oorspronkelijke Engelse tekst

 

(uit: De Maandbrief januari 1960)

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL.

Ik weet zeker dat de meeste studenten in de vroege studie der Waarheid voornamelijk in gedachten hebben het overwinnen van de wanklanken en disharmonieën in hun menselijke ervaring en het verwerven van harmonie in de vorm van goede gezondheid, overvloediger voorziening , gelukkiger relaties en andere tevredenstellende menselijke ervaringen. In dat stadium van ontvouwing wordt er gewoonlijk niet erkend dat dit louter een verlangen is om het kwaad van de menselijke ervaring te verwisselen voor het goede in de menselijke ervaring. Noch is het duidelijk voor de meeste studenten dat zelfs indien fysieke gezondheid en economische overvloed verworven zijn, zij nog steeds onderhevig zijn aan de wisselvalligheden van de kalender en het weer en wisselende periodes van hoogtij of depressie, oorlog of vrede – m.a.w…: zij blijven nog immer “de mens wiens adem in zijn neus is”

Het daagt onvermijdelijk in ons bewustzijn dat iets gemist wordt en dat er iets meer moet zijn dan dit heen en weer slingeren tussen goede gezondheid en slechte gezondheid, overvloed en gebrek, gelukkig-zijn en niet-gelukkig-zijn, vrede en onrust. Vroeg of laat wordt er tot onze aandacht gebracht dat wij het Koninkrijk Gods moeten zoeken, en het verwerven van die gezindheid die ook in Christus Jezus was Fil 2:5) – het Vierdimensionaal Bewustzijn. En dus neemt ons zoeken een andere wending

Mijn eigen ervaring heeft mij onderricht dat je of aangeraakt wordt door de Vinger Gods en door ZIJN Genade automatisch opgeheven wordt in het Christusbewustzijn of dat je de Kroon bereikt door het Kruis Gewoonlijk is het een combinatie van beide

Ik heb geleerd dat het weten van de juiste letter der Waarheid Die te bestuderen en in praktijk te brengen, het daadwerkelijk bewustzijn zelve ontwikkelt. Soms kan je het probleem van voorziening nemen en met specifieke beginselen van voorziening werken, studeren en in praktijk brengen, totdat “op een uur dat gij het niet verwacht (mat 24:44) de realisatie daagt en vanaf dan is voorziening de onze als een kwestie van Genade – zonder inspanning, zonder gedachten te denken bezorgd te zijn, zonder het zweet onzes aanschijns ? Of wij kunnen getrouwvol en volhardend werken met een beginsel van gezondheid, studeren, leren en het beginsel in praktijk brengen, totdat opnieuw op een dag het plotseling geschiedt en dan betreden wij het bewustzijn van gezondheid. Daarna handhaven wij onze gezondheid niet door gedachten te denken of door behandelingen, maar zijn wij gehandhaafd en in stand gehouden door de Genade Gods

En zo is het dat op het gebied van de menselijke relaties – gezin, familie, zaken of publiek – wij opnieuw de specifieke, correcte letter der Waarheid vinden en wij ermede getrouwvol werken, bestuderen, in herinnering brengen, bewust van getuigen en de specifieke beginselen in praktijk brengen, totdat een licht opflitst, een innerlijke bevrijding komt en dan zijn wij inzake dat onderwerp vrij gemaakt. Waarvan zijn wij vrij gemaakt? Van de disharmonieën en wanklanken van de doorsnee menselijke relaties – vrij gemaakt in Geestelijke Relatie, de Relatie, Verwantschap van Christus f het Geestelijk Zijn

De studenten geloven gewoonlijk dat, indien zij die flits van het Licht verkregen hebben of een tijdelijk gevoelen van Gods  Tegenwoordigheid, zij automatisch bevrijd zijn van die gehele ronde van de menselijke ervaring en bestaan maar mijn ervaring geeft aan dat dit niet waar is. Onze bevrijding van wat de Meester “deze wereld" noemde is geleidelijk, stukje bij beetje, totdat op een bepaald moment wij in staat zijn om dat punt te bereiken waar wij voelen dat wij beginnen de wereld in geringe mate te overwinnen. Maar net zoals de Meester Zijn Kroon bereikte d.m.v. het Kruis zo ook wij – het is niet alleen maar een korte periode van kruisiging maar een kruisiging van het fysieke begrip van het lichaam een kruisiging van het stoffelijk begrip van voorziening , een kruisiging van het menselijk begrip van relaties het uitdragen van de Meester’s uitspraakdat er geen wijd en gemakkelijk pad is om het Koninkrijk Gods te bereiken

Studenten van De Oneindige Weg weten dat ijverige praktijk en getrouwvol vasthouden aan de beginselen der Waarheid vereist is en een oprecht doel en streven naar de toepassing ervan. **)

Alsook de openbaring te verwerven van het Vierdimensionaal of Christusbewustzijn Symbolisch is dit het verwerven van Kerstmis en onze studenten moeten het niet beu worden indien zij bevinden - net als ik bevonden heb - dat zij hun weg moeten banen door de eerste moeilijke 11 maanden teneinde de glorie en heerlijkheid van de 12e maand te bereiken.

 

**) deze beginselen worden duidelijk uiteengezet in de Juni en September 1959 Maandbrieven.

=========================================================================

In dit verband lezen wij in “Vanachter De Schrijftafel” van de Oktober 1957 Maandbrief ook nog dit:

Kijkend naar het menselijk schouwspel, zien wij een voortdurende strijd - goed bestrijdt kwaad, gezondheid tracht ziekte te veroveren, deugd strijdt tegen ondeugd, overvloed spoedt zich voort om een voortdurende stap op gebrek voor te zijn, oorlog en vrede gaan voortdurend op en neer en geboorte en dood beslaan dezelfde pagina’s van de kranten.

Toen de musketten werden uitgevonden, werden pijl-en-boog -naties veroverd, slechts om op hun beurt te worden veroverd toen geweren ontstonden. Toen de macht van een torpedo gelanceerd vanaf een onderzeeboot machtiger werd dan de macht van geweren of kannonen op schepen, versloeg de onderzeeboot ‘s-wereld grootste vloten. Het vliegtuig heeft landtroepen overwonnen, en het nieuwste wapen - atoomkracht - heeft de gehele wereld met vrees vervuld. Medicijnen en chirurgie zetten hun strijd tegen ziekte voort. Scholing voert heldhaftig strijd tegen onwetendheid, bijgeloof en vrees. Wij kunnen het allemaal opsommen in één zin - de strijd om te overleven. Nu we bemerken dat de ene macht altijd een mindere macht overwint, slechts om op zijn beurt te worden overwonnen door een nog grotere macht, kunnen we ons wel afvragen:

“Waar zal dit alles eindigen? Kan deze strijd maar altijd doorgaan met de ene boeman die de ander verslindt?”

Kijkend naar het schouwspel vanuit een stoffelijk standpunt, wordt het antwoord op het probleem van overleven altijd gevonden in de ontdekking van een nog veel grotere macht dan datgene wat reeds bekend is

Overal ter wereld erkennen de mensen dat er een eind moet komen aan deze eeuwige oorlog van geest en stof en dat de een of andere oplossing gevonden moet worden. In De Oneindige Weg, geloven wij dat wij de oplossing van de problemen van het leven gevonden hebben alsook een manier van harmonisch leven - een manier niet gebaseerd op macht. Een begrijpen van deze manier [weg] begint onze persoonlijke problemen op te lossen, en brengt meer harmonische gezinnen, families, zaken en sociale relaties tot stand en sluit in deze harmonie al diegenen in die een deel zijn of worden van ons bewustzijn. Ten leste, zal deze manier [weg] de weg van de gehele mensheid zijn en het woord “macht” [”kracht”] zal dan louter worden gebruikt in het afmeten van de krachten van elektriciteit en atoomenergie.

Onze studenten hebben uit mijn geschriften en uit hun eigen ervaring geleerd dat God het individueel zijn vormt en derhalve is een ieder veilig in zijn eigen Geestelijke Integriteit , één met zijn Bron. Een ieder stelt God voor Die Zichzelf vervult. Een ieder is gevoed door de Innerlijke Spijs, Wijn, Brood en Water binnenin zijn eigen ZELF. Een ieder trekt het leven, onderhoud en wijsheid aan vanuit de bronnen der levende wateren in zijn eigen wezen. Een ieder trekt inspiratie aan vanuit de heuvels waarvandaan onze hulp komt (Ps 121:1) - dat hoge Bewustzijn Dat Zich ontplooide d.m.v. het ontzelfd leven, geven en delen. Onze studenten hebben geleerd dat noch gezondheid, harmonie noch voorziening ontvangen kan worden, maar gegeven kan worden vanuit datgene dat in een ieder van hen is.

Geen macht trok deze studenten van 2500 tot 9000 mijl [verweg] aan om hier te zijn - geen beloftes, geen suggesties, geen hoop op gewin, zelfs niet de verwachting om grotere machten te leren. In deze grootse ervaring kunt u, met Geestelijk Onderscheidingsvermogen, een glimp opvangen van de beginselen van De Oneindige Weg. Het moge u helpen om de passage te begrijpen die verschijnt op de openingspagina van al onze geschriften:

Uit : "DE ONEINDIGE WEG"(Cat.no 200) - vertaling Carolus Verhulst:

Verlichting maakt alle stoffelijke banden los en bindt de mensen samen met de gouden ketenen van het geestelijk begrijpen; zij erkent enkel het leider­schap van de Christus; zij heeft geen ritueel of wet dan de goddelijke, onpersoonlijke, universele Liefde, geen andere eredienst dan de innerlijke Vlam, die immer brandt in de tempel van de Geest. Deze vereniging is de vrije staat der geestelijke broederschap. De enige terughouding is de Tucht der Ziel, daarom kennen wij vrijheid zonder losbandigheid; wij zijn een verenigd heelal zonder stoffelijke grenzen, een goddelijke dienst aan God zonder ceremonie of geloofsbelijdenis. De verlichten gaan zonder vrees - uit Genade.

Ook al kunt u slechts vagelijk de aard inzien van deze passage, dan zult u het wonder begrijpen dat deze studenten hier naartoe aantrok en dat heeft ook zulke groepen tezamen gebracht in Seattle, Portland, Chicago, New York, London, Amsterdam, Zuid Afrika, Australië en andere plaatsen. Als we dit inzien, begrijpen we de aard van De Oneindige Weg alsook haar wijze van het openbaren van de Alomtegenwoordigheid. Is er meer dan dit? Overpeins en mediteer.

Als u geconfronteerd wordt met enige van de problemen van “deze wereld”, zult u zich dan niet herinneren dat het antwoord niet gelegen is in het gebruik van een macht - zelfs niet een Macht van God - om iets te overwinnen of te vernietigen? Zult u niet inzien dat slechts in “deze wereld” de ene macht met de andere macht strijdt? Maar .... in “MIJN Koninkrijk” zijn er geen machten.

=====================================================================

Voorts:

Uit: De studiegids “PASEN” – Cat.no 233, pag 35:

Indien begrepen zal De Oneindige Weg de aard van uw gebeden veranderen. De mensen hebben altijd gebeden of tot vele goden of tot de Ene Onbekende God voor betere stoffelijke toestan­den en een grotere overvloed van dingen: de wereld heeft gebeden voor grotere oogst, voor meer regen en dan weer voor minder regen, voor veiligheid en voor vrede op aarde. De mensen van de wereld hebben tot overstelpens toe gebeden voor huizen en kameraden en overvloed - alsof de God tot Wie zij baden, de soort God zou zijn Die zulke gebeden zou kunnen verhoren.

Ondanks de biljoenen mannen en vrouwen die in openbare plaat­sen van aanbidding bidden en de andere biljoenen die alleen en in het verborgene bidden, blijven de zonden, ziek­ten, oorlo­gen, hongersnood en stormen gewoon bestaan en het zou toe­schijnen dat ze zelfs toenemen. Welke verklaring is er anders dan dat er niet zo'n God zulke gebeden verhoort?

De Oneindige Weg openbaart dat bidden tot God voor iets behalve voor dat ene grote geschenk van een begrijpen van God, tijdverspilling is. Door de eeuwen heen, zijn er mensen ge­weest die Gods Genade verworven hebben en vrede op aarde beseft hebben en een overvloed van die dingen noodzakelijk voor je dagelijks comfort; maar het is altijd het verwerven van een bovenzinnelijke staat van Bewustzijn dat het verborgene van genezing en harmonie is; en dit Geestelijk Verlicht Bewust­zijn is de Substantie, Vorm en Activiteit van ons dadelijk en voortdurend Goede.

Deze boodschap openbaart hoe oprechte zoekers enigermate dit Geestelijk Bewustzijn kunnen verwerven, en daarbij vreugde, vrede, gezondheid en overvloed tot zichzelf brengen en tot allen die de wedloop naar dingen kunnen verzaken teneinde het gewaarzijn te verkrijgen van de Onzichtbare Substantie van dingen en toestanden.

Het kwaad der eeuwen is het geloof en de verwachting dat het doorsnee stoffelijk of mentaal bewustzijn van zichzelf de Zegeningen Gods kan toevoegen, terwijl de Waarheid is dat slechts de Kinderen Gods - diegenen die de Geest of Bewustzijn Gods hebben, de Erfgenamen Gods zijn.

Eer Gods Genezende Tegenwoordigheid kan worden ervaren, moet het bewustzijn voorbereid worden - omgevormd, vernieuwd, herboren uit de Geest - zodat het een transparant moge zijn voor dat Licht, en Gods Genade daarbij toegang moge vinden tot "deze wereld" en het overwinnen.

"The Art of Spiritual Healing" (De Kunst van het Genezen-op-Geestelijke-Wijze .. geen vert) zet de specifieke genezingsbeginselen van De Oneindige Weg uiteen waardoor dit mystiek genezend bewustzijn kan worden ontwikkeld. De huidige uitgave van "Our Spiritual Resources' (Onze Geestelijke Bronnen - cat.no 39.) is gewijd aan de daadwerkelijke openbaring en ontvouwing van dit Bovenzinnelijk Bewustzijn d.m.v. het begrijpen van de Bijbel en meditatie. "De Oneindige Weg Wijsheden" (cat.no 217) zullen beter begrepen worden door "Our Spiritual Resources" te gebruiken en "Het Beleven Van De Oneindige Weg" (cat. 219) zal diepere betekenissen openbaren en zelfs het boekje "The Fourth Dimension" (De Vierde Dimensie .. cat.no 236) zal de diepte ervan openbaren.

De wereld kan geen vrede en éénheid kennen totdat wij van de metafysische bewegingen éénwording in onze relaties met elkaar ver­krijgen. Al diegenen die staan voor genezing-op-Geestelijke-Wijze zijn é é n in Geest en in Waarheid ongeacht de verschillen in specifieke beginselen en de vele verschillende benaderingen inzake "genezing". De dag der éénheid ontluikt zeker.