl. voor sept. 1963, tr. Waarder 13 okt. 1921 Geertje de Koning, geb. Waarder 27 jan. 1891, overl. Waarder sept. 1963 (zij woonde toen Oosteinde 31), dr. van Gerrit de Koning en Cornelia Blok. Uit dit huwelijk:

a.       Gerrit de Koning, geb. ca. 1924, overl. Waarder 21 febr. 1924.

b.      Gerrit de Koning, geb. Waarder dec. 1936, overl. Utrecht (aangifte gem. Waarder) 1 april 1942.

5. Agatha de Koning, geb. Waarder 13 dec. 1894, overl. Oudewater 20 jan. 1973, tr. Waarder 4 nov. 1920 Arie de Boer, geb. Lange Ruige Weide 19 juli 1894, zn. van Pauwlus den Boer en Aaltje de Haan.

6. Jacob, geb. okt. 1899 te Waarder, overl. aldaar 12 dec. 1899.

Xm. Jacob de Koning, zoon van IXf, geb. 6 juli 1887 te Waarder, winkelier te Lange Ruige Weide [1910], gemeentepolitieambtenaar [1940], per 28 jan. 1913 naar Den Haag verhuisd, overl. 17 april 1954 te Oudewater, tr. 1e 16 jan. 1908 te Lange Ruige Weide Trijntje Blonk geb. aldaar 7 dec. 1885, overl. Den Haag 24 dec. 1924, dr. van Klaas Gerrit Blonk en Wilhelmina Kapteijn, tr. 2e 5 mei 1926 te Den Haag met Maria Mathilda Moor, geb. 5 febr. 1893 te Loosduinen, overl. 5 febr. 1951 te Hillegom, dr. van Johannus Pieter Moor en Emma Maria de Wilde. Jacob woonde in 1940 aan de Loenenschestraat 40 in Den Haag.

Uit het eerste huwelijk:

1. Wilhelmina Johanna de Koning, geb. 7 juli 1908 te Waarder, overl. 26 nov. 1911 te Waarder.

2. Jacob, volgt XIg.

3. Klaas Gerrit de Koning, geb. 8 juli 1910 te Lange Ruige Weide, overl. aldaar 17 juli 1910.

4. Wilhelmina Johanna de Koning, geb. 1 juni 1914 te Den Haag, overl. Dashwood, Canada 24 juni 1978, tr. 12 aug. 1942 te Den Haag met Roel Zondag, geb. 7 jan. 1912 te Geldermalsen, verhuist in 1951 naar Canada, start daar een varkensfokkerij.

5. Johanna de Koning, geb. 9 dec. 1917 te Den Haag (?), overl. Rotterdam 11 dec. 1997.

XIg. Jacob de Koning, zoon van Xm, geb. 20 juni 1909 te Waarder, herenkapper, verhuist 28 jan. 1913 naar Den Haag, vestiging kapsalon 24 juni of juli 1931, overl. aldaar 12 jan. 1954, tr. 6 april 1932 te Den Haag Helena Catharina van den Bos, geb. 20 juli 1907 te Loosduinen, overl. 9 jan. 1989 te Hardenberg (Overijssel), dr. van Gerrit Philippus van den Bos en Gerritje van der Kruk.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus, volgt XIIg.

2. Cornelia Maaike de Koning, geb. 1 aug. 1935 te Den Haag, overl. Enschede 23 aug. 2016, tr. 23 april 1957 te Den Haag met Evert de Wolff, geb. 13 febr. 1932 te Rotterdam. Verhuist naar Enschede.

3. Gerrarda Helena de Koning, geb. 1 nov. 1943 te Den Haag, tr. 13 juli 1964 te Den Haag met Paul Eggermont geb. 6 dec. 1940 te Den Haag.

XIIg. Jacobus de Koning, zoon van XIg, geb. 28 maart 1933 te Den Haag, herenkapper, tr. 3 april 1956 te Den Haag met Elizabeth Wilhelmina Cornelia Lootens, geb. 13 jan. 1934 te Loosduinen, overl. 17 april 2001 te Delft, dr. van Jannis Lootens en Adriana Gesina van Veen.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Catharina, geb. 17 okt. 1958 te Den Haag, tr. 2 okt. 1980 te Den Haag met Willem Keesmaat, geb. aldaar 21 juli 1959, zn van Jakobus Keesmaat en Martina Jacoba van Dijk.

1. Jacob, volgt XIIIa.

XIIIa. Jacob de Koning (Jacques), zoon van XIIg, geb. 28 sept. 1960 te Den Haag, tr. 6 dec. 1985 te Zelhem met Madelon Elaine Timmer, geb. 3 aug. 1965 te Avenhorn, dr. van Johannes Herman Timmer en Louise Versloot.

Uit dit huwelijk:

1. Elaine Louise (Elaine) de Koning, geb. 19 aug. 1991 te Den Haag.

2. Jacobus Johannes Jetze (Jordy) de Koning, geb. 15 april 1996 te Amersfoort.

IXg. Willem de Koning, zoon van VIIIe, geb. Langeruigeweide 19 sept. 1865, overl. Lange Ruige Weide 26 maart 1944, tr. Hoenkoop 26 aug. 1887 Rijkje van Dijk, geb. te Leersum 16 juli 1861, overl. Lange Ruige Weide 30 dec. 1938, dr. van Dirk van Dijk en Gerrigje Legemaat.

Hieruit:

1. Jacobus de Koning, geb. Hoenkoop 14 okt. 1887, overl. aldaar 29 nov. 1887.

2. Gerrigje de Koning, geb. Den Haag 12 dec. 1888, overl. (begr. Maarssen) 18 jan. 1967, tr. Langeruigeweide 22 juni 1911 Leendert Verburg, geb. Papekop 10 juni 1889, overl. (begr. Maarssen) 1 april 1973, zn. van Adrianus Verburg en Breggie van Dam.

3. Jacobus de Koning, geb. Lange Ruige Weide 27 aug. 1894, overl. 1 juni 1991, tr. Papekop 2 okt. 1919 Laura Alida van Schaik, geb. Papekop 26 aug. 1895, overl. Lange Ruige Weide 27 juli 1949, dr. van Jan van Schaik en Jannigje van Dam. Uit dit huwelijk werden zes doodgeboren kinderen aangegeven: Lange Ruige Weide 10 december 1920, Lange Ruige Weide 10 december 1920, Utrecht 3 mei 1930, Lange Ruige Weide 12 augustus 1931, Lange Ruige Weide 2 oktober 1934. en Woerden 2 oktober 1935. Hieruit (vermeld in overlijdensadvertentie moeder):

a.       Wim de Koning, tr. ….Van Geest.

b.      Jan de Koning, verbleef in juli 1949 in Batavia (Ned. Oost Indië).

c.       Jac. de Koning, verbleef in juli 1949 in Bolong (Ned. Oost Indië).

d.      Rijkje de Koning.

VIIIf. Pieter de Koning, zoon van VIIe, geb. Barwoutswaarder 26 jan. 1839, bouwman, overl. 12 dec. 1922 te Oudenrijn, tr. Oudenrijn 23 nov. 1860 Teuntje van Dijk, geb. Oudenrijn 4 april 1838, overl. Oudenrijn 8 maart 1898, dr. van Reijer (Jacob) van Dijk en Maagje Oskam. Echtpaar woonde op de boerderij Langgewenscht te Oudenrijn (Rijksstraatweg 80, in 1970 afgebroken). Pieter de Koning was in de Hervormde Gemeente Oudenrijn-De Meern diaken [1870-1875], notabel [1875-1879], kerkvoogd [1882-1884] en ouderling [1884-1886].

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Reijer, volgt IXh.

2. Reijer Pieter Jacobus de Koning, geb. 17 aug. 1862, overl. Oudenrijn 4 dec. 1862.

3. Maagje Margaretha de Koning, geb. 13 juni 1863, overl. 29 jan. 1869.

4. Reijer Pieter Jacobus, volgt IXi

5. Willem Gijsbert de Koning, volgt IXj.

6. Marrigje Geertruida de Koning, geb. Oudenrijn 19 okt. 1867, overl. Maarsseveen 28 dec. 1941. Bij vonnis van de arondissementsrechtbank te Utrecht op 2 mei 1923 wordt Marrigje ‘wegens onnozelheid’ onder curatele gesteld. Haar curator is dan haar zwager, Cornelis van der Horst.

7. Pieter Teunis de Koning, geb. 2 nov. 1868, overl. Oudenrijn 27 dec. 1868.

8. Maagje Margaretha de Koning, geb. Oudenrijn 14 jan 1870, overl. Vreeland 8 april 1950, tr. Oudenrijn 28 april 1904 Cornelis van der Horst, geb. Loosdrecht 31 jan. 1874, veehouder en landbouwer, overl. na 1950, zn. van Dirk van der Horst en Cornelia van Zijtveld.

9. Pieter Teunis de Koning, geb. 23 dec. 1870, overl. Utrecht jan. 1945.

10. Teuntje Elizabeth de Koning, geb. 4 april 1872, overl. Oudenrijn 6 aug. 1872.

11. Gijsbertus de Koning, geb. 12 april 1873, overl. Soest 28 maart 1968. Gijs bleef ongehuwd en woonde samen met zijn broer Geert (14) in 't Zand te Oudenrijn. Na het overlijden van zijn broer verhuisde Gijs naar een bejaardentehuis in Soest.

12. Teuntje Geertruida de Koning, geb. Oudenrijn 7 juli 1874, huwde tegen haar zin te Oudenrijn 12 april 1900 Arie Koning, geb. Barwoutswaarder 24 juli 1865, zn. van Jacobus Koning = VIIIe en Agatha Verwoerd. Kort na haar huwelijk verbleef Teuntje wegens een geestelijke ziekte in Bloemendaal en is aldaar overleden.

13. Antje Geertruida de Koning, geb. Oudenrijn 3 aug 1875, overl. Snelrewaard 4 nov. 1918, tr. Oudenrijn 17 april 1902 Cornelis Oskam, geb. IJsselstein 31 mei 1875, zn. van Benjamin Oskam en Teuntje Bos, overl. Linschoten 20 april 1941.

14. Gerardus Leonardus de Koning, geb. 5 dec. 1876, boomkweker, overl. 31 juli 1955. Geert bleef ongehuwd en woonde samen met zijn broer Gijs (11) in 't Zand te Oudenrijn.

15. Gerrit Cornelis de Koning, geb. 24 dec. 1877, overl. 13 april 1878.

16. Jacomijntje de Koning, geb. Oudenrijn 12 maart 1881, overl. 23 febr. 1947 te Doorn, tr. Oudenrijn 20 nov. 1913 Teunis Lekkerkerker, geb. Haastrecht 17 jan. 1880, veehouder, overl. Vleuten 7 jan. 1948, zn. van Johannes Lekkerkerker en Grietje Lekkerkerker. Huwelijk is op 19 maart 1926 ontbonden bij vonnis Arr.Rechtbank Utrecht.

IXh. Jacob Reijer de Koning, zoon van VIIIf, geb. Oudenrijn 22 mei 1862, overl. Harmelen 22 aug. 1912, tr. Harmelen 26 maart 1896 Teuntje van Bemmel, geb. Hekendorp 13 okt. 1867, overl. 19 nov. 1962, dr. van Anthonie van Bemmel en Geertruida Oskam.

Uit dit huwelijk:

1. Anthonie de Koning, geb. IJsselstein 28 okt. 1897, veehouder te Harmelen, ongehuwd, overl. Woerden 16 juni 1979 (graf nog aanwezig op alg. begraafplaats Harmelen). Anthonie woonde op de boerderij De Uithof gelegen aan de Uitweg te Harmelen. Deze 19de eeuwse boerderij, vernoemd naar een gelijknamige buitenplaats, kwam in 1907 in handen van de familie De Koning en is in 1966 verkocht en gesloopt voor woningbouw.

2. Pietje Teuntje de Koning, geb. IJsselstein 25 dec. 1899, tr. Harmelen 21 nov. 1929 Gijsbertus van der Louw, geb. Linschoten jan. 1899, overl. aldaar 23 okt. 1933, zn. van Gijsbertus van der Louw en Stijntje Pouw. Pietje Teuntje de Koning beviel op 3 okt. 1927 in Soest in het geheim van een dochter:

a.       Corry de Koning, overl. 22 jan. 2002, de vader onbekend. Corry de Koning (tr. Johannes Tobias Mars, geb. 29 aug. 1918, overl. 13 nov. 1984) is overl. 22 febr. 2002 (begr. Utrecht, begraafplaats St. Barbara).

3. Teuntje de Koning, geb. IJsselstein 14 nov. 1901, overl. Oudewater 26 febr. 1997, tr. Harmelen 9 april 1931 Adriaan Uitbeijerse, geb. Snelrewaard 30 aug. 1902, overl. 14 nov. 1966, zn. van Gerrit Uitbeijerse en Beligje van Zelderen.

IXi. Reijer Pieter Jacobus de Koning, zoon van VIIIf, geb. Oudenrijn 24 nov. 1864, boerenknecht [1901], overl. Maarssen 12 dec. 1949, tr. Westbroek 30 mei 1902 Reijertje van Reenen, geb. Westbroek 14 mei 1881, dr. van Reijer van Reenen en Aaltje Cornelissen. Echtpaar woonde vanaf 1934 in de boerderij Het Grote Gras aan de Klokjeslaan te Maarssen245. Reijer verhuist, komende van Snelrewaard, in januari 1901 naar Utrecht (Lageweidsedijk 15, boerderij van de veehouder Lambertus van der Vaart), en verhuist vandaar in juli 1902 naar Maarssen.

Uit dit huwelijk:

1. Teuntje de Koning, geb. Maarssen 25 sept. 1902, ongehuwd, woont vanaf 17 dec. 1917 te Alphen en vanaf 18 maart 1920 te Maarsseveen, overl. Utrecht 19 aug. 1958.

2. Alida de Koning, geb. Maarssen 22 okt. 1904, overl. aldaar 22 dec. 1907.

3. Margaretha/Marrigje de Koning, geb. Maarssen 29 jan. 1907, tr. Utrecht 6 okt. 1938 Peter Hendrikus Buskens, geb. Urmond 26 nov. 1904, zn. van Michiel Buskens en Mara Elisabeth Demandt.

4. Reijer de Koning, geb. Maarssen 24 febr. 1909.

5. Alida de Koning, geb. Maarssen 15 aug. 1911, tr. Maarssen 7 febr. 1936 Cornelis Wouter van der Kreeft, geb. Houten 5 mei 1906, overl. Duitsland, gewest Berlijn, 8 febr. 1945 (inschrijving in de registers van Maarssen op 20 okt. 1949), zn. van Cornelis van der Kreeft en Hendrika van Leersum. In de overlijdensakte van Cornelis wordt vermeld dat hij was overleden als als SS-Frontarbeiter: dwangarbeiders die naar het durchgangslager in Berlijn-Nicolassee werden overgebracht moesten verplicht een uniform dragen ("S.S.- Frontarbeider"). Ook kregen ze hier een soort militaire opleiding. Veel arbeiders werden vervolgens tewerkgesteld oostelijk van Berlijn, o.a. Letland en Rusland.

6. Antje de Koning, huwde Domburg.

7. Pietje de Koning, geb. 3 maart 1914, overl. Holten (begr. Maarssen) 16 mei 1999, tr. Maarssen 28 mei 1937 Roelof Snier, geb. Oude Pekela 25 nov. 1909, overl. Utrecht 6 dec. 1974, metaalbewerker bij Bammens, zn. van Harm Snier en Annechien Nijenhuis. Echtpaar woonde tot 1949 in het voorhuis van de boerderij van haar ouders245.

8. Jacoba de Koning, geb. in 1917.

IXj. Willem Gijsbert de Koning, zoon van VIIIf, geb. Oudenrijn 1 dec. 1865, landbouwer, arbeider [1909] ], veehouder te Willeskop [1913, 1914], overl. Hilversum 2 maart 1946, tr. Maartensdijk 1 dec. 1892 Adriana Johanna Bosch, geb. Maartensdijk 13 juli 1868, overl. Hilversum 29 april 1951, dr. van Jan Bosch en Adriana Bosch.

Uit dit huwelijk:

1. Teuntje de Koning, geb. Maartensdijk 2 juni 1893, overl. Hilversum 29 mei 1959, tr. Willeskop 21 nov. 1912 Johannes de Rie, geb. IJsselstein 17 febr. 1891, boomkweker, overl. Hilversum 13 maart 1946, zn. van Cornelis de Rie en Grietje Bosch. Teuntje woonde bij haar overlijden aan de Geraniumstraat 34 te Hilversum.

2. Jan de Koning, geb. Maartensdijk 13 mei 1895, overl. Maartensdijk 27 juni 1896.

3. Jan, volgt Xn.

4. Pieter de Koning, geb. 15 okt. 1901, overl. Papekop 30 okt. 1901.

5. Pieter de Koning, geb. Willeskop 4 aug. 1903, overl. aldaar 8 sept. 1904.

6. Adriana de Koning, geb. Willeskop 3 dec. 1904, overl. aldaar 16 jan. 1905.

7. Pieter de Koning, geb. Willeskop 26 juni 1906, overl. aldaar 21 sept. 1907.

8. Adriana Wilhelmina de Koning, geb. Willeskop 23 aug 1907, tr. Jan Poolman, geb. Enschede ca. 1891, overl. Hilversum 4 nov. 1951.

9. Wilhelmina Adriana de Koning, geb. Willeskop 26 april 1909, overl. aldaar 14 juni 1909.

10. Pieter, volgt Xo.

Xn. Jan de Koning, zoon van IXj, geb. 19 aug. 1896 te Papekop, overl. Linschoten 3 okt. 1969, tr. 22 nov. 1918 Grietje Perdijk, geb. Reeuwijk 7 aug. 1895, overl. 30 dec. 1979 te Woerden, dr. van Pieter Perdijk en Aafje Perdijk.

Uit dit huwelijk:

1. Aafje de Koning, geb. Reeuwijk 27 jan. 1918, overl. 8 nov. 1993.

2. Adriana Wilhelmina de Koning, geb. Montfoort 26 mei 1920.

3. Willem Gijsbert de Koning, geb. Montfoort 25 aug. 1922.

4. Pieter de Koning, geb. Linschoten 30 aug. 1928.

5. Teuntje de Koning, geb. Linschoten 24 april 1932.

6. Grietje Jannetje de Koning, geb. Linschoten 12 mei 1935, overl. aldaar 12 sept. 1943.

Xo. Pieter de Koning, zoon van IXj, geb. 13 okt. 1911 te Williskop, melkrijder, tr. Hilversum 27 juli 1938 Berendina Klein-Holte, geb. Hilversum 2 mei 1915, overl. 28 juni 2009, dr. van Gerrit Klein-Holte en Aaltje Plant.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Gijsbert, volgt XIh.

2. Gerrit, volgt XIi.

3. Pieter, volgt XIj.

4. Rudolf Hans, volgt XIk.

5. Aaltje Adriana Johanna de Koning, geb. Hilversum 26 april 1945, tr. Loosdrecht 29 okt. 1964 Jacob Zwagerman, geb. Nederhorst den Berg 10 febr. 1941, zn. van Jacob Zwagerman en Aaltje Slagter.

6. Berendina de Koning, geb. Loosdrecht 24 sept. 1948, tr. Loosdrecht 15 juli 1966 Gerrit van Leeuwen, geb. Maartensdijk 15 sept. 1942, zn. van Piet van Leeuwen en Stijntje Reijerse.

7. Eduard, volgt XIL.

8. Robert, volgt XIm.

9. Hans, volgt XIn.

XIh. Willem Gijsbert de Koning, zoon van Xo, geb. 1 dec. 1938 te Hilversum, beveiligingsbeambte, overl. Loosdrecht 22 juli 2016, tr. Loosdrecht 22 juni 1966 Jannetje Timmer, geb. Loosdrecht 13 dec. 1943, dr. van Aalbert Timmer en Aldida van der Neut.

Uit dit huwelijk:

1. Alida de Koning, geb. Hilversum 17 nov. 1967.

2. Pieter de Koning, geb. Hilversum 11 juni 1969, tr. Claudia Veldt. Hieruit:

a.       Lisa de Koning.

b.      Jenthe de Koning.

XIi. Gerrit de Koning, zoon van Xo, geb. 12 april 1940 te Utrecht, stuurman, tr. Loosdrecht 18 sept. 1963 Beatrix Prinsen, geb. Loosdrecht 12 febr. 1943, dr. van Aalbert Prinsen en Beatrix van 't Bosch.

Uit dit huwelijk:

1. Robert Patrick de Koning, geb. Vlissingen 19 okt. 1968.

2. Ronald Pieter Aalbert de Koning, geb. Oost-Souburg 3 febr. 1973.

XIj. Pieter de Koning, zoon van Xo, geb. 25 aug. 1941 te Hilversum, monteur, tr. Maartensdijk 14 aug. 1962 Elisabeth Arendina Sabina van Amstel, geb. Maartensdijk 7 mei 1944, dr. van Roelof Jan van Amstel en Suzanna Sabina Clara Adelheid Schmidt.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Berendina Suzanna de Koning, geb. Soest 8 jan. 1963, overl. Utrecht 10 juli 1963.

XIk. Rudolf Hans de Koning, zoon van Xo, geb. 17 dec. 1942 te Hilversum, magazijnbediende, tr. 1e Laren 10 dec. 1968 (huwelijk ontbonden Loosdrecht 29 juni 1976) Jacoba Elisabeth Roest, geb. Laren 19 nov. 1947, dr. van Hermanus Roest en Gerdina Josefina van Harmelen, tr. 2e Soest 18 nov. 1977 Hendrika Veld, geb. Amsterdam 16 juni 1946, dr. van Metje Veld.

Uit het eerste huwelijk:

1. Daniël Rudolf Pieter Achterbergh (geb. De Koning, naamswijz. 28 juni 1984), geb. Hilversum 12 mei 1972.

Uit het tweede huwelijk:

2. Bryan Jacobus Jan de Koning (voorkind van Hendrika uit eerder huwelijk; voorheen fam.naam Veld; krijgt fam.naam De Koning bij naamswijziging 18 nov. 1977), geb. Bussum 11 jan. 1969.

3. Rudolf Hans de Koning, geb. Hilversum 29 jan. 1980.

XIL. Eduard de Koning, zoon van Xo, geb. 2 juli 1950 te Loosdrecht, chauffeur, tr. Loosdrecht 6 april 1973 Elisabeth Johanna Moleveld, geb. Vreeland 6 febr. 1950, dr. van Jan Moleveld en Hendrika Schuurman.

Uit dit huwelijk:

1. Marcel de Koning, geb. Hilversum 27 jan. 1977.

2. Richard de Koning, geb. Hilversum 27 jan. 1977.

XIm. Robert de Koning, zoon van Xo, geb. 23 sept. 1952 te Hilversum, chauffeur, tr. 1e 29 aug. 1973 (huwelijk in 1983 ontbonden) Nicoletta van de Wetering, geb. 4 juni 1953, dr. van Nicolaas van de Wetering en Hendrika de Bruin, tr. 2e Josephina Lidwina de Weijer, dr. van Volkert de Weijer en Cornelia Maria de Weijer Borst.

Uit het eerste huwelijk:

1. Robert de Koning, geb. hilversum 13 jan. 1974.

2. Saskia de Koning, geb. Hilversum 28 juni 1976.

Uit het tweede huwelijk:

3. Nick de Koning, geb. 30 aug. 1986.

4. Channah de Koning, geb. 14 juni 1989.

XIn. Hans de Koning, zoon van Xo, geb. 23 sept. 1952 te Hilversum, chauffeur, tr. Loosdrecht 20 okt. 1978 Hillegje Bakker, geb. Bussum 6 juni 1953, dr. van Cornelis Johannes Bakker en Geertruida Nieuwendaal.

Uit dit huwelijk:

1. Bianca de Koning, geb. Hilversum 28 dec. 1981.

2. Nicole de Koning, geb. Hilversum 16 juli 1985.

VIIIg. Gerrit de Koning, zoon van VIIe, geb. Barwoutswaarder 18 jan. 1844, landbouwer en veehouder, overl. Waarder 3 jan. 1922, tr. aldaar 29 aug. 1878 Cornelia Blok, geb. Bodegraven 3 mei 1852, overl. Barwoutswaarder 18 nov. 1923, dr. van Cornelis Blok en Maria Jacoba van Leeuwen. Na hun trouwen woonde het echtpaar ongeveer 4 jaar te Barwoutswaarder. Daarna verhuisden zij naar de boerderij Westeinde 35 te Waarder. In 1896 zijn huis en stal door hooibroei afgebrand. Nog hetzelfde jaar lieten zij daar een nieuwe boerderij bouwen. Zij woonden daar tot hun overlijden.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob, volgt IXk.

2. Maria Jacoba de Koning, geb. Barwoutswaarder 16 febr. 1880, tr. Waarder 22 dec. 1910 Pieter van der Neut, veehouder, geb. Waarder 24 april 1877, overl. Langeruigeweide 4 aug. 1949, zn. van Cornelis van der Neut en Annigje Baelde.

3. Marrigje de Koning, geb. Barwoutswaarder 23 maart 1881, overl. aldaar 2 maart 1883.

4. Rika Barbara de Koning, geb. Waarder 25 mei 1884, dienstbode [1902, 1909], overl. 19 okt. 1965, tr. Waarder 15 maart 1918 Frederik van der Stok, geb. Snelrewaard 8 april 1882, overl. 28 april 1972, zn. van Johannes van der Stok en Margaretha Kool. Het graf van het echtpaar is nog aanwezig op de begraafplaats Haasdrecht.

5. Cornelis de Koning, geb. Waarder 12 juni 1885, overl. aldaar 26 juli 1885.

6. Kornelis de Koning, geb. Waarder 4 aug. 1886, zonder beroep, ongehuwd. Kornelis woonde vanaf nov. 1903 tot nov. 1904 te Langruigeweide, keert dan terug naar Waarder, en woont later weer bij zijn ouders te Waarder. Na het overlijden van zijn ouders woont Kornelis weer te Langeruigeweide, waarna hij in april 1932 terugkeert in Waarder (nr. 113).

7. Willem de Koning, volgt IXL.

8. Gerrit, volgt IXm .

9. Gijsbertus, volgt IXn .

10. Geertje de Koning, geb. Waarder 27 jan. 1891, tr. Waarder 13 okt. 1921 Gerrit de Koning, geb. Waarder 15 jan. 1893, zn. van Jacob de Koning en Johanna van Middelkoop.

11. Jacobus de Koning, geb. Waarder 20 april 1896, overl. mei 1963, tr. Kamerik 12 april 1923 Hillegonda Korenwinder, geb. Mijdrecht 17 juli 1891, overl. Waarder 14 april 1937, dr. van Abraham Korenwinder en Jannigje Pijnse van der Aa. Hieruit:

a.       Cornelia de Koning, geb. Waarder maart 1930, overl. aldaar 14 april 1930.

IXk. Jacob de Koning, zoon van VIIIg, geb. Barwoutswaarder 1 febr. 1879, overl. IJsselstein 7 nov. 1959 te IJsselstein, veehouder, tr. Velp (Rheden) 5 maart 1914 te Velp Annegie van Middelkoop, geb. Velp (Rheden) 23 juni 1888, overl. IJsselstein 8 april 1973 te IJsselstein, dr. van Gerrit van Middelkoop en Hendrika de Ridder.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Hendrika de Koning, geb. ca. 1920, overl. IJsselstein 19 sept. 1949, tr. Reinier Matthijs van Leeuwen, geb. ca. 1915. Echtpaar woonde te Jutphaas.

2. Jacob de Koning, geb. ca. 1923, overl. Utrecht 26 febr. 1923.

3. Jacob, volgt Xp.

Xp. Jacob de Koning, zoon van IXk, geb. 1 nov. 1925 te Snelrewaard, (Melk-)boer, Chauffeur, Pluimveehouder, overl. IJsselstein 3 mei 2010, tr. Mijdrecht 15 mei 1952 Pieternella Voshart, geb. Mijdrecht 19 dec. 1923, overl. IJsselstein 15 april 2015.

Uit dit huwelijk:

1. Geertruida de Koning, geb. IJsselstein 25 nov. 1953, logopediste, spraak-/taalpatholoog, tr. IJsselstein 14 febr. 1973 Peter van der Poel, geb. Juthpaas 15 juli 1952, docent, lid Bestuursraad Wellantcollege, zn. van Jan Johannes van der Poel en Siepke Rhebergen.

2. Anny de Koning, geb. 2 juli 1955 te IJsselstein, tr. Kees de Hoop.

3. Jacob, volgt XIo.

4. Jan Jacob de Koning, volgt XIp.

5. Cornelia Hendrina de Koning, geb. IJsselstein 25 maart 1965, gynaecoloog, tr. Utrecht 15 mei 1997 Rutgerus (Rogier) Johannes Petrus Maria Bos, geb. 1 april 1966, huisarts.

6. Pieternella (Petra) de Koning geb. IJsselstein 19 dec. 1966, journalist, tr. Eric Boor.

XIo. Jacob de Koning, zoon van Xp, geb. IJsselstein 13 okt. 1957, uurwerkmaker, docent uurwerktechniek, tr. IJsselstein 23 oktober 1981 Willemina van Ringelenstein, geb. Waddinxveen 22 dec. 1959, rijinstructrice, secretaresse gemeente Gouda, buschauffeur.

Uit dit huwelijk:

1. Alexandra Gerdina Pieternella (Sanne) de Koning, geb. 6 dec. 1988.

2. Verena Willemina (Veerle) de Koning, geb. 20 maart 1992.

3. Jacob Cornelis (Jesse) de Koning, geb. 2 april 1998.

XIp. Jan Jacob de Koning, zoon van Xp, geb. IJsselstein 24 nov. 1959, tr. Nieuwleusen 18 april 1986 Wilhelmina Johanna Bovenhoff, geb. Nieuwleusen 24 aug. 1951, dr. van Gosen Bovenhoff en Berendina Somsen.

Uit dit huwelijk:

1. Simon Jacob de Koning, geb. Nieuwleusen 16 dec. 1986.

2. Emma Johanna de Koning, geb. Woudenberg 25 april 1991.

IXL. Willem de Koning, zoon van VIIIg, geb. Waarder 23 juli 1887, tr. aldaar 11 dec. 1913 Gerrigje van Garderen, geb. Noordeloos 19 jan. 1889, overl. Woerden 10 okt. 1955, dr. van Pieter van Garderen en Berbara de Jong (erkend bij huwelijk ouders te Noordeloos 25 mei 1900).

Uit dit huwelijk:

1. Berbara de Koning, geb. te Lopik 8 november 1913 (bij huwelijk erkend door de vader), overl. 18 aug. 2000, tr. Henk Houweling. Berbara was in 1928 dienstbode (bron: Dienstbodenregister Willige Langerak). Echtpaar woonde Hogebrug, gem langeruigeweide.

2. Piet de Koning, geb. ca. 1918, overl. Waarder 4 aug. 2001, tr. Johanna de Gier, geb. Benschop ca. 1918. Echtpaar woonde Prinses Marijkestraat 1 te Waarder. Hieruit:

a.       Willem de Koning, woont te Linschoten.

3. Gerrit de Koning, geb. Waarder 19 mei 1917, overl. Woerden 19 jan. 1975, tr. Waarder 13 sept. 1951 Folkerdina Kiers, geb. Emmen 14 febr. 1932, overl. 2 okt. 2008, dr. van Hendrik Kiers en Grietje Spijkerman. Gerrit had een houthandel en woonde Oosteinde 1 te Waarder. Uit dit huwelijk:

a.       Gerrigje de Koning, geb. Waarder 18 april 1952, tr. Henk van der Veen.

b.      Willempje (Willeke) Alida de Koning, geb. Waarder 30 okt. 1953, tr. Jan Outshoven.

c.       Willem de Koning, geb. Waarder 20 okt. 1955, overl. Utrecht 18 juli 1957.

d.      Berbara de Koning, geb. Waarder 26 dec. 1956, tr. 7 mei 1976 (scheiding okt. 1988) Cornelis Adrianus Pauw, geb. 24 juni 1943. Na de scheiding heeft Berbara een relatie met Romanus Ameafuna Ezeamama, geb. Unuga Umonia in Nigeria 1 okt. 1966.

e.       Folkerdina de Koning, geb. Waarder 12 jan. 1957.

f.       Grietje Hendrika de Koning, geb. Waarder 14 jan. 1958, heeft relatie met Peter Hendrikus van der Hoeve, geb. 13 sept. 1958. Grietje tr. 21 nov. 2011 Willem Westerhoven, geb. 11 maart 1955. Kinderen van Grietje Hendrika: a. Patricia Folkerdina Louisa de Koning, geb. Leiden 2 aug. 1983, tr. 23 okt. 2003 Patrick Schouten, geb. Leiderdorp 13 april 1974; b. Michael Geraldus Johannes de Koning, geb. Leiden 14 mei 1986, ongehuwd.

g.      Willem de Koning, geb. Waarder 7 dec. 1963.

h.      Adriana de Koning, geb. Woerden 29 juni 1965, tr. 23 febr. 1988 Theodorus van Meurs, geb. Woerden 3 maart 1963.

i.        Gerrit de Koning, geb. Woerden 29 jan. 1968, tr. 1e 12 juni 1992 (scheiding 21 okt. 1998) Alexandria Geraldina Dorothea Rakke, tr. 2e 26 mei 2000 Nicole Evelyn van Venrooij, geb. Zwolle 15 juli 1973. Uit het tweede huwelijk: a. Robin Adriana Dianthe de Koning, geb. Woerden 3 juni 2006; b. Daan Geert Hendrik de Koning, geb. Woerden 24 dec. 2007.

IXm. Gerrit de Koning, zoon van VIIIg, geb. Waarder 16 sept. 1888, boerenknecht [1918], overl. aldaar 14 dec. 1960, tr. 4 juni 1919 Hendrika Wilhelmina Jacoba van der Stok, geb. 19 jan. 1888, overl. Waarder 27 maart 1967.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit, volgt Xq.

2. Margaretha de Koning, geb. 31 dec. 1922, overl. Waarder 28 jan. 1995, tr. Antonie Christiaan Verheul, geb. 26 sept. 1920, overl. Waarder 9 juni 1998.

3. Cornelia de Koning, geb. 21 nov. 1924, tr. Dirk Willem Zuidam, geb. ca. 1924, directeur-eigenaar tuincentrum Corona, overl. Waarder 5 mei 1980.

Xq. Gerrit de Koning, zoon van IXm, geb. 12 jan. 1921, overl. 26 maart 2002, tr. 13 dec. 1945 Antje Lekkerkerker, geb. 4 april 1919, overl. 2 febr. 1991.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrina Wilhelmina Jacoba de Koning, geb. 20 april 1947.

2. Magdalena de Koning, geb. 26 juni 1948.

3. Gerrit de Koning, geb. 18 okt. 1949.

4. Johannus Pieter de Koning, geb. 14 maart 1951.

5. Antje de Koning, geb. 15 juni 1953.

6. Margaretha de Koning, geb. 11 juli 1954.

7. Marius Willem de Koning, geb. 25 jan. 1956.

8. Cornelis Dirk de Koning, geb. 25 jan. 1958.

9. Johanna Petronella Leentje de Koning, geb. 25 jan. 1960.

10. Wilhelmina Cornelia Margaretha de Koning, geb. 10 mei 1961.

11. Antonia Christina de Koning, geb. 30 juli 1963.

IXn. Gijsbertus de Koning, zoon van VIIIg, geb. Waarder 20 okt. 1889, overl. Waarder jan. 1965, tr. Lopik 7 aug. 1914 Jacomijntje Hofland, geb. Polsbroek 4 jan. 1894, overl. Waarder 24 sept. 1940, dr. van Hendrik Hofland en Annigje den Dool.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit de Koning, geb. Lopik 15 nov. 1914, overl. 29 jan. 1995.

2. Annigie de Koning, geb. Waarder 24 okt. 1915.

3. Hendrik de Koning, geb. Waarder 15 okt. 1918, overl. Waarder 19 febr. 1939.

4. Cornelia Annigje de Koning, geb. Woerden 16 jan. 1921, overl. Waarder 28 jan. 1921.

5. Cornelia de Koning, geb. Woerden 13 maart 1922, overl. 8 maart 2000 (begr. Haastrecht), tr. Johannes van der Vlist, geb. 19 juni 1920, overl. 20 sept. 1999.

6. Gijsbertus de Koning, geb. Woerden 10 okt. 1923.

7. Jacomijntje de Koning, geb. Woerden 24 febr. 1925, overl. Waarder 10 maart 1925.

8 Jacomijntje de Koning, geb. Woerden 25 nov. 1926, overl. Waarder 13 sept. 1934.

9. Maria Jacoba de Koning, geb. Woerden 29 okt. 1929.

10. Dirk Jan, volgt Xr.

11. Jacomijntje de Koning, geb. Woerden 15 maart 1936.

Xr. Dirk Jan de Koning, zoon van IXn, geb. Woerden 30 dec. 1932, overl. aldaar 7 jan. 2010, tr. 17 mei 1956 (Annie) Hendrika van Garderen, geb. Lopik 3 juni 1934, dr. van Anthonie van Garderen en Antje Rijneveld.

Uit dit huwelijk:

1. Jacomijntje de Koning, geb. Waarder 9 mei 1957.

2. Anthonie de Koning, geb. 13 nov. 1958.

3. Gijsbertus de Koning, geb. Waarder 31 jan. 1960.

4. Anja Hendrika de Koning, geb. 21 juni 1963.

5. Maria Jacoba de Koning, geb. Driebruggen 3 aug. 1965.

6. Pieter de Koning, geb. Woerden 27 juli 1968.

7. Dirk Jan de Koning, geb. Driebruggen 4 sept. 1970.

VIb. Jan Jansse Koning, zoon van Va, ged. Woerden 17 okt. 1770, steen-en panfabrikant te Rietveld en Leiderdorp, overl. Leiderdorp 30 jan. 1849, tr. 1e Woerden 16 juli 1797 Meynsje Knijff, geb. te Woerden 13 maart 1768, overl. Rietveld (in de kraam overleden), begr. 16 juli 1798 (aangifte gaarderreg. Waarder 14 juli 1798), dr. van Hendrik Knijff en Jacomijntje Verbaen, tr. 2e Waarder 17 nov. 1799 Barbara Dieptsdr. Groenendijk, geb. onder Bodegraven 24 april 1782, overl. Leiderdorp 10 april 1861, dr. van Diderik Lambertse Groenendijk en Klara Vermeulen.
Jan Jansse (de) Koning vertrekt in 1804 naar Leiderdorp waar hij drie jaar daarvoor, op 11 april 1801 voor 4500,- gulden, een steenbakkerij en een boerderij genaamd "De Spekhoeve" aankocht205. Na het overlijden van Jan gaat deze steenfabriek over op zijn weduwe, Barbara Groenendijk.

Nog in 1820 is Jan eigenaar van de steen- en panfabriek "Misverstand" te Woerden die hij kreeg toebedeeld na het overlijden van zijn moeder in 1818. Ook werd Jan in 1837, samen met zijn zuster Aaltje (wed. Aart Knijf Hzn.), tevens eigenaar van een andere steen- en panfabriek genaamd "Damlust" te Woerden. De panfabriek (tegenwoordig Monier Dakpannenfabriek, Pannebakkerijen 1) was daarvoor (vanaf 1817) eigendom van Dirk Koning. Na het overlijden van zijn zuster in 1846 wordt Jan volledig eigenaar van de fabriek.

Jan de Koning, steenbakker, te Leiderdorp woonachtig, wordt in 1825, tezamen met Mr. Paul François Hubrecht, openbaar notaris en Guillaume Pière van Outeren, vermeld als gecommitteerden van crediteuren van de gecedeerde en geabandonneerde boedels van Nicolaas Terburgh en Maria Willemina ter Hoeven, bij de verkoop van onroerend goed (Archieven van de notarissen residerende te Koudekerk).

Op 26 nov. 1831 laat Jan Janse Koning, steenbakker te Leiderdorp Protest van non-betaling bij een notaris vastleggen ten behoeve van Reinier Koekkoek, holleblokmaker te Koudekerk, wegens niet betalen van een acceptatie groot 80 gulden aan de order van Willem van Hoek (bron:m archieven van de notarissen residerende te Koudekerk).

Op 29 dec. 1846 wordt in een notariële akte vermeld de toestemming tot doorhaling ener hypothecaire inschrijving (in origineel): door jan Janse Koning, steenbakker te Leiderdorp, genomen ten kantore van bewaring der hypotheken te Leiden d.d. 14-03-1846 deel 29 nummer 646 ten zijnen behoeve en ten laste van Gerrit Winkel, koopman, Helena van Abswoude, landbouwster, weduwe van Willem Winkel, en Lambertus Winkel, koopman, allen te Alphen op een bouwmanswoning, daggeldershuis en landen onder Alphen (bron: archieven van de notarissen residerende te Woubrugge).

Uit het eerste huwelijk:

1. Een ongedoopt kind, overl. Rietveld (aangifte gaarderreg. Waarder 14 juli 1798).

Uit het tweede huwelijk:

2. Maria de Koning, geb. Woerden 3 okt. 1800, jong overleden.

3. Maria de Koning, geb. Woerden 14 april 1802, overl. Leiderdorp 22 aug. 1866, tr. Leiderdorp 17 sept. 1840 Pieter Huijser, ged. Zoetermeer 21 april 1811, bouwman [1840], woont bij huw. te Zoetermeer, overl. aldaar 26 juni 1843, zn. van Willem Huyser en Krijntje Stolk.

4. Jan, volgt VIIf.

5. Clara (Claire) Koning, geb. Leiderdorp 30 april 1812, overl. Leiden 25 sept. 1880, tr. Leiderdorp 28 febr. 1850 Ds. Jan Daniël Beman Brouwer, geb. Utrecht 31 mei 1814, leraar Ned.Herv.Gemeente te Waarder [1850], predikant, wed. van Jannigje Rutgers, overl. Leiden 30 jan. 1892, zn. van Aart Johannes Brouwer en Elisabeth van de Graaf. In een not. akte te Alphen, gedateerd 16 sept. 1884, wordt in een boedelbeschrijving wegens het overlijden van Willem van Wijk Corneliszoon, in leven bouwman op de bouwmanswoning 'Ouderenvrucht', aan de Goudse Sluis, een hypothecaire schuldbekentenis opgetekend ten behoeve van Clara Koning, echtgenote van Jan Daniël Beman Brouwer, predikant, te Leiden. Ds. Daniël Beman Brouwer behoorde tot de 'streng-rechtzinnige partij in de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij had zijn ambtsbediening in Marken, Weisrijp, Waarder, Ede, Bodegraven, Harderwijk, en Leiden. Na beeindiging van zijn ambt bleef hij in Leiden wonen. Op 14 nov. 1881 hertr. Hij Johanna Maria Visser.

6. Diert Koning, geb. Leiderdorp 7 maart 1815, overl. aldaar 11 mei 1816.

VIIf. Jan Koning, zoon van VIb, geb/ged. Leiderdorp 21/26 juni 1808, steenbakker en gemeente-ontvanger te Leiderdorp, overl. Leiderdorp 29 mei 1855, tr. 1e 15 mei 1835 te Harmelen Aaltje de Bruijn, geb. aldaar 29 okt. 1816, overl. Leiderdorp 4 aug. 1848, dr. van Jan Wouter de Bruijn en Beatrix Hofland, tr. 2e Langeruigeweide 27 april 1854 Margaretha van Wijngaarden (weduwe van Dirk Hillebrand de Bruijn) geb. Willemstad 5 juni 1817, overl. Leiderdorp 29 maart 1857, dr. van Jan van wijngaarden en Aartje Boeren.

De weduwe van Jan verkrijgt in 1855 uit de nalatenschap van haar schoonmoeder (Barbara Groenendijk, wed. Jan Janse Koning) de steenfabriek (oorspronkelijke naam: De Spekhoeve) te Leiderdorp (was gelegen op het huidige adres Achthovenseweg 21). Na haar overlijden gaat de fabriek over naar haar zonen Jan Janse Koning en Pieter Koning.

Uit het eerste huwelijk:

1. Beatrix Koning, geb. Leiderdorp 24 maart 1836, overl. Den Haag 19 maart 1921, tr. Ede 23 juni 1856 Hendrik Willem Eigeman, geb. Leiden 30 jan. 1830, predikant, overl. Nieuw-Loosdrecht 21 april 1901, zn. van Benjamin Eigeman en Jacomine Henriette Tieleman. Echtpaar woont eerst in Hierden (Harderwijk) en later in Katwijk, Leiderdorp en Oldebroek. Hendrik Willem was predikant in Meeuwen en Hierden. Hij ging in 1864 met emeritaat, maar was vanaf 1872 opnieuw predikant in Wezep en Nieuw-Loosdrecht.

2. Barbara Koning, geb. Leiderdorp 14 sept. 1837, overl. Rietveld 5 febr. 1870, tr. Ede 15 nov. 1858 Aart (Hendrikszoon) Knijff, geb. Woerden 13 mei 1836, overl. Utrecht 8 april 1908, zn. van Hendrik Knijff en Neeltje Molenaar.

3. Jan Janse Koning, volgt VIIIh.

4. Aagje Koning, geb. Leiderdorp 12 maart 1841, overl. aldaar 8 mei 1843.

5. Jan Wouter Koning, volgt VIIIi.

6. Pieter Koning, volgt VIIIj.

7. Aagje Koning, geb. 9 dec. 1846, overl. Den Haag 21 jan. 1922, woont bij haar huw. te Harderwijk, tr. Leiderdorp 31 juli 1867 Edward Bernhard Gunning, geb. Leeuwarden 12 sept. 1836, predikant te Over-Langebroek [1864], Leiderdorp, [1866-], Waspik [-1879], Klundert [-1883] en Valbrug, overl. Oosthem 23 okt. 1905, zn. van Hermanus Gunning en Anna Elisabeth van Campen. In het gezin was een huisonderwijzeres (later gouvernante) voor de zes kinderen.

Uit het tweede huwelijk:

8. Jan Koning, geb. Leiderdorp 9 febr. 1855, overl. 1864. Jan verbleef na het overl. van zijn beider ouders bij zijn oom mr. Johannes van Wijngaarden.

VIIIh. Jan Janse Koning, Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\afbeelding.jpg, zoon van VIIf, geb. Leiderdorp 12 aug. 1839, steenfabrikant, overl. Leiderdorp 15 mei 1928, tr. Woerden 23 april 1863 Aaltje van der Lee, geb. Woerden 6 mei 1842, overl. Leiderdorp 11 febr. 1922, dr. van Hermanus van der Lee en Mensina Knijff.
Jan Janse maakte in 1877, evenals zijn broer Jan Wouter, deel uit van de Vereeniging der Christelijke School te Leiderdorp [bron: Staatscourant 23 april 1877].

Jan Janse wordt op 19 aug. 1882 vemeld als getuige bij de aangifte van de geboorte van zijn neef Jan Wouter Koning. In 1922 en 1928 woont hij aan de Achhovenerweg 36 te Leiderdorp.

Jan Jansse Koning verkrijgt in 1884 uit de erfenis van zijn schoonvader het oudst bewaard gebleven schilderij dat in het huidige Nederland is vervaardigd. Dit schilderij, ‘Gedachtenistafel van de Heren van Montfoort’, werd circa 1380/1400 in opdracht van een lid van de familie Van Montfoort vervaardigd voor het Maria-altaar in de Sint-Janskerk in Linschoten. Op 9 augustus 1885 schonk Jan Jansse Koning het schilderij aan het Rijksmuseum in Amsterdam208.

In 1860 verkrijgen Jan Janse Koning en zijn broer Pieter Koning (VIIIj), beiden dan nog minderjarig, uit de boedelscheiding t.a.v. de nalatenschap van hun beider moeder (Margaretha van Wijngaarden, wed. van Jan Koning) tezamen de steenfabriek (oorspronkelijke naam: De Spekhoeve) te Leiderdorp (was gelegen op het huidige adres Achthovenseweg 21). Vanaf 1907 draagt het bedrijf de naam Firma Gebroeders Koning. Naast Jan Janse en Pieter zijn dan ook Jan Koning (zoon van Jan Janse Koning) en Jan Koning Pzn en Gerard Koning Pzn (zonen van Pieter Koning Jzn.) vennoten.

In 1921 wordt de vennootschap ontbonden, de bezittingen verdeeld, en wordt er een nieuw vennoontschap opgericht waarbij de vennoten zijn: Jan Janse Koning en diens zonen Jan en Herman Pieter. Het bedrijf draagt dan de naam Firma J. janse Koning & Zonen.

Jan Janse Koning was tevens samen met zijn broer Pieter Koning mede-eigenaar van de steenfabriek van de Firma Gebr. Koning in Leiden. Huidig adres van deze steenfabriek was Hoge Morsweg/Multatuliplein. De oprichting van het vennootschap vond reeds plaats in 1868 (vennoten in 1879 vermeld in register Dienst Stoomwezen waren toen Pieter Koning Jzn. en Jan Janse Koning Jzn). In 1920 werd het oude vennootschap ontbonden en werd er een nieuwe vennootschap aangegaan. De nieuwe vennoten zijn dan Jan Koning Pzn en Gerard Koning Pzn (beide zonen van Pieter Koning Jzn).

Op 11 sept. 1921 is de steenfabriek door brand verwoest, waarbij ruim een miljoen stenen werden vernietigd. De schade bedroeg f 100.000,-. In 1923 wordt de herbouwde oven weer in gebruik genomen. De steenfabriek is gesloten in 1927 (land en opstallen worden dan verkocht aan N.V. Ingenieurs Bureau voor Bouwnijverheid).

Jan Janse Koning Jzn. en Pieter Koning Jzn. waren tevens vanaf 1907 samen eigenaar van de Steen- Pannen- en Plavuizenfabriek Gebrs. Koning te Leiderdorp (huidig adres: Dorpsstraat). In 1916 treden Jan Koning (zoon van Jan Janse Koning) en Jan Koning Pzn en Gerard Koning Pzn (zonen van Pieter Koning Jzn.) toe tot de vennoten. In 1920 wordt het oude vennootschap wordt ontbonden. Nieuwe vennootschap aangegaan. De nieuwe vennoten zijn Jan Koning Pzn en Gerard Koning Pzn. De fabriek staat dan bekend onder de naam Firma J. & G. Koning Pzn, hoewel vanaf 1927 alleen Gerard Koning Pzn als eigenaar wordt vermeld. Tussen 1942 en 1944 worden Clazina Boot wed Gerard Koning en Pieter Koning als eigenaren vermeld. In 1945 is de fabriek op last van de Duitse bezetter afgebroken.

Jan Janse bezat grond in Hekendorp, Leiderdorp, Woerden en Zoeterwoude, en behoort voor de grondbelasting tot de hoogstaangeslagenen (Bron: lijsten van verkiesbaren voor de Eerst Kamer der Staten-Generaal, Nederlandse Staatscourant).

Uit dit huwelijk:

1. Jan Koning, volgt IXo.

2. Menzina Koning, geb. Leiderdorp 10 mei 1866, overl. Leiderdorp 12 juli 1890 (woonde toen Achthovenerweg 32), ongehuwd.

3. Aaltje Koning, geb. Leiderdorp 28 nov. 1867, overl. aldaar 6 juni 1884.

4. Hermanes Pieter Koning, volgt IXp.

5. Jan Wouter Koning, volgt IXq.

6. Hendrik Jacobus Koning, geb. Leiderdorp 15 juli 1872, overl. aldaar 1 juli 1873.

7. Barbara Koning, geb. Leiderdorp 22 dec. 1873, overl. Utrecht 16 maart 1949, tr. Leiderdorp 1904 Klaas Kersten Troost, geb. Hoogeveen 1868, predikant, overl. Nijmegen 12 jan. 1954, zn. van Karst Jacobs Troost en Femmigje Smit. Echtpaar woont na huwelijk in Naaldwijk.

8. Jacomina Koning, geb. Leiderdorp 15 juli 1875, overl. Arnhem 19 okt. 1954, tr. aldaar 13 juli 1905 Jelle Croles, geb. IJlst 23 aug. 1869, predikant, overl. Leeuwarden 30 juni 1936, zn. van Jelle Croles en Klarke Sijperda.

9. Pieter Koning, geb. Leiderdorp 9 febr. 1878, houthandelaar [1907, 1931], overl. Den Haag 17 dec. 1955, tr. Jacoba Janni Meurs, geb. Aarlanderveen 29 sept. 1876, dr. van Cornelis Dirk Meurs en Janna Trijntje van der Linde. Echtpaar woonde in 1922 te Zoeterwoude, vanaf 1930 in Den Haag, Stadhoudersplein 31, en Van Beuningenstraat 66 [1933-]. Echtpaar verhuist okt. 1936 naar Arnhem, Jans Binnensingel 18. Hieruit:

a.       Aaltje Koning, geb. Zoeterwoude 2 aug. 1904, overl. Maarsheeze 28 aug. 1944, tr. Utrecht 25 nov. 1937 Dirk Molenaar, geb. Utrecht 17 mei 1893, zn. van Jacob Molenaar en Wilhelmina Bernadina Gestel.

b.      Cornelis Dirk Koning, geb. Zoeterwoude 10 nov. 1905, verhuist febr. 1936 naar Voorburg, Bilderdijkplein 13, overleden in oorlogsomstandigheden 1940-1945.

c.       Jan Janse Koning, geb. Leiden 14 dec. 1907, overl. aldaar 16 dec. 1907.

d.      Janna Trijntje Koning, geb. Zoeterwoude 19 nov. 1912, overl. 31 juli 2008, tr. 7 juni 1932 J.F. van Leeuwen. Echtpaar woonde te Veenendaal, in 1932 Hoogstraat 5.

IXo. Jan Koning, zoon van VIIIh, geb. Leiderdorp 17 sept. 1864, steenfabrikant [1895, 1898], overl. Leiderdorp 19 sept. 1935, tr. Ede 16 juni 1892 Francina Catharina Tulp, geb. Ede 11 aug. 1861, overl. Leiderdorp 1 febr. 1900. dr. van Jan Tulp en Aaltje Schouman. Echtpaar woonde Dorpstraat 62 te Leiderdorp [1900, 1901].

Jan is tussen 1916 en 1920, samen met zijn vader, oom en neven, mede-eigenaar van Steen- Pannen- en Plavuizenfabriek Gebrs. Koning te Leiderdorp. Tevens is Jan vanaf 1921 samen met zijn vader en zijn broer Herman Pieter eigenaar van een andere steenfabriek in Leiderdorp, de Firma J. janse Koning & Zonen. In 1925 wordt dit vennootschap ontbonden en vindt een boedelscheiding plaats. Nieuwe eigenaren zijn dan de kinderen van Jan, Jan Jansz.(1895), Johan (1896) en Aleid (1902). In 1936 wordt de steenbakkerij verkocht (het bedrijf heet nadien Bims Industrie Achthoven N.V.)

Hieruit:

1. Jan Janse Koning, volgt Xs.

2. Johan Koning, geb. Leiderdorp 13 aug. 1896. Jan Janse is vanaf 1925, samen met zijn broers Jan Janse Koning en Aleid Koning, eigenaar van een steenfabriek in Leiderdorp, de Firma J. janse Koning & Zonen. Deze steenfabriek was in het begin van de 19de eeuw aangekocht door zijn overgrootvader, Jan Janse Koning, en stond toen bekend onder de naam De Spekhoeve. In 1936 wordt de steenbakkerij verkocht (het bedrijf heet nadien Bims Industrie Achthoven N.V.)

3. Aleid Koning, volgt Xt.

4. Francina Catharina Koning, geb. Leiderdorp ca. febr. 1900, overl. aldaar 10 juni 1901.

Xs. Jan Janse Koning, zoon van IXo, geb. Leiderdorp 19 april 1895, overl. aldaar 1981, tr. Petronella Van Zwieten, geb. Hazerswoude.

Jan Janse is vanaf 1925, samen met zijn broers Johan (1896) en Aleid (1902), eigenaar van een steenfabriek in Leiderdorp, de Firma J. janse Koning & Zonen. Deze steenfabriek was in het begin van de 19de eeuw aangekocht door zijn overgrootvader, Jan Janse Koning, en stond toen bekend onder de naam De Spekhoeve. In 1936 wordt de steenbakkerij verkocht (het bedrijf heet nadien Bims Industrie Achthoven N.V.)

Hieruit:

1. Jan Koning, volgt XIq.

2. Greet Koning, geb. Leiderdorp 24 jan. 1928, overl. aldaar 2003, tr. Abraham Brouwer, geb. Leiden 17 jan. 1928.

3. Francina Catharina (Fransien) Koning, geb. Leiderdorp 26 aug. 1929, apothekersassistente [1964], tr. Barend te Kaat, geb. ca. 1921, kantoorbediende [1964]. Barend woonde bij zijn huwelijk te Amsterdam.

4. Klazina Petronella (Ina) Koning, geb. Leiderdorp 10 mei 1931.

5. Johan Aleid (Hans) Koning, volgt XIr.

XIq. Jan Koning, zoon van Xs, geb. Leiderdorp 8 aug. 1923, overl. aldaar 13 aug. 2009, tr. Leiderdorp 1 maart 1950 Willempje de Wit, geb. Uithoorn 23 nov. 1922, dr. van Dirk de Wit en Cornelia Verburg.

Hieruit:

1. Cornelia Antoinette Koning, geb. Leiderdorp 20 dec. 1950, tr. Leiderdorp 6 sept. 1972 Johannes Christiaan Riemers, geb. Amsterdam 23 aug. 1946, ingenieur, zn. van Cornelis Wilhelmus Riemers en Elisabeth Johanna Trooster. Echtpaar verhuist in 1981 van Leiderdorp naar Linnich-Körrenzig (Duitsland).

2. Pieternella Margriet Koning, geb. Leiderdorp 25 april 1952, tr. Driebergen 1976 Andries Turksma.

3. Willy Jeannette Koning, geb. Leiderdorp 26 dec. 1953.

4. Jan Jansen Koning, volgt XIIh.

5. Clazina Petronella Koning, geb. Leiderdorp 9 april 1957.

6. Diederike Jacqueline Koning, geb. Leiderdorp 10 mei 1961, tr. te Leiden 1992 Jan Bodry, geb. Leiden 16 maart 1957.

7. Wouter Dirk Koning , volgt XIIi.

XIIh. Jan Jansen Koning, zoon van XIq, geb. Leiderdorp 28 april 1956, tr. aldaar 20 aug. 1980 Christina Roelfina Zwaving, geb. Nieuw-Vennep 23 juni 1959, dr. van Folgert Gerrard Zwaving en Christina Wilhelmina van den Berg.

Hieruit:

1. Erik-Jan Koning, geb. Leiderdorp 28 sept. 1987.

2. Iris Tina Willemijn Koning, geb. Leiderdorp 6 aug. 1989.

3. Oscar Martijn Koning, geb. Leiderdorp 31 okt. 1994.

XIIi. Wouter Dirk Koning, zoon van XIq, geb. Leiderdorp 15 nov. 1962, tr. Harriëtt Wubben.

Hieruit:

1. David Koning, geb. 27 jan. 1995.

XIr. Johan Aleid (Hans) Koning, zoon van Xs, geb. Leiderdorp 4 mei 1934, tr. Hanneke Reynders (huw. ontbonden).

Hieruit:

1. Ellen Koning.

2. Erik Koning.

3. Ewoud Koning.

Xt. Aleid Koning, zoon van IXo, geb. Leiderdorp 21 maart 1898, in 1924 officier van de landmacht (bron: Officieren Landmacht Nederland), advocaat/procureur [1926], tr. aug. 1926 Johanna Wilhelmina Cornelia Maria Filippo, geb. Hazerswoude 25 aug. 1900. Aleid woont in 1926 aan de Prinsengracht 35 in Den Haag (bron: bevolkingsregister), en vanaf 1931 in Wassenaar.

Aleid Koning is vanaf 1925, samen met zijn broers Jan Janse Koning en Jan Koning, eigenaar van een steenfabriek in Leiderdorp, de Firma J. janse Koning & Zonen. Deze steenfabriek was in het begin van de 19de eeuw aangekocht door zijn overgrootvader, Jan Janse Koning, en stond toen bekend onder de naam De Spekhoeve. In 1936 wordt de steenbakkerij verkocht (het bedrijf heet nadien Bims Industrie Achthoven N.V.).

Hieruit:

1. Alleta Koning.

2. Jan Aleid Edward Koning, volgt XIs.

XIs. Jan Aleid Edward Koning, zoon van Xt, geb. 5 sept. 1938, notaris te Amstelveen, tr. Helen Barbara Gordijn, geb. 21 mei 1943. Wonen sinds januari 1984 in het huis Ipenrode, Zuid-Kennemerland.

Hieruit:

1. Robert Jan Philip Koning, volgt XIIj.

2. Olivier Aleid Hans Koning, geb. 31 jan. 1969.

XIIj. Robert Jan Philip Koning, zoon van XIs, geb. 8 mei 1966, tr. Patricia Johanna Maria de Bruycere, geb. 28 nov. 1968.

Hieruit:

1. Edward Antoine Willem Koning, geb. 23 dec. 2001.

2. Bastiaan Max Philip Koning, geb. 18 nov. 2004.

IXp. Hermanes Pieter Koning, zoon van VIIIh, geb. Leiderdorp 3 febr. 1869, overl. Woerden 21 okt. 1926, tr. Gorinchem 26 sept. 1906 Constance Augustine Emilie van Andel, geb. aldaar 10 juni 1882, overl. Woerden 11 dec. 1976, dr.. van Huibert Johannes Kantzoon van Andel en Anthonia Wilhelmina Constance Muijlwijk. Herman Pieter Koning is vanaf 1921 samen met zijn vader en zijn broer Jan eigenaar van een andere steenfabriek in Leiderdorp, de Firma J. janse Koning & Zonen. In 1925 wordt dit vennootschap ontbonden en vindt een boedelscheiding plaats. Nieuwe eigenaren zijn dan de kinderen van zijn broer, Jan Jansz.(1895), Johan (1896) en Aleid (1902). In 1936 wordt de steenbakkerij verkocht (het bedrijf heet nadien Bims Industrie Achthoven N.V.). Constance heet later Emilie Augustine Constance en hertr. in 1930 Cornelis van Reenen.

In 1924 wordt door Jan Spreij Leendertszoon te Zwammerdam aan Herman Pieter Koning J.J. zoon te Leiderdorp de stoomsteenfabriek "De Eendracht" verkocht, ‘met ovens, loodsen, stoommachines, stoomketel, kleimolen, drogerij, kantoor met woonhuis, arbeiderswoningen, droog en tasvelden, erven en water te Zwammerdam’. De koopsom bedraagt 25.000 gulden waarvan 5.000 gulden direct wordt betaald, en voor het restant ad 20.000 gulden is hypotheek voorbehouden. (bron: notariele akte gedateerd 15 aug. 1924, archieven van de notarissen residerende te Oudshoorn).

Hieruit:

1. Jan Janse Koning, geb. Leiderdorp ca. 1907, overl. Den Haag 25 febr. 1968 (begr. Leiderdorp), tr. Rietveld 28 november 1929 Annigje Brunt, geb. Rietveld 22 juli 1903, overl. na febr. 1968, dr. van Jacobus Janszoon Brunt en Marrigje Brunt. Het huwelijk is op 23 okt. 1950 ontbonden bij inschrijving van het vonnis Arr.Rechtbank ’s-Gravenhage, maar in de overlijdensadvertentie van 1968 wordt Jan Janse vermeld als de man van Annigje Koning-Brunt. Hieruit:

a.       Magda Koning, geb. Zwammerdam nov. 1930 [bron: Leidsch Dagblad).

b.      Jacobus Koning, geb. Zwammerdam sept. 1938 [bron: Leidsch Dagblad, 16 sept. 1938].

2. Anthonia Wilhelmina Constance Koning, geb. Leiderdorp 19 juli 1912, overl. Utrecht 24 juni 2005, tr. Woerden 21 juli 1938 Gerben Meijnen, geb. Vlaardingen 8 mei 1908, predikant, overl. Utrecht 28 april 1969, zn. van Johannes Gerhardus Meijnen en Trijntje IJnzonides.

IXq. Jan Wouter Koning, zoon van VIIIh, geb. Leiderdorp 11 juli 1870, landbouwer [1895], overl. Wassenaar 13 jan. 1957, tr. Nieuwer Amstel 15 aug. 1895 Sophia Koster, geb. Nieuwer Amstel 7 nov. 1873, overl. Wassenaar 12 juli 1964, dr. van Barend Koster en Alda Johanna Bakhuizen.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje (Alida) Koning, geb. Voorschoten 9 juli 1897, overl. Wassenaar 22 juli 1946, tr. Voorschoten 7 aug. 1919 Gerrit Jacobus van der Stoel, geb. Wassenaar 13 aug. 1892, zn. van Simon van der Stoel en Aagje Japikje Los.

2. Barend Koning, volgt Xu.

3. Alida Johanna Koning, geb. Voorschoten 26 juli 1902, overl. Capelle aan den IJssel 27 nov. 1993, tr. Voorschoten 9 mei 1923 Jacobus Arie Bos, geb. Zegwaart 27 jan. 1896, arts, overl. Rotterdam 16 juni 1964, zn. van Maarten Bos en Adriana Overvliet.

4. Jan Janse Koning, geb. Voorschoten 1 mei 1906, chauffeur [1929], overl. Leiden 28 jan. 1972, tr. 1e Leiden 28 jan. 1929 (echtscheiding ingeschreven 11 april 1942) Harmanna Jantina van Duijsen, geb. Den Haag 22 mei 1909, dr. van Gosse van Duijsen en Harmanna Ketel, tr. 2e Leiden 9 febr. 1944 Johanna Christina Koppeschaar, geb. aldaar 29 jan. 1913. Harmanna hertr. In 1945 met Pieter Geerlings.

Uit het eerste huwelijk 1 kind:

a.       Jan Wouter Koning, geb. Leiden, tr. Katwijk Kniertje Ouwehand, geb. aldaar, dr. van Pieter Ouwehand en Kniertje Ros.

Xu. Barend Koning, zoon van IXq, geb. Voorschoten 7 febr. 1901, overl. Riverside, Californië (USA) 24 juni 1976, tr. 22 april 1924 Jacoba Cornelia Tolk, geb. te Alphen aan de Rijn 7 juli 1901, overl. San Bernadino, Californië (USA) 23 jan. 1997, dr. van ... Tolk en .... Den Hertog. Echtpaar is geëmigreerd naar de USA, en woonde Riverside (CA).

Uit dit huwelijk:

1. Jan Wouter Koning, geb. 3 maart 1926, overl. Riverside, Californië (USA) 4 maart 1996.

2. Adriaan Pedro Eduard Koning, geb. 9 maart 1928, woont te Velsen Zuid, overl. 8 okt. 2012 in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Hieruit:

a.       Marie Louise Koning, geb. IJmuiden 13 febr. 1963.

3. Frans Koning, geb. Voorschoten 20 nov. 1929, woont Bellevue, USA.

4. Jacobus Arie Bos Koning, volgt XIt.

XIt. Jacobus Arie Bos Koning, zoon van Xs, geb. 7 dec. 1932, woont Arizona, USA, tr. 8 maart 1957 in Ontario, CA Adriana Diederika Koning, geb. 18 aug. 1935 in Artesia, CA, dr. van Jan Wouter Koning (Xw) en Jantje Leffers.

Uit dit huwelijk:

1. Diana Koning, geb. 23 jan. 1958, tr. Ontario, CA Douglas Bratt.

2. Sharon Koning, tr. 19 sept. 1985 Richard Wigboldy .

3. Norma Koning, tr. Craig Gubler, wonen Arizona, USA.

VIIIi. Jan Wouter Koning, zoon van VIIf, geb. Leiderdorp 12 febr. 1843, veehouder, bouwman [1877], overl. Leiderdorp 26 jan. 1925, tr. Bodegraven 27 april 1864 Annigje van der Giessen, geb. Bodegraven 26 juni 1843, overl. Leiderdorp 6 dec. 1921, dr. van Jan van der Giessen en Johanna Kool. Jan Wouter maakte in 1877, evenals zijn broer Jan Janse, deel uit van het bestuur van de Vereeniging der Christelijke School te Leiderdorp [bron: Staatscourant 23 april 1877].

Hieruit:

1. Johanna Koning, geb. 12 juli 1865, overl. Ede 28 mei 1912, tr. Leiderdorp 21 mei 1891 Leendert Tulp, geb. Ede 5 juni 1858, houtkoper [1891], overl. Ede 16 juli 1928, zn. van Jan Tulp en Aaltje Schouman. Leendert Tulp hertr. Sassenheim 19 juli 1916 Maria Koning, geb. 21 mei 1874, zuster van Johanna Koning.

2. Jan Koning, volgt IXr.

3. Aaltje Koning, geb. Leiderdorp 25 juli 1868, overl. aldaar 14 nov. 1869.

4. Aaltje Koning, geb. 9 sept. 1870, overl. Oegstgeest 2 april 1932.

5. Jan Willem Koning, volgt IXs.

6. Maria Koning, geb. 21 mei 1874, overl. 26 febr. 1966, tr. Sassenheim 19 juli 1916 Leendert Tulp, geb. Ede 5 juni 1858, houtkoper [1891], overl. Ede 16 juli 1928, zn. van Jan Tulp en Aaltje Schouman. Leendert was wed. van Maria's zuster, Johanna Koning.

7. Maagje Koning, geb. Leiderdorp 19 juni 1876, overl. aldaar 4 aug. 1876.

8. Jan Wouter Koning, geb. Leiderdorp 9 juni 1877, overl. aldaar 20 maart 1878.

9. Jan Wouter Koning, volgt IXt.

10. Jan Janse Bertus Koning, volgt IXu.

11. Maagje Annigje Koning, geb. Leiderdorp 8 juni 1883, overl. Voorschoten 5 dec. 1964, tr. Leiderdorp 8 juni 1911 Jan Eggink, geb. Voorschoten 12 maart 1885, bloembollenkweker, overl. Voorschoten 22 juni 1942, zn. van Christoffel Eggink en Barbara Hornis.

12. Barbara Koning, geb. Leiderdorp 3 dec. 1884, huishoudster, overl. Leiderdorp 5 juni 1967, begr. aldaar 8 juni 1967, tr. aldaar mei 1929 Frans David van Wijck, geb. De Lier 31 okt. 1879, onderwijzer Leiderdorp, overl. Leiden 1 juli 1954, wednr. van Cornelia Weinssen, zn. van David van Wijck en Geertrui Johann van Dorp.

13. Pieter Koning, geb. Leiderdorp 3 jan. 1888, bloembollenkweker, overl. Sassenheim 3 nov, 1953, tr. 1e aldaar 16 febr. 1911 Grietje Boot, geb. Leiderdorp 2 febr. 1888, overl. Leiden 9 dec. 1912, dr. van Pieter Boot en Adriana de Graaf, tr. 2e Sassenheim 18 dec. 1930 Suzanna Maria Bergman, geb. Lisse ca. 1914, dr. van Anthonie Bergman en Johanna van Voorst.

Uit het eerste huwelijk:

a.       Frits Wouter Koning, geb. Sassenheim 6 dec. 1912, overl. Otterlo 6 aug. 1995, tr. Amersfoort 7 april 1938 Jacoba Everdina Bakkenes, geb. aldaar 20 juli 1913, overl. Arnhem 25 nov. 1989, dr. van Aalbertus Bakkenes en Gerritje Koelewijn. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren: 1) Margaretha Gerritha Koning, geb. Hillegom 23 febr.i 1939; 2) Gerritje Petronella Koning, geb. Hillegom 5 okt. 1940; 3) Esther Maria Koning, geb. Hillegom 15 maart 1943; 4) Aalbertus Koning, geb. Hillegom 17 jan,1945; 5) Jacoba Everdina Koning, geb. Hillegom 16 april 1947; 6) Ruth Koning, geb. Hillegom 9 maart 1951.

Uit het tweede huwelijk:

b.      Eddy Koning (dochter), geb. Sassenheim 23 sept. 1931.

IXr. Jan Koning, zoon van VIIIi, geb. Leiderdorp 21 nov. 1866, gereformeerd predikant te Mijdrecht en Uithoorn (vanaf 12 nov. 1893 tot aan zijn overlijden] (aldaar is zijn achter-achterneef Hendrik de Koning IXb eveneens predikant), overl. Amsterdam 14 juli 1906, tr. Oudshoorn 2 nov. 1893 Cornelia van Duin (Duijn), geb. Amsterdam 31 maart 1869, overl. Utrecht 2 juni 1948, dr. van Dirk van Duin en Frederica Carolina Bergman (in de overlijdensakte van Cornelia wordt Neeltje Kramer als haar moeder vermeld). Na het overlijden van Jan Koning blijft zijn vrouw met 8 kinderen achter. De oudste twee kinderen verblijven daarna vanaf 27 dec. 1906 bij hun grootouders in Oudshoorn. Op 30 maart 1907 verhuist Cornelia met de rest van haar kinderen van Mijdrecht naar Oudshoorn waar zij met haar gezin bij haar ouders intrekt. Het gezin wordt daar ondersteund door de familie vanuit Leiderdorp. Later woont Cornelia in Alphen aan den Rijn (Oudshoornscheweg 140), en vanaf okt. 1928 in Utrecht, Jacob Ruijsstraat 11 bis.

Not. akte Oudshoorn 10 okt. 1906: Inventaris van de algehele huwelijksgemeenschap, bestaan hebbende tussen Cornelia van Duin, weduwe van Jan Koning Wouterszoon, met zijn nalatenschap, gewoond hebbende te Mijdrecht en overleden te Amsterdam d.d. 14-07-1906. Op verzoek van Cornelia van Duin, weduwe van Jan Koning Wouterszoon, voor zich en als voogdes over Jan Wouter, Dirk, Annigje, Frederik Carel, Nellij, Elisabeth, Johanna en Barbara Koning en nog als executrice-testamentair van genoemde overledene; en Jan Willem Koning Jan Wouterszoon, te Leiderdorp, als toeziende voogd over genoemde minderjarigen en als curator ventis over de ongeboren vrucht, waarvan Cornelia van Duin verklaard heeft zwanger te zijn (bron: Archieven van de notarissen residerende te Oudshoorn). Op 14 sept. 1917 wordt bij not. akte een voogd benoemd door Cornelia van Duin, weduwe van Jan Koning Jan Wouterszoon te Oudshoorn (bron: archieven van de notarissen residerende te Oudshoorn).

Uit dit huwelijk:

1. Jan Wouter Koning, geb. 12 maart 1895 te Mijdrecht65, overl. 30 juni 1966 (begr. te Zeist), tr. Oegstgeest 12 april 1922 Geertruida Anna de Graaf, geb. Leiden 24 okt. 1894, overl. 10 okt. 1978 (begr. te Zeist), dr. van Cornelis de Graaf en Cornelia Hillegonda van Leeuwen.

2. Dirk Koning, volgt Xv.

3. Annigje Koning, geb. 2 aug. 1897 te Mijdrecht, woont te Valbrug [1912-1917] en Nijmegen [1918-], tr. A.A.J. Rijksen. Echtpaar woont in 1972 te Gouda.

4. Frederik Carel Koning, geb. 15 juli 1898 te Mijdrecht, woonde vanaf nov. 1912 te Leiderdorp, daarna te Leiden (Frans van Mierisstraat 36a), overl. Leiderdorp (Elisabethziekenhuis) 20 jan. 1979, tr. Jannetje Steenbergen, geb. 3 sept. 1900, overl. Leiden 14 dec. 1986. Echtpaar was kinderloos.

5. Nellij Koning, geb. 4 okt. 1899 te Mijdrecht, overl. aldaar in 1958.

6. Jan Koning, geb. Mijdrecht 5 okt. 1901, overl. aldaar 6 okt 1901.

7. Elisabeth Koning, geb. 22 nov. 1902 te Mijdrecht, overl. Utrecht 19 apr. 1995, tr. Utrecht 17 dec. 1931 Johannes Cornelis Gerardus Jacobus Schalkwijk, geb. Rotterdam 29 nov. 1897, zn. van Gerrit Jan Schalkwijk en Emilie Anthonia Crevecoeur. Echtpaar woonde in 1972 te Utrecht.

8. Johanna Koning, geb. 14 mei 1904 te Mijdrecht, ongehuwd, overl. Gouda.

9. Barbara Koning, geb. 14 mei 1904 te Mijdrecht, woont vanaf mei 1918 te Valburg, overl. Den Haag 1975, tr. prof. dr. Bos. Echtpaar woonde in Den Haag.

10. Janna Koning, geb. 16 febr. 1907 te Mijdrecht, ongehuwd, woont tot sept. 1926 te Valbrug, daarna Alphen aan de Rijn, overl. Den Haag 6 jan. 1972. In okt. 1928 verhuist Janna vanuit Alphen aan de Rijn naar Deventer.

Xv. Dirk Koning, zoon van IXq, geb. 19 mei 1896 te Mijdrecht, overl. Sittard 30 maart 1943, tr. Elisabeth Hoogenkamp, geb. Den Haag 15 febr. 1892, overl. aldaar 21 nov. 1975. Dit woont vanaf juni 1912 bij familie in Sassenheim. Hij vertrekt naar de VS (arriveert op 31 okt. 1915 met het schip M.S. Rotterdam op Elys Island, New York).

Hieruit:

1. Jan Koning, volgt XIu.

2. Hendrik Koning, volgt XIv.

3. Cornelia Koning, geb. 9 april 1923, tr. Hermanus Johannes Middelkoop, geb. 9 april 1923, arts, zendeling, overl. Oegstgeest 2 sept. 1998, zn. van Pieter Middelkoop en Hendriette Clazina de Zwart. Echtpaar woonde in Oegstgeest.

4. Dirk Koning, geb. Roermond 1 dec. 1931, overl. 1984, tr. R. Neehuis. Echtpaar woonde in Toronto, Canada.

5. Elisabeth Koning, tr. P. Wijmenga. Echtpaar woont in Spaubeek.

XIu. Jan Koning, zoon van Xv, geb. Leiden 1 okt. 1921, overl. 3 aug. 1992, tr. Hennie Westdijk. Echtpaar woonde in 1975 in Zūrich.

Hieruit:

1. Saskia Koning, geb. 1954, overl. 12 okt. 1985.

XIv. Hendrik Koning, zoon van Xv, geb. Hazerswoude 23 febr. 1924, overl. Amersfoort 28 okt. 1986, tr. Grietje Cornelia Alida de Ronde, dr. van Abraham Cornelis de Ronde en Margaretha Wilhelmina Vierdag. Echtpaar woonde in 1975 te Eindhoven.

Hieruit:

1. Dirk Koning.

2. Margaretha Wilhelmina (Peggy) Koning, geb. Echt 11 dec. 1950, tr. 1e Henk Schuurman, geb. 3 dec. 1947, overl. Vianen 27 aug. 1980, tr. 2e Johannes Willem Westenberg.

3. Hendrik Koning, volgt XIIk.

4. Irene Elisabeth Koning, geb. Echt 9 maart 1954, tr. Arjo de Vries.

5. Edward Koning, tr. 1e Sylvine de Gooyer, tr. 2e Elke Westermann.

6. Barbara Koning, tr. Wim Roukema.

7. Carolyn Koning, tr. Adriaan Bel.

XIIk. Hendrik Koning, zoon van XIv, tr. Else Margaretha Elizabeth van Vliet.

Hieruit:

1. Dorothea Elisabeth Koning.

2. Peter Jozef Koning.

3. Deborah Margaretha Koning.

IXs. Jan Willem Koning, zoon van VIIIi, geb. Leiderdorp 19 mei 1872, overl. Garden Grove, Orange, California (USA) 31 jan. 1945, tr. Moordrecht 25 mei 1899 Diederika Adriana Tom, geb. Moordrecht 11 febr. 1872, overl. Orange, California (USA) 14 febr. 1947, dr. van Willem Tom en Johanna Vrijlandt.

Hieruit:

1. Jan Wouter Koning, volgt Xw.

2. Johanna Koning, geb. 1904, ongehuwd, overl. 1961.

3. Anne Koning, geb. 26 sept. 1907, overl. 14 mei 1996, tr. in 1929 Peter Ridder, overl. 1944.

4. William (Bill) Koning, geb. 16 mei 1909, ongehuwd, overl. 18 april 1982 in Phoenix, AZ. William woonde in 1940 Huntington Beach, Orange, California.

5. Jan (John) Koning, volgt Xx.

6. Cornelius (Case) Koning, volgt Xy.

Xw. Jan Wouter Koning (John Walter), zoon van IXs, geb. Leiderdorp 28 juli 1902, landbouwer [1928], overl. Upland, San Bernardino, California 12 jan. 1974, tr. Wildervank 24 okt. 1928 Jantje Leffers, geb. Stadskanaal 8 febr. 1904, dr. van Freerk Leffers en Marchien Sloots. Echtpaar emmigreerde in 1951 naar de VS, Bellflower, California, en woonde in 1968 te Upland (CA), VS.

Uit dit huwelijk:

1. Marchina Frederika Koning, geb. 4 sept. 1929 in Bellflower, CA. Marchina, tr. 26 jan. 1948 in Bellflower, CA, William Meines, geb. 14 jan. 1925, overl. 16 maart 1985 in Battleground, WA.

2. Jan Willem Koning, volgt XIw.

3. Adriana Diederika Koning, geb. 18 aug. 1935 in Artesia, CA., tr. 8 maart 1957 in Ontario, CA Jacobus Arie Bos Koning (zie XIt), zoon van Barend Koning en Jacoba Cornelia Tolk.

4. Betty Louise Koning, geb. 29 okt. 1939 in Artesia, CA., tr. Ontario, CA, 9 okt. 1964 Cornelis Maarten (Case) Zwart, geb. 6 aug. 1936 in Fynaart, Nederland.

5. Frederick Walter Koning, volgt XIx.

6. Victor Koning, volgt XIy.

XIw. Jan Willem Koning, zoon van Xw, geb. 23 aug. 1931 in Artesia, CA, overl. 2 mei 2010 in Ontario, CA at Inland Christian Home, tr. 1e te Bellflower, CA in 1949 Patricia Camaron, tr. 2e Diana Rietkerk, geb. 15 febr. 1952.

Uit het eerste huwelijk:

1. Bruce Koning, geb. 15 febr. 1952.

2. Steve Koning.

Uit het tweede huwelijk:

3. Wesley Koning.

4. Alicia Koning, geb. 19 nov. 1978.

5. Blake Koning, geb. 28 febr. 1987.

XIx. Frederick Walter Koning, zoon van Xw, geb. 13 juni 1941 in Artesia, CA, tr. Ontario, CA 20 aug. 1964 Jane Wind, geb. 21 mei 1941.

Uit dit huwelijk:

1. Mary Koning, geb. 8 nov. 1965 in Upland, CA.

2. Ruth Koning, geb. 13 okt. 1967.

3. Daniel Koning, geb. 18 nov. 1971.

4. Rachel Koning, geb. 2 april 1974.

XIy. Victor Koning, zoon van Xw, geb. 16 jan. 1943 in Artesia, CA, tr. 13 juni 1962 Gloria McClure, geb. 9 mei 1943.

Uit dit huwelijk:

1. Gregory Koning, geb. 5 mei 1963.

2. Genna Koning, geb. 26 april 1965.

Xx. John Koning, zoon van IXs, geb. 28 sept. 1910 in Leiderdorp, overl. 1985 in Chino, CA, tr. 1e Bellflower, CA 23 maart 1939 Fokelina Ridder, geb. 4 maart 1906 in Slochteren, overl. febr. 1968, dr. van Jan Ridder en Aaltje Bugel, tr. 2e 17 maart 1973 Jenny Oudmann, geb. 22 mei 1925 in Mieelstreum, overl. aug. 2001 in Taber, Alberta, Canada.

Uit het eerste huwelijk:

1. John Koning, volgt XIz.

2. Alice Koning, geb. 11 juni 1949 in Upland, CA, tr. Chino, CA 22 sept. 1973 John De Vries, geb. Artesia, CA. 16 febr. 1942.

3. William Tom Koning, volgt XIaa.

4. Walter Cornelius Koning, volgt XIab.

XIz. John Koning, zoon van Xx, geb. 28 dec. 1942 in Long Beach, CA, tr. Ontario, CA 7 aug. 1964 Linda Vandertuig.

Uit dit huwelijk:

1. Steve Koning, geb. 17 mei 1966, tr. Kelly.

2. Michelle Koning, geb. 22 mei 1968, tr. Jim Reynolds.

3. Bryan Koning, geb. 8 aug. 1969.

XIaa. William Tom Koning, zoon van Xx, geb. 8 aug. 1940 in Long Beach, CA, tr. Darlene C. Jongkry, geb. 25 sept. 1946.

Uit dit huwelijk:

1. Gary Koning, volgt XIIL.

2. Karen Kay Koning, geb. 1969, tr. John Anderson, geb. 1963.

XIIL. Gary Koning, zoon van XIx, geb. 2 okt. 1967 in Mt. Vernon, WA, tr. Julie Ellis, geb. 19 juni 1967.

Hieruit:

1. Jayci Koning, geb. Evertt, WA. 28 dec. 1992.

2. Sheldon Koning, geb. 14 mei 1997.

3. Dawson Koning, geb. 10 okt. 2000.

XIab. Walter Cornelius Koning, zoon van Xx, geb. 26 dec. 1944, tr. Troy, MI 26 mei 1973 Lois Jean Blood, geb. 1 aug. 1951.

Uit dit huwelijk:

1. Christopher John Koning, geb. 9 nov. 1973 in Southfield, MI.

2. Catherine Jean Koning, geb. 31 dec. 1975 in Southfield, MI, tr. Grand Rapids, MI 18 aug. 2001 Patrick Lee Maiville, geb. 21 febr. 1969 in Grand Rapids, MI.

3. Walter Charles Koning, geb. 12 aug. 1978 in Southfield, MI.

4. Paul William Koning, geb. 5 april 1983 in Southfield, MI.

5. Laurie Anne Koning, geb. 12 juli 1986 in Southfield, MI.

Xy. Cornelius (Case) Koning, zoon van IXs, geb. 10 april 1915 in Leiderdorp, overl. 31 dec. 2000, tr. 23 juli 1946 Aafke Ryzebol, geb. 3 juni 1925, dr. van Henry Ryzebol en Grietje (Greta) Ridder. Echtpaar woonde in 1981, 1991 en 2000 Mount Vernon (WA), VS.

Uit dit huwelijk:

1. Greta Koning, geb. 17 febr. 1949, tr. 23 juni 1972. Wayne Clousing.

IXt. Jan Wouter Koning, zoon van VIIIi, geb. Leiderdorp 9 jan. 1879, bloembollenweker te Sassenheim [1903, 1915], bloemist [1920], overl. Sassenheim 1 juli 1920, tr. Leiderdorp 26 jan. 1905 Grietje Boot, geb. aldaar 11 okt. 1882, overl. Sassenheim 18 dec. 1936, dr. van Jacobus Boot en Maartje Roest. Het gezin woonde te Sassenheim aan de Hoofdstraat 145 in de villa ‘Via Recta’, gebouwd in 1904.

Uit dit huwelijk:

1. Annigje Koning, geb. Sassenheim 20 juni 1906, overl. 11 mei 1988, tr. Sassenheim 22 mei 1930 Anthonie Hendrik Bergman, geb. Lisse 26 april 1906, bloemist, overl. Sassenheim 2 aug. 1965, zn. van Anthonie Bergman en Johanna van Voorst.

2. Jacobus Koning, volgt Xz.

3. Jan Wouter Koning, geb. Sassenheim 12 jan. 1912, overl. Sassenheim 15 juni 1986 (dan 74 jaar), tr Sassenheim 1 sept. 1937 Johanna (Jo) Maria Hendrika Bijker, geb. Zwolle 7 okt. 1910, overl. Sassenheim 11 okt. 2011 (101 jaar oud; bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats te Sassenheim). Nakomelingen (en partners) van dit echtpaar vermeld in overlijdensadvertentie Jan Wouter Koning: (Epse) J.W. Koning; T.F. Koning-Van ’t Hof, Fleur, Paulien, Saskia; (Keulen) H.R. Koning, A.A. Koning-Jassies, Arnout, Carlijn; (Holthees) J.H. Koning, M.E.M. Oostwal. Tevens uit dit huwelijk:

a.       Jan Wouter Koning, geb. 30 april 1943, overl. Sassenheim 8 sept. 1945.

b.      Wouter Koning, ondernemer, tr. T.F. van ’t Hof. Wonen te Espe [-1988] en de Havezate Den Alderdinck te Laag Zuthem bij Zwolle. Hieruit: i. Fleur Koning, fotografe; ii. Paulien Koning; iii. Saskia Koning.

c.       Hans R. Koning, tr. Ada Jassies. Wonen te Keulen [1986] en Dongen. Hieruit: i. Arnout Koning; Carlijn Koning.

d.      Johan H. Koning, tr. Astrid. Johan woont in 1986 te Holthees.

Xz. Jacobus Koning, zoon van IXt, geb. Sassenheim 13 dec. 1908, wonende aldaar, bloembollenkweker en bloembollenexporteur, overl. Sassenheim 25 september 1981, tr. Hoofddorp 15 juni 1937 Aaltje Kranenburg, geb. te Abbenes (Haarlemmermeer) 12 maart 1909, overl. Sassenheim 13 nov. 1995, dr. van Leendert Kranenburg en Adriana van Splunter.

Hieruit:

1. Jacobus Jan Wouter Koning, geb. Sassenheim 7 jan. 1938, overl. aldaar 9 jan. 1938.

2. Jan Wouter Koning.

3. Leendert Koning.

4. Philip Koning, volgt XIac.

XIac. Philip Koning, zoon van Xz, geb. 19 maart 1947, ambtenaar gemeente Sassenheim, tr. C. (Corry) J.M. Tijsen, geb. 18 april 1949, overl. 20 okt. 1994.

Hieruit:

1. Dennis Koning, geb. 11 febr. 1974.

2. Stefanie Koning, geb. 6 mei 1975.

3. Barbara Koning, geb. 17 jan. 1980.

4. Elise Koning, geb. 21 juli 1985.

IXu. Jan Janse Bertus Koning, zoon van VIIIi, geb. Leiderdorp 1 sept. 1880, veehouder, overl. Louversey-par-Conches (Frankrijk) 6 okt. 1951, tr. Zwijndrecht 3 mei 1905 Johanna van Namen, geb. Zwijndrecht 10 maart 1879, overl. Emmeloord 25 juli 1964, dr. van van Anthonie van Namen en Elizabeth Kooymans. echtpaar woonde Achthovernerweg 17 te Leiderdorp [1918]. Het gezin emigreert in 1929 naar Frankrijk.

Hieruit:

1. Elisabeth Koning, geb. Leiderdorp 7 maart 1908, overl. Rotterdam 26 sept. 1993.

2. Annigje Koning, geb. Leiderdorp 3 juli 1909, overl. Houten 10 dec. 1988, tr. Leiderdorp 3 april 1930 Jan Bos, geb. Leiderdorp 17 april 1900, gereformeerd predikant te Monnikendam, Rijssen, Baarn, Emmeloord Montfoort en Houten, overl. Houten 29 november 1976, zn. van Cornelis Bos en Sara Jacoba Chardon.

3. Anthonie Koning, geb. Leiderdorp 13 mei 1911, landbouwer te Cernay-la-Ville [1941-1990], overl. Waarder 21 aug. 2000, tr. St Etienne sous Bailleux 21 april 1941 Elizabeth Munneke, geb. Wildervank 27 okt. 1917, overl. Gouda 17 juli 2005, dr. van Albert Munneke en Johanna Catharina Elisabeth de Boer. Hieruit vier dochters en drie zonen, o.a.:

a.       Annigje Koning, tr. . Bos.

b.      Gretha Jacoba Koning.

4. Jan Wouter Koning, geb. Leiderdorp 30 okt. 1912, overl. Boissy-Maugis 12 juni 1972, tr. 1e Utrecht 26 augustus 1937 Zwaanette Eppelina de Bruijn, geb. Steenwijk 21 juni 1903, dr. van Anske de Bruijn en Elisabeth Magdalena Blok, tr. 2 Courgeon 31 juli 1947 Jantina Bouwsema, geb. Middelstum 4 febr. 1925. Jan Wouter woont in 1951 in Mauve sur ’s Huisne (Frankrijk). Uit het eerste huwelijk vier zonen en 2 dochters. Uit het tweede huwelijk een dochter en een zoon.

5. Jacoba Elizabeth Anthonia Koning, geb. Leiderdorp 1914, overl. Leiden 6 febr. 1915.

6. Jacoba Elizabeth Anthonia Koning, geb. Leiderdorp 8 jan. 1916, overl. aldaar 11 jan. 1916.

7. Jobertha Koning, geb. Leiderdorp 28 okt. 1918, overl. Boullay-les-Troux 10 mei 1997, tr. ca. 1940 Okke Jan Bouwman, geb. Uithuizen 10 febr. 1918, overl. Montfort-l’Amaury 20 aug. 2011. Jobertha woonde in 1951 in Louversey (Frankrijk).

8. Jan Janse Bertus Koning, geb. Leiderdorp 14 nov. 1920, woont in 1951 in Louversey (Frankrijk), overl. Le Vaudreuil 12 april 2015 (begraven bij zijn vader in Louversey, tr. Zoetermeer 8 april 1948 Cornelia Wilhelmina van der Wel, geb. Bleiswijk 5 nov. 1918, overl. Le Vaudreuil (begraven in Louversey). Hieruit vier dochters en drie zonen.

9. Jacoba Koning, geb. Leiderdorp 26 juni 1922, overl. 16 sept. 1923.

VIIIj. Pieter Koning, zoon van VIIf, geb. Leiderdorp 8 nov. 1844, steenfabrikant, overl. Leiderdorp 23 aug. 1921, tr. 1864 Pietertje van der Giessen, geb. 26 okt. 1846, overl. Leiderdorp 21 mei 1931. Echtpaar woonde in 1921 Dorpsstraat 82 te Leiderdorp.

In 1860 verkrijgen Pieter Koning en zijn broer Jan Janse Koning (VIIIh), beiden dan nog minderjarig, uit de boedelscheiding t.a.v. de nalatenschap van hun beider moeder (Margaretha van Wijngaarden, wed. van Jan Koning) tezamen de steenfabriek (oorspronkelijke naam: De Spekhoeve) te Leiderdorp (was gelegen op het huidige adres Achthovenseweg 21). Vanaf 1907 draagt het bedrijf de naam Firma Gebroeders Koning. Naast Jan Janse en Pieter zijn dan ook Jan Koning (zoon van Jan Janse Koning) en Jan Koning Pzn en Gerard Koning Pzn (zonen van Pieter Koning Jzn.) vennoten.

In 1921 wordt de vennootschap ontbonden, de bezittingen verdeeld, en wordt er een nieuw vennoontschap opgericht waarbij de vennoten zijn: Jan Janse Koning en diens zonen Jan en Herman Pieter (IXp). Het bedrijf draagt dan de naam Firma J. janse Koning & Zonen.

Pieter Koning was tevens samen met zijn broer Jan Janse Koning mede-eigenaar van de steenfabriek van de Firma Gebr. Koning in Leiden. Huidig adres van deze steenfabriek was Hoge Morsweg/Multatuliplein. De oprichting van het vennootschap vond reeds plaats in 1868. Vennoten (in 1879 vermeld in register Dienst Stoomwezen) waren toen Pieter Koning Jzn. (VIIIj) en Jan Janse Koning Jzn (VIIIh). In 1920 werd het oude vennootschap ontbonden en werd er een nieuwe vennootschap aangegaan. De nieuwe vennoten zijn Jan Koning Pzn en Gerard Koning Pzn (beide zonen van Pieter Koning Jzn).

Op 11 sept. 1921 is de steenfabriek door brand verwoest, waarbij ruim een miljoen stenen werden vernietigd. De schade bedroeg f 100.000,-. In 1923 wordt de herbouwde oven weer in gebruik genomen. De steenfabriek is gesloten in 1927 (land en opstallen worden dan verkocht aan N.V. Ingenieurs Bureau voor Bouwnijverheid).

Pieter Koning Jzn. en Jan Janse Koning Jzn. waren tevens vanaf 1907 samen eigenaar van de Steen- Pannen- en Plavuizenfabriek Gebrs. Koning te Leiderdorp (huidig adres: Dorpsstraat). In 1916 treden Jan Koning (zoon van Jan Janse Koning) en Jan Koning Pzn en Gerard Koning Pzn (zonen van Pieter Koning Jzn.) toe tot de vennoten. In 1920 wordt het oude vennootschap wordt ontbonden. Nieuwe vennootschap aangegaan. De nieuwe vennoten zijn Jan Koning Pzn en Gerard Koning Pzn. De fabriek staat dan bekend onder de naam Firma J. & G. Koning Pzn, hoewel vanaf 1927 alleen Gerard Koning Pzn als eigenaar wordt vermeld. Tussen 1942 en 1944 worden Clazina Boot, wed Gerard Koning, en Pieter Koning als eigenaren vermeld. In 1945 is de fabriek op last van de Duitse bezetter afgebroken.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Koning, geb. 21 febr. 1869 in Leiderdorp, overl. aldaar 29 okt. 1952, tr. Oud-Beijerland 16 aug. 1894 Ingetje Hoogenboom, geb. 12 sept. 1871 in Oud-Beijerland, overl. Leiderdorp 1 nov. 1957, dr. van Pieter Hoogenboom en Aagje van Straaten. Het echtpaar is kinderloos gebleven.

Jan neemt in 1920, samen met zijn broer Gerard, van zijn vader en oom Jan Janse Koning Jzn (VIIIh) de steenfabriek van de Firma Gebr. Koning over. Op 11 sept. 1921 is de steenfabriek door brand verwoest, waarbij ruim een miljoen stenen werden vernietigd. De schade bedroeg f 100.000,-. In 1923 wordt de herbouwde oven weer in gebruik genomen. De steenfabriek is gesloten in 1927. Jan is tevens vanaf 1916, samen met zijn vader en broer Gerard, mede-eigenaar (tot de afbraak van de fabriek in 1945) van de Steen- Pannen- en Plavuizenfabriek Gebrs. Koning te Leiderdorp.

2. Johanna Koning, geb. Leiderdorp 29 maart 1871, overl. aldaar 7 maart 1872.

3. Jan Willem Koning, geb. Leiderdorp 14 dec. 1873, adj.directeur levensverz.mij., directeur kredietbank [1923], overl. De Bilt 13 juli 1946, tr. Haarlemmermeer 16 dec. 1903 Grietje Bakker, geb. Sloten (NH) 13 sept. 1875, overl. Wassenaar 26 febr. 1944, dr. van Jacob Bakker en Maritje Dijl. Echtpaar woonde eerst in Rijswijk, en vanaf aug. 1923 in Den Haag. Jan Willem verhuist in dec. 1931 naar Parijs, terwijl grietje vanaf mei 1937 te Wassenaar woont (Moolenweg 35).

Echtpaar liet op 9 dec. 1903 te Den Haag hun testament opmaken. Jan Willem woonde toen in Den Haag, en Grietje te Haarlemmermeer.

Jan Willem laat op 4 jan. 1905 bij notariële akte een wijziging doorvoeren op de oprichtingsakte van NV "De Zuid-Hollandsche Maatschappij van verzekering op het Leven en bij Ziekte". Hieruit:

a.       Pieternella Koning, geb. Den Haag ca. 1905, overl. Rijswijk 5 mei 1916.

b.      Jacob Eduard Koning, geb. Rijswijk 22 juni 1907, bediende boekhandel [1927]. Jacob Eduard verblijft vanaf aug. 1923 te Teteringen, ‘Huize Campina, bij Dr. van Mourik-Benekom’. Hij verblijft daarna te Breda, en keert in 1927 terug bij zijn ouders in Den Haag. Vanaf mei 1937 woont hij samen met zijn moeder te Wassenaar.

4. Johanna Maria Koning, geb. Leiderdorp 22 sept. 1875, tr. Leiderdorp 4 aug. 1904 Simon Groot, geb. Andijk ca. 1870, overl. Wassenaar 2 april 1949, zn. van Nanne Groot en Antje Schuurman.

5. Hendrik Willem Koning, geb. Leiderdorp 15 okt. 1877, overl. Oegstgeest 24 jan. 1960, tr. Bodegraven 17 juli 1902 Anna Batelaan, geb. Bodegraven 25 febr. 1879, overl. Oegstgeest 23 mei 1939, dr. van Cornelis Batelaan en Cornelia Blok. Echtpaar woonde in 1912 aan de Hooge Rijndijk te Zoeterwoude.

Hieruit:

a.       Pieter Koning, geb. Zoeterwoude 7 mei 1903, overl. aldaar 20 dec. 1912.

b.      Cornelis Koning, geb. Zoeterwoude 14 jan. 1906, arts [1933], tr. Rotterdam 8 aug. 1935 Catharina Aldegonda Vrijland Muller, geb. 26 aug. 1913, dr. van Jan Vrijland Muller en Geertruida Helena Francina van Blommestein. Het echtpaar woonde in Rotterdam, in 1937 aan de Statenweg 90. Hieruit: Ineke Koning, geb. Rotterdam 13 aug. 1937.

6. Leonard Alidus Jacobus Koning, geb. Leiderdorp 4 febr. 1880, ongehuwd, overl. aldaar 25 jan. 1945.

7. Jan Wouter Koning, geb. Leiderdorp 18 aug. 1882, woont in 1904 te Leiderdorp en vanaf 1908 te Sassenheim, bloembollenkweker aldaar [1910, 1915] (fa. Baartman & Koning, Sassenheim), bloemist [1913, 1935], reist tussen 1904 en 1924 jaarlijks naar New York (arr. Elys Island), overl. Sassenheim 2 dec. 1935, tr. Lisse 11 mei 1910 Neeltje (Nelly) Slegtkamp, geb. Lisse 16 okt. 1890, dr. van Gijsbert Slegtkamp en Jacoba Speelman. Herman C. Baartman associeerde zich in 1905 met Jan Wouter Koning en nadien heet het bedrijf “Baartrnan & Koning". Herman Baartman verdronk op 25 februari 1907 bij de ramp van het stoomschip "Berlin" te Hoek van Holland. In hetzelfde jaar associeerde J. W. Koning zich met H. J. Arentshorst. Bij notariele akte (not. G. ten Bruggencate, Sassenheim, 31 dec. 1913) werd het vennootschap tussen Jan Wouter en de weduwe van Herman Baartman (met verwijzing naar een not. akte d.d. 9 okt. 1907) ontbonden. Jan Wouter verkrijgt daarbij met toestemming van de weduwe het recht om de firma voort te zetten onder de naam firma Baartman & Koning. In 1925 werd het bedrijf een NV. Na het overlijden van Jan Wouter kwam het bedrijf volledig in handen van de familie Arentshorst. Jan Wouter woonde in Sassenheim in de villa Sunbaem (Hoofdstraat 155) welke hij in 1909-1910 had laten bouwen.

Uit dit huwelijk:

a.       Adolf Pieter Koning, geb. Sassenheim op 24 juli 1912, groothandelaar in bloembollen, electrotechnicus, werkzaam bij een fabriek van electronische meetinstrumenten te San Francisco, woonde bij zijn huwelijk te Oegstgeest, later te Washington (USA), overl. Medford (Oregon, USA) 16 sept. 1999, tr. Oegstgeest 12 okt. 1938 Constantia Johanna van de Poll (Jkvr; Ned. Adelsboek 90, 2002-2003, 55), geb. Den Haag 28 febr. 1913, overl. Medford 25 april 2002, dr. van Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens. Adolf Pieter Koning arriveert op 22 febr. 1915 samen met zijn moeder en zuster met het schip Rotterdam op Elys Island, New York. Nadien reist hij diverse malen (1931, 1936, 1938, 1946) tussen Rotterdam en New York. In mei 1952 werd hij genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger. Echtpaar bleef kinderloos.

8. Gerard Koning, geb. Leiderdorp 18 okt. 1884, overl. Zoeterwoude 30 april 1942, tr. Leiderdorp 6 mei 1908 Clasina Boot, geb. Leiderdorp 14 sept. 1886, overl. na april 1942, dr. van Jacobus Boot en Maartje Roest. Echtpaar woonde te Zoeterwoude. Gerard neemt in 1920, samen met zijn broer Jan, van zijn vader en oom Jan Janse Koning Jzn (VIIIh) de steenfabriek van de Firma Gebr. Koning over. Op 11 sept. 1921 is de steenfabriek door brand verwoest, waarbij ruim een miljoen stenen werden vernietigd. De schade bedroeg f 100.000,-. In 1923 wordt de herbouwde oven weer in gebruik genomen. De steenfabriek is gesloten in 1927. Gerard is tevens, samen met zijn vader en zijn broer Jan, vanaf 1916 mede-eigenaar van de Steen- Pannen- en Plavuizenfabriek Gebrs. Koning te Leiderdorp. Na zijn overlijden wordt zijn weduwe, Clazina Boot, als mede-vennoot vermeld, tezamen met Pieter Koning. Hieruit (vermeld in overlijdensadvertentie 1942): P. Koning, J. Koning, en Else M. Koning.

9. Emma Alida Koning, geb. Leiderdorp 19 mei 1887, tr. aldaar 8 mei 1913 Nanne Groot, geb. Enkhuizen ca. 1887, overl. aldaar 12 febr. 1960, zn. van Nanne Groot Simonszoon en Antje Schuur.

10. Edward Bernard Koning, geb. Leiderdorp 22 okt. 1891, overl. Leiderdorp 2 juli 1968, tr. Rotterdam 3 jan. 1918 Elizabeth Gezina Johanna Stenger, geb. Rotterdam 15 sept. 1895, overl. na 1968, dr. van Geert Stenger en Pieternella Aelsen. Hieruit:

a.       P. Beatrix Koning (vermeld in 1968 in de overlijdensadvertentie van haar vader).

IVc. Jacobus Jansz. (de) Koning, zoon van IIIc, ged. Zuilen 18 maart 1703, pannenbakker onder Blokhuisbrug (Rietveld), woonde bij zijn eerste huwelijk op Bulwijk, begr. Woerden 14 mei 174623 (aangifte gaarderreg. 11 juni: 4e klasse), tr. 1e (ondertr. Woerden 7 dec. 1725) 23 december 1725 Gerrigje Willemse den Broeder, ged. Woerden 24 april 1701, woonde bij haar huwelijk op de pannenbakkerijen van Woerden, overl. aldaar nà juni 1728, tr. 2e Woerden 30 jan. 1730 Aaltje Hendrikse Verlaan, ged. Harmelen 11 april 1711 en bij haar huwelijk aldaar wonende, overl. Woerden april 1777 (verm. gaarderreg. begr. 21 april 1777), dr. van Heynderik Jacobsz Verlaan en Cornelia Huygensdr Voordouw.

Op 15 dec. 1740 benoemt het gerecht Woerden Jan Verbaan en Jacobus de Koning tot hoofdmannen van het pan- en steenbakkersgilde. Ook op 12 dec. 1743 wordt Jacobus tot hoofman van het gilde benoemd. Op 14 dec. 1741 en op 26 nov. 1744 benoemt het gerecht Woerden Jacobus de Koning tot deken van het pan- en steenbakkersgilde [bron: stadsgerecht Woerden, inv.nr. 130, fol. 156v].

Op 18 febr. 1745 transporteert (schepenakten Woerden) het echtpaar Jan Bos en Grietje Vagedos een kraakschuit met tuigage, lang 55,5 voet, breed 11 voet en diep 9 duim. Vermeld wordt dat het echtpaar zal zorgdragen dat een op het schip berustende hypotheek ten bedrage van 200 gulden ten behoeve van Jacobus de Koning wordt afgelost.

Na het overlijden van Jacobus treedt zijn zwager Claas Groenevelt (tr. Elisabeth Koning) op als voogd van zijn kinderen (vermeld in schepenakten van 28 maart 1752).

Op 25 sept. 1749 behandelt het gerecht Woerden een conflict tussen Cornelis Jansz Plomp de jonge en de weduwe van Jacobus de Koning over de eigendom van panbakkersgereedschap. Het gerecht bepaalt dat de weduwe het gereedschap bij haar vertrek mag meenemen [bron: stadsgerecht Woerden, inv.nr. 130, fol. 203v].

Op 17 sept. 1750 neemt het gerecht kennis van de uitspraak van de gildemeesters van het pan- en steenbakkersgilde in een conflict tussen Claas Jansz Plomp en de weduwe van Jacobus de Koning. De weduwe is Plomp niet meer schuldig dan een dag arbeidsloon [bron: rechtspraak Woerden, stadsgerecht].

Op 15 juli 1751 veroordeelt het gerecht Woerden Seligje Visser tot een boete van dertig stuivers omdat zij de weduwe van Jacobus de Koning voor hoer heeft uitgescholden [bron: rechtspraak Woerden, stadsgerecht, inv.nr. 130 fol. 219v].

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan, volgt Vb.

2. Claartje (de) Koning, ged. Woerden 18 juli 1728, begr. Woerden 14 aug. 1728.

Uit het tweede huwelijk:

3. Hendrik (de) Koning, ged. Woerden 9 okt. 1729, overl. juli 1733 (aangifte gaarderreg. 16 juli: 4e klasse).

4. Maria (de) Koning, ged. Woerden 7 maart 1731, overl. aldaar juli 1733.

5. Cornelia (de) Koning, ged. Woerden 26 okt. 1732, overl. aldaar juli 1733.

6. Hendrik, volgt Vc.

7. Maria (de) Koning, ged. Woerden 13 febr. 1737, overl. aldaar 25 sept. 1818, tr. Woerden 24 april 1763 Jan Gijsbertsz. (de) Koning (Va).

8. Cornelia de Koning, ged. Woerden 19 april 1739, begr. aldaar 10 sept. 1783, tr. Woerden 20 juli 1760 Adrianus Knijff, ged. Utrecht 11 sept. 1735, pannenbakker, begr. Woerden 4 sept. 1806, zn. van Aart de Knijff en Jannigje Kruijt. Cornelia en Adrianus wonen in 1778 in de Pannebakkerij te Woerden133. Adrianus hertr. Zegveld 4 febr. 1787 Jannigje Bottelwaard, wed. van Arie van Dam.

9. Dirkje (de) Koning, ged. Woerden 3 dec. 1741, bouwvrouw (boerin) te Lange Ruige Weide [1823146], overl. Lange Ruige Weide, begr. Waarder 2 maart 1810, ondertr. Woerden 4 sept. 1777 Johannus Kruyf (na twee afkondigingen werd het huwelijk niet voltrokken), tr. Waarder 27 mei 1780 Martinus Vermeulen, geb. voor 1731, wonende onder Waarder, overl. Lange Ruige Weide 2 april 1821, wed. van Trijntje Claase Boer, zn. van Gerrit Vermeul en Hillegard Claasse van Leeuwen. Dirkje de Koning is op 16 okt. 1765 te Woerden get. bij de doop van haar nicht Dirkje, dr. van Jan Gijsbertsz. Koning en Maria Jacobsdr. de Koning. Waarschijnlijk woont zij in 1771 in Zuilen waar op 1 juli 1771 een kind van Dirkje Koning wordt begraven90. In 1778 woont Dirkje in de Pannebakkerij te Woerden133.

10. Jacobus, volgt Vd.

Vb. Jan Jacobusz. (Jan Kobus) (de) Koning, zoon van IVc, ged. Woerden 1 sept. 1726, pannenbakker, huwde (ondertr. Woerden 5 okt. 1748) Aaltje (Alida) Smaling, ged. Woerden 29 sept. 1729. Jan Jacobus de Koning wordt in april 1779 vermeld wegens een geschil voor het Stadsgerecht Woerden over een betaling voor het genezen van kanker in de borst van een dochter van hem. Waarschijnlijk is het echtpaar daarna naar elders vertrokken omdat beiden niet te Woerden zijn begraven.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus, volgt VIc.

2. Marritje (Marrigje, Margje) Jansdr. de Koning, ged. Woerden 12 maart 1752, zadelmaakster te Bodegraven [1814, 1823146], overl. Woerden 1 juni 1832, tr. Aarlanderveen (ondertr. Woerden 16 juli) 4 aug. 1776 Dirk Pierart, overl. voor 1832, wed. van Marrijtje Pieters Vos. Marrigje is in 1785 in Waddinxveen get. bij de doop van een kind van haar broer Jan de Koning.

3. Gerrigje (Gerritje) de Koning, ged. Woerden 4 mei 1755, bij haar huwelijk en nadien wonende te Kockengen, arbeidster [1814], werkvrouw [1823146], overl Kockengen 3 okt. 1836, tr. aldaar (ondertr. Woerden 11 okt.) 2 nov. 1783 Gijsbert Pot, geb. Kockengen 7 maart 1762, overl. Breukelen-Nijenrode 20 juli 1812, zn. van Pieter Gijsze Pot en Ariaantje van Wakeren.

4. Jannetje (Jannigje) de Koning, ged. Woerden 20 aug. 1758, tr. aldaar 2 jan. 1785 Gerrit de Horn.

5. Jan de Koning, ged. Woerden 26 juli 1761, overl. aldaar okt. 1762 (aangifte gaarderreg. 12 okt.: prodeo).

6. Jan, volgt VId.

7. Willem, volgt VIe.

VIc. Jacobus Jansz. Koning/Kooning, zoon van Vb, ged. Woerden 3 aug. 1749, schipper van 't veer van Zuilen op Utrecht136 [1776], arbeider [1823146], winkelier te Zuilen [-1829], overl. aldaar 2 jan. 1829, tr. Zuilen (ondertr. Woerden 13 juli) 28 juli 1776 Anna Margaretha Rutgers, geb. ca. 1742 'Duijsberg aan de Roer', wed. van Hendrik Jacob Koning (Vj.), overl. Zuilen 2 maart 1829, dr. van Johannes Rutgers en Elisabeth Kesselberg. Beide echtelieden waren lidmaat van de herv. kerk van Zuilen.
Op 12 nov. 1776 wordt door Willem René van Tuyll van Serooskerken (ambachtsheer van Zuilen) een lening van 370 gulden verstrekt ten laste van Jacobus en Anna Margaretha, ter voldoening van de koopsom van een veerschuit136.
In 1783 koopt Jacobus voor 1550 gulden en 600 gulden wegens afslag (openbare verkoping) van Barend Lamfers een 'blok huijsen' bestaande uit vijf woningen, een werkhuis (winkel) en tuin gelegen aan de Vechtstraat te Zuilen150.
In 1790 wordt Jacobus vermeld m.b.t. een betalingsovereenkomst over een door hem verschuldigd bedrag van 173 gulden wegens tussen okt. 1783 en juli 1785 aan hem geleverde waren157.
Jacobus wordt in 1795 door zijn schoonzoon Abraham de Montel (tr. Jannichen Koning, een stiefdochter van Jacobus), voor het gerecht van Zuilen, tijdelijk het gebruik verleend van de inboedel van een bakkerswinkel190.

Uit dit huwelijk:

1. Alida Koning, geb. Zuilen 18 april 1777 (ged. Zuilen 20 april), tweelingzuster van Elisabeth, begr. aldaar 23 okt. 1778.

2. Elisabeth Koning (Kooning), geb. Zuilen 18 april 1777 (ged. Zuilen 20 april) tweelingzuster van Alida, bij haar huwelijk wonende op de Springweg te Utrecht, overl. aldaar 10 juli 1863, tr. Utrecht 21 okt. 1800 Lodewijk de Ruyter, ged. aldaar (Domkerk) 8 dec. 1772, overl. Utrecht 5 dec. 1851, zn. van Johannus de Ruyter en Johanna Loosekoot. Elisabeth wordt in 1801 ingeschreven als lidmaat van de herv.kerk van Utrecht: 'Elisabeth de Koning, huisvrouw van Lodewijk de Ruiter op het Springweg in het blindesteegje'.

3. Aaltje (Alida) Koning, ged. Zuilen 2 mei 1779, Baker [1837], overl. Utrecht 29 april 1839, tr. 1e Zuilen (ondertr. Utrecht 6 dec.)20 dec. 1801 Jacobus Reuver(s), geb. te Wichem (Geld.), overl. Rotterdam 6 mei 1836, tr. 2e Utrecht (aldaar woonachtig) 8 maart 1837 Gijsbert Mulder, ged. Utrecht (Jans) 19 mei 1771, puttengraver, overl. Utrecht 19 juni 1838, wed. van Sara Wil, zn. van166 Hendrik Mulder en Sara van der Kaai.

4. Jan Koning, geb./ged. Zuilen 22/28 jan. 1781, jong overleden.

5. Herremia Koning (Ermina, Hermina, Meijntje), geb. Zuilen 6 mei 1782 (ged. aldaar 9 mei), overl. Utrecht 13 aug. 1865 (woonde toen Jufferstr.), tr. Zuilen 13 okt. 1812 Hermanus van Eijk, ged. Kamerik 15 okt. 1775, overl. Utrecht 17 juni 1833, wed. van Margaretha de Haan, zn. van Meijndert van Eijk en Neeltje van Oostrum.

6. Jan Koning, geb. 12 mei 1784, garde-grenadier in het Franse leger, krijgsgevangen genomen tijdens de veldtocht van Napoleon in Rusland. Jan (Jean) Koning trad op 16 dec. 1803 in Franse dienst bij de 2 ½ brigade regiment infanterie van Linie. Op 19 sept. 1806 gaat hij over naar de Koninklijke Hollandse Garde, waarna hij op 1 oktober 1810 overgaat naar het Franse derde regiment gardegrenadiers te voet (3e Regiment Grenadiers te Voet van de Garde), onderdeel van de Keizerlijke Garde van Napoleon. Dit garderegiment bestond voornamelijk uit Hollanders en vertrok in febr. 1812 naar Polen om te worden ingezet als onderdeel van de Grand Armée voor de aanval van Napoleon in Rusland. De meeste grenadiers kwamen om tijdens deze veldtocht. Jean Koning werd op 2 nov. 1812 krijgsgevangen gemaakt219, en zal hoogstwaarschijnlijk in gevangenschap zijn overleden. Van het gehele regiment overleefden er slechts 40.

VId. Jan de Koning, zoon van Vb, ged. Woerden 13 juli 1763, bij zijn huwelijk wonende te Noord-Waddinxveen, bakker aldaar, overl. Noord-Waddinxveen 19 febr. 1810 (zie ook: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), tr. 1e Waddinxveen 8 mei 1785 (ondertr. Woerden 22 april) Cornelia Toornvliet, ged Alphen a.d. Rijn 21 juli 1765, bij haar huwelijk wonende te Noord-Waddinxveen, overl. Waddinxveen 27 jan. 1804, tr. 2e Sara den Oudste, ged. Waddinxveen 15 juli 1781, overl. Delft 7 dec. 1847, dr. van Gerrit den Oudste en Neeltje van der Hoeven. Sara den Oudste hertr. Delft 10 maart 1811 Jan Krook.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan, volgt VIIg.

2. Ariaantje de Koning, ged. Waddinxveen 23 juni 1788, begr. aldaar 28 juli 1801.

3. Jacobus de Koning, ged. Waddinxveen 15 aug. 1790, jong overleden.

4. Aaltje de Koning, ged. Waddinxveen 30 okt. 1791, bij overlijden van de vader als minderjarig kind vermeld, woont in 1814 en 1823 in Zevenhuizen146, overl. Zevenhuizen 11 dec. 1853, tr. Marcelis Mulder, geb. ca. 1793, overl. Zevenhuizen 9 april 1857, zn. van Dirk Mulder en Lena van der Toorn.

5. Jacob de Koning, geb./ged. Waddinxveen 16/28 juli 1793, overl. aug. 1793 (aangifte gaardersreg. 1 aug.).

6. Jacobus de Koning, geb./ged. Waddinxveen 30 mei/8 juni 1794, bij overlijden van de vader als minderjarig kind vermeld, in 1823 en 1842 broodbakker te Dordrecht146, overl. aldaar 11 dec. 1847, tr. 1e aldaar 8 mei 1822 Catharina van Humburg, ged. Dordrecht 20 maart 1791, overl. 27 mei 1841, dr. van Willem van Humburg en Jenneke Hoevenaar, tr. 2e Dordrecht 31 aug. 1842 Maaijke Degens, ged. aldaar 28 maart 1810, dr. van Johannes Degens en Maria Montfoort. Beide huwelijken bleven kinderloos. Maaijke Degens hertr. Dordrecht 12 okt. 1864 Johannes Bekker. Uit het tweede huwelijk:

a.       Cornelia Maria de Koning, geb. in 1846, overl. Dordrecht 14 mei 1850.

7. Johannes de Koning, geb./ged. Waddinxveen 20 juni/9 juli 1797, begr. aldaar 21 aug. 1797.

8. Adrianus de Koning, geb./ged. Waddinxveen 12 mei/3 juni 1798, overl. juni 1798 (aangifte gaarderreg. 15 juni).

Uit het tweede huwelijk:

9. Neeltje de Koning, geb. 18 sept. 1807 te Noordwaddinxveen, tr. Delft 18 april 1838 Jan van Selm, geb. te Delft 2 juli 1812, zn. van Gijsbertus van Selm en Grietje Hogeveen.

VIIg. Jan de Koning, zoon van VId, ged. Waddinxveen (NH) 23 okt. 1785, arbeider [1825], sluiswachter, broodbakker te Gouda [1830], sjouwerman [1856], overl. Gouda (Moordshe verlaat) 8 juni 1860, tr. 3 maart 1805 Jacoba Schoenmaker, ged. Moordrecht (NH) 28 maart 1784, overl. Gouda (huis op de Gouw nr. 15) 9 juli 1860. Echtpaar woonde in 1830 in de Wagterstraat 150 te Gouda. Jan de Koning wordt in 1813 vermeld in het Registres Civiques (kiesgerechtigde burgers). Hij woont dan in Zuid-Waddinxveen.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, volgt VIIIk.

2. Johannes de Koning, geb./ged. Waddinxveen 12/29 maart 1807, begr. aldaar 17 april 1807.

3. Ariaantje de Koning, geb./ged. Waddinxveen 29 dec. 1808/25 jan. 1809, ongehuwd, overl. Gouda 23 april 1839.

4. Jan, volgt VIIIL.

5. Willemina de Koning, geb. Waddinxveen 31 juli 1814, overl. Gouda 26 jan. 1860, tr. Gouda 24 mei 1837 Anthonie de Reus, geb. Reeuwijk ca. 1813, zn. van Ary de Reus en Elisabeth van IJzendoorn. Na het overlijden van Willemina hertr. Anthonie te Gouda 7 maart 1860 met Johanna Lens, geb. Gouda 17 april 1817, wed. van Abraham van Nieveld.

6. Christinus, volgt VIIIm.

7. Jacoba de Koning, geb. ca. 1821, overl. Gouda 25 mei 1826.

8. Catharina de Koning, geb. Gouda (Turfsingel) 18 maart 1824, mutsenwasster, overl. Gouda 4 juli 1857, tr. Gouda 3 sept. 1856 Simon Boot, geb. Gouda 1 okt. 1825, pakhuisknecht, overl. aldaar 8 febr. 1892, zn. van Simon Boot Matthijszoon en Maria van der Burg. Na het overlijden van Catharina hertr. Simon te Gouda 23 mei 1860 met Maria Johanna Brem.

VIIIk. Cornelis de Koning, zoon van VIIg, geb. Noord-Waddinxveen 29 mei 1805, metselaarsknecht, bij overl.: Flankeur 1e Cie 1 Bat. 14e afd. Infanterie met verlof, overl. Gouda (Pesthuis) 4 dec. 1831, tr. Gouda 8 april 1829 Johanna (Janna) de Graaf, ged. Gouda (St. Jan) 22 febr. 1807, werkster, schoonmaakster, dr. van Ary de Graaf en Elisabeth Bulk. Na het overlijden van Cornelis hertr. Johanna te Gouda 30 juli 1834 met Vincent Weeber, geb. Gouda 21 febr. 1812, baandersknecht te Gouda, zn. van Johan Georg Weeber, schoenmakersbaas, en Jaapje van Schenderen.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt IXv.

2. Cornelis de Koning, volgt IXw.

IXv. Jan de Koning, zoon van VIIIk, geb. Gouda (op de Gouwe) 21 juni 1829, touwspinner, overl. Gouda 11 mei 1882, tr. Gouda 3 aug. 1853 Petronella (Pieternella) Blonk, geb. Gouda 8 sept. 1829, hekelster, overl. Gouda 27 okt. 1897, dr. van Marinus Blonk en Neeltje Rijnders (ook Neeltje Reijne genaamd). Echtpaar woonde te Gouda rond 1862-1866 in de Vrouwensteeg en daarna in de Speldenmakerssteeg.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje de Koning, geb. Gouda 27 april 1853, bij het huwelijk van haar ouders gewettigd, overl. Gouda 12 aug. 1922, tr. Gouda 24 juli 1878 Karel Heij, geb. Gouda ca. 1858, smit, overl. Gouda 17 febr. 1941, zn. van Cornelis Heij en Cornelia Adriana Zieleman.

2. Cornelis de Koning, geb. 11 okt. 1862, overl. 29 mei 1866.

3. Jan de Koning, geb. 2 juni 1866, overl. Gouda 2 juli 1875.

4. Petronella de Koning, geb. Gouda 7 april 1870, overl. Rotterdam 28 okt. 1925, tr. aldaar 4 juli 1894 Hendrik Wolvers, geb. Moordrecht 28 maart 1874, overl. Rotterdam 19 dec. 1910, zn. van Leonardus Wolvers en Neeltje Pot.

IXw. Cornelis de Koning, zoon van VIIIk, geb. Gouda (Turfsingel) 13 mei 1832, boekdrukkersgezel, agent van politie [1861, 1864, 1871], overl. Gouda 26 jan. 1885, tr. Gouda 29 okt. 1856 Johanna Willemina Prince, geb. Gouda 25 okt. 1833, overl. Gouda 10 febr. 1895, dr. van Willem Prince en Jannetje van Tuyl. Echtpaar woonde 1865-1871 Vrouwensteeg H 183c (later 184).

Uit dit huwelijk:

1. Clasina Jacoba Johanna de Koning, geb. Gouda 25 juli 1860, ongehuwd, overl. aldaar 15 sept. 1891.

2. Cornelis de Koning, geb. Gouda 27 nov. 1864, overl. 4 jan. 1865.

3. Willem Cornelis de Koning, geb. Gouda 2 juni 1869, overl. 5 okt. 1869.

4. Johanna Cornelia de Koning, geb. Gouda 3 jan. 1871, overl. 13 juni 1871.

VIIIL. Jan de Koning, zoon van VIIg, geb. Noord-Waddinxveen 19 okt. 1810, broodbakkersknecht, pakhuisknecht, broodbakker [1867, 1875], overl. Gouda 13 april 1888, tr. Gouda 2 jan. 1839 Alida Berlijn, ged. te Gouda (St. Jan) 11 dec. 1808, overl. Gouda 26 juli 1880, dr. van Izak Teunis Berlijn en Grietje Meijer.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba de Koning, geb. Gouda (op de Gouwe) 4 juli 1839, naaister, overl. Gouda 12 april 1885, tr. Gouda 17 juli 1861 Willem Frederik Klopper, geb. Broek 5 dec. 1836, arbeider, overl. Gouda 21 nov. 1878, zn. van Harmen Hendrik Klopper en Geeske van der Huur.

2. Isaac Teunis de Koning, volgt IXx.

3. Margrieta Johanna de Koning, geb. Gouda 31 dec. 1843, overl. Gouda 23 febr. 1910, tr. aldaar 29 jan. 1890 Gerrit Jan Grendel (wed. van Alida Louwerier), geb. Gouda 27 maart 1843, pottenbakker, overl. aldaar 18 aug. 1913, zn. van Hendrik Grendel en Cornelia van Berkel.

4. Jan Cornelis de Koning, volgt IXy.

IXx. Isaac Teunis de Koning, zoon van VIIIL, geb. Gouda (Vischmarkt) 12 sept. 1841, bode van een begrafenissociëteit [1867], metselaar [1875, 1883], overl. Rotterdam 9 april 1912, tr. Gouda 2 okt. 1867 Margrieta Hendrika van der Zee, geb. Rotterdam 7 juni 1843, dr. van Pieter van der Zee en Marrigje de Haan. Isaac vertr. op 4 maart 1884 naar Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik de Koning, volgt Xaa.

2. Johanna Maria de Koning, geb. Gouda 23 okt. 1873, overl. Rotterdam 28 okt. 1907, tr. Rotterdam 12 juni 1895 Bartholomeus Klip, geb. Delfshaven 4 dec. 1873, zn. van Pieter Cornelis Klip en Dorothea van Bezeij.

3. Alida Margaretha de Koning, geb. Gouda 25 aug. 1878, overl. Gouda 1 april 1901.

4. Jan de Koning, geb. Gouda 25 sept. 1882, overl. aldaar 27 jan. 1883.

Xaa. Hendrik de Koning, zoon van IXw, geb. Gouda 4 april 1868, overl. Rotterdam 25 april 1918, tr. Rotterdam 13 aug. 1890 Jansje Elizabeth Prins, geb. Rotterdam 15 mei 1868, overl. aldaar 9 januari 1931, dr. van Gerrit Jan Prins en Jansje Elizabeth Dassij. Het echtpaar is op 18 juli 1912 gescheiden (inschrijving Rotterdam). Jansje Elizabeth Prins hertr. Rotterdam 21 mei 1913 Matthijs Johannes de Zwart.

Hieruit:

1. Matthijs Johannes de Koning, geb. Rotterdam 8 aug. 1901, typograaf, tr. aldaar 22 nov. 1922 Alida Geertruida de Gruijl, geb. Rotterdam 31 jan. 1902, overl. aldaar 8 aug. 1958, dr. van Johannes Willem de Gruijl en Geertruida Adriana Bakker. Hieruit:

a.       Geertruida Adriana de Koning, geb. Rotterdam 6 juni 1924, tr. J.N. Rietveld.

b.      Matthijs Johannes de Koning, geb. Rotterdam 4 dec. 1930, tr. G.G. Sibtsen.

2. Jansje Elizabeth de Koning, geb. Rotterdam 27 nov. 1902, tr. Eeckeren (België) 12 juni 1926 Carel Jan Pieter van den Hoonaard, geb. Rotterdam 18 april 1899, timmerman. Echtpaar woonde te Rotterdam.

3. Sophia Christina de Koning, geb. Rotterdam 30 dec. 1903, tr. aldaar 23 jan. 1924 Hendrik van Vuuren, geb. Rotterdam 21 juni 1902, zn. van Johannes Jacobus van Vuuren en Jannetje de Roode.

4. Gerrit Jan de Koning, geb. Rotterdam 23 juni 1905, letterzetter, tr. Rotterdam 4 september 1929 Cornelia Jordaan, geb. Rotterdam 22 april 1908, dr. van Leendert Jordaan en Jacomijntje de Leeuw. Hieruit:

a.       Cornelia Gerarda de Koning, geb. Rotterdam 13 maart 1934.

b.      Gerard Cornelis de Koning, geb. Rotterdam 25 aug. 1935.

c.       Leendert de Koning, geb. Rotterdam 6 nov. 1938.

5. Wilhelmina de Koning, geb. Rotterdam 30 december 1907, tr. Rotterdam 22 januari 1930 Jan Hoogland, geb. Schiedam 5 dec. 1901, zn. van Jan Hoogland en Cornelia Kuhne.

6. Willem Koning, geb. Rotterdam 30 jan. 1911, timmerman, tr. aldaar 20 april 1932 Lena Elizabeth van der Graaf, geb. Hillegersberg 9 nov. 1911, dr. van Jaspert van der Graaf en Gijsberdina Heus. Hieruit:

a.       Lena Elizabeth de Koning, geb. Rotterdam 8 sept. 1932.

b.      Willem de Koning, geb. Rotterdam 23 maart 1934.

c.       Jaspert de Koning, geb. Rotterdam 12 dec. 1939.

IXy. Jan Cornelis de Koning, zoon van VIIIL, geb. Gouda (‘op de Gouwe’) 18 maart 1851, timmerman [1875], overl. Gouda (Karnemelksloot 37) 12 juli 1935, tr. aldaar 22 sept. 1875 Marijtje Stortenbeeker, geb. Ouder Amstel 5 okt. 1848, overl. Gouda 27 jan. 1923, dr. van Willem Stortenbeeker en Wijntje de Quant.

Uit dit huwelijk:

1. Jan de Koning, volgt Xab.

2. Willem de Koning, geb. Gouda 28 jan. 1880, stoker (binnenvaart), sleepboot kapitein, overl. Rotterdam 15 okt. 1955, tr. 1e aldaar 13 mei 1908 Trijntje van Es, geb. Gouda ca. 1884, overl. Rotterdam 20 maart 1921, dr. van Teunis van Es en Jannetje Verbeek, tr. 2e Rotterdam 28 febr. 1923 Theresia Maria Sara Lupgens, geb. aldaar 24 juni 1887, overl. Rotterdam 6 dec. 1957, dr. van Petrus Hubertus Lupgens en Sietje van Abshoven. De kinderen van Willem verbleven na het overlijden van Trijntje enkele maanden (tot juli 1921) bij hun oom Jan de Koning en hun oom Wijnand de Koning, beiden wonende in Gouda. Uit het eerste huwelijk:

a.       Marijtje de Koning, geb. Rotterdam 1 april 1909, tr. Rotterdam 19 dec. 1934 Teunis Gerrit Broere, geb. Rotterdam 26 aug. 1909, zn. van Anton Marinus Pieter Broere en Wilhelmina Alberta den Breejen. Marrijtje woonde in 1921, samen met haar broer, enige maanden bij haar oom Jan de Koning te Gouda.

b.      Jannetje de Koning, geb. Rotterdam 15 juli 1910, overl. aldaar 24 nov. 1919.

c.       Alida de Koning, geb. Rotterdam 15 juli 1912, tr. aldaar 20 juli 1938 Johan Therèse Verhaal, geb. Schiedam 17 jan. 1913. Alida woonde in 1921 enkele maanden te Gouda bij haar oom Wijnand de Koning.

d.      Jan Cornelis de Koning, geb. Rotterdam 5 febr. 1921, magazijnbediende, kruideniersbediende, verhuist in nov. 1938 naar Amsterdam (Van Woustraat 111), maar woont vanaf maart 1939 weer bij zijn vader in Rotterdam. Jan verbleef van maart tot juli 1921, samen met zijn zuster Marijtje, bij zijn oom Jan de Koning te Gouda.

3. Alida de Koning, geb. Gouda 19 juni 1883, overl. aldaar 7 aug. 1885.

4. Wijnand de Koning, geb. Gouda 27 okt. 1887, timmerman, tr. aldaar 28 sept. 1910 Wilhelmina van den Berg, geb. Gouda 17 maart 1889, dr. van Johannes van den Berg en Matje Johanna Rietveld. Hieruit:

a.       Marijtje de Koning, geb. Gouda 23 juni 1912, overl. 4 okt. 1999, tr. Soet.

b.      Johannes de Koning, geb. Gouda 19 febr. 1917.

Xab. Jan de Koning, zoon van IXx, geb. Gouda 23 sept. 1876, timmerman [1900], overl. aldaar 3 maart 1950, tr. Krimpen aan de Lek 29 juni 1899 Johanna Cornelia Oudenaarden, geb. Krimpen aan de Lek 13 nov. 1876, overl. Gouda 12 jan. 1943, dr. van Johannes Oudenaarden en Margaretha Drapers. Het echtpaar woonde te Gouda eerst aan de Boomgaardstraat, en vanaf 1905 aan de Boelekade. Het graf van beide echtelieden is nog aanwezig op de begraafplaats Vorstmanstraat te Gouda.

Uit dit huwelijk:

1. Marijtje de Koning, geb. Gouda 29 jan. 1901, strijkster [1921], tr. aldaar 28 sept. 1921 Karel Broer, geb. Gouda ca. 1898, zn. van Thomas Broer en Maria Frederika van Wilgen. Echtpaar woonde in 1921 aan de Vorstmanstraat 52 te Gouda.

2. Johannes Wijnand de Koning, geb. Gouda 6 juni 1902, bouwkundig tekenaar, tr. Gouda 20 juni 1928 Huberdina Carolina Johanna Binnendijk, geb. Gouda ca. 1905, dr. van Lieve Binnendijk en Huberdina Carolina Johanna van Kranen.

3. Jan Cornelis de Koning, geb. Gouda 7 dec. 1903, overl. aldaar 26 jan. 1914.

3. Margaretha de Koning, geb. Gouda 14 nov. 1905, winkeljufrouw, naaister, overl. aldaar 29 okt. 1950, tr. aldaar 20 mei 1931 Eildert Pieter Leendert Bouman, geb. Wijk bij Duurstede 21 juli 1905, timmerman.

4. Willem de Koning, volgt XIad.

5. Johanna Cornelia Alida de Koning, geb. Gouda 22 april 1910, naaister.

6. Neeltje de Koning, geb. Gouda 4 maart 1912, rijkstelefoniste, tr. aldaar 4 jan. 1939 J. Datema. Vertr. op 9 jan. 1939 naar Pijnacker, Stationsstraat 45.

XIad. Willem de Koning, zoon van Xab, geb. Gouda 10 juni 1908, machinebankwerker, tr. aldaar 20 mei 1931 Anna Jacoba van Druunen, geb. Gouda 30 mei 1909. Echtpaar vertr. op 25 okt. 1938 naar Haarlem, Haitsma Mulierstraat 82.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Cornelia de Koning, geb. Gouda 3 juli 1932.

2. Martina Maria de Koning, geb. Gouda 29 juli 1938.

VIIIm. Christinus de Koning, zoon van VIIg, geb. Noord-Waddinxveen 28 nov. 1816, metselaarsknecht, metselaar (1837), borstelmakersknecht (1840-1852/ 1857), blokmaker (1854), overl. Dordrecht 28 dec. 1899, tr. Gouda 11 nov. 1835 Pieternella Glass, geb. Gouda 15 jan. 1816, pijpenmaakster, overl. Dordrecht 10 nov. 1889, dr. van Adrianus Glas en Engeltje Hageman. Op 29 dec. 1865 vertrekt het echtpaar samen met drie kinderen naar Dubbeldam. Later woonde het echtpaar in Dordrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba de Koning, geb. Gouda 11 dec. 1835, op 26 mei 1862 vertrokken naar Boskoop, tr. Dordrecht 4 dec. 1878 Willem Harremanse, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 19 mei 1836, zn. van Arie Harremanse en Anna Mosselman.

2. Adrianus, volgt IXz.

3. Johannus de Koning, geb. Broek (Broek Tuyll en het Weegje) 25 febr. 1840, overl. aldaar 14 juni 1841.

4. Cornelis de Koning, geb. Broek (Broek Tuyll en het Weegje) 30 nov. 1842, overl. aldaar 21 aug. 1844.

5. Jan de Koning, geb. Broek (Broek Tuyll en het Weegje) 25 juli 1845, overl. aldaar 12 nov. 1846.

6. Jan de Koning, geb. Broek (Broek Tuyll en het Weegje) 4 aug. 1847, overl. aldaar 24 dec. 1847.

7. Christiaan Cornelis de Koning, volgt IXaa.

8. Jan Pieter de Koning, volgt IXab.

9. Adriana Wilhelmina de Koning, geb. Broek (Broek Tuyll en het Weegje) 2 sept. 1854, overl. aldaar 16 mei 1857.

10. Wilhelmina Engelina de Koning, geb. Broek (Broek Tuyll en het Weegje) 24 nov. 1857, op 29 dec. 1865 met haar ouders naar Dubbeldam vertrokken, woont nadien in Dordrecht, overl. Dordrecht 3 juni 1934, tr. Dordrecht 21 mei 1879 Gerardus Monté, geb. aldaar ca. 1852, zn. van Johannes Monté en Elizabeth Ruitenberg. Echtpaar woonde te Dordrecht.

IXz. Adrianus de Koning, zoon van VIIIm, geb. Broek (Broek Tuyll en het Weegje) 16 okt 1837, borstelhoutmaker (1864), timmerman, overl. Gouda 12 mei 1911, tr. Gouda 11 juni 1862 Johanna Mulder, geb. Gouda 4 nov. 1836, overl. aldaar 18 jan. 1920, dr. van Christiaan Mulder en Alida Leeflang. Echtpaar woonde tot 12 juli 1866 in Dubbeldam en daarna in Gouda.

Uit dit huwelijk:

1. Petronella de Koning, geb. Waddinxveen 23 juli 1864, overl. Broek 10 febr. 1865.

2. Alida Christina de Koning, geb. 17 maart 1867, overl. Gouda 19 dec. 1879.

3. Christinus, volgt Xac.

4. Christina de Koning, geb. 8 juni 1872, overl. Gouda 7 nov. 1873.

5. Petronella de Koning, geb. Gouda 6 sept. 1874, overl. Hengelo (Bothastraat 22) 14 sept. 1947, tr. Gouda 14 aug. 1901 Willem Arend Thijsen, geb. Rhienderen (Brummen) 1 jan. 1876, tuinman, bloemist, overl. Hengelo 22 jan. 1960, zn. van Gerrit Thijsen en Hendrika Johanna de Wit. Echtpaar woont in 1905 in Rheden, in 1906 in Ede, vanaf mei 1906 tot nov. 1908 in Gouda, daarna in Heerde, vanaf 25 jan. 1912 in Aarlanderveen en daarna in Alphen aan den Rijn.

Xac. Christinus (Christiaan) de Koning, zoon van IXz, geb. Gouda 5 juli 1870, schoenmaker [1890], bloemist [1901], overl. aldaar 28 april 1947, tr. 1e Gouda 13 aug. 1890 Anthonia Schiedon, geb. ca. 1870 te Gouda, naaister [1890], overl. Gouda 31 jan. 1927, dr. van Adrianus Schiedon en Antonia Hogerdijk, tr. 2e Johanna Ottolina van der Boon, geb. Zegwaard 24 febr. 1898, overl. na april 1947, dr. van Abraham van der Boon en Catharina Johanna Luiten.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Anthonia de Koning, geb. 13 nov. 1893 te Gouda, overl. 15 april 1971.

2. Adrianus de Koning, volgt XIae.

3. Christinus Anton de Koning, geb. 16 dec. 1901 te Gouda, kantoorbediende, overl. Rotterdam, tr. Rotterdam 1 mei 1940 Janna Maria van Welzenis, geb. Gouda 13 nov. 1902, overl. Schiedam 18 maart 1965, dr. van Gemert Cornelis van Welzenis en Johanna Stalenberg. Cristinus vertr. op 31 maart 1939 naar Rotterdam, Nieuwe Haven 70A.

4. Anthonius de Koning, volgt XIaf.

5. Anthonia de Koning, geb. Gouda 28 aug. 1910, overl. aldaar 13 april 1922.

XIae. Adrianus de Koning, zoon van Xac, geb. Gouda 8 maart 1898, timmerman, tr. aldaar 12 mei 1920 Cornelia de Waard, geb. Ammerstol 7 okt. 1901, overl. 5 maart 1956, dr. van Pieter Hendrikus de Waard en Lijsje van der Kuil.

Uit dit huwelijk:

1. Christinus de Koning, geb. Gouda 2 sept. 1921, rijwielhersteller, overl. Den Haag 8 nov. 1986, tr. Diederika Wilhelmina van der Meer, overl. Den Haag 15 febr. 1999.

2. Pieter Adrianus de Koning, geb. Gouda 27 jan. 1923, schilder, overl. Den Haag 9 juli 1966.

3. Anthonia Johanna de Koning, geb. Gouda 2 juni 1924, overl. Den Haag 20 juli 2004, tr. Dirk Cornelis de Jong.

4. Louise de Koning, geb. Gouda 29 dec. 1925.

5. Johannes Cornelis de Koning, geb. Gouda 11 juli 1929.

6. Janna Cornelia de Koning, geb. Gouda 8 maart 1936, overl. in Canada.

7. Anthonius Adrianus de Koning, geb. Gouda 1 nov. 1940, tr. Woubrugge 5 aug. 1964 Dirkje Kasteleijn.

XIaf. Anthonius de Koning, zoon van Xab, geb. Gouda 19 febr. 1906, timmerman [1932], tr. Ouderkerk aan den IJssel 28 okt. 1932 Adriana van Dam, geb. Gouderak 4 april 1910, dr. van Laurens van Dam en Neeltje van Leeuwen. Antonius vertr. in 1929 en 1932 vanuit Gouda naar Amsterdam, woont daar in de Borssenburgstraat 16, Valeriusstraat 94, en De Lairessestraat 106, vertrekt in 1937 naar Weesperkarspel.

Hieruit:

1. Anton de Koning, geb. Amsterdam 8 juni 1934.

2. Laurens de Koning, geb. Amsterdam 4 sept. 1937.

IXaa. Christiaan Cornelis de Koning, zoon van VIIIm, geb. Broek (Broek Tuyll en het Weegje) 4 aug. 1850, in 1865 met zijn ouders naar Dubbeldam vertrokken, overl. Dordrecht 17 jan. 1883, tr. 1e Dordrecht 22 april 1874 Anna Spiering, geb. aldaar 7 dec. 1846, overl. Dordrecht 8 april 1878, dr. van Magchiel Spiering en Johanna den Nijs, tr. 2e Dordrecht 30 april 1879 Jansje Snel, geb. Mijdrecht 25 sept. 1851, dr. van Dirk Snel en Hendrika Magdalena Riepen. Christiaan wordt in de BS Dordrecht ook Christinus genoemd.

Uit het eerste huwelijk:

1. Petronella de Koning, geb. Dordrecht 29 juni 1875, overl. aldaar 3 okt. 1917, tr. aldaar 7 sept. 1899 Barend Schneider, geb. Dordrecht 28 juni 1876, zn. van Barend Schneider en Pieternella Hermina Eichnorn.

Uit het tweede huwelijk:

2. Hendrika Magdalena de Koning, geb. Dordrecht 15 april 1880, overl. aldaar 26 sept. 1882.

3. Jacoba de Koning, geb. Dordrecht 2 maart 1882, overl. aldaar 11 maart 1883.

IXab. Jan Pieter de Koning, zoon van VIIIm, geb. Broek (Broek Tuyll en het Weegje) 14 juli 1852, op 29 dec. 1865 met zijn ouders naar Dubbeldam vertrokken, en woonde nadien te Dordrecht, overl. 16 nov. 1924 te Zwijndrecht, tr. Dordrecht 18 mei 1881 Annechien Donga, geb. Farmsen (gem. Delfzijl) 9 jan. 1854, overl. Dordrecht 13 maart 1915, dr. van Albert Jans Donga en Annechien Lammerts Boompaal.

Uit dit huwelijk:

1. Albert de Koning, geb. Dordrecht 7 dec. 1881, schipper [1912, 1927], tr. Dordrecht 17 mei 1906 Hendrika Wilhelmina Kroonen, geb. aldaar 13 nov. 1884, overl. Rotterdam 26 jan. 1946, dr. van Gerrit Willem Kroonen en Maaike Barto. Echtpaar woont eerst in Dordrecht, vanaf april 1924 tot okt. 1927 te Vlijmen, en daarna in Rotterdam. In 1927 woont Albert daar aan boord van het Rijnschip Johan (van N.V. de Blauwe Ster). Hieruit:

a.       Jan Pieter de Koning, geb. Dordrecht 11 juli 1907, schippersknecht [1927], schipper [1932], tr. Rotterdam 5 okt. 1932 Lena Johanna Clasina Visser, geb. aldaar 31 okt. 1902, dr. van Andries Visser en Maria Catharina van der Elburg. Jan Pieter heeft vanaf 1931 als domicilie het kantoor van vervoersmaatschappij de Blauwe Ster aan Haringvliet 44 te Rotterdam. Hieruit: i. Albert de Koning, geb. Rotterdam 22 aug. 1933; ii. Andries de Koning, geb. Rotterdam 24 jan. 1937.

b.      Gerrit Willem de Koning, geb. Rotterdam 16 maart 1909, overl. Hooge en Lage Zwaluwe (overl. akte Rotterdam) 4 sept. 1911. Dit kindje was, volgens een bericht in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 5 september 1911, ‘in de avond van 1 september van het Rijnsleepschip “Fahrwohl” overboord geraakt en verdronken’.

c.       Annechien de Koning, geb. Dordrecht 11 maart 1912, ongehuwd, verkoopster [1933].

d.      Gerrit Willem de Koning, geb. Dordrecht 9 maart 1915, schipper [1942], tr. (echtscheiding bij vonnis arr.rechtbank Rotterdam 12 okt. 1942) Jantje Smit. Gerrit Willem verblijft in 1942 in Berlijn, en Jantje Smit woont dan in Schiedam.

2. Pieternella de Koning, geb. Dordrecht 27 maart 1883, overl. aldaar 4 mei 1883.

3. Annechien de Koning, geb. Dordrecht 25 april 1884, ongehuwd, overl. Rotterdam 20 okt. 1960. Annechien wordt vermeld in het bev.reg. van Dordrecht tussen 1917 en 1938.

4. Pieternella de Koning, geb. Dordrecht 2 aug. 1886, tr. Dordrecht 6 juli 1916 Hendrik Arie Littooij, geb. Dordrecht 13 maart 1895, zn. van Jacob Gerrit Littooij en Maria Johanna Kes.

5. Alberdina Huberta de Koning, geb. Dordrecht 1 maart 1889, tr. Dordrecht 15 mei 1913 Jacob Florijn, geb. Wolfaartsdijk 30 aug. 1884, zn. van Jacobus Florijn en Adriana Huisson.

6. Christinus de Koning, geb. Dordrecht 11 febr. 1894, tr. Rotterdam 30 juli 1924 Martijntje Vellekoop (wed. van Adrianus Korteland), geb. Dordrecht 8 juli 1894, dr. van Jan Vellekoop en Johanna Elisabeth Ouwerling.

VIe. Willem Jansz. de Koning, zoon van Vb, ged. Woerden 10 jan. 1768, werkman [1837], winkelier en arbeider te Barwoutswaarder - Bekenes [1823146], overl. Barwoutswaarder 26 aug. 1841, tr. Woerden 4 juni 1797 Maria de Horn (Horde), ged. aldaar 23 sept. 1770, overl. Woerden 17 sept. 1855, dr. van Cornelis de Horn en Marritje Kouwert. Aan het echtpaar werd in 1804 een akte van indemniteit verstrekt voor vertrek naar Barwoutswaarder (ingekomen akte gerecht Rietveld). Echtpaar woonde daar vanaf nov. 1803 (volgens vermelding in bev.reg. Waarder, 1837)

Uit dit huwelijk:

1. Maria de Koning, geb. datum onbekend, overl. nov. 1800 (aangifte gaarderreg. Woerden 4 nov. 1800: ‘een kind van Willem de Koning genaamt Maria’).

2. Jan, volgt VIIh.

3. Cornelis de Koning, geb. Woerden 6 maart 1802, overl. aldaar 16 aug. 1802.

4. Aaltie de Koning, geb. Woerden 26 jan. 1804, waarschijnlijk jong overleden, begr. Woerden 4 okt. 1805.

5. Margie de Koning, geb. Woerden 7 april 1806, waarschijnlijk jong overleden, begr. Woerden 8 maart 1807.

6. Jacobus de Koning, geb. Woerden 30 juni 1807, waarschijnlijk jong overleden225.

7. Kornelis, volgt VIIi.

VIIh. Jan de Koning, zoon van VIe, geb. Barwoutswaarder 22 april 1800, klompenmaker, werkman [1836[, overl. Barwoutswaarder 29 juni 1872, tr. Barwoutswaarder 29 april 1820 Anna Elisabeth Arnaud, ged. Deventer 9 mei 1802, overl. Woerden 7 mei 1883, dienstmeid, dr. van Carel Fredrik Arnaud en Anna Elisabeth Verdonk. Echtpaar woonde in 1836 te Woerden aan de Pannebakkerij nr. 525 (bron: bevolkingstelling, 1836).

Uit dit huwelijk:

1. Maria de Koning, geb. Barwoutswaarder 2 dec. 1821, overl. Rotterdam 5 sept. 1883, tr. Rotterdam 27 juni 1849 Joannes Henricus Bartholomeus Gadron, geb. Rotterdam 27 dec. 1797, matroos bij de koopvaardij [1849], overl. Rotterdam 5 sept. 1874, zn. van Hendrik Gadron en Agnes Koesters.

2. Karel Fredrik de Koning, geb. Barwoutswaarder 30 april 1823, arbeider [1850], overl. Purmerend 29 april 1860, tr. Purmerend 23 juni 1850 Eifje Hardebol, geb. Oosthuizen ca. 1820, werkster [1850], overl. Purmerend 2 mei 1860, dr. van Cornelis Hardebol en Lijsbeth Jansz Pet. Hieruit drie kinderen:

a.       Cornelis de Koning, geb. Purmerend 22 febr. 1851, overl. aldaar 18 maart 1851.

b.      Jan de Koning, geb. Purmerend 22 febr. 1851, overl. aldaar 13 okt. 1859.

c.       Cornelis de Koning, geb. Purmerend 3 dec. 1853, overl. aldaar 5 mei 1856.

3. Jacobus de Koning, volgt VIIIn.

4. Anna Elisabeth de Koning, geb. Barwoutswaarder 3 jan. 1827, overl. Woerden 23 mei 1830.

5. Gerrit de Koning, geb. Barwoutswaarder 24 jan. 1829, overl. Woerden 5 nov. 1833.

6. Anna Elisabeth de Koning, geb. 16 juli 1831, overl. Woerden 12 juni 1914, Schoonhoven 4 aug. 1855 Willem Rietveld, geb. Schoonhoven 6 febr. 1832, overl. Rotterdam 2 febr. 1897, zn. van Hendrik Klaasen Rietveld enKaatje Meijdam.

7. Anna Catharina Jacoba de Koning (Anna Catriena), geb. Woerden 23 dec. 1833, overl. Barwoutswaarder 13 juni 1851.

8. Anna Maria de Koning, geb. Woerden 8 dec. 1835, overl. Rotterdam 15 maart 1912, tr. Rotterdam 29 okt. 1862 Arie Brouwer, geb. Rotterdam 20 febr. 1825, overl. Rotterdam 22 febr. 1895, zn. van Neeltje Brouwer (de naam van de vader wordt bij de huwelijksinschrijving in 1862 niet vermeld).

9. Aaltje de Koning, geb. Woerden 15 sept. 1839, overl. Barwoutswaarder 3 april 1918, tr. Barwoutswaarder 16 aug. 1861 Meindert van der Haven, geb. Hazerswoude 16 febr. 1836, overl. Barwoutswaarder 10 maart 1918, barbier, zn. van Anthonius Diederik van der Haven en Helena Middeldorp.

10. Jan, volgt VIIIo.

11. Cornelis de Koning, volgt VIIIp.

VIIIn. Jacobus de Koning, zoon van VIIh, geb. Barwoutswaarder 8 juli 1824, arbeider, werkman [1860], Ned.herv., woonde voor zijn tweede huwelijk te Uithoorn en Gouda, overl. Gouda 15 mei 1891, tr. 1e Uithoorn 21 april 1850 Geertje Smit, geb. ca. 1823 te Lemmer, dr. van Joannes Baptista Smit en Sjoukje Sijmens Wijpkema, tr. 2e te Gouda 29 maart 1854 Margrieta Begeer, geb. Gouda 5 juli 1822, (rk), pijpenmaakster [1854], overl. aldaar 22 juni 1897, dr. van Wouter Begeer en Agatha van Unen. Het echtpaar had een trekkend bestaan. Het echtpaar verblijft in nov. 1857 kort in Den Helder (bron: bevolkingsregister Den Helder; ingeschreven op verzoek van de burgemeester), komende van Rotterdam, en kort daarna vertrekt het echtpaar naar Gouda. In 1860 woont het echtpaar tijdelijk in Leeuwarden (geb.akte dochter, over Jacobus: ‘zonder vaste verblijfplaats’). In 1862 wonen zij in Zuid-Waddinxveen en op 22 april 1863 verhuizen zij van Waddinxveen naar Gouda, en op 6 okt. 1863 naar Buiksloot. In 1864 wonen ze in Schiedam, vanwaar ze nov. 1864 terugkeren in Gouda, om in nov. 1865 naar Nieuwer Amstel te vertrekken. In nov. 1877 keren ze, vanuit Den Haag, wederom terug in Gouda.

Uit het tweede huwelijk:

1. Jakobus de Koning, geb. Vries 30 jan. 1858, overl. Borger 4 mei 1858.

2. Anna Elisabeth de Koning, geb. Leeuwarden 27 jan. 1860, naaister, (rk), woont bij haar huwelijk te Gouda, overl. Rotterdam 28 maart 1920, tr. Gouda 10 nov. 1880 (echtscheiding vonnis Arr. Rechtbank Amsterdam 26 april 1894, inschr. B.S. Amsterdam 26 juli 1894) Casper Cornelis Kramer, geb. Amsterdam 3 febr. 1856, soldaat, zoon van Cornelis Kramer en Johanna Ursinus Duijkers. Anna Elisabeth hertr. Rotterdam 14 aug. 1907 Johannes Frederik Delfgauw, geb. Den Haag 28 april 1854, overl. Rotterdam 18 april 1925, zn. van Petrus Delfgauw en Dorothea Catharina Pickard.

VIIIo. Jan de Koning, zoon van VIIh, geb. Barwoutswaarder 21 juni 1842, schipper, overl. Woerden 13 febr. 1929, tr. 1e Bergambacht 12 mei 1866 Grietje de Vries, geb. aldaar 27 dec. 1838, dr. van Reynier de Vries en Jannetje van Nupoort, tr. 2e Voorburg 6 dec. 1901 Aaltje Postma, geb. Opsterland 4 juli 1867 (erkend door de moeder d.d. 28 oktober 1889), overl. Leiden 25 sept. 1906, dr. van Lisabeth Pieters Postma, tr. 3e Marijntje Blonk, geb. Woerden 25 april 1847, wed. van Cornelis de Koning (VIIIp), overl. Woerden 15 dec. 1938, dr. van Aart Blonk en Trijntje van Nood.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan de Koning, geb. Barwoutswaarder 6 sept. 1867, overl. Barwoutswaarder 13 dec. 1867.

2. Jan Johannes Adrianus de Koning, geb. Rietveld 11 aug. 1868, overl. Barwoutswaarder l0 dec. 1868.

3. Jannigje de Koning, geb. ca. 1870 te Leiden, tr. Den Haag 29 juli 1896 Willem van der Heijden.

4. Anna Catharina Jacoba de Koning, geb. Barwoutswaarder 3 sept. 1871, overl. Barwoutswaarder 5 maart 1872.

5. Anna Catharina Elisabeth de Koning, geb. Woerden 17 dec. 1872, overl. Haren (Gr.) 11 okt. 1957, tr. Delft 15 febr. 1899 Jan Willem van Booma25, geb. `s-Gravenhage 7 maart 1873, overl. nà 1 nov. 196626, zn. van Elias Gerardus Johannes van Booma en Paulina Uijterwijk.

6. Rijnier de Koning, geb. Woerden 28 aug. 1875, overl. Soerabaja 12 nov. 1950 (begr. Buiten Erevelden, Indonesië).

7. Johanna Jacoba de Koning, geb. Barwoutswaarder 11 febr. 1878, overl. Woerden 3 mei 1878.

8. Jan Jacobus de Koning, geb. Leiden 3 okt. 1880, overl. Woerden 9 januari 1881.

Uit het tweede huwelijk:

8. Jan de Koning, geb. Voorburg 28 sept. 1902, woonde te Woerden, tr. Rietveld 12 juni 1925 Jannigje van der Zouw, geb. Barwoutswaarder 12 juli 1904, overl. Woerden juli 1967, dr. van Pieter van der Zouw en Bregje van Dommelen. Echtpaar woonde in Woerden aan de Hazelaarstraat 42.

VIIIp. Cornelis de Koning, zoon van VIIh, geb. Barwoutswaarder 8 maart 1845, overl. Barwoutswaarder 29 juni 1904, tr. Woerden 6 maart 1874 Marijntje Blonk, geb. Woerden 25 april 1847, overl. aldaar 15 dec. 1938, dr. van Aart Blonk en Trijntje van Nood. Marijntje hertr. Jan de Koning (VIIIo).

Uit dit huwelijk:

1. Jan de Koning, geb. Woerden 9 juni 1877, overl. aldaar 14 okt. 1877.

2. Aart de Koning, geb. Barwoutswaarder 30 mei 1879, overl. Barwoutswaarder 29 aug. 1879.

VIIi. Kornelis de Koning, zoon van VIe, geb. Woerden 22 dec. 1810, scheepstimmermansknecht, overl. Rotterdam 5 febr. 1850, tr. Barwoutswaarder 28 mei 1834 Anna Katrina Jacoba Jurgens, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 6 mei 1810, dienstmeid, overl. Rotterdam 25 okt. 1859, dr. van Matijs Jurgens en Jacoba van den Heuvel. Anna hertr. Rotterdam 23 dec. 1857 Hendrik Hammendorp.

Uit dit huwelijk:

1. Willem de Koning, geb. Barwoutswaarder 28 maart 1835, overl. Rotterdam 23 juni 1835.

2. Jacoba de Koning, geb. Rotterdam 12 april 1836, overl. aldaar 8 dec. 1842.

3. Willem de Kooning, volgt VIIIq.

VIIIq. Willem de Kooning, zoon van VIIi, geb. Delfshaven 25 nov. 1838, scheepmaker [1898], timmerman, bierbottelaar, overl. Rotterdam 6 febr. 1902, tr. Rotterdam 10 mei 1865 Maria van Ladesteijn, geb. Rotterdam 25 jan. 1844 (gezinskaart verm.: 1843), overl. Hillegersberg (Rotterdam) 11 jan. 1930, dr. van Jacob Johannes van Ladesteijn en Gerarda van Essel. Bij het huwelijk van hun zoon Leendert in 1898 wordt een geneeskundige verklaring overlegd waaruit blijkt dat zijn moeder 'niet in staat is haren wil met oordeel des onderscheids kenbaar te maken', en verklaart zijn vader 'niet te kunnen teekenen, als hebbende geen schrijven geleerd'.

Hieruit:

1. Gerardina de Kooning, geb. Rotterdam 5 febr. 1866, overl. aldaar 1 juli 1951, tr. Rotterdam 13 mei 1891 Gerardus Pieter Hogeweij, overl. aldaar 15 aug. 1938, zn. van Gerhard Willem Hogerweij en Johanna Jacobs.

2. Johanna Catharina Jacoba de Kooning, geb. Rotterdam 10 dec. 1867, overl. Rotterdam 10 aug. 1937, tr. aldaar 15 mei 1889 Johan Samuel Willem Pflug, geb. Rotterdam 4 mei 1867, overl. aldaar 13 juli 1954, zn. van Nicolaas Pflug en Johanna Catharina van Leeuwen.

3. Maria de Kooning, geb. Rotterdam 24 okt. 1869, overl. aldaar 12 april 1935, tr. aldaar 18 maart 1891 Petrus Vrekke, geb. Zaltbommel 24 sept. 1869, overl. Rotterdam 13 juni 1944, zn. van Andreas Vrekke en Maraina Josina Hendriks.

4. Cornelis de Kooning, geb. Rotterdam 4 okt. 1871, bierbottelaar [1898], overl. Rotterdam 17 febr. 1958, tr. Rotterdam 24 aug. 1904 Wilhelmina Gijsberta Steegman, geb. Rotterdam 10 juli 1884, overl. aldaar 26 dec. 1945, dr. van Hendrik Frederik Steegman en Wilhelmina van Wingerden. Hieruit:

a.       Hendrik Frederik de Kooning, geb. Rotterdam 29 jan. 1906, kantoorbediende, ongehuwd, overl. Rotterdam 21 april 1943.

5. Cornelia Helena Rebekka de Kooning, geb. Rotterdam 3 nov. 1873, ongehuwd, overl. aldaar 29 maart 1942.

6. Leendert de Kooning, volgt IXac.

7. Willem de Kooning, volgt IXad.

8. Adriana de Kooning, geb. Rotterdam 28 maart 1880, tr. aldaar 7 aug. 1901 Antoon Pieter Homburg, geb. Rotterdam 16 dec. 1876, tabakswerker (winkel).

9. Neeltje de Kooning, geb. Rotterdam 13 dec. 1881, tr. aldaar 17 sept. 1913 Hendrikus Antonius Rotmeijer, geb. Rotterdam 16 okt. 1884, zn. van Paulus Johannes Rotmeijer en Geertruida Hendrika Hoebe.

10. Jacoba de Koning, geb. Rotterdam 4 juli 1884, overl. aldaar 22 nov. 1884.

11. Jacob Johannes de Kooning, geb. Rotterdam 1 april 1887, bierbottelaar, overl. Rotterdam 13 febr. 1955, tr. Overschie 13 nov. 1913 Engeltje Johanna Vrolijk, geb. Rotterdam 17 febr. 1896, werkster [1913], dr. van Willem Vrolijk en Engeltje Johanna Kerkhoven. Uit dit huwelijk:

a. Willem de Kooning, geb. Rotterdam 22 jan. 1914, was in 1939 nog ongehuwd, en woonde toen nog bij zijn ouders in Rotterdam.

b. Maria de Kooning, geb. Rotterdam 23 maart 1926.

c. Engel Johannes de Kooning, geb. Rotterdam 28 nov. 1927.

d. Cornelia Helena Rebecca de Kooning, geb. Rotterdam 21 dec. 1928.

e. Margina de Kooning, geb. Rotterdam 12 dec. 1930.

IXac. Leendert de Kooning, zoon van VIIIq, geb. Rotterdam 10 febr. 1876, bierbottelaar [1898], had een limonadefabriek cq drankengroothandel aan de Vletstraat te Rotterdam (stond in 1915 in het telefoonboek verm. onder 'Bierhandel, Vlethoek 13, tel.nr. 4663'), overl. Rotterdam 9 april 1955, tr. 1e Schiedam 29 dec. 1898 Cornelia Nobel, geb. Schiedam 3 maart 1877, dr. van Christiaan Gerardus Nobel en Cornelia Oers. Echtpaar gescheiden Rotterdam 7 juni 1907 (datum inschrijving BS, vonnis rechtbank 7 jan. 1907: scheiding wegens door Leendert de Kooning 'gepleegd overspel'). Leendert tr. 2e aldaar 25 nov. 1908 Neeltje Johanna Been, geb. Rotterdam 31 mei 1886, overl. aldaar 7 juli 1958, dr. van Hendrik Jan Been en Neeltje Johanna Derendorp. Cornelia Nobel hertr. Rotterdam 8 april 1908 Jacobus Lassooij, geb. aldaar 14 juli 1875, zn. van Jacobus Lassooij en Elisabeth Jacoba Swinkels. Echtpaar woonde te Rotterdam tot 22 februari 1906 aan de Runaardstraat 22.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Cornelia de Kooning, geb. Rotterdam 2 juli 1899, lintnaaister [1916], tr. 1e aldaar 26 april 1916 Dirk Breedveld, geb. Rotterdam 21 nov. 1891, magazijnbediende, handelsreiziger, overl. 23 sept. 1932, zn. van Antonie Breedveld en Neeltje de Groot, tr. 2e 23 aug. 1933 Christiaan Gerardus van Meurs, geb. Schiedam 6 juli 1907. Maria woonde in in 1926 Van der Sluijsstraat 103b, in 1927 Jan van Avennesstraat 2, in 1928 Kruisstraat 32, en vanaf juni 1929 Gerrit van de Lindestraat 105.

2. Cornelia de Kooning, geb. Rotterdam 20 juli 1901, overl. aldaar 23 aug. 1901.

3. Adriana de Kooning, geb. Rotterdam 20 juli 1901, overl. aldaar 7 aug. 1901.

4. Cornelia de Kooning, geb. Rotterdam 6 okt. 1902, overl. aldaar 11 juni 1903.

5. Willem de Kooning, volgt Xad.

Uit het tweede huwelijk:

6. Neeltje Johanna de Kooning, geb. Rotterdam 21 sept. 1909 (tweeling met 7), tr. Rotterdam 26 april 1933 Gerrit Jan Tamboer, geb. aldaar 20 juni 1906, zn. van Gerrit Jan Tamboer en Adriana Schell.

7. Leendert de Kooning, geb. Rotterdam 21 sept. 1909, overl. Rotterdam 24 sept. 1909.

8. Leendert de Kooning, volgt Xae.

9. Hendrika Johanna de Kooning, geb. Rotterdam 9 maart 1918, woonde in 1939 nog bij haar ouders te Rotterdam.

Xad. Willem de Kooning, zoon van IXac, geb. Rotterdam (Oude Noorden, Zaagmolenstraat 13) 24 april 1904, woonde na de scheiding van zijn ouders eerst bij zijn vader en, nadat in febr. 1906 de voogdij was geregeld, bij zijn moeder en oudere zuster, kunstschilder, overl. 19 maart 1997 Springs, East Hampton, New York, tr. 9 dec. 1943 Elaine Maria Catherine Fried, geb. New York 12 maart 1920, schilderes, docent en kunstcriticus, overl. Southampton, Long Island, 1 febr. 1989.
Willem de Kooning behoort tot de 25 meest invloedrijke kunstschilders van de 20ste eeuw (ARTnews, mei 1999). Hij volgde de kunstacademie in Rotterdam, die sinds enkele jaren zijn naam draagt: Willem de Koning Academie. In 1925 vertrok hij naar Brussel, en vertrok in 1926 vanuit Antwerpen naar de Verenigde Staten als verstekeling aan boord van de SS Shelley (aankomst Newport News, Virginia op 15 augustus), vestigde zich eerst in Hoboken, New Jersey en verhuisde in 1927 naar een studio in Manhattan (West Forty-Fourth Street). Woonde daarna 143 West Twenty-first Street, 156 West Twenty-second Street [1936-], 63 Carmine Street [1944-], 831 Broadway [1958-]. Pas jaren later, toen hij al een bekend kunstenaar was, werd hij genaturaliseerd (13 maart 1962) als Amerikaans staatsburger. Op 14 sept. 1964 werd Willem de Kooning vanwege zijn grote invloed op de kunstontwikkeling in de Verenigde Staten door President Lyndon B. Johnson onderscheiden met de Presidential Medal of Freedom, de hoogste Amerikaanse onderscheiding. Hij verhuisde in juni 1963 van New York naar een zelf-ontworpen studio in Springs (Fireplace Road), Easthampton (Long Island) waar hij op 18 maart 1997 is overleden. Slechts tweemaal is Willem de Kooning kort teruggekeerd naar Nederland: in 1968 voor de opening van de retrospectieve tentoonstelling 'Willem de Kooning' in het Stedelijk Museum in Amsterdam, en in 1983 voor de opening van 'Willem de Kooning: The North Atlantic Light 1960 - 1983', eveneens in het Stedelijk. Al die tijd onderhield hij slechts sporadisch contact met zijn familie in Rotterdam. Zijn vertrek uit Rotterdam naar New York was ook min of meer vlucht, wég van de familie. In de literatuur over hem wordt vaak gewezen op de problematische verhouding met zijn moeder. In die visie zijn De Kooning's monumentale schilderijen naar het thema 'Woman' een verwijzing daarnaar.
In 1956 werd uit zijn relatie met de kunstenares Joan Ward (1927 – 2005) een dochter van Willem de Kooning geboren:

1. Johanna Lisabeth de Kooning (Lisa de Kooning), geb. New York 29 jan. 1956, kunstconservatrice, overl. St. John (Virgin Islands) 27 nov. 2012, tr. Springs (echtscheiding in 2002) Christian Villeneuve. Johanna Lisabeth voerde het beheer over het erfgoed van haar vader (ondergebracht in de Wilem de Kooning Foundation), woont Easthampton, New York. Hieruit 3 dochters: Isabel, Elaine (overl. 1989), Emma, en Lucy de Kooning Villeneuve.

Xae. Leendert de Kooning, zoon van IXac, geb. Rotterdam 2 april 1914, eigenaar van een limonadefabriek cq drankengroothandel aan de Vletstraat te Rotterdam (overgenomen van zijn vader, en later overgedragen aan de Melkunie), overleden in 2000, tr. 1e Rotterdam 4 sept. 1935 Hendrika van Veen, geb. Rotterdam 19 mei 1914, dr. van Arie Johannes van Veen en Hendrika Verhagen, tr. 2e Cock (Cock de Kooning), geb. ca. 1925.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hendrika (Henny) de Kooning, geb. Rotterdam 10 maart 1936. Hendrika was eerder werkzaam geweest bij fabriek van haar vader.

Uit het tweede huwelijk:

2. Leo de Kooning, notaris in Goedereede [tot 2011].

3. Perry de Kooning.

IXad. Willem de Kooning, zoon van VIIIq, geb. Rotterdam 29 jan. 1878, overl. aldaar 7 nov. 1943, vleeshouwer, tr. aldaar 18 sept. 1901 Maria Everdina van Keulen, geb. Rotterdam (gezinskaart verm. ‘Hillegersberg’) 28 febr. 1882, overl. aldaar 21 dec. 1953, dr. van Hendrik Willem van Keulen en Maria Lambregtse.

Hieruit:

1. Hendrikus Willem de Kooning, geb. Hillegersberg 9 juli 1902, vleeshouwer [1932], tr. Rotterdam 14 dec. 1932 Alida Maria Vermeulen, geb. Rotterdam 6 aug. 1901, dr. van Johannes Louis Wilhelmus Thomas Vermeulen en Catharina Hendrika Apon. Echtpaar woonde te Rotterdam en bleef kinderloos.

2. Willem de Kooning, geb. Rotterdam 2 febr. 1906, tr. Rotterdam 19 april 1933 Johanna Antonia van Wijk, geb. Leerdam 30 aug. 1906, dr. van Arnoldus Franciscus van Wijk en Anna Elizabeth van Dijk.

3. Maria Everdina de Kooning, geb. Rotterdam 1 maart 1915, winkeljuffrouw [1937], woont in 1937 aan de Ridderspoortstraat 6a te Rotterdam, en daarna Rusthoflaan 84b.

4. Johannes de Kooning, geb. Rotterdam 23 juni 1916, bierbottelaar [1938], woont in 1938 aan de Goudschestraat 15, en in 1939 Jensiusstraat 17, te Rotterdam.

5. Liza de Kooning, geb. Rotterdam 13 jan. 1923.

Vc. Hendrik (de) Koning (Kooning), zoon van IVc, ged. Woerden 29 aug. 1734, pannenbakker op Bulwijk, eigenaar van de steen- en panfabriek "Damlust" te Woerden [1787], schepen aldaar [1790-1791], plaatsvervangend kerkmeester te Woerden [1797], begr. Woerden 30 okt. 1804, tr. 1e Woerden 15 dec. 1754 Marrigje Paling, geb. te Woerden, begr. Woerden 30 mei 1769 (aangifte gaarderreg.: 2e klasse), tr. 2e Woerden 2 nov. 1773 Trijntje (de) Quint (de Kwindt), geb. te Lexmond, bij haar huwelijk aldaar wonende, tr. 3e Woerden 8 okt. 1788 Anna Paling, geb. te Woerden.

Hendrik was als pannenbakker werkzaam in het aan de zuidzijde van de Rijn onder de poorterij van Woerden gelegen Bulwijk. Hier kwam hij in 1757, na betaling van 90 gulden aan Jan Blonk (echtgen. van Claartje Paling) en 185 gulden aan de erven van Pieter Gijsbertsz Plomp en Jannigje Paling, in het bezit van 1/30ste en 1/15 deel van een pan- en tichelbakkerij met drie huisjes gelegen op Bulwijk, strekkende van de hoge rijndijk tot achter het Jaagpad (transport gerecht Woerden 17 maart en 15 sept. 1757). Nadien is Hendrik voor een groter deel mede-eigenaar geworden want op 17 jan. 1793 transporteert hij voor het gerecht van Woerden 1/3 deel van deze pannebakkerij alsmede een naastgelegen huis en erf ten gunste van Jan de Wolf (tezamen met Steven van der Kas die 2/3 deel van het goed bezit).
In 1759 koopt Hendrik van de erven van Dirk Fokken voor 1050 gulden een pannebakkerij en tichelarij met 2 huisjes gelegen op Oudeland (transport gerecht Woerden 26 april 1759).
Drie jaar later koopt Hendrik van de erven van Ariaantje Bottelwaard voor 80 gulden een huis en erf gelegen aan het Zandpad op Oudeland (transport gerecht Woerden 15 juli 1762).
In 1768 koopt Hendrik voor 605 gulden van de erven van Johanna van Driel een huis en erf aan de oostzijde van de Rijn welke hij in 1789 voor 1000 gulden verkoopt aan Claas Groenveld (transport gerecht Woerden 3 nov. 1768 en 2 april 1789).
Op 3 nov. 1768 transporteren de weesmeesters van Woerden als voogden over de minderjarige erfgenamen en als executeurs-testamentair van Johanna van Driel transporteren aan Hendrik Koning en Jan Gijsbertsz de Koning een huis en erf aan de oostzijde van de Rijn te Woerden.

Op 20 juni 1778 kocht Hendrik van Leendert van der Neut, 33 morgen en 405 roeden land in de omgeving van Woerden voor ƒ 3000.-.
In 1785 koopt Hendrik voor 750 gulden van Maria Feck 4 huizen en erven gelegen Oudeland (transport gerecht Woerden 14 juli 1785).
In 1787 verkrijgt Hendrik, samen met zijn zoon Jacobus, van Alida Okhuizen (wed. Cornelis van der Vaart) een huis, berg en schuurtje met 2 boomgaarden gelegen op Middelland, alsmede 2 percelen land van 8 en 6 morgen eveneens gelegen op Middelland (transport gerecht Woerden 18 dec. 1787). Op 23 jan. 1800 transporteert zijn zoon zijn helft van voornoemd goederen ten gunste van zijn vader. Hendrik transporteert deze goederen vervolgens op 15 sept. 1803 ten gunste van Dirk de Bruijn.
Op 30 april 1788 transporteert Hendrik aan Jacobus van Wijk een huis en erf aan de Hogewoerd te Woerden. Het geheel ligt tussen de straat en de Hervormde pastorie en wordt aan de ene zijde belend door de pastorie en aan de andere zijde doro de koper. Het huis moet altijd beschikbaar zijn voor de koster van de kerk, die hiervoor jaarlijks veertig gulden huur voor moet betalen. De koopsom bedraagt 475 gulden.

In 1789 koopt Hendrik van Hendrik Noppen voor 1050 gulden een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Rijn welke hij in 1798 voor eenzelfde bedrag doorverkoopt aan Johannes Veensta (transport 30 april 1789 en 10 mei 1798).
In 1790 koopt Hendrik, samen met zijn zoon Jan, van de erven van Jan Mijnse 6 1/2 morgen land gelegen Middelland welke zij twee maanden later voor 8000 gulden transporteren ten gusnte van Olivier Oliviersz Groeneik (transport gerecht Woerden 16 okt. en 9 dec. 1790). In hetzelfde jaar koopt Hendrik voor 50 gulden een huisje en erf gelegen aan de Honthorst (transport 19 okt. 1790. Drie jaar later verkrijgt hij voor 80 gulden eveneens een huisje met erfje gelegen aan de Honthorst (transport 19 sept. 1793).

Op 17 jan. 1793 transporteren Hendrik de Koning en Steven van der Kats aan Jan de Wolff (gemachtigde is Dirk de Wolff, gerechtsbode van Woerden): a) een pan- en tichelbakkerij met inventaris, een woonhuis en erf en drie huisjes op Bulwijk onder Woerden. De koopsom bedraagt 10.300 gulden.
Een jaar later koopt Hendrik van Gerrit Kas een pannebakkerij en tichelarij met twee huisjes gelegen op Bulwijk, bij de 3e kwakel, alsmede een stukje erf met betimmering (transport 5 juni 1794).

Op 17 dec. 1795 transporteert het echtpaar Rudolph Meijer en Marretje van Wijk aan Hendrik de Koning als vader en voogd over zijn minderjarige zoon Willem de Koning Hendriksz een huis, broodbakkerij en erf aan de Hofstraat te Woerden. De koopsom bedraagt 3700 gulden.

Op 2 nov. 1797 transporteert Willem de Horn aan Hendrik de Koning twee huisjes onder één dak en erf aan het Jaagpad op Honthorst onder Woerden. De koopsom bedraagt 125 gulden. Op dezelfde datum transporteert Hendrik de Koning aan Jan Oostrum een boomgaard met een laan ernaast op Middelland onder Woerden. De koopsom voor deze boomgaard bedraagt 1000 gulden.
In 1798 verkrijgt Hendrik voor 250 gulden van Hendrik Stevensz van der Kas 1/3 deel van 6 morgen land genaampt De Steenkuilen gelegen op Honthorst (transport 18 jan. 1798).

Op 15 sept. 1803 transporteert Hendrik de Koning aan Dirk de Bruijn Mzn a) een boerderij met opstallen en twee boomgaarden ter grootte van 1 morgen en 75 roe op Middelland onder Woerden. De koopsom bedraagt 7000 gulden, waarvan de koper 4000 gulden direct betaalt en het restant leent van der verkoper tegen 5,25% onder hypotheekstelling van het verkochte onroerend goed.
In 1804 koopt Hendrik, samen met zijn zoon Jacobus, voor 1225 gulden van Johanna Voorn (wed. Dominicus Costerus) 3 morgen land gelegen bij het fort (transport gerecht Woerden 22 maart 1804).
Na het overlijden van Hendrik worden zijn onroerende goederen op 31 dec. 1805 voor het gerecht t.b.v. diverse personen getransporteerd: 5 huizen (naast elkaar) aan de Warmoesstraat (voor 340 gulden); 6 1/2 morgen land gelegen Middelland (voor 1500 gulden); een huis, erf, tuin en stalling aan de Hofstraat (voor 1050 gulden); een schuur, stalling en hoekje grond aan de Warmoesstraat (voor 275 gulden); een his en erf gelegen Oudeland (voor 120 gulden); een huis en erf gelegen Oudeland (voor 105 gulden); een huis en erf gelegen Oudeland (voor 195 gulden); een huis en erf gelegen Honthorst (voor 185 gulden); een his en erf (zijnde 2 woningen) gelegen Honthorst (voor 200 gulden); een his en erf (zijnde 2 woningen) gelegen Honthorst (voor 160 gulden); 2 huisjes gelegen Oudeland (voor 400 gulden).

Tussen 1793 en 1804 is Hendrik de Koning ouderling binnen de kerkenraad te Woerden27. In 1794 onstond er een conflict tussen de patriottisch gezinde vroedschap van Woerden en de kerkenraad van Woerden over de opvolging van de inmiddels vertrokken predikant. Hierbij werd door de kerkenraad besloten een verzoek tot bemiddeling te doen bij De Staten van Holland. Op 29 september 1794 werd hiertoe in de kerkenraadsvergadering een conceptplan van Hendrik de Koning besproken. De leden van de kerkenraad werden vervolgens op 9 april 1795 door de vroedschap afgezet, waarna een nieuwe patriottisch gezinde raad werd geïnstaleerd. Pas op 26 juni 1801 werd Hendrik de Koning opnieuw als ouderling gekozen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacob, volgt VIf.

2. Hendrik, volgt VIg.

3. Ariaantje de Koning (Kooning), ged. Woerden 24 juni 1759, overl. aldaar 16 dec. 1811, tr. Woerden 30 jan. 1780 Aart van der Houdt, geb. te Woerden, overl. aldaar 3 febr. 1833, zn. van Aart van der Houdt en Criena Tibbe.

4. Aaltje (Alida) (de) Koning, ged. Woerden 28 juni 1761, overl. Benschop 28 mei 1817, o.tr./tr. 1e IJsselstein 18 nov./10 dec. 1786 Willem Willemse van Os, ged. aldaar 18 aug. 1756, begr. IJsselstein 13 jan. 1800, zn. van Willem van Os en Maria van Capelle, o.tr./tr. 2e IJsselstein 25 mei/10 juni 1804 Cornelis Lekkerkerker Pieterszoon, ged. Benschop 24 juni 1724, overl. aldaar 27 okt. 1827, wedr. van Emmigje Amoureus, zn. van Pieter Jacobse Lekkerkerker en Sijgje rietveld. Aaltje woonde in 1804 te IJsselstein. Alida de Koning en Cornelis Lekkerkerker laten op 4 juni 1804 huwelijkse voorwaarden optekenen (not. M.J. van Buuren).

5. Maria de Koning, ged. Woerden 19 febr. 1764, overl. Ouder-Amstel 19 dec. 1831, tr. aldaar 26 dec. 1785 Jacob Tibbe, geb. te Woerden ca. 1766, bij zijn huwelijk wonende te Ottoland, overl. Ouder-Amstel 31 janu. 1838, zn. van Jacob Tibbe en Sophia van der Horst. Maria woont in Ouderkerk a/d Amstel [1814, 1823146].

6. Marrigje de Koning, ged. Woerden 19 mei 1765, overl. Woerden juli 1765 (aangifte gaarderreg. 5 juli 1765: 3e klasse).

7. Jan de Koning, ged. Woerden 17 juli 1766, overl. Woerden sept. 1766 (aangifte gaarderreg. 23 sept. 1766: 3e klasse).

8. Marrigje (Margie) de Koning (Kooning), ged. Woerden 22 nov. 1767, kraambewaardster te Woerden [1823146], woonde bij haar huwelijk te Harmelen, tr. Harmelen (ondertr. Woerden 7 okt.) 24 okt. 1790 Jacobus Casparus van Baazel, geb. te Woerden.

Uit het tweede huwelijk:

9. Jan, volgt VIh.

10. Willem, volgt VIi.

11. Neeltje de Koning, ged. Woerden 7 maart 1779, overl. na 1823146, tr. aldaar 10 maart 1799 Cornelis van Assum, geb. te Woerden, broodbakker, schepen te Woerden [1786].

VIf. Jacob Hendriksz. de Koning (Kooning), zoon van Vc, ged. Woerden 13 april 1755, pannenbakker te Woerden, en landbouwer te Rietveld, overl. Woerden okt. 1804 (verm. gaarderreg. begr. 23 okt.: 4e klasse), tr. 1e Kamerik (ondertr. Woerden 7 aug.) 24 aug. 1777 Neeltje Jansdr. de Kruijff, bij haar huwelijk wonende te `s-Gravesloot, overl. Woerden mei 1797 (verm. gaarderreg. 25 mei, 4e klasse), tr. 2e Zegveld (ondertr. Woerden 26 jan.) 9 febr. 1800 (J)Annetje (Anneta, Marrigje) Groeneijk, geb. Bodegraven ca. 1775, begr. Woerden 7 febr. 1812, dr. van Boudewijn Groeneijk en Neeltje Mak.

Het graf van Jacob Hendriksz. de Koning is nog aanwezig in de grote kerk van Woerden aan de koorzijde28.

In 1787 verkrijgt Jacobus, samen met zijn vader, van Alida Okhuizen (wed. Cornelis van der Vaart) een huis, berg en schuurtje met 2 boomgaarden gelegen op Middelland, alsmede 2 percelen land van 8 en 6 morgen eveneens gelegen op Middelland (transport gerecht Woerden 18 dec. 1787). Op 23 jan. 1800 transporteert Jacobus zijn helft van deze goederen ten gunste van zijn vader.
In 1790 koopt Jacobus, samen met zijn vader, van de erven van Jan Mijnse 6 1/2 morgen land gelegen Middelland welke zij twee maanden later voor 8000 gulden transporteren ten gusnte van Olivier Oliviersz Groeneik (transport gerecht Woerden 16 okt. en 9 dec. 1790).
In 1791 verkrijgt Jacobus van Aartje van der Cijs (wed. Dirk Noorlander) en in overeenkomst met Paulus Noorlander voor 607 gulden een huis en erf gelegen aan de Rijn, alsmede voor 590 gulden een huis en erf op het Oudeland onder Woerden (transport gerecht Woerden 31 maart 1791). Op 5 okt. 1797 transporteert Jacobus dit huis en erf voor een koopsom van 500 gulden aan Andries van Stavel, meester wagenmaker te Woerden. Eveneens op 31 maart 1791 transporteert Jacobus aan Paulus Noortlander de helft van een huis en erf op het Oudeland onder Woerden, waarvan de andere helft al eigendom is van Noortlander.
In 1792 kocht Jacob 18 morgen 1 hont hooiland gelegen in Zegveld en Zegvelderbroek. In juni 1792 werd door de nabestaanden van Alida Vermeulen voor ƒ 5303,- bij openbare veiling aan Jacobus de hofstede "`t Ojevaarsnest" verkocht. Deze hofstede, tezamen met 27 morgen bouw-, wei-, hooi- en houtland was gelegen te Rietveld. Beide aankopen werden najaar 1792 doorverkocht aan Maria de Koning.

In 1796 kocht Jacobus Hendriksz de Koning, samen met Cornelis Ariesz van der Kas een hofstede met 5 morgen land gelegen op Hoog Geesdorp, welk goed in 1800 door hen wordt verkocht aan Johannes de Wit voor 1200 gulden (transport gerecht Woerden 21 april 1796 en 27 nov. 1800).
In hetzelfde jaar kocht Jacobus samen met zijn broer Jan Hendriksz de Koning (VIh) en Hendrik van der Kas voor 855 gulden van de erven van Gijsbert Swartendijk 6 morgen land bij Woerden genaampt 'De Steenkuilen' (transport gerecht Woerden 18 aug. 1796).
Een maand later verkoopt Jacobus Hendriksz de Koning een huis en erf gelegen aan de Rijn voor 500 gulden aan Andries van Stavel (transport gerecht Woerden 15 sept. 1796).
In 1804 koopt Jacobus, samen met zijn vader, voor 1225 gulden van Johanna Voorn (wed. Dominicus Costerus) 3 morgen land gelegen bij het fort (transport gerecht Woerden 22 maart 1804).
Na het overl. van Jacobus verkrijgt zijn weduwe van zijn broers Jan en Willem voor 700 gulden 2/3 deel van 7 morgen land, genaampt De Steenkuilen, gelegen op de Honthorst, Hoflanden, waarmee de weduwe het volledig eigendom op dit goed krijgt (transport gerecht Woerden 8 mei 1806). Tevens is Marrigje Groeneijk in 1806, samen met haar zwager Jan de Koning eigenaar van 2/3 deel van 3 1/2 morgen land gelegen op Honthorst, Hoflanden, welke zij eveneens op 8 mei 1806 voor 700 gulden transporteren ten gunste van hun zwager en broer Willem de Koning. Op 9 okt. 1806 transporteert Marrigje Groeneijk, als wed. van Jacobus de Koning, aan Dirk Rietveld een morgen land, genaamd De Steenkuil, op Honthorst en de Hoflanden onder Woerden (het land heeft recht van overpad over het land van de verkoopster voor mensen, paarden, runderen en wagens.). De koopsom bedraagt dan 500 gulden.
Marrigje woonde in sept. 1806 in de 'Pannebakkerije onder Woerden'.

Uit het eerste huwelijk:

1. Marrigje de Koning, ged. Woerden 18 juli 1781, begr. aldaar 4 aug. 1781.

2. Jan de Koning, ged. Woerden 31 okt. 1782, begr. aldaar 8 nov. 1782.

3. Hendrik de Koning, ged. Woerden 1 aug. 1784, werkman [1823146], pannenbakker, overl. Woerden 23 febr. 1863, tr. Woerden 21 okt. 1842 Jannegie (Jannetje) Brunt, ged. Linschoten 11 dec. 1796, wed. van Nicolaas van den Bergh, overl. Woerden 17 mei 1850, dr. van Frederik Brunt, herbergier in "De Zwaan" te Kamerik, en Margaretha de Leeuw. Hendrik woonde vanaf nov. 1828 te Waarder (verm. bev.reg. aangelegd in 1837)

Uit het tweede huwelijk:

4. Johannis de Koning, ged. Woerden 7 mei 1800, overl. aldaar mei 1800 (aangifte gaarderreg. begr. 21 mei 1800).

5. Johanna de Koning, geb./ged. Woerden 8/15 juli 1801, dienstmeid te Zegveld [1823146], overl. Zegveld 23 jan. 1872, tr. aldaar 28 mei 1824 Arie Blok, geb./ged. Zegveld 9/13 sept. 1778, overl. Zegveld 15 juni 1852, zn. van Lauwrens Blok en Aaltje Swanenbeek.

6. Neeltie (Cornelia) de Koning, ged. Woerden 29 sept. 1802, overl. Woerden (verm. gaarderreg. op begraven Woerden 13 sept. 1806), begr. Waarder 7 mei 1806.

7. Margie de Koning, ged. Woerden 15 juli 1804, waarschijnlijk jong overleden225.

VIg. Hendrik de Koning, zoon van Vc, ged. Woerden 3 april 1757, overl. Woerden 25 dec. 1817, tr. IJsselstein (ondertr. Woerden 3 nov.) 21 nov. 1784 Johanna Uytman (Uitman), ged. Wijk bij Duurstede 3 dec. 1761, bij haar huwelijk wonende te IJsselstein, overl. Woerden 3 jan. 1848, dr. van Jan Uitman en Elisabeth van Beusekom.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik de Koning, volgt VIIj.

2. Eliesabet de Koning, ged. Woerden 16 april 1788, dienstmeid te Oudewater [1823146], ongehuwd, overl. Woerden 7 maart 1857.

3. Jan de Koning, ged. Woerden 1 jan. 1792, overl. aldaar jan. 1792 (verm. gaarderreg. begr. 16 jan. 1792).

4. Jan de Koning, geb. Woerden 9 april 1794, waarschijnlijk jong overleden225.

5. Jacobus de Koning, geb. Woerden 1 april 1796, ongehuwd, schoenmaker [1823146, 1848] op de Hogenwoud te Woerden, overl. Oudewater 2 april 1861.

6. Gerrit de Koning, geb. Woerden 30 aug. 1799, overl. aldaar (aangifte Woerden 20 sept., aangifte tevens BS Amersfoort: akte ontvangen 22 sept.) 19 sept. 1820. Gerrit treedt op 21 maart 1816 als fuzelier in dienst (voor 8 jaar) bij de nationale militie.

VIIj. Hendrik de Koning, zoon van VIg, ged. Woerden 20 nov. 1785, bakker [1815], broodbakker te Oudewater [1823146], overl. Oudewater 17 febr. 1861, tr. Oudewater 16 april 1815 Carolina Elizabet Philipina Gosenson, ged. Oudewater 8 april 1789 (Carolina Philipina Elizabet Gosenson), overl. aldaar 27 febr. 1861, dr. van Cornelis Abraham Gosenson en Cornelia Montijn

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik de Koning, geb. Oudewater 16 febr. 1816, overl. aldaar 24 maart 1875, tr. Oudewater 19 sept. 1867 Elizabeth van Wijngaarden, geb. Oudewater 18 juni 1819, overl. aldaar 1 okt. 1892, dr. van Gerrit van Wijngaarden en Commerina van Oudenallen. Echtpaar was kinderloos.

2. Cornelia de Koning, geb. Oudewater 15 juni 1817, overl. aldaar 26 febr. 1818.

3. Cornelia de Koning, geb. Oudewater 31 juli 1818, overl. aldaar 8 sept. 1819.

4. Cornelis Abraham de Koning, geb. Oudewater 15 mei 1820, overl. aldaar 17 juli 1821.

5. Cornelia de Koning, geb. Oudewater 17 juli 1821, overl. aldaar 28 aug. 1827.

6. Gerrit de Koning, volgt VIIIr.

7. Johanna de Koning, geb. Oudewater 8 dec. 1823, overl. aldaar 7 juli 1866.

8. Cornelis Abraham de Koning, geb. Oudewater 7 maart 1825, overl. aldaar 25 april 1825.

9. Cornelis Abraham de Koning, geb. Oudewater 23 juni 1827, overl. aldaar 16 nov. 1827.

10. Cornelia de Koning, geb. Oudewater 20 febr. 1829, overl. Gouda 10 jan. 1888, tr. Oudewater 11 aug. 1859 Daniël Hortensius, geb. Alphen 31 juli 1829, schipper, overl. 22 jun. 1907, zn. van Jan Hortensius en Geertrui van der Starre.

11. Wilhelmina Jeannetta de Koning, geb. Oudewater 9 juni 1831, overl. aldaar 13 nov. 1860.

VIIIr. Gerrit de Koning, zoon van VIIj, geb. Oudewater 14 sept. 1822, overl. aldaar 27 aug. 1864, tr. Oudewater 30 mei 1849 Johanna Kamper, geb. Haastrecht 23 dec. 1825, overl. Oudewater 23 aug. 1872, dr. van Steven Kamper en Johanna Clasina Lafeber.

Uit dit huwelijk:

1. Carolina Philippina Elisabeth de Koning, geb. Oudewater 10 nov. 1849, overl. aldaar 4 okt. 1850.

2. Hendrik de Koning, geb. Oudewater 8 okt 1850, overl. Oudewater 2 juni 1867.

3. Steven de Koning, geb. Oudewater 6 dec. 1851, overl. aldaar 14 jan. 1852.

4. Carolina Philippina Elisabeth de Koning, geb. Oudewater 10 dec. 1852, overl. aldaar 7 jan. 1861.

5. Stephanus de Koning, geb. Oudewater 20 febr. 1854, overl. aldaar 22 april 1856.

6. Johanna de Koning, geb. Oudewater 20 jan. 1856, overl. aldaar 1 mei 1865.

7. Wilhelmina Johannette de Koning, geb. Oudewater 17 sept. 1857, overl. aldaar 5 mei 1872.

8. Naatje de Koning, geb. Oudewater 15 febr. 1860, overl. aldaar 26 juni 1861.

9. Gerrit de Koning, geb. Oudewater 13 sept. 1861, overl. aldaar 25 juli 1880.

10. Carolina Elisabeth Philippina de Koning, geb. 1863, overl. Oudewater 4 jan. 1863.

11. Carolina de Koning, geb. 1864, overl. Oudewater 30 mei 1864.

VIh. Jan de Koning (Kooning), zoon van Vc, ged. Woerden 14 sept. 1774, pannenbakker, meester pannenbakker [1823146], ambtenaar van de burgerlijke stand van Barwoutswaarder en Bekenes [1824], overl. Barwoutswaarder 26 febr. 1829 (zie: rouwadvertentie), tr. Woerden 28 febr. 1796 Adriana Ambagtsheer, geb. te Oudshoorn 16 okt. 1776, bij haar huwelijk wonende te Rietveld, overl. Woerden 25 nov. 1854.

In 1796 kocht Jan Hendriksz de Koning, samen met zijn broer Jacobus Hendriksz de Koning (VIf) en Hendrik van der Kas voor 855 gulden van de erven van Gijsbert Swartendijk 6 morgen land bij Woerden genaampt 'De Steenkuilen' (transport gerecht Woerden 18 aug. 1796). In 1806 transporteert hij samen met zijn broer Willem voor 700 gulden 2/3 deel dit goed ten gunste van Marrigje Groeneijk, de weduwe van Jacobus Hendriksz de Koning, waarmee de weduwe het volledig eigendom op dit goed krijgt (transport gerecht Woerden 8 mei 1806). Tevens is Jan in 1806, samen met Marrigje Groeneijk eigenaar van 2/3 deel van 3 1/2 morgen land gelegen op Honthorst, Hoflanden, welke zij eveneens op 8 mei 1806 voor 700 gulden transporteren ten gunste hun broer en zwager Willem de Koning.

Uit dit huwelijk:

1. Trijntje de Koning, ged. Woerden 4 sept. 1796, overl. Barwoutswaarder 18 okt. 1826. Op 18 juli 1819 wordt er een buitenechtelijke zoon van Trijntje geboren (het kind werd ingeschreven onder de naam Bederus de Koning) die een maand later op 18 augustus 1819 is overleden: de vader zou 'volgens overlevering' Pieter Bus zijn.

2. Jacob, volgt VIIk.

3. Adri(e)ana de Koning, geb./ged. Woerden 7/10 nov. 1799, overl. aldaar 20 mei 1886, bij haar 1e huwelijk wonende te Barwoutswaarder, tr. 1e Woerden 18 juli 1820 Aalbert Knijff, geb./ged. aldaar 20/22 okt. 1796, meester pannenbakker, overl. Woerden 19 juli 1820 (disp. voor huw.: was na ondertr. al in levensgevaar), zn. van Aart Knijff Az. en Neeltje de Leeuw, tr. 2e Barwoutswaarder 12 mei 1826 Hendrik Brunt, geb. te Woerden 28 sept. 1798, bij zijn huwelijk wonende te Utrecht, pannenbakker, eigenaar van de panfabriek "H. Brunt" [1851], overl. Woerden 9 april 1878, zn. van Hendrik Brunt en Neeltje Brunt.

4. Neeltje de Koning, geb. Woerden 4 jan. 1801, jong overleden.

5. Neeltje de Koning, geb. Woerden 7 mei 1802, jong overleden.

6. Pietronella de Koning, ged. Woerden 6 nov. 1803, begr. Woerden 16 maart 1804.

VIIk. Jacob de Koning, zoon van VIh, geb. Woerden 25 nov. 179729, meester pannenbakker en steenbakker, panfabrikant, gemeenteraadslid [1851-1875] en wethouder [1851-1867] in Woerden, overl. aldaar 6 nov. 1884, huwde 1e Clazina Regina van Leeuwen, geb. Aarlanderveen ca. 1801, overl. Woerden 24 jan. 1830, huwde 2e Sluipwijk 28 april 1832, Maria den Ouden, geb. te Sluypwijk 22 april 1804, overl. Woerden 27 dec. 1862, dr. van Pieter den Ouden en Catharina Drefijan. De kinderen en kleinkinderen worden op 18 april 1905 als erfgenamen en rechtsopvolgers van Jacob de Koning Jzn vermeld in een akte in het notarieel archief Montfoort in verband met een openbare verkoop (veiling) van een huis aan de Zevenhuisstraat B104 te Montfoort. Het huis was eigendom van wijlen Gijsbert van den IJssel, die onder hypotheekstelling ervan 200 gulden heeft geleend van De Koning en wiens erfgenamen in gebreke blijven de aflossingen en rente te voldoen. Het huis wordt voor 270 gulden gekocht door Leendert van Iterson, broodbakker te Montfoort.

Echtpaar woonde in 1836 te Woerden aan de Pannebakkerij nr. 557 (bron: volkstelling, 1836).

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacoba de Koning, geb. Woerden 15 okt. 1820, overl. aldaar 17 maart 1879, tr. Woerden 2 sept. 1842 Huibert van Wijngaarden, geb. Woerden 15 juni 1817, scheepstimmerman, overl. Woerden 13 okt. 1853, zn. van Martinus van Wijngaarden en Cornelia van Nood.

2. Adriana de Koning, geb. Woerden 29 okt. 1821, overl. aldaar 19 jan. 1907, tr. Woerden 20 okt. 1843 Hendrik van Wijk, geb. Woerden 9 nov. 1820, overl. aldaar 30 nov. 1883, zn. van Baltus van Wijk en Hendrina van der Kas. Adriana woonde/werkte in 1836 te Woerden aan de Pannebakkerij nr. 410222).

3. Regina de Koning, geb. Woerden 7 dec. 1822, overl. aldaar 19 juni 1900 (graf nog aanwezig op begraafplaats hoge Wal te Woerden), tr. Woerden 6 juni 1845 Hendrik Willem Baelde, geb. Delfshaven 1 maart 1816, apotheker te Woerden, overl. Woerden 26 okt. 1898, zn. van Hendrik Willem Baelde en Sophia Elisabeth Boomhouer.

4. Jan, volgt VIIIs.

5. Trijntje (Teuntje) de Koning, geb. Woerden 13 dec. 1826, overl. aldaar 19 april 1892 (graf nog aanwezig op begraafplaats Hoge Wal te Woerden), tr. Woerden 21 april 1853 Adrianus Lijsen, geb. Woerden 6 dec. 1822, overl. 15 april 1892, zn van Gerrit Lijsen en Elisabeth Lijsen.

6. Helena de Koning, geb. Woerden 16 dec. 1829, overl. aldaar 8 april 1830.

Uit het tweede huwelijk:

7. Pieter de Koning, geb. Woerden 15 april 1833, overl. aldaar 9 febr. 1835.

8. Catharina de Koning (Kaatje222), geb. Woerden 27 febr. 1835, overl. aldaar 17 jan. 1857.

9. Petronella de Koning, geb. Woerden 27 nov. 1836, overl. aldaar 29 juli 1838.

10. Maria de Koning, geb. Woerden 18 april 1838, overl. aldaar 29 dec. 1842.

11. Aagje de Koning, geb. Woerden 18 aug. 1839, ongehuwd, overl. aldaar 20 juli 1898.

12. Jacob de Koning, geb. Woerden 11 mei 1841, overl. aldaar 7 dec. 1842.

13. Maria de Koning, geb. Woerden 28 sept. 1844, overl. aldaar 27 febr. 1845.

VIIIs. Jan de Koning, zoon van VIIk, geb. Woerden 28 april 1824, steenbakker, eigenaar van de steenfabriek "Damlust" [-1870], overl. Arnhem 28 aug. 1893, tr. Krimpen a/d IJssel 15 juli 1852 Adriana van Wals (Van Walsum), geb. Krimpen aan den IJssel (7) nov. 1826, overl. Woerden 29 april 1877, dr. van Klaas van Walsum en Maria van Holst.

Jan de Koning verkoopt op 18 aug. 1876 (not. akte) voor 1120 gulden diverse percelen onteigende grond te Woerden aan de Spoorwegmaaatschappij Leiden-Woerden.
Op aandrang van de Tweede Kamer werd in 1887 besloten tot een landelijk onderzoek naar de werkomstandigheden in fabrieken en werkplaatsen. Bij dit onderzoek werd ook de Woerdense steenfabriek van Jan Jzn de Koning bezocht. Uit het inspectierapport blijkt dat er bij de fabriek 41 werklieden werkzaam waren, waaronder 9 vrouwen en 7 kinderen jonger dan 16 jaar. De reguliere werkdag was 11 uur, de werktijden van 4 uur 's morgens tot 19.00 uur 's avonds. Enige verwarming tijdens de wintermaanden ontbrak, voor verlichting gebruikte men petroleumlampen. De werklieden konden op vrijwillige basis deelnemen aan een ondersteuningsfonds (Onderlinge Hulp voor Werklieden te Woerden) voor uitkering bij ziekte. De steenfabriek had twee stoomketels als energiebron.

Uit dit huwelijk:

1. Maria de Koning, geb. Woerden 27 aug. 1855, overl. Gouda 13 okt. 1923 (graf is nog [2001] aanwezig op begraafplaats Vorstmanstraat te Gouda).

2. Clazina Regina de Koning, geb. Woerden 1857, tr. aldaar 3 juni 1880 Dirk Boer, steenbakker, mede-eigenaar van de steenfabriek "Fa. Jan de Koning" [1870], geb. ‘s-Gravenhage ca. 1842, zn. van Cornelis Boer en Wilhelmina Maria A. van Dam.

3. Clazina Maria de Koning, geb. Woerden 8 jan. 1859, overl. Arnhem 20 mei 1919, tr. aldaar 3 juni 1881 Cornelis Adrianus Zelverder, geb. 's-Graveland 26 jan. 1854, steenbakker, medeeigenaar van de steenfabriek "Fa. Jan de Koning" [1870], districts-schoolopziener, schoolopziener te Sneek [1905], overl. Baarn 12 juni 1937, zn. van Jan Zelvelder en Aafje Pekelharing.

4. Jacoba Adriana de Koning, geb. Woerden 14 nov. 1860, tr. Cornelis Daniel de Rom, luitenant-kolonel te Arnhem.

VIi. Willem de Koning, zoon van Vc, ged. Woerden 7 nov. 1776, broodbakker, diaken in kerkenraad van Woerden [1805-1809], overl. Woerden 20 okt. 1811, tr. Woerden 17 juni 1798 Neeltje de Wolf(f), geb. aldaar, overl. Woerden 12 aug. 1820.

Op 17 dec. 1795 wordt door de gerechtsbode van Woerden, op grond van een vonnis van de vredemakers en wegens schulden van de vorige eigenaar (Pieter den Baars), een huis, broodbakkerij en erf aan de oostzijde van de Rijn te Woerden voor de koopsom van 1500 gulden getransporteerd aan Hendrik de Koning als vader en voogd over Willem de Koning, Jan Rademaker, Neeltje van Staveren, weduwe van Cornelis van Assum, en Jan en Dirk de Wolf als voogden over de minderjarige Georgius de Wolf.

 

In 1795 koopt Willem de Koning (zijn vader treedt dan op als zijn voogd) van Rudolf Meijer en Marretje van Wijk voor 3700 gulden een broodbakkerij (huis en erf) aan de Hofstraat te Woerden, en negen jaar later koopt Willem een naastgelegen stukje grond aan de Voorstraat voor 600 gulden van Claas Oostrum (transport gerecht Woerden 17 dec. 1795 en 8 aug. 1804). Tevens wordt op 7 aug. 1804 in de schepenakten van Woerden een afschrift opgetekend van een onderhandse akte van verkoop van een stukje grond aan de Achterstraat door Claas Oostrum aan Willem de Koning. de grond lig tussen het huis van de koper en de Achterstraat. Deze akte behoort bij het transport van 8 augustus 1804, en de koopsom bedraagt 600 gulden.

 

Willem is in 1806 voor 1/3 deel mede-eigenaar van 7 morgen land genaampt De Steenkuilen, gelegen op Honthorst, de Hoflanden. In dat jaar transporteert hij samen met zijn broer Jan voor 700 gulden 2/3 deel van dit goed ten gunste van Marrigje Groeneijk, de weduwe van Jacobus Hendriksz de Koning, waarmee de weduwe het volledig eigendom op dit goed krijgt (transport gerecht Woerden 8 mei 1806). Op dezelfde datum transporteert Marrigje Groeneijk, samen met haar zwager Jan de Koning, ten gunste van Willem de Koning voor 700 gulden 2/3 deel van 3 1/2 morgen land gelegen op Honthorst, Hoflanden.

Op 20 febr. 1807 transporteert Dirk Verhaar aan Willem de Koning en Claas Oostrum 7 morgen land op Snel onder Woerden (bron: schepenakten Woerden). De koopsom bedraagt 1800 gulden, die de kopers betalen door overname van een restant-hypotheek uit 1798 ten bedrage van 1890 gulden en ten behoeve van Rudolff Meijer.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik, volgt VIIL.

2. Jan de Koning, geb. Woerden 9 dec. 1800, koekenbakker te Rotterdam [1822, 1823146], ongehuwd, overl. Woerden 13 juni 1826.

3. Cornelis de Koning, geb. ca. 1802, overl. Woerden aug. 1802 (verm. gaarderreg. begr. 16 aug. 1802).

4. Trijntje de Koning, geb. Woerden 24 juli 1803, overl. aldaar 25 jan. 1867, tr. Woerden 5 april 1829 Arie van der Kas, ged. Woerden 18 jan. 1802, (meester) pannenbakker [1836], steenfabrikant [1867], overl. Woerden 8 maart 1875, zn. van Hendrik van der Kas en Anna Oostrum. Trijntje woonde nog in 1823, na het overl. van haar beiden ouders, te Woerden146. Echtpaar woonde in 1836 te Woerden aan de Pannebakkerij nr. 658222)

5. Dirk, volgt VIIm.

6. Willem, volgt VIIn.

7. Dirkie de Koning, geb. Woerden 8 okt. 1809, overl. Abcoude-Proostdij 10 aug. 1880, tr. te Abcoude-Proostdij 8 oktober 1831 Pieter Brouwer, geb./ged. aldaar 4/9 febr. 1806, overl. Abcoude-Proostdij 17 febr. 1881, zn. van Simon Brouwer en Willemeintje van der Weijden. Dirkje woonde nog in 1823, na het overl. van haar beiden ouders, te Woerden146. Na haar huwelijk woonde zij in Abcoude-Proosdij210.

VIIL. Hendrik de Koning, zoon van VIi, geb. Woerden 10 maart 1799, broodbakker in de Voorstraat van Woerden, overl. Woerden 25 april 1858, tr. Dorethina (Dirtina, Dirkina) Magdalena Niekerk, geb. te Aarlanderveen ca. 1806, overl. Utrecht 21 juni 1891, dr. van Elbertus Niekerk en Maregje de Kluijven. Hendrik wordt op 18 nov. 1836 samen met zijn broer Willem veroordeeld tot het betalen van een boete wegens het als broodbakker overtreden van de bepalingen op het maten-en gewichtenstelsel95. Echtpaar woonde in 1836 te Woerden aan de Hofstraat nr. 152 (bron: Volkstelling, 1836).

Uit dit huwelijk:

1. Willem de Koning, geb. Woerden 11 juli 1832, overl. aldaar 10 okt. 1832.

2. Willem Elbert de Koning, geb. Woerden 9 dec. 1833, overl. Utrecht 29 nov. 1893.

3. Maria de Koning, geb. Woerden 28 april 1835, overl. aldaar 16 juli 1835.

4. Maria Dirkina de Koning, geb. Woerden 15 sept. 1836, overl. aldaar 4 nov. 1836.

5. Neeltje de Koning, geb. Woerden 17 april 1839, overl. aldaar 12 juni 1853.

6. Maria Jacoba de Koning, geb. Woerden 23 mei 1843, overl. Zeist 12 sept. 1911, tr. Utrecht 29 juni 1868 Pierre Louis Laseur, geb. Leusden 8 mei 1836, banketbakker te Amersfoort, weduwnaar van Bernardina Uijlenbroek, overl. Amersfoort 16 sept. 1897, zn. van Ernesta Laseur.

7. Jeannetta Petronella de Koning, geb. Woerden 11 aug. 1844, overl. aldaar 4 maart 1845.

8. Elberta de Koning, geb. Woerden 6 juli 1846, overl. Utrecht 16 jan. 1870, tr. Utrecht 9 sept. 1867 Hendrik Anthonij de Jongh, geb. Utrecht 17 april 1845, zn. van Hendrik Willem de Jongh en Huijbartjen Numans.

VIIm. Dirk de Koning, zoon van VIi, geb. Woerden 8 april 1805, werkman, korenmolenaar te Abcoude Baambrugge, overl. aldaar 7 juli 1847, tr. 1e Kamerik-Mijzijde 18 maart 1827 Aaltje de Bruijn, geb. Kamerik 21 april 1809, overl. Abcoude-Baambrugge 13 juni 1845, dr. van Willem de Bruijn en Elizabeth van den Hoorn, tr. 2e Gouda 5 aug. 1846 Maria Jacoba Borst (wed. van Arend Roosing), geb. Gouda 10 april 1817, woonde bij haar huwelijk te Gouda, overl. Abcoude-Baambrugge 28 jan. 1906, dr. van Johannes Hendricus Borst en Helena Sophia Schoolenaar. Dirk woonde nog in 1823, na het overl. van zijn beiden ouders, te Woerden146.

Uit het eerste huwelijk:

1. Neeltje de Koning, geb. 8 april 1830 te Abcoude-Baambrugge, overl. Utrecht 1 mei 1891.

2. Willem, volgt VIIIt.

3. Elisabeth de Koning, geb. Abcoude-Baambrugge 13 maart 1834, overl. Abcoude-Baambrugge 23 april 1857.

4. Jan Willem de Koning, geb. 11 jan. 1836 te Abcoude-Baambrugge, overl. aldaar 16 april 1910, tr. 16 juli 1869 te Abcoude-Proostdij Aaltje Geils, geb. Abcoude-Proostdij 11 april 1833, overl. Abcoude-Baambrugge 29 sept. 1923, dr. van Pieter Geils en Gijsbertje (Gijsje) van de Vegt. Echtpaar was kinderloos.

5. Maria de Koning, geb. Abcoude-Baambrugge 12 dec. 1837, overl. Amsterdam 2 april 1905, tr. Abcoude-Proostdij 19 aug. 1858 Cornelis Lonte, geb. Oosthuizen ca. 1832, overl. Amsterdam 15 dec. 1916, zn. van Jan Hendrik Lonte en Alida Kost. Cornelis Lonte woonde in 1916 aan de Binnen Brouwersstraat 26 te Amsterdam.

6. Johanna Catharina de Koning, geb. Abcoude-Baambrugge 14 nov. 1839, tr. aldaar 17 maart 1866 Ferdinand Johannes Fobbe, geb. Utrecht 17 aug. 1838, zn. van Ferdinandus Theodorus Fobbe en Hermina Andriessen.

7. Dirk, volgt VIIIu.

8. Arie de Koning, geb. Abcoude-Baambrugge 10 febr. 1844, overl. Abcoude-Baambrugge 9 juli 1844.

VIIIt. Willem de Koning, zoon van VIIm, geb. Abcoude-Baambrugge 19 febr. 1832, overl. aldaar 17 juni 1904, tr. Abcoude-Proostdij 7 juli 1866 Anna Aletta Trouw, geb. Abcoude-Baambrugge 24 mei 1839, overl. Abcoude-Baambrugge 7 dec. 1899, dr. van Willem Trouw en Maria Catharina Treiture.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk de Koning, geb. 20 maart 1868, overl. Abcoude-Baambrugge 1 april 1869.

2. Marie Catharine de Koning, geb. Abcoude-Baambrugge 1 juli 1869, overl. 21 jan. 1934, tr. aldaar 23 aug. 1900 Henricus Anthonius Galavazi, geb. Amsterdam 26 mei 1870, overl. 10 jan. 1934, zn. van Johan Henricus Galavazi en Caroline Gerdraut Köllmann.

3. Dirk de Koning, geb. Abcoude-Baambrugge 6 dec. 1871, molenaar, overl. Abcoude 5 mei 1933, tr. aldaar 27 april 1905 Leentje Kruijt, geb. Zwammerdam 18 nov. 1875, dr. van Leendert Kruijt en Gijsberta Kraak. Het echtpaar bleef kinderloos. Dirk de Koning was molenaar van de korenmolen van Abcoude (die dateerde uit 1753) welke stond aan de Angstel bij de Molenweg tussen de Hulsbrug en het fort. In 1920 werd de molen gesloopt. Tevens is in het archief parochie Vinkeveen (Utrechts Archief, inv.nr. 615: nr. 322) een akte van overdracht uit 1920 door Jan de Bruijn aan Dirk Koning te Abcoude en zijn broer Jan Willem de Koning te Amsterdam van een perceel veenland sectie A nr. 3002.

4. Willem de Koning, geb. 4 mei 1872, overl. Abcoude-Baambrugge 27 maart 1873.

5. Jan Willem de Koning, volgt IXae.

6. Willem de Koning, volgt IXaf.

7. Jacobus Marinus de Koning, geb. 7 maart 1881, schoolhoofd (Batjanschool) te Amsterdam, overl. Lugano 13 aug. 1933, tr. Annie Hazewinkel. Echtpaar bleef kinderloos.

IXae. Jan Willem de Koning, zoon van VIIIt, geb. Abcoude-Baambrugge 16 jan. 1874, volgt een opleiding aan de Rijkskweekschool Haarlem (toelating sept. 1888), onderwijzer [1901], overl. Amsterdam 16 aug. 1924, tr. Abcoude-Proostdij 12 mei 1910 Gijsberta Kruit, geb. Westbroek 26 april 1881, overl. Amsterdam 1 april 1973, dr. van Leendert Kruit en Gijsberta Kraak. Jan Willem verhuist in 1901 van Haarlem naar Amsterdam (J. Steenstraat 103). Vanaf 1910 woont het echtpaar aan de 2e Boerhaavestraat 73. Gijsberta woont vanaf 1935 met haar kinderen dochter Elise in Den Haag. Zij verhuist in mei 1938 vanuit Abcoude-Proosdij terug naar Amsterdam.Uit dit huwelijk:

1. Herman de Koning, geb. Amsterdam 5 maart 1911, tekenaar/constructeur, ongehuwd. Herman verblijft van april 1936 tot april 1937 aan de Amandelstraat in Den Haag, en woont daarna weer in Amsterdam. In juni 1967 verhuist Herman naar Hoogezand Sappemeer.

2. Elise de Koning, geb. Amsterdam 12 okt. 1913, overl. Amstelveen 12 nov. 1979, tr. Amsterdam 30 nov. 1939 Wiebe Teije Hilarius, geb. aldaar 31 okt. 1909, overl. Amstelveen 7 maart 1972, zn. van Wiebe Teije Hilarius en Margaretha Rosina Endert.

3. Hans-Rudolf de Koning, geb. Amsterdam 31 aug. 1916, tr. Beb van Vegten. Hans-Rudolf verhuist in mei 1935 van Amsterdam naar Den Haag (J.P. Coenstraat 45; hij is dan student bouwkunde aan de HBS), en vandaar in juli 1937 naar Abcoude-Proosdij. In april 1939 keert hij vanuit Amsterdam (P.C. Hoofdstraat 136-I) terug naar Den Haag (1e Van den Boschstraat 267). Vanaf juni 1940 woont hij weer in Amsterdam, en vanaf april 1942 in Heemstede en Haarlem. In nov. 1944 weer in Amsterdam en vanaf april 1947 te Lichtenvoorde. Hij is dan nog ongehuwd.

IXaf. Willem de Koning, zoon van VIIIt, geb. Abcoude-Baambrugge 1 nov. 1875, overl. (waarschijnlijk) 1955, tr. Jeannette Dircks, overl. 1944.

Uit dit huwelijk:

1. Willem de Koning, overl. 1982, tr. Irma Janssens.

2. Hilda de Koning, tr. Frits Moors.

VIIIu. Dirk de Koning, zoon van VIIm, geb. 29 sept. 1841 te Abcoude-Baambrugge, schilder, overl. aldaar 30 maart 1892, tr. Abcoude-Baambrugge 17 mei 1867 Maria Magdalena Fluit (Fluijt), geb. Abcoude-Baambrugge 27 dec. 1838, overl. Bussum 30 nov. 1914, dr. van Evert Fluit en Gerritje Rotteveel.

Uit dit huwelijk:

1. Evert de Koning, volgt IXag.

2. Dirk de Koning, geb. Abcoude-Baambrugge 3 juni 1868, overl. aldaar 17 sept. 1868.

3. Aaltje de Koning, geb. Abcoude-Baambrugge 8 jan. 1872, overl. Bussum 17 aug. 1921, tr. aldaar 11 sept. 1896 Cornelis de Bruin, geb. Weesp 25 mei 1872, overl. voor aug. 1921, zn. van Johannes de Bruin en Maria Haring.

IXag. Evert de Koning, zoon van VIIIu, geb. Abcoude-Baambrugge 13 juli 1870, (huis)schilder en manufacturier [1898-1939], overl. Abcoude 7 juli 1941, tr. Abcoude-Baambrugge 11 febr. 1898 Jacoba van der Goot, geb. Amsterdam 25 jan. 1877, overl. 27 april 1968, dr. van Jan van der Goot en Jacoba Vuurmans. Evert woonde aan de Hoogstraat in Abcoude-Baambrugge.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk de Koning, geb. Abcoude-Baambrugge 30 sept. 1898, overl. Abcoude-Baambrugge 24 okt. 1898.

2. Dirk de Koning, geb. Abcoude-Baambrugge 5 aug. 1900, overl. Abcoude-Baambrugge 18 dec. 1931, ongehuwd.

3. Janna Jacoba de Koning, geb. Abcoude-Baambrugge 28 juni 1902 overl. 23 maart 1985, tr. Pieter van Diggelen, overl. 29 juni 1976 (begr. te Abcoude, in graf samen met echtgenote en schoonouders).

4. Maria Magdalena de Koning, geb. Abcoude-Baambrugge 5 sept. 1908, overl. Abcoude-Baambrugge 28 okt. 1932.

VIIn. Willem de Koning, zoon van VIi, geb. Woerden 8 okt. 1807, broodbakker in de Havenstraat te Woerden [1836], dienaar van politie te Amsterdam [1849], Ned. Herv., woonde in 1849 aan de Nieuwstraat 88 te Weesp, overl. Weesp 23 sept. 1861, tr. Gerredina Dirkina van Leeuwen, geb. 5 dec. 1812 te Aarlanderveen, dr. van Leendert van Leeuwen en Johanna Maria van Muijen. Willem wordt op 18 nov. 1836 samen met zijn broer Hendrik veroordeeld tot het betalen van een boete wegens het als broodbakker overtreden van de bepalingen op het maten-en gewichtenstelsel95. Echtpaar woonde in 1836 te Woerden aan de Rietveldstraat nr. 87 (bron: Volkstelling, 1836).

Cornelis Johannes van Leeuwen te Woerden, zwager van Willem, legateert bij zijn testament (not. akte 21 aug. 1877) elk 300 gulden en 1700 gulden (not. akte 29 okt. 1883) aan de kinderen van Willem en zijn zuster Gerdina.

Gerdina Dirkina woont na het overlijden van haar echtgenoot tot april 1866 in Weesp (Klaasdellsteeg) samen met haar dochter Neeltje en zoon Leendert (in febr. 1865). In april 1866 verhuizen zij naar Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje de Koning, geb. Woerden 29 mei 1833, woont in 1877-1883 samen met haar broer Leendert te Amsterdam, dan zonder beroep, overl. voor okt. 1883.

2. Leendert de Koning, geb. Nederhorst den Berg 5 maart 1835, ongehuwd, woonde wagenmakersknecht [1860] te Vreeland211, timmerman te Amsterdam [1877, 1883, 1890], woont daar Boomstraat [1872-1879], Noorderstraat [1879-1883], Bloemdwarsstraat [1883], Brouwersgracht [1883], Haarlemmerdijk [1884], Nieuw Leliestraat [1884-1886], Lauriergracht [1889], Oldebarneveldstraat [1890]. Leendert woonde in 1859 in Slooten, en Vreeland. En hij verhuisde in mei 1860 vanuit Vreeland naar Bunschoten, en woonde daarna tot febr. 1865 in Overijssel (Ambt Almelo) en verhuist in februari 1865 naar Amsterdam, na kort bij zijn moeder en zuster in Weesp te hebben gewoond.

3. Johanna Maria de Koning, geb. Woerden 24 nov. 1836, overl. aldaar 23 febr. 1839.

4. Willem de Koning, geb. Woerden 27 sept. 1838, overl. aldaar 6 okt. 1838.

5. Willem de Koning, volgt VIIIv.

6. Johanna Maria de Koning (Maria de Koning), geb. Woerden 10 mei 1844, dienstbode [1866-1889] bij een familie aan de Keizersgracht te Amsterdam, ongehuwd, woont in 1883 en 1890 te Amsterdam samen met haar broer Leendert.

7. Trijntje de Koning, geb. Weesp 1849, overl. aldaar 31 okt. 1858.

VIIIv. Willem de Koning, zoon van VIIn, geb. Woerden 28 april 1840, zadelmaker te Deventer [1869, 1877, 1883, 1891, 1904], overl. Deventer 26 april 1904, tr. Driebergen 12 juni 1868 Maria van Setten, geb. aldaar 19 nov. 1842, overl. Deventer 31 jan. 1918, dr. van Johannes van Setten en Evertje van Selm.

Uit dit huwelijk:

1. Gerdina Dirkina de Koning, geb. Deventer 1 mei 1869, overl. Arnhem 2 sept. 1949, tr. aldaar 12 nov. 1891 Frederikus Slijper, geb. Deventer 25 maart 1863, smid [1891], zn. van Frederikus Slijper en Hillegonda Lasthuis. Echtpaar woonde te Groningen en Arnhem.

2. Johanna de Koning, geb. Deventer 20 nov. 1870, tr. aldaar 14 febr. 1924 Gerrit Schutte, geb. Dalfsen ca. 1864, bakker [1924], zn. van Gerrit Schutte en Wilhelmina Postuma.

3. Willem de Koning, geb. Deventer 21 sept. 1872, zadelmaker [1903, 1936], overl. Arnhem 30 aug. 1936, tr. Pietertje Boonstoppel. Hieruit:

a.       Willem de Koning, geb. Arnhem 11 dec. 1903.

b.      Bastiaan de Koning, geb. Arnhem 17 jan. 1907.

c.       Marinus de Koning, geb. Arnhem 14 aug. 1908.

d.      Gerard de Koning, geb. Arnhem 15 dec. 1912.

e.       Een naamloos (doodgeboren?) kind, aangifte overl. Arnhem 13 febr. 1925.

4. Evertje de Koning, geb. Deventer 4 aug. 1874, ongehuwd, overl. Voorst 31 mei 1950.

5. Leendert de Koning, geb. Deventer 1 sept. 1876, zadelmaker, ongehuwd, overl. aldaar 3 okt. 1913.

6. Maria de Koning, geb. Deventer 11sept. 1878, overl. aldaar 2 april 1939, tr. Arnhem 29 juni 1904 Jan Frederik Woonink, geb. aldaar 17 sept. 1881, zn. van Antonij Wilhelm Woonink en Jacoba Willemina Speijers.

7. Johannes Jacobus de Koning, geb. Deventer 8 mei 1884, schilder [1910], importeur [1939], overl. aldaar 7 juli 1939, tr. Deventer 22 dec. 1910 Bougien van Hemmen, geb. Groningen 27 juni 1882, modiste [1910], overl. Deventer 4 dec. 1955, dr. van Kornelis van Hemmen en Hillechien Wietses. Hieruit:

a.       W.K. de Koning, tr. J. Bloot. Echtpaar woonde in 1955 te Gorssel.

b.      J de Koning, tr. A. Baars. Echtpaar woonde in 1955 te Deventer. Hieruit meerdere kinderen.

Vd. Jacob de Koning (Kooning), zoon van IVc, ged. Woerden 26 aug. 1744, pannenbakker, werkzaam in de steen- en panfabriek "Damlust" te Woerden [1761], landbouwer onder Barwoutswaarder, overl. aldaar in nov. 1796 (aangifte gaarderreg. Waarder 16 nov.), tr. Kamerik (ondertr. Woerden 27 april; aangifte gaarderreg. Barwoutswaarder 7 april) 13 mei 1781 Elsie van Spengen, bij haar huwelijk wonende te Teckop, overl. voor april 1789106, dr. van Gerrit van Spengen en Janna van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus, volgt VIj .

2. Gerrit de Koning, ged. Woerden 1 juni 1783, overl. voor april 1789106.

VIj. Jacobus de Koning, zoon van Vd, ged. Woerden 30 jan. 1782, landbouwer en veehouder, gemeenteraadslid van Rietveld en De Bree, woonde bij zijn huwelijk te Langeruigeweide, daarna te Rietveld en De Bree, overl. Rietveld 30 mei 1851, tr. Waarder 9 febr. 1806 Krijntje Zaal (Saal), geb. aldaar 14 maart 1775, overl. Rietveld 26 sept. 1861, dr. van Jacob Zaal en Aaltje Hoogendoorn.

Jacobus werd in 1825 vermeld als een van de gemeenteraadsleden van Rietveld en de Bree. Deze kwamen drie- of viermaal per jaar bijeen in een kamer van de herberg "De Roskam" aan het begin van de Uitweg bij Blokhuisbrug. Een gemeentehuis was er toen nog niet. Later, na de wetswijziging van 1848, kwam er een reglement van orde voor de gemeenteraden, waarbij een minimum van zes vergaderingen per jaar werd voorgeschreven.

In de omslag van 27 april 1825 blijkt Jacobus met ƒ 14,- tot een der hoogst aangeslagenen van Rietveld te behoren30.

Jacobus de Koning, bouwman te Rietveld, wordt in 1829 in een notariele akte vermeld wegens een betaling aan hem van ƒ 1.000 als hypothecaire aflossing206.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob de Koning, geb. Rietveld 18 nov. 1806 (ged. Woerden 19 nov.), bouwman, ongehuwd, overl. Rietveld 28 dec. 1851.

2. Aaltje de Koning, geb. Woerden 22 juni 1809, overl. Waarder 25 febr. 1888, tr. Rietveld 28 dec. 1832 Jacob van Ingen, geb. Langeruigeweide 21 nov. 1811, boerenzoon te Waarder, overl. aldaar 19 jan. 1890, zn. van Leendert van Ingen en Leentje Bak.

3. Gerrit de Koning, geb. Rietveld 28 juni 1811 (ged. 4 juli), bouwman, ongehuwd, overl. aldaar 24 mei 1890.

4. Dirk, volgt VIIo.

5. Arie, volgt VIIp.

VIIo. Dirk de Koning, (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg) zoon van VIj, geb. Zegveld 5 april 1813, veehouder, gemeenteraadslid en wethouder te Langeruigeweide [1851-1892], bij zijn huwelijk wonende te Rietveld en De Bree, overl. Langeruigeweide 29 juli 1892, tr. Langeruigeweide 14 sept. 1842 Baatje van Wijngaarden (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), geb. aldaar 28 april 1823, overl. Langeruigeweide 19 dec. 1907, dr. van Johannus van Wijngaarden en Grietje Nomen.

Uit dit huwelijk:

1. Krijntje de Koning, geb. Langeruigeweide 7 jan. 1847, overl. Reeuwijk 29 juli 1924, tr. Langeruigeweide 9 febr. 1877 Willem Johannes Gaikhorst, geb. Vreeswijk 11 aug. 1850, veehouder, overl. Reeuwijk 28 maart 1929, zn. van Teunis Geerdis Gaikhorst en Cornelia Kastelein.

2. Grietje de Koning, geb. Langeruigeweide 2 maart 1849, overl. aldaar 30 april 1849.

3. Grietje de Koning, geb. Langeruigeweide 6 okt. 1852, overl. Rietveld en De Bree 13 okt. 1926, tr. Langeruigeweide 11 juni 1880 Jan de Leeuw, geb. Zegveld 1 dec. 1846, veehouder, wed. van Maria Verlaan, overl. Rietveld en De Bree 7 nov. 1926, zn. van Jan de Leeuw en Aaltje van der Wind.

4. Aaltje de Koning (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), geb. Langeruigeweide 9 mei 1856, overl. Reeuwijk 16 mei 1923, tr. aldaar 20 maart 1885 Willem Olijman/Olieman (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), geb. Akkersdijk 13 sept. 1855, veehouder te Reeuwijk, overl. aldaar 6 juni 1916, zn. van Matthijs Olijman en Anthonia Gouwentak. Vanwege het overlijden van Willem Olijman wordt op 9 maart 1917 bij notariele akte de boedelscheiding opgemaakt207.

5. Johannes Jacobus de Koning, geb. Langeruigeweide 16 april 1858, overl. aldaar 17 dec. 1877.

6. Jacobus Johannes, volgt VIIIw .

7. Wouter de Koning, geb. Langeruigeweide 28 april 1864, overl. aldaar 30 april 1864.

VIIIw. Jacobus Johannes de Koning, zoon van VIIo, geb. Langeruigeweide 29 juni 1860, veehouder, gemeenteraadslid [1901-1915] te Langeruigeweide, overl. aldaar 10 aug. 1929, tr. Willeskop 2 maart 1894 Gerrigje de Heer, geb. Willeskop 12 aug. 1866, overl. Haastrecht 23 jan. 1940, dr. van Aart de Heer en Maria van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1. Baatje de Koning, geb. Langeruigeweide 8 dec. 1894, overl. Haasdrecht 5 maart 1961, tr. Langeruigeweide 27 april 1922 Huig van der Vlist, geb. Haastrecht ca. 1895, overl. aldaar 6 jan. 1949, zn. van Huig van der Vlist en Marrigje Lekkerkerker.

2. Maria de Koning, geb. Langeruigeweide 3 jan. 1896, tr. aldaar 25 febr. 1921 Cornelis de Gier, geb. Waarder 18 sept. 1896, zn. van Dirk de Gier en Jannigje van den Dool.

3. Dirk, volgt IXah.

4. Aart, volgt IXai.

IXah. Dirk de Koning, zoon van VIIIw, geb. Langeruigeweide 25 juni 1897, burgemeester-secretaris van Zwartsluis, wordt door de Duitse bezetter uit het burgemeestersambt ontslagen, overl. Zwartsluis 22 nov. 1975, tr. Oudewater 16 april 1924 Hendrikje Valk, geb. Kampen 5 juli 1894, dr. van Jan Valk en Hendrika Gerritdina Best.

Over Dirk de Koning wordt vermeld dat hij het nuchtere (boeren-)verstand van zijn ouders had geërfd en altijd probeerde diepgravende conflicten te voorkomen. En dat er in het gereformeerde bestuurdersgezin een voor die tijd en streek opvallend milde en relativerende houding heerste ten opzichte van de eigen zuil en jegens andersdenkenden. De Duitse bezetter kon vanaf mei 1940 overigens níet op enig begrip rekenen: een principiële weigering tot medewerking door burgemeester De Koning leidde tot diens ontslag.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Johannes de Koning, geb. Zwartsluis 30 jan. 1925, overl. Tjikampek (Indonesië; Tjikampek Ziekenhuis) 26 nov. 1947 (als Sergt. 1e Cie. Para. in de koninklijke landmacht), begr. Nederlands ereveld Pandu te Bandung.

2. Jan, volgt Xaf.

3. Gerda de Koning, geb. Zwartsluis 6 juni 1930, huwde 3 okt. 1956 G.W.P. Linn.

4. Hendrika Gerritdina de Koning, geb. Zwartsluis 9 mei 1932, tr. G.J.J. Egbers.

Xaf. Jan de Koning, zoon van IXah, geb. Zwartsluis 31 aug. 1926, politicus en minister, overl. Leiden 9 okt. 1994, tr. Utrecht 12 dec. 1956 Molly Grace Rellum, geb. Paramaribo 21 maart 1927, lerares aardrijkskunde, overl. Amsterdam 4 dec. 2010, dr. van J. Rellum en H.J.C. Corte.

Jan de Koning was tijdens de bezetting van Nederland betrokken bij het verzet. In Zwartsluis en omgeving assisteerde vanaf 1943 - amper zeventien jaar oud - bij wapendroppings en hielp hij per fiets bij de verspreiding van illegale kranten. Na de bevrijding van Nederland meldde De Koning zich als vrijwillig soldaat voor de strijd in Nederlands-Indië. In de rang van korporaal fungeerde hij hier enige tijd als pelotonscommandant. Na terugkeer in Nederland studeerde De Koning vanaf 1948 sociale geografie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij in 1958 doctoraalexamen deed. Drie jaar eerder was hij al in dienst getreden van het Sociologisch Instituut van het Convent van Christelijk-Sociale Organisaties in Den Haag. Daar was hij vooral werkzaam op het terrein van de agrarisch-sociale voorlichting van de in het Convent participerende Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) van 1961 tot 1964; en tot 1971 algemeen secretaris CBTB. In 1971 werd De Koning lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (van 16 september 1969 tot 10 mei 1971); lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (van 11 mei 1971 tot 19 december 1977); lid Europees Parlement (van 22 september 1971 tot 18 december 1977); minister zonder portefeuille, belast met ontwikkelingssamenwerking (van 19 december 1977 tot 11 september 1981); minister van Landbouw en Visserij (van 11 september 1981 tot 4 november 1982); minister belast met coördinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand (van 29 mei 1982 tot 7 november 1989); later tevens betreffende Aruba; minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ()van 4 november 1982 tot 3 februari 1987; minister van Binnenlandse Zaken (van 3 februari 1987 tot 6 mei 1987); minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (van 6 mei 1987 tot 7 november 1989); lid Raad van State in buitengewone dienst, van 1 januari 1990 tot 1 januari 1995.

Uit dit huwelijk:

1. Dirkjan de Koning, geb. Utrecht 21 april 1961.

2. Christiaan Theodoor de Koning, geb. Utrecht 17 nov. 1963.

IXai. Aart de Koning, zoon van VIIIw, geb. Langeruigeweide 6 juni 1902, veehouder, tr. Zevenhoven 26 april 1928 Margje Niesje Veerman, geb. aldaar 12 april 1906, dr. van Jan Veerman en Maagje de Bruin.

Uit dit huwelijk:

1. Gerretje de Koning, geb. Zevenhoven 24 okt. 1930.

2. Jan de Koning, geb. Zevenhoven 2 sept. 1933, overl. aldaar 6 febr. 1938.

VIIp. Arie de Koning, zoon van VIj, geb. Zegveld 19 sept. 1814, overl. Reeuwijk 6 sept. 1881, tr. Langeruigeweide 31 maart 1841 Neeltje Hogendoorn / Hoogendoorn, geb. Waarder 22 juni 1814, overl. Reeuwijk 25 febr. 1889, dr. van Kornelis Hogendoorn en Maagje Hogendoorn.

Uit dit huwelijk:

1. Krijntje de Koning, geb. Bodegraven 7 febr. 1842, overl. Waarder 24 jan. 1920, tr. Reeuwijk 7 maart 1877 Dirk van Hof, geb. Meerkerk 27 febr. 1835, overl. Zeist 8 juli 1918, zn van Hendrik van Hof en Marrigje van Wijk.

2. Cornelis de Koning, geb. Bodegraven 19 juni 1843, overl. aldaar 10 nov. 1853?

3. Maagje de Koning, geb. Bodegraven 23 juli 1844, overl. aldaar 4 jan. 1849.

4. Jacob de Koning, geb. Bodegraven 25 febr. 1848, overl. aldaar 19 sept. 1848.

5. Jacobus de Koning, geb. Bodegraven 14 mei 1850, overl. Reeuwijk 9 maart 1915, tr. Reeuwijk 22 sept. 1904 Elizabeth van 't Woud, geb. Wilnis 13 juli 1865, dr. van Teunis van 't Woud en Gerritje Molenaar. Elizabeth hertr. Bodegraven 15 mei 1919 Cornelis van Os. Echtpaar bleef kinderloos.

6. Maagje de Koning, geb. Bodegraven 3 sept. 1852, overl. Vleuten 26 jan. 1925, tr. Reeuwijk 19 febr. 1891 Aart van Hof, geb. Lexmond 27 dec. 1846, overl. Vleuten 29 aug. 1924, zn. van Hendrik van Hof en Marrigje van Wijk.

7. Aaltje de Koning, geb. Bodegraven 28 okt. 1854, overl. Reeuwijk 5 dec. 1916, tr. Arie van Spengen.

 

 

DE ZUILENSE TAK (1)


Meer over de geschiedenis van het dorp Oud-Zuilen:
Het dorp Oud-Zuilen door de eeuwen heen

IIId. Dirk Cornelisz. Koning (Coninck/Coning), zoon van II, ged. te Zuilen 21 juni 1674 (zie: ), tegelbakker, eigenaar van een tegelbakkerij te Zuilen [1721-1753], schepen te Zuilen [1715-1717, 1721-1722, 1723, 1727-1730, 1733-1734, 1738, 1742-1745] (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpgen Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), kerkmeester aldaar [1718-1721, en 1727] (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpgen Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), diaken binnen de kerkenraad van Zuilen [1722-1724 en 1726-], begr. Zuilen 21 dec. 1753, tr. aldaar 4 aug. 1695 Aeltje Hendriksdr. de Vries (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), ged. Zuilen 14 mei 1676, dr. van Heijndrik Jansz. de Vries171 en Meijnsjen Willemsdr. Verbaen172 (tevens schoonzuster van dirk, zie onder IIIb.), begr. Zuilen 14 aug. 1741101.

Dirk wordt in een verklaring van 6 juni 1693 vermeld als lidmaat van de kerk van Zuilen.

Dirk Koning kocht op 21 december 1720 van Johan Schouten voor 2000 gulden een tegelbakkerij met woning te Zuilen84. Deze was gelegen aan de oostzijde van de Vecht, aan de noordkant van het dorp naast de hofstede 'Diedrichstein', en lag op een stuk grond van 14 bij 10 roeden. Op 21 jan. 1721 wordt de transportakte voor het dorpsgerecht van Zuilen gepasseerd. De erfpacht werd op 4 jan. 1721 door de Ambachtsheer van Zuilen vastgesteld op 2 gulden en 5 stuivers33. Waarsch. was Dirk al eerder, omstreeks 1705, werkzaam op deze tichelarij194,, en waarschijnlijk was voordien ook zijn vader als huurder/ondermeester aan dezelfde tegelbakkerij verbonden.
Op 1 nov. 1741 koopt Dirk samen met Cornelis van Ruyten (eigenaar pannenbakkerij Duinkerken, te Zuilen) van de VOC (Kamer van Zeeland) voor de duur van 14 jaar drie morgen land bij de valbrug van Zuilen om de kleilaag af te kunnen graven (t.b.v. zijn tegelbakkerij). De koopsom bedroeg 2900 gulden86.
Na het overlijden van Dirk in 1753 kwam de tegelbakkerij in handen van zijn zoon Abraham Koning (IVj).

Dirk Koning en Aaltje de Vries laten op 17 jan. 1733 bij notariële akte een testament op de langstlevende opmaken85. In aansluiting hierop laat Dirk als weduwnaar van Aaltje de Vries in nov. 1744 dit testament met executeursbenoeming bij notariële akte bevestigen101.

Omdat vier zonen van Dirk elk met een uit Amsterdam afkomstige vrouw zijn gehuwd, mag aangenomen worden dat Dirk (handels)contacten met deze stad heeft gehad.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik, volgt IVd.

2. Cornelis, volgt IVe.

3. Gijsbertje Koning, ged. Zuilen 23 april 1699, overl. aldaar 4 aug. 1780, tr. Zuilen 17 april 1733 Willem van Dijk, ged. Zuilen 31 juli 1707, overl. Westbroek 9 jan. 1794, zn. van Willem van Dijk en Jacomijntje Vrijbus. Gijsbertje Dirks Koning was lidmaat van de herv. kerk te Zuilen. Zij is op 14 aug. 1729 getuige bij de doop van Hendrik, zoon van Cornelis Dirkz. Koning en Geertray Wiltenburg. Ook wordt zij op 4 juli 1773 vermeld als getuige bij de doop in Westbroek van Gijsbertje, dr. van Willem van Dijk en Hendrikje Schaaij. Gijsbertje en Willem bezitten drie woningen welke op 11 febr. 1779 voor het gerecht van Zuilen door hen voor 1200 gulden werd aangeboden aan hun zoon Willem van Dijk156.

4. Jacobus Koning, ged. Zuilen 18 aug. 1700, begr. aldaar 12 juni 1704.

5. Dirk, volgt IVf.

6. Willem Koning, ged. Maarssen 3 febr. 1704, begr. 11 april 1712.

7. Jacobus, volgt IVg.

8. Wilhelmeintje Koning, ged. Zuilen 6 okt. 1707, tr. aldaar 20 okt. 1743 Hendrik van Manen, afk. van Utrecht, schoolmeester te Willige Langerak, overl. aldaar 27 juli 1777. Echtpaar woonde [1745-1777] Willige Langerak. Willemina Dircksdr. Koning vertrekt in 1777 met attestatie (herv. Kerk) naar Waddinxsveen.

9. Gijsbert Koning, ged. Zuilen 8 sept. 1709, begr. aldaar 15 mei 1710.

10. Gijsbert Koning, ged. Zuilen 25 jan. 1711, kerkmeester te Zuilen [1741-1742], ouderling [1744, 1752], schepen aldaar [1755-1756] (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), diaken van de herv.kerk te Zuilen [1759-1760], ongehuwd, lidmaat van de herv. kerk te Zuilen, begr. Zuilen 25 febr. 1768.
Gijsbert Koning richt in maart 1761 een verzoek aan de Classis van Amersfoort (herv. Kerk) om het ongedaan maken van de verkiezing door de kerkenraad van de herv. Kerk te Zuilen van zijn neef Dirk Koning (zoon van Jacobus Koning en Grietje Leuding) als diaken. Dit vanwege de onbekwaamheid van zijn neef om deze functie uit te oefenen. Het verzoek wordt ondersteund door Jan van Ochten, schoolmeester [bron: notulen kerkenraad].

Gijsbert was tegelbakker of had anderzins te maken met het verwerken van lood: op 24 april 1762 wordt hij vermeld wegens een schikking rond een door hem te betalen 'sekere quantiteiten loot zedert 19 april 1755 tot 11 juni 1760 gelevert te samen ter somme van elfhondert gulden en ses stuijvers'109.
Waarschijnlijk werkte Gijsbert op de pannen- of tegelbakkerij van Margaretha Leuding, de weduwe van zijn overleden broer Jacobus. Zij stelde haarzelf garant voor de nakoming van de hiervoor genoemde schikking. Ook was Gijsbert na het overlijden van zijn broer Jacobus voogd van de nagelaten kinderen34. Tevens verkrijgt Gijsbert samen met Margaretha op 5 november 1757 van het Hof van Utrecht de voogdij over Annigje Koning55, de kleindochter van Margaretha.

Ook is Gijsbert samen met Margaretha Leuding getuige bij de doop van een kind van het echtpaar Hendrick Zeegers en Jannetje Benjamin in 1739 te Amsterdam; de doop van een kind van hun nicht Elisabeth Koning (tr. Hendrik Wever) in 1745 te Amsterdam; en bij de doop van het eerste kind van Gijsbert's broer Willem in 1751 te Amsterdam. Tevens is Gijsbert samen met zijn schoonzuster Geertruij van Wildenburg (tr. Cornelis Koning) in 1754 en 1756 in Amsterdam get. bij de doop van een kind van zijn neef Dirk Koning.
Na het overlijden van zijn vader verkrijgt Gijsbert het recht op een graf in de kerk van Zuilen105. Aan Gijsbert wordt op 16 maart 1754 door het Hof van Utrecht octrooi verleend om te mogen testeren.

In 1747 heeft Gijsbert, samen met Jan Elderts Hondhorst, een conflict met de kerkenraad van de herv.kerk te Zuilen over het opnieuw benoemen van dorpsgenoot Gijsbert van Meenen als diaken van de herv. Kerk te Zuilen. Dit nadat Jan eerst voor die benoeming had bedankt (nadat al twee andere voorgedragen lidmaten voor het diakenschap hadden bedankt). Daarbij hebben zij in plaats daarvan Dirk Dirkse Koning voor de functie van diaken voorgedragen. De kerkenraad besluit echter anders waarop beiden ‘toornig de kerkenkamer (..) zijn uijtgeloopen’ [bron: kerkenraadsnotulen Zuilen].

Gijsbert Koning koopt in 1765 bij een veilig een perceel ‘elzen hakhout’ (gerecht Zuilen, minuten van akten van publieke verkoop)

11. Doedinus, volgt IVh.

12. Willem, volgt IVi.

13. Abraham, volgt IVj.

IVd. Hendrik Dirksz. Koning, zoon van IIId, ged. Zuilen 1 maart 1696, brugwachter van de valbrug over de Vecht te Zuilen, pannenbakker, diaken in de kerkenraad van Zuilen [1729], kerkmeester aldaar [1724-1725, 1728], schepen te Zuilen [1729-1732], overl. Zuilen 26 juli 173383, begr. aldaar 31 juli 1733, tr. 1e Zuilen 11 mei 1721 Neeltje Vredendaal, ged. Zuilen 20 dec. 1696, begr. Zuilen 22 april 1723, dr. van Heijndrik Jansz. van Vredendaal en Aagje Peters Vrijbus, tr. 2e Zuilen 3 okt. 1723 Adriaantje Hageman (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), ged. Zuilen 25 dec. 1696, begr. aldaar 5 maart 1776, dr. van Dirk Hermensz. Hageman (pacht in 1715 en 1717 de valbrug te Zuilen) en Jannichje Gerrits.

Op 18 sept. 1723 verschijnt Hendrik voor notaris G. van Vianen te Utrecht om voor zijn zoon Hendrik, dan 1 1/2 jaar oud, de nalatenschap van de moeder van het kind te regelen. Daartoe wordt aan Aagje Pieters Vrijbus (de grootmoeder) en Willem van Schaik als voogden van het kind de som van 50 gulden verstrekt waarvan een jaarlijks te betalen rente van 2 gulden door de vader besteed dient te worden aan kost en onderhoud van het kind82.
Hendrik pacht vanaf 1721 tot 1730 de valbrug over de Vecht te Zuilen35 (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg). Jaarlijks betaalt hij daarvoor ƒ 638.-. Op 5 januari 1730 wordt de pacht door het gerecht van Zuilen, zonder de gebruikelijke publieke aanbesteding, verleend aan zijn broer Cornelis, die de pacht reeds over de voorgaande twee jaren voor zijn broer had waargenomen35.

Op 28 juli 1728 huren Hendrik en zijn broer Jacobus (IVg) van de ambachtsheer van Zuilen een pannenbakkerij te Zuilen gelegen aan de westzijde van de Vecht bij de brug: 'tichelarije met aardkuijl, lootsen en plancken met twee snijbanken, de ovens en huijsinge80. Deze pannenbakkerij lag ten zuiden van de pannenbakkerij 'Duinkerken' en was sinds 1728 in het bezit van de familie van Tuyll van Serooskerken. De huursom bedraagt 150 gulden per jaar en de huur wordt aangegaan voor drie jaar, en is nadien verlengd.
Op 1 dec. 1728 wordt door Hendrik en Jacobus Koning de wees Jan de Jong in dienst aangenomen van de diakonie van de herv.kerk van Zuilen onder de voorwaarde dat zij het kind 'daarvoor de kost geeven en in de kledinge onderhouden, belovende daarboven denzelfe zo veel mogelijk zal zijn te zullen doen gaan in de Kerke, catechisatie en school'52. Deze overeenkomst met de diakonie wordt op 1 dec. 1730 en 2 dec. 1732 telkens met twee jaar verlengd.
Op 22 april 1734 wordt het compagnionschap door Adriaantje Hageman als weduwe van Hendrik Koning beëindigd83.
Hendrik woont in 1730 in 'het brughuisje' bij de Zuilense valbrug over de Vecht. Zijn broer Cornelis heeft in datzelfde jaar de brugtol gepacht en betaalt ten behoeve van Hendrik het haardstedegeld voor dit huisje76.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hendrik Koning, ged. Maarssen 19 april 1722, begr. Zuilen 15 aug. 1772, tr. als Hendrik Hendrixse Koning, afk. van Zuijlen, te Tienhoven (herv.) 19 febr. 1744 Maria Aardse Pannekoek (zij woont dan Maarsseveen). Hendrik woonde te Maarsseveen [1744 – 1751, 1758] en Breukelveen [1752].

Hendrik werd van 7 juni 1735 tot 7 juni 1736 door de diakonie van de herv. kerk van Zuilen ondergebracht bij Dirk Hageman (de grootvader), en in 1743 bij Jan de Jongh. In 1744 wordt Hendrik door de kerkenraad van de herv. kerk te Zuilen (die de voogdij had) als gezel geplaatst in dienst van Jan de Koningh ('schipper, woonachtig te Maassluis')42 (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg). Hendrik wordt nadien verm. in 1741 en in febr. 1754 en febr. 175888 (zijn zwager Jan Oostveen treedt in 1758 in zijn naam op bij de boedelscheiding vanwege het overl. van Dirk Koning, zijn grootvader).

In okt. 1750 vergadert de kerkenraad van Zuilen over het gedrag van Hendrik Koning ‘jongman, alvoorens van de Diaconie grootgemaakt’, waarbij in de notulen wordt opgetekend dat ‘zij zedert eenige jaeren ergelijk in de gemeinte heeft aengestelt tot groote onteeringe van Gods Naam, en bedroeveninge der vromen, door vloeken, lasteren en op een verbarende wijze wanneer hij dronken is’. Hierop heeft de kerkenraad de predikant verzocht om met schout en schepenen te bespreken ‘waer door zulk een ergelijk jongman van ons dorp zoude konnen geweert worden’.

Tot febr. 1757 woont Hendrik (Hendrik Hendrikse Coningh) in een hofstede in Maarsseveen welke hij, samen met Maria van der Linden, in onderhuur heeft maar die zij dan, wegens verkoop van het pand, moeten verlaten6.

Hieruit:

a.  Hendrik Koning, ged. Tienhoven 1 nov. 1744 (geb. Maarsseveen), begr. Breukelen (in de kerk) 6 mei 1789, tr. (als Hendrik Hendriks Koning, j.m. van Maarseveen) Ter Aa 18 nov. 1770 Neeltje Hendriks Plomp, geb. Teckop, begr. Breukelen (voor rekening Diaconie van Kokkengen) 21 okt. 1806. Echtpaar woonde bij hun huwelijk in Ter Aa. Neeltje is in 1793 te Breukelen get. bij de doop van een kind van haar dochter Maria.

Hieruit:

                                i.            Maria Koning, ged. Breukelen 18 april 1773 (get. Cornelia Plomp), tr. 16 jan. 1791 Hendrik Willemse Spijker, geb. Nieuw Loosdrecht;

                              ii.            Hendrik Koning, ged. Breukelen 18 dec. 1774 (get. Willemijntje Plomp), begr. aldaar 2 sept. 1775.

b.  Aard Koning, ged. Tienhoven 6 okt. 1745 (geb. Maarsseveen), jong overleden.

c. Aard (Arij) Koning, ged. Tienhoven 7 dec. 1746 (geb. Maarsseveen), tr. 1e aldaar 29 jan. 1777 Annigje (Antje) Segerse Schouten, afk. van Tienhoven, tr. 2e Tienhoven 6 dec. 1794 Johanna Fransen, afk. van Tienhoven, wed. van Jan Langebach.

Uit het eerste huwelijk:

i.  Arij (de) Koning, ged. Tienhoven 8 april 1781, werkman [1822], overl. Nieuwer-Amstel (in het armenhuis, aan de Overtoom) 23 nov. 1847, tr. Nieuwer-Amstel 19 mei 1822 Gerritje (Gerretje) Nagtegaal, ged. Muiden 17 juni 1790, dienstmeid [1822], overl. Nieuwer-Amstel (aan de Overtoom) 9 maart 1846, dr. van Gerrit Nagtegaal en Geertruij Koopmanschap.

Uit het tweede huwelijk:

ii. Maria Koning, geb./ged. Tienhoven 25 febr. / 26 febr. 1797.

iii. Jannetje Koning, geb./ged. Tienhoven 14 nov. / 23 nov. 1800.

d. Neeltje Koning, ged. Tienhoven 21 april 1748 (geb. Maarsseveen), jong overleden.

e. Dirk Koning, ged. Tienhoven 14 sept. 1749 (geb. Maarsseveen), jong overleden.

f. Neeltje Koning, ged. Tienhoven 13 jan. 1751 (geb. Maarsseveen), overl. aldaar 17 sept. 1815, tr. 1e Tienhoven 29 nov. 1772 Jan Jacobse Verhoef (wed. van  Pieternelletje van den Bongerd), ged. Tienhoven 13 april 1738, overl. Maarsseveen 21 okt. 1812, afk. van Tienhoven, zn. van Jacob Willemse Verhoef en Jannigje Hendrikse, wed. van Pieternelletje van den Bogert, tr. 2e Tienhoven 21 febr. 1802 Jan Gerritsz Pot (wed. van Hilletje van der Aa), woont Tienhoven, ged. Kockengen 13 april 1738, overl. aldaar 17 okt. 1812, zn. van Gerardus Hendriksz Pot en Gerrigje Jansdr. Houthof, wed. van Hilletje Willemsd. van der Aa.

g. Petertje Koning, ged. Tienhoven 30 juli 1752 (geb. Maarsseveen).

h. Dirk Koning, ged. Tienhoven 5 maart 1755 (geb. Maarsseveen), jong overleden.

i. Dirk Koning, ged. Tienhoven 11 juni 1758 (geb. Maarsseveen).

Uit het tweede huwelijk:

2. Aeltje Koning, ged. Zuilen 17 juni 1725, tr. Zuilen 10 mei 1750 Jan van Oostveen, ged. aldaar 10 febr. 1726, zn. van Lambert Cornelisz. van Oostveen en Neeltje Blom. Beide echtelieden waren lidmaat van de herv. kerk van Zuilen. Op 12 mei 1778 wordt door het Gerecht van Zuilen aan het echtpaar akte van indemniteit verleend voor vertrek 'naar elders binnen de Provincie'.

3. Jannichen Koning, ged. Zuilen 20 okt. 1726, overl. Utrecht 6 okt. 1773, tr. Zuilen 1 mei 1753 Jan van Engelen, overl. Utrecht 8 okt. 1773 (nalatende 6 onmondige kinderen). Echtpaar woont in 1773 in Utrecht 'achter 't stadhuis'.

4. Neeltje Koning, ged. Zuilen 18 juni 1730, begr. aldaar 1 juli 1730.

 

DE AMSTERDAMSE TAK

IVe. Cornelis Dirksz. Koning, zoon van IIId, ged. Zuilen 10 okt. 1697 (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), steenvaarder [1724], brugwachter van de valbrug te Zuilen [1730, 1732], schepen te Zuilen [1722], kerkmeester te Zuilen [1727- 1729] (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), diaken binnen de kerkenraad aldaar [1733-1735], begr. Amsterdam (Leidsekerkh) 29 sept. 1752, tr. Zuilen (ondertr. Amsterdam 17 mei) 30 mei 1723 Geertray (Geertruid) Wildenburg, ged. Nigtevegt 16 juni 1689, dr. van Roelof Abrams Wildenburg37 en Marretje Cornelis. Geertray woonde bij haar huwelijk aan de Herengracht te Amsterdam, begr. Amsterdam (Leidsekerkh) 26 jan. 1762. Cornelis is in 1742 met zijn vrouw en kinderen in Amsterdam gaan wonen. Bij haar o.tr. in Amsterdam wordt vermeld dat Geertray 29 jaar oud is en afkomstig is van de Overtoom38 (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg).

Cornelis wordt op 18 maart 1724, samen Rippert van Vreedendael, door de kerk van Zuilen betaald voor het per schuit aanvoeren van dertigduizend stenen en zand voor de muur aan de kerksloot121.

Cornelis pacht in 1730 en 1732 voor het gerecht van Zuilen de valbrug over de Vecht39 (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg). De pacht door het gerecht van Zuilen, zonder de gebruikelijke publieke aanbesteding, verleend aangezien Cornelis de pacht reeds over de voorgaande twee jaren voor zijn broer Hendrik had waargenomen35. Bij de pacht van de brugtol hoort tevens het gebruik van een 'brughuisje' waar in 1730 zijn broer Hendrik woont en waarvoor Cornelis het haardstedegeld76 voor betaalt. De betaling van de pacht aan de ambachtsheer van Zuilen wordt door Cornelis voor het jaar 1730 in vier termijnen voldaan uit de opbrengst van de brugtol76. In 1732 bedraagt de pacht van de brugtol ƒ 628.-. In 1732 krijgt hij tevens voor dat jaar van het gerecht van Zuilen de zorg voor het onderhoud van een deel van de Vechtdijk bij het dorp. Hiervoor ontvangt Cornelis voor 8 gulden40.

Vanaf maart 1736 tot oktober 1742 is er sprake van een conflict tussen Cornelis en Willem Witzen (broodbakker te Zuilen en eveneens lidmaat van de hervormde kerk aldaar), alsmede Maria van Sandwijck (gehuwd met Arien Verhoeven). De zaak wordt uiteindelijk door beiden voorgelegd aan het Hof van Utrecht, waarbij Arien verhoeven optreedt namens zijn echtgenote Maria van Sandwijck. Vanaf juli 1740 worden daartoe verschillende getuigen gehoord243. Op 12 mei 1742 doet het Hof van Utrecht uitspraak (civiele rechtspraak) in deze zaak ten gunste van de eisende partijen waarbij Cornelis tevens wordt veroordeeld tot het betalen van de proceskosten244. In het vonnis van het Hof valt te lezen:

 ‘(...) Cornelis Dirksen Koning ged(aagde) en gejusteerd en just(eerd) zelve cas, ter andere zijde, het voorz. Hof doende recht decreteerdende de provisionele justerende ten poenaele cond(ities) den ged(aagde) zonder te letten op zijn gedaene declarations, een behoorlijke acte ter griffie deses Hoofs ten zijn kosten uijt te leveren waer in hij verklaerd de (eisers) met het geen hij van haerlieden onbedagtelijck en tegen de waerheid gesegt en nagegeven heeft, groffelijck te hebben gejujustreerd, en met betuijging van leedweesen de uijtgesprooken jujustien ten herroepen, versoekende haerlieden om vergiffenis, mitsgaders den eersten (eiser) en des tweeden (eiser)s huijsvrouw erkenende voor eerlijcke lieden, van wien hij niets oneerlijcks weet te zeggen. En ontseggende het verdere, condemeerd den ged(aagde) in de kosten van den processe tot taxatie van de Hove’.

Op 14 okt. 1742 wordt over deze zaak uitvoerig melding gemaakt in de notulen van de kerkenraad van de hervormde kerk te Zuilen. Dit naar aanleiding van de door het Hof uitgesproken ‘sententie ten laste van Cornelis Kooning’. De kerkenraad doet Cornelis en Willem het voorstel dat indien Cornelis verklaart Willem Witzen ‘voor een eerlijk man te houden’ Willem de door hem gemaakte proceskosten voor eigen rekening neemt. Beide partijen gaan daarmee akkoord en leggen aldus een verklaring af die op 14 okt. 1742 is opgetekend in de notulen van de kerkenraad van Zuilen. Cornelis verklaart hierbij als volgt: ‘(…) dat ik Willem Witzen voor een eerlijk man houden, en altoos houden zal gelijk ik hem mitsdien houden en verklaeren, en nimmer zal moeijen of ten laste legge zodanige onwaere en onvoorsigtige gezegdens al ik volgens den uijtspraek den sententie zoude gesegt hebben, mits vrij van zijne proceskosten te betaelen’. Tevens verschenen de vader en broers alsmede de zwager van Cornelis voor de kerkenraad, en zij verklaarden ‘genoegen in alles te nemen, en beloofden Willem Witzen nimmer in dien betrekkingen te moeijen, en voor een eerlijk man te houden’.

Cornelis en Geertray zijn hierop eind 1742 vertrokken naar Amsterdam. Cornelis Dirkse Kooning wordt op 6 dec. 1742 met attestatie van Zuilen ingeschreven als lidmaat van de herv. kerk van Amsterdam. Hij woonde toen in de Utrechtsestraat, en in 1746 in de Utrechtsedwarsstraat, bij de Amstel. Na het overlijden van Cornelis woonde Geertray in het huis van haar zoon Abraham in de Utrechtsestraat, waar zij in 1762 overleed.

Uit dit huwelijk:

1. Abraham, volgt Ve.

2. Elisabeth Koning, ged. Zuilen 26 dec. 1725, begr. Amsterdam (Leidsekerkh) 8 aug. 1752, tr. (o.tr. Amsterdam 22 okt. 1745; get. is haar vader) Hendrik Wevers/Weever41, geb. ca. 1717, afk. ‘van Minden’, gerstkoper [1781, 1786], overl. Amsterdam 2 juli 1807. Elisabeth woonde bij haar ondertrouw in de Vijzelstraat. Hendrik Wever hertr. (o.tr. Amsterdam 27 okt. 1752, hij woont dan aan de Utrechtsestraat, ‘weeskamer voldaan’ 25 okt. 1752) Hendrina Schuerman. In 1781 woont Hendrik aan de Utrechtsedwarsstraat. Hij wordt dan door zijn zwager Abraham Koning en diens echtgenote (dan Femmetje Meijer) bij testament233 aangewezen als voogden over hun minderjarige kinderen.

3. Dirk Koning, volgt Vf.

4. Hendrik Koning, ged. Zuilen 14 aug. 1729, jong overleden.

5. Hendrik Koning, ged. Zuilen 31 mei 1734, begr. aldaar 13 juni 1735.

6. Marretje Koning, ged. Zuilen 9 sept. 1736, begr. aldaar 14 sept. 1736.

7. Marretje Koning, ged. Zuilen 15 sept. 1737 te Zuilen, begr. aldaar 30 sept. 1737.

Ve. Abraham Koning, zoon van IVe, ged. Zuilen 27 febr. 1724 (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), tabaks(ver)koper91 [1751-1782], puijnhaalder 9-1786], overl. Amsterdam 9 febr. 1786234, begr. aldaar (Leidsekerkh.) 15 febr. 1786175, tr. 1e Amsterdam 2 sept. 1746 Elisabeth van den Toorn (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), ged. Amsterdam (Westerkerk) 16 febr. 1727, begr. Amsterdam (Leidsekerkh.) 4 dec. 1749 ('in de kraam overleden'), dr. van Fillippos van den Toorn en Marretje Jonkman, tr. 2e Amsterdam 8 jan. 1751 Jacomina Hartgers (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), ged. Amsterdam (Amstelkerk) 23 mei 1728, begr. Amsterdam (Leidsekerkh.) 29 nov. 1758 ('in de kraam overleden'), dr. van Lucas Hartgers en Maria Meijer, tr. 3e Amsterdam 23 april 1762 Geesje Bouschut, ged. Ouderkerk a/d Amstel 9 nov. 1725, woonde bij haar huwelijk op de Prinsengracht, dr. van Hendrik Bouschut en Lijsbeth de Hoog, begr. Amsterdam (Leidsekerkh.) 29 april 1777, tr. 4e Amsterdam 15 mei 1778 Femmetje Meijer, geb. ca. 1724, afk. van Nieuwenhuis, begr. Amsterdam 1 april 1795. Femmetje woonde bij haar overl. in de Weesperstraat.

Abraham verkrijgt in 1751 het poorterschap van Amsterdam91. Hij woonde achtereenvolgens te Amsterdam in de Utrechtsedwarsstraat [1746], Middelstraat 6 over de Kruissteeg [1748], 2e Weteringsdwarsstraat tussen de Vijzelgracht en de Weteringstraat [1749], Utrechtsedwarsstraat [1751], Utrechtsestraat bij de Achtergracht [1758], Utrechtsedwarsstraat [1762], Utrechtsestraat "na den Amstel" [1765], Oude Stadstimmertuinen [1778] en de Achtergracht bij de Stadstimmertuinen [1781, 1786]. De woning aan de Achtergracht bestond uit een voor- en achterkamer234.

De schoonmoeder van Abraham, Maria Meijers (dan wed. van Lucas Hartgers), woonde in 1759 aan de Utrechtsedwarsstraat tussen de Utrechtsestraat en de Amstel. Mogelijk woonde zij daar in bij haar schoonzoon. Bij notariele akte232 laat Maria in sept. 1759 haar testament opmaken waarin de kinderen van Abraham haar dan reeds overleden dochter de begunstigden zijn.

Op 6 januari 1751 verschijnt Abraham Koning voor de weeskamer van Amsterdam en verklaart daar geen middelen te hebben om zijn onmondig kind iets van de nalatenschap van haar moeder te kunnen "bewijzen". Ook op 20 april 1762 verschijnt Abraham opnieuw voor de weesmeesters en verklaart eveneens geen middelen te bezitten om zijn 4 kinderen 'enig deel van moeders nalatenschap te kunnen aantonen'. Abraham wordt in febr. 175888 samen met zijn broers en zusters verm. bij de boedelscheiding wegens het overl. van zijn vader Dirk Koning. Vanwege zijn vierde huwelijk heeft Abraham op 14 april 1778, met uitsluiting van de weeskamer, voor zijn jongste dochter Margaretha Elisabeth de nalatenschap van haar moeder (Abraham’s derde echtgenote) bij notariele akte (notaris Pieter Galanus van Hale) laten vastleggen (staat vermeld in notariele akte uit april 1786233).

Abraham en Femmetje Meijer (die dan ziek is) laten in jan. 1781 hun testament233 opmaken waarbij ondermeer Abraham’s zwager, Hendrik Wever, als executeur wordt aangewen en als voogd over de na te laten minderjarige dochter van Abraham.

De nalatenschap van Abraham is op 18 april 1786 in een notariele akte beschreven234. Hiertoe is op 28 februari een boedelbeschrijving opgemaakt, waarin o.a. valt te lezen dat Abraham een bijbel met koperen sloten bezat, en een pruik. En dat de weduwe uit de ‘puijnhaalders bosch’ (een begrafenisverzekering van de puinhaalders) een bedrag van 19 guldens ontvangt.

Uit het eerste huwelijk:

1. Geertray Koning, ged. Amsterdam (Westerkerk) 9 juni 1747, tr. (herv.) Oostzaandam 14 mei 1780 (o.tr. Amsterdam) Willem Cornelisz Walrot, ged. Westzaandam 18 maart 1753, begr. Oostzaandam 1 dec. 1787, zn. van Cornelis Willemz Walrot en Anna Hendriks Bouschut. Bij haar o.tr, te Amsterdam wordt vermeld dat Geertruij Kooning op de Reguliersgracht woont, en bij de intekening van het huwelijk te Oostzaandam wordt Geertray vermeld als j.d. van Amsterdam. In een notariele acte van april 1786233, wegens de nalatenschap van haar vader, wordt vermeld dat Geertruij Koning reeds lang daarvoor was overleden, en geen kinderen had nagelaten.

2. Jan Koning, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 20 nov. 1748, begr. Amsterdam 3 dec. 1748.

3. Marretje Koning, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 23 nov. 1749, jong overl. (voor 6 jan. 1751).

Uit het tweede huwelijk:

4. Lucas Koning, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 14 nov. 1751, begr. Amsterdam 24 aug. 1753.

5. Lucas, volgt VIk.

6. Cornelis Koning, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 16 maart 1755. Op 8 dec. 1773 vertrekt Cornelis Konink uit Amsterdam als hooploper (hulp-matroos) in dienst van de VOC (Kamer Amsterdam) met het schip Honkoop (een spiegelretourschip) vanaf de Rede van Texel naar Batavia (het schip lag in Kaap de Goede Hoop van 25 april tot 8 juni 1774), waar hij op 6 sept. 1774 arriveert. Vijf dagen later, op 11 sept. 1774 is hij aldaar overleden.

7. Abraham, volgt VIL.

Uit het derde huwelijk:

8. Elisabeth Koning, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 17 febr. 1763, begr. Amsterdam 1 sept. 1765.

9. Margaretha Elisabeth Koning, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 4 febr. 1767, overl. Amsterdam 18 sept. 1827, tr. aldaar 21 sept. 1798 Hendrik Hummen, ged. Amsterdam (Oude kerk) 1 april 1764, begr. Amsterdam (St. Anthoniuskerkhof) 21 jan. 1810, zn. van Gerrit Hummen en Anna Geertruy Lippinkhoff. Het echtpaar woonde in januari 1810 op de hoek van de Korte Dijkstraat en de Oude Schans.

VIk. Lucas Koning, zoon van Ve, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 8 nov. 1753, schoenmaker92 [1780-1805], overl. vóór 1812, tr. Amsterdam 12 mei 1780 Juditje Valentijn, geb. te Haarlem, overl. Amsterdam 10 febr. 1829.

Lucas wordt in april 1786, in een notariele akte wegens de nalatenschap van zijn vader, vermeld als zijnde uitlandig233.

Bij de aangifte van het overlijden van Juditje Valentijn waren geen verdere gegevens van haar bekend. Het was slechts bekend dat zij weduwe was van Lucas Koning. Mogelijk was het contact met haar kinderen verbroken.

Uit dit huwelijk:

1. Femmetje Jacomina Koning, geb./ged. Amsterdam (Westerkerk) 14/18 febr. 1781, overl. aldaar 23 febr. 1852, tr. Amsterdam 27 aug. 1802 Abraham Schuyt, ged. Amsterdam 29 sept. 1779, timmerman [1852], overl. Amsterdam 7 nov. 1854, evang.luth., zn. van Dirk Schuyt en Dirkje de Wilde. Femmetje Koning en Abraham wonen in 1851 in de Vinkenstraat (nr. 538, achterkamer) te Amsterdam.

2. Alida Maria Koning, geb./ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 12/20 okt. 1782, diensmeid [1815]. overl. na maart 1853, tr. Amsterdam 29 jan. 1815 Mijnardus Taapkens, geb. 27 okt. 1790, winkelbediende [1815], drogistknecht [1852], overl. Amsterdam 5 maart 1853, zn. van Mijnardus Taapkens en Trijntje Martinus. Echtpaar woonde in 1852 in de Nieuwe Leliestraat te Amsterdam.

3. Jacomina Koning, ged. Amsterdam (Oude kerk) 21 nov. 1784, overl. voor 1852, tr. Amsterdam 11 april 1806 Johannus Smit, ged. Amsterdam (Poolkerk) 24 okt. 1784, overl. Amsterdam 13 mei 1852, zn. van Thomas Smit en Machtilde Pietersen. Johannes Smit woonde in 1852 aan de Oostenburgergracht 8.

4. Louis, volgt VIIq.

VIIq. Louis Koning, zoon van VIk, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 9 febr. 1792, scheepstimmerman [1817-1824], timmerman [1826] en timmermansknecht [1830], woonde aan de Bekenstraat [1821] en aan de Kadijk [1842], overl. Amsterdam 29 okt. 1842, tr. aldaar 4 juni 1817 Marretje Jonasje (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), ged. Amsterdam (Eilandskerk) 6 maart 1791, overl. Amsterdam 21 mei 1843, dr. van Albertus Albert Jonasje en Marretje Wouters Hammen. Marretje Jonasje woonde bij haar overlijden in de Vinkenstraat 'voorbij de Oranjestraat'. Na het overlijden van Marretje Jonasje wordt het jongste kind van het echtpaar, Louis, als wees opgenomen door het Diaconieweeshuis van de Hervormde Gemeente te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Lucas, volgt VIIIx.

2. Albert Koning, geb. Amsterdam 13 febr. 1821, koetsier [1852-1893], woonde Keizersgracht [1851] en in het koetsiershuis aan de Prinsengracht, overl. Amsterdam 12 maart 1893, tr. aldaar 3 sept 1852 Maria Janssen, geb. Amsterdam 23 juni 1823, overl. Amsterdam 31 okt. 1896, dr. van Jan Janssen en Elisabeth Flik. Echtpaar bleef kinderloos en woonde in 1893 aan de Lijnbaansgracht 228. Maria woonde bij haar overlijden aan de Korte Leidschedwarsstraat 38.

3. Maria Koning, geb. Amsterdam 5 juni 1824, dienstbode [1851], ongehuwd, woonde in 1851 aan de IJgracht (Pr. Hendrikkade) te Amsterdam, als dienstbode bij de fam. Kuiper van Harpen.

4. Louis, volgt VIIIy.

VIIIx. Lucas Koning, zoon van VIIq, geb. Amsterdam 20 jan. 1818, palfrenier (1836), koetsier [1843-1854] voermansknecht [1851] en werkmansknecht [1857], woonde in de Korte Amstelstraat [1851], Spiegelstraat [1855], overl. Amsterdam 26 maart 1857, tr. aldaar 17 dec. 1845 Maria Catharina Grönberg, geb. Amsterdam 3 mei 1819, overl. aldaar 3 okt. 1901 (woonde toen in de Albert Cuypstraat 130), dr. van Carl Gustaaf Grönberg en Heiltje Meyles. In 1872 woont het gezin in een kamer aan de Amstelstraat (W 604).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Elisabeth Koning, geb. Amsterdam 29 aug. 1846, overl. aldaar 8 dec. 1855.

2. Cornelia (Catharina, Carolina) Hillegonda Koning, geb. Amsterdam 14 april 1850, overl. aldaar 20 okt. 1918, tr. Breukelen-Nijenrode 3 aug. 1877 Daniel van Oort, geb. Sloterdijk 11 dec. 1853, metselaar [1877], zn. van Albert van Oort en Johanna van Oostenrijk. Cornelia is op 25 juni 1877 vertrokken naar Breukelen keert in sept. 1877, samen met haar echtgenoot, terug naar Amsterdam, Echtpaar woonde in 1894 en daarna aan de J.v. Campenstraat 57. Bij hun woonde vanaf nov. 1910 tot febr. 1915 ook de zuster van Cornelia, Louise Maria Koning.

3. Louise Maria Koning, geb. Amsterdam 14 okt. 1851, strijkster [1894], tr. aldaar 24 sept. 1874 Otto Cornelis Bosch, geb. Amsterdam 7 dec. 1847, kantoorbediende, overl. Amsterdam 16 jan. 1877, zn. van Johannus Bosch en Kaatje Huizen. Echtpaar woonde te Amsterdam, Jacob van Campenstraat 57, kamer nr. 27.

4. Carl Gustaaf, volgt IXaj.

IXaj. Carl Gustaaf Koning, zoon van VIIIx, geb. Amsterdam 29 juni 1854, stoker [1872], bankwerker [1885], stoker [1886], smid [1881], overl. 14 nov. 1901, tr. Amsterdam 27 mei 1886 Maria Elisabeth de Vries, schoonmaaktster [1912], geb. Amsterdam 29 mei 1860, dr. van Anthonie de Vries en Anthonia Daalders. Carel Custaaf werd afgekeurd voor militaire dienst om dat hij ‘te klein’ was (bron: militieregister). Carel Gustaaf werd van 18 okt. tot 21 dec. 1872 opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam, en van 14 juni tot 3 juli 1881 wegens een oogziekte. Karel Gustaaf Koning, 36 jaar, wordt in 1891 vermeld als gedaagde voor de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam (archief 198, inv. nr. 150, vonnisnummer 780). Hij wordt dan veroordeerd voor 4 jaar en 6 maanden wegens valsemunterij.

Carl Gustaaf Koning woont in 1881 aan de J. van Campenstraat 57, vanaf juni 1898 in een winkelhuis aan de Frans Halsstraat 79hs, en vanaf juli 1899 Govert Flickstraat 69-II voor. In nov. 1901 verhuist het echtpaar naar Watergraafsmeer.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Maria Koning, geb. Amsterdam 15 sept. 1886, bewaakster bij de gemeente reiniging, overl. Amsterdam 29 febr. 1948, tr. aldaar 11 dec. 1912 Willebrordus Jacobus Joseph Evert van der Pol, rijwielhersteller [1912], geb. Amsterdam 21 febr. 1890, zn. van Petrus Joseph Dominicus van der Pol en Alida Petronella Antonia de Vries. Op 17 april 1923 werd te Amsterdam de scheiding tussen beide echtelieden uitgesproken.

2. Carl Gustaaf Koning, geb. Amsterdam 21 jan. 1888, overl. aldaar 25 mei 1891.

3. Antonius Johannus Koning, geb. Amsterdam 21 jan. 1888 (tweeling met voorafgaande), overl. aldaar 2 mei 1888.

4. Antonia Paulina Koning, geb. Amsterdam 4 juni 188943, woonde vanaf 29 jan 1925 tot 1965 te Zuilen (Nieuw-Zuilen, vanaf 1954 een wijk binnen de gemeente Utrecht), overl. Venray 18 juni 1968, tr. 1e Amsterdam 11 aug. 1915 Adrian Juan Amende, geb. Buenos Aires (Argentinië) 7 aug. 1891, ijzerwerker [1915], scheepmaker, scheepstimmerman, overl. Amsterdam 12 april 1921, zn. van Enrique Juan Amende en Juana Maria Leempoel, tr. 2e Amsterdam 18 mei 1922 Martinus Gerekink, geb. Ouder-Amstel 18 sept. 1889, brandstoffenhandelaar [1922], wed. van Sophia Aloijsia Janssen, overl. Utrecht 28 dec. 1952, zn. van Hendrik Gerekink en Magdalena Janna Hendrika Borssen.

5. Lucas, volgt Xag.

6. Carel Gustaaf Koning, geb. Amsterdam 26 sept. 1895, overl. Amsterdam 5 juli 1898.

7. Maria Catharina Koning, geb. Amsterdam 7 nov. 1896, tr. aldaar 13 febr. 1919 Willem Tegelaar, geb. Haarlem 28 jan. 1895, schoenmaker [1919], zn. van Willem Frederik Tegelaar en Sophia Wilhelmina Peter.

Xag. Lucas Koning, zoon van IXaj, geb. Amsterdam 11 maart 1891, letterzetter [1913], typograaf, woonde achtereenvolgens aan de Akerdijk 58 te Haarlemmermeer [1933-], Rijsengracht 88 te Amsterdam [1945-] en Rozengracht aldaar [1960-], overl. Amsterdam 25 dec. 1967, tr. 1e aldaar 3 dec. 1913 Gijsberta Floor, geb. Amsterdam 11 sept. 1892, overl. Amsterdam 23 aug. 1935, dr. van Gerardus Johannes Floor en Maxelante Vergenie Sluiter, tr. 2e Haarlemmermeer 27 dec. 1935 Elisabeth van der Bovenkamp.

Uit het eerste huwelijk:

1. Lucas Koning, geb. Amsterdam 5 dec. 1913, drukker [1934], ongehuwd, woont vanaf dec. 1934 in Amsterdam (komende van de gem. Haarlemmermeer), vanaf okt. 1936 inwonend op Stolwijkstraat 55.

2. Gijsberta Koning, geb. Amsterdam 31 dec. 1921, dienstbode en winkelbediende, overl. Haarlem 28 febr. 1958, tr. Aalsmeer 22 juni 1949 Johannus Lambertus van Rinkel, geb. aldaar 25 jan. 1912.

3. Gerardus Johannus Koning, geb. Amsterdam 12 maart 1924, tr. Amsterdam 21 aug. 1942.

Uit het tweede huwelijk:

4. Lucas Koning, geb. Amsterdam 14 febr. 1937, tr. 16 jan. 1959 G.G. Vogel.

5. Gustaaf Carel Koning, geb. Haarlemmermeer 30 sept. 1939.

VIIIy. Louis Koning, zoon van VIIq, geb. Amsterdam 29 maart 1830, koetsier [1854], lettergieter [1852], woont in 1852 en 1854 aan de Schans te Amsterdam, overl. Amsterdam 5 dec. 1858, tr. Amsterdam 15 nov. 1854 Anna Elisabeth Soeter, geb. Amsterdam 24 juni 1823, strijkster [1879], overl. Amsterdam 6 maart 1899, dr. van Philipus Soeter en Anna Elisabeth van der Dussen. Louis werd in 1843, nadat zijn beide ouders waren overleden, als wees opgenomen door het Diaconieweeshuis van de Hervormde Gemeente te Amsterdam.

Na het overlijden van Louis ontvangt zijn weduwe in 1863 een bijdrage voor haar levensonderhoud van de stedelijke armenzorg (huiszitten)94. Deze hulp wordt nadien overgenomen door de diakonie van de hervormde kerk waarna alleen nog in het jaar 1867 door de stedelijke armenzorg een bijdrage wordt verleend. Elisabeth Soeter woont in okt. 1862 aan de Leidsegracht te Amsterdam, en vanaf jan. 1871 Lange Leidsedwarsstraat 114 (bovenkamer). Vanaf okt. 1878 woont Elisabeth aan de Daniel Stalpertstraat 14, en (vanaf 1883) Daniel Stalpertstraat 34 (waar zij samen met haar dochter, kleindochter, en schoonzoon blijft wonen (en vanaf in mei 1885 aan de V.d. Helstraat 41).

Uit dit huwelijk:

1. Albertus Franciscus Koning, geb. Amsterdam 12 maart 1855, gemeenteambtenaar, tekenaar [1910], tr. 1e aldaar 2 juli 1879 Elisabeth Maria Volkersz, geb. s'Gravehage 4 maart 1858, overl. 24 juli 1908, dr. van Everhardus Johannus Elisa Volkersz. en Johanna Maria Wasmut. Echtpaar bleef kinderloos. Tr. 2e Amsterdam 30 juni 1910 Christina Hendrika Maria Johanna Riewe, geb. Amsterdam 21 aug. 1872, dr. van Carel Willem Godfried Riewe en Maria Sophia Catharina Kok. Echtpaar woonde in 1885 te Amsterdam aan de Jan Steenstraat 67, en vanaf juni 1892 Sarphatipark 3. Vanaf 1898 woonde het echtpaar J. v.d. Heijdenstraat 144-I.

2. Louis Koning, geb. Amsterdam 22 mei 1857, overl. aldaar 16 aug. 1857.

3. Maria Koning, geb. Amsterdam 30 sept. 1858, tr. 1e aldaar 31 juli 1884 Gerrit Houtkoop, geb. Medemblik 24 okt. 1839, schilder, overl. Amsterdam 14 sept. 1896, zn. van Luitje Houtkoop en Aaltje Otto. Echtpaar woonde in 1884 te Amsterdam aan de Daniel Stalpertstraat 34. Maria woonde daar al vanaf dec. 1883, samen met de moeder, en met haar (buitenechtelijke) dochter Anna Elisabeth Koning (geb. 18 jan. 1881, overl. 6 jan. 1884). In mei 1885 verhuizen zij naar V.d. Helstraat 41. Maria hertr. 23 aug. 1900 Pieter Johannnes Elias, geb. Sluis 17 april 1853, werkman. Echtpaar woonde Leidsedwarsstraat 123, zn. van Hendrik Elias en Maria Johanna Maas.

VIL. Abraham Koning, zoon van Ve, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 8 juni 1757 (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), broodbakker44 [1782-?] en opperman93, woonde bij zijn huwelijk [1782] te Haarlem (Jacobijnenstraat), daarna te Amsterdam op Oostenburg [1786] en in de Kleine Wittenburgerdwarststraat [1796], overl. Amsterdam 16 juni 1796 (doodsoorzaak: 'heete koorts'45), tr. Haarlem (ondertr. Amsterdam 26 juli) 11 aug. 1782 Teuntje van Doorn (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), geb. ca. 1750, afkomstig van Eemnes46, overl. Amsterdam (Buitengasthuis, daar opgenomen 14 okt.189) 21 okt. 1819. Teuntje woonde na het overl. van haar echtgenoot in de Weteringsestraat en de Grote Wittenburgerstraat 33 [1813, 1819]. Na het overlijden van haar echtgenoot ontvangt zij voor haar levensonderhoud hulp van de gemeentelijk armenzorg (Huiszitten)94. In 1809 wordt deze hulp beëindigd, en na de dood van haar jongste dochter Trijntje in 1813 weer aangevangen, tot haar overlijden in 1819.

Teuntje van Doorn (‘j.d. van Emmenes’) werd in 1775 ingeschreven als lidmaat van de hervormde kerk te Haarlem. Zij woonde toen ‘in de Groote Houtstraat’. Abraham werd op 26 april 1781 ingeschreven als lidmaat (‘door belijdenis’) van de hervormde kerk te Amsterdam. Hij woonde toen in de Passeerderstraat. Bij haar huwelijk te Haarlem wordt bij de inschrijving vermeld dat Teuntje van Doorn ‘j.d. van Haarlem’ is, en dat zij evenals Abraham Koning in de Jacobijnenstraat te Haarlem woonde. Getuigen waren Hendrik Koning (achterneef van Abraham) en Jaapje van Otterlo.

Uit dit huwelijk:

1. Jacomina Maria Joanna Koning, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 14 mei 1784, jong overleden.

2. Jacomina Maria Koning, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 5 juni 1785, overl. voor 1816, woonde bij haar huwelijk op de Nieuwendijk, tr. Amsterdam 20 april 1810 Jan Bout, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 9 juli 1786, sjouwerman [1816], overl. nà 1852, zn. van Jan Bout en Jacoba de Graadt. Jan Bout hertr. Amsterdam 19 juni 1816 Johanna Gijsberta Engelina van der Burgh, en woont in 1851 aan de Kleine Wittenburgerstraat 312 te Amsterdam.

3. Margaretha Elisabeth Koning, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 12 aug. 1787, begr. Amsterdam 14 okt. 1789.

4. Abram, volgt VIIr.

5. Trijntje Koning, geb./ged. (Oosterkerk) Amsterdam 20/25 nov. 1792, overl. Amsterdam 4 sept. 1813, woonde bij haar moeder.

VIIr. Abram (Abraham) Koning, zoon van VIL, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 17 jan. 1790 (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), timmermansknecht [1828, 1835], overl. Amsterdam 12 dec. 1844, tr. aldaar 25 juni 1828 Elisabeth Margaretha Kotting (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), geb./ged.(Evang. Luthers) Amsterdam 30 april/8 mei 1803, naaister [1859], overl. Amsterdam 2 nov. 1883, dr. van Casper Heinrich Kotting en Anna Koster(s). Het echtpaar woonde Laurierstraat 170 [1829, 1830, 1835], en Tweede Looiersdwarsstraat 26 [1844]. Na het overl. van haar echtgenoot woonde Elisabeth Kotting in 1851 met haar kinderen aan de Tuinstraat in de Pijpenbrandersgang (lag tussen de nummers 192 en 196).

Abraham Koning was rond 1812 in Franse dienst, ingeschreven bij het 11e Regiment Huzaren. Ook wordt ‘Abram de Koning’ in 1817 vermeld als soldaat in de registers voor de ‘Waterloo gratificaties’. In aanmerking voor deze gratificatie kwamen alle militairen die, onder bevel van de Hertog van Wellington, betrokken waren bij de veldslagen van 15 t/m 18 juni 1815. Tijdens de Slag bij Waterloo, op 18 juni 1815, werd Napoleon met zijn Grande Armée definitief verslagen door een geallieerd leger onder aanvoering van de Hertog van Wellington.

Uit dit huwelijk:

1. Abram, volgt VIIIz.

2. Casper Hendrik, volgt VIIIaa.

3. Antonius Johannus Christopher Koning (Antonius Johannis Koning), geb. Amsterdam 17 sept. 1833, werkman [1867], sigarenmaker, evang.luthers, overl. nà 1887 (maar voor 1892), tr. Amsterdam 13 nov. 1867 Johanna Machtilda Tebben, geb. aldaar 25 jan. 1838, rooms-katholiek, overl. Amsterdam 20 juli 1920, dr. van Lambertus Tebben en Helena Johanna Hoff47. Echtpaar bleef kinderloos en woonde in 1867-1885 Anjelierstraat 196, in 1886 Tuinstraat 189, en in 1887 Anjelierstraat 206. Een dochter van hun broer/zwager Casper Hendrik Koning (wiens echtgenote in 1877 was overleden), Antonette Johanna, woonde daar bij ze in.

4. Elisabeth Margaretha Catharina Koning, geb. Amsterdam 5 april 1835, overl. aldaar 9 aug. 1855.

5. Hendrika Wilhelmina Koning, geb. Amsterdam 11 mei 1839, overl. aldaar 29 mei 1857.

VIIIz. Abram Koning, zoon van VIIr, geb. Amsterdam 18 jan. 1829, sigarenmaker [1852, 1860, 1867, 1871, 1896], evang.luthers, overl. Amsterdam 3 febr. 1908, tr. aldaar 1 juni 1859 Antonetta Johanna Tebben, geb. Amsterdam 9 okt. 1828, stijfster [1859], rooms-katholiek, overl. Castricum 19 dec. 1914, dr. van Lambertus Tebben en Helena Johanna Hoff. Abram Koning woonde in 1855 aan de Tuinstraat 152 en in 1860 Tuinstraat 230. De kinderen van het echtpaar werden allemaal als rooms-katholiek bij de Burgerlijke stand ingeschreven. Abram en Antonetta wonen later in bij hun jongste dochter, Helena.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Margaretha Koning, geb. Amsterdam 10 april 1860, overl. aldaar 15 aug. 1934, tr. Amsterdam 21 febr. 1884 Frederik Wilhelmus Halekor, geb. Amsterdam 28 jan. 1863, smid, rooms-katholiek, overl. Bennebroek (huize 'Vogelenzang') 4 april 1931, zn. van Willem Georg Halekor en Maria Elisabeth Brandenburgh.

2. Johannus Wilhelm Hendrik Abram Koning, volgt IXak.

3. Helena Johanna Koning, geb. Amsterdam 16 april 1865, tr. aldaar 9 aug. 1893 Lucas Overduijn, geb. Amsterdam 9 aug. 1868, borstelmaker, sigarenmaker [1920], zn. van Johannus Daniël Overduijn en Geertruij Benjamins.

4. Johanna Machtilda Koning, geb. Amsterdam 28 juli 1867, overl. aldaar 23 maart 1871.

5. Casper Hendrik, volgt IXaL.

IXak. Johannus Wilhelm Hendrik Abram Koning (Latere akten: Abram Hendrik Johannes Wilhelm Koning48), zoon van VIIIz, geb. Amsterdam 31 mei 1863, sigarenmaker [1886-] en winkelier [1922], tr. Amsterdam 28 juli 1886 Helena Catharina Soesbergen, geb. aldaar 9 aug. 1865, ned.herv., overl. na 1930 en voor 1940, dr. van Casper Soesbergen en Helena Catharina van der Hulst. Echtpaar woonde in 1895 in de Tuinsraat en in 1912 in de Van Hogendorpstraat te Amsterdam.
In aug. 1912 vertrekt221 Abram Koning naar Toronto, Ontario (Can.) en woont daar samen met zijn zoon Johan Hendrik (die daar al eerder verblijft: Cornwallstreet 29). Op 29 mei 1913 arriveert ook de echtgenote van Abram Koning, samen met zijn dochters Helena en Hendrika met het schip de Potsdam uit Rotterdam in New York (Elys Island) met hetzelfde adres in Toronto als reisdoel. In de jaren 1918-1922 woont Abram Koning in Boston, Massachusetts (VS). Op 27 juni 1922 arriveren Abram en zijn echtgenote vanuit Boston terug in Amsterdam. Op 1 nov. 1923 arriveert Abram samen met zijn vrouw met het schip Volendam uit Rotterdam in New York (Elys Island) met als reisdoel Boston, Massachusetts (VS). Bij aankomst wordt als 'relative' vermeld: 'br.i.l (brother in law?) C. v. Bennekom, Summerstreet 256 Somerville Boston Mass.'. In 1930 en 1940 woont Abram, samen met zijn zoon John Koning en schoondochter te Medford (Ward 3), Middlesex, Massachusetts.

Uit dit huwelijk:

1. Johan Hendrik Koning, geb. Amsterdam 11 juli 1886, bij het huwelijk van de ouders door de vader erkend49, overl. aldaar 1 aug. 1886.

2. Johan Hendrik Koning, geb. Amsterdam 13 juni 1887, sigarenmaker [1912], electricien [1940], op 20 juni 1912 vertrokken naar Toronto, overl. Massachusetts in nov. 1962, tr. 1e Bostom 16 juni 1918 Rose M. Warner, geb. Nova Scotia, Canada ca. 1885, clerk [1918], dr. van Samuel Warner en Mary Walsh, tr. 2e New Hampshire 28 mei 1949 Agnes Joan Lanman, geb. ca. 1899, dr. van Frank John Mentzel en Anna May Crowley. Beide huwelijken bleven kinderloos. John H. Koning woonde in 1930 en 1940, samen met diens ouders, te Medford (Ward 3), Middlesex, Massachusetts.

3. Leonardus Casper Koning, geb. Amsterdam 5 nov. 1889, overl. Amsterdam 15 juni 1890.

4. Helena Catharina Koning, geb. Amsterdam 13 okt. 1891, op 17 mei 1913 samen met haar moeder en zuster Hendrika vertrokken naar Toronto, tr. aldaar 3 mei 1915 Carl Frederick Anton van Bennekom, geb. (Holland) ca. 1883, sigarenmaker [1915], zn. van Bernardus Willem van Bennekom en Cristiena van der Huys.

5. Hendrika Johanna Koning, geb. Amsterdam 5 dec. 1893, op 17 mei 1913 samen met haar moeder en zuster Helena vertrokken naar Toronto.

6. Wilhelm (William) Koning, geb. Amsterdam 2 maart 1896, sigarenmaker [1917, 1942] (Bostonia Cigar co.), overl. Dunstable, Middlesex, Massachusetts, 23 jan. 1976, tr. Maria Magdalena Aldenberg, geb. Culemborg 8 sept. 1900, overl. Chelmsford, Massachusetts, 28 nov. 1981, dr. van Abraham Aldenberg en Mina Hendrika Stephana van der Stroom. Wilhelm verblijft vanaf 13 mei 1913 bij Berdina Catharina van Soesbergen, en vertrekt in mei 1914 (als laatste van het gezin) naar Toronto. In 1940 woont hij met zijn gezin op hetzelfde adres (Medford (Ward 3), Middlesex, Massachusetts) als zijn ouders en zijn oudere broer. Hieruit:

a.       Lilian M. Koning, geb. Medfort, Massachusetts, 23 april 1923, overl. aldaar 24 dec. 2012, tr. Donald F. Simmons, geb. Massachusetts 16 dec. 1921.

b.      William Koning, geb. Massachusetts ca. 1926.

c.       Mina Koning, geb. Massachusetts 4 aug. 1927, over. 9 febr. 2011, tr. ca. 1951 Edward C. Becker, geb. Providence, R.I., 14 mei 1926, vice president Emerson Real Estate, overl. Florida 20 juni 2003, zn. van Henry Carl Becker en Lilian M.

d.      Ronald Koning, geb. Massachusetts ca. 1936, tr. Mariella,

e.       Robert John Koning, geb. Massachusetts ca. 1938, tr. Marylou. Echtpaar woont te Carlisle, Massachusetts. Hieruit: i. Debra Koning; ii. Alison Koning; iii. Robert J. Koning jr.

7. Hendrik Johannes Koning, geb. Amsterdam 8 nov. 1898, overl. aldaar 4 sept. 1908.

IXaL. Casper Hendrik Koning, zoon van VIIIz, geb. Amsterdam 25 febr. 1871, sigarenmaker [1896, 1924], overl. Amsterdam 31 jan. 1945, tr. aldaar 24 dec. 1896 (Petronella) Catharina Kersbergen50, geb. Amsterdam 20 juli 1874, door haar vader in 1877 erkend51, werkster op een kantoor, overl. Amsterdam 3 aug. 1961, dr. van Petrus Paulus Kersbergen en Margaretha Hoolwerf (huw. 22 aug. 1877). Echtpaar woonde in de Tollensteeg [1910] en de Nic. Beetstraat 83 [1939-].

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Catharina Koning, geb. Amsterdam 26 april 1897, werkster, ongehuwd, woonde bij haar ouders, tot 1974 in de Nic. Beetstraat 83, overl. Amsterdam 23 juli 1980.

2. Casper Hendrik Koning, volgt Xai.

3. Antonette Margaretha Koning, geb. Amsterdam 18 juli 1905, overl. Zoetermeer 16 jan. 1996, tr. 18 okt. 1933 Willem Jacob Fernhout, overl. Amsterdam 17 maart 1962.

Xai. Casper Hendrik Koning, zoon van IXaL, geb. Amsterdam 8 jan. 1900, schippersknecht [1923], pakker [1924], poetser bij de NS [1939], plantsoenbewaker, overl. 23 dec. 1986 te Monnickendam, tr. Nieuwer-Amstel 17 sept. 1924 Klaasje Mäkel, geb. 14 dec. 1903 te Nieuwer-Amstel, werkster [1924], overl. 15 dec. 1988 te Monnickendam, dr. van Nicolaas Willebrordes Mäkel en Klaasje van der Wal. Echtpaar woonde tot nov. 1933 in Haarlem en daarna in de Tollenstraat te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Casper Hendrik Koning, geb. Nieuwer Amstel 25 nov. 1925, tr. Amsterdam 15 febr. 1951 E.J. Hilbers.

2. Petronella Klaasje Koning, geb. Haarlem 29 jan. 1931, tr. Deventer 20 maart 1953 R. van der Schaaf.

VIIIaa. Casper Hendrik Koning, zoon van VIIr, geb. Amsterdam 25 mei 1830 (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), sigarenmaker [-1875], metselaar [1881], werkman [1884-1890, 1899], Ned.Herv., overl. Amsterdam 4 jan. 1909, tr. aldaar 29 juli 1857 Elisabeth Machtilda Johanna Tebben (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), geb. Amsterdam 9 nov. 1837, rooms-katholiek, overl. aldaar 8 okt. 1877, dr. van Lambertus Tebben en Helena Johanna Hoff.

Het echtpaar heeft hun mannelijke kinderen als evang.luthers aangegeven, terwijl hun dochters allen als rooms-katholiek bij de Burgerlijke Stand werden opgegeven. Mogelijk werd hiermee het obstakel van een gemengd huwelijk overwonnen, of is het echtpaar nà 1865 overgegaan tot het rooms-katholisisme aangezien hun drie dochters na dit jaartal werden geboren. Volgens het bevolkingsregister was Casper Hendrik echter Ned.hervormd.

Waarschijnlijk vanwege ernstige ziekte van hun moeder (die in okt. datzelfde jaar is overleden) verblijven de jongste mannelijke kinderen vanaf mei 1877 in het H. Aloysius gesticht aan de Elandstraat 175-177, en de vrouwelijke kinderen Machtilda en Hendrika W. Koning van verbleven vanaf mei 1877 tot juli/okt. 1883 in het gesticht De Voorzienigheid Lauriergracht 39 / Elandstraat 34 te Amsterdam. De katholieke gestichten St. Aloysius en "de Voorzienigheid", indertijd in stand gehouden door de Heerenvereeniging tot Weldadigheid, waren opgericht ten behoeve van het ‘redden en opvoeden van verwaarloosde jeugd’, kinderen, (half)wezen en ouden van dagen. Antonetta J. Koning blijft anders dan haar zusters vanaf april 1877 met haar vader en broer Casper Hendrik in het huis van haar oom Antonius wonen (Anjeliersstraat 196). Vanaf juni 1877 gaat haar vader dan elders wonen, maar Antonetta blijft dan met haar oom en tante daar wonen tot 1885. De andere kinderen wonen vanaf 1884 bij hun grootmoeder Helena Johanna Hoff (1807) en tante Magtilda Johanna Tebben (1840) aan de Lindengracht 94 en aan de Anjeliersstraat 204.

Casper Hendrik woonde achtereenvolgens: Anjeliersstraat 493 (nu nr. 200) [1858-1859], Anjelierstraat 295 [1859-1860], Tuinstraat 224 [1860-febr. 1867] (de schoonmoeder en schoonzuster van Casper Hendrik, Helena Hoft en Machtilda Tebben, woonde toen bij hem hem in), Ratelwachtsteeg 206-1 [1867-sept. 1869], Anjelierstraat 224 [1869-1877], Anjeliersstraat 65 [1877-1878], Anjeliersstraat, Schavenmakersgang 218 [1878-1882], Prinsengracht 308 [1882-1888], Lauriersgracht 9 [1888], en Boomstraat [1909].

Tussen 1883 en 1890 wordt Casper Hendrik ruim 25 keer door het kantongerecht te Amsterdam veroordeeld wegens openbare dronkenschap. Meestal betrof de veroordeling een geldboete, maar 1886 betrof het tweemaal drie dagen gevangenisstraf220. Twee jaar later werd Casper Hendrik vanwege een veroordeling bij vonnis kantongerecht Amsterdam dd 19 september 1888, nr.4; gedetineerd, vanaf 17 november 1888 tot 15 februari 1889 te Hoorn (Oostereiland). In het gevangenisregister wordt over hem vermeld: heeft lager onderwijs genoten; evang.luthers; signalement:1,66 lang, bruin haar, blauwe ogen, grote neus en mond.

Uit dit huwelijk:

1. Casper Hendrik, volgt IXam.

2. Lambertus Johannes Koning, geb. Amsterdam 8 sept. 1861, overl. Amsterdam 28 jan. 1863.

3. Lambertus Casper (Lambertus Casparus) Koning, geb. Amsterdam 15 maart 1863, timmerman [1887], evang.luthers (als zodanig bij geboorte aangegeven), overl. Soerabaja (Ned. Indie) 2 nov. 1897. Lambertus woonde vanaf maart 1877 (zie datum overl. moeder) tot mei 1884 in het H. Aloysiusgesticht aan de Elandstraat 175-177 te Amsterdam. Daarna woont hij eerst met twee van zijn zusters bij zijn grootmoeder en tante aan de Lindengracht 94, en Anjeliersstraat 204. En in 1886 tot nov. 1889 woont hij Boomstraat 15, waarna hij vertrekt naar Harderwijk (kazerne aldaar).

4. Leonardus Johannes, volgt IXan.

5. Machtilda Johanna Catharina Koning, geb. Amsterdam 27 juli 1868, rooms-katholiek (als zodanig bij geboorte aangegeven), woonde vanaf 1889 tot haar huwelijk in bij haar broer Casper Hendrik, overl. Amsterdam 27 dec. 1932, tr. Amsterdam 16 april 1891 Hendricus Antonius Schopman, geb. aldaar 14 dec. 1867, meubelmaker, overl. Amsterdam 11 juli 1945, zn. van Leonardus Schopman en Johanna Maria Frielick. Echtpaar woonde vanaf aug. 1941 Davisstraat 4-III.

6. Hendrika Wilhelmina Koning, geb. Amsterdam 26 febr. 1870, rooms-katholiek (als zodanig bij geboorte aangegeven), tr. Amsterdam 4 jan. 1899 Jacobus Albertus Pieterze, geb. Amsterdam 16 maart 1874, stalknecht, overl. Amsterdam 8 febr. 1968, zn. van Jacob Albertus Pieterze en Cornelia Christina Antonetta Meijer. Echtpaar woonde in 1938 J. v. Lennepstraat 47hs, en vanaf jan. 1945 Da Costastraat 107-IIv.

7. Antonetta Johanna Koning, geb. Amsterdam 24 jan. 1873, rooms-katholiek (als zodanig bij geboorte aangegeven), overl. Amsterdam 23 mei 1946, tr. 11 sept. 1895 Gerardus Petrus Luske, geb.Amsterdam (Nieuwer Amstel) 17 mei 1873, meubelmaker, overl. Amsterdam 26 jan. 1940, zn. van Gerardus Johannus Luske en Johanna van Klaveren. Antonetta woont vanaf 1877 tot 1885 bij haar oom Antonius Koning. Echtpaar woonde in 1939 te Amsterdam aan de Distelachterstraat 3hs en vanaf 1941 Plantage Middenlaan 52.

8. Een levenloos geboren kind, geb./overl. 15 nov. 1875.

IXam. Casper Hendrik Koning, zoon van VIIIaa, geb. Amsterdam 10 jan. 1859, slagersknecht [1881], slachter [1884], slagersknecht en milicien [1881], diamantslijper [1886-1896, 1909, 1923], evangluthers (als zodanig bij geboorte aangegeven), later Rooms Katholiek, overl. 10 febr. 1924, tr. Amsterdam 23 nov. 1881 Maria Sophia van Munster, geb. Amsterdam 27 mei 1861, dr. van Adolf van Munster en Hendrika Clara Bosch. Casper Hendrik woonde in 1877 aan de Warmoesstraat 186.

Uit dit huwelijk voor zover bekend:

1. Adolf Gerardus Koning, geb. Amsterdam 23 dec. 1882, broeder [1903], verblijft in 1901-1902 in Velp (Mariëndal), overl. Amsterdam 29 maart 1909.

2. Hendricus Johannus, volgt Xah.

3. Josephus Hendricus Koning, geb. Amsterdam 17 maart 1889, overl. aldaar 24 dec. 1889.

4. Wilhelmus Maria Koning, geb. Amsterdam 15 aug. 1890, kantoorbediende [1926], comm. in effecten, overl. Haarlem 25 mei 1971, tr. Schoten 3 april 1926 Jannetje Sneider, geb. Amsterdam 20 okt. 1889, onderwijzeres [1926], overl. aldaar 14 juni 1969, dr. van Simon Sneider en Maaijke Oosterbaan. Echtpaar bleef kinderloos.

5. Maria Hendrika Susanna Koning, geb. Amsterdam 8 febr. 1893, overl. aldaar 2 jan. 1896.

6. Hendrika Maria Koning, geb. Amsterdam 2 juni 1894, overl. aldaar 13 sept. 1895.

7. Een als levensloos aangegeven kind, 15 okt. 1896.

8. Een als levensloos aangegeven kind: 21 aug. 1897.

9. Een als levensloos aangegeven kind: 31 dec. 1898.

Xah. Hendricus Johannus Koning, zoon van IXam, geb. Amsterdam 5 febr. 1887, diamantbewerker [1909], later schrijver ter gemeente secretarie [1923], klerk, woonde All.Piersonstraat 12 [1939-], overl. Amsterdam 19 jan. 1969, tr. 1e Amsterdam 22 sept. 1909 Alida Maria de Wit, geb. aldaar 6 febr. 1880, overl. Amsterdam 4 juni 1821, dr. van Wilhelmus Casparus de Wit, tr. 2e Amsterdam 20 dec. 1923 Adriana Gerardina Cornelia Luirink, geb. aldaar 19 juli 1900, overl. Amsterdam 21 dec. 1968, dr. van Frans Hendrik Lodewijk Luirink en Adriana Gerritdina van Herpen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Sophia Rosina Koning, geb. Amsterdam 23 mei 1913, jeugdleidster [1939], tr. 21 juni 1944 Leon Maire van der Hulst, geb. Amsterdam 24 aug. 1912, ambtenaar van de Kinderwetten [1939], opzichter, RK, zn. van Lodewijk Martinus Antonius van der Hulst en Francina Maria Frederica Wilhelmina Dina Zuur. Echtpaar woonde tot okt. 1944 All. Piersonstraat 12, en daarna Keizersgracht 240hs. In 1946 verhuist het echtpaar naar Schiedam (L. Nieuwstraat 195).

2. Alida Wilhelmina Maria Koning, geb. Amsterdam 2 dec. 1918, tr. 21 aug. 1947 J. v.der Knaap.

IXan. Leonardus Johannes Koning, zoon van VIIIaa, geb. Amsterdam 23 sept. 1865 (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), evang.luthers (als zodanig bij geboorte aangegeven), later rooms-katholiek, diamantslijper [1886, 1912, 1916, 1919, 1925], agent levensverzekeringsmaatschappij [1925], was ook 40 jaar koster in de rooms-katholieke kerk "De Zaaier" aan de Rozengracht, overl. Amsterdam 1 maart 1957, tr. 1e aldaar 12 mei 1887 Maria Elisabeth Gerardina Bruijn (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), geb. Amsterdam 16 juli 1868, overl. aldaar 3 mei 1925, dr. van Franciscus Fidelis Bruijn (kruideniersknecht en koopman in Tuinstraat), en Gerardina Eyling, tr. 2e Amsterdam 14 okt. 1925 Anna Maria Agatha Bours, geb. aldaar 25 febr. 1873, overl. 20 dec. 1943, dr. van Joannes Hubertus Bours en Adriana Christina Poulus.

Omdat zijn grootmoeder rooms-katholiek was is leonardus mogelijk toen overgegaan naar de rooms-katholieke kerk en werd daarmee de stamvader van een rooms-katholieke tak van de familie (de) Koning.

Leonardus verblijft vanaf mei 1877 tot okt. 1883 samen met zijn broer Lambertus (tot mei 1884) in het H. Aloysius gesticht te Amsterdam, Elandstraat 175-177. Zijn zusters verblijven vanaf dan in De Voorzienigheid, Lauriergracht 39/ Elandstraat 34.

Leonardus was waarschijnlijk als diamantslijper werkzaam aan de Anjeliersstraat 200, hetzelfde adres waar zijn ouders in 1858-1859 woonden, welk huis in 1877 werd verbouwd tot diamantslijperij Aukes239. Overigens zaten er eind 19de eeuw nog twee andere diamantslijperijen in de Anjeliersstraat (de diamantslijperijen ‘Elise’ en ‘Wiedenhof’).

Verdere achtereenvolgende adressen van Leonardus zijn: Anjelierstraat 196 (hij woonde daar samen met zijn zuster Hendrika Wilhemina) [okt. 1883 – mei 1884], Tweede Tuindwarsstraat 19, in de onderkamer: inwonend bij de fam. Springmeijer (metselaar) [mei 1884 - mei 1885], Anjeliersstraat 189hs [tot maart 1886], opnieuw Tweede Tuindwarsstraat 19 [maart 1886 - mei 1887], Tuinstraat 216 [mei 1887 -dec. 1889], Madelievenstraat 16 [tot mei 1890], Tuinstraat 198 [1890-], Marnixstraat 105-hs [1906], Tuinstraat 164-II [1910], Lauriergracht 28 huis [1911], Bilderdijkstr. 51-II {1913], Kinkerstraat 123-I [1921], Rozengracht 18-II [1926], Rozengracht 214-I [1931], Bloemgracht nrs. 120-I, 122 huis en 105 huis [resp. 1935, 1937 en 1938], Pl.Prinsenlaan 2 [1940-], Nassaukade 161hs [1944], Nassaukade 155 [1945-], De Clerqstraat 48 [1947], Nassaukade 155 [1947-] en Nw.Passeerderstraat 2 (Kath. Verzorgingshuis Sint Bernardus) [1950-].

Bij Leonardus woonde najaar 1885 tot maart 1886 samen met een "pleegkind" Gerdina Maria Bruijn. Dit kind is geb. Amsterdam 3 aug. 1884, buitenechtelijke dr. Van Dina Catharina Wilhelmina Bruijn, vader onbekend. Dina (geb. 16 okt. 1859) is later de schoonzuster van Leonardus. Ook nadat Leonardus weer elders woont wordt Gerdina als pleegkind vermeld, dan weer in een ander gezin.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jozef Alphonsus Johannus, volgt Xaj.

2. Gerardus Johannus Alphonsus, volgt Xak.

3. Jacoba Clara Koning (Jacoba Maria), geb. Amsterdam 8 aug. 1890, tr. 1e 17 april 1912 (echtscheiding 29 april 1924) Jacobus Kok, geb. Harmelen 4 juli 1887, loopknecht [1912], zn. van Jacobus Kok en Jannigje van Schaik, tr. 2e Amsterdam 5 maart 1925 Wilhelmus Hendricus Jacobus Kappe, geb. Amsterdam 17 juli 1878, werkman [1925], knecht gasthuis [1939], overl. Amsterdam 3 juni 1951, zn. van Dirk Johannes Kappe en Susanna Magdalena Mazijn. Echtpaar woonde in 1939 Bilderdijkkade 73 en vanaf aug. 1944 Cabralstraat 22hs. Vanaf mei 1945 woonde het echtpaar Hoofdweg 286hs.

4. Francisus Josephus Alphonsus, volgt XaL.

5. Maria Louisa Koning, geb. Amsterdam 10 nov. 1893, overl. aldaar 24 okt. 1945, tr. Amsterdam 14 sept. 1916 Bernardus Johannes van Zoom, geb. aldaar 23 aug. 1889, elektricien [1916], monteur [1939], zn. van Antonius Josephus van Zoom en Christina Wilhelmina Mulder. Echtpaar woonde te Amsterdam Van Hogendijkstraat 183-II. Bernardus hertr. Op 19 juni 1946 te Zeist Johanna Maria Limbach, en verhuist in 1963 naar Zandvoort (Herman Heyermansweg 65).

Xaj. Josef Alphonsus Johannus Koning, zoon van IXan, geb. Amsterdam 1 febr. 1888, sigarensorteerder [1912], sigarenmaker, kantoorknecht [1939], later werkloos, overl. Amsterdam 8 aug. 1943, tr. Amsterdam 19 febr. 1912 Berdina Mommer, geb. aldaar 24 sept. 1889, overl. Amsterdam 15 dec. 1951, dr. van Cornelis Nicolaas Mommer en Nicola Maria Catharina Pieters. Het echtpaar woonde tot sept. 1922 aan de Nw. Leliestraat 92-I, en daarna aan de Ruijsdaelkade 265 III. Josef verbleef van mei 1940 tot jan. 1941 in De Bilt. Twee weken na diens overlijden overleed ook zijn jongste zoon. Berdina Mommer is in maart 1948 verhuist naar Ruijsdaelkade 259-II.

Uit dit huwelijk:

1. Leonardus (Leo) Johannes Josephus Koning, geb. Amsterdam 4 dec. 1912, loodgieter, overl. Amsterdam 24 dec. 1981, tr. aldaar 18 okt. 1939 Geertruida Johanna Maria Kemper, geb. Amsterdam, 15 juni 1915. Echtpaar woonde te Amsterdam vanaf okt. 1939 aan de 2de J. v.d. Heijdenstraat 45 3h, vanaf april 1944 Swammerdamstraat 6 hs, en vanaf febr. 1979 Pres. Kennedylaan 188. Leonardus verbleef van sept. 1926 tot 1928 in het St. Bonifacius Missiehuis, van Mill Hill aan de Berkhouterweg te Hoorn, een kleinseminarie voor jongens van boven de rivieren die missionaris wilden worden. Echtpaar woonde 2de J. v.d. Heijdenstraat 45-III [1939], Swammerdamstraat 6-hs [1944-1979] en Pres. Kennedylaan 188. Uit dit huwelijk:

a.       Berdina Geertruida Victorine Koning, geb. Amsterdam 6 nov. 1941, tr. 28 jan. 1961 B. v. Dijk,

b.      Antonius Leonardus Josef Koning, geb. Amsterdam 17 dec. 1945, tr. 9 sept. 1966 F.H.J. Sijtsma.

2. Clara Maria Catharina Koning, geb. Amsterdam 13 mei 1914, dienstbode [1939], overl. Amsterdam 4 juli 1995, tr. 2 mei 1943 W.M.A.L. (Wim) van Rheenen.

3. Jacobus (Ko / Sjaak) Koning, geb. Amsterdam 30 jan. 1916, meubelmaker, overl. Purmerend 30 dec. 2002, tr. Catharina Maria Eickhof, overl. Purmerend 27 maart 1995. Hieruit:

a.       Trees Koning, tr. Andre Scharzwalder.

b.      Marietta Koning, overl. maart 2018, woonde in Purmerend. Heeft een dochter: Fanny Koning.

4. Josef (Joop) Alphonsus Johannus Koning, geb. Amsterdam 16 okt. 1917, loodgieter, overl. Amsterdam 2 aug. 1948, tr. 17 april 1946 Maria Josephina Snel, geb. Amsterdam 13 juni 1919. Echtpaar woonde Fann. Scholtenstraat 70-1 (apr. 1946) en J. Israelskade 42-II (april 1948 -). Uit dit huwelijk: a. Joke Koning.

5. Nicolaas Bernardus Josephus, volgt XIag.

6. Cornelis (Kees) Nicolaas Koning, geb. Amsterdam 7 aug. 1921, overl. aldaar 15 nov. 2005, tr. Thea Mittelmeijer, geb. ca. 1924. Zij woonden te Amsterdam, Burg Van Leeuwenlaan 41/II. Hieruit:

a.       Dolly Koning.

b.      Kees Koning.

7. Bernardus Maria Josephus Koning, geb. Amsterdam 30 maart 1923, overl. aldaar 23 mei 1924.

8. Bernardus (Ben) Maria Josephus Koning, geb. Amsterdam 3 okt. 1924, overl. Acacia Ridge, Brisbane, Australie 18 juni 2004, tr. Amsterdam 15 dec. 1953 Cornelia (Corrie) Alida Catharina Plekker, geb. Amsterdam 12 dec. 1924, overl. okt. 2017, dr. van Petrus Jacobus Hendricus Pleekr en Alida Jacoba Valkenet. Echtpaar emigreert in januari 1954 (een maand na hun huwelijk) naar Australië (aangekomen in Australië op 10 februari 1954 met het schip Johan van Oldenbarnevelt), woont Brisbane. Hieruit 8 kinderen waaronder:

a.       Peter Koning.

b.      Paul Koning.

c.       Robin Koning.

d.      Bernadette Koning.

e.       Cybėle Koning.

9. Adrianus (Ad) Maria Leonardus Koning, geb. Amsterdam 28 sept. 1926, schilder, overl. Houten 31 okt. 2008, tr. Geertruide (Truus) Johanna van Stigt, geb. 6 nov. 1922, overl. 4 jan. 1995, dr. van Wilhelmus van Stigt en Peternelle Hermina Lambregts. Nadien woonde Ad samen met An. Uit het eerste huwelijk:

a.       Paulus Maria Bernardus Koning.

b.      Marga Koning.

c.       Hans Koning.

d.      Chris Koning.

e.       Gerard Koning.

10. Alphonsus (Fons) Cornelis Maria Koning, geb. Amsterdam 16 juli 1928, overl. 18 maart 2014, tr. Wilhelmina Johanna van Stigt, geb. 10 okt. 1935, overl. Amsterdam 5 juni 1997, dr. van Wouter van Stigt en Catharina Antonia Kempers. Alphonsus verbleef vanaf okt. 1942 in Bergen (Limburg). Hieruit:

a.       Gonny Koning, tr. 17 sept. 2014 Sebastiaan van Stigt, zn. van Willem van Stigt.

b.      Annemarieke (Anne) Koning, tr. Mirjam.

c.       Oscar Koning, tr. Anne-Marie. Kinderen: Laetitia Koning; Gabrielle Koning; Raphael Koning; Servaes Koning.

d.      Marco Koning, tr. Mannon.

11. Theresia (Trees) Clara Maria Koning, geb. Amsterdam 5 jan. 1931, tr. Fred van Stigt, geb. 1926.

12. Wilhelmus (Wimpje) Cornelis Maria Koning, geb. Amsterdam 17 juni 1933, na langdurige ziekte overl. Vught (Psychiatrisch ziekenhuis Voorburg) 26 aug. 1943. Daarvoor verbleef hij, vanaf aug. 1942 bij de Sint-Willibrodusstichting168 in Heiloo. In dec. 1942 wordt hij overgeplaats naar Voorburg te Vught240.

XIag. Nicolaas (Nico) Bernardus Josephus Koning, zoon van Xaj, geb. Amsterdam 27 okt. 1919 (ged. RK 27 okt. Kerk van H. Ignatius), verkoper [1939], magazijnmedewerker, later werkzaam in de Amsterdamse haven voor de Batavia Arak Maatschappij, overl. Amsterdam 9 augustus 1988, tr. aldaar 1947 (kerkelijk, RK, kerk O.L. Vrouwe Koningin des Vredes: 3 jan. 1948) Adriana Hendrika Maria Driehuis, geb. Amsterdam 19 juni 1925, overl. Bennekom 1 febr. 2010, dr. van Willem Alexander Nicolaas Driehuis en Anna Alfonsa Maria Rijnders. Echtpaar woonde vanaf nov. 1947 D. Stalpertstraat 90-III hoog achter, en vanaf jan. 1955 Mart. Nijhoffstraat 11-II.

Nico verbleef vanaf juni 1942 te Hardenberg, en vanaf juni 1947 tot nov. 1947 bij diens broer Leonardus aan de Swammerdamstraat 6-hs.

Uit dit huwelijk:

1. Nicolaas (Niek) Bernardus Josephus Koning, geb. Amsterdam 27 nov. 1948.

2. Josephus (Jos) Alphonsus Johannus Koning, geb. Amsterdam 20 juni 1950.

3. Marcellus (Marcel) Henri Koning, geb. Amsterdam 13 sept. 1958, tr. (traditioneel) Yasothon, Thailand, juli 2011 Wannaphon Somsaat, geb. Yasothon 13 Aug. 1974, dr. van Sombun Somsaat en Prasian. Hieruit: 1. Pantida Koning, geb. Amsterdam 26 juli 2013; 2. Nicolaas Koning, geb. Amsterdam 26 juli 2013 (tweeling met 1.), overl. aldaar 4 aug. 2013. Zie ook: Kwartierstaat Pantida en Nico Koning

Xak. Gerardus Johannus Alphonsus Koning, zoon van IXan, geb. Amsterdam 17 april 1889, sigarenmaker [1913], had later een groentezaak in de Amsterdamse Jordaan, woonde in de Marnixstraat 209, en 60 [1928-], Westerstraat 244hs [1936-] en de Schaepmanstraat 34 [mei 1941-], overl. Amsterdam 30 juni 1943, tr. aldaar 19 maart 1913 Theodora Brummelaar, geb. Amsterdam 1 aug. 1889, overl. aldaar 31 okt. 1976, dr. van Theodorus Brummelaar en Wilhelmina Alida Letteboer.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Elisabeth Gerardina Koning, geb. Amsterdam 17 juni 1913, tr. 7 nov. 1934 IJnze Marten Koopmans, geb. Amsterdam 26 nov. 1911, taxichauffer, winkelbediende, overl. aldaar 25 dec. 1993, zn. van Marten Koopmans en Sabina Magdalena Drenthe. Echtpaar woonde te Amsterdam, Fann. Scholtenstraat, en Kijkduinstraat 100-II.

2. Johan Rudolf Koning, geb. Amsterdam 9 juli 1915, stoffeerder [1937], fabrieksarbeider suikerfabriek [1939], electricien, tr. 21 juli 1937 Aaltje Grietje Geertje de Ridder, geb. Amsterdam 19 juli 1912. Echtpaar bleef kinderloos en verhuist in 1981 naar Alkmaar.

XaL. Franciscus Josephus Alphonsus Koning, zoon van IXan, geb. Amsterdam 20 dec. 1891, sigarenmaker [1919], later koopman in boter/kaas/eieren, stond met een kraam op de Ten Katemarkt, RK, woonde in de Borgerstraat 50, Nw. Leliestraat 147 [1921-], Ten Katestraat 103-II [1927-] en Ten Katestraat nr.44 [1939-1976] en nr.54 [1976-], overl. Amsterdam 9 febr. 1977, tr. aldaar 2 april 1919 Maria Tit, geb. Amsterdam 29 dec. 1898, overl. aldaar 3 juli 1979, dr. van Petrus Tit en Geertruida Jongebloet. Franciscus was in jan. 1921 vertrokken naar Hamburg.

Uit dit huwelijk:

1. Frans Koning, geb. Amsterdam 19 okt. 1921, tr. 16 mei 1946 N.W.A. Spierieus.

Vf. Dirk Koning, zoon van IVe, ged. Zuilen 10 aug. 1727, puinhaalder [-1780], verm. in febr. 175888 bij boedelscheiding wegens overl. Dirk Koning (zijn grootvader), doopceel gelicht 4 okt 1763, begr. Amsterdam (Westerkerkhof) 22 okt. 1780 (doodsoorzaak: 'koorts'177), tr. 1e Amsterdam (Ned.Herv.) 21 april 1752 Anna Sophia van der Saag (van der Saal/Verdersaag), ged. ca. 1720 te Arnhem, woonde bij haar huwelijk op de Prinsengracht, begr. Amsterdam (Leidsekerkhof) 13 mei 1762, dr. van Goosen van der Saag, tr. 2e Amsterdam (Ned.herv.) 13 mei 1763 (weeskamer zelfde dag voldaan) Barendina (Diena) ter Beek, geb. Amsterdam, wed. van Hermanus Kelder, begr. Amsterdam 13 juli 1783. Dirk woont in de Utrechtsedwarsstraat [1752, 1763], en in 1780 Tweede Looijersdwarsstraat. Zijn wed. woont in 1783 in de Utrechtsedwarststraat bij de Amstel.

Uit het eerste huwelijk:

1. Geertruij Alida Koning, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 18 jan. 1753, overl. na 1811, tr. Amsterdam (o.tr. 26 maart) 1786 Fredrik Tourlage (Jan Fredrik Torlage/Turlage), afk. van Osnaburg, rooms kath., wed. van Maria Methorst. Fredrik en Geertruij wonen bij hun o.tr. beide ‘op den Amstel’, Van Geertruij wordt dan vermeld dat zij dan 33 jaar is en rooms kath., en dat haar beiden ouders al zijn overleden (get. voor haar is dan ‘Anna Klijn in de Sandtstraat’). Het echtpaar laat op 28 maart 1786 (2 dagen na hun ondertrouw!) en in 1787 en 1795 drie kinderen dopen in de Mozes- en Aäronkerk (rk) te Amsterdam. Geertruij is tevens op 26 juni 1796 in Amsterdam getuige bij de doop van een kind (Dirk) van haar broer Hendrik.

2. Catharina Koning, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 21 nov. 1754, begr. Amsterdam 8 dec. 1754.

3. Cornelis Koning, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 1 aug. 1756, overl. na 1791, woont bij zijn huwelijk en 1791 op de Nieuwendijk, tr. Amsterdam132 22 jan. 1779 Bartha Bruijns ('van Oijtalen'?), geb. ca. 1756, begr. Amsterdam (Westerkerkhof) 4 sept. 1791. Echtpaar bleef kinderloos.

4. Hendrik Koning, volgt VIm.

5. Catharina Elisabeth Koning, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 11 april 1762, begr. Amsterdam 25 dec. 1762.

VIm. Hendrik Koning, zoon van Vf, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 8 febr. 1759, schoenmakersknecht [1812], schoenmaker [1812, 1818], nachtwacht [1819], overl. Amsterdam 23 aug. 1819, tr. 1e Amsterdam (Ned.Herv.) 24 juni 1785 (630/328; get. is Andries Koning178) Christina Elisabeth Rabee (Raabee/Raabe/Rabbe), ged. Amsterdam (Evang.Luthers) 19 jan. 1755, begr. Amsterdam 2 april 1801, dr. van Jan Laurens Raabe en Anna Catharina Pof, tr. 2e Amsterdam (Ned.Herv.) 9 juli 1802 (649/263; weeskamer voldaan 30 juli 1802) Aaltje Marsman, van Breukelen, overl. voor 1819. Hendrik woont bij zijn huwelijk in 1785 en 1795 in de Utrechtsedwarsstraat, in 1796 in de Tweede Looijersdwarsstraat, in 1797 op de Looijersgracht, in 1798 in de Nieuwe Looijerstraat, in 1802 op de Prinsengracht bij de Rundstraat, in 1812 aan de Noorderdwarsstraat en in 1818 en 1819 in het Houtkopershofje in de Nieuwe Looijerstraat. Hendrik wordt in sept. 1818 en in 1819 driemaal opgenomen in het Buitengasthuis te Amsterdam236

Hieruit:

1. Cornelis Koning, volgt VIIs.

2. Anna Koning (Annaatje Kooning), ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 4 febr. 1788 (get. Cornelis Koning en Maria van Doorn), tr. Amsterdam 17 mei 1826 Johan IJsbrand Bock/Bok, geb. Utrecht 17 juni 1793, opperman [1826], werkman [1852], overl. Amsterdam 26 april 1853, zoon van Abraham Bock en Johanna Borgers. Echtpaar woont in 1852 Laurierstraat 69 (voorkamer) te Amsterdam. Vanaf sept. 1853 woont Anna in de Nieuwe Gang aan de Laurierstraat, en vanaf april 1854 aan de Laurierstraat 9 (onderste woonkamer). Vanaf dec. 1855 tot maart 1856 woont zij Laurierstraat 127. In 1858 woont Anna Koning in het Diaconesse Oude Mannen en Vrouwen Huis aan de Binnen Amstel..

3. Leena Koning (Helena), ged. Amsterdam (Amstelkerk) 1 nov. 1789 (get. Leena Rabbe), begr. Amsterdam 21 sept. 1795.

4. Clara Maragreta Koning, ged. Amsterdam (Oude kerk) 29 dec. 1793 (get. Margreta Raabe), begr. Amsterdam 12 okt. 1797.

5. Dirk Koning, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 26 juni 1796 (get. Geertruij Koning en Johannes Heftering), begr. Amsterdam 23 aug. 1796.

VIIs. Cornelis Koning, zoon van VIm, ged. Amsterdam (Evang.Luthers) 30 april 1786 (get. Cornelis Koning en Anna Catharina Pof), behangseldrukker [1812, 1831], drukker [1836], overl. Hilversum 4 jan. 1842, tr. 1e Amsterdam 22 juni 1810 Sophia Brandenburg, ged. Amsterdam 18 febr. 1787, woonde bij haar huwelijk aan de Kromme Waal, overl. Amsterdam 20 jan. 1812, dr. van Leendert Brandenburg en Anna Margaretha Krijsman, tr. 2e Amsterdam 22 nov. 1812 Sophia Brandenburger, ged. Delft 17 april 1791, overl. Den Haag 30 nov. 1835, dr. van Johannes Brandenburger en Elsje de Zaaijer, tr. 3e Den Haag 2 nov. 1836 Catharina (Catriena) Lameij, ged. Delft 18 dec. 1787, overl. Hilversum 24 juli 1839, dr. van Jacobus Lameij en Johanna Gobel. Cornelis woonde bij zijn huwelijk in 1810 in de Utrechtsestraat bij de Reguliersgracht en de Noorderstraat en in 1831 te Den Haag.

Uit het tweede huwelijk:

1. Christina Elizabeth Koning, geb. Rotterdam 25 juni 1817, overl. Amsterdam 9 aug. 1852, tr. Amsterdam 9 mei 1849 Christiaan Jozef Poldner, kleermaker [1849, 1854, 1862], geb. Amsterdam 14 mei 1823, zn. van Joseph Poldner en Christina Jacoba Beker. Echtpaar woonde in 1852 aan de Dijkstraat 12 te Amsterdam. Christiaan hertr. Gijsberta van der Pol, naaister.

2. Johannes Hendrik Koning, geb. Rotterdam 29 sept. 1819, korporaal [1851], overl. Nijmegen 16 juni 1851. Johannes woonde voorafgaand aan zijn overlijden te Haarlem.

3. Anna Koning, geb. Rotterdam 24 sept. 1821, overl. aldaar 18 juni 1822.

4. Elsje Koning, geb. Rotterdam 2 juni 1823 (tweeling met 5.), overl. aldaar 25 juni 1823.

5. Sophia Anna Koning, geb. Rotterdam 2 juni 1823 (tweeling met 4.), overl. aldaar 20 juni 1823.

6. Margaretha Sophia Koning, geb. Rotterdam 23 mei 1824, dienstbode [1849], ongehuwd, overl. Amsterdam (Binnengasthuis) 1 april 1849 (Margaretha Koning). Margaretha woonde in 1849 te Amsterdam aan de St. Luciënsteeg 5.

7. Cornelis Koning, geb. Rotterdam 27 aug. 1826, overl. aldaar 27 sept. 1826.

8. Sophia Johanna Koning, geb. ‘s-Gravenhage 13 okt. 1826, werkster [1854, 1858], tr. Amsterdam 17 nov. 1858 Fredericus Joannes van der Pol, sigarenmaker, geb. Amsterdam 22 juni 1833, zn. van Fredericus Joannes van der Pol en Mietje Schol. Sophia woonde in 1854 aan de Halvemaansteeg te Amsterdam, bij haar zwager, Christiaan Jozef Poldner.

9. Wilhelmus Koning, volgt VIIIab.

VIIIab. Wilhelmus Koning, zoon van VIIs, geb. Den Haag 16 maart 1831, tuinman [1895], overl. Hilversum 31 aug. 1910, tr. Maartensdijk 19 nov. 1858 Elisabeth van Spellen, geb. Maartensdijk 9 okt. 1835, overl. Hilversum 1 juni 1921, dr. van Johannes van Spellen en Emerense Jane Fase.

Hieruit:

1. Jaantje Koning, geb. Hilversum 4 febr. 1860, overl. Hilversum 12 nov. 1944, tr. aldaar 15 mei 1880 Dirk Koster, geb. Hilversum ca. 1856, zn. van Hendrik Koster en Wijmpje de Groot.

2. Cornelis Koning, geb. Hilversum 21 jan. 1862, overl. aldaar 8 dec. 1865.

3. Hillegonda Koning, geb. 27 juni 1864, overl. Hilversum 11 maart 1896, tr. aldaar 12 juni 1886 Karel van Vonno, geb. Amersfoort 27 maart 1864, overl. Hilversum 19 mei 1940, zn. van Jan van Vonno en Antonia Kool. Karel van Vonno hertr. Hilversum 2 sept. 1893 Hendrika van der Scheur.

4. Sophia Koning, geb. Hilversum ca. 1867, overl. aldaar 17 okt. 1942, tr. Hilversum 19 okt. 1889 Jan van der Bor, geb. Tienhoven 13 aug. 1861, overl. Hilversum 13 mei 1929, zn. van Harmen van der Bor en Johanna Koetsier.

5. Elisabeth Koning, geb. Hilversum ca. 1870, overl. Usselo (Lonneker) 18 aug. 1912, tr. aldaar 21 febr. 1894 Arie Kraan, geb. Amersfoort 10 febr. 1870, overl. Enschede 7 april 1917, zn. van Paulus Kraan en Catharina Kool.

6. Cornelis Koning, volgt IXao.

7. Johannes Koning, geb. Hilversum 7 mei 1875, schoenmaker, overl. Hilversum 9 juni 1913, tr. aldaar 27 juni 1900 Jannetje Bakker, geb. Wormerveer 16 april 1872, overl. Bussum 8 aug. 1953, dr. van Jan Bakker en Aagje Molenaar. Hieruit:

a.       Wilhelmus Koning, geb. Hilversum 23 nov. 1900, matroos [1920], gezagvoerder/kapitein bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij. Hij verbleef vanaf mei 1916 in het matrozen instituut te Amsterdam. Wilhelmus was van 14 juli 1944 tot 31 okt. 1945 geïnterneerd in het centrale POW Camp in Java, Ned. Indië (op 31 okt. 1945 werd hij overgedragen aan de geallieerden).

b.      Petrus Johannes Koning, geb. Hilversum ca. 1902, overl. aldaar 3 okt. 1902.

c.       Elizabeth Koning, geb. Hilversum 14 juni 1907, overl. aldaar 7 okt. 2002.

8. Wilhelmus Koning, geb. Hilversum ca. 1878, fabrieksarbeider [1902, 1908], overl. Beverwijk 31 maart 1934, tr. Hoogeveen 1 sept. 1900 Alberdina Hilberdink, geb. Hoogeveen (Hollandscheveld) 19 dec. 1876, dr. van Koenraad Hilberdink en Geertje Boer. Hieruit:

a.       Elisabeth Koning, geb. Lonneker ca. 1902, tr. Beverwijk 9 april 1925 Jan Arend Schweitzer, geb. Velsen ca. 1899, zn. van Peter Schweitzer en Hendrika Lubbers.

b.      Wilhelmus Koning, geb Twekkelo (Lonneker) 30 okt. 1902, overl. aldaar 1 febr. 1903.

c.       Alberdina Geertruida Koning, geb. Twekkelo (Lonneker) 7 okt. 1908.

IXao. Cornelis Koning, zoon van VIIIab, geb. Hilversum ca. 1873, loodgieter [1895], overl. Hilversum 22 okt. 1935, tr. aldaar 30 nov. 1895 Niesje Burgerhart, geb. Barneveld 31 nov. 1869, overl. Hilversum 17 maart 1938, dr. van Klaas Burgerhart en Gerritje Gerritsen.

Hieruit:

1. Willem Koning, geb. Hilversum ca. 1899, loodgieter [1924], tr. Hilversum 16 juli 1924 Helena Jacoba van Ham, geb. Serooskerke 17 sept. 1899, overl. Hilversum 30 okt. 1971, dr. van Cornelis Pieter Anthonie van Ham en Helena Jacoba Weijmar.

 

DE ZUILENSE TAK (2)

Meer over de geschiedenis van het dorp Oud-Zuilen:
Het dorp Oud-Zuilen door de eeuwen heen

IVf. Dirk Dirksz. Koning, zoon van IIId, ged. Zuilen 5 febr. 1702, schoenmaker te Zuilen [verm. 1750] diaken binnen de kerkenraad van Zuilen [1740-1742, 1762-122], schepen aldaar [1743, 1745-1746, 1749], ouderling van de herv.kerk te Zuilen [1740, 1747], overl. Zuilen 23 juli 1778, tr. aldaar 6 mei 1736 Maria van Ma(e)nen, j.d. van Rhenen, overl. Utrecht (Jacobikerk) 7 febr. 1794.
Dirk Koning en Maria van Manen waren beiden lidmaat van de herv. kerk van Zuilen. In 1742 wordt door de diakonie van de herv.kerk van Zuilen de wees Hendrik van Voorneveld bij Dirk Dirkse Koning aanbesteed voor een bedrag van ƒ 16.-. Deze aanbesteding wordt op in 1746 voor twee jaren verlengd52.

Binnen de kerkenraad van de herv.kerk van Zuilen is in 1750 besloten om het het schoenmaken voor de diaconie (voor de door de kerk onderhouden kinderen) om het jaar te gunnen aan Dirk Koning en Jan Korst, beiden schoenmakers te Zuilen (en lidmaat van de herv.kerk). Het jaar daarop wordt de opdracht tot het schoenmaken voor het jaar 1752 echter opnieuw aan Jan Korst verleend omdat Dirk weigerde voor de kerkenraad te verschijnen (na daartoe ontboden te zijn).
Op 1 mei 1762 nam Dirk Dirksz. Koning via bemiddeling van de kerkenraad van Zuilen, voor een bedrag van ƒ 90.-, twee nagelaten kinderen van Aert van Someren in zijn gezin op52. De overeenkomst is op 14 juni 1763 met een jaar verlengd voor een bedrag van ƒ 100.-.

Waarschijnlijk heeft Dirk in 1762 gedurende korte tijd in Utrecht gewoond. Het lidmaatregister van de herv.kerk van Utrecht vermeldt in dat jaar de inschrijving als lidmaat van een Dirk Dirkse Koning, zijnde afkomstig van Westbroek (grenst aan Zuilen). In 1764 woont Dirk in Woerden (notulen kerkenraad Zuilen 17 juni 1764: ‘(..) den reeds 2 jaar gedient hebbende diacon Dirk Koning, die thans te Woerden woonagtig is…’).

Maria vertrekt na het overlijden van haar echtgenoot op 5 sept. 1779 naar Utrecht (Lidm.reg. Zuilen).

Uit dit huwelijk:

1. Aeltje Koning, ged. Zuilen 2 juni 1737, begr. aldaar 12 jan. 1746.

2. Sepheija (Sofia) Koning, ged. Zuilen 19 okt. 1738, begr. Utrecht 30 nov. 1778, tr. Utrecht (ned.herv.: 'geboden te Haarlem') 6 nov. 1770 Daniel van Wijngaarden, ged. Utrecht 23 sept. 1750, schoolmeester, voorzanger en koster, overl. Utrecht 14 nov. 1806. Lidm.reg. Utrecht 1771: Sophia Koning 'op de gracht in het schune huis bij de Heelsteeg, met att. van Haarlem 8 aug. 1770, 8 jan. 1771 aangen.'. Echtpaar woonde in 1778 de Sonstraat. Daniel van Wijngaarden verschijnt op 12 febr. 1779 voor de momberkamer te Utrecht. Hendrik Koning, de broer van Sophia Koning, wordt dan benoemd als voogd over de nagelaten 3 kinderen van het echtpaar. Daniel van Wijngaarde hertr. Utrecht 15 juni 1779 Margareta van Bentum.

3. Hendrika Jacoba Koning, ged. Zuilen 29 jan. 1741, woont in 1764 te Utrecht 'op de Kromme Nieuwegracht' (lidm.reg. Utrecht), doopceel gelicht 4 maart 1774, overl. Utrecht 26 okt. 1833, tr. 1e Utrecht 5 nov. 1771 Gerrit van Dorssen, meester timmerman te Utrecht103, ged. Jutphaas 6 sept. 1750, overl. Utrecht 30 nov. 1821, zn. van Cornelis van Dorssen en Alida van Ingen, tr. 2e Gerrit van Rossum. Hendrika Jacoba wordt in 1811 verm. in een akte van het Vredegerecht Haarlem (inv.nr. 129, akte 052b). In 1813 woont zij te Utrecht aan de Steenweg.

4. Dirk Koning, ged. Zuilen 9 dec. 1742, begr. aldaar 14 febr. 1743.

5. Dirk, volgt Vg.

6. Hendrik Koning, ged. Zuilen 30 jan. 1746, tr. 1e Haarlem (nh) 5 mei 1771 Johanna Catharina Bausch, geb. ca. 1741, afk. van Beek bij Maastricht (als get. bij dit huw. worden verm.: Willem van Maanen en Maria Stopels), overl. Haarlem 13 juni 1798 (overleden ‘aan eene herhaalde pleurisziekte’223)), tr. 2e (als 'wed. van Zuijlen') 18 sept. 1798 te Haarlem (voor de schepenbank) Elsje Sijbrands, j.d. van Amsterdam ('beide wonende alhier'). Hendrik wordt najaar 1767 ingeschreven als lidmaat van de hervormde kerk van Haarlem218. Beide huwelijken zijn kinderloos gebleven. In 1774 woonde hij weer in Utrecht, bij de Tolsteegpoort (lidm.reg. herv.kerk Utrecht) en in 1775 te Zuilen (lidm.reg. herv.kerk Zuilen: 'Hendrik Koning, van Utrecht, 27 febr. 1775'. Hendrik wordt in 1779 benoemd als voogd van de drie nagelaten kinderen van zijn zuster Sofia Koning. Hendrik woont dan weer te Haarlem.

7. Jacobus Koning, ged. Zuilen 19 dec. 1747, begr. aldaar 12 jan. 1748.

8. Jacobus Koning, ged. Zuilen 7 sept. 1749, begr. aldaar 16 maart 1753.

9. Cornelis Koning, ged. Zuilen 23 febr. 1755. Lidm.reg. herv.kerk Utrecht, 25 april 1781: Cornelis Koning, 'op de Nieuwegracht bij de Latijnse school', aangenomen'. Op een gelijkluidend adres woont in 1798 ook Gerarda Koning, de dochter van een broer (Dirk) van Cornelis Koning. Hetzelfde lidm. reg. in 1783: 'Cornelis Koning, wederkerende, att. Utr' 1783'. Op 15 sept. 1785 vertrekt Cornelis de Koning uit Utrecht als tweede meester in dienst van de VOC (Kamer Amsterdam) met het schip Beverwijk vanaf de Rede van Texel naar Batavia, waar hij op 26 mei 1786 aankomt. Nadien vertrekt Cornelis nog driemaal als oppermeester in dienst van de VOC naar Batavia: op 14 mei 1788 met het schip Zeepaard; op 27 okt. 1790 met het schip Sparenrijk, en op 15 jan. 1793 met het schip Draak (aankomst Batavia op 13 juli 1793), waarna Cornelis op 17 dec. 1793 in Batavia uit dienst van de VOC treedt (als 'vrijburger') waar hij waarschijnlijk tot zijn dood is blijven wonen. Cornelis is niet te Utrecht begr./overl.

Op 12 febr. 1740 wordt een (dood geboren, ongedoopt?) kind van Dirk Koning te Zuilen begraven.

Vg. Dirk Koning, zoon van IVf, ged. Zuilen 1 jan. 1744, op 29 april 1768 als nieuw burger van Utrecht aangenomen, cipier en gijzelmeester in het Tugthuis aldaar [1768, 1778, 1781, 1782] (1786: 'vader in "s Heeren Werkhuijs'200), overl. Utrecht 28 jan. 1787, begr. aldaar (Janskerk), tr. Utrecht (Catharijnekerk) 17 mei 1768 Christina Siepman, begr. Zuilen 4 okt. 1806, dr. van Gerrit Siepman en N.N.. Dirk en Christina Siepman woonde in 'het Tuchthuis' van de stad Utrecht.
Dirk stelt zich op 15 nov. 1779 als borg voor een lening van 1000 gulden t.b.v. zijn zwager Gerrit van Dorssen103. Op 29 juli 1780 benoemen Dirk en Christina elkaar via notariële akte134, met uitsluitng van de momboirkamer, als voogd over hun na te laten kinderen. Op 29 maart 1794 verschijnt Christina Siepman, wed. van Dirk Koning, voor de momberkamer te Utrecht waar zij verklaart dat haar overleden echtgenoot geen onmondige kinderen heeft nagelaten. Christina woonde toen in de Voorstraat bij de Neude.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Koning, geb. Utrecht 26 maart 1769. Dirk Koning vertrekt op 19 okt. 1786 als jongmatroos in dienst van de VOC (Kamer Amsterdam) vanaf de Rede van Texel met het schip De Eensgezindheid naar Batavia vertrok, waarna hij bij de tussenstop in Kaap de Goede Hoop (aankomst Kaap 24 febr. 1787) niet meer op het schip is teruggekeerd (op 8 aug. 1787 uit dienst wegens: 'weggelopen').

2. Catrina Koning, geb. Utrecht 31 okt. 1770, ongehuwd, overl. Utrecht 3 maart 1841.

3. Maria Koning, geb. Utrecht 14 febr. 1773, overl. aldaar 18 febr. 1847, tr. Utrecht 12 maart 1828 Jan Frederik Wilhelm Ukkerman, overl. voor 1847.

4. Johan Hendrik Koning, volgt VIn.

5. Gerarda Koning, geb. Utrecht 2 nov. 1777, overl. aldaar 7 dec. 1847 (Rodenburgstr.), tr. Utrecht 15 april 1798 Boudewijn (Beaudoin) Charlier, geb. te Luik, overl. Den Bosch 3 juli 1820. Echtpaar woonde na hun huwelijk te Utrecht op de Nieuwegracht bij de Latijnse school. In 1812 wonen zij in Leeuwarden waar dat jaar hun dochter Sophia Jacoba wordt geboren. Later wonen zij in Binche (B) waar hun dochter Julie Catherine wordt geboren.

6. Cornelis, volgt VIo.

7. Jacob, volgt VIp.

8. Sophia Koning, ged. Utrecht (Geertekerk) 5 febr. 1786, overl. aldaar 7 juni 1863, tr. 1e Amsterdam 9 sept. 1818 Leendert Johannes van de Water, apotheker, ged. Utrecht 9 dec. 1792, overl. Utrecht 29 mei 1831, zn van Johannes Adrianus van de Water en Beatrix Margaretha van de Elst, tr. 2e Utrecht 23 febr. 1837 Johannes Rijnier Voerman, ged. Den Haag 8 sept. 1782, kannonierder bij het millitaire regiment, weduwnaar van Willemina Stamp, overl. Utrecht 5 aug. 1864, zn. van Willem Voerman en Neeltje de Veer. Sophia woonde in 1813 aan de Viesteeg te Utrecht, en woonde in 1824 en 1830 met haar echtgenoot aan de Oudegracht 6118.

VIn. Johan Hendrik Koning, zoon van Vg, ged./geb. Utrecht 20/23 nov. 1774, soldaat [1790-], koperaal [1809-], sergeant [1814-1822], schrijnwerker [1824], overl. Utrecht 4 juni 1824, tr. 1e Utrecht 1797 Maria Elisabeth 't Hoen, overl. Utrecht 3 aug. 1807, tr. 2e Woerden 4 okt. 1818 Anna Gertrudis Hofman, ged. Utrecht (RK Walsteeg) 1 nov. 1783, overl. aldaar 17 jan. 1847, dr. van Wilhelmus Hofman en Anna Christina Kielen. Op 28 aug. 1807 verschijnt Hendrik Koning voor de momberkamer te Utrecht en benoemd zijn broer Jacobus Koning als voogd over de door zijn echtgenote nagelaten 3 onmondige kinderen.

Johan Hendrik treedt op 25 maart 1790 in dienst als soldaat in het regiment de Raadt (bron: militieregisters 1818). In 1793 en 1794 is hij gelegerd in Brabant. Op 10 november 1795 gaat hij over (‘met paspoort’) naar het 2de battelion artellerie onder de bezetting van de Fransen en is in de jaren 1797 tot 1799 als artellerist ingekwartierd in Noord-Holland waar hij in 1798 werd ingezet bij de strijd tegen de Engelsen. Hij is dan kanonnier. Op 12 augustus 1809 wordt Johan Hendrik geplaatst in de rang van korperaal bij het 9de regiment infanterie van linie, in 1811 ingezet in de strijd tegen de Engelsen. In 1812 gaat Johan Hendrik over naar de 123ste regiment van de Franse infanterie van de Grande Armée voor de veldtocht van Napoleon in Rusland. Daar wordt hij door de Russen gevangen genomen en in 1813 gaat hij over naar het 11 regiment van Pruisen dat in Duitsland werd ingezet in de strijd tegen de Fransen. In datzelfde jaar komt hij weer terug in Holland waar hij op 3 maart 1814 als vrijwilliger in dienst komt bij de 11de Bataafse Linie / battelion van linie. Daar wordt hij op 8 maart 1814 bevorderd tot sergeant en vervolgens is hij op 13 augustus 1815 overgegaan naar het 49ste battelion nationale militie. Johan Hendrik maakt dan deel uit van de legers van de geallieerden in Frankrijk. Op 11 april 1815 is hij overgeplaatst naar de Land Militie en maakte hij vanaf 6 december 1816 deel uit van de 10ste garnizoenscompanie. En vanaf 16 mei 1818 was hij sergeant in ruste bij het garnizoen te Woerden, waar op 24 juni 1822 uit actieve dienst treedt.

Uit het eerste huwelijk:

1. Catarhina Koning, ged. Utrecht 27 nov. 1796, overl. aldaar 4 okt. 1797.

2. Maria Christina Koning, ged. Utrecht 18 dec. 1799, schoolhouderesse, overl. aldaar 4 okt. 1873, tr. Utrecht 15 nov. 1820 Johannes Benjamin Muller, ged. Utrecht 6 juni 1802, kamerbehanger, overl. Utrecht 24 juni 1846, zn. van Johan Willem Muller en Anna van der Valk.

3. Hendrika Sophia Koning, geb. Utrecht 20 feb. 1803, woonde bij haar huwelijk te Zuilen, overl. Utrecht 6 juli 1866, tr. Utrecht 14 nov. 1827 Gerardus Pankras Jongeneel, ged. Utrecht 14 mei 1800, timmerman, overl. Utrecht 24 jan. 1861, zn. van Adrianus Jongeneel en Anna Christina Brouwer.

4. Dirk Jacob Koning, geb./ged. Utrecht 6 dec. 1805, militair, sergeant. (Bron: Nationaal Archief, Algemeen Depot der Landmacht no 33 – 1830, stamboek 647), overl. Moeara Kompheh, Palembang 13 nov. 1834. Dirk Jacob word op 30 april 1824 als loteling geplaatst bij de ‘staande armee’ voor 6 jaren, en is op 14 juni 1824 overgegaan naar het 1e batallon artillerie. Op 22 juni 1824 wordt hij bevorderd tot kanonnier 1e klasse, en op 15 mei 1825 tot korporaal, en op 28 febr. 1826 als fourier. Bij vonnis van de krijgsraad van Utrecht op 3 mei 1828 krijgt hij drie maanden detentie opgelegd. Op 16 maart 1830 wordt Dirk Jacob ‘ingevolge autorisatie van het Departement van Oorlog d.d. 21 januari 1830’ overgenomen als sergeant van het 4e Battalon Artillerie voor 6 jaar ‘zonder handgeld’, en op 20 april 1830 wordt hij ingescheept aan boord van het schip Walcheren, met bestemming Oost Indië.

VIo. Cornelis Koning, zoon van Vg, geb. Utrecht 3 sept. 1780, onderwijzer [1818, 1823], overl. Arnhem 21 mei 1823, tr. Naarden 21 mei 1804 Susanna de Rooij, geb. 1777, overl. Rheden 6 nov. 1854.

Uit dit huwelijk:

1. Diderika Koning, geb. Naarden 25 jan 1805, overl. Rheden 23 sept. 1874, tr. Rheden 19 mei 1838 Gerrit Bongers, geb. aldaar 6 febr. 1810, overl. Rheden 21 sept. 1871, zn. van Arend Tijmans Bongers en Esselina Blom.

2. Wijnanda Maria Theodora Koning, geb. Naarden 1808, overl. Utrecht 3 nov. 1845, tr. 1e. Arnhem 2 okt. 1833 Evert Jan Hogendijk, geb. Oosterbeek ca. 1809, winkelier [1840], overl. Arnhem 28 dec. 1840, zn. Derk Hoogendijk en Jenneke Gerrits, tr. 2e Arnhem 19 april 1843 Hendrik Jan Koning, ged. Utrecht 14 juni 1809, kantoorbediende, overl. Utrecht 13 jan. 1892, wed. van Julie Catherine Charlier (dr. van Gerarda Koning (Vg 5), zn. van Dirk Jan Koning en Johanna Maria van Senus. Hendrik Jan Koning hertr. Utrecht 16 febr. 1848 Ludovica Dominica Jeanette de Vos.

3. Jacob Willem Koning, geb. Arnhem 22 aug. 1812, overl. Arnhem 9 okt. 1812.

4. Catharina Sophia Koning, geb. Arnhem 24 aug. 1813, overl. Arnhem 4 sept. 1813.

5. Jacob Willem Gerrit Koning, geb. ca. 1813, overl. Arnhem 29 juni 1818.

6. Jacob Willem Koning, geb. Arnhem 18 dec. 1814, overl. Arnhem 5 jan. 1815.

7. Jacob Willem Koning, geb. Arnhem 31 maart 1816, overl. Arnhem 19 juli 1817.

8. Jakob Willem Gerrit Koning, geb. Arnhem 5 febr. 1818, overl. aldaar 29 juni 1818.

VIp. Jacob Koning, zoon van Vg, geb. Utrecht 25 mei 1783, kleermaker, overl. Bunnik 18 nov. 1857, tr. 1e Utrecht 12 juni 1811 Anna Maria van Rooijen, geb. aldaar 12 jan 1780, overl. Utrecht 15 jan. 1813, dr. van Jr. Frans van Rooijen Grel en Maria Susanna Barriël, tr. 2e Utrecht 21 april 1813 Johanna Catharina van Hiltrop, ged. Utrecht 23 april 1780, overl. Utrecht 28 mei 1861, dr. van Johannes van Hiltrop en Maria Catharina Smits. Het 2e huwelijk wordt op 16 april 1818 te Utrecht bij echtscheidingsakte ontbonden. Jacobus Koning wordt op 28 aug. 1807 benoemd als voogd over de kinderen van zijn broer Johan Hendrik.

Uit het eerste huwelijk:

1. Dirk, volgt VIIt.

Uit het tweede huwelijk:

2. Maria Koning, geb. Utrecht 22 juni 1815, overl. Utrecht 19 juni 1879.

3. Willem Adam de Kooning/Koning, geb. Utrecht 17 febr. 1817, overl. aldaar 21 maart 1817.

VIIt. Dirk Koning, zoon van VIp, geb. Utrecht 8 maart 1812, apotheker, klerk ter griffie (arrondissementsrechtbank), overl. Zutphen 10 sept. 1882, tr. Zuthpen 22 nov. 1837 Margrita Johanna Siebelink, geb. aldaar 22 maart 1815, winkelierster [1837], overl. Zutphen 29 jan. 1897, dr. van Johannes Bernardus Siebelink en Johanna Bettink. Dirk woonde in 1830 aan de Oudegracht 61 bij zijn tante Sophia Koning (was getr. met Leendert van de Water, apotheker)18. In sept. 1842 wordt het echtpaar ingeschreven in Zutphen (bev.reg.: Nieuwstraat 58).

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Jacobus Bernardus Koning, geb. Zutphen 14 dec. 1838, overl. aldaar 18 febr. 1844.

2. Diederik Hermanus, volgt VIIIac.

3. Anna Sophia Johanna Koning, geb. Zutphen 6 juli 1843, overl. aldaar 24 maart 1877.

4. Jacob Koning, geb. Zutphen 27 juli 1846, winkelier galanterieën, ongehuwd, overl. Zuthpen 14 nov. 1906.

5. Maria Christina Koning, geb. Zutphen 18 sept. 1848, ongehuwd, overl. 9 aug. 1925. Maria is op 14 juni 1907 uit Zutphen vertrokken naar Nijmegen, keert later terug naar Zutphen en vertrekt op 25 sept. 1915 samen met haar zuster Anna naar Arnhem, keert nadien terug naar Zutphen en woont daar samen met haar zuster in het St. Elisabethgesticht.

6. Mathijs Bernardus Albertus Koning, volgt VIIIac.

7. Antonius Franciscus Koning, geb. Zutphen 29 mei 1854, winkelier galanterieën, ongehuwd, overl. Zutphen 18 juli 1906.

8. Hermanus Christiaan Koning, geb. Zutphen 21 juli 1856, overl. aldaar 24 juli 1856.

9. Herman Christiaan Koning, geb. Zutphen 21 nov. 1857, overl. aldaar 25 aug. 1859.

10. Anna Margaretha Elisabeth Koning, geb. Zutphen 1 maart 1861, overl. Groningen 27 aug. 1942, tr. Nijmegen 13 dec. 1937 Johannes Hermannus Holman, geb. Groningen 30 april 1870, koopman, wed. van Johanna Otten en van Elisabeth Antonia Valster, overl. Groningen 11 okt. 1960, zn. van Johannes Hermannus Holman en Carolina Eleonora Eiselin. Anna vertrekt op 25 sept. 1915 samen met haar zuster Maria naar Arnhem, keert nadien terug naar Zutphen en woont daar samen met haar zuster in het St. Elisabethgesticht, en vertrekt op 15 sept. 1927 naar Apeldoorn (Sophiapark). Johannes hertr. Anthonia Maria Jacoba Verhey.

VIIIac. Diederik Hermanus Koning, zoon van VIIt, geb. Zutphen 17 april 1841, steendrukker, overl. Zutphen 14 juli 1886, tr. aldaar 14 mei 1873 Maria Catharina Taminiau, geb. Zutphen 29 sept. 1847, overl. Utrecht 20 dec. 1931, dr. van Carolus Ludovicus Taminiau en Maria Schenkelenberg. Diederik is met zijn gezin op 18 mei 1883 naar Amsterdam vertrokken en is 11 april 1886 teruggekeerd naar Zutphen. In Amsterdam woonde het gezin aan de Spuistraat 98 [juni 1883 – jan. 1884], Egelantiersgracht 100 [jan. 1884 - april 1884], en Eerste Leliedwarsstraat 18 [april 1884 – april 1886].

Uit dit huwelijk:

1. Joseph Maria Joannes, volgt IXap.

2. Maria Francina Johanna Koning, geb. Zutphen 30 mei 1875, winkeljuffrouw [1894], overl. na april 1947, tr. Hengelo 26 april 1900 Johannes Hendrikus Onstenk, geb. Steenderen 22 maart 1872, koopman, overl. Bunnik 6 april 1947, zn. van Johannes Hendrikus Onstenk en Berendina Gerharda Jansen. In juni 1894 werkt Maria als winkeljuffrouw in Leiden (bron: bev.reg.).

3. Margaritha Maria Jacoba Koning, geb. Zutphen 2 febr. 1877, overl. aldaar 25 maart 1892.

4. Albertine Sophia Clementina Koning, geb. Zutphen 23 nov. 1878, overl. aldaar 29 aug. 1892.

5. Ludovicus Augustus Hermanus Koning, volgt IXaq.

6. Elisabeth Hermina Maria Koning, geb. Zutphen 19 nov. 1882, overl. Amsterdam 5 nov. 1884.

IXap. Joseph (Jos) Maria Joannes Koning, zoon van VIIIac, geb. Zutphen 1 maart 1874, spoorwegambtenaar [1892-], chef de bureau bouwbureau Spoorwegen 1 nov. 1913 tot 1 febr. 1924 (eervol ontslag - pensioen wegens invaliditeit), overl. Roermond 30 juni 1929, tr. Hengelo 22 nov. 1902 Louise Christina Maria Oink, geb. Hengelo 15 febr. 1877, onderwijzeres, overl. Utrecht 1 april 1955, dr. van Bernardus Eduard Oink en Francisca Geertruida Maria Wilhelmi. Jos Koning kwam in 1892 op 18 jarige leeftijd in dienst bij het bouwbureau van de Staatsspoorwegen, waar hij laatstelijk chef de bureau was, met o.a. werken aan de stations van Hengelo, Breda, Roosendaal, Utrecht, Maastricht, Roermond en aan de spoorlijn Eindhoven – Weert. Hij heeft 32 jaar voor dit bouwbureau gewerkt tot zijn (vervroegde) pensioen in 1924. Door de wisselende locaties van de bouwprojecten was hij diverse malen genoodzaakt te verhuizen.

Zo woonde hij van 1904 – 1910 in Teteringen bij Breda waar ook zijn 4 oudste kinderen zijn geboren; vervolgens van 1910 – 1914 in Roermond (Kapellerlaan), waar de volgende 2 kinderen (Leo en Gemma) werden geboren; daarna van 1914 – 1926 in Utrecht in de Adriaan van Ostadelaan 46, waar de laatste 4 kinderen zijn geboren.

In 1926 keerde hij terug naar Roermond waar hij o.m. de oprichter en directeur van het Limburgs Verkeershuis werd. Eerst woonde de familie Koning aan de Godsweerdersingel 3 en na 1 jaar tot aan het overlijden van Jos op 30 juni 1929, in de Hamstraat 7.

Zijn vrouw Louise keerde na enige tijd terug naar Utrecht waar zij tot aan haar overlijden op 1 april 1955 in de Dr. J.P. Thijsselaan 77 woonde.

Uit dit huwelijk:

1. Louisa (Zus) Maria Francisca Koning, geb. Teteringen 17 juni 1904, assistente faculteit diergeneeskunde Universiteit Utrecht, bleef ongehuwd, overl. Utrecht 30 aug. 1983.

2. Eduard (Ed) Diederik Maria Koning, volgt Xam.

3. Maria (Ria) Henrica Johanna Koning, geb. Teteringen 8 sept. 1907, overl. Roermond 1 juni 1933.

4. Joseph (Sjef) Maria Koning, geb. Breda 22 sept. 1908, overl. te Swalmen, tr. 29 jan. 1935 Christina Driessen. Echtpaar bleef kinderloos.

5. Leo Johannes Hendrikus Koning, volgt Xan.

6. Margaretha Gemma Francisca Maria Koning, geb. Roermond 22 febr. 1913, overl. Den Haag 7 sept. 1988, tr. Barend ten Brink, overl. Den Haag.

7. Augustinus Maria Franciscus Koning, geb. Utrecht 3 mei 1914, overl. aldaar 24 dec. 1914.

8. Marcellus (Marcel) Maria Flavianus Koning, geb. Utrecht 22 dec. 1915, overl. Utrecht 18 sept. 1995, tr. Cornelia Josina Krijna de Kluyver. Hieruit:

a.       Angela Koning.

b.      Jeroen Koning.

c.       Michiel Koning.

9. Johanna (Jeannette) Maria Prudentia Koning, geb. Utrecht 28 maart 1917, overl. Den Haag 20 febr. 2001, tr. Mr. Gerard van Setten, secr. generaal Ministerie van Landbouw en Visserij en op Ministerie van Financiën, overl. Den Haag 2 nov. 1985.

10. Agnes Dominica Emma Maria Koning, geb. Utrecht 11 aug. 1919, overl. 12 nov. 2013 te Roosendaal, tr. Maartensdijk 12 juni 1943 Herman Joseph Antonius Terlingen, geb. Utrecht 7 April 1909, bedrijfsleider, overl. Roosendaal 8 maart 1978, zn. van Johannes Josephus Terlingen en Anna Francisca Niedecker.

Xam. Eduard Diederik Maria Koning, zoon van IXao, geb. Teteringen 7 okt. 1905, directielid bij DAF Eindhoven, overl. Eindhoven 30 aug. 1950, tr. 28 mei 1936 Johanna Jacoba Maria Hessing, geb. 10 juli 1909.

Uit dit huwelijk:

1. Marjolijn A.L. Koning, geb. 6 jan. 1938.

2. Ivo Joseph Hendri Koning, volgt XIah.

3. Karin M. Koning, geb. 16 juni 1943.

Xah. Ivo Joseph Hendri Koning, zoon van Xam, geb. 7 okt. 1940, tr. 26 mei 1967 Martina van der Stoel.

Uit dit huwelijk:

1. Edgar Ivo Martin Koning, geb. 10 mei 1969.

2. Raymond Gustave Sebastiaan Koning, geb. 30 maart 1971.

Xan. Leo Johannes Hendrikus Koning, zoon van IXap, geb. Roermond 9 maart 1911, kantoorbediende [1933], chef de bureau dienst vervoer Min. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart (later Economische Zaken), rk, overl. Den Haag 29 maart 1982, tr. aldaar 14 sept. 1938 Arnolda Wilhelmina de Kroon, geb. Rotterdam 23 jan. 1900, eigenaresse winkel in tabaksartikelen [1938], dr. van Arnoldus de Kroon en Maria Theodora Maas. Door het trekkende beroep van zijn vader bij het bouwbureau van de Staatsspoorwegen verhuisde de familie Koning al snel na de geboorte van Leo naar Utrecht, waar zij van 1914 – 1926 woonden (in 1926 keerde de familie weer terug naar Roermond).

In 1933 verhuisde Leo Koning naar Den Haag waar hij tot zijn overlijden in 1982 is blijven wonen . Daar heeft hij lange tijd bij het Ministerie van Economische Zaken heeft gewerkt. In de hongerwinter is Leo begin 1945 vanuit Den Haag tweemaal op de fiets naar Friesland en Groningen gereden om daar levensmiddelen te kopen, die dan op de terugweg weer grotendeels werden afgenomen door overijverige controleurs. Na het ongelukkig uitgevoerde Engelse bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag op 3 maart 1945, heeft het gezin enige tijd noodgedwongen in het Ministerie van Economische Zaken gewoond. Na de oorlog is Leo met gezin verhuisd naar de Van Drenkwaertstraat 6 in Den Haag.

Uit dit huwelijk:

1. Josephus Franciscus Arnoldus Koning, volgt XIai.

XIai. Josephus (Jos) Franciscus Arnoldus Koning, zoon van Xan, geb. Den Haag 25 maart 1939, tr. Den Haag 20 dec. 1968 Marina (Marja) Wilhelmina van der Velden, sinds 1977 wonende te Gouda. Jos Koning woonde t/m 1945 aan de Theresiastraat 5a, en na de oorlog tot 1970 in de Van Drenkwaertstraat 6 in Den haag. Opleiding HTS Weg- en Waterbouw. Van eind 1961 tot eind 1963 in militaire dienst, laatstelijk als luitenant bij de Afdeling Rijdende Artillerie (Gele Rijders) in Arnhem. Daarna 40 jaar gewerkt tot 2004 bij het ontwerpbureau voor vliegvelden NACO in Den Haag, laatstelijk als hoofd van de civiele afdeling. Gedurende deze tijd betrokken bij het ontwerp en uitvoering van zo’n 100 (meest buitenlandse) luchthavens met jarenlange detacheringen in o.a. Saudi-Arabië, Nigeria en bij het projectenbureau van Schiphol. Dit laatste in verband met o.m. het ontwerp en uitvoering van de nieuwe (100m hoge) verkeerstoren en de 5e c.q. Polderbaan. Na terugkeer uit het buitenland in 1983 wonen Jos en Marja in Gouda.

Uit dit huwelijk:

1. Annette Susanne Koning, (Ing.), geb. Jeddah (Saudi-Arabië; ouders verbleven aldaar wegens detachering) 29 nov. 1970, wonende te Gouda.

2. Robin Alexander Koning, (Bba), geb. Utrecht 26 april 1973, account manager, wonende te Gouda, met partner Wendy van Munster, en hun zoon Julian. Hieruit:

a.       Julian Alexander Koning, geb. 15 feb. 2015 te Gouda.

IXaq. Ludovicus Augustinus Hermanus Koning, zoon van VIIIac, geb. Zutphen 29 jan. 1881, vleeshouwer, overl. Den Haag 29 mei 1949, tr. aldaar 15 okt. 1902 Francisca Johanna Antonia Dietz, geb. Den Haag 21 jan. 1872, overl. Den Haag 16 okt. 1949, dr. van Franciscus Johannes Dietz en Geertruida Maria van Olphen. Het gezin verhuisde op 10 maart 1909 naar Rotterdam en woonde vanaf 1932 weer in Den Haag.

Hieruit:

1. Maria Geertruida Francina Koning, geb. Den Haag op 25 aug. 1903, tr. Den Haag 3 okt. 1934 Johan Carl Kummer, geb. Den Haag 26 dec. 1906, kantoorbediende bij een levensverzekeringsmaatschappij, zn. van Gerardus Petrus Kummer en Catharina Joanna Maria de Vries. Johan Carl was in 1926 getr. met Alida de Groot, welk huwelijk op 21 maart 1931 te Den Haag door echtscheiding is ontbonden. Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren.

2. Louisa Catharina Jacoba Koning, geb. Rotterdam 16 nov. 1906.

3. Anna Christina Koning, geb. Rotterdam 27 maart 1908.

VIIIac. Mathijs Bernardus Albertus Koning, zoon van VIIt, geb. Zutphen 9 febr. 1852, boekhandelaar [1878] vertrekt op 14 aug. 1870 naar Deventer en keert op 28 mei 1881 terug naar Zutphen, overl. aldaar 29 okt. 1881, tr. Deventer 1 aug. 1877 Catharina Johanna Lammers, geb. Doesburg 6 maart 1848, overl. aldaar 16 juni 1930, dr. van Theodorus Hendricus Lammers en Theodora Johanna Hunnink. Catharina Lammers hertr. Arnoldus Hermanus Wolters.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Sophia Johanna Koning, geb. Deventer 2 juni 1878 (bij overl. 0 jaar), overl. Deventer 15 aug. 1878.

2. Diederik Jacobus Johannes Koning, volgt IXar.

3. Josephus Antonius Bernardus Aloijsius Koning, geb. Deventer in 1880, overl. aldaar 30 aug. 1880.

4. Bernardus Theodoor Albertus Koning, geb. Doesburg 30 juli 1881, uurwerkmaker [1905], overl. Nijmegen 28 aug. 1951, tr. Wageningen 24 nov. 1905 Antonia Petronella Pallada, geb. Wageningen 21 april 1878, dr. van Wilhelmus Antonie Pallada en Johanna Peters. Echtpaar verhuisde in 1910 naar Amsterdam (Sc. V. Boetzelaerstraat 28hs), en in mei 1911 naar Hilversum (Libergerweg 79). Uit dit huwelijk kinderen en kleinkinderen (bron: overlijdensadvertentie 28 aug. 1951). Hieruit:

a.       Johanna Reinolda Maria Koning, geb. Epe 10 sept. 1906.

b.      Diederik Antoon Koning, geb. Epe 19 april 1909, tr. Johanna Antonia Bionda, overl. Nijmegen 21 okt. 1961, dr. van Hendrikus Wilhelmus Bionda en Teuntje Mostert. Hieruit twee kinderen: i. Nicoline Koning; ii. Lydia Koning.

IXar. Diederik Jacobus Johannes Koning, zoon van VIIIac, geb. 11 mei 1879 te Deventer, meubelmaker [1906, 1913], op 7 juni 1898 komende van Den Haag inwonend bij zijn ooms Jacob en Antonius in Zutphen, op 24 mei 1900 vertrokken naar Bocholt, in 1906 vanuit Enschede geëmigeerd naar Coventry (Eng.)78, overl. Den Haag 1 sept. 1963, tr. Amsterdam 5 nov. 1913 Johanna Christina Tiel, geb. Groningen 8 okt. 1877, overl. 3 juli 1941, dr. van Johannes Tiel en Avien Kuiper. Diederik keerde in 1907 terug van Engeland en vestigt zich dan in Amsterdam waar hij dan woont aan de Lindergracht 41, vanaf okt. 1911 aan de Saenredamstraat 25, vanaf dec. 1911 Schinkel 43, vanaf 1921 Veeteeltstraat 74hs, en vanaf april 1939 Schinkelkade 19.

Hieruit:

1. Anna Koning, geb. Amsterdam 12 aug. 1916, ongehuwd, onderwijzeres, later arbeidscontroleur gemeente, overl. Amsterdam 8 jan. 1983. Anna woonde te Amsterdam Veeteeltstraat 74hs, en vanaf sept. 1981 Louis Chrispijnstraat 50.

IVg. Jacobus Dirksz. Koning, zoon van IIId, ged. Zuilen 28 juni 1705, pannenbakker, kerkmeester te Zuilen [1731], diaken [1736-1737] en ouderling [1737-] binnen de kerkenraad aldaar, overl. Zuilen maart 173853, tr. Amsterdam (ondertr. Zuilen 16 jan.) 23 jan. 1728 Margaretha (Margrieta) Leuding (Lerding, Luding, Lubbers), ged. Amsterdam 4 sept. 1706, begr. Zuilen 16 febr. 1787, dr. vann Joannes Luijdens en Hendrina Croese.

Kerkenraadsnotulen herv.kerk te Zuilen, 14 maart 1738: ‘Also het behaegt heeft den God van Levenden en Doden onsen waerden Broeder Jacobus Dirkse Koning, jongsten ouderling, en kerke daer toe eerst verkoren uijt den tijt in de Eeuwighijt over te nemen, en de tijd van nog tien maanden deses lopenden jaeren te lang was om maer een ouderling in de Kerkenraet te hebben is in plaets van den overleden Broeder verkoren tot ouderling Jacob Janse van Vredendael welke na sijne voorstellen op den 16 maart 1738 daer toe is bevestigt’.

Op 28 juli 1728 huren Jacobus en zijn broer Hendrik (IVd) van de ambachtsheer van Zuilen een pannenbakkerij te Zuilen gelegen aan de westzijde van de Vecht bij de brug: 'tichelarije met aardkuijl, lootsen en plancken met twee snijbanken, de ovens en huijsinge'80. Deze pannenbakkerij lag ten zuiden van de pannenbakkerij 'Duinkerken' en was sinds 1728 in het bezit van de familie van Tuyll van Serooskerken. De huursom bedraagt 150 gulden per jaar en de huur wordt aangegaan voor drie jaar, en is nadien verlengd.
Op 1 dec. 1728 wordt door Jacobus en Hendrik Koning de wees Jan de Jong in dienst aangenomen van de diakonie van de herv.kerk van Zuilen onder de voorwaarde dat zij het kind 'daarvoor de kost geeven en in de kledinge onderhouden, belovende daarboven denzelfe zo veel mogelijk zal zijn te zullen doen gaan in de Kerke, catechisatie en school'52. Deze overeenkomst met de diakonie wordt op 1 dec. 1730 en 2 dec. 1732 telkens met twee jaar verlengd.
Op 22 april 1734 wordt het compagnionschap door Adriaantje Hageman als weduwe van Hendrik Koning beëindigd83. Waarschijnlijk is de pannenbakkerij daarna door Jacobus voortgezet want op 9 november 1743 wordt bij notariële akte een verlenging van de huur van dezelfde pannenbakkerij voor - opnieuw - zeven jaren overeengekomen tussen de ambachtsheer van Zuilen en Grietje Lubbers, als weduwe van Jacobus de Koning81. De huurovereenkomst is nadien steeds voortgezet.
Op 30 jan. 1762 wordt wederom bij notariële akte143 een voorzetting van de huur van deze pannenbakkerij vastgelegd, ditmaal voor een periode van 6 jaar, en een huurbedrag van 155 gulden jaarlijks.
Ook op 19 dec. 1778 huurt Grietje Leuding, samen met haar zoon Dirk Koning, van Willem René van Tuyll van Serooskerken (ambachtsheer van Zuilen) voor de duur van twaalf jaar dezelfde tichelarij met bijbehorend huis aan de westzijde van de vecht bij de valbrug te Zuilen135. In de overeenkomst wordt vermeld dat het een voortzetting van een vorige huur betreft, en dat het goed al vele jaren door Grietje Leuding is bewoond en gebruikt. Het huurbedrag is dan 175 gulden per jaar. Dezelfde tichelarij wordt later gebruikt door Annigje Koning, kleindochter van Grietje Leuding, en haar man Arie van Oostveen.
Voor het aan de gang houden van de tichelarij werkte Margaretha (Grietje) samen met Gijsbert Dirksz. Koning (ongehuwd, begr. Zuilen 25 febr. 1768), de broer van haar overleden echtgenoot. In 1762 stelt Margaretha haarzelf garant voor de nakoming van de bij schikking m.b.t. een door Gijsbert verschuldigde betaling109 in verband met de levering van een partij lood (waarschijnlijk i.v.m. het bakken van de tegels). Gijsbert was na het overlijden van zijn broer Jacobus tevens voogd van de nagelaten kinderen. Gijsbert en Margaretha zijn tevens samen getuige bij de doop van een kind van het echtpaar Hendrick Zeegers en Jannetje Benjamin in 1739 te Amsterdam; de doop van een kind van hun nicht Elisabeth Koning (tr. Hendrik Wever) in 1745 te Amsterdam; bij de doop van het eerste kind van Gijsbert's broer Willem in 1751 te Amsterdam.
Margaretha is tevens getuige bij de doop van haar kleindochter in 1756 te Nigtevegt en te Woerden in 1764. Na het overlijden van haar zoon Joannes neemt Margaretha de zorg op zich voor haar kleindochter Annighen79. Samen met Gijsbert Koning verkrijgt zij op 5 november 1757 van het Hof van Utrecht de voogdij over het kind55.
Na het overl. van Gijsbert Koning benoemd Grietje Leuding op 28 okt. 1768 haar zoon Dirk en Hendrik van Manen tot voogd over haar kleindochter144. Grietje Leuding was tot haar overl. lidmaat van de herv. kerk van Zuilen [1764, 1771, 1789].

Uit dit huwelijk:

1. Joannus, volgt Vh.

2. Aaltje Koning, ged. Zuilen 19 aug. 1731, jong overleden.

3. Dirk, volgt Vi.

4. Abraham Koning, ged. Zuilen 28 aug. 1735, begr. aldaar 5 sept. 1735.

5. Marretje Koning, ged. Zuilen 22 juli 1736, begr. aldaar 30 juli 1736.

6. Abraham Koning, ged. Zuilen 27 okt. 1737, begr. aldaar 17 maart 1738.

Vh. Joannus (Joannis/Johannes) Koning, zoon van IVg, ged. Zuilen 6 maart 1729, woonde bij zijn huwelijk bij Waarder en daarna bij Nigtevegt in het gehucht Klein Muiden54, koster en schoolmeester aldaar, overl. Nigtevegt 1 nov. 175779, tr. Bodegraven 31 jan. 1751 Annigje Peters van Wijk, geb. Bodegraven, overl. Nigtevegt 23 sept. 1757 (in het kraambed overleden55).
Op 3 febr. 1751 verstrekken Johannes de Koning en Annigje van Wijk, alsmede (afzonderlijke akte) de voogden van Annigje Pieters van Wijk, voor het gerecht van Bodegraven een hypotheek van 800 gulden resp. 500 gulden ten behoeve van Paulus van Leeuwen i.r.t. een huis, erf, timmermanswinkel en loods gelegen bij de Nieuwerbrug. De eerste hypotheek is afgelost op 18 februari 1754.

‘Mr. Johannes Koning’ was lidmaat van de Herv. Kerk van Nigtevegt (met attestatie, komende van Waarder, sept. 1752).

Na het overlijden van Joannes neemt zijn moeder, Margaretha Leuding, de zorg op zich voor haar kleindochter Annighen79. Annighen werd bij de boedelscheiding op 24 febr. 1758 als enige erfgenaam van haar ouders vermeld100. Bij decreet voor het hof van Utrecht wordt op 5 nov. 1757 aan Margaretha Leuding en Gijsbert Koning (oud-oom van het kind) het voogdijschap verleend55.
Ten behoeve van het kind is door het gerecht Nigtevegt akte van indemniteit verleend: ingekomen acte Zuilen 4 febr. 1759.
In een notariële akte opgemaakt op 21 jan. 1758 is een volledige boedelbeschrijving van de nagelaten goederen van Joannes en Annigjen van Wijk te vinden: het merendeel van de nalatenschap werd op 22 nov. 1757 te Zuilen publiekelijk verkocht55.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Koning, ged. Nigtevegt 26 dec. 1751, begr. Zuilen 7 okt. 1752.

2. Jacobus Koning, ged. Nigtevegt 12 aug. 1753, overl. voor sept. 1757.

3. Marritje Margaretha Koning, ged. Nigtevegt 27 juni 1756, overl. voor sept. 1757.

4. Annighen (Annitje) Koning, geb. Nigtevegt 23 sept. 1757 (de moeder in het kraambed overleden), overl. Zuilen 9 april 1847, tr. 1e Zuilen 23 nov. 1777 Dirk Koning de jonge (Vk.), ged. Zuilen 26 juli 1744, tegelbakker, begr. Zuilen 7 aug. 1792, tr. 2e Zuilen 5 dec. 1794 Arie Jansz. van Oostveen, geb. 16 nov. 1770, pan- en tegelbakker te Zuilen, overl. Zuilen 14 dec. 1837 (in de Vecht verdronken), zn. van Jan van Oostveen en Cornelia Blankevoord. Lidm. reg. herv. kerk Zuilen: 'Annetje Koning, belijdenis 25 maart 1777'.
Dirk Koning de jonge neemt in 1790 van de heer van Zuilen een tegelbakkerij in huur aan voor de duur van zes jaar (betr. de voortzetting van een eerdere huurovereenkomst)149. Deze tegelbakkerij was gelegen aan de westzijde van de Vecht bij de valbrug te Zuilen en werd daarvoor gehuurd door Grietje Leuding, de grootmoeder van Annigje. Na het overl. van Dirk zet Annigje de tegelbakkerij voort, later samen met haar tweede echtgenoot.

Vi. Dirk Koning, ('de oude'147), zoon van IVg, ged. Zuilen 8 nov. 1733, woonde tussen 1763 en 1772 te Woerden, steenbakker, eigenaar van een tegelbakkerij te Zuilen, diaken [1780-] en kerkmeester [1783-1784] en ouderling [1785-, 1799, 1801] te Zuilen, brandspuitmeester aldaar [1789] (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), schepen te Zuilen [1787-1788, 1794, 1797-1804] (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), overl. aldaar 17 dec. 1814, tr. Woerden 11 sept. 1763 Aaltje Brunt, ged. aldaar 9 sept. 1738, woonde te Rietveld, overl. in 1800, dr. van Jan Brunt en Wijntije N.

Dirk Koning werd in 1761 door de kerkenraad verkozen als diaken van de herv.kerk te Zuilen [notulen kerkenraad]. Hiertegen kwam zijn oom Gijsbert Koning, namens de moeder van Dirk, echter tegen in verzet. Kerkenraadsnotulen 1761: ‘De eerste voorstelling van de verkozen ouderlingen en Diaken den 11 febr. geschied zijnde verzogt G. Koning oom van den verkorene Diaken D. Koning dat de gemelde voorstelling ten opsichte van zijnen neef niet meer mogte geschieden. Waar op hij den kerkenraad ontboden zijnde deze twee redenen van zijn versoek bij bragt teevens dat hij uit naam des moeder van gemelden D. Koning zeggen moet dat ze niet wilde toelaten dat haar zoon het diakenschap aannaam, en te anderen dat hij zelve versekert was dat zijn neef die onder verstand de verijschte bekwaamheijd daar niet toe had. Omvraag hoe was geschied zijnde waren de ouderlingen en diakenen van oordeel dat de redenen niet wigtig konden gerekent worden, waar op G. Koning tot het Classis appelleerde. (..).

Gijsbert Koning richt in maart 1761 een verzoek aan de Classis van Amersfoort (herv. Kerk), ondersteund door Jan van Ochten, schoolmeester.

De notulen van de kerkenraad van Zuilen vervolgen als volgt: ‘De tijd van Classicale vergadering gehouden zijnde den eersten Maart zijn de volgende resolutien genomen ten opsichte van de verkorene ouderlingen en diaken, zoo als ze op de volgende bladzijde woordelijk overgebragt zijn. Ingevolge van welke verscheen de Kerkenraad den 21 maart dezes jaar vergadert zijnde verkoren is de Diaken Bart Schuiberg.’ Een jaar later wordt Dirk Koning alsnog als diaken verkozen: ‘Dirk Koning, geroepen zijnde, heeft het Diakenschap is ’s Heeren vreeze aangenomen’.

Kerkenraadsnotulen 17 juni 1764: ‘Is de kerkenraad vergadert om een Nieuwe diacon in de plaats van den reeds 2 jaar geeident hebbende diacon Dirk Koning, die thans te Woerden woonagtig is, te verkiezen, en met meerderheid van stemmen is verkozen Jacobus Koning, welke broeder wettiglik bevestgt zijnde den 8 juli in de kerkenraad ontfangen’.

Dirk kocht op 12 sept. 1772 van Nicolaes van Schalckwijk a Velden een tichelarij te Zuilen aan de oostzijde van de Vecht56. Deze tichelarij was tot 1768 in het bezit van Dirk's neef Abraham Koning (IVj). Dezelfde tegelbakkerij wordt in 1803 door Dirk voor 6000,- verkocht aan Jan Bot159.
Op 1 april 1773 wordt door het gerecht van Woerden een akte van indemniteit afgegeven voor Dirk Koning en zijn kinderen (gerecht Zuilen, ingekomen akten van indemniteit: 'Dirk Koning, met vier kinderen, Grietje, 8 jaar, Neeltje, 6 jaar, Jacoba, 4 jaar, Johanna, 2 jaar').
Dirk Koning en Aaltje Brunt waren nadien beide lidmaat van de herv. kerk van Zuilen.

Dirk Jacobse Koning wordt in 1778 verkozen tot ouderling, maar bedankt voor deze functie [kerkenraadsnotulen herv. Kerk te Zuilen], ‘hierop wierd verkoren Dirk Koning Doedinus Zoon, doch ook deze sloeg voor ditmaal de beroepinge af’. In 1780 wordt Dirk verkozen tot diaken. In 1785 en in 1790 wordt hij opnieuw door de kerkenraad als ouderling verkozen (ditmaal aanvaart hij deze functie wel).

Op 19 dec. 1778 huurt Dirk, samen met (en waarsch. t.b.v.) zijn moeder, Grietje Leuding, van Willem René van Tuyll van Serooskerken (ambachtsheer van Zuilen) voor de duur van twaalf jaar een tichelarij met bijbehorend huis aan de westzijde van de vecht bij de valbrug te Zuilen135.

Op 4 okt. 1779 machtigt Dirk bij notariële akte te Amsterdam Jonathan Jeremias Harenkamp om alle reeds bestaande en toekomstige schulden bij de debiteuren van Dirk te innen, waar nodig met rechtsmiddelen.

Op 4 dec. 1785 koopt Dirk, samen met Anthonie Voorsteegh, de afgrift van een stuk land, groot 406 roeden, onder het gerecht van Zuijlen, bij de Daalschendijk over de hofstede Den Daal, langs de Laageweijdse Steeg237. Daarbij wordt vermeld dat het land per vlet bereikbaar is vanaf de Vecht.

Notulen Kerkenraad van Zuilen, 25 december 1786: "Werd door een van de leden uit naam van den broeder Dirk Jacobse Kooning het volgende voorstel gedaan. Dat voornoemde broeder, een hartelijke zucht hebbende om nuttig te zijn en het hem toevertrouwde talent aan te leggen tot stichting der gemeente, reeds een geruime tijd (godsdienst)oefening heeft gehouden, maar nu ter zijner geruststelling de uitdrukkelijke toestemming van de kerkenraad zowel als de nodige aantekeningen hiervan verzocht." De kerkenraad vervolgens "prees den ijver van voornoemde broeder en stond dit verzoek volgaarne toe."

Dirk wordt in 1794, voorafgaand aan haar tweede huwelijk, door zijn nicht Annigje Koning (wed. van Dirk Koning de jonge: Vk) benoemd als voogd over haar minderjarige kinderen151. Dirk wordt tevens in 1806, tezamen met zijn schoonzoon Gerrit van Os, benoemd als voogd over de nagelaten kinderen van zijn dochter Johanna.
In sept. 1795 verstrekt Dirk, evenals Arie Jansz van Oostveen (2e echtgen. van Annigje Koning), een machtiging aan Hendrik van Dielen te Amsterdam wegens een vordering op de in Amsterdam wonende Cornelis Jacobus Sanderson158.
In januari 1806 benoemd Dirk zijn schoonzonen Jacob de Leeuwe, Gerrit van Os en Johannes Stam als voogden over zijn onmondige na te laten kleinkinderen160.
In juli 1806 verstrekt Dirk aan zijn schoonzonen Gerrit van Os, Johannes Stam en Jan Voorsteegh elk een lening van 1500,-. Tevens verstrekt Dirk diezelfde maand een lening van 1000,- aan Arie van Oostveen (zie hiervoor).

Uit dit huwelijk:

1. Margrieta Koning, ged. Woerden 14 nov. 1764, begr. Kamerik 11 mei 1804, tr. Zuilen 9 maart 1788 Jacob de Leeuw, ged. Kamerik 4 febr. 1759, bakker, schepen, gemeentebestuurder, overl. Zuilen 29 aug. 1828, zn. van Aalbert de Leeuw en Marretje Hartog. Lidm.reg. herv.kerk Zuilen: 'Grietje Koning, belijdenis 9 april 1787, naar Kamerik 30 juli 1788'. Het echtpaar woont in 1792 te Kamerik, Mijzijde. Op 21 mei van dat jaar laten zij bij notariële akte hun testament opmaken155.

2. Neeltje Koning, ged. Woerden 21 dec. 1766, begr. Vreeland 16 nov. 1798, tr. Zuilen 12 juli 1791 Gerret van Os, ged. IJsselstein 5 jan. 1766, woonde bij zijn huwelijk te Vreeland, overl. aldaar 4 maart 1852, zn. van Willem van Os en Maria van Capellen. Lidm.reg. herv.kerk Zuilen: 'Neeltje Koning, belijdenis 9 april 1787. Gerrit hertr. Vreeland 17 nov. 1799 Dirkje Koning, zuster van Neeltje.

3. Jacoba Koning, ged. Woerden 26 maart 1769, overl. Zuilen 18 jan. 1838, tr. Zuilen 28 nov. 1794 Jan Voorsteegh, ged. Zuilen 16 okt. 1768, overl. Zuilen 21 mei 1849, zn. van Anthonie Voorsteegh en Cornelia Schaly. Beide echtelieden waren lidmaat van de herv. kerk van Zuilen.

4. Johanna Koning, ged. Woerden 20 mei 1771, kerkelijke attestatie te Nigtevegt 9 sept. 1797 (komende van Zuilen), overl. aldaar 3 juni 1805, tr. Westbroek 26 juni 1796 Johannus Stamp, ged. Utrecht 10 febr. 1769, veerschipper van Nigtevegt op Amsterdam en Utrecht [1806, 1808], zn. van Jan Stam en Cornelia Eikhof. Echtpaar woonde [1804] te Klein Muiden (gerecht Nigtevegt). Johannes hertr. 1e Nigtevegt 9 sept. 1806 Gerrichen Mensink, geb/ged Nigtevegt 8/13 nov. 1774, overl. aldaar 4 febr 1807, dr. van Jan Mensink en Trijntje Hulscher; hertr. 2e Nigtevegt 14 april 1809 Klaasje Mol, wonende Amsterdam. Johannes Stamp en Johanna Koning laten op 1 sept. 1804 hun testament opmaken (notaris P. Heydanus te Weesp).

5. Dirkje Koning, geb. Zuilen 15 maart 1775, overl. Vreeland (aangifte Utrecht) 20 juli 1814, tr. Vreeland 17 nov. 1799 Gerrit van Os (wed. van Neeltje Koning, zuster van Dirkje), ged. IJsselstein 5 jan. 1766, veerschipper [1815], schipper [1836], overl. Vreeland 4 maart 1852, zn. van Willem van Os en Maria van Capellen. Gerrit hertr. 9 mei 1821 Clasina Vis. Op 26 nov. 1799 wordt door het Hof van Utrecht aan het echtpaar octrooi verleend om te mogen testeren. Echtpaar woont in 1806 te Vreeland.

6. Jacobus Koning, geb. Zuilen 24 aug. 1777 (ged. aldaar 31 aug.), begr. aldaar 22 dec. 1778.

7. Cornelia Koning, ged. Zuilen 13 febr. 1780, overl. Amersfoort 7 okt. 1852, tr. Zuilen (voor de schepenbank) 23 sept. 1803 (o.tr. Amersfoort herv. 16 okt. 1803) Hendrik Gerritse van Maanen (Hendrik Gerritsen Hendriks), geb. ca. 1766 en wonende te Amersfoort, overl. Amersfoort 27 nov. 1851. Lidm.reg. herv.kerk Zuilen: 'Cornelia Koning, belijdenis 23 febr. 1802, naar Amersfoort 12 jan. 1804'.

IVh. Doedinus Dirksz. Koning, zoon van IIId, ged. Zuilen 9 febr. 1713, overl. aldaar 1 mei 1802, pannenbakkersknecht [1758], tr. 1e Zuilen 1 mei 1740 (o.tr. Utrecht 17 april) Jannetje van Maenen, afkomstig van Utrecht (woonde bij o.tr. ook te Utrecht), overl.102 Zuilen 29 maart 1757, tr. 2e Zuilen 14 mei 1758 Maria van den Water, geboren te ‘Kerkhavesaat’, begr. Zuilen 1 mei 1789.
In de notulen van de kerkenraad van de hervormde kerk te Zuilen wordt op 23 maart 1749 gemeld dat de ‘predikant en ouderling Doedinius Koning van wien van ter zijde gehoort word of dezelven in eenige verschilpointen als rekende het gebond der werken en efzonde niet recht gevoelde daar over belijdenisse afwege in de huijsbezoekinge’. Daarop wordt in de notulen op 4 april 1749 opgetekend: ‘Rakende Doedinius Koning dat hij sig conform de Leer der waarheijd omtrent de gemelde leerstukken hadden gerigt en verklaart tot onse genoegen’.

Doedinus Koning wordt in 1754 verm. wegens de aanbesteding van het graven van een sloot ten behoeve van de ambachtsheer van Zuilen190.
Jannetje van Maenen is waarschijnlijk in de kraam overleden: op 25 maart 1757, vier dagen voor haar begraven wordt namelijk een kind (ongedoopt) van Doedinus Koning te Zuilen begraven.
Vanwege zijn aanstaande tweede huwelijk worden Gijsbert Koning en Abraham Koning, beiden broer van Doedinus, op 29 april 1758 aangewezen als voogden voor de vijf kinderen die zijn overleden echtgenote hem heeft nagelaten: Hendrik Jacob (17 jr.), Dirk (14 jr.), Antoni (12 jr.), Aaltje (8 jr.) en Sophia Koning (3 jr.)102.
Doedinus Koning en Maria van de Water waren lidmaat van de herv. kerk te Zuilen. Aan het echtpaar wordt op 2 mei 1775 door het Hof van Utrecht octrooi verleend om te mogen testeren.

In 1763 worden Doedinus en zijn huisvrouw vermeld in de notulen van de kerkenraad van de herv.kerk van Zuilen wegens hun ‘al voor lange hun ouderlijke twisten tot ergenisse der gemeinte....’.

Doedinus werd in febr. 1758 vermeld als voogd van de nagelaten kinderen van zijn broer Willem. Op 9 dec. 1794 wordt hij zelf, na bemiddeling van de kerkenraad van Zuilen, ondergebracht bij zijn zoon Anthonie voor een bedrag van ƒ 65,- jaarlijks57.
Doedinus Koning koopt in 1765 bij een veilig een perceel ‘elzen hakhout’ (gerecht Zuilen, minuten van akten van publieke verkoop)

Op 13 okt. 1784 is Doedinus getuige bij de doop van een kind van zijn dochter Aaltje in Amsterdam.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hendrik Jacob Koning, volgt Vj.

2. Dirk Koning, volgt Vk.

3. Anthoni Koning, volgt VL.

4. Aeltje Koning/Coning, ged. Zuilen 16 maart 1749, overl. Amsterdam 13 juli 1806, tr. 1e Amsterdam (o.tr. 20 april 1781) Georg Ludwig Christiaan Kreuter/Keuler, geb. ca. 1742, afk. van Rutenhausen (Thuringen, Duitsland; bij inschrijving overlijden wordt als geb.plaats verm.: Kitzmer), overl. Amsterdam (St. Pieters Gasthuis: mannen ziekenhuis) 9 maart 1789, tr. 2e Amsterdam (o.tr. 23 sept. 1790) Hendrik Clous (Claus), ged. (Zuiderkerk) 13 jan. 1768, zn. van Willem Klaus en Vranseijntie Dekker. Aaltje Koning ontvangt in 1786, en van 1803 tot 1805 een bijdrage voor haar levensonderhoud van de stedelijke armenzorg (huiszitten)94 Aeltje woont bij haar o.tr. in 1781 op de ‘Fluweleburgwal’ te Amsterdam.

5. Cornelis Koning, ged. Zuilen 17 juni 1753, begr. aldaar 15 jan. 1754.

6. Cefijja (Sopheia) Koning, ged. Zuilen 17 nov. 1754, overl. na april 1758.

Vj. Hendrik Jacob Koning, zoon van IVh, ged. Zuilen 11 juni 1741, begr. aldaar 1 nov. 1773, tr. Zuilen (ondertr. Utrecht 17 april) 1 mei 1768 Anna Margaretha Rutger, geb. 'Duijsberg aan de Roer', overl. Zuilen 2 maart 1829, dr. van Johannes Rutgers en Elisabeth Kesselberg. Margaretha hertr. Woerden 28 juli 1776 Jacobus Koning (VIc.) uit Woerden. Anna Margaretha woonde bij haar huwelijk in Utrecht. Beide echtelieden waren lidmaat van de herv. kerk van Zuilen.
Hendrik Jacob Koning en Anna Margaretha Rutger worden op 28 okt. 1765, dus ruim twee jaar vóór hun huwelijk ingeschreven als lidmaten van de herv.kerk van Utrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Doedinus, volgt VIq.

2. Johannes Hendrik Koning, ged. 23 sept. 1770 te Westbroek (wegens absentie predikant van Zuilen). Johannes vertrekt op 16 mei 1787 als jongmatroos in dienst van de VOC (Kamer van Delft) met de Oostindiëvaarder Constantia vanuit het Goereese Gat naar Batavia (schip ligt voor anker bij Kaap de Goede Hoop van 29 aug. tot 12 okt.; aankomst in Batavia op 18 dec. 1787). Hij is nadien op 2 aug. 1789 te Azië overleden89

3. Jannichen Koning, geb. Zuilen 12 febr. 1773 (ged. aldaar 14 febr.), overl. Utrecht 22 nov. 1813, tr. 1e Utrecht (o.tr. Zuilen 12 juli) 30 juli 1793 Abraham de Montel, geb. te Suriname, tr. 2e (voor april 1813) Willem Stam, geb. Maarssen ca. 1770, timmermansknecht [1813], timmerman [1813], overl. Maarssen 11 aug. 1840, zn. van Jacob Stam en Maria Egdom. Bij haar overl. woonde Jannetje Koning aan ’t Paardeveld te Utrecht.
Abraham de Montel verleent in 1795 voor het gerecht van Zuilen zijn schoonvader, de stiefvader van zijn echtgenote, het tijdelijk in gebruik van de inboedel van zijn winkel190. Jannetje en Abraham de Montel waren in 1799 beiden lidmaat van de hervormde kerk van Utrecht. Het laatste kind van dit echtpaar wordt gedoopt 16 mei 1799 te Utrecht. Waarschijnlijk is het Jannichen later door haar echtgenoot verlaten, want op 13 mei 1804 liet Jannetje te Zuilen een buitenechtelijk kind gen. Johanna dopen (dit kind was aldaar op 30 april geboren en wordt op 26 april 1806 te Zuilen begraven). En ook op 21 nov. 1809 laat Jannetje Koning, ‘gesepareerde huisvrouw van Abraham de Montel’ te Utrecht (zij woont dan in Utrecht ‘op de Voorstraat’) een dochter dopen:

b.      Hendrica Jacoba59, geb. 18 juli 1809, (ged. Utrecht 21 nov. 1809, In de marge bij de doopinschrijving is aangetekend ‘tweede overspelige’), waarschijnlijk jong overleden225.

Wanneer Jannichen getrouwd is met Willem Stam is onbekend. Van dit echtpaar worden twee kinderen te Utrecht ingeschreven: i) Maria Jacoba, ged. Utrecht 15 april 1807 (de moeder: ‘Jansje Koonen’), ii) Willem Stam, geb. Utrecht 21 april 1813, overl. aldaar 2 nov. 1813. Bij de doopinschrijving van Maria Jacoba (1807) wordt in de marge vermeld: ‘is bevonden overspelig te zijn. Zie act. 20 nov. 1809’. Jannichen en Willem Stam waren beiden lidmaat van de Hervormde kerk te Utrecht. In 1813 wonen zij aan het Paardeveld.

VIq. Doedinus (Doedienes/Dodienus/Martinus/Mertienes) Koning, zoon van Vj, ged. Zuilen 5 juni 1768, akte van indemniteit verleend 26 sept. 179158, begr. Amsterdam 15 nov. 1801174, tr. Westbroek (ondertr. Maarssen 13 aug.) 29 aug. 1790 Antje Nopper, ged. Utrecht 15 dec. 1768, overl. Maarsseveen 16 aug. 1847, dr. van Willem Noppen en Diena van Simmeren / Simmelen. Doedinus woont in 1798, 1800 en 1801 op het Hoedemakerspad bij Amsterdam. Antje Nopper hertr. Maarssen 9 mei 1806 Hendrik Huusen, bij zijn huwelijk wonende te Maarssenveen.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Margaritha Koning, geb./ged. Westbroek 18/21 aug. 1791, begr. Amsterdam 2 nov. 1800 onder de naam 'Annaatje Koning'174.

2. Wilhelmus Koning, ged. Maarssen 7 okt. 1792, begr. aldaar 3 jan. 1793.

3. Hendrik Jacob Koning, ged. Maarssen 8 dec. 1793, begr. Amsterdam 26 sept. 1794.

4. Dienaa Kooning, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 8 juli 1798, begr. aldaar 9 okt. 1798.

5. Diena Koning, ged. Utrecht (Domkerk) 3 dec. 1800, overl. voor nov. 1801228.

Vk. Dirk Koning ('de jonge'147), zoon van IVh, ged. Zuilen 26 juli 1744, tegelbakker [1790], assistent brandspuitmeester [1772] en brandspuitmeester aldaar [1780-1781], schepen te Zuilen [1775, 1782, 1787, 1789 en 1791] (zie: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\werkmap\GENEALOGIE\document.jpg), ouderling bij de herv.kerk te Zuilen [1778], diaken bij de herv. kerk te Zuilen [1784-1787], kerkmeester aldaar [1788-1790], begr. Zuilen 7 aug. 1793, tr. aldaar 23 nov. 1777 Annitje Koning, ged. Nigtevegt 23 sept. 1757, overl. Zuilen 9 april 1847, dr. van Joannus Koning (Vh.) en Annighje van Wijk.
Beide echtelieden waren lidmaat van de herv. kerk van Zuilen.
Dirk Koning treedt in december 1784 tijdens een zitting van de schepenbank op als vervanger van schout Willem van Berreveld (gerecht Zuilen, minuten van akten van overige zaken: ‘Wij Dirk Koning, vervangende den schout (...)’].

Dirk Koning de jonge neemt in 1790 van de heer van Zuilen een tegelbakkerij in huur aan voor de duur van zes jaar (betr. de voortzetting van een eerdere huurovereenkomst)149. Deze tegelbakkerij was gelegen aan de westzijde van de Vecht bij de valbrug te Zuilen en werd daarvoor gehuurd door Grietje Leuding (grootmoeder van Annigje, begr. Zuilen 16 febr. 1787), wed. van Jacobus Dirksz. Koning. Na het overl. van Dirk zet Annigje de tegelbakkerij voort, en later samen met haar tweede echtgenoot.
Annitje Koning hertr. Zuilen 5 dec. 1794 Arie Jansz. van Oostveen. Op diezelfde dag wijst zij bij notariële akte haar oom Dirk Jacobusz Koning (Vi) en Hendrik van der Tak aan als voogden over haar minderjarige kinderen Jan en Jannigje Koning151. Tevens komen Annigje en Arie op 9 dec. 1794 huwelijkse voorwaarden overeen152.
In sept. 1795 verstrekt Arie Jansz van Oostveen als echtgen. van Annigje Koning, evenals Dirk Jacobusz. Koning (zie hiervoor), een machtiging aan Hendrik van Dielen te Amsterdam wegens een vordering op de in Amsterdam wonende Cornelis Jacobus Sanderson158.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje Koning, ged. Zuilen 27 sept. 1778, begr. aldaar 29 maart 1781.

2. Joannus Koning, volgt VIr.

3. Jannetje Koning, geb. Zuilen 21 juli 1784 (ged. aldaar 25 juli), overl. Zuilen 23 juli 1869, tr. aldaar 29 maart 1805 Jan Plomp, geb. Woerden ca. 1786, eigenaar van de steenoven "op Den Dael" en de daarnaast staande hofstede Daelwijk, overl. Zuilen 22 nov. 1855, zn. Jan Cornelis Plomp en Aaltje Knijff.

VIr. Jan (Joannes) Koning, zoon van Vk, geb. Zuilen 22 jan. 1781 (ged. aldaar 28 jan.), akte van indemniteit verleend 16 maart 180724, overl. Breukelen-Nijenrode 1 dec. 1839, tr. Maarssen 13 april 1806 Elisabeth de Vaal, ged. Maarssen 19 maart 1780, logementshoudster, overl. Breukelen-Nijenrode 10 maart 1856, dr. van Steven de Vaal en Sicilia van Amerongen. Lidm. reg. herv. kerk van Zuilen: 'Johannes Koning, belijdenis 12 okt. 1803'.

Kerkenraadsnotulen herv.kerk Zuilen 8 jan. 1839: ‘Broeder Voorsteegh berigte, dat bij hem verschenen was de vrouw van Jan Koning opperman te kennen gevend dat dat zij dus om onderstand te Maarssen had aangemeld was kwam door den dirigerende diaken daarop een schriftelijk bewijs was afgevraagt waar getuigenis te leveren dat haar man tegenwoordig zonder werk was dat zij dientengevolge ter berichting van haare toegezegde uitdeling zodanig bewijs verzocht te mogen ontvangen, hierop is besloten haar het navolgende briefje ter had te stellen: “de kerkenraad der herv. Gem. te Zuilen, voldoende aan de aanvrage der Diakonie van Maarssen en zoude bij dezen te weten, dat voor deze zonder werk is Jan Koning wonende alhier, doch behoordende onder de verzorging dooor Diaconie van Maarssen”, op dezen dag afgeteekend namens den kerkenraad, door den predikant’.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Koning, geb. Breukelen 4 maart 1807, begr. aldaar 12 april 1809.

2. Seselia Koning, geb. Breukelen 3 aug. 1808, overl. Breukelen-Nijenrode 8 okt. 1824.

3. Dirk Koning, volgt VIIu.

4. Hendrika Koning, geb. Breukelen-Nijenrode 10 febr. 1812, overl. aldaar 27 april 1812.

5. Stephanus Koning, geb. Breukelen-Nijenrode 26 maart 1813, overl. aldaar 4 mei 1814.

6. Stephanus Koning, volgt VIIv.

7. Annigje (Antje) Koning, geb. Breukelen-Nijenrode 27 juli 1817, overl. Harmelen 25 okt. 1909, tr. Breukelen-Nijenrode 25 okt. 1840 Julianus Wilhelm Kroon, ged Tienhoven 4 juni 1809, timmerman, overl. Wilnis 19 nov. 1859, zn. van Julianus Wilhelm Kroon en Eitje Brey.

8. Jannetje Koning, geb. Breukelen-Nijenrode 30 okt. 1820, overl. aldaar 26 juni 1869, tr. Breukelen-Nijenrode 20 sept. 1840 Jan Brenninghoff, geb./ged. Breukelen-Nijenrode 2/11 aug. 1805, smid, overl. aldaar 7 april 1864, zn. van Barend Brenninghoff en Elizabeth Wijnanda van Vassen.

9. Elisabeth Koning, geb. Breukelen-Nijenrode in 1823, overl. aldaar 12 okt. 1824.

VIIu. Dirk Koning, zoon van VIr, geb. Breukelen-Nijenrode 22 febr. 1810, timmerman, overl. aldaar 22 febr. 1883, tr. Breukelen-Nijenrode 24 april 1840 Jacoba Doornebal, geb./ged. Breukelen-Nijenrode 20/25 juni 1809, overl. aldaar 18 maart 1885, dr. van Jan Doornebal en Evertje van Woudenberg. Echtpaar woonde in de Brugstraat te Breukelen. De nicht van Dirk, Carolina Johanna Elisabeth Koning, woonde vanaf 1871 bij ze in.

Uit dit huwelijk:

1. Elizabeth Koning, geb. Breukelen-Nijenrode 20 maart 1841, overl. aldaar 7 dec. 1921, tr. Breukelen-Nijenrode 15 dec. 1867 Jan Steen, geb. Oudhuizen 2 dec. 1834, broodbakker, overl. Breukelen-Nijenrode 26 dec. 1912, zn. van Arie Steen en Maria Elizabeth Stokvis. Echtpaar vestigde zich na hun huwelijk in Wilnis.

2. Evertje Koning, geb. Breukelen-Nijenrode 10 mei 1843, overl. Breukelen-Nijenrode 29 juni 1863.

3. Jannetje Koning, geb. Breukelen-Nijenrode 3 dec. 1845, overl. Maarssen 12 jan. 1931, tr. Breukelen-Nijenrode 25 aug. 1878 Nicolaas Wijnen, geb, Maarsseveen 27 april 1839, overl. Maarssen 7 april 1906, zn. van Andries Wijnen en Jannetje van Dijk. Jannetje woonde voor haar huwelijk in Maarsseveen215.

4. Jacoba Johanna Koning, geb. Breukelen-Nijenrode 25 mei 1848, overl. Harmelen 21 nov. 1902 (graf nog aanwezig op begraafplaats Breukelen), tr. Breukelen-Nijenrode 29 aug. 1889 Koos Willem Kroon, geb. Wilnis 7 mei 1849, overl. Utrecht 17 juni 1928, zn. van Julianus Wilhelm Kroon en Annigje Koning (dr. van VIr).

5. Jan Dirk Joannis Koning, geb. Breukelen 8 maart 1852, overl. Breukelen-Nijenrode 26 juni 1921 (graf nog aanwezig op de begraafplaats te Breukelen), tr. Abcoude-Proostdij 5 okt. 1887 Teuntje Blom, geb. Abcoude-Proostdij 28 mei 1863, overl. Breukelen-Nijenrode 23 juni 1921, dr. van Willem Blom en Janna Verbaan. Echtpaar bleef kinderloos. Jan Dirk verblijft vanaf nov. 1868 in Utrecht en woont vanaf jan. 1870 weer in Breukelen.

VIIv. Stephanus Koning, zoon van VIr, geb. Breukelen-Nijenrode 17 mei 1815,, kruidenier [1839], werkman [1851], kantoorloper [1867], werkman [1871], Ned.Herv., overl. Amsterdam 9 dec. 1871, tr. 1e Amsterdam 8 mei 1839 Wilhelmina Bolmer, geb. Amsterdam 9 jan. 1814, overl. aldaar 18 febr. 1865, dr. van Jan Bolmer en Elisabeth Geerligs, tr. 2e Amsterdam 2 mei 1867 Margaretha de Ruijter, geb. Amsterdam 12 dec. 1807, overl. voor dec. 1889, dr. van Ab de Ruijter en Neeltje Jans Koekebakker. Stephanus woont in 1851, 1860 en 1871 aan de Nieuwezijds Achterburgwal (nu de Spuistraat) te Amsterdam. Margaretha de Ruijter, wed. van Stephanus Koning, woont vanaf mei 1884 op het Rijpenhofje aan de Rozengracht te Amsterdam.

Uit het eerste huwelijk:

1. Elisabeth Koning, geb. Amsterdam 12 april 1840, overl. aldaar 9 jan. 1869.

2. Carolina Johanna Elisabeth Koning, geb. 20 dec. 1844, ongehuwd, woonde na het overlijden van haar vader (in 1871) vanaf jan. 1873 bij haar oom Dirk Koning in Breukelen. Zij woonde in 1889 in de Twijnstraat te Utrecht, overl. aldaar 31 dec. 1889.

VL. Anthoni Koning, zoon van IVh, ged. Zuilen 18 dec. 1746, werkman aldaar [1811], overl. Zuilen 26 januari 1829, tr. aldaar 28 april 1776 Petronella Koning, ged. Zuilen 13 maart 1757, overl. Zuilen 20 jan. 1837, dr. van Kornelis Koning (= Vn) en Johanna Jacobs. Beide echtelieden waren lidmaat van de herv. kerk van Zuilen.

Op 9 dec. 1794 werd, na bemiddeling van de kerkenraad van Zuilen, de vader van Anthonie, Doedinus Koning, bij hem ondergebracht voor een bedrag van ƒ 65,- jaarlijks60.

Uit dit huwelijk:

1. Jannichje Koning, geb. Zuilen 13 febr. 1777 (ged. aldaar 16 febr.), begr. Zuilen 25 juni 1778.

2. Johanna Koning, ged. Zuilen 20 dec. 1778, woonde bij haar huwelijk te Zuilen en daarvoor te Utrecht, akte van indemniteit verleend 6 mei 180361, (doopceel gel. 10 mei 1803), overl. Breukelen-Nijenrode 27 febr. 1860, tr. Zuilen (ondertr. Utrecht 8 aug.62) 22 aug. 1802 Pieter Koenen, geb. ca. 1774 te Neerbosch in Gelderland, woonde bij zijn huwelijk te Breukelen en daarvoor te Zuilen, overl. Breukelen-Nijenrode 26 dec. 1852, zn. van Willem Koenen en Geertruij Hopman.

3. Jannichjen (Jannetje) Koning, geb. Zuilen 27 juni 1781 (ged. aldaar 1 juli), naaister, overl. Utrecht 1 febr. 1870, tr. Utrecht 15 juni 1809 (ondertr. 28 mei 1809) Adrianus van Alphen, ged.(NH) Utrecht 11 aug. 1779, timmerman/stratemaker(werkman), overl. Zuilen 14 aug. 1820, zn. van Gerrit van Alphen en Elizabeth Sprankhuyzen. Echtpaar woonde in 1816 in Abcoude, Jannetje woonde vanaf 1853 in Utrecht. Lidm. reg. herv. kerk van Zuilen: 'Jannigje Koning, belijdenis 30 sept. 1808'.

4. Cornelia Koning, geb. Zuilen 8 aug. 1784 (ged. aldaar 15 aug.), tweelinge met 5., overl. Breukelen-Nijenrode 14 nov. 1859, tr. Breukelen-Nijenrode 16 mei 1813 Ernst de Hoog, ged. Kockengen 16 april 1786, overl. aldaar 12 nov. 1854, zn. van Pieter de Hoog en Annetje van Zoest.

5. Cefija (Sophia) Koning, geb. Zuilen 8 aug. 1784 (ged. aldaar 15 aug.), tweelinge met 4., overl. Zuilen 6 okt. 1854, tr. Zuilen 15 maart 1813 Jan Evert van Dusschoten, geb. Barneveld 6 okt. 1784, arbeider, overl. Zuilen 23 febr. 1863, zn. van Evert Dirks van Dusschoten en Geertje Jans (1863: Geertrui Roest). Lidm. reg. herv. kerk van Zuilen: 'Sophia Koning, belijdenis 30 maart 1809'.

6. Hendrik Jacob, volgt VIs.

7. Cornelis, volgt VIt.

8. Dirk Doedinus, volgt VIu.

9. Pieter, volgt VIv.

VIs. Hendrik Jacob Koning (BS: Henri Jaques Koning), zoon van VL, geb. Zuilen 18 aug. 1787 (ged. aldaar 26 aug.), werkman [1833, 1835], arbeider [1841, 1840], overl. Utrecht 3 juni 1847, tr. Zuilen 3 nov. 1813 Catharina Vegters (Reghters, Hegters), geb./ged. Haarlem 22 april 1792, overl. Zuilen 13 febr. 1864, dr. van Abram Veghten (Vegters) en Johanna Mostaart (Mostert). Lidm. reg. herv. kerk van Zuilen: 'Hendrik Jacob Koning, belijdenis 30 maart 1809'. Ten behoeve van het aangaan van haar huwelijk verzoekt Catharina in 1813 bij het Vredegerecht Haarlem (inv.nr. 99, akte 185) om de afgifte van een verklaring, met getuigen, dat zowel haar ouders als grootouders dan reeds zijn overleden.

Uit dit huwelijk:

1. Anthonij, volgt VIIw.

2. Johannus, volgt VIIx.

3. Petronella Koning, geb. Zuilen 4 juli 1819, overl. Utrecht 11 april 1884, tr. aldaar 18 juli 1841 Dirk Hazelaar, geb. Zuilen 20 juni 1812, partikulier, overl. Zuilen 10 febr. 1846, zn. van Willem en Johanna Tap.

4. Jan Koning, volgt VIIy.

5. Hendrik Jacob, volgt VIIz.

6. Cornelis Koning, geb. Zuilen 20 febr. 1827, overl. aldaar 12 april 1848.

7. Dirk Doedinus Koning, geb. Zuilen 2 sept. 1829, overl. aldaar 14 febr. 1831.

VIIw. Anthonij Koning, zoon van VIs, geb. Zuilen 20 okt. 1814, werkman [1833, 1842] arbeider [1878], overl. Zuilen 14 april 1882, tr. Zuilen 5 nov. 1842 Helena Maria Gijsberts, geb. Haarlem 1 okt. 1815, woonde voor haar huwelijk te Utrecht, overl. Zuilen 26 okt. 1871, natuurlijk kind van Maria Gijsberts (vader: Jan Nachtegaal). Antonie Koning, wordt in 1833 ingeschreven in het inschrijvingsregister van de nationale militie (bron: inschrijvingsregister nationale militie, archief gemeente Zuilen). Hij wordt tevens vermeld op een dakpan uit 1875 waarop de namen staan vermeld van de knechten bij de Zuilense pannenbakkerij van de weduwe Voorsteegh.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Jacob Koning, volgt VIIIad.

2. Jan Koning, volgt VIIIae.

3. Anthonie Koning, geb. Zuilen 13 mei 1846, overl aldaar 6 jan. 1848.

4. Cornelis Koning, geb. Zuilen 26 maart 1848, overl. aldaar 4 sept. 1849.

5. Maria Koning, geb. Zuilen 7 april 1850, overl. aldaar 12 juli 1854.

6. Catharina Koning, geb. Zuilen 9 dec. 1851, overl. aldaar 8 juli 1853.

7. Catharina Koning, geb. Zuilen 5 juli 1853, overl. Zuilen 8 juli 1853.

8. Maria Koning, geb. Zuilen 27 sept. 1854, overl. Zuilen 30 maart 1908, tr. Zuilen 2 nov. 1878 Arie van Doorn, geb. te Jutphaas (4) okt. 1852, arbeider [1878], overl. Zuilen 17 aug. 1916, zn. van Hendrik van Doorn en Elisabeth van Doorn.

9. Cornelis Koning, volgt VIIIaf.

VIIIad. Hendrik Jacob Koning, zoon van VIIw, geb. te Zuilen 31 aug. 1843, arbeider [1870-1874] en tuinknecht [1897], overl. Zuilen 7 dec. 1911, tr. Zuilen 13 aug. 1870 Elisabeth van Remmerden, geb. Rhenen 12 okt. 1844, woonde bij haar huwelijk te Utrecht, overl. Zeist 26 maart 1924, dr. van Dirk van Remmerden en Jannigje Willemse.

Uit dit huwelijk:

1. Anthonie Koning, volgt IXas.

2. Dirk, volgt IXat.

3. Leendert Koning, volgt IXau.

IXas. Anthonie Koning, zoon van VIIIad, geb. Zuilen 6 juni 1871, werkman ‘op de pannefabriek’ te Zuilen125 [-1915], tuinarbeider [1917], overl. Zuilen 17 juli 1936, tr. aldaar 9 mei 1902 Jannigje Griffioen, geb. Zuilen 6 dec. 1875, was tot ca. 1906 werkzaam in de huishouding van Huis Zuilen125, overl. Maarssen 14 nov. 1941, dr. van Hendrik Griffioen en Elisabeth van Zuylen. Echtpaar woonde aan de Dorpsstraat 17 te Zuilen. De vrouw van Anthonie ontvangt na bevalling op 2 april 1903 bedeling vanuit het plaatselijke fonds voor behoeftige kraamvrouwen te Zuilen, en het gezin ontvangt in 1906 en tussen 1910 en 1918 ondersteuning vanuit de plaatselijke armenzorg (o.a. in dec. 1915 en dec. 1916 een pakket kledingstukken: 'St. Nicolaas tractatie')124.

Hieruit:

1. Elisabeth Koning, geb. Zuilen 28 maart 1903, overl. Maarssen 7 juni 1990, tr. Zuilen 22 juli 1927 geb. Zuilen 3 febr. 1903 Thomas Delfgou, kinine-inpakker, afdelingschef Kininefabriek, gemeenteraadslid, overl. Utrecht 19 sept. 1974, zn. van Cornelis Delfgou en Maria van der Munt.

2. Hendrika Koning, geb. Zuilen 29 april 1914, dienstbode, tr. Maarssen 19 dec. 1941 Mattheus Petrus van der Voort, geb. Amsterdam ca. 1901, gescheiden echtgen. van Geertje Zwie, zn. van Gerardus Jacobus Thomas van der Voort en Anthonia van den Broek. Hendrika woont in 1937 aan de Dorpsstraat 6 te Zuilen. Op 7 juli 1936 wordt te Zuilen een kind van Hendrika geboren, ingeschreven onder de naam Hendrika Koning, welke een jaar later op 21 juni 1937 te Zuilen is overleden.

IXat. Dirk Koning, zoon van VIIIad, geb. te Zuilen 14 sept. 1874, metselaar [1897, 1917], overl. Utrecht 10 juli 1947 (graf is nog aanwezig op Utrecht Soesbergen), tr. Utrecht 23 juni 1897 Maagje Maria Bliekendaal, geb. Utrecht 27 juli 1876, dienstbode [1897], overl. Utrecht 17 febr. 1944, dr. van Hendrik en Maria Steenhof. Het echtpaar woonde te Utrecht in de Hoogstraat 40.

Hieruit:

1. Elisabeth Koning, geb. Utrecht 30 aug. 1898, overl. Utrecht 1 jan. 1960, tr. Utrecht 21 nov. 1917 Antonie Schoonheid, geb. Utrecht 13 jan. 1895, koopman [1917], overl. Utrecht 14 febr. 1952, zn. van Nicolaas Schoonheid en Jacoba Johanna Sakkers.

2. Hendrik Koning, volgt Xao.

3. Maagje Maria Koning, geb. Utrecht 15 dec. 1901, tr. Utrecht 16 januari 1924 Hendrik Gerth, geb. Amersfoort ca. 1908, zn. van Cornelis Gerth en Leentje Krul.

4 Anthonie Koning, geb. Utrecht 3 april 1904, overl. Utrecht 19 juni 1912.

5. Dirk Koning, geb. 1907, overl. Utrecht 17 dec. 1907.

6. Dirk Koning, geb. Utrecht 23 maart 1909, tr. Utrecht 30 maart 1927 Gertrud Maria Faber, geb. Paderborn (Dld) ca. 1909, dr. van Justus Faber en Barbara Schmitz.

Hieruit:          

a.       Gertrud Maria Koning, geb. na juli 1940 (bij overl. 0 jaar), overl. Utrecht 20 juli 1941.

7. Anthonia Hendrika Jacoba Koning, geb. Utrecht 26 mei 1913, tr. Utrecht 9 sept. 1931 Wilhelmus de Rooij, geb. aldaar 17 juni 1906, zn. van Richardus de Rooij en Elisabeth Jacoba van den Heiligenberg.

Xao. Hendrik Koning, zoon van IXat, geb. Utrecht 19 dec. 1899, opperman [1920], tr. Utrecht 10 maart 1920 Magdelena de Ruiter, geb. Utrecht 30 april 1902, dr. van Hendrik de Ruiter en Wilhelmina van den Ham.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Koning, geb. Utrecht 30 sept. 1921.

2. Wilhelmina Koning, geb. Utrecht 20 maart 1925.

3. Maagje Maria Koning, geb. Utrecht 10 april 1927.

4. Magdalena Koning, geb. Utrecht 12 mei 1929.

5. Elisabeth Koning, geb. Utrecht 13 juli 1932.

6. Hendrik Koning, geb. Utrecht 18 febr. 1935.

IXau Leendert Koning, zoon van VIIIad, geb. te Zuilen 29 maart 1879, timmerman [1900], overl. 2 okt. 1951, tr. Zuilen 10 nov. 1899 Aaltje van Dijk, geb. Zuilen 30 juni 1881, overl. 25 dec. 1957, dr. van Gerrit van Dijk en Johanna Petronella Straalman. De vrouw van Leendert onvangt na bevalling (op 11 mei 1900, 26 aug. 1903, en 29 okt. 1906) bedeling vanuit het plaatselijke fonds voor behoeftige kraamvrouwen te Zuilen124. Echtpaar woont vanaf 1913 te Utrecht: Tijmstraat, Framboosstraat, Daalse Dijk.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Jacob Koning, geb. Zuilen 23 april 1900, overl. aldaar 24 jan. 1902.

2. Gerrit Koning, geb. Zuilen 16 okt. 1901, bankwerker, overl. 9 juni 1963 (graf nog aanwezig op begraafplaats Tolsteeg te Utrecht), tr. 25 aug. 1927 Dirkje van Hoorn, geb. Utrecht 29 sept. 1903. Echtpaar woont vanaf 1927 aan de Knopstraat 22 te Utrecht.

3. Hendrik Jacob Koning, geb. zuilen 25 aug. 1903, tr. Utrecht 30 juli 1931 Christina Hendrika van den Puttelaar, geb. Amsterdam 28 jan. 1906, dr. van Jean Baptist van den Puttelaar en Cornelia Bakker.

4. Johannes Petrus Koning, geb. Zuilen 28 okt. 1906, overl. Utrecht 7 juni 1917.

5. Gijsbertus Albertus Koning (in tr. akte: Albertus Koning), geb. Zuilen 4 maart 1908, timmerman, aannemer [1946], tr. Utrecht 20 dec. 1933 Agatha van Tergouw, geb. aldaar 30 sept. 1908, dr. van Hendrik van Tergouw en Petronella van Vliet. Op 22 okt. 1946 wordt te Utrecht een doodgeboren kind van het echtpaar aangegeven.

6. Leendert Koning, geb. Zuilen 31 mei 1909, timmerman, overl. 1 dec. 1964 (graf nog aanwezig op begraafplaats Tolsteeg te Utrecht), tr. Utrecht 6 maart 1935 Cornelia Aletta Verstegen, geb. Utrecht 31 maart 1906, dr. van Johannes Hendricus Versteegen en Cornelia Aletta Elsendoorn. Echtpaar woont vanaf 1935 te Utrecht aan de Azaleastraat 3.

7. Aaltje Koning, geb. Zuilen 17 nov. 1911, overl. 27 dec. 1992, tr. Utrecht 12 mei 1937 Marinus Rietveld, geb. aldaar ca. 1916, zn. van Johannes Rietveld en Wilhelmina Johanna Stockschen.

VIIIae. Jan Koning, zoon van VIIw, geb. Zuilen 4 okt. 1844, arbeider [1870-1873], overl. Maarssen 21 dec. 1877, tr. Zuilen 10 mei 1873 Egberta van Schieveen, geb. Utrecht 4 dec. 1845, overl. Vleuten 26 maart 1901, dr. van Cornelis van Schieveen en Hendrica Gersen. Egberta van Schieveen hertr. Maarssen 13 dec. 1889 Willem Martinus Janssen, geb. Utrecht 15 sept. 1841, molenaarsknecht, wedr. van Johanna van Bruggen.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Maria Koning, geb. Maarssen 8 mei 1874, overl. Leerdam 22 febr. 1936, tr. Leerdam 24 maart 1899 Teunis Arie Blom, geb. Leerdam 26 febr. 1870, zn. van Frans Blom en Hendrika van Bruggen. Rond 1890 was Helena werkzaam als dienstbode (dienstmeid) te Maarssen.

2. Cornelis Koning, geb. Maarssen 7 jan. 1876, overl. Boskoop 18 juni 1938, tr. Boskoop 28 juni 1901 Cornelia Johanna Ellerbroek, geb. Boskoop 18 febr. 1877, overl. 30 okt. 1956, dr. van Klaas Ellerbroek en Ida van Oostrum. Hieruit:

a.       Jan Koning, geb. Boskoop 26 maart 1902.

b.      Klaas Koning, geb. ca. 1903, overl. Boskoop 3 mei 1903.

c.       Klaas Koning, geb. ca. 1906, overl. Boskoop 6 sept. 1906

d.      Egberta Koning, geb. ca. 1907, overl. Boskoop 9 april 1907.

e.       Klaas Koning, geb. ca. 1909, overl. Boskoop 20 juli 1909.

3. Jan Koning, volgt IXav.

IXav. Jan Koning, zoon van VIIIae, geb. te Zuilen64 12 jan. 1878, arbeider [1901], boomkweker [1904], overl. Soest 24 dec. 1957, tr. Vleuten 20 sept. 1901 Florediena Sophia Makkink, geb. Vleuten 20 juni 1879, overl. Amersfoort 18 okt. 1944, dienstbode, dr. van Lammert Makkink en Wijnanda Elisabeth Pegtel. Echtpaar vertrekt in 1902 naar Waddinxveen. Kinderen uit dit huwelijk:

1. Jan Koning, volgt Xap.

2. Lammert Koning, geb. Waddinxveen 5 aug. 1904, tr. Amersfoort 14 juni 1933 Johanna ten Hoven, geb. aldaar 29 nov. 1909, dr. van Gijsbert ten Hoven en Hendrika ter Beest.

Xap. Jan Koning, zoon van IXav, geb. Vleuten 5 nov. 1901, kantoorbediende, werkzaam bij de Provinciale Utrechtse Elektriciteits Maatschappij  (PUEM), woonde in Soest [1931] en Soesterberg, overl. 31 okt. 1975, tr. aldaar 1 juli 1931 Hesselina Brink, geb. Houten 13 nov. 1907, overl. 10 juni 1991.

Uit dit huwelijk:

1. Florediena Sophia Koning, geb. Utrecht 18 jan. 1934, overl. Winterswijk 4 dec. 2013, tr. Martinus Bouwman.

2. Jan Koning, geb. Soesterberg 17 maart 1936, overl. Rilland in 2005.

3. Tetje Hesselina Koning, geb. Soesterberg 15 maart 1937, overl. (aan difterie) Utrecht 16 aug. 1944.

4. N.N. Koning (dochter), geb. Soesterberg 18 jan. 1943, overl. 18 jan. 1943.

VIIIaf. Cornelis Koning, zoon van VIIw, geb. Zuilen 3 juli 1857, arbeider [1880], boerenarbeider, overwegwachter te Maarssen [1891-1922], overl. Maarssen 20 mei 1929, tr. Zuilen 5 nov. 1880 Francijntje Visee, geb. Amerongen 21 juli 1859, woonde bij haar huwelijk aldaar, overl. Utrecht 6 maart 1941, dr. van Jan Visee en Harmina Hogeweij. Cornelis Koning wordt vermeld op een dakpan uit 1875 waarop de namen staan vermeld van de knechten bij de Zuilense pannenbakkerij van de weduwe Voorsteegh.

Uit dit huwelijk:

1. Anthonie Koning, volgt IXaw.

2. Hermina Koning, geb. Zuilen 21 april 1883, overl. Zuilen 24 nov. 1884.

3. Helena Maria Koning, geb. te Zuilen 18 okt. 1884, naaister [1905], tr. aldaar 17 febr. 1905 Johannes Gerardus Sennef, geb. Utrecht 10 okt. 1876, arbeider, zn. van Johannes Sennef en Geertruida Maria Roelofs.

4. Harmina Koning, geb. Zuilen 15 sept. 1886, tr. Den Haag 9 sept. 1914 Willem van Dijk, geb. Utrecht 23 febr. 1889, letterzetter [1914], zn. van Isaac van Dijk en Wilhelmina Bosveld. Voor toestemming tot het huwelijk van Harmina was de tussenkomst van de kantonrechter ingeroepen (volgens aantek. in huwelijksakte). Harmina woonde vanaf juli 1912 (komende van Utrecht) in Den Haag (Jan Gillesstraat 9).

5. Jan Koning, volgt IXax.

6. Hendrik Jacob Koning, volgt IXay.

7. Wilhelmina Koning, geb. Maarssen 3 maart 1892, overl. aldaar 23 jan. 1894.

8. Gradus Willem Koning, geb. Maarssen 20 dec. 1893, overl. aldaar 23 febr. 1894.

9. Carolina Koning, geb. Maarssen 6 maart 1895, overl. aldaar 13 juli 1896.

10. Gradus Willem Koning, volgt IXaz.

11. Maria Koning, geb. te Zuilen 23 sept. 1899, overl. aldaar 19 febr. 1903.

12. Cornelia Koning, geb. te Zuilen 24 dec. 1900, overl. (begr. Maarssen) 4 mei 1982, tr. Maarssen 9 april 1926 Pieter Tukker, geb. Maarsseveen 29 sept. 1897, overl. (begr. Maarssen) 9 nov. 1983, zn. van Pieter Tukker en Johanna Nagtegaal.

13. Maria Koning, geb. Zuilen 12 dec. 1904, overl. aldaar 23 febr. 1906.

IXaw. Anthonie Koning, zoon van VIIIaf, geb. te Zuilen 1 aug. 1881, boereknecht, arbeider (1913), overl. 22 nov. 1957 (graf nog aanwezig Utrecht, begraafplaats Tolsteeg), tr. te Maarssen 13 nov. 1908 Francijntje Kloek, geb. te Utrecht 17 jan. 1882, overl. Utrecht 25 maart 1954, dr. van Antonius Kloek en Sophia van Dusschoten. Het echtpaar verhuist in 1913 naar Utrecht en woont daar aan de Korenbloemstraat 40.

Hieruit:

1. Cornelis Koning, geb. Zuilen 27 aug. 1909, rijwielhersteller, vertrekt in 1923 naar Bunnik, tr. Utrecht 18 okt. 1933 Anna Johanna Elsendoorn, geb. aldaar 30 dec. 1909, dr. van Hendricus Cornelis Elsendoorn en Hendrika Rombout.

2. Jan Koning, geb. Zuilen 13 maart 1911, schilder, tr. Utrecht 24 mei 1934 Cornelia Johanna Schreijnders, geb. Utrecht 15 juli 1911, dr. van Cornelis Johannes Schreijnders en Levina Cornelia de Koning. Echtpaar woonde te Utrecht aan de Korenbloemstraat 40 en vanaf juni 1934 aan de Bolksbeekstraat 53.

3. Franciscus Koning, geb. Zuilen 23 april 1913, overl. Utrecht 11 febr. 1926.

4. Sophia Koning, geb. Utrecht 13 sept. 1914, tr. Utrecht 27 jan. 1937 Arie Wilhelmus Antonius Bennes, geb. Utrecht ca. 1915, zn. van Arie Wilhelmus Bennes en Antonia van Buuren.

Hieruit (erkend bij huwelijk ouders):

a. Arie Wilhelmus Koning, geb. Utrecht op 22 dec. 1936.

5. Anthonia Koning, geb. Utrecht mei 1918.

6. Francijntje Koning, geb. Utrecht 15 maart 1922.

IXax. Jan Koning, zoon van VIIIaf, geb. te Zuilen 11 juli 1888, arbeider Staatsspoor [1904-1948], tr. 1e Maarssen 4 aug. 1911 Anna van Dijk, geb. Utrecht 11 juli 1886, overl. aldaar 19 april 1918, dr. van Isaac van Dijk en Wilhelmina Bosveld, tr. 2e Rotterdam 16 juli 1919 Catharina Adriana van Dormolen, geb. Rotterdam 19 aug. 1888, overl. Oudenrijn 28 aug. 1953, dr. van Frederik Theodoor van Dormolen en Clasina van Kampen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis Koning, ged. Utrecht 2 nov. 1911, bakker, tr. Utrecht 24 mei 1939 Geertruida Clasina van der Velde, geb. aldaar ca. 1910, dr. van Johannes van der Velde en Johanna Clasina Elisabeth Wiederholdt.

Uit het tweede huwelijk:

2. Jan Koning, ged. Utrecht 22 febr. 1924.

IXay. Hendrik Jacob Koning, zoon van VIIIaf, geb. te Jutphaas 16 juni 1890, overl. Utrecht 30 jan. 1956, tr. te Maarssen 23 juli 1915 Elizabeth Hendrika Griffioen, geb. Zuilen 4 sept. 1888, dr. van Hendrik Griffioen en Elizabeth van Zuijlen. Echtpaar woont vanaf 1915 te Utrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Koning, geb. Utrecht 9 nov. 1915, bankwerker, tr. Utrecht 12 juni 1940 Josephina Jakobine Bruckwilder, geb. Dusseldorp ca. 1914, dr. van Matthias Jacob Bruckwilder en Elisabeth Adolfine Heijder.

2. Elisabeth Hendrika Koning, geb. Utrecht 20 dec. 1921.

IXaz. Gradus Willem Koning , zoon van VIIIaf, geb. te Maarssen 26 febr. 1897, smid, overl. 23 febr. 1965, tr. Zuilen 25 aug. 1922 Cornelia Koning, geb. Jutphaas 24 sept. 1895, overl. 15 dec. 1975, dr. van Cornelis Koning (= VIIIan) en Hendrica de Jager. Het graf van het echtpaar en hun dochter Hendrica is nog aanwezig op de begraafplaats te Oud-Zuilen.

Hieruit:

1. Francijntje Koning, geb. Zuilen 1 jan. 1923, fabrieksmeisje [1939], overl. Geldermalsen 4 febr. 2011, tr. Karel Sturm, overl. voor 2011.

2. Hendrica Koning, geb. Zuilen 13 febr. 1925, overl. Utrecht (aangifte Zuilen) 6 aug. 1941.

3. Cornelis Koning, volgt Xaq.

Xaq. Cornelis Koning , zoon van IXaz, geb. Zuilen 1 aug. 1927, tr. Elisabeth Buurman, geb. 14 Jan 1928, dr. van Aart Buurman en Willempje Delfgou.

Hieruit:

1. Hendrica Cornelia Koning, geb. 9 juni 1956.

2. Gerardes Willem Koning, geb. 2 juli 1961.

VIIx. Johannus Koning, zoon van VIs, geb. te Zuilen 25 nov. 1816, arbeider [1835, 1840], pannenvormer, pannenbakker, overl. Zuilen 25 jan. 1894, tr. Zuilen 17 mei 1840 Johanna van Dijk, geb. op 21 maart 1817 te Utrecht, arbeidster [1840], overl. Zuilen 28 okt. 1899, dr. van Cornelis van Dijk en Johanna van den Fleme (Van der Teems). Johannes Koning wordt in 1835 ingeschreven in het inschrijvingsregister van de nationale militie (bron: inschrijvingsregister nationale militie, archief gemeente Zuilen). Over zijn uiterlijke kenmerken wordt aangetekend: aangesigt rond, voorhoofd rond, oogen bruin, kin rond, wenkbraauwen bruin, merkbare teekenen: geen. Voor de dienst wordt hij evenwel afgewezen wegens ‘te klein’.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Koning, geb. Zuilen 24 okt. 1841, overl. aldaar 17 dec. 1848.

2. Johanna Koning, geb. Zuilen 19 mei 1843, dienstbode, overl. te Utrecht op 4 juni 1914, tr. Utrecht 5 mei 1869 Egbert Groenhuijse, geb. Utrecht 25 mei 1837, schilder, overl. 3 maart 1907 te Loosduinen, zn. van Jacob Groenhuijse en Frederica de Groot.

3. Hendrik Jacobs Koning, geb. Zuilen 4 sept. 1845, overl. aldaar 7 sept. 1845.

4. Cornelia Koning, geb. Zuilen 27 nov. 1846, overl. Zuilen 8 april 1865.

5. Catharina Koning, geb. Zuilen 24 febr. 1850, woonde bij haar huwelijk te Utrecht, overl. Utrecht 19 sept. 1936, tr. Zuilen 8 nov. 1873 Melis Beekes, geb. aldaar 20 april 1845, overl. 16 maart 1923 te Zuilen, arbeider [1873] en bakker[1897], zn. van Melis Beekes en Marritje Oldenmarsen.

6. Petronella Koning, geb. Zuilen 21 okt. 1852, overl. aldaar 16 juli 1853.

7. Hendrika Koning, geb. Zuilen 6 april 1855, dienstbode [1878], overl. Utrecht 23 mei 1912, tr. Utrecht 13 nov. 1878 Bernardus de Vries, geb. Dordrecht 27 febr. 1859, timmerman [1878], hoofdagent van politie [1915], overl. Utrecht 11 mei 1931, zn. van Jan de Vries en Adriana van Vliet. Bernardus hertr. Utrecht 30 jan. 1913 Neeltje Vroman.

VIIy. Jan Koning, zoon van VIs, geb. Zuilen 10 dec. 1821, arbeider [1847-1849], overl. Zuilen 12 april 1850, tr. Zuilen 9 mei 1847 Matje Stouthandel, geb. Loosdrecht 29 aug. 1816, dienstmeid [1847], baker [1874], overl. Nieuwveen 26 dec. 1899, dr. van Jacobus Stouthandel en Crisje van Veen. Zij hertr. 23 nov. 1853 te Utrecht met Isaak Terbrugge, geb. Utrecht 16 maart 1806. Jan Koning wordt in 1840 ingeschreven in het inschrijvingsregister van de nationale militie (bron: inschrijvingsregister nationale militie, archief gemeente Zuilen).

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Jacob Koning, geb. te Zuilen 3 jan. 1849, overl. aldaar 13 maart 1849.

2. Jan Jacobus Koning, volgt VIIIag.

VIIIag. Jan Jacobus Koning, zoon van VIIy, geb. te Zuilen 4 jan. 1850, leerlingmachinist [1874], smid [1880, 1883], fabrieksarbeider/machinist [1899], overl. Tilburg 27 jan. 1899, tr. Zutphen 28 okt. 1874 Mijna Dijkstra, geb. 18 maart 1846 te Finsterwolde, dr. van Gerrit Jans Dijkstra (schoolmeester) en Hemmighien Hindriks van der Schuur.

Uit dit huwelijk:

1. Nomdo Gerardus Koning, geb. Rosmalen 2 okt. 1877, werkmeester [1907], tr. Zwolle 26 nov. 1907 Catharina Kolkman, geb. Zwolle 16 dec. 1884, overl. Arnhem 15 jan. 1966. dr. van Johannes Kolkman en Anna Elisabeth Baarslag. Nomdo woonde voor zijn huwelijk te Utrecht. Echtpaar woonde tussen mei 1915 en sept. 1916 in Eindhoven (Dommelstr. 20), verhuist daarna naar Tongelre, en in aug. 1924 naar Eindhoven (Boschveldweg 76). Uit dit huwelijk:

a.       Jan Johannes Koning, geb. Meerssen 25 nov. 1909, overl. 18 maart 1974, tr. Utrecht 23 juni 1938 Johanna Pieternella Boonstra, geb. Utrecht 24 jan. 1912, overl. 15 juli 2004, dr. van Rijk Boonstra en Johanna Jacoba Roggeveen. Jan woont in 1966 te Gouda, Grabethstraat 65.

b.      Hendrik Koning, geb. Tilburg 10 maart 1913.

c.       Nomdo Gerardus Koning, geb. Tongelre (gem. Eindhoven) 1 jan. 1917, leerling kelner American Hotel Amsterdam [1938], verblijft in Doetinchem [-1936] en in 1936 en 1937 in Den Haag, en vanaf mei 1937 te Amsterdam (Nassaukade 377). In 1938 verhuist hij naar Utrecht.

2. Mathilda Jacoba Koning, geb. Rosmalen 7 mei 1878, overl. aldaar 9 april 1878.

3. Mathilda Jacoba Koning, geb. Tilburg 26 jan. 1880, overl. Tilburg 28 juli 1944, tr. Zwolle 30 jan. 1903 Cornelis Beenhakker, geb. Kloetinge 20 aug. 1877, zn. van Jacob Beenhakker en Adriana Zwartepoorte.

4. Emma Christina Koning, geb. Tilburg 3 dec. 1883, overl. Tilburg (Veldhoven) 3 mei 1885.

VIIz. Hendrik Jacob Koning, zoon van VIs, geb. Zuilen 3 juni 1824, arbeider [1849-1874], overl. Zuilen 4 dec. 1904, tr. Zuilen 7 okt. 1849 Amelia de Jager, geb. te Zuilen 11 mei 1825, dienstmeid [1849], overl. Zuilen 5 nov. 1886, dr. van Harmanus de Jager en Maaitje (Maartje) Arbun (Arbon).

Hendrik Jacob verkrijgt [informatie kleindochter] de voogdij over zijn kleinzoon Hendrik Jacob Schieveen. Deze kleinzoon is naar hem vernoemd, of naar diens vader, de in 1871 overleden zoon (zie onder 1) van Hendrik Jacob.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Jacob Koning, geb. Zuilen 26 aug. 1850, overl. aldaar 28 mei 1871. Hendrik Jacob is vanaf 9 mei 1870 in dienst bij het 2e regiment vesting artillerie, en is overleden wegens een ziekte tijdens diensttijd. Hij is de vader van een (buitenechtelijk) kind bij Egberta van Schieveen: Hendrik Jacob Schieveen, geb. Utrecht 20 maart 1871. Egberta Schieveen (geb. Utrecht 4 dec. 1845, overl. Vleuten 26 maart 1901) tr. Zuilen 10 mei 1873 Jan Koning (VIIIae), een achterneef van Hendrik Jacob. Hendrik Jacob Schieveen is overl. 22 okt. 1941 te Zuilen, tr. aldaar 28 aug. 1891 Willemina de Graaf, geb. Tienhoven 2 mei 1870 Tienhoven, overl. Zuilen 27 dec. 1943, dr. van Willem de Graaf en Willemina Engelhart.

2. Maaitje Koning, geb. Zuilen 2 maart 1852, overl. aldaar 16 maart 1853.

3. Maaitje Koning, geb. Zuilen 29 april 1853, dienstbode [1874], overl. Breukelen-Nijenrode 24 mei 1921, tr. 1e Zuilen 16 mei 1874 Izaäc Bos, arbeider [1874], geb. Maarssen 6 mei 1844, woonde bij zijn huwelijk aldaar, overl. Maarssen 29 maart 1875, zn. van Anthonie Elisa Bos en Dirkje Sluik. Echtpaar woonde te Maarsseveen. Op 19 sept. 1879 hertr. Maaitje te Breukelen-Nijenrode met Arie van Rhee, geb. Cothen 26 nov. 1852, overl. Breukelen-Nijenrode 15 dec. 1936, zn. van Gerrit van Rhee en Johanna Jansen.

4. Hermanus Koning, volgt VIIIah.

5. Catharina Koning, geb. Zuilen 4 sept. 1857, overl. Zuilen 23 jan. 1927, tr. Zuilen 15 nov. 1879 Otto Delfgou, geb. 17 juni 1856 te Maarssen, arbeider [1879], overl. Zuilen 7 okt 1894, zn. van Thomas Delfgou en Willemijntje de Jager. Otto en Catharina zijn neef en nicht van elkaar.

6. Jan Cornelis Koning, geb. Zuilen 9 jan. 1860, overl. aldaar 4 maart 1861.

7. Jan Cornelis Koning, volgt VIIIai.

VIIIah. Hermanus Koning, zoon van VIIz, geb. Zuilen 23 jan. 1855 arbeider [1877], vaste werkman op de pannefabriek te Zuilen124, overl. Schoonhoven 6 febr. 1936, tr. Driebergen 28 juni 1877 Willemeintje van Renen (Rheenen)66, geb. Driebergen 23 juni 1855, overl. Zuilen 16 mei 1916, dr. van Everd van Renen en Naatje Appeldoorn. De vrouw van Hermanus ontvangt vanaf 1909 tot 1913 jaarlijks in december vanuit de plaatselijke armenzorg een pakket kledingstukken; 'St. Nicolaas tractatie')124.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Jacob Koning, geb. te Zuilen 28 okt. 1877, overl. aldaar 4 nov. 1887.

2. Naatje Koning, geb. Maarssen 21 febr. 1879, overl. Maarssen 17 febr. 1880.

3. Evert Koning, volgt IXba.

4. Jan Cornelis Koning, geb. Maarssen 6 okt. 1881, overl. Maarssen 24 maart 1883.

5. Amelia Koning, geb. Maarssen 11 juni 1883, dienstbode, overl. Maarssen 21 dec. 1945, tr. Zuilen 15 dec. 1905 Carel Hoogendoorn, geb. Maarssen 2 febr. 1881, electricien, overl. Den Haag 25 aug. 1945, zn. van Carel Hoogendoorn en Antonia Steinvoort.

6. Naatje Koning, geb. Maarssen 10 sept. 1884, overl. Maarssen 17 okt. 1885.

7. Hermanus Koning, geb. Zuilen 19 mei 1886, overl. Oudenrijn (begr. Maarssen) 12 juli 1933, tr. 1e Maarsseveen 30 april 1909 Antonia Verhoef, geb. Maarsseveen 15 febr. 1886, overl. Maarssen 3 maart 1922, dr. van Pieter Verhoef en Hendrika Degen, tr. 2e Maarsseveen 4 jan. 1924 Maria Verhoef, geb. aldaar 24 okt. 1887, overl. (begr. Maarssen) 14 nov. 1979, dr. van Pieter Verhoef en Hendrika Degen). Hieruit:

a.       Hermanus Koning, geb. Zuilen 30 aug. 1911, tr. Maarssen 16 okt. 1942 Willemijntje Kedde, geb. Nijkerk 31 jan. 1906, dr. van Willem Kedde en Trijntje van Kempen.

b.      Hendrika Koning, geb. Westbroek ca. 1913, tr. Maarssen 6 sept. 1940 Johannes Lambertus Casius, geb. Breukelen-Sint Pieters ca. 1919, zn. van Lambertus Casius en Jannetje Kist.

c.       Willemijntje Koning, geb. Westbroek ca. 1915, tr. Maarssen 5 jan. 1940 Rutger Verhoef, geb. Maarsseveen ca. 1910, zn. van Rutger Verhoef en Jaantje van den Akker.

d.      Pieternella Koning, geb. Westbroek 28 jan. 1919.

8. Jan Cornelis Koning, geb. Zuilen 25 aug. 1887, overl. aldaar 11 maart 1889.

9. Hendrik Jacob Koning, volgt IXbb.

10. Arie Koning, geb. Zuilen 21 april 1892, overl. aldaar 6 jan. 1893.

11. Jan Willem Koning, geb. Zuilen 17 juni 1894, overl. aldaar 5 aug. 1894.

12. Naatje Koning, geb. te Zuilen 5 maart 1897, tr. aldaar 15 maart 1918 Cornelis Koning, geb. Maarssen 29 dec. 1895, overl. Utrecht 4 okt. 1957, zn. van Cornelis Koning (VIIIan) en Petronella Mommersteeg.

IXba. Evert Koning, zoon van VIIIah, geb. te Maarssen67 5 april 1880, arbeider [1901], overl. Loenen 26 febr. 1912, tr. 1e Kockengen 31 mei 1901 Hendrika Margaretha den Heeten, geb. Kockengen 16 juli 1878, overl. Breukelen-Nijenrode 10 okt. 1903, dr. van Dirk den Heeten en Aaltje Meyers, tr. 2e Zuilen 10 nov. 1905 Bertha Alida de Geest, geb. Utrecht 5 sept. 1878, dienstbode [1905], dr. van Cornelis de Geest en Hendrika Werkhoven. De echtgenote van Evert ontvangt na bevalling op op 13 febr. 1907 bedeling vanuit het plaatselijke fonds voor behoeftige kraamvrouwen te Zuilen124.. Het echtpaar vertr. op 16 april 1907 naar Loenen. Bertha Alida hertr. 1e Loenen 27 juni 1913 Pieter Lamme (echtpaar woonde te Amsterdam, Schipperstraat 10-III), en hertr. 2e Amsterdam 13 juni 1928 Feddo Velthuis.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hermanus Koning, geb. Zuilen 12 juli 1901, overl. aldaar 17 juli 1901.

2. Alida Koning, geb. Zuilen 29 juni 1902, overl. aldaar 11 juli 1902.

Uit het tweede huwelijk:

3. Hermanus Koning, geb. Zuilen 13 febr. 1907. Hermanus is in 1926 voor 3 jaar als militair (vrijwilliger) bij de Koloniale Troepen gestationeerd in Batavia (gegevens lotingsregister van de nationale militie).

4. Evert Koning, volgt Xar.

Xar. Evert Koning, zoon van IXba, geb. Loenen 21 jan. 1909, monteur [1927], rijwielmonteur, rijwielfabrikant [1937], overl. 29 sept. 1984, tr. 1e Amsterdam 23 nov. 1927 Pieternella Cornelia Haaske, geb. Amsterdam 23 okt. 1909, dr. van Johannes Cornelis Haaske en Engelina Blom. Echtscheiding 18 jan. 1938. Het gezin woont vanaf aug. 1928 aan de Schipperstraat 14 en Pieternella woont vanaf maart 1936 / dec. 1937 met de kinderen bij haar vader in Castricum (Brakenburgch 31). Evert tr. 2e Amsterdam 8 febr. 1939 Arendina Bron, geb. Odoorn 28 aug. 1914, overl. Castricum 6 juli 1997, dr. van Bate Bron en Janna Bruinsma. Evert woont in 1939 aan de Pr. Hendrikkade 100-IIIks te Amsterdam. Hij verhuist in 1943 naar de Linaeusparkweg 73hs en in 1953 naar Uitgeest (Kleis 117).

Uit het eerste huwelijk:

1. Bertus Cornelis Koning, geb. Amsterdam 15 febr. 1928, is in 1948 in militaire dienst.

2. Johannes Cornelis Koning, geb. Amsterdam 18 jan. 1930.

Uit het tweede huwelijk:

3. Bate Arend Koning, geb. Amsterdam 3 jan. 1944.

4. Aleida Janna Louise, geb. Amsterdam 20 juni 1945.

IXbb. Hendrik Jacob Koning, zoon van VIIIah, geb. Zuilen 31 mei 1890, metaalbewerker [1917], overl. 17 juni 1973 (begr. Zoetermeer), tr. Besoijen (N.Br) 18 juni 1919 Johanna Huiberdina Bonis, geb. Waalwijk 6 mei 1889, overl. 21 mei 1978, dr. van Willem Bonis en Pietronella de Veer.

Hieruit:

1. Willemijntje Koning, geb. Zuilen 11 dec. 1919, vertr. 31 dec. 1938 naar Soest, Sanatorium Zonnegloren (sanatorium voor mensen met tuberculose).

2. Pietronella Johanna Koning, geb. Zuilen 13 april 1927.

VIIIai. Jan Cornelis Koning, zoon van VIIz, geb. Zuilen 31 dec. 186268, overl. Zuilen 15 dec. 193869, tr. aldaar 29 april 1887 Johanna Maria Vink, geb. Culemborg 29 jan. 1858, overl. Zuilen 31 jan. 1905, dr. van Cornelis Vink en Dirkje van Deventer. Het graf van het echtpaar is nog aanwezig op de begraafplaats van Oud-Zuilen. De vrouw van Jan onvangt na bevalling op 23 febr. 1895 bedeling vanuit het plaatselijke fonds voor behoeftige kraamvrouwen te Zuilen124.

Uit dit huwelijk:

1. Amelia Koning, geb. Zuilen 23 april 1888, overl. aldaar 10 mei 1888.

2. Hendrik Jacob Koning, volgt IXbc.

3. Dirk Cornelis Koning, geb. Zuilen 27 mei 1891, overl. Zuilen 30 jan. 1892.

4. Dirk Cornelis Koning, volgt IXbd.

5. Melis Koning, volgt IXbe.

6. Cornelis Dirk, volgt IXbf.

7. Jan Cornelis Koning, geb. Zuilen 1 mei 1902, overl. Zuilen 19 mei 1902.

IXbc. Hendrik Jacob Koning, zoon van VIIIai, geb. te Zuilen 18 sept. 1889, fabrieksarbeider [1917], werkzaam op een steenoven te Zuilen, overl. Utrecht 13 mei 1952, tr. aldaar 22 sept. 1911 Cornelia Hendrika van Bart, geb. Vianen 22 juli 1889, overl. Utrecht 22 dec. 1975, dr. van Peter van Bart en Johanna van Bommel.

Hieruit:

1. Johanna Maria Koning, geb. Westbroek 21 juni 1912, dienstbode [1935], overl. Vreeswijk 4 maart 1986, tr. Zuilen 20 dec. 1935 Willem Hensbergen, geb. Westbroek 5 nov. 1906, overl. Vreeswijk 9 aug. 1979, zn. van Willem Hensbergen en Marietje Kok. Echtpaar woont vanaf dec. 1935 in Vreeswijk, Wierslaan 5.

2. Peter Koning, geb. ca. 1913, overl. Westbroek 2 maart 1914.

IXbd. Dirk Cornelis Koning, zoon van VIIIai, geb. te Zuilen 21 okt. 1892, postbode [1917], zaalwachter bij de PTT te Utrecht, tr. Breukelen-Nijenrode 20 maart 1914 Tijmetje van de Kamp, geb. Breukelen-Nijenrode 17 okt. 1894, overl. Zuilen 8 okt. 1932, dr. van Hendrik van de Kamp en Catharina van Wettum.

Hieruit:

1. Jan Cornelis Koning, geb. Zuilen 19 sept. 1914, tr. aldaar 19 jan. 1939 Johanna Geertruida van der Giessen.

2. Catharina Koning, geb. Zuilen 26 april 1917, tr. aldaar 1 nov. 1935 Wouter van Ee, geb. Watergraafsmeer ca. 1913, zn. van Barend van Ee en Sibbelina Viersma.

IXbe. Melis Cornelis Koning, zoon van VIIIai, geb. Zuilen 20 april 1895, smid [1920], later werkzaam bij de gemeente Amsterdam, tr. Maarssen 1 febr. 1918 Johanna Margaretha Menke, geb. Maarssen 15 juli 1894, overl. 13 jan. 1968, dr. van Marinus Menke en Aaltje Qwirenbach. Het echtpaar woonde eerst in Zaandam en later in Amsterdam (Postjesweg 54-II), en verhuist in 1959 naar Maarssen (Klokjeslaan 34).

Hieruit:

1. Jan Cornelis Koning, geb. Zaandam 25 nov. 1919, fabrieksarbeider, tr. Amsterdam 4 juni 1943 W.M. Brinkhuijsen

IXbf. Cornelis Dirk Koning, zoon van VIIIai, geb. Zuilen 22 maart 1897, bankwerker, machinebankwerker, werkzaam bij de spoorwegen te Utrecht, overl. Utrecht 20 juli 1970, tr. Utrecht 22 sept. 1920 Elisabeth Tukker, geb. Maarssen 26 april 1896, overl. Utrecht 25 sept. 1978, dr. van Willem Anton Tukker en Dorethea Carolina Tellegen. Het echtpaar woont vanaf 1920 (komende van Zuilen) aan de Vlijstraat 19 te Utrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Maria Koning, geb. te Utrecht 21 febr. 1923, overl. te Papendrecht 14 aug. 2000, tr. Utrecht 15 juli 1943 Jan Barend Lam, geb. Bunnik 22 juli 1920.

2. Johanna Maria Koning, geb. Utrecht 21 febr. 1923.

VIt. Cornelis Koning, zoon van VL, geb. Zuilen 25 dec. 1790 (ged. aldaar 26 dec.), arbeider [1819], overl. Maarssen 12 juni 1846, tr. Zuilen 29 mei 1819 Gerrigje de Jager, geb. te Zuilen 8 jan. 1794, werkster [1850], overl. Maarssen 6 okt. 1887, dr. van Willem de Jager (1887: Anthonie de Jager) en Amelia Tukker (1887: Melisje Tukker). Cornelis Koning is in 1811/1812 in Franse Dienst en maakt dan deel uit van het 123ste regiment Linie-Infanterie. Dit regiment van Nederlanders in de Franse infanterie maakte in 1812 deel uit van de Grande Armée voor de veldtocht van Napoleon in Rusland. Gerrigje woonde in 1850 (als wed. van Cornelis Koning) in Maarssen met haar kinderen Hendrik, Johannes, Willem en Dirk (de) Koning aan de Daalschendijk nr. 1c.

Uit dit huwelijk:

1. Anthonie Koning, volgt VIIaa.

2. Amelia Koning, geb. Zuilen 26 juli 1821, overl. Zuilen 3 maart 1824.

3. Petronella Koning, geb. Zuilen 25 jan. 1823, dienstmeid [1856], overl. Utrecht 16 febr. 1889, tr. 1e Utrecht 11 juni 1856 Sijbrand Pauw, geb. Utrecht 28 juni 1828, touwslager [1856], overl. Utrecht 4 okt. 1859, zn. van Sijbrand Pauw en Elisabeth van den Brink, tr. 2 Utrecht 27 mei 1863 Hendrik van Zelst, geb. Capelle 30 april 1824, schoenmaker [1863], weduwnaar van Theodora van den Hoek, overl. Utrecht 9 okt. 1870, zn. van Willem van Zelst en Melia Vos.

4. Willem Koning, geb. Zuilen 17 aug. 1825 (tweelingbroer van Hendrik), overl. aldaar 22 okt. 1829.

5. Hendrik Koning, volgt VIIab.

6. Amelia Koning, geb. Zuilen 10 aug. 1828, overl. aldaar 14 aug. 1828.

7. Johannes Koning, volgt VIIac.

8. Willem Koning, volgt VIIad.

9. Dirk Doedinus Koning, geb. Zuilen 4 maart 1836, ‘werkman’ panoven [1850], arbeider [1868], overl. Zeist 9 sept. 1910, tr. Utrecht 12 aug. 1868 Antje Tukker, geb. Zuilen 4 aug. 1837, dienstmeid [1868], overl. Maarssen 5 maart 1909, dr. van Willem Tukker en Anthonia Vermaak. Dirk woonde bij zijn huwelijk te Utrecht. Het echtpaar woonde in de jaren 1875-1880 te Maarssen (zijn moeder, Gerrigje de Jager, woonde bij hun in), en na het overlijden van Antje woonde Dirk te Zeist. Echtpaar bleef kinderloos.

VIIaa. Anthonie Koning, zoon van VIt, geb. Zuilen 31 dec. 1819, arbeider [1845], werkman panoven [1850], woonde bij zijn huwelijk te Maarssen, overl. Maarssen 26 april 1904, tr. Zuilen 26 jan. 1845 Rijkje Stekelenburg, geb. Zuilen 8 dec. 1820 (erkend bij huw. ouders Zuilen 9 nov. 1822), overl. Maarssen 2 sept. 1885, dr. van Adrianus Stekelenburg en Klaasje Nagtegaal. Echtpaar woonde in 1849 te Maarssen aan de Daalschendijk nr. 1e, en rond 1880 te Vreeland213

Uit dit huwelijk:

1. Klaasje de Koning, geb. Zuilen 23 dec. 1844 (erkend bij huw. ouders), overl. Maarssen 5 maart 1846.

2. Cornelis Koning, geb. Maarssen 19 mei 1847, overl. aldaar 20 juni 1847.

3. Klaastina Koning, geb. Maarssen 3 okt. 1848, overl. aldaar 27 juni 1851.

4. Cornelis Koning, geb. Maarssen 7 aug. 1850, overl. aldaar 11 sept. 1852.

5. Adrianus Cornelis Koning, volgt VIIIaj.

6. Cornelis Koning, geb. te Maarssen 13 juli 1854, overl. aldaar 13 maart 1856.

7. Cornelis Koning, volgt VIIIak.

8. Gerrigje Koning, geb. Maarssen 27 aug. 1859, overl. Zuilen 25 nov. 1933, tr. Maarssen 27 april 1883 Jacobus Eimers, geb. Wageningen 8 mei 1860, werkman, overl. Maarssen 1 febr. 1915, zn. van Carel Lodewijk Eimers en Janna Kaatje Vierbergen. Op 18 jan. 1882 wordt te Maarssen een kind van Gerrigje Koning geboren welke bij de Burgerlijke Stand te Maarssen wordt ingeschreven onder de naam Anna Catharina Koning (bij het huwelijk van Gerrigje met Jacobus Eimers wordt het kind erkend en gewettigd). Gerrigje was voor haar huwelijk werkzaam als dienstbode te Wilnis212.

9. Nicolaas Koning, volgt VIIIaL.

VIIIaj. Adrianus Cornelis Koning, zoon van VIIaa, geb. te Maarssen 16 okt. 1858, arbeider, werkman [1879], overl. Utrecht (Molenwerfsteeg) 20 maart 1922, tr. aldaar 1 nov. 1878 Elisabeth van Weede, geb. Nijkerk 17 okt. 1851, overl. Utrecht 13 maart 1918, dr. van Anthonie van Weede en Evertje van Mourik. Cornelis woonde rond 1880 te Vreeland213.

Uit dit huwelijk:

1. Antonie Koning, volgt IXbg.

2. Evert Koning, volgt IXbh.

3. Jacobus Koning, volgt IXbi.

4. Rijk Koning, geb. Utrecht 11 febr. 1888, overl. Utrecht 29 juni 1890.

5. Maria Luthera Koning, geb. Utrecht 11 okt. 1890, overl. Utrecht 7 nov. 1893.

6. Cornelis Adrianus Koning, volgt IXbd.

7. Aaltje Koning, geb. Utrecht 9 maart 1895, tr. Utrecht 2 okt. 1918 Adrianus van Woudenberg, geb. Utrecht 10 maart 1898, sigarenmaker, zn. van Gijsbert van Woudenberg en Helena van Kempen.

IXbg. Antonie Koning, zoon van VIIIaj, geb. Maarssen 1 okt. 1879, pannenbakker [1913], overl. Utrecht 25 jan. 1919, tr. Utrecht 6 aug. 1913 Jannetje Eimers, geb. Utrecht 13 april 1886, overl. Utrecht 11 febr. 1954, dr. van Teunis Eimers en Jannetje van Gelder. Jannetje hertr. Utrecht 26 mei 1937 Christiaan Johannes van Ingen. Jannetje Eimers woonde in 1911 bij de geboorte van haar eerste kind te Utrecht in de Rijkskliniek aan de Pijlsweerdstraat. Op 16 febr. 1911 wordt te Utrecht de geboorte van een kind van Jannetje, Teunis Eimers, aangegeven, waarna het kind op 2 maart door de moeder wordt erkend.

Hieruit:

1. Adrianus Cornelis Koning, geb. Utrecht 23 febr. 1915, tr. Utrecht 7 mei 1947 Jenneke van Bentum.

Hieruit:

a.       Jannetje op 3 juni 1948, getrouwd op 25 juli 1969 te Vlissingen, met Willem Johannes Maria van Oppen, overleden 8 April 2008. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, Susanne Jeanette, 1973, Ingrid Johanna, 29 Januari 1975 en Willem Theodorus Eduard, 6 mei 1977.

b.      Govert, 2 november 1951, verpleegkundige, woont te Veenhuizen, tr. 26 mei 1989 Henriëtte Marion Eggink. Hieruit: Adriaan Erik Koning, geb. 7 jan. 1992.

c.       Adriana Cornelia, 12 februari 1958, overleden 31 mei 2010.

2. Jan Koning, geb. Utrecht 27 okt. 1916, loopjongen.

3. Jannetje Koning, geb. Utrecht 21 nov. 1918, tr. Zuilen 2 juli 1941 Andries Johannes van Baaijen, geb. Utrecht ca. 1912, zn. van Johannes Adrianus Nicolaas van Baaijen en Maria Theresia van Weenen.

IXbi. Jacobus Koning, zoon van VIIIaj, geb. Utrecht 8 sept. 1885, pannenbakker [1914], overl. Utrecht 3 juni 1956, tr. Utrecht 7 okt. 1914 Antje Clement, geb. Diemen 14 dec. 1879, overl. Utrecht 31 okt. 1959, wed. van Hubertus Koops, dr. van Gerrit Clement en Jannetje Hillebert.

Uit dit huwelijk:

1. Adrianus Cornelis Koning, geb. Utrecht 3 okt. 1915, tr. aldaar 7 okt. 1942 Anna Hendrica van Pommeren, geb. Maartensdijk ca. 1918, dr. van Evert Hendrik van Pommeren en Hendrica Verhoef.

2. Jacobus Koning, geb. Utecht 14 mei 1917, overl. 2 april 1990, tr. Utrecht 7 jan. 1942 Hendrika Wittenberg, geb. aldaar ca. 1921, dr. van Jan Johan Wittenberg en Cornelia Huntelaar.

3. Elisabeth Koning, geb. Utrecht 12 juni 1920.

4. Johanna Rebecca Elisabeth Koning, geb. Utrecht 10 sept. 1922.

5. Gijsberta Koning, geb. Utrecht 10 april 1925.

IXbh. Evert Koning, zoon van VIIIaj, geb. Vianen 10 jan. 1883, werkman [1906], pannenbakker, overl. Utrecht 7 sept. 1953, tr. Utrecht 4 april 1906 Alida Elisabeth Bakker, geb. Amsterdam 7 dec. 1885, dr. van Johannes Balthazar Bakker en Johanna Maria Elisabeth Bos. Echtpaar woonden vanaf 1907 tot najaar 1917 samen met  haar ouders in Amsterdam (Pauwenlaan 29; Amsteldijk 118).

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Balthazar Koning, geb. Utrecht 15 nov. 1906, pannenbakker, tr. Utrecht 9 oktober 1929 Elisabeth Adelaar, geb. aldaar 18 aug. 1907, dr. van Anthonius Christiaan Adelaar en Dorothea Sondaar.

2. Elisabeth Johanna Maria Koning, geb. Utrecht 26 dec. 1908, overl. Utrecht 7 okt, 1958, tr. Utrecht 5 aug. 1936 Cornelis den Daas, geb. Utrecht 6 nov. 1904, zn. van Cornelis den Daas en Cornelia Paulina van Veenendaal.

3. Cornelis Adrianus Koning, volgt Xas.

4. Evert Koning, geb. Utrecht 15 juni 1914.

5. Alida Koning, geb. Utrecht 7 okt. 1916, tr. Utrecht 20 mei 1936 Antonius Hollart, geb. aldaar ca. 1914, zn. van Wilhelm Theodorus Hollart en Gosewina Peters.

6. Cornelia Koning, geb. Utrecht 30 jan. 1919.

7. Antoni Koning, geb. Utrecht 10 juni 1921.

8. Martinus Koning, geb. Utrecht 19 nov. 1922.

9. Jacoba Koning, geb. Utrecht 15 maart 1925.

10 Johanna Maria Koning, geb. Utrecht 9 jan. 1928.

11. Jacobus Koning (tweeling met 13.), geb. 3 febr. 1932.

12. Bertus Koning (tweeling met 12.), geb. Utrecht 3 febr. 1932.

13. Antje Koning, geb. Utrecht 27 maart 1934.

Xas. Cornelis Adrianus Koning, zoon van IXbh, geb. Utrecht 7 febr. 1911, fabrieksarbeider, hulpbesteller PTT, bakker, metaalbewerker fa. Werkspoor, en kantoorbediende, overl. Utrecht 20 juli 1985, tr. Zuilen 23 juni 1937 Jacoba Helena Maria Kool, geb. Amsterdam 23 mei 1909, dr. van Paulus Andries Kool en Jacoba Helena Maria Verhoef.

Uit dit huwelijk:

1. Alida Elisabeth Koning, geb. Zuilen 27 okt. 1937, tr. 19 sept. 1957 J.G. Vermeulen.

2. Paulina Adriana Koning, geb. Zuilen 18 aug. 1943, tr. 30 aug. 1962 D. van Bijsteren.

3. Adrianus Cornelis Koning, volgt XIaj.

XIaj. Adrianus Cornelis Koning, zoon van Xas, geb. Zuilen 28 dec. 1948, tr. 22 aug. 1974 Bartha van Bentum, geb. 8 mei 1954 te Utrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Patrick Koning, volgt XIIm.

2. Gerda Koning, geb. 3 juni 1980 te Utrecht. Gerda Koning kreeg op 25 april 2009 een zoon genaampt Yassine Koning, en op 22 sept. 2010 een zoon met de naam Youness Rachid Koning.

XIIm. Patrick Koning, zoon van XIaj, geb. 10 juli 1975 te Utrecht, tr. Kirsten Oorthuizen.

Uit dit huwelijk:

1. Renzo Koning, geb. 25 nov. 2003 te Utrecht.

IXbd. Cornelis Adrianus Koning, zoon van VIIIaj, geb. Utrecht 27 sept. 1893, werkman [1917], overl. Utrecht in 1965, tr. Utrecht 18 juli 1917 Johanna Maria den Daas, geb. Utrecht 27 juni 1899, overl. Utrecht in 1970, dr. van Cornelis den Daas en Cornelia Paulina van Veenendaal. Het echtpaar woonde aan de Vinkenkade 2 te Utrecht.

Hieruit:

1. Cornelis Elisabeth Koning, geb. Utrecht 18 dec. 1917, dienstbode, vertr. in 1933 naar Amersfoort en keert het jaar daarop terug naar Utrecht.

2. Adrianus Cornelis Koning, geb. Utrecht 27 sept. 1919.

3. Mechtelina Maria Koning, geb. Utrecht 17 juni 1921.

4. Johanna Maria Koning, geb. Utrecht 19 aug. 1923, overl. aldaar 13 nov 1924.

5. Johanna Maria Koning, geb. Utrecht 31 okt. 1925.

VIIIak. Cornelis Koning, zoon van VIIaa, geb. Maarssen 21 juni 1857, werkman [1889], overl. Utrecht 7 jan. 1917, tr. Utrecht 4 sept. 1889 Wilhelmina Clazina de Vaal, geb. Utrecht 3 dec. 1863, overl. aldaar 14 nov. 1918, dr. van Hermanus Marinus de Vaal en Cornelia Christina Akkerman.

Uit dit huwelijk:

1. Anthonie Koning, volgt IXbj.

2. Cornelia Christina Koning, geb. Utrecht 4 april 1892, officier Leger des Heils, ridder in de orde van Oranje Nassau, overl. Hilversum 5 dec. 1968. Cornelia Christina verblijft in dec. 1915 in Den Haag (Leger des Heils) en vertrekt in 1917 naar Batavia.

3. Rijk Koning, geb. Utrecht 12 juni 1894, schilder [1927], tr. 3 aug. 1927 Joanna Marrigje Pruijt, geb. Schoonhoven 15 febr. 1892. Rijk Koning woonde voor zijn huwelijk in Naaldwijk.Hieruit:

a.       Wilhelmina Clasina Koning, geb. Den Haag 28 mei 1931.

b.      Johannes Cornelis Koning, geb. Den Haag 15 juni 1936.

4. Hermanus Marinus Koning, geb. Utrecht 17 mei 1899, pakhuisknecht [1917, 1921], tr. Deventer 21 sept. 1921 Gerritje Groot Hulze, geb. aldaar 5 maart 1901, dr. van Willem Groot Hulze en Johanna Francina Le Roi. Echtpaar woonde van okt. 1933 tot mei 1934 te Apeldoorn (Marktplein 38) en keert daarna terug naar Deventer. Echtscheiding Deventer 3 okt. 1952. Hermanus woonde vanaf 1917 tot zijn huwelijk in bij zijn broer Anthonie. Hieruit:

a.       Anthonie Koning, geb. Deventer 6 juli 1922.

b.      Hermanus Marinus Koning, geb. Deventer 29 juni 1925.

c.       Johanna Francina Koning, geb. Deventer 26 juli 1930.

d.      Willem Koning, geb. Apeldoorn 14 nov. 1933.

5. Adriana Cornelia Koning, geb. Utrecht 16 juni 1905, tr. Deventer 10 febr. 1927 Bernardus Johannes Bannink, geb. Venraij 9 april 1898, tapijtwever [1927], zn. van Berend Jan Bannink en Johanna Muller.

IXbj. Anthonie Koning, zoon van VIIIak, geb. Maarseveen 4 juni 1890, dagloner [1913], rijksveldwachter [1931], tr. Deventer 18 dec. 1913 Johanna Francina Groot Hulze, geb. aldaar 30 sept. 1895, fabrieksarbeidster [1913], dr. van Willem Groot Hulze en Johanna Francina Le Roi. Het echtpaar woont eerst in Deventer (Roggestraat 4, en Smedenstraat 123) en verhuist in 1931 van Onstwedde naar Utrecht en woont dan aan de Corn. Rooboltraat 26 en vanaf okt. 1931 aan de Morelstraat 41. Het echtpaar viert in 1968 hun 55-jarig huwelijk, en woont dan te Utrecht aan de Vulkanusdreef 81.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Adriaan Koning, geb. Deventer 10 dec. 1915, tr. Zuilen 8 jan. 1941 Hermina Rietveld, geb. Zuilen ca. 1922, dr. van Johannes Rietveld en Dirkje van Bart. Hieruit:

a. Johannes Franciscus Koning, geb. Zuilen febr. 1942.

2. Willem Koning, geb. Deventer 11 juni 1920, tr. Utrecht 5 febr. 1941 Jansje Verhoef, geb. aldaar, dr. van Hermanus Hendrik Verhoef en Catharina Elisabeth Visscher.

3. Rijk Koning, geb. Deventer 1 dec. 1924.

4. Johannes Franciscus Koning, geb. Deventer 23 aug. 1926.

5. Anthonie Koning, geb. Onstwedde 14 sept. 1929.

VIIIaL. Nicolaas Koning, zoon van VIIaa, geb. Maarssen 15 april 1863, werkman [1888], overl. Maarsseveen 10 febr. 1941, tr. aldaar 6 april 1888 Jannetje Sodaar, geb. Maarsseveen 13 nov. 1864, overl. aldaar 5 febr. 1941, dr. van Arie Sodaar en Jansje Gerritse.

Uit dit huwelijk:

1. Antonie Koning, geb. Maarsseveen 10 aug. 1889, overl. Maarsseveen 13 nov. 1897.

VIIab. Hendrik Koning, zoon van VIt, geb. Zuilen 17 aug. 1825 (tweelingbroer met Willem), werkman panoven [1850], werkman [1862], overl. Maarssen 19 april 1876, tr. Maarssen 2 aug. 1861 Rijkje de Jager, geb. Zuilen 20 mei 1831, overl. Maarssen 8 febr. 1904, dr. van Klaas de Jager en Cornelia Stekelenburg.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, volgt VIIIam .

2. Cornelia Clasina Koning, geb. Maarssen 7 febr. 1865, overl. Breukelen-St. Pieters 31 maart 1893, tr. Maarssen 10 juni 1892 Cornelis Huussen, geb. Breukelen-St. Pieters 25 dec. 1863, overl. Ouder-Amstel 15 juni 1944, zn. van Peter Huussen en Teuntje van Toornenburg. Cornelis hertr. 24 dec. 1896 te Vinkeveen en Waverveen met Klazina Hoeflaken. Cornelia was tussen juni 1889 en 1889 te Maarssen werkzaam als dienstbode, waarna zij naar Zuilen vertrekt.

3. Dirk Koning, geb. Maarssen 10 dec. 1867, overl. Wijchen 15 mei 1945, tr. na 1925 Wilhelmina Hendrika Stoltenborgh (wed. van Johannes de Bie), geb. Overasselt 12 juli 1868, overl. Renkum 2 febr. 1944 (aangifte 29 juli 1948!), dr. van Hendrik Willem Stoltenborgh en Berendina van Braak.

4. Gerrit Cornelis Koning, geb. Maarssen 20 mei 1871, overl. Maarssen 21 maart 1876.

VIIIam. Cornelis Koning, zoon van VIIab, geb. te Maarssen 21 maart 1863, pannenbakker [1887], overl. Zeist (aangifte Zuilen) 1 juli 1940, tr. Utrecht 24 aug. 1887 Petronella Mommersteeg, geb. Drunen 17 mei 1866, overl. Zuilen 25 sept. 1946, dr. van Petrus Mommersteeg en Catharina van Lith.

Uit dit huwelijk:

1. Rijkje Koning, geb. Maarssen 24 juli 1888, overl. aldaar 16 okt. 1888.

2. Bertha Catharina Koning, geb. Maarssen 18 nov. 1889, overl. aldaar 23 dec. 1889.

3. Hendrikus Jacobus Koning, volgt IXbk.

4. Pietje Koning (dochter), geb. 22 sept. 1893 te Maarssen, overl. 1960, tr. Zuilen 16 juni 1916 Cornelis Bos, geb. Jutphaas 25 febr. 1888, zn. van Cornelis Bos en Hendrika Rijke.

5. Cornelis Koning, geb. 29 dec. 1895 te Maarssen, overl. Utrecht 4 okt. 1957, tr. Zuilen 15 maart 1918 Naatje Koning, geb. te Zuilen 5 maart 1897, dr. van Hermanus Koning (VIIIah) en Willemijntje van Rheenen.

6. Bertus Koning, volgt IXbL.

7. Dirk Koning, geb. Maarssen 17 sept. 1900, overl. aldaar 23 sept. 1900.

8. Johannes Koning, geb. Maarssen 17 sept. 1900, overl. aldaar 18 sept. 1900.

9. Dirk Johannes Koning, volgt IXbm.

10. Pieternella Koning, geb. Maarssen 27 juli 1904, tr. Utrecht 16 november 1927 Johannes Lambertus Pot, geb. aldaar 16 sept. 1905, zn. van Lambertus Wilhelmus Nicolaas Pot en Hendrika Loffeld. Echtpaar woonde te Utrecht.

11. Rijkje Koning, geb. Maarssen 27 maart 1906, verblijft van 27 april 1927 tot 21 sept. 1927 in een krankzinnigengesticht te Ermelo, tr. Zuilen 2 november 1928 Hendrik Willem Kramer, geb. Utrecht 19 okt. 1902, zn. van Adrianus Kramer en Maria Haasbroek.

12. Cornelia Koning, geb. Maarssen 14 juni 1908, werkster, overl. aldaar 29 nov. 2006, tr. Zuilen 20 januari 1933 Jan Visser, geb. Maarssen 29 mei 1906, zn. van Dirk Visser en Trijntje Post.

IXbk. Hendrikus Jacobus Koning, zoon van VIIIam, geb. 17 dec. 1890 te Maarssen, metaalbewerker, afbramer [1945], overl. Barneveld (aangifte Zuilen) 6 febr. 1945 (overleden ten gevolge van een vliegtuigbeschieting op 6 februari 1945 te Barneveld, Scherpenzeelseweg), tr. 1e Zuilen 24 jan. 1919 Johanna Koot, geb. 29 aug. 1892 te Utrecht, overl. 25 sept. 1927, dr. van Jan Dirk Koot en Johanna van den Broek, tr. 2e Breukelen-Nijenrode 14 okt. 1938 Neeltje Johanna Norberhuis, geb. Loenen 23 okt. 1894.
Vanaf nov. 1929 verblijven de kinderen van Hendrikus Jacobus in het Protestants Weeshuis aan de Breedstraat 36 te Utrecht. Hendrikus woont in 1945 te Zuilen. Bij de vliegtuigbeschieting op 6 febr. 1945, ca. 15.00 uur, raakt hij zwaargewond (schotwonden in beide benen en een voet afgerukt) waarna hij kort daarop is overleden.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelia Koning, geb. Zuilen 27 aug. 1921, overl. Utrecht 25 maart 2005, tr. . V.d. Hulst.

2. Johanna Koning, geb. Zuilen 27 aug. 1921, woonde vanaf nov. 1929 te Utrecht aan de Breedstraat 36.

3. Maria Koning, geb. Zuilen 21 febr. 1926, verbleef vanaf nov. 1929 te Utrecht aan de Breedstraat 36.

IXbL. Bertus Koning, zoon van VIIIam, geb. Maarssen 26 febr. 1898, borstelmaker, metaalbewerker, tr. 1e Zuilen 29 nov. 1933 Sophia Antonia Kinnegin, geb. Utrecht 2 juni 1902, overl. Utrecht 19 juni 1935, dr. van Bartholomeus Kinnegin en Johanna Anthonia van der Steen, tr. 2e Utrecht 22 april 1936 Gerdina Pieternella Wilhelmina Keij, geb. Buurmalsen 11 maart 1903, overl. Zuilen 9 nov. 1936, dr. van Floris Jan Keij en Cornelia van der Veen, tr. 3e Zuilen 3 nov. 1937 Jacoba Bloemendaal, geb. Zuilen 26 nov. 1898, dr. van Cornelis Bloemendaal en Jacoba Cornelia Johanna Spiering.

Uit het derde huwelijk:

1. Henry Koning, geb. Utrecht 23 jan. 1936, wordt op 16 sept. 1938 (Zuilen, akte nr. 284) door Bertus Koning erkend.

IXbm. Dirk Johannes Koning, zoon van VIIIam, geb. Maarssen 27 okt. 1901, bankwerker bij een kininefabriek, tr. Utrecht 21 okt. 1925 Willemina Wouters, geb. Oudewater 12 sept. 1903.

Hieruit:

1. Willemina Koning, geb. Oudewater 4 dec. 1925, overl. Utrecht (aangifte Maarssen) 1 jan. 1942.

2. Cornelia Adriana Koning (Corry), geb. Zuilen 27 mei 1927, overl. (begr. Maarssen) 27 febr. 2002, tr. Kees Schouten, geb. 11 april 1925, overl. (begr. Maarssen) 13 aug. 1998.

3. Pieternella Koning, geb. Zuilen 20 maart 1929.

4. Adriana Koning, geb. Zuilen 15 april 1931.

VIIac. Johannes Koning, zoon van VIt, geb. Zuilen 7 aug. 1829, werkman panoven [1850], werkman [1852, 1873], overl. Jutphaas 18 juli 1901, tr. Utrecht 20 okt. 1852 Albertha Smit, geb. Utrecht 16 nov. 1828, werkster [1852], overl. Utrecht 30 sept. 1908, dr. van Cornelis Smit en Albertha Maarsseveen. Echtpaar woonde eerst te Maarssen (Daalschendijk 1D), en vanaf jan. 1873 te Vreeland217.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Koning, volgt VIIIan.

2. Albertus Cornelis Koning, geb. Maarssen 13 juli 1855, overl. aldaar 24 okt. 1859.

3. Gerrigje Koning, geb. Maarssen 15 nov. 1857, overl. Utrecht 30 nov. 1938, tr. Maarssen 7 mei 1880 Cornelis de Jager, geb. Breukelen-St. Pieters 1858, overl. Breukelen-Nijenrode 1 sept. 1913, zn. van Jan de Jager en Hendrica Christina van der Maal.

4. Alberta Koning, geb. Maarssen 13 jan. 1860, overl. aldaar 17 jan. 1860.

5. Albertus Cornelis Koning, geb. Maarssen 28 april 1861, overl. aldaar 8 mei 1861.

6. Pieternella Koning, geb. Maarssen 19 juni 1862, overl. Zuilen 10 maart 1929, tr. aldaar 19 mei 1882 Anthonie de Jager, geb. Jutphaas 21 mei 1858, overl. Zuilen 22 sept. 1892, zn. van Antonie de Jager en Maria Rombout.

7. Albert Cornelis Koning, volgt VIIIap.

8. Johannes Koning, geb. Maarssen 28 mei 1870, overl. aldaar 9 juni 1872.

9. Dirk Doedinus Koning, volgt VIIIaq.

VIIIan. Cornelis Koning, zoon van VIIac geb. Maarssen 16 febr. 1853, overl. Zuilen 26 aug. 1912, tr. Breukelen-St. Pieters 16 sept. 1876 Hendrica de Jager, geb, Breukelen-St. Pieters 2 april 1853, overl. Zuilen 26 maart 1933, dr, van Gijsbertus de Jager en Hendrica Maria van der Stroom.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Koning, volgt IXbn.

2. Gijsbertus Koning, volgt IXbo.

3. Albert Koning, volgt IXbp.

4. Hendrika Koning, geb, Maarssen 11 januari 1885, overl. Zuilen 14 juli 1941, tr. Zuilen 23 nov. 1906 Cornelis van Dijk, geb. Zuilen 14 maart 1881, overl. aldaar 10 mei 1962, zn. van Cornelis van Dijk en Johanna Wilhelmina Mulder. Het graf van Cornelis van Dijk en Hendrika Koning is nog aanwezig op de begraafplaats van Oud-Zuilen.

5. Cornelis Koning, geb. Maarssen 23 nov. 1887, overl. Jutphaas 5 okt. 1893.

6. Dirk Koning, geb. Jutphaas 26 mei 1899, overl. aldaar 7 jan. 1901.

7. Antonia Koning, geb. Jutphaas 27 juni 1891, overl. Utrecht 12 april 1964, tr. Zuilen 28 dec. 1917 Thomas Delfgou, geb. Zuilen 4 juli 1890, Metaalbewerker, Machinebankwerker, overl. Utrecht 6 maart 1965, zn. van Thomas Delfgou en Francijntje Goedee. Echtpaar woonde in 1947 aan de Lessepstraat 68 te Zuilen.

8. Cornelia Koning, geb. Jutphaas 24 sept. 1895, tr. Zuilen 25 aug. 1922 Gradus Willem Koning, geb. Maarssen 26 febr. 1897, zn. van Cornelis Koning (= VIIIaf) en Francijntje Visee.

IXbn. Johannes Koning, zoon van VIIIan, geb. Breukelen-St.Pieters 3 juli 1876, schipper [1898] en machinist [1917], woonde bij zijn huwelijk te Jutphaas en later in Zuilen, overl. 10 okt. 1923, tr. Utrecht 1 juni 1898 Jannetje van Bemmel, geb. Utrecht 13 aug. 1873, dr. van Hermanus en Gijsberta van Schaik.

Hieruit:

1. Hendrika Koning, geb. Jutphaas 31 juli 1898, overl. aldaar 13 febr. 1899.

2. Gijsbertus Koning, volgt Xat.

4. Hendrika Koning, geb. Jutphaas 2 juni 1905, tr. Utrecht 28 maart 1934 Theodoor Cornelis Verweij, geb. Utrecht 10 nov. 1903, zn. van Hendrik Anthonie Verweij en Theodora Cornelia Bosch.

5. Jannetje Koning, geb. Jutphaas 28 juli 1907, tr. Utrecht 18 dec. 1930 Bruno Erich Lehmann, geb. Leipzig-Plagwitz ca. 1900, genaturaliseerd in 1938, fabrikant [1952], overl. Zuilen 15 dec. 1952, zn. van Hermann Bruno Lehmann en Augusta Anna Schleinitz.

Xat. Gijsbertus Koning, zoon van IXbn, geb. Jutphaas 9 okt. 1899, koperslager, colperteur, koopman in manifacturen, tr. Utrecht 20 maart 1924 Anna Cornelia de Bie, geb. Utrecht 16 okt. 1903, dr. van Johannes Gerardus de Bie en Anna Cornelia van der Markt. Echtpaar woont van 1924 te Utrecht aan de Pelmolenweg 5 en vertrekt in maart 1930 naar Den Haag (P. Potterstraat 104/106), en keert in 1931 terug naar Utrecht en woont dan Van den Boschstraat 18.

Hieruit 1 kind:

1. Johannes Koning, geb. Utrecht 18 juni 1925.

IXbo. Gijsbertus Koning, zoon van VIIIan, geb. Maarssen 27 febr. 1879, werkman [1901], ijzersjouwer [1916], grondwerke