Volkskrant, 27-3-'56


Jongelui demonstreerden rond 'parkeer-handkar'

Amsterdam, 27 maart,- De handkar, die de hoofddirecteur van de Hollandse Bank Unie een parkeerplaats garandeert voor zijn enorme auto, was rond het middernachtelijk uur oorzaak dat ruim veertig Lionel Hampton-fans in botsing zijn gekomen met twee agenten van 5 x 8 en een agent van het bureau Singel. De meisjes en jongens trokken maandagavond in gesloten gelid naar de Herengracht. Zij dansten om de kar en rukten aan de ketting, waarmee de kar was vastgemaakt. De bewakers van het bankgebouw alarmeerden de politie. De bewakers voldeden aan hun plicht, want zij kregen nog niet zo lang geleden een mededeling van de directie met de volgende inhoud:

'Met ingang van heden moet stipt elk uur worden gecontroleerd of de handkar op de normale plaats aanwezig is. Dit laatste moet eveneens worden gecontroleerd bij het binnenkomen en het verlaten van het bankgebouw. Bovendien moeten alle bewakers scherp luisteren of de handkar soms verplaatst, beschadigd of in de gracht wordt geworpen. Indien dit laatste wordt geconstateerd, moet de politie worden gealarmeerd. Alle onregelmatigheden te dezer zake moeten in het bewakingsrapport worden vermeld, onder toevoeging van zoveel mogelijk bijzonderheden'.

De politie-agenten probeerden de demonstrerende jongelui te overtuigen dat zij 'nachtrumoer' veroorzaakten. Toen het gezelschap zich recalcitrant toonde kwam de gummistok te voorschijn. Het pleit was toen gauw beslecht. Twee jongelui werden door de politie naar het bureau overgebracht, maar omstreeks half een weer vrijgelaten.

Een bekend Amsterdams advocaat heeft reeds pogingen bij het parket aangewend om te verbieden dat de HBO-directeur altijd van een parkeerplaats is verzekerd. Nog niet zo lang geleden reed een automobilist moedwillig met zijn wagen tegen de handkar aan, waardoor hij het aan de stok kreeg met de recherche.

De bewoners van de grachten wachten de beslissing van het parket -de advocaat basseert zij mening op een arrest van de Hoge Raad- in spanning af. Ook de politie-agenten zouden het vermoedelijk wel prettig vinden als de handkar verdween.

Terug naar de krantenindex