Fam. D.J. Bergsma.                         

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

B. & W. van Skarsterlān

Post bus 101

8501 AC Joure.

 

Joure, 18 juni 2007.

 

Betreft: inspraak voorontwerp bestemmingsplan Joure-Sevenwolden.

 

Uw kenmerk 2007.1698.

 

T.a.v. de heer G. Zaal

 

Geacht heer Zaal,

 

Graag wil ik nog even reageren op uw schrijven met kenmerk: 2007.1698. (kopie zie onder)

 

U gaat namelijk volledig voorbij aan ons bezwaar, dat blok 2 zal worden gebouwd op de zogenaamde groene as tussen park Heremastate en het buitengebied. Park Heremastate wordt daardoor geļsoleerd van dat buitengebied wat vergaande gevolgen zal hebben voor de (vooral) wat schuwere fauna welke nu nog het park als leef en rustgebied heeft.

In uw brief maakt u tevens melding dat er onderzoek is gedaan naar de ecologische waarden van het gebied. U doelt waarschijnlijk op de quick scan. Een moeilijk woord voor een momentopname (op 22 september 2004) dus zeer onvolledig. Ik ben er van overtuigd, dat de reeėn in het natuurgebied De Famberhorst zullen verdwijnen. Ook de buizerds welke nu nog op geen 100 meter van het plangebied broeden, zullen De Famberhorst verlaten. Door de bouw van blok 2 met de voorgestelde hoge dichtheid wordt het nu nog relatieve stille zuidwestelijke deel van Heremaste ongeschikt als leefgebied voor de daar nu nog verblijvende schuwe fauna.

 

Ik heb de indruk, dat de druk op de woningmarkt in Skarsterlān veel minder hoog is dan wat de gemeente ons wil laten geloven. Ook zal naar verwachting de bevolking in aantal (gelukkig) op niet al te lange termijn afnemen. Reden genoeg om het aantal woningen vastgesteld in de Integrale Visie Heerenveen/Skarsterlān, Ruimte voor de Toekomst (vastgesteld in 2005) voor wat betreft locatie Sevenwolden naar beneden bij te stellen. Als u het in bovenvermelde Integrale Visie gestelde minimum voor de locatie Sevenwolden van 125 woningen zou aanhouden, hoeft blok 2 niet gebouwd te worden.

 

Nog een opmerking van algemene aard: het zou van visie op de toekomst getuigen, als lagere overheden zoals gemeentebesturen eens wat meer aandacht aan de vervuiling van onze planeet besteden. Vooral de zeer schadelijke uitstoot van co² kan flink omlaag. Er is politieke moed voor nodig, maar het ontmoedigen van

woon/werk verkeer zou een ferme stap in de goede richting zijn. Is dit niet een geweldige taak voor de Christelijke partijen? Zij geloven immers, dat ze aan het einde van hun aardse bestaan verantwoording moeten afleggen aan hun Heer hoe ze met zijn schepping zijn omgegaan. Ik kan me niet voorstellen, dat het met voorbedacht rade verpesten van het leefmilieu door de schepper beloond zal worden. Ik wens ze veel inzicht toe!

 

Met vriendelijke groet,

 

D.J. Bergsma.

 

Ps. Als de bij uw schrijven gevoegde tekening correct is, heeft u de grens van het plangebied royaal op het terrein van De Famberhorst getekend. Mocht dat het geval zijn, zal u de aan te planten groenstrook, de te graven waterpartij en blok 2 naar het oosten moeten opschuiven.

 

Ps 2. Aan de raadsleden zou ik willen zeggen: hou de rug recht. Toon karakter. Kies voor de unieke groene long vlak bij het oude centrum. Kies voor de toekomst. Kies voor Heremastate. Het is 1 minuut voor twaalf!  

 

15-juni-2007-1

15-juni-2007-2

15-jumi-2007-3

 

Terug naar “De Famberhorst”.