Sitemap Home  Summary of homepage  Nieuw-New
Nederlands

Homepage
Rechtsgeschiedenis
Oud-vaderlands recht
Romeins recht
Middeleeuws recht
Canoniek recht
Edities canonistiek
Middeleeuws procesrecht
De common law
Mijn links
Mijn eigen onderzoek
Cultureel erfgoed en digitalisering
Middeleeuwse handschriften
Utrechtse geschiedenis
Middeleeuwse kronieken uit en over Utrecht
Geschiedenis van de Dominicanen
Meister Eckhart
Catharina van Siena
Albertus de Grote
Francisco de Vitoria
Klassieke muziek
English

Homepage in English
Legal history
Old Dutch Law
Roman law
Medieval law
Canon law
Editions for canon law
Medieval legal procedure
Common law
My links
My own research
Cultural heritage and digitalisation
Medieval manuscripts
History of Utrecht
Medieval chronicles from and on Utrecht
History of the Dominican Order
Master Eckhart
Catherine of Siena
Albert the Great
Francisco de Vitoria
Classical music
Deutsch

Rechtsgeschichte
Altniederländisches Recht
Römisches Recht
Mittelalterliches Recht
Kanonisches Recht
Editionen zur Kanonistik
Mittelalterliches Prozessrecht
Meine Links
Meine Forschung
Kulturerbe und Digitalisierung
Mittelalterliche Handschriften
Utrechter Geschichte
Utrechter Chroniken des Mittelalters
Geschichte des Dominikanerordens
Meister Eckhart
Katharina von Siena
Albertus Magnus
Français

Histoire du droit
Ancien droit néerlandais
Droit romain
Droit médiéval
Droit canonique
Editions de droit canonique
Les procédures du droit médiéval
Mes liens
Mes recherches
Digitalisation et l'héritage culturel
Manuscrits médiévaux
Histoire d'Utrecht
L'ordre dominicain
Maître Eckhart
Catherine de Sienne
Albert le Grand
Italiano

Storia del diritto
Antico diritto olandese
Diritto romano
Diritto medievale
Diritto canonico
I miei links
Mia ricerca
Pagina's met één versie - Pages in one version - Seiten mit einer Fassung - Pages sans traduction - Pagine senza traduzione

Nieuw-New-Neu-Nouveau-Nuovo
Abbreviationes
Exempla iuris Romanorum - met vertalingen / with translations / mit Übersetzungen/ avec traductions / con traduzioni
Example of a decretal
Exemplum consilii - Ludovicus Romanus (1409-1439)
Consilium Nicolai Everardi - Nicolaas Everaerts / Nicolaus Everardi (1462-1532)
Inleiding Nederlandse paleografie - oud schrift / Dutch paleography / Niederländische Paläographie / paléographie néerlandaise / paleografia neerlandese

Home  Summary of homepage   ov - November 3 / 3 november 2014   Contact