Nieuws

 

 

Wiersmas stryk-ta partij

op freedtejn 11 desimber

te Skearnegoutum

 oanfang 7 oere

 ynlis:  2,50

  30 minuten op de klok + 10 sekonden de set.

 Earste en twadde prizen: oranje koeke!

Sponsor: Wiersma Administratieve en Fiscale dienstverlening te Wommels

                      Opjaan tongersdei 10  desimber 19.30 21.00

byYpe Boelens 0518-451795 of op twilling@kpnplanet.nl en dat kin no al.

 


Op zaterdag 27 december is Hennie de Haan in Oudega Fries kampioen geworden bij de vrouwen. Hennie Van Harte Gefeliciteerd met deze behaalde titel.


Wiersmas stryk-ta partij

 op freedtejn 12 desimber yn it Swettehs

te Skearnegoutum

 oanfang 7 oere

  

30 minuten op de klok + 10 sekonden de set.

 

Earste en twadde prizen: oranje koeke!

 Wikselprizen graach meinimme.
 

Opjaan tongersdei 11 desimber 19.30 21.00

by Ype Boelens 0518-451795 of op twilling@kpnplanet.nl en dat kin no al.

 

It bestjoer fan de Stadige Strikers.


Imme Oosting skoalkampioen Frysk damjen.

Sibrandabuorren. Oan it kampioenskip Frysk damjen fan de iepenbiere basisskoalle De Lege Gean dienen groep 7 en 8  mei. Yn totaal 14 bern. Dy ha  7 rnten damme en doe kaam ien mei 6 punten as kampioen nei foaren en dat wie Imme Oosting t groep 7. 

De earste seis wn er allegearre. De lste soe ek wol slagje, mar dat rn efkes oars. Milou Kroon striek dr in stokje foar. Fjouwer hellen fiif punten en sy moasten troch it spyljen fan beslissingspartijen tmeitsje wat twadde, tredde ensafuort wurde soe.

De tslach: 1 en kampioen Imme Oosting, 2 Mirthe Dotinga, 3 Rink Groenveld, 4 Irsa Gerritsma, 5 Joran de Haan, 6 Milou Kroon.


Yn memoariam.

Op tiisdei de alfde maart is ferstoarn s lid Hindrik Twijnstra. It woe de lste tiid al net sa goed mear mei him en in oardel wike lyn waard him yn it sikehs meidield dat er tbehannele wie. Dat se neat mear foar him dwaan koenen. In ferpleechhs dan, nee dat hoegde net. It waard it hospys yn Snits. Ferline wike tongersdei hat de foarsitter fskie fan him nommen. Hy die de groeten oan elk fan de Strikers. Noch mar fjouwer dagen letter wie er al wei.

Hindrik Twijnstra waard op moandei 3 desimber 2007 lid fan damklup De Stadige Strikers. Dat wie op de jn dat de Strikers Sinteklaas fierden. Der waard op alderhande wizen fluchdamd. Op it gewoane boerd, op it skaakboerd en ek earst kwyt. In normaal minske soe der gek fan wurde, mar Twijnstra geniete derfan ek al waard him net iens in heal puntsje gund. Syn hiele libben hie  er skean damme. Wy neamden dat wol ris de skeaneritus. As echte Fries woe er dochs wol ris mear witte fan dat Fryske Spul en drom kaam er al in pear jier drfoar by de Strikers foar in jntsje oanwaaien. Letter kaam er noch in kear mei syn maat Robbie, yn kochnito, as plysjemannen ferklaaid. Se kamen om de foarsitter fan de Strikers te arrestearen. Sy hienen nammentlik yn de Snitser Krante lzen dat dy in dammich deaslein hie. Twijnstra gnyske oan ientriedwei nder de grutte plysjepet. Prachtich fn er dat.

Hy waard in tige wurdearre lid fan de Strikers. In echte klupman. Dat Fryske spul foel him noch net ta. Yn it Hollnske wie er in baas dammer, mar by s s moast er by it begjin begjinne. Hy hat him der folslein yn fst biten. Hy waard hieltiten better, mar sa no en dan brieken de Hollnske streken him soer op.

As echte klupman trakteare er s in pear kear op sels bakte bollebuiskes. Dr hienen wy noch nea fan heard. It wienen lytse oaljekoeken. Hearlik dy bollebuiskes. As wy fuort west hienen te damjen foar persoanlike kampioenskippen, belle er my jns op om te freegjen hoet it gien wie. Hy libbe geweldich mei.

Ein 2012 fertelde er dat it slokken net sa goed woe. It begjin fan syn sykte. Letter kaam er op de klup mei in slankje yn de noas en  in rchsekje. Yn dat sekje siet in apparaatsje dat him floeiber iten joech. Wat in trochsetter! It damjen soe er der net om fersomje. Syn frou brocht him en Bauke, Tineke, Hennie of Willem brocht him wer ths. Healwei ferline jier like it goed te gean en hy kaam fol fleur yn septimber by de start fan de kompetysje. Dochs gyng it letter wer mis. Hy rekke yn it sikehs, mar as er wer nei hs mocht, wie er ek wer op de klup. It koe soms hast net, mar hy woe net tajaan, hy soe damje.

By it fskie fertelde er dat er ek noch in pryske wn hie mei it oplossen fan damproblemen. It damjen wie him alles. Hy hat  my sein dat er graach woe dat de kiste tdroegen waard troch trije dammers fan Offenwier en trije Stadige Strikers. De nammen neamde hy der ek by. In momint fan emoasje dat wie it. In klupman, in echte Stadige Striker is hinnegien. Wy sille him tige misse. Dat er rste mei yn frede.


Op 24 mei is ons lid Marjolijn Bakker-de Boer bevallen van een zoon, zijn naam is  Jitse Ulbe. Van Harte Gefeliciteerd!!


Stefan van Hes kampioen Frysk spul in Sibrandabuorren.

Voor de vierde keer damden de jeugd om het schoolkampioenschap op de basisschool De Legegeaen te Sibrandabuorren. Er is weer heel sportief gestreden en het koste de n wat meer moeite dan de ander maar zo gaat het altijd. Sommigen hebben het spel zomaar door en anderen doen er wat langer over om het onder de knie te krijgen.

Aan het kampioenschap deden 25 kinderen mee: de groepen 6, 7, en 8. Ze hebben zeven willekeurige rondes gespeeld waarna de stand bekend was. Toen waren er twee met 6 punten,en twee met 5, twee met 5  en twee met 4. Hoe is het mogelijk. De hoogste twee speelden om plek n en twee en zo verder.

De uitslag: Kampioen Stefan van Hes; 2 Nymphe Zwiers; 3 Jacob Dotinga; 4 Imme Oosting; 5 Luc Kingma; 6 Joran de Haan; 7 Marije Blaauw; 8 Imare Zwiers.


Ons lid Hennie de Haan is na een beslissingspartij Zaterdagmiddag 6 april in Franeker kampioen van de vrouwen geworden. Hennie Van Harte Gefeliciteerd!


Bij het Grutmastertoernoai ook in Franeker is ons lid Jelle Wiersma de grote winnaar geworden. Jelle Van Harte Gefeliciteerd!


Jelle Wiersma is nu ook sneldamkampioen. Gisteravond, Vrijdag 1-3-13 werdt hij eerste. Hij won vijf partijen en n remise tegen Taeke Kooistra. De laatste verloor verrassend tegen zijn broer Cor, die in de eindklassering tweede werd. Willem Schaap werd vierde in de tweede groep.


Zaterdag(16-2) is ons lid Jelle Wiersma kampioen geworden in het Dammen Fries Spel. In Hartwerd speelde hij remise tegen regerend kampioen Taeke Kooistra en won hij van Stoffel Bouma. Taeke verloor tegen Folkert Groenveld en zo was Jelle die verder alle andere partijen gewonnen had voor de vijfde keer kampioen. Voor ons Stadige Strikers zijn dit de krenten in de pap.

Jelle Van Harte Gefeliciteerd

Dochs noch in moai protsje dammers.

Skearnegoutum. Op it stryk-ta damtoernoai  yn Skearnegoutum kamen dochs noch 30 dammers op f en noch 4 jeugdspilers. It bestjoer koe der dan ek wol grutsk op wze dat der noch sa folle kamen. Blauhs siet fansels yn Hilversum en wellicht wienen der noch mear dyt mear niget hienen oan de Voice op de televyzje as oan gesellich in potsje te striken yn Skearnegoutum.

Der is fleinich damd, mar ek tige sportyf. Under de dammers wienen trije dyt har foar de earste kear oan it Fryske spul weagen. Alle trije binne gewante dammers yn it Hollnske spul. Ien fan harren, Auke Koopmans, behelle yn de leec hste klasse de earste priis.

Utslaggen.

Eare klasse.        1 Teake Kooistra, Hartwert en jelle Wiersma, Wommels.

Haadkl. A Gr.1   1 Liuwe Westra, Lollum. 2 Ype Boelens, Menaem.

                  Gr.2     1 Bauke Dykstra, De Tynje. 2 Willem Schaap, Dearsum.

Haadkl.B              1 Ynte Dykstra, Skearnegoutum. 2 Sjouke Attema, De Gaastmar.

1ste klasse         1Rients Winia, Boalsert. 2 Piet Sikma, Hartwert.

2e klasse             1 Harm Westra, Lollum. 2 Jan Nauta, Bitgumermole.

3de kl. Gr. 1       1 Auke Koopmans, Skearnegoutum. 2 Sven Kalsbeek, Skearnegoutum.

             Gr. 2         1 Josette Kalteren, Skearnegoutum. 2 Tineke Teigeler, Sibrandebuorren.

Jeugdgroep       1 Robin de Leeuw. 2 Jildert Rypma beide Skearnegoutum.


Nymphe Zwiers schoolkampioen fries dammen.

Sibrandabuorren. Voor de derde keer zijn er op de basisschool de Legegean te Sibrandabuorren schoolkampioenschappen Fries dammen gehouden. Na acht speelrondes was er eentje die alle partijen gewonnen had. Hierdoor werdt Nymphe Zwiers kampioen 2012. Zij werdt de opvolger van haar broer Rodin die vorig jaar deze titel pakte. Het blijft dus in de familie.

Opvallend was dat de plaatsen n tot en met vier allemaal bezet waren door meisjes. Men zegt dan wel eens "De vrouwen kunnen lang niet op tegen de mannen!". In Sibrandabuorren is dat dus anders. Daar is sprake van girl-power. En Nymphe was de power-girl bij uitstek.

23 kinderen deden mee aan dit kampioenschap, dat op vier dinsdagmiddagen is gespeeld. In de loop van het toernooi kwamen er al echte dammers bovendrijven. Het mooie was dat iedereen met veel plezier zijn of haar partijen heeft gespeeld.                             
Utslagen: 1 Nymphe Zwiers; 2 Sytske de Jong; 3 Rianne Feenstra; 4 Ilse Dotinga; 5 Stefan van Hes; 6 Luc Kingma; 7 Rosa van den Hoeven; 8 Antwan van
Hes.

 


Het is dan eindelijk achter de rug: De nasleep van het Clubkampioenschap. De Stadige Strikers hebben gewonnen van allebei de andere clubs en zijn daardoor dus als tweede geindigd.


Danielle van der Schaaf wint vrouwendammen.
Er deden maar vier dames mee en ook nog allemaal van onze club.
In dat opzicht kunnen we niet echt spreken van een Fries kampioenschap.
Danielle die al een paar jaar door werk niet meer op de club is won alle partijen.
Uitslag: 1 Danielle van der Schaaf 3p. 2 Hennie de Haan 1p. 3 Tineke Teigeler 1p. 4 Marjolijn Bakker p.

Plotseling is overleden onze sterke dammer

Dooitze Ykema

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.


Geboren op 19-12-2011 Jesse. Zoon van Ynte Dijkstra en Akke van der Burg.
Wij wensen vader en moeder veel geluk met hun zoon en dat hij later maar een goede dammer mag worden.


Op vrijdgagavond 16 december organiseerde onze  damclub De Stadige Strikers een stryk-ta toernooi Frysk spul.
Het Wiersma Stryk-ta toernoai!

Er deden 29 dammers aan mee.

Uitslag:

Ereklasse groep I: 1e Foeke Tiemensma Franeker

2e Folkert Groenveld Jutrijp

groep II:1e Jelle Wiersma Wommels

2e Tsjerk Wybenga Arum

Hoofdkl A 1e Dooitzen Ykema Sneek

2e Liuwe Westra Lollum

Hoofdkl. B 1e Leo Altena Dedgum

2e Macel Altena Blauhs

Eerste kl groep 1: 1e Kees Willem Koopmans Scharnegoutum

2e Bauke de Boer Sneek

groep 2: 1e Jehannes Hoekstra Oudega-W

2e Tsjerk Wiersma Snits

Tweede kl. gr 1: 1e Herman Terwisscha van Scheltinga Nijln

2e Jan Nauta Bitgumermole

gr 2: 1e Harmen Westra Lollum

Derde kl. 1e Hindrik Twynstra Scharnegoutum

2e Josette Kalteren Scharnegoutum


 

Op vrijdagavond 18 november heeft het viertal, bestaande uit Jelle Wiersma, Tjalling Goedemoed, Dicky van der Meer en Ype Boelens de miniclubkampioenschappen in Jorwert gewonnen.
Daarmee hebben de Strikers het kampioenschap geprolongeerd. Proficiat!


Op vrijdag 29 april is Bauke Bos, de secretaris van onze club, benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Hij heeft deze onze onderscheiding gekregen voor al het vrijwilligerswerk wat hij doet.
Bauke, Van Harte Gefeliciteerd!


Hennie de Haan, onze Stadige Strykster, is vandaag, 26-03-2011 kampioen geworden van de vrouwen. Hennie van Harte Gefeliciteerd!


Dooitzen Ykema is zondag, 02-01, opgenomen in het Antonius ziekenhuis. Daar is hij geopereerd. Hoe het verder zal gaan, is nog onduidelijk. Wij wensen hem van harte beterschap toe.Aan ons Stryk-ta toernooi deden 37 dammers mee. Er is op een zeer sportieve en gezellige manier gespeeld. Om iets over twaalf was het laatste potje uit. Toen hadden de andere prijswinnaars hun prijs al in ontvangst genomen. Zie voor verdere details het krantenverslag.


Op donderdag 2 december zijn zowel Klaasje Dijkstra-Dijkstra, moeder van Ynte Dijkstra  als Baukje Schaap-Wildschut, tweede moeder van Willem Schaap overleden. Wij wensen hen en de verdere familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

Op vrijdagavond 10 december wordt het Wiersma Stryk-ta toernoai gehouden. Tevens wordt om het kampioenschap in de klassen 1, 2 en 3 gestreden.

Aanvang 19.00 40 minuten op de klok. Plaats van handeling: Elim Scharnegoutum.
Opgeven bij Ype Boelens 0518-451795 op donderdag 9 dec. tussen 19.30 en 21.00. of via e-mail yboelens@gmail.com graag voor 9 uur die donderdagavond.22-11-2010
Onze secretaris Bauke Bos en zijn vrouw Wieb waren maandag 22 november 12 1/2 jaar getrouwd.
 

19-11-2010

Vrijdagavond is onze klup weer als eerste geeindigd op minikludpkampioenschap te Jorwert. Wij wonnen van de viertallen van Hartwert, Oudega, Joerwert en Lollum.
Voor ons speelden mee:Jelle Wiersma 2 punt t 4; Bauke Dijkstra 3, Cor Kooistra 3 en Ype Boelens 1.


10-11-2010

Jelle Wiersma is kampioen van Littenseradiel geworden. Hij was de sterkste met 3 punt uit 4 partijen. Bauke Dijkstra eindigde op de vierde plaats met 2 uit 4. Het kampioenschap werd op dinsdagavonden gespeeld in Jorwert.


10-11-2010
De nestor van onze club, Bauke de Boer is vandaag, 10 november, 87 jaar geworden. Van harte gelukgewenst. Wij hopen dat hij nog jaren actief mag blijven bij de club.