Fam. D.J. Bergsma.                         

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

B. & W. van Skarsterlân

Post bus 101

8501 AC Joure.

 

T.a.v. de heer R. Klarenbeek,

 

Joure, 21 januari 2009.

 

Betreft: Klankbordgroep Broek-Zuid: bijeenkomst op dinsdagavond 20 jan. j.l.

 

Geachte heer Klarenbeek,

 

Op bovenvermelde bijeenkomst vroeg u na de pauze aan de aanwezigen, wat ze van de (zeer voorlopige) schets vonden. Ik heb daarop geantwoord: ‘ben er niet content mee’. Deze uitspraak behoeft enige uitleg.

 

Het is bij de gemeente genoegzaam bekend, dat ik al jaren een fel tegenstander ben van vernietigen van onvervangbaar biotoop, opofferen van open landschap, het vervuilen van het milieu en het opwarmen van de aarde (door bijv. woon-werkverkeer) omwille van het grote geld. Naar mijn gevoel zijn we de grens van het betamelijke reeds ver voorbij. Om die reden ben ik dan ook tegen plan Broek-Zuid.

Zelf ben ik niet (meer) gelovig, maar mocht er onverhoopt een opperwezen bestaan en de z.g. (politieke) rentmeesters van de Schepping worden op hun aardse (mis?)daden afgerekend, dan zal Zijn/Haar wraak in mijn beleving zoet zijn.

 

De enige reden waarom ik in deze klankbordgroep zit is, om de belangen van Heremastate (Lusthof in verval), de eeuwenoude houtwallen in het natuurterrein “De Famberhorst” en de Jonkersloot (Vroeger de grens tussen de gemeente Haskerland en de gemeente Doniawerstal) zo goed mogelijk te behartigen. Waarschijnlijk ben ik de laatste der Mohikanen die zich druk maak om bovenvermelde zeer waardevolle natuurhistorische gebieden in Skarsterlân. Vroeger had je ‘De Vrienden van Heremastate’ en de vereniging ‘Houdt Skarsterlân mooi’. Beide verenigingen hebben het moede hoofd in de schoot gelegd vanwege de muur van onbegrip die de gemeente iedere keer weer opwierp.

 

Toen ik dinsdagavond de voorlopige schets van het plan Broek-Zuid kritisch bekeek, gingen alle alarmbellen rinkelen. Ik ontwaarde een nauwelijks zichtbaar groen streepje (waarschijnlijk de reeds bestaande eigenweg achter de woningen aan de westkant van de Kooilaan). Dit groene streepje werd potsierlijk de ecologische verbinding (z.g. groene as) tussen natuurreservaat “De Twigen en het eeuwenoude erfgoed park Heremastate genoemd.

Mijn eerste gedachte: de natuur en met name park Heremaste, “De Famberhorst” en de Jonkersloot wordt weer het stiefkind van de rekening.

Dus mijnheer Klarenbeek… Ik ben NIET content met het plan.

 

Als de gemeente nog iets wil betekenen voor bovenvermeld erfgoed, dan dient er een robuuste ecologische verbinding van 'De Twigen'  naar ‘De Famberhorst’ en park Heremastate te worden aangelegd. Een verbinding welke ingeplant dient te worden met inheemse bomen en struiken. Ook het creëren van hier en daar wat moerassig biotoop in die zone verdient aanbeveling. In een dergelijke verbinding is rust voor de schuwe fauna zoals de nu nog voorkomende ijsvogel en de houtsnip van levensbelang. Door de verbinding hoort dus geen voet/fietspad te lopen omdat de mens (met of zonder hond) in de meeste gevallen de grootste natuurverstoorder is. Er zou eventueel een voet/fietspad naast de verbinding kunnen worden aangelegd met tussen het pad en de groene as een sloot.

 

Even voor de goede orde: een boom in een plantsoen is wel groen en ook erg mooi maar GEEN natuur in de zin van een evenwichtige biotoop waar alle bijbehorende leefgemeenschappen in symbiose kunnen voortbestaan. Want juist het verstoren en vernietigen van een symbiosebiotoop (wat in onze gemeente veelvuldig wordt gedaan) heeft catastrofale gevolgen voor de flora en fauna.

 

Ik hoop, dat er op het gemeentehuis eens ernstig wordt nagedacht over de grote betekenis van een ecologische verbinding met park Heremastate en dat de resultaten van dat denkwerk op de eerstvolgende bijeenkomst van de klankbordgroep in maart zichtbaar zullen zijn.

       

Vr. gr.,

D.J. Bergsma.

Eigenaar/beheerder van “De Famberhorst.

Pleitbezorger voor park Heremastate in al zijn facetten.

 

Terug naar “De Famberhorst”.