Mededelingen seizoen 2021- 2022

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht op  secretaris@vabb.nl

Pagina 2

Pagina 3

Conceptverslag van de Bondsvergadering van 5 augustus 2020.

 

Vooraf

De Bondsvergadering van 2020 stond aanvankelijk gepland in mei van dit jaar. Het corona-virus stak daar een stokje voor. Aangezien de roep om toch dit jaar een vergadering te houden steeds luider klonk werd die vóór het begin van het nieuwe seizoen alsnog gehouden. Een en ander moest in [grote] haast worden voorbereid, waar­door er hier en daar een steekje is gevallen, waarvoor excuses.

 

Opening en vaststelling agenda

Voorzitter Hans Berndsen opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Hij nodigt de aanwe­zigen uit te gaan staan en even stil te staan bij degenen, die ons in het voorbije jaar zijn ontvallen.

Hierna memoreert hij hoe het corona-virus roet in het eten heeft gegooid; alle competities en toernooien werden meteen stilgezet en de diverse sportlocaties moesten de deuren sluiten. Maar gelukkig zijn de strenge regels van de overheid versoepeld en kan er weer, met de nodige aanpassingen, gebiljart worden.

In de afgelopen maanden is er het nodige mailverkeer met enkele leden geweest; ook vergaderen bleek nog een hele klus te zijn.

Agenda

Op de agenda wordt het punt ‘vaststelling contributies en bijdragen’ gemist. Dat komt bij ‘Financiële Zaken’ aan de orde.

 

Mededelingen en in-/uitgaande post

Er zijn geen mededelingen te doen en ook wat post betreft valt er niets te melden.

 

Klacht/vraag

Kunnen de binnengekomen voorstellen van leden en die van het bestuur eerder worden rondgestuurd dan pas met de aanbieding van alle stukken voor de Bondsvergadering? Dan hebben de leden meer tijd een en ander intern te bespreken.

Dat moet wel kunnen.

 

Conceptverslag van de Bondsvergadering van 16 mei 2019

Met het originele concept, dat in juni 2019 aan de deelnemers van de Bondsvergadering van 2019 werd toege­­zonden, ontvingen de leden nu ook een exemplaar van dit concept met de reeds veel eerder inge­zonden ‘verbeterpunten’ van ons erelid Loek Stomps. Dit zorgde voor enige verwarring bij de behandeling van dit concept.

Niet van de grond gekomen, door allerlei omstandigheden, is de in het verslag aangekondigde bekercom­petitie [zie verder onder punt 10]

Uiteindelijk werd het concept inclusief deze verbeterpunten door de vergadering akkoord bevonden, zodat ‘concept’ nu uit de titel kan worden geschrapt..

 

Vraag

Kan aan het eind van het verslag een opsomming worden gemaakt van de actiepunten, die tijdens de vergadering zijn aangenomen?

Ja, dat kan.

 

Vraag

Kan het verslag direct op onze site worden geplaatst, zodat iedereen kan lezen wat er op de Bondsverga­dering besproken en besloten is?

De vergadering vindt dit een goed idee, dus daartoe wordt besloten.

 

Financiële zaken

Penningmeester Gerard Schols geeft nog even een korte toelichting op de stukken, waarna de vergadering het Financieel Verslag akkoord verklaren.

Er is vooralsnog ook geen aanleiding de in rekening te brengen kosten voor de teamcompetities en toernooien te veranderen.

 

Kascommissie                                                                                                                                                     

De leden, die de boeken gecontroleerd hebben – waaronder invaller Chiel Bont voor Joop de Jong – zijn tot de slotsom gekomen, dat alles prima in orde is, aldus blijkt uit hun verklaring, die de penningmeester voorleest.

Er is dus geen reden het bestuur niet te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2019 en derhalve krijgt het bestuur die decharge.

Home

Bestuur en Ereleden VABB

Verenigingen

Activiteiten

Teamtoernooien

Persoonlijke Kampioenschappen

Foto’s

Links

Biljart weetjes

Privacyverklaring